close

Enter

Log in using OpenID

Anket soru seti

embedDownload
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
Anket soruları
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler 2014/2015
Sadece örnek olarak verilmiştir.
tir. Anket çalı
çalışmasına katılım için, lütfen tıklayınız.
Legende
Zorunlu alan
Çoklu seçim
Tek seçim
1. Kontak bilgisi
Şirket *
Unvan *
İsim *
Soy isim *
Departman / Bölüm *
Adres *
Ülke *
Posta Kodu
Şehir *
Telefon
Faks
E-Mail
Para Birimi *
2. Şirketinizde
irketinizde bir ERP yada iş yazılımı kullanılıyor mu?
Evet
Hayır
3. ERP kullanımında, pozisyonunuzu, yetki ve sorumluluk anlamında nasıl tanımlarsınız?
Lütfen önem seviyesine göre belirtiniz.
ERP uygulama sorumlusu
Yönetici & kullanıcı destek
Yoğun
un kullanıcı (örn. Planlama)
Bilgi kullanıcısı (örn. Raporlama ve analiz)
Onay kullanıcısı (örn. Siparişş onay)
Deneyimim yok
©2014, Trovarit AG, Aachen
1
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
4. Lütfen, şirketinizde
irketinizde bilgi teknolojileri ile ba
bağlantılı iş stratejinizi belirtiniz.
Çoklu seçim / 1-3 cevap
Süreçlerin sadeleştirilmesi
Süreçlerin hızlandırılması ve verimli hale getirilmesi
Süreçlerin esnekliğinin
inin artırılması
Süreçlerin standart hale getirilmesi
İş süreçlerindeki şeffaflığın
ın artırılması
Süreçlerin daha iyi planlanması ve ölçülmesi
Karmaşık yapısının yönetimi
netimi ve azaltılması
Kapasite kullanımının optimizasyonu
Sipariş işlem
lem süreci boyunca mü
müşteri memnuniyetinin artırılması
Ürün ile ilgili müşteri
teri memnuniyetinin artırılması
Farklı ülke ya da bölgeler için ortak ağ
a oluşturma ve senkronizasyon
Maliyetleri azaltma
Yeni ülke, bölge ve pazarlarda büyüme
Diğer
______________________________
5. ERP çözümünüzün adı?
Sistem/çözüm ismi *
Sürüm ismi
Sunucu veritabanı
Sunucu işletim sistemi
Yazılım sağlayıcı (üretici) *
Sistemin uygulama alanı *
ERP sistemi, şirketinizin
irketinizin kaç farklı
lokasyonunda kullanılmaktadır?
Sistemin uygulandığıı ülke (merkez
dahil) sayısı kaçtır?
Ana kullanım alanı
Yönetim
©2014, Trovarit AG, Aachen
Lojisik/ / Üretim
Entegre (Yönetim & Lojistik)
2
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
6. Kullanılan dil
Çoklu seçim
Almanca
İngilizce
Fransızca
Hollanda dili
İtalyanca
İspanyolca
İsveç dili
Finlandiya dili
Norveç dili
©2014, Trovarit AG, Aachen
Danimarka dili
Macar dili
Polonya dili
Çek dili
Solovanya dili
Hırvatistan dili
Sırbistan dili
Rusça
Geleneksel çince
Basit çince
Kore dili
Japonc
Japonca
Hint dili
Türkçe
Arapça
Diğer ______________
Romanya dili
3
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
7. Aşağıdaki
ıdaki alanların hangisinde yazılım çözümü kullanılmaktadır?
Yukarıda
belirtilen
ERP
çözümü
Farklı yazılım ürünü
Şirket için
geliştirme ile
sağlanan ürün
/ MS Office
ERP Temel alanlar
Muhasebe
Finans, Maliyet muhasebesi
İnsan Kaynakları (HR)
Bordro
Satış ve sipariş işleme
Üretim Planlama (PPS)
Satınalma / Malzeme Yönetimi / Depo Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
Kalite Yönetimi (QMS)
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Proje Yönetimi (PM)
İş Zekası (BI), Yönetim Bilgi Sistemi (MIS)
Doküman Yönetim Sistemi (DMS), Arşivleme
Arş
Diğer uygulama alanları
Sabit Kıymet Yönetimi
Personel planlama
Puantaj (PDKS)
Üretim Yönetim Sistemi (MES)
Varyant Yönetimi
Müşteri Hizmetleri
Veri Toplama
Makineden veri toplama
Online mağaza
Müşteri servisi (SMS)
Eletronik Veri Alışverişi (EDI)
Ürün Yaşam
am Döngüsü Yönetimi (PDM/PLM)
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)
Gümrük Yönetimi
Lojistik, Ulaştırma Yönetimi
İş Akış Yönetimi
AutoID, RFID
İş Süreç Yönetimi (BPM)
©2014, Trovarit AG, Aachen
4
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
8. Proje özellikleri
Anket çalışmasının aşağıdaki
ıdaki bölümü, ERP/
ERP/İş yazılımları uygulamalarının başlangıç
baş
aşamasına
odaklanmıştır.
