close

Enter

Log in using OpenID

Bausch Arti-Fol® metalik

embedDownload
Artikülasyon ve oklüzyon
test malzemesi
MADE
IN
GERMANY
...we make Occlusion visible®
Rheinland-Pfalz Eyaletindeki üretim binası
Bausch U.S.A.
Bausch Japonya
Köln bürosu
...we make Occlusion visible®
Bausch – Artikülasyon ve oklüzyon test
malzemesinin adı ve tasarımı
Oklüzyonun fizyolojik olarak tam ve kusursuz biçimde yansıtılması, her zaman olduğu gibi her diş
hekiminin ve diş teknisyeninin karşısına çıkan bir zorluktur. μ alanında ortaya çıkabilecek en küçük
bir ön temas bile oklüzyon bozukluklarına neden olabilir. Oklüzal oranlar, her müdahalede
değişmektedir. Bu nedenle dişlerin statik ve dinamik fonksiyonu başarılı bir terapinin ön koşuldur.
Oklüzyonun düzenli aralıklarla kontrolü, hastanın sağlığı açısından sağlam bir temel oluşturur.
Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG, 1953 yılından beri çiğneme yüzeyleri üzerindeki oklüzal
oranların mümkün olabildiğince gerçeğe yakın olarak gösterilmesini sağlamak amacıyla özel
artikülasyon ve oklüzyon test malzemesi
üretmektedir. Firmanın kurucuları diş
hekimleri Dr. Jean Bausch ve Dr. Hans
Bausch
henüz
çalışmalarının
başlarındayken farklı çiğneme kuvvetlerini
farklı renklerle gösterebilmek için basınca
duyarlı
artikülasyon
kağıtlarının
geliştirilmesinin gerekliliğinin farkına
varmışlardır. Bu progresif renk değişim
Dr. Jean Bausch
Dr. Hans Bausch
prensibi, erken temasların güvenli biçimde
*1890 †1966
*1928 †1998
belirlenmesinde kullanılan önemli bir
yöntemdir.
Alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak, kesintisiz geliştirme ve yenileme yoluyla
müşterilerimize farklı kalınlık, biçim ve renklerde artikülasyon kağıtları ve oklüzyon test filmlerinden
oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Seramik veya altın gibi test edilmesi zor olan
yüzeylerde de görünür işaretleme yapabilme bizim en önemli önceliğimizdir. Bausch ürünleri,
120’nin üzerinde ülkede kullanılmaktadır. Tüm ürünlerimiz, AB Tıbbi Ürünler Yönetmeliği
hükümlerine bağlı kalarak üretilmekte ve Kalite Güvence Departmanımız tarafından sürekli olarak
kontrol edilmektedir. Ürünlerimizde kullandığımız hammaddeler, fizyolojik açıdan tam anlamı ile
güvenlidir.
Bu broşür, öncelikle ürünlerimizi fiilen kullananlara yöneliktir ve uygun test malzemesinin
seçilmesine yardımcı olma amacını taşımaktadır. İşlevsel bir oklüzyon, hastanın genel sağlık
durumu için önemlidir. Tanı ve tedavi için bütün semptomların disiplinler arası yöntemle
gözlemlenmesi, artık rutin uygulama haline gelmiştir. Bu nedenle tedavi sürecinde oklüzyon testi
özel bir öneme sahiptir.
...we make Occlusion visible®
3
Oklüzyon ve Oklüzal girişim
Oklüzyon
Statik ve dinamik olarak üst ve alt çenedeki diş temasları
Statik oklüzyon
İnterkuspidasyonda alt çenenin hareketi olmadan diş temasları
Dinamik oklüzyon
Alt çenenin bir hareketi sonucu ortaya çıkan diş temasları
Merkezi oklüzyon
Merkezi kondiler pozisyonunda statik oklüzyon (Resim 1)
Maksimum oklüzyon
(= maksimum interkuspidasyon) =
Maksimum çok noktalı temaslı statik oklüzyon (Resim 2)
Olağan oklüzyon
Alışkanlıkla kazanılan statik oklüzyon (HIKP) (Resim 8)
Oklüzal girişim /
Ön temas
Statik veya dinamik oklüzyonda bir dişin veya diş grubunun erken teması
Merkezi ön temas
Olağan oklüzyonda kondili eksantrik bir pozisyona sevk eden merkezi
kondiler konumunda bir dişin veya diş grubunun erken teması. (Resim 6)
Travmatik oklüzyon
Dişin ve/veya periodonsiyumun zarar görmesine neden olan statik
ve/veya dinamik oklüzyonda ön temas.
Terim listesi kaynağı: www.dgfdt.de
“CR” Centric Relation (merkezi rölasyon) anlamına gelir
“CO” Centric Occlusion (merkezi oklüzyon) anlamına gelir
CR pozisyonu
Res. 2
Res. 1
Merkezi kondiler pozisyon [engl.: centric relation]
kranio-ventrale, kondil-disk rölasyonunda ve
katılımcı doku yapılarının fizyolojik yüklenmesinde
iki kondilin yana kaymamış pozisyonu.
4
IKP (damak görünümü)
Maksimum
oklüzyon
(=
maksimum
interkuspidasyon) [engl.: maximal intercuspal position]
maksimum çok noktalı temaslı statik oklüzyon. Tepe
fosso rölasyonunda bütün dişler eşit olarak
kapanıyor.
...we make Occlusion visible®
CO = CR
Res. 4
Res. 3
CR pozisyonunda kondiller
Merkezi oklüzyonda oklüzyon
temasları
Res. 6
Res. 5
Oklüzal girişim
CR pozisyonunda kondiller
CO ≠ CR
Res. 8
Res. 7
Maksimum oklüzyonda yeni oklüzyon
temasları
Kondillerin HIKP’de eksantrik
pozisyonu
...we make Occlusion visible®
5
CMD sendromu
kranyo mandibüler işlev bozukluğu
Baş ağrısı
Işığa aşırı duyarlılık
Kulak ağrısı •
Kulak çınlaması •
Yüksek gürültü duyarlılığı•
Çene kemiği
eklemleri şikayetleri
Diş gıcırdatma
Yutkunma şikayetleri
Boyun gerginliği
Omuz ağrısı
6
...we make Occlusion visible®
Oklüzyon ve oklüzal girişimin hasta üzerindeki etkisi
Her restorasyon, ekstrasyon, protetik bakım ve ortodontik tedavi, statik ve dinamik oklüzyonu değiştirir.
