close

Enter

Log in using OpenID

Coşku 7. Sınıf Türkçe

embedDownload
SÖZCÜKTE ANLAM: Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Yan
Anlam, Deyim
TEMA 2: ATATÜRK
TEMA 1: İLETİŞİM
CÜMLEDE ANLAM: Atasözü, Öznel-Nesnel Yargılar, Neden-Sonuç İlişkisi,
Amaç-Sonuç İlişkisi, Koşul-Sonuç İlişkisi, Karşılaştırma Cümleleri, Abartma
Bildiren Cümleler; Tanım Bildiren Cümleler, Üslup Cümleleri, İçerik Bildiren
Cümleler, Tahmin-Olasılık Cümleleri, Kesinlik Bildiren Cümleler, Varsayım
Cümleleri, Yorum Cümleleri, Değerlendirme Cümleleri
PARÇADA ANLAM: Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce, Yardımcı
Düşünceler
YAZIM BİLGİSİ: Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Birleşik Sözcüklerin
Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Sayıların Yazımı; Nokta, Virgül, Noktalı
Virgül
DİL BİLGİSİ: Fiiller, Kılış, Durum, Oluş Fiilleri
Kip ve çekimli fiili kavrar
Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder.(bildirme kiplerinin fiili zaman
açısından biçimlendirmesi, dilek kiplerinin ise farklı anlam özellikleri
kazandırması)
Bildirme kipelerinin kullanım özelliklerini kavrar. (kipler, kişi ekleri, şimdiki
zamanın ünlü daralmasına yol açması)
DİL BİLGİSİ: Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. (gereklilik, şart,
istek, emir kipleri ve anlamları)
Fiillerin olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru çekimiyle ilgili uygulamalar
yapar.
SÖZCÜKTE ANLAM: Söz Öbeklerinin Anlamı, Kelimeler Arası Anlam İlişkileri,
Eş Anlam, Zıt Anlam, Sesteşlik
CÜMLEDE ANLAM: Cümlede Konu, Cümlede Anlatılmak İstenen, Cümleden
Çıkarılamayacak Yargı, Benzer ve Yakın Anlamlı Cümleler, Anlamca Çelişen
Cümleler; Öneri Bildiren Cümleler, Merak Bildiren Cümleler, Endişe Bildiren
Cümlele
PARÇADA ANLAM: Anlatım Teknikleri, Öyküleme, Betimleme Anlatımda
Yararlanılan Duyular (Görme, İşitme, Tatma, Koklama, Dokunma vb.),
Açıklama, Tartışma, Anlatıcılar ve Bakış Açıları, Anahtar Kelime
YAZIM BİLGİSİ: Mi, De ve Ki'nin Yazımı; İki Nokta, Üç Nokta
DİL BİLGİSİ: Zarflar ve Zarf Çeşitleri, Kelimeleri cümlede farklı görevlerde
kullanma (6.sınıfta görülen sözcük türleri üzerinden ele alınacak)
2
3
4
5
6
21 Kasım 2014 Cuma
23 Aralık 2014 Salı
03 Mart 2015 Salı
02 Nisan 2015 Perşembe
05 Mayıs 2015 Salı
Coşku 7. Sınıf
Türkçe
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
TEMA 3: KAVRAMLAR VE ÇAĞRIŞIMLAR
SÖZCÜKTE ANLAM: Somut ve Soyut Anlam, sözcük ilişkileri, yansıma
CÜMLEDE ANLAM: Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama; Yakınma
Bildiren Cümleler, Sitem Bildiren Cümleler, Uyarı Bildiren Cümleler
PARÇADA ANLAM: Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri, Tanımlama,
Örneklendirme, Tanık Gösterme, Karşılaştırma, Benzetme, Sayısal
Verilerden Yararlanma
YAZIM BİLGİSİ: Bitişik Yazılan Sözcükler, Ayrı Yazılan Sözcükler; Birleşik
Fiillerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı; Ünlem işareti, Soru işareti, Kesme
İşareti, Tırnak İşareti
DİL BİLGİSİ: Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini
kavrar.(Türemiş fiillerde kök ile gövde arasındaki anlam ilişkilerine dikkat
çekilir. Birleşik fiillerin kuruluş özelliklerine değinilir. Kurallı birleşik fiillerin
anlam özellikleri vurgulanır.)
SÖZCÜKTE ANLAM: İkileme, Terim, Genel ve Özel Anlam
TEMA 6: TOPLUM
HAYATI
TEMA 5: DOĞA VE EVREN
TEMA 4: MİLLÎ KÜLTÜR
CÜMLEDE ANLAM: Gözlem Bildiren Cümleler, Şaşırma Bildiren Cümleler,
Ön Yargı Cümleleri, Beğeni Cümleleri, Eleştiri Cümleleri, Öz eleştiri
Cümleleri, Özlem Bildiren Cümleler, Pişmanlık Bildiren Cümleler vb.