Kullandığınız
nız eski sistemin/çözümün adı? (ürün adı)
(YENİ)
Uygulama iş ortağıı : ERP projesi uygulaması sırasında
hangi şirketten hizmet aldınız? *
Ön hazırlık çalışmasının başlangıcı
şlangıcı [AA.YYYY]
Sistem / sağlayıcı seçimi bağımsız
ğımsız bir ki
kişi ya da şirket
tarafından mı yapıldı?
Proje uygulama başlangıcı
langıcı [AA.YYYY]
Canlı kullanıma geçiş [AA.YYYY] *
Donanım maliyeti (kabaca)
x1000TL
Yazılım maliyeti (lisanslama; kabaca)
x1000TL
Canlı kullanıma geçişteki
teki kullanıcı sayısı (YENİ)
x1000TL
Proje
je uygulama maliyeti (danışmanlık, uyarlama,
kurulum; kabaca)
Proje ekibinde yer alan şirket
irket için çalı
çalışan sayısı
(ortalama,kabaca)
Proje ekibinde yer alan şirket
irket dış
dışı çalışan sayısı
(ortalama, kabaca)
9. Uygulama sağlayıcıdan
layıcıdan alınan sistem b
bileşenleri nelerdir?
Çoklu seçim
Lisanslar - Yazılım
Lisanslar - Veritabanı
SaaS, Bulut bilişim, ASP
Donanım
Kavramsal tasarım danışmanlık
şmanlık
Proje Yönetimi (Metoda dayalı /
kapasitif) (YENİ)
Uyarlama / özelleştirme
Arayüz entegrasyonu (veri
alışverişi) (YENİ)
©2014, Trovarit AG, Aachen
Eğitim
Veri birleştirme
tirme desteği
desteğ (araçlar,
kapasite) (YENİ)
Uluslar arası yaygınlaştırma
yaygınla
desteği (YENİ)
Donanım kurulum / veri merkezi kurulum
ve işletim (YENİ)
Diğer -______________________
______________________
Hiçbiri, kendi uygulamamız
5
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
10. Yeni sisteme geçişi tetikleyici
tikleyici ana sebep nedir?
Tek seçim
İhtiyaç ve süreçlerin değişimi
İş alanlarında yeni stratejik kararların alınması
Şirket yapısındaki değişiklikleri
iklikleri (örn. Satınalma, küçülme, hızlı büyüme)
Değişen
en yasal düzenlemeler / Uygunluk (örn. E
E-fatura, E-İmza)
Eski sistemin işletme
letme maliyetinin yüksek olması
Lisans ya da bakım anlaşmasının
masının sona ermesi
Eski sistem / destek hizmetlerinden memnuniyetsizlik
Sistem / sağlayıcının
layıcının artık pazarda yer almaması
Anahtar pozisyonlardaki değişim
ğişim (yönetim, BT müdürü) (YE
(YENİ)
Şirket için yazılım geliştirmeden
tirmeden vazgeçme
Sistemin eski olması (örn. Teknoloji, kullanım özellikleri)
Yeni şirket kurulumu (YENİ)
Diğer sebepler: __________________________________________________
11. Uygulamaya geçişte
te neler hedeflenmi
hedeflenmiştir?