En küçük yani μ alanındaki oklüzal girişim,stomatognatik sistemin proprioseptif bilgileri üzerinden rahatsız
edici olarak algılanır. Bu da kranio mandibüler sistemin fonksiyonel yüklenmesini tetikleyen bruksizme
(gıcırdatma ve sıkma) neden olabilir. Genellikle bunun sonucunda dişlerin, paradontilerin, kasların ve çene
kemiği eklemlerinin aşırı zorlanması ortaya çıkar.
Periodontiyumun fonksiyonel özellikleri
Erken temas
Diş temaslarında çiğneme
kuvveti
Alveoler kemik
“Proprioseptörler” yavaş
adaptasyonlu reseptörler:
Basınca reaksiyon
Sement
“Proprioseptörler” hızlı
adaptasyonlu
reseptörler: Temasa
reaksiyon (ön dişlerde)
“Sharpey lifler” (Kolajen
lif demetleri) bir tampon
işlevi görüyor (dişlerin
maksimum içsel
hareketliliği yaklaşık 20μ)
Kranyomandibüler sistemindeki işlev bozukluklarının sadece erken teşhisi değil, aynı zamanda bu işlev
bozukluklarının önlenmesi de önemlidir. Latrojenik toksikanlar, hastanın olağan oklüzyonunda bozuklukları
tetikleyebilir. Gıcırdatma ve bastırma gibi akut işlevsel bozukluklar uzun vadede kronik hale gelebilir.
Dolgular, kronlar, köprüler ve ortodontik tedavilerden sonra tipik semptomlardan şikayet eden hastalarda,
(CMD sendromu) oklüzyon mutlaka ayrıntılı biçimde kontrol edilmelidir. Proprioseptörler, basınca hassas
biçimde reaksiyon gösterdiklerinden erken temaslar genellikle rahatsız edici olarak algılanır. Hasta yeni
HIKP alarak oklüzal girişimi dengelemeyi dener ve bunun sonucunda katılımcı dokularda etkilenmeler olur.
...we make Occlusion visible®
7
Progresif prensibi
Bo
y
Dikey yönde
çiğneme kuvveti
ar
m
ar mik ad
tik ro de
ül gö e
as z m
yo en dir
n ek ilm
ka li
iş
ğı
dı
Güçlü basınç
Bo
y
Dikey yöndeki
çiğneme kuvveti
ar
m
ar mik ad
tik ro de
ül gö e
as z m
yo en dir
n ek ilm
ka li
iş
ğı
dı
Hafif basınç
Oklüzyon
teması
Açık oklüzal renk oklüzyon temas
noktası değildir!
Koyu oklüzal renk bir oklüzyon temas
noktası veya erken temastır!
Oklüzyon teması/Ön temas
= Açık renkli yüzey
Çiğneme basıncı en yüksek bu bölgededir!
(Normal temaslarda, bu alan, nokta şeklinde ve
mümkün olduğu kadar küçük bir çapata olmalıdır)
Güçlü basınç =
Erken temas
Zayıf basınç =
Normal temas
Çevredeki çiğneme yüzeyleri =
Koyu, halka şeklindeki kabarıklık.
Bu alan, temas noktasının değildir!
8
...we make Occlusion visible®
Erken temasların güvenle belirlenmesi
Oklüzyonun görsel kontrolü için geniş kapsamlı ve dikkatle
belirlenmiş çeşitler sunuyoruz. Bu test malzemesinden beklenen
özellikler çok çeşitli olduğundan, statik ve dinamik oklüzyonda
diş temas oranlarının hassas biçimde analiz edilebilmesi için çok
çeşitli kağıtlar, ipekler ve filmler geliştirilmiştir.
Oklüzyon yüzeylerinde oklüzyon temaslarının mümkün oluğu
kadar hassas görünümünü elde edebilmek için çeşitli test
malzemesinin kombinasyon halinde kullanılmasını tavsiye ederiz.
Statik oklüzyonun görünümüne progresif Bausch artikülasyon
kağıtları uygundur. Elyaflı kağıdın yumuşak yapısı basınç
tarafından dışarı preslenen rengi gizler. Güçlü ve belirgin
temaslarda (= Yüksek ısırma basıncı). Daha fazla boya dışarı
preslenir; hafif temaslarda (= Hafif ısırma basıncı) daha az boya
dışarı preslenir.
Yüksek basınçlı temaslar koyu işaretlerden, hafif basınçlı temaslar da açık işaretlerden anlaşılır. Temas
noktalarının nemli oklüzal yüzeylerde de görünebilmesi için temas rengi Transculase® yapıştırıcı ile optimize
edilmiştir. Bu nedenle, bu kağıtlar nemli seramik ve metal yüzeylerde belirgin işaretleme yapar. Basınca
duyarlı artikülasyon kağıdı sayesinde HIKP’de çiğneme kuvveti dağılımının hassas bir rölyefi elde edilir.
Oklüzal temas oranlarının görsel yorumu için, günlük uygulamalarda çeşitli oklüzyon test malzemesinin
kombinasyonu kullanılmaktadır.
Hafif basınç
Güçlü basınç
Çevredeki işaret =
Oklüzyon teması YOK
Gerçek temas
noktası
...we make Occlusion visible®
9
2 adımlı ok
Bausch Progress 100® 100μ karbon kağıdının ve Arti-Fol® metallic 12μ
oklüzyon folyosunun kombinasyonu altın veya seramik gibi kontrolü zor
yapılabilen oklüzyon yüzerlerinde ciddi avantajlar sunuyor. Birinci kontrol
mavi renkte karbon kağıdıyla yapılır. Temas noktaları hemen görülür.
1.Adım: Artikülasyon kağıdı
Oklüzyonun Bausch progresif artikülasyon kağıdı 200 μ ile veya
Bausch PROGRESS 100® artikülasyon kağıdı 100 μ ile test edilmeli
veya
Artikülasyon
kağıdı 200μ
PROGRESS 100®
100μ
Kağıt ve film
arasındaki farklar
Progresif kağıt
• Basınç üzerine boyama
yapar
• Temaslar yüzeyseldir
• Çeşitli kuvvetleri gösterir
• Statik temasların testi için
• Nemli oklüzal yüzeylerde
iyi işaretleme yapar
Oklüzyon test filmi
• Darbe üzerine boyama
yapar
• Temaslar noktasaldır
• Sadece erken temasları
hassas biçimde gösterir
• Statik ve dinamik
temasların testi için
10
Transculase® yapıştırıcı ile sağlanan mavi renk oklüzal
temas oranları için keskin kontrastlı bir arka zemin
sunar.
...we make Occlusion visible®
lüzyon testi
İkinci adımda ince film alınır (tercihen kırmızı), çünkü bu rengin örtücülüğü
iyidir ve maviye iyi bir kontrast oluşturur. Transculase® katgısını bırakıyor.