PARÇADA ANLAM: Paragrafın Yapısı, Giriş-Gelişme-Sonuç Bölümleri,
Paragraf Oluşturma, Paragraf Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Anlatımın
Akışını Bozan Cümle; Şiirde Tema, Parçaya Hâkim Olan Duygu, Şair veya
Yazarın Kişiliği, Karakter Özellikleri
YAZIM BİLGİSİ: İkilemelerin Yazımı, Pekiştirmelerin Yazım, Yön Adlarının
Yazımı, Tarihlerin Yazımı, Kelimelerin Satır Sonunda Bölünmesi; Adreslerin
Yazımı; Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgiı, Yay Ayraç
DİL BİLGİSİ: Fiillerde Anlam Kayması (Fiil kiplerinde zaman ve anlam
kaymasının nasıl gerçekleştiğini kavrar, Fiil kiplerini farklı zaman ve
anlamları ifade edecek şekilde kullanır.)
SÖZCÜKTE ANLAM: Önceki konuların tekrarı
CÜMLEDE ANLAM: Önceki konuların tekrarı
PARÇADA ANLAM: Önceki konuların tekrarı
YAZIM BİLGİSİ: Önceki konuların tekrarı
DİL BİLGİSİ: Ek fiil, Ek Fiilin Görevleri, Ek Fiilin İsim Soylu Sözcükleri Yüklem
Yapması, Birleşik Zamanlı Fiiller (hikaye, rivayet, şart gibi adlandırmalar
kullanılmaz, geçmiş zamanda gerçekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık
gibi ifadelere yer verilir) Birleşik Zamanlı Fiillerin Anlamı
SÖZCÜKTE ANLAM: Önceki konuların tekrarı
CÜMLEDE ANLAM: Önceki konuların tekrarı
PARÇADA ANLAM: Önceki konuların tekrarı
YAZIM BİLGİSİ: Önceki konuların tekrarı
DİL BİLGİSİ: Önceki Konuların Tekrarı
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ: Yazı Türleri, Şiir Bilgisi, Söz Sanatları
Tam Sayılarla Toplama İşlemi
Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi
Tam Sayılarla Çarpma İşlemi
Tam Sayılarla Bölme İşlemi
Tam Sayı Problemleri
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayıların Gösterimi
Devirli Ondalık Açılımlar
Rasyonel Sayıları Sıralayalım
Rasyonel Sayılarla Toplama işlemi
Rasyonel Sayılarla Çıkarma işlemi
Rasyonel Sayılarla Çarpma işlemi
Rasyonel Sayılarla Bölme işlemi
Rasyonel Sayılarda Adım Adım İşlemler
Rasyonel Sayı Problemleri
Üslü Nicelikler
Örüntüler ve İlişkiler
Cebirsel İfadeleri Toplama
Cebirsel İfadeleri Çıkarma
Cebirsel İfadeleri Çarpma
Bir Bilinmeyenli Denklemler
Problemler
Doğrusal İlişkiler
Kartezyen Koordinat Sistemi
Doğrusal Denklemlerin Grafiği
Diklik
Paralellik
Düzlemdeki Doğrular
Doğru Orantı
Ters Orantı
Orantı Problemleri
Yüzde Problemleri
KDV Problemleri
Birim Fiyat
Faiz Problemleri
Kredi Kartı Faizi
Araba ve Konut Kredisi
2
3
4
5
6
21 Kasım 2014 Cuma
23 Aralık 2014 Salı
03 Mart 2015 Salı
02 Nisan 2015 Perşembe
05 Mayıs 2015 Salı
Coşku 7. Sınıf
Matematik (MEB)
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
Yansıma
Dönme
90° ve 180° lik Dönme
Çokgenler
Düzgün Çokgenler
Motifle Kaplama
Süsleme
Süsleme kodu
Yansıma, öteleme ve dönme hareketi ile süsleme
Çemberin Elemanları
Merkez ve Çevre Açı
Minör ve Major Yaylar
Türk Bayrağı
Çemberde Uzunluk
Daire Diliminin Alanı
Çokgenlerin Eşliği
Çokgenlerin Benzerliği
Sütun Grafikleri
Çizgi Grafikleri
Daire Grafikleri
Yanıltan Grafikler
Aritmetik Ortalama
Ortanca Değer (medyan)
Tepe Değer (Mod)
Çeyrekler Açıklığı
Genel Çarpma Kuralı
Faktöriyel
Permütasyon
Ayrık Olaylara Örnekler
Ayrık Olmayan Olaylara Örnekler
Ayrık Olayların Olasılığı
Ayrık Olmayan Olayların Olasılığı
Olasılık ve Geometri