Çoklu seçim / 1-3 cevap
Süreçlerin yalın hale getirilmesi ve hızlandırılması
Süreç otomasyonu
Süreçler arası daha iyi entegrasyon
Daha iyi bilgi toplama
Bilgiye hızlı erişim
Daha iyi veri entegrasyonu
BT yapısındaki karmaşıklığın
ın giderilmesi / azaltılması
Kullanılan farklı sistem sayısının ve sistemler arası bağlantıların
ba
azaltılması
BT performansının artırılması
BT giderlerinin düşürülmesi
Süreç maliyetlerinin azaltılması
Yönetimin BT üzerindeki kontrolünün sağlanması
sa
Daha iyi veri güvenliği
Daha iyi haricii sistemler ile entegrasyon (EDI)
Diğer hedefler : ________________________________________________________
12. ERP seçim ve değerlendirmede
erlendirmede dikkate alınan alternatif çözümler hangileridir?
3 çözüme kadar
Alternatif çözüm 1 : ___________________
Alternatif çözüm 2 : ___________________
Alternatif çözüm 3:: ___________________
Başka bir çözüm değerlendirilmedi
erlendirilmedi
©2014, Trovarit AG, Aachen
6
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
13. Sistem seçiminde en önemli sebep ne olmuştur?
olmu
Çoklu seçim / 1-5 cevap
Fonksiyonellik : Fonksiyonel ihtiyaçları yüksek seviyede karşılama
kar
Pratiklik : KOBİ'ler
'ler için kolay uygulanabilir olma
Ergonomi : Basit kullanıcı arayüzü / kullanım kolaylığı
kolaylı
Teknoloji : Farklı teknoloji platformları üzerinden ulaşılabilirlik
ula
(örn. iSeries, Linux)
Modern ve yenilikçi teknoloji
Özelleştirmede esneklik
Yazılımın
azılımın uluslarası alanda kullanılabilirliği
kullanılabilirli (örn. dil ve ülkeye göre lokalizasyonlar)
Yüksek fayda-maliyet oranı
Düşük işletim
letim maliyeti, toplam sahip olma maliyeti (TCO)
Sürüm yayınlama politikası
İyi seviyede mobil kullanım (YENİ)
(YEN
Kurumsal ilkeler (YENİ)
Proje uygulama süresi : Zaman planına uygunluk
Edinme maliyeti : Bütçeye uygunluk
Eski ERP sağlayıcısı ile iş birliğ
birliğinin sonlandırılması
Teklif edilen ödeme modeli (SaaS, On demand)
Sağlayıcının
layıcının imkanları (bölgesel iiş ortağı ağı, uluslarası yerleşim)
Sağlayıcının yetkinliği
Sağlayıcının
layıcının sektör bilgisi ve tecrübesi
Diğer şirketlerden
irketlerden alınan referanslar
Yazılımın yaygın kullanımı
Sağlayıcının önerdiğii finansal olanaklar
Tatmin edici uygulama metodolojisi
Sağlayıcı
layıcı tarafında yeterli seviyedeki insan kayna
kaynağı
Cazip ek hizmetler (örn. Eğitim
itim programları, telefon destek)
Duysusal sebepler (örn. Özel güvenceler, tanışıklık)
tanı
Diğer sebepler:: _________________________________________________
©2014, Trovarit AG, Aachen
7
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
14. Uygulama süresi boyunca uygulama iş
i ortağını nasıl değerlendirirsiniz?
çok
iyi
iyi
tatmin
edici
yeterli
yetersiz
çok
yetersiz
Genel : Projenin uygulanmasında hizmet veren iş
i
ortağının performansını nasıl değerlendirirsiniz?
ğerlendirirsiniz?
Eğitim : Çalışanlara verilen eğitimlerin
itimlerin verimli
verimliğiliğini
nasıl değerlendirirsiniz?
Proje boyunca destek : Proje uygulama sırasında
sorulan sorulara verilen cevaplar açısından,
uygulama iş ortağının
ının performansını nasıl
değerlendirirsiniz?
Yetkinlik : Uygulama iş ortağınızın,
ınızın, iş alanınınız ve
sektörünüzdeki bilgi ve
e tecrübesini nasıl
değerlendirirsiniz?
Taahhüt : Proje uygulama sürecinde, ortaya çıkan
problemlere karşı, uygulama iş ortağının
yaklaşımını ve taahütlerini nasıl değerlendirirsiniz?
ğerlendirirsiniz?
Proje yönetimi : Uygulama iş ortağının
ğının proje
yönetim yetkinliğini nasıl değerlendirirsiniz?
erlendirirsiniz?
Özelleştirme
tirme : Süreç içi fonksiyonel, arayüz gibi
özel geliştirme ihtiyaçlarınızı karşılama
şılama seviyesi
dikkate alındığında uygulama iş ortağ
ortağını nasıl
değerlendirirsiniz?