Bu yöntem, mümkün olan en yüksek güvenliği sağlar. Temas noktaları eksik
kontrast nedeniyle gözden kaçmaz.
2. Adım: Oklüzyon filmi
Oklüzyonun Bausch Arti-Fol® kırmızı 8μ veya Bausch Arti-Fol® metalik kırmızı 12μ ile testi
veya
Arti-Fol® 8μ
Arti-Fol®
metalik 12μ
İnce oklüzyon test filminin bu noktaları artikülasyon
kağıdının Transculase® yapıştırıcı katkısı sayesinde
daha belirgin duruma gelir.
Videoyu izlemek için
bu kodu Smartphone
ile tarayınız.
®
11
Progresif Bausch
artikülasyon kağıtları 200μ
Progresif Bausch artikülasyon kağıdının şematik yapısı
Transculase® yapıştırıcı tarafından birleştirilmiş yağ-mum emülsiyonu
içinde mikronize edilmiş renk pigmentleri
Yüksek renk kapasiteli elyaflı kağıt
Altın veya seramik cilalanmış yüzeylerde rengin
yenilenmesi için Transculase® yapıştırıcı
Mum-yağ emülsiyonu içinde mikronize renk
pigmentleri
12
...we make Occlusion visible®
Progresif Bausch
artikülasyon kağıtları 200μ
Bausch progresif renk değişimli artikülasyon kağıdı 200μ, çiğneme basıncına bağlı renk değişimi yoluyla
farklı ısırma kuvvetlerini gösterir:
HAFİF ISIRMA KUVVETİ AÇIK, SERT ISIRMA KUVVETİ KOYU GÖSTERİLİR.
Diş hekimi, saniyeler içinde çiğneme basıncı dağılımının hassas bir rölyefini alır. Erken temaslar hemen
görünür ve uygun şekilde aşındırılır.
Sadece Bausch progresif renk değişimli artikülasyon kağıdı 200μ ile mevcut çiğneme basıncı girişimleri bu
kadar belirgin gösterilebilir. Hatalı temasların düzeltilmesi veya lokalize edilmesinden sonra 8μ’a kadar
kalınlığı olan daha ince test malzemesi (Arti-Fol®) ile çalışılmaya devam edilmelidir.
Ambalaj:
Plastik dispenser
Dolum kutusu
Plastik dispenser
Dolum kutusu
At nalı biçiminde plastik dispenser
At nalı biçiminde plastik dispenser
Kitapçık paket, düz
İçerik:
300 yaprak
300 yaprak
300 yaprak
300 yaprak
50 yaprak
50 yaprak
300 yaprak
Renk:
Mavi
Mavi
Kırmızı
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi
Sipariş No.:
BK
01
BK 1001
BK
02
BK 1002
BK
03
BK
04
BK
05
Videoyu izlemek için
bu kodu Smartphone
ile tarayınız.
...we make Occlusion visible®
13
Bausch PROGRESS 100®
progresif artikülasyon kağıdı 100μ
Bausch PROGRESS 100® şematik yapısı
Transculase® yapıştırıcı ile çevrilmiş yağ-mum emülsiyonu içindeki
mikronize renk pigmentleri
Elyaf takviyeli özel kağıt 100μ
14
...we make Occlusion visible®
Bausch PROGRESS 100®
progresif artikülasyon kağıdı 100μ
Bu esnek, elyaf takviyeli ve yüksek boyar madde içerme kapasiteli kağıt, oklüzal yüzeylere tam ve hassas
biçimde uyum sağlar. Progresif renk değişim özelliği ile oklüzal temas noktalarını veya merkezi stopları
hassas biçimde işaretler.
Sadece 100μ inceliğindeki bu kağıt, hidrofilik mumlar ve farmasötik yağlarla su geçirmez hale getirilmiştir.
Transculase® yapıştırıcı ile sağlanan eşsiz kombinasyon sayesinde, yüksek parlaklığa sahip polisajlı metaller,
yüksek parlaklıkta pişmiş seramik veya nemli yüzeylerdeki zor temaslar da kontrol edilebilmektedir.
Ambalaj:
Plastik dispenser
Plastik dispenser
At nalı biçiminde plastik dispenser
At nalı biçiminde plastik dispenser
Plastik dispenser
Plastik dispenser
İçerik:
300 yaprak
300 yaprak
50 yaprak
50 yaprak
50 yaprak
50 yaprak
Renk:
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Sipariş No.:
BK
51
BK
52
BK
53
BK
54
BK
57
BK
58
Videoyu izlemek için
bu kodu Smartphone
ile tarayınız.
...we make Occlusion visible®
15
Progresif Bausch
artikülasyon ipeği 80μ
Progresif Bausch artikülasyon ipeğinin şematik yapısı
Mum-yağ emülsiyonu içinde
mikronize renk pigmentleri
Altın ve seramik cilalanmış
yüzeylerde rengin yenilenmesi
için yapıştırıcı
16
Yüksek kapasiteli
boya fibriller
Transculase yapıştırıcı ile
çevrili mum-yağ emülsiyonu
içinde mikronize renk
pigmentleri
...we make Occlusion visible®
Progresif Bausch
artikülasyon ipeği 80μ
Bausch artikülasyon ipeği, progresif artikülasyon kağıdımız 200μ ile aynı özellikleri taşıyan doğal bir ipektir.
Bu ipek, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı . Inceliği ve esnekliği sayesinde tüberkül ve fissürlerde optimum
uyum sağlar. İpeğin çizimi çok hassastır ve bu nedenle total protetiğe uygundur.
Doğal ipek, boru biçimi protein yapısına sahip fibrillerden oluşur ve yapısal özelliği nedeniyle çok yüksek
boyar madde içerme kapasitesine sahiptir. Modellerde bir şerit on defaya kadar kullanılır böylece çok
tasarruflu artikülasyon ipeğidir.
Ambalaj:
Rulo/bant 80 mm genişliğinde
Rulo/bant 80 mm genişliğinde
Rulo/bant 80 mm genişliğinde
Rulo/bant 16 mm genişliğinde
Rulo/bant 16 mm genişliğinde
İçerik:
3 m
3 m
3 m
10 m
10 m
...we make Occlusion visible®
Renk:
Kırmızı
Yeşil
Mavi
Mavi
Kırmızı
Sipariş No:
BK
06
BK 876
BK 877
BK
07
BK
08
17
Bausch oklüzyon kağıtları
Arti-Check® mikro ince 40μ
Mikro ince Bausch oklüzyon kağıdının şematik yapısı
Mikro kapsüllü boyar madde 10μ
Özel kağıt 20μ
Boyar madde dolu mikro kapsül
Belirgin ön-köpek dişi kılavuzu
Kırmızı veya mavi olarak merkezi oklüzyonun
ve eksantrik hareketin işaretlenmesi.