Kare ve Dikdörtgenin Alanı
Paralelkenarın Alanı
Eşkenar Dörtgenin Alanı
Yamuğun Alanı
Dörtgenlerin Alanı
Dörtgenlerde Kenar ve Alan
Dörtgenlerde Çevre ve Alan
Cisimlerin Görünümü
Silindir ve Açınımı
Silindirin Yüzey Alanı
Silindirin Hacmi
Tam Sayılarla Toplama İşlemi
Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi
Tam Sayılarla Çarpma İşlemi
Tam Sayılarla Bölme İşlemi
Üslü Nicelikler
Tam Sayı Problemleri
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayıların Gösterimi
Devirli Ondalık Açılımlar
Rasyonel Sayıları Sıralayalım
Rasyonel Sayılarla Toplama işlemi
Rasyonel Sayılarla Çıkarma işlemi
Rasyonel Sayılarla Çarpma işlemi
Rasyonel Sayılarla Bölme işlemi
Rasyonel Sayılarda Adım Adım İşlemler
Rasyonel Sayı Problemleri
Cebirsel İfadeleri Toplama
Cebirsel İfadeleri Çıkarma
Cebirsel İfadeleri Çarpma
Örüntüler ve İlişkiler
Bir Bilinmeyenli Denklemler
Problemler
Doğrusal İlişkiler
Kartezyen Koordinat Sistemi
Doğrusal Denklemlerin Grafiği
Doğru Orantı
Ters Orantı
Orantı Problemleri
Yüzde Problemleri
KDV Problemleri
Birim Fiyat
Faiz Problemleri
Kredi Kartı Faizi
Araba ve Konut Kredisi
Diklik
Paralellik
Düzlemdeki Doğrular
Çokgenler
Düzgün Çokgenler
Motifle Kaplama
Süsleme
2
3
4
5
6
21 Kasım 2014 Cuma
23 Aralık 2014 Salı
03 Mart 2015 Salı
02 Nisan 2015 Perşembe
05 Mayıs 2015 Salı
Coşku 7. Sınıf
Matematik
(Diğer Yayına Göre)
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
Süsleme kodu
Çokgenlerin Eşliği
Çokgenlerin Benzerliği
Yansıma
Dönme
90° ve 180° lik Dönme
Yansıma, öteleme ve dönme hareketi ile süsleme
Kare ve Dikdörtgenin Alanı
Paralelkenarın Alanı
Eşkenar Dörtgenin Alanı
Yamuğun Alanı
Dörtgenlerin Alanı
Dörtgenlerde Kenar ve Alan
Dörtgenlerde Çevre ve Alan
Çemberin Elemanları
Merkez ve Çevre Açı
Minör ve Major Yaylar
Çemberde Uzunluk
Daire Diliminin Alanı
Türk Bayrağı
Cisimlerin Görünümü
Silindir ve Açınımı
Silindirin Yüzey Alanı
Silindirin Hacmi
Genel Çarpma Kuralı
Faktöriyel
Permütasyon
Ayrık Olaylara Örnekler
Ayrık Olmayan Olaylara Örnekler
Ayrık Olayların Olasılığı
Ayrık Olmayan Olayların Olasılığı
Olasılık ve Geometri
Sütun Grafikleri
Çizgi Grafikleri
Daire Grafikleri
Yanıltan Grafikler
Aritmetik Ortalama
Ortanca Değer (medyan)
Tepe Değer (Mod)
Çeyrekler Açıklığı
ÜNİTE-6
ÜNİTE-5
ÜNİTE-4
ÜNİTE-3
ÜNİTE-2
ÜNİTE-1
Varlıklar Âlemi
Meleklere İman
Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri
Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
Ahirete İman
Kıyamet ve Yeniden Dirilme
Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
Nâs Suresi ve Anlamı
Ramazan Ayı ve Önemi
Ramazan Orucu
Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
Muharrem Orucu
Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Orucu Bozan Durumlar
Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
Ramazan Bayramı Sevinci
Mâ’ûn Suresi ve Anlamı
Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
Hz. Muhammed Son Peygamberdir
Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır
Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır
Din ve Din Anlayışı
Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
Dinde Zorlama Yoktur
Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar?
İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
Doğruluk ve Dürüstlük
Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak)
Emaneti Korumak
Adaletli Olmak
Hoşgörü ve Bağışlama
Alçak Gönüllülük (Tevazu)
Görgülü Olmak
Savurganlıktan Kaçınmak
Kültür ve Kültürün Öğeleri
Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
Dilimizdeki Dinî Motifler
Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler
Musikimizdeki Dinî Motifler
Mimarimizdeki Dinî Motifler
Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir
02 Nisan 2015 Perşembe
05 Mayıs 2015 Salı
03 Mart 2015 Salı
21 Kasım 2014 Cuma
23 Aralık 2014 Salı
6
21 Ekim 2014 Salı
Coşku 7. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
DENEME SAYISI
2
3
4
5
Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sisteminin Sağlığı
1.
Ünite
Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemlerimiz
Duyu Organlarımız
Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı ve Organ Bağışı
2.
Ünite
Yayları Tanıyalım
İş ve Enerji
Basit Makineler
Enerji ve Sürtünme Kuvveti
3.
Ünite
Cisimleri Elektriklendirelim
Elektirk Akımı Nedir?
Seri ve Paralel Bağlama
Elementler ve Sembolleri
4.
Ünite
Atomun Yapısı
Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler
Kimyasal Bağ
Bileşik ve Formülleri
Karışımlar
5.
Ünite
Işığın Soğrulması
Cisimler Nasıl Renkli Görünür
Işığın Kırılması
6.
Ünite
Mercekler ve Kullanım Alanları
Ekosistemler
Biyolojik Çeşitlilik
Çevre Sorunları ve Etkileri
7.
Ünite
Gök Cisimlerini Tanıyalım
Güneş Sistemi
Uzay Araştırmaları
2
3
4
5
6
21 Kasım 2014 Cuma
23 Aralık 2014 Salı
03 Mart 2015 Salı
02 Nisan 2015 Perşembe
05 Mayıs 2015 Salı
Coşku 7. Sınıf
Fen ve Teknoloji
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
ÜNİTE-6
ÜNİTE-5
ÜNİTE-4
ÜNİTE-3
ÜNİTE-2
ÜNİTE-1
İLETİŞİM BİR SANATTIR
İLETİŞİMDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ROLÜ
ÖZGÜR BASIN DEMOKRASİNİN TEMELİDİR
ATATÜRK ÜN İLETİŞİME VERDİĞİ ÖNEM
TÜRKİYE'DE NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
TÜRKİYE'NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ
TÜRKİYE'DE GÖÇLER
EĞİTİM ve ÇALIŞMA HAKKI
YERLEŞME ve SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ
TÜRKLERİN YENİ YURDU ANADOLU
BEYLİKTEN DEVLETE: OSMANLI'NIN KURULUŞU
KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ OSMANLI
FARKLILIKLARA RAĞMEN
OSMANLI ŞEHİR KÜLTÜRÜ
NASIL ETKİLEDİK, ETKİLENDİK
SEYYAHLARIN DİLİNDEN OSMANLI KÜLTÜRÜ
YENİ KURUMLARLA DEĞİŞEN TOPLUM HAYATI
HER BİLİMSEL BULUŞ YENİ BİR BAŞARIDIR
SÖZ UÇAR YAZI KALIR
TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE YETİŞEN BİLGİNLER
COĞRAFİ KEŞİFLER, RÖNESANS, REFORM, AYDINLANMA, SANAYİ İNKILABI
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE BİLİM
TOPRAĞIN ÖNEMİ
DEVLETLER NASIL GELİŞİR?
İNSAN GÜCÜNDEN MAKİNE GÜCÜNE GEÇİŞ
SOSYAL YAŞAMDA VAKIFLARIN YERİ
NASIL EĞİTİM GÖRDÜLER?
MESLEĞİMİ NASIL SEÇMELİYİM?
KURULTAYDAN MECLİSE
YÖNETİMİN ÖZÜ ( CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ )
KUVVETLER AYRILIĞI ( DEVLETİN YÖNETİM YAPISI )
KAMUOYU VE BASIN
ÖRNEK YURTTAŞ
2
3
4
5
6
21 Kasım 2014 Cuma
23 Aralık 2014 Salı
03 Mart 2015 Salı
02 Nisan 2015 Perşembe
05 Mayıs 2015 Salı
Coşku 7. Sınıf
Sosyal Bilgiler
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
UNIT 1
APPEARANCE AND PERSONALITY
UNIT2
BIOGRAPHIES
UNIT3
SPORTS
UNIT4
WILD ANIMALS
UNIT5
TELEVISION
UNIT6
PARTIES
UNIT7
SUPERSTITIONS
UNIT8
PUBLIC BUILDINGS
UNIT9
ENVIRONMENT
UNIT10
PLANETS
2
3
4
5
6
21 Kasım 2014 Cuma
23 Aralık 2014 Salı
03 Mart 2015 Salı
02 Nisan 2015 Perşembe
05 Mayıs 2015 Salı
Coşku 7. Sınıf
İngilizce
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
1 074 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content