18
...we make Occlusion visible®
Bausch oklüzyon kağıtları
Arti-Check® mikro ince 40μ
40μ kalınlığında olan Bausch oklüzyon kağıtları, iki taraflı sıvı boya maddelerle kaplı son derece ince ve
yırtılmaya karşı dayanıklı kağıtlardır. Bu incelik özelliğile bu kağıtlar, son derece hassas işaretleme karakterine
sahiptir. Böylece hatalı temasların önüne geçilir. Sıvı boya maddelerle sağlanan kaplama, bütün oklüzal
temasların veya girişimlerin belirgin biçimde gösterilmesini sağlar. Örneğin altın, seramik, cilalanmış metal
yüzeyler veya plastikler gibi kontrolü zor, nemli oklüzal yüzeylerde bile bir sorun ortaya çıkmaz.
Sıvı boyar maddelerle sağlanan özel renk katmanı, boyar madde ile doldurulmuş çok sayıda mikro
kapsülden oluşur. Kapsüller, hafif bir çiğneme basıncında bile patlar ve rengin belirgin biçimde görünmesini
sağlar. Bu boyar maddeninde bir özelliğide içinde bulunan renk kendini yenileyebiliyor, ve böylece bu kağıt
defalarca kullanılabilinir.
Mikro ince Bausch oklüzyon kağıtları, özellikle iki renkli statik veya dinamik oklüzyonun gösterilmesi için
uygundur. İlk adımda denge oklüzyonu (statik oklüzyon), kırmızı olarak test edilebilinir ikinci adımda
artikülasyon oklüzyon (dinamik oklüzyon) mavi olarak test edilebilinir.Tabiki renklerin sırasını isteğinize göre
uygulayabilirsiniz.
Ambalaj:
Kitapçık paket
Kitapçık paket
Yaprak paket
Yaprak paket
Dispenserli rulo
Dispenserli rulo
Dispenserli rulo
Dispenserli rulo
Dolum paketi
Dolum paketi
Dolum paketi
Dolum paketi
100 x 70 mm
100 x 70 mm
16 mm genişliğinde
16 mm genişliğinde
22 mm genişliğinde
22 mm genişliğinde
16 mm genişliğinde
16 mm genişliğinde
22 mm genişliğinde
22 mm genişliğinde
İçerik:
200 şerit
200 şerit
100 yaprak
100 yaprak
15 m
15 m
10 m
10 m
15 m
15 m
10 m
10 m
Renk:
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Sipariş No.:
BK
09
BK
10
BK
11
BK
12
BK
13
BK
14
BK
15
BK
16
BK 1013
BK 1014
BK 1015
BK 1016
Videoyu izlemek için
bu kodu Smartphone
ile tarayınız.
...we make Occlusion visible®
19
Bausch oklüzyon kağıtları
Arti-Check® mikro ince 40μ
Mikro ince Bausch oklüzyon kağıdının şematik yapısı
Mikro kapsüllü boyar madde 10μ
Özel kağıt 20μ
Boyar madde dolu mikro kapsül
Isırma splintinin oklüzal kontrolü
20
Bilateral balanslı oklüzyon konsepti uyarınca
total protezlerin kontrolü
...we make Occlusion visible®
Bausch oklüzyon kağıtları
Arti-Check® mikro ince 40μ
Bausch oklüzyon kağıtları mikro ince 40μ, atnalı şeklinde de temin edilebilir. Atnalı şeklinde kağıtlar
forsepsisde uygulanabilinir. Bütün atnalı biçimli kağıtlar, tek elle rahatça alınma olanağı sağlayan plastik
disperserlerde teslim edilir.
Kullanıcı, hangi tarafın çiğneme tarafı olarak tercih edildiğini hemen anlar. Özellikle, genelde bilaterel
balanslı oklüzyona yönelik total protezler üzerindeki oklüzyon testinde bütün temasların dengeli ve eşit
gösterimi her zaman istenen bir husustur.
Kullanılan plaklarda mesela bütün dişkemerinin temasları aynı anda görülebilir ve ayarlanılabilir. Bausch nal
biçimli kağıtları, bu konuda ve özellikle nemli plastik yüzeylerdeki temasların testinde büyük ve önemli bir
kolaylık sağlar.
Ambalaj:
Plastik dispenser at nalı biçimli
Plastik dispenser at nalı biçimli
Kitapçık paketi düz
Plastik dispenser at nalı biçimli
Şerit paket (hazırlanmış)
Şerit paket (hazırlanmış)
Şerit paket (hazırlanmış)
İçerik:
150 yaprak
150 yaprak
200 şerit
150 yaprak
200 şerit
200 şerit
200 şerit
...we make Occlusion visible®
Renk:
Mavi
Kırmızı
Mavi /Kırmızı
Mavi /Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi /Kırmızı
Sipariş No.:
BK
17
BK
18
BK
80
BK
81
BK
61
BK
62
BK
63
21
Bausch Arti-Fol® metalik
siyah/kırmızı BK 28 - 12μ
Bausch Arti-Fol® metalik – siyah/kırmızı BK 28’in şematik yapısı
Hidrofilik birleşimli parafinden
oluşan boyar madde 6μ
Yırtılmaya karşı
dayanıklı 12μ
polyester film
Arti-Fol® Connection Kit
Arti-Fol® plastik ve Arti-Fol® metalik için
2 dispenser için
3 dispenser için
4 dispenser için
5 dispenser için
22
...we make Occlusion visible®
BK 902
BK 903
BK 904
BK 905
Bausch Arti-Fol® metalik
siyah/kırmızı BK 28 - 12μ
İleri teknoloji metal film (Shimstock filmi 12μ) ile pulvarize edilmiş mikro ince renk pigmentleri içeren iki katlı
boyar madde katmanının eşsiz kombinasyonu, bütün oklüzal temas noktası işaretinin belirgin biçimde
görünmesine olanak sağlar. Yeni Arti-Fol metalik BK 28 nemli oklüzal yüzeyleri de hassas biçimde işaretler.
Bu nedenle kompozitler ve doğal dişler de dahil olmak üzere her türlü metal, seramik, plastik malzeme için
kullanılabilir.
Bu yeni malzeme, rölaksiyon ve oklüzyon splintlerinde de (bruksizm) uygun bi aşındırılma sağlar. Santrik ve
eksantrik de oklüzal splintlerde belirgin olarak görünür. İki farklı renk sayesinde, santrik ve eksantrik arka
arkaya sadece bir filmle gösterilebilir.
Ambalaj:
20 m dispenserde
20 m dolum kutusu
İki taraflı
İki taraflı
Genişlik:
22 mm
22 mm
Renk:
Siyah/kırmızı
Siyah/kırmızı
Sipariş No.:
BK
28
BK 1028
Videoyu izlemek için
bu kodu Smartphone
ile tarayınız.
...we make Occlusion visible®
23
Bausch Arti-Fol® metalik
Shimstock filmi 12μ
Bausch Arti-Fol® metaliğin şematik yapısı
Hidrofilik birleşimli parafinden
oluşan boyar madde katmanı 6μ
Yırtılmaya karşı
dayanıklı metalize
12μ polyester film
Bausch Arti-Fol® metalik
12 μ - 75 mm
24
...we make Occlusion visible®
Bausch Arti-Fol® metalik
Shimstock filmi 12μ
Arti-Fol® metalik 12μ, özellikleri önemli ölçüde yenilenmiş bir ileri teknoloji test filmidir. Bu test filmi, metalize
bir polyester filmden (Shimstock filmi) oluşur ve kalınlığı sadece 12μ’dur. Kompozit boyar madde kaplaması
ile metalize edilmiş bir film kombinasyonu bazı uygulamalarda belirleyici avantajlar sağlamaktadır. Bu film,
çok yüksek renk aktarımı sağlamaktadır. Özellikle seramik veya metal yüzeylerde temas noktaları çok
belirgin görülmektedir. Metalize filmin kullanılması ile statik yüklenme de önemli ölçüde düşürülmektedir. Bu
film, forseps yardımı olmaksızın da rahatça uygulanabilmektedir. Bu malzeme de yırtılmaya karşı çok
dayanıklıdır ve bu nedenle esnemenin kontrolüne oldukça uygundur. Geleneksel Shimstock filmlerin aksine
Arti-Fol, metalik ilgili temas noktasını tam ve kesin biçimde işaretlemektedir. Filmin metalize arka tarafı
sayesinde kaplamalı ve kaplamasız renkli taraf arasındaki karıştırma da önlenmektedir. Arti-Fol®, metalik
yırtılmaya karşı yüksek dayanıklılığı ve hassas inceliğile köprü ve kronların yerleştirilmesinde aproksimal
temasların kontrolüne çok uygundur. Aproksimal temaslarda kullanılan Arti-Fol forseps BK 145 yardımı ile film
kolaylıkla uygulanabilmektedir. Arti-Fol® metalik dört değişik renkte temin edilebilir.
Arti-Fol® metalik’e ek olarak 8 mm ve 16 mm genişliğinde boyar madde katmansız klasik Shimstock filmi de
sunuyoruz.
Ambalaj:
Dispenserde 20 m
Dispenserde 20 m
Dispenserde 20 m
Dispenserde 20 m
100 yaprak (8mm x 60mm)
100 yaprak (8mm x 60mm)
Dispenserde 20 m
20 m
20 m
Tek taraflı
Tek taraflı
Tek taraflı
Tek taraflı
Tek taraflı
Kaplamasız
Kaplamasız
Tek taraflı
Tek taraflı
Genişlik:
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
8 mm
8 mm
16 mm
75 mm
75 mm
Renk:
Siyah
Kırmızı
Yeşil
Mavi
Kırmızı
Siyah
Kırmızı
Sipariş No.:
BK 30
BK 31
BK 32
BK 33
BK 35
BK 38
BK 39
BK 730
BK 731
Videoyu izlemek için
bu kodu Smartphone
ile tarayınız.
...we make Occlusion visible®
25
Arti-Fol® artikülasyon
filmi ultra ince 8μ
Bausch Arti-Fol® şematik yapısı
Hidrofilik birleşimli parafinden oluşan
boyar madde katmanı 6μ
Yırtılmaya karşı
dayanıklı 8μ
polyester film
26
...we make Occlusion visible®
Arti-Fol® artikülasyon
filmi ultra ince 8μ
En küçük bir yükseklik veya rahatsızlık bile hastalarda fonksiyon bozukluklarına (genellikle
ağrıdysfonksiyonsyndrom bozukluğu ) neden olabilmekte ve hatta yutkunmayı bile engelleyebilmektedir. Bu
nedenle, oklüzal oranların gerçeğe uygun olarak elde edilmesi, test malzemelerinde çok yüksek gereklilikleri
şart koşmaktadır. Oklüzal temasların çapları genelde okadar küçüktür ki bu temaslar, yüksek düzeyde cilalı
seramik veya metal yüzeylerde çok zor fark edilir. Test malzemesi, gerçek oklüzal temasların kesin şeklini
tayin etmek için son derece ince olmak zorundadır. Eksantrik hareketlerde ve esnemelerde, yırtılmaya karşı
dayanıklı olmalıdır. Bausch oklüzyon filmleri bu gereklilikleri karşılar ve özellikle yoğun renk işaretleme
sayesinde test edilmesi zor olan yüzeylerde başarılı biçimde kullanılabilir.Sadece 6μ inceliğinden oluşan ArtiFol renk tabakası parafin ve pigmenttir.Nemli oklüzal yüzeylerde dahi renk güzel birşekilde görünmesi için
hidrofilik katkılarda bulunur.
Bausch Arti-Fol oklüzyon filmleri statik ve dinamik oklüzyonun çok renkli olarak gösterilmesine özellikle
uygundur. İlk adımda merkezi temaslar (statik oklüzyon) kırmızı olarak test edilir; ikinci adımda eksantrik
temaslar (dinamik oklüzyon) siyah olarak test edilir. Renklerin sırası burada da istendiği gibi değiştirilebilir.
Dinamik oklüzyonun hassas biçimde gösterilmesi için çok sayıda renk de kullanılabilir. Bausch Arti-Fol®
5 değişik renklerde temin edilebilir. Antagonist temasların gösterimi için, bütün filmler iki taraflı boyar madde
katmanlı olarak da temin edilebilir.
Ambalaj:
Dispenserde 20m
Dispenserde 20m
Dispenserde 20m
Dispenserde 20m
Dispenserde 20m
Dispenserde 20m
Dispenserde 20m
Dispenserde 20m
Dispenserde 20m
Tek taraflı
Tek taraflı
Tek taraflı
Tek taraflı
İki taraflı
İki taraflı
İki taraflı
İki taraflı
Tek taraflı
Genişlik:
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Color:
Siyah
Kırmızı
Yeşil
Mavi
Siyah
Kırmızı
Yeşil
Mavi
Beyaz
Sipariş No.:
BK
20
BK
21
BK
22
BK
23
BK
24
BK
25
BK
26
BK
27
BK
29
Dolum paketi:
BK 1020
BK 1021
BK 1022
BK 1023
BK 1024
BK 1025
BK 1026
BK 1027
BK 1029
Videoyu izlemek için
bu kodu Smartphone
ile tarayınız.
...we make Occlusion visible®
27
Arti-Fol® artikülasyon filmi
ultra ince 8μ / 75 mm genişliğinde
Bausch Arti-Fol® şematik yapısı
Hidrofilik birleşimli parafinden oluşan
boyar madde katmanı 6μ
Yırtılmaya karşı dayanıklı 8μ polyester film
75 mm genişliğinde Arti-Fol® için Bausch Y
tutucu. Bu tutucu artikülatör içinde kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.
Renkli kron mumu üzerindeki temasların
kontrolü için beyaz Arti-Fol® BK 29 veya BK 79
28
...we make Occlusion visible®
Arti-Fol® artikülasyon filmi
ultra ince 8μ / 75 mm genişliğinde
22 mm genişliğindeki oklüzyon test filmlerine ek olarak, ürün çeşitlerimiz arasında bütün renklerde 75 mm
genişlikte olanlar da bulunmaktadır. Geniş filmler, genellikle laboratuvarlarda kullanılmaktadır. Bütün diş
kemeri rahatça test edilebilmektedir. Özellikle total protezlerin veya ısırma splintlerinin ayarlanmasında bütün
oklüzal yüzeylerin kontrolü mutlaka gereklidir. Basit ve rahat kullanım için özel Bausch Y film tutucusu
BK 140’ı sunuyoruz. Bu tutucu, destek pimi tutucuya yönlendirilecek biçimde tasarlanmıştır. 22 mm
genişliğindeki filmlerde olduğu gibi bütün 75 mm genişliğindeki filmler de beş değişik renkte temin edilebilir.
Teknisyen, burada da farklı renkleri farklı hareketler için kullanabilir. Tam ayarlı artikülatörlerde çıkıntılar,
laterotrüzyonlar, retrüzyonlar ve stop ve balans temasları hassas biçimde farklı renklerde gösterilebilir. 75 mm
genişliğindeki filmler, antagonist temasların işaretlenmesi için iki taraflı boyar madde katmanlı olarak da temin
edilebilir.
Firmamıza özgü ürün olarak özellikle mumlu yüzeylerdeki temasların testine uygun beyaz oklüzyon filmi de
sunuyoruz. Özellikle mavi veya gri kron mumları üzerinde beyaz temas noktaları koyu renkli yüzeylerde çok
iyi görünen bir kontrast sunmaktadır. Polisajlı metal yüzeylerde de bu filmin temas noktaları çok belirgin
görünmektedir.
Ambalaj:
20 m
20 m
20 m
20 m
15 m
15 m
15 m
15 m
20 m
Tek taraflı
Tek taraflı
Tek taraflı
Tek taraflı
İki taraflı
İki taraflı
İki taraflı
İki taraflı
Tek taraflı
Genişlik:
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Renk:
Siyah
Kırmızı
Yeşil
Mavi
Siyah
Kırmızı
Yeşil
Mavi
Beyaz
Ambalaj:
75 mm genişliğindeki filmler için rulo dispenser
Bausch Y tutucu
...we make Occlusion visible®
Sipariş No.:
BK
70
BK
71
BK
72
BK
73
BK
74
BK
75
BK
76
BK
77
BK
79
Sipariş No.:
BK 137
BK 140
29
Bausch Gnatho-Film
soft oklüzal film 16μ
Bausch Gnatho filmin şematik yapısı
Esnek 16μ polietilen film
Hidrofilik birleşimli parafinden oluşan
boyar madde katmanı 6μ
Gnatho-Film
100 x 70 mm
30
...we make Occlusion visible®
Bausch Gnatho-Film
soft oklüzal film 16μ
Çok sayıdaki uygulayıcının özellikle yumuşak ve genişliğebilir film isteği üzerine Bausch Gnatho film
geliştirilmiştir. Gnatho film aşağıdaki dikkat çekici özelliklere sahiptir:
• Ultra ince 16 μ polietilen film
• Hidrofilik birleşimli mumlardan oluşan 6 μ soft boyar madde kaplaması
• Yırtılmaya karşı özel dayanıklılık
Bu eşsiz film, ilgili oklüzal yüzeyin kendine özgü koşullarına uyum sağlar. Polietilen filmin genişleme yeteneği
ve soft boyar madde katmanı, gerçek temas noktalarının hassas biçimde kontrol edilmesine olanak sağlar.
Ambalaj:
50 şerit tek taraflı
50 şerit tek taraflı
50 şerit tek taraflı
50 şerit tek taraflı
50 yaprak tek taraflı
50 yaprak tek taraflı
50 yaprak tek taraflı
50 yaprak tek taraflı
Tek taraflı
Tek taraflı
Tek taraflı
Tek taraflı
Tek taraflı
Tek taraflı
Tek taraflı
Tek taraflı
Ölçüler:
20 x 60
20 x 60
20 x 60
20 x 60
70 x 100
70 x 100
70 x 100
70 x 100
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
...we make Occlusion visible®
Renk:
Siyah
Kırmızı
Yeşil
Mavi
Siyah
Kırmızı
Yeşil
Mavi
Sipariş No.:
BK 120
BK 121
BK 122
BK 123
BK 170
BK 171
BK 172
BK 173
31
Bausch Arti-Spot®
High-Spot endikatör
32
...we make Occlusion visible®
Bausch Arti-Spot®
High-Spot endikatör
Arti-Spot®, kronların, inleylerin, onleylerin, teleskopik kronların, freze, kroşe gibi bölgelerde sürtünme yolu ile
yüzeysel temas noktalarının tespitinde kullanılır.
Arti-Spot, bir fırça ile kontrol edilecek yüzeye sürülür ve solventin saniyeler içinde buharlaşır arkasında
yaklaşık 3μ inceliğinde bir film bırakır. Her temas noktası alınması gereken yeri belirtir. Materiyalın yüksek
temas noktaları kolayca bulunur ve parlatılarak temizlenir.
Arti-Spot, altın ve seramik gibi oklüzal yüzeyi cilalanmış durumlarda kullanılabilir. Arti-Spot besin
maddelerinde kullanılan renklendirici maddeleri içermektedir. Tamamen güvenlidir.
Arti-Spot, kullanıldıktan sonra temizlenmesi çok kolaydır. Sıcak suyla sürterek (diş fırçası veya interdental diş
fırçası).Alkol, izopropilalkol veya buharla , son boya artıkları temizlenir. Arti-Spot dental modellerden de ince
bir fırça ile çıkarılabilir.
Ambalaj:
Arti-Spot® 1
Arti-Spot® 2
Arti-Spot® 3
Renk:
Beyaz
Kırmızı
Mavi
İçerik:
15 ml
15 ml
15 ml
Metaller için
Porselen için
Friksiyonlar için
Sipariş No.:
BK
85
BK
86
BK
87
Videoyu izlemek için
bu kodu Smartphone
ile tarayınız.
...we make Occlusion visible®
33
Bausch Arti-Spray®
oklüzyon spreyi
34
Kron içine püskürtme
Arti-Spray BK 289 için hassas uç
Aproksimal temaslar
Kron iç tarafında girişim
...we make Occlusion visible®
Bausch Arti-Spray®
oklüzyon spreyi
Arti-Spray®, oklüzal temasların ve kron ve köprülerin uyumunun kontrolünde kullanılan çok yönlü bir renk
endikatörüdür.
Arti-Spray® kolayca kullanılabilinir ve su ile hiç kalıntı bırakmayacak biçimde temizlenebilen ince bir renk
katmanı oluşturur.
Uygulama: Sprey kutusunu kullanmadan önce çalkalayınız ve 3-5 cm uzaklıktan oklüzal yüzeye veya kron
veya köprülerin iç taraflarına püskürtünüz. Bütün temas noktaları renk filminin eksikliğinden kolaylıkla görülür.
Temas noktaları, gerektiğinde renkli kalem veya Bausch Arti-Fol test filmi ile bir kez daha kontrol etmek üzere
işaretlenebilir. Arti-Spray®, kron veya köprülerin uyarlanmasında aproksimal temaslar için de kullanılabilir.
Arti-Spray®, fizyolojik açıdan tıbbi ürünler yasasının öngördüğü gereklilikleri karşılayan içerik maddelerinden
oluşur.
Ambalaj:
Arti-Spray®
Arti-Spray®
Arti-Spray®
Arti-Spray®
Arti-Spray® için hassas uç
Renk:
Beyaz
Kırmızı
Mavi
Yeşil
İçerik:
75 ml
75 ml
75 ml
75 ml
Sipariş No.:
BK 285
BK 286
BK 287
BK 288
BK 289
Videoyu izlemek için bu
kodu Smartphone ile
tarayınız.
...we make Occlusion visible®
35
Bausch Exact-Liner - BIO-Ink
Bausch aşındırma pastası
Resim 1
Baskı yerinin
lokalizasyonu
Resim 3
Protez üzerinde imitasyon
boya değişimi
Resim 2
BIO-Ink ile baskı yerinin
işaretlenmesi
Aşındırma pastası
Çiğneme hareketi
Aşındırma pastası
Schleifpaste
Minimum oklüzal girişimler <= 20μ
Silisyum karbür aşındırma tanesi 20μ
36
...we make Occlusion visible®
Bausch Exact-Liner - BIO-Ink
Bausch aşındırma pastası
Bausch Exact-Liner, baskı yerlerinin, sert ve yumuşak damak birleşim hattının ve ağız mukozası üzerindeki
yüzeylerin ve hatların işaretlenmesinde kullanılan sterilize edilebilir bir araçtır. Diş hekimi muayenehanelerinde
forseps hazırlama ile ilgili broşürü şu siteden indirebilirsiniz: http://www.a-k-i.org.
Ambalaj:
Exact-Liner
Exact-Liner
Renk:
Yeşil
Yeşil
5 renkli uç ile komple
25 tekli renkli uçlu yedek ambalaj
Sipariş No.:
BK 200
BK 201
Bausch Intra Oral Ink = BIO-Ink de protez baskı yerlerinin işaretlenmesine uygundur. BIO-lnk, yüksek
viskoziteli yeşil gıda boyar maddesi içeren su bazlı bir çözeltidir. BIO-Ink, pamuklu peletler yardımı ile
doğrudan ağız mukozasına sürülür. Baskı yeri yumuşak pamuk yardımı ile ağrısız biçimde işaretlenebilir.
Deneme yapmak üzere kurutulmuş protez tekrar takılır. Protezin alt tarafında imitasyon rengi belirgin biçimde
görünür.
Ambalaj:
BIO-Ink®
Bausch Intra Oral Ink
Ambalaj:
15 ml
Renk:
Yeşil
Sipariş No.:
BK 209
Sadece 15μ’luk oklüzal girişim, bazı hastaları rahatsız edebilir. Bu minimum rahatsızlıkları belirlemek ve
aşındırmak genellikle çok zordur. İlgili yere çok az miktarda Bausch aşındırmapastası uygulanır, silisyum
karbonattan oluşan 20μ’luk ince tanecik ile hem bir cilalama etkisi sağlanır hem de yeterli aşındırma etkisi
yaratılır ve bu yer düzeltilir.
Tanım:
Bausch aşındırma pastası
İçerik:
30 g
...we make Occlusion visible®
Sipariş No.:
BK
97
37
Bausch
Fleximeter-Strips
1
2
3
38
...we make Occlusion visible®
Bausch
Fleximeter-Strips
Hem diş hekimleri hem de diş teknisyenleri için kullanışlı yardımcı araçlardan biri de Fleximeter şeritlerdir.
Fleximeter şeritler, restorasyonlar için dişlerin kesim esnasında preparasyon yüksekliğinin ölçülmesinde
kullanılan üç farklı kalınlıkta esnek ölçme mastarlarıdır (örneğin kronlar, köprüler veya ikili kronlar). Dikey
boyutun (ısırma yüksekliği) belirli ölçüde büyütülmesi için Fleximeter şeritlerin 1,0 mm, 1,5 mm ve 2,0 mm
kalınlıkta olanları da kullanılabilir. Şeritlerin malzemesi, 200°C’ye kadar sterilize edilebilen özel bir
silikondur.
Fleximeter şeritlerin üzerine Arti-Spot veya Arti-Spray ile bir renk katmanı sürülebilir. Böylece bu şeritler,
renklendirme nedeniyle yeterince preparasyon yüksekliğinin doğru olarak belirlenmesine imkan veren daha
kullanışlı bir gösterge haline gelmektedir.
Ambalaj:
Fleximeter-Strips
Fleximeter-Strips
Fleximeter-Strips
Fleximeter-Strips
Fleximeter-Strips
İçerik:
15 adet
15 adet
15 adet
15 adet
3 adet
Kalınlık:
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
çeşitli
çeşitli
Renk:
Pembe
Yeşil
Mavi
çeşitli
çeşitli
Sipariş No.:
BK 250
BK 251
BK 252
BK 253
BK 254
Videoyu izlemek için
bu kodu Smartphone
ile tarayınız.
...we make Occlusion visible®
39
Bausch esnek ısırma çatalı
Bausch Arti-Fol® forsepsler
BK 132
Fix-Clip BK 143
Arti-Grip™ BK 146
40
...we make Occlusion visible®
BK 142
Bausch esnek ısırma çatalı
Bausch Arti-Fol® forsepsler
Esnek ısırma çatallarımız, iki kavisli forseps BK 133 ve bir lastik tutamak BK 130 kombinasyonundan oluşur.
Forsepsler basitçe lastik tutamak içine takılır ve tutamak içinde hareket edebilir. Isırma çatalı, özellikle ince
oklüzyon kağıdının veya oklüzyon test filmlerinin tutulması için uygundur.
Tanım:
Lastik tutamak, 150°’ye kadar sterilize edilebilir
Kağıt forseps, kavisli
Renk:
Mavi
Sipariş No.:
BK 130
BK 133
Artikülasyon-oklüzyon kağıtlarımızın ve filmlerimizin güvenli tutulması için uzunlama oluklu kendinden
kilitlenmeli Arti-Fol® forseps BK 132’yi tavsiye ederiz.
Tanım:
Arti-Fol® forseps, düz, uzunlamasına oluklu
Kağıt forseps (Tip Miller)
Sipariş No.:
BK 132
BK 142
FIX-CLIP BITE FRAME, ince artikülasyon kağıtlarının ve oklüzyon test filmlerinin sabitlenmesinde kullanılan,
metal enstrümanlara bir seçenektir. Esnek tutamak geri dönüşümlüdür ve sterilize edilebilir.
Tanım:
FIX-CLIP, 5 adet (10 tekli forseps)
Sipariş No.:
BK 143
Arti-Grip™ silikon kovanlar, Bausch Arti-Fol® forsepslerin sıkma kuvvetini artırır. Oklüzyonun ince Shimstock
filmlerle test edilmesi esnasında forsepsin sıkma kuvveti yeterli olmayabilir: Film dışarı kayar. Arti-Grip™ silikon
kovanlar, forsepsin her kıskacı üzerine geçirilir ve bu sayede özellikle ince filmlerde forsepsin bütün uzunluğu
boyunca tutma kuvvetini yükseltir. Arti-GripT™ silikon kovanların Arti-Fol® metalik oklüzyon test filmlerimiz ve
Arti-Fol® forsepsimiz BK 132 ile birlikte kullanılmasını tavsiye ederiz. Arti-Grip™ silikon kovanlar sterilize
edilebildiklerinden tekrar kullanılabilir.
Tanım:
Arti-Grip ™ silikon kovanlar
20 adet
...we make Occlusion visible®
Sipariş No.:
BK 146
41
Bausch Arti-Fol® forseps
aproksimal temaslar için
Dr. Müller tarafından tasarlanan Arti-Fol® forseps, restorasyonların hızlı ve düzgün bir şekilde aproksimal
uyarlanması için üretilmiştir. Forsepsin yenilikçi ve kullanıcı dostu tasarımı, ürünü geleneksel test yöntemlerine
göre daha kullanışlı hale getirmektedir.
Forsepsin yüksek sıkma kuvveti, oklüzyon filmlerinin her iki yüzünü de iyice sıkıştırır ve böylece diş hekiminin
temas bölgesini kesin ve hatasız bir şekilde düzeltmesine olanak sağlar. Bu forseps ile filmler hızlı ve kolay
bir şekilde yerleştirilebilir. Forsepste herhangi bir boşluk yoktur; bu nedenle alet, geleneksel yöntemler
kullanılarak dezenfekte ve sterilize edilebilmektedir.
Aproksimal temaslar için kullanılan yeni Arti-Fol® forseps, bir Alman ürünüdür ve uzun ömürlü olmasını
sağlayan yüksek kalitede çelikten üretilmiştir. 12μ’luk yeni, metalik Arti-Fol® filmlerin, yeni forseps ile
kullanılmak üzere 8 mm genişliğinde versiyonları da mevcuttur. Yırtılmaya karşı üst düzeyde dayanıklılık,
mükemmel işaretleme özelliği ve içerdikleri malzemenin ince olması nedeniyle Arti-Fol® metalik, köprü veya
kronların yerleştirilmesi sırasında aproksimal temasların test edilmesi açısından idealdir.
Tanım:
Bausch Arti-Fol® forseps, aproksimal temaslar için
Sipariş No.:
BK 145
Videoyu izlemek için
bu kodu Smartphone
ile tarayınız.
42
...we make Occlusion visible®
Bausch, Artikülasyon kağıtları ve Oklüzyon filmleri
hususunda kalitenin tek ismi.
...we make Occlusion visible®
Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Oskar-Schindler-Straße 4
D-50769 Köln - Germany
Tel: +49-221-70936-0
Fax: +49-221-70936-66
E-Mail: [email protected]
Internet: www.bauschdental.de
Bausch Articulating Papers, Inc.
12 Murphy Drive, Unit 4
• Nashua, NH 03062, U.S.A.
•
BK
Tel: +1-603-883-2155
CU
LAT ING PA
Tel: 888-6-BAUSCH
Fax: +1-603-883-0606
E-Mail: [email protected]
Internet: www.bauschdental.com
PE
TI
AR
RS
US C H
BA
Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd
ABN 73093760402
G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia
Tel: +61-2-9345-1945
Fax: +61-2-9345-1955
E-Mail: [email protected]
Internet: www.bauschdental.com.au
Bausch Articulating Papers Japan K. K.
2nd Floor, 1-4-2, Jonan, Ikedashi
Osaka 563-0025, Japan
Tel: +81 72-737-9501
Fax: +81 72-737-9502
E-Mail: [email protected]
Internet: www.bauschdental.jp
© 2014 Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG • 50769 Köln • Germany - © Bausch Articulating Papers, Inc. • Nashua, NH • U.S.A.
© 2014 Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd • Sydney • Australia - © Bausch Articulating Papers Japan K .K. • Osaka • Japan
© 2014 Bausch Importacão de Materiais Odontológicos Ltda. EPP • Itu-SP • Brasil
Alle Behandlungen in diesem Katalog sind Beispiele. Bausch ist nicht verantwortlich für die fehlerhafte Verwendung der Produkte.
All treatments shown in this brochure are only recommendations for the dentist.
The Bausch companies are not responsible for the improper use of the Bausch products.
9510 201403
Bausch Importacão de Materiais Odontológicos Ltda. EPP
Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo,
379 salas 8 e 9 Lt. 3 Q. 30.
13304-240 Itu-SP, Brasil
Tel: +55 11 4813 2806
Fax: +55 11 4813 2806
E-Mail: [email protected]
Internet: www.bausch.net
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
2 559 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content