Veri birleştirme : Eski verilerin yeni sisteme
aktarılması/uyarlanması çalışmalarında
malarında iiş ortağını
nasıl değerlendirirsiniz? (YENİ)
15. Aşağıdaki
ıdaki konularda uygulama projesinin sonucunu nasıl de
değerlendirisiniz?
erlendirisiniz?
çok
iyi
iyi
tatmin
edici
yeterli
yetersiz
çok
yetersiz
Genel : Uygulamadan ne derecede
memnunsunuz?
Hedeflenen başarı
arı : Proje hedeflerinin
gerçekleştirilmesi,
tirilmesi, kapsam açısından nasıl
değerlendirirsiniz?
Bütçeye bağlılık
lılık : Proje, hedeflenen bütçe
içerisinde gerçekleşti mi?
Zamana bağlılık
lılık : Proje, hedeflenen zaman planı
içerisinde gerçekleşti mi?
Personel maliyeti : Proje, planlanan insan kaynağı
kayna
kapasite kullanımı ile gerçekleşti
ti mi?
Özel geliştirme
tirme : Size özel ihtiyaçların çözüm
içerisinde geliştirilmesinden
tirilmesinden ne derecede
memnusunuz? (sınır dahilinde)
©2014, Trovarit AG, Aachen
8
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
16. Başlangıçta
langıçta öngörülen / planlanan hedefler ne seviyede gerçekle
gerçekleştirildi?
tirildi?
Planlanan
hedef (+/%5)
Planlanan
hedefin
%25'e kadar
üzerinde
Planlanan
hedefin
%50'ye
kadar
üzerinde
Planlanan
hedefin
%50'den
daha fazla
üzerinde
Planlanan
hedeften
%5‘ten fazla
aşağıda
Proje uygulama
süresi
Bütçe (finansal)
Cevap yok
17. Uygulama sırasında ne tür zorluklarla karşılaştınız?
kar
Çoklu seçim / 1-3 cevap
Sistem içerisindeki
erisindeki fonksiyonların, iş
i süreçleri ile tam uyum sağlamaması
Yönetimin yetersiz yaklaşımı
ımı (örn. destek, yönlendirme) (YEN
(YENİ)
Çok fazla geliştirme
Gerekli verilerin hazırlığı,
ı, aktarımı
Diğer
er sistemlerle entegrasyon (Interface) (YENİ)
Yazılımdan beklentilerin
erin seçim ve uygulama öncesinde yeterli seviyede tanımlanmaması
Uygulama iş ortağının
ının teknik bilgi ve uzmanlık yetersizlili
yetersizliliği
Uygulama iş ortağının iş alanı ve sektör bilgi ve tecrübesindeki eksiklikler
Uygulama iş ortağının
ının projeye atadı
atadığı insan kaynağındaki yetersizlik
Proje ekibinde kaynak yetersizliği
yetersizliğ
Çok yüksek eğitim maliyeti
Zaman darlığı
Planlananın üzerinde maliyetler
Proje ekibi içerisinde iletişim
im problemleri
Proje yönetimindeki eksiklikler
Yazılımın kurulum ve özelleştirilmesinde
ştirilmesinde yetersiz dokümantasyon (YEN
(YENİ)
Uygulama sürecinde iş ortağının
ğının proje metodolojisi
Danışmanlık iş birliğii taleplerindeki yakla
yaklaşımı (örn. İlgisizlik, geç cevaplama)
Diğer problemler: ___________________
Problemle karşılaşılmadı
18. Çalışma karakteristikleri
Mevcut ERP uygulamanızın desteğini
deste
veren
sağlayıcı şirket hangisidir? *
Mevcut kullanıcı sayısı (yaklaşık)
şık) *
Yıllık bakım bedeli (yaklaşık)
Sistemin kullanımından sorumlu olan yönetici
sayısı (tam zamanlı, yaklaşık,
ık, kabaca)
Çözümün uygulanması sırasında sağlanan
sa
desteğin (özelleştirme,
tirme, uyarlama gibi) yakla
yaklaşık
maliyeti (Bakım anlaşması dışında,
şında, yıllık
yaklaşık değer)
X1000TL
X1000TL
Son sürüm değişikliğii [AA.YYYY] *
Sadece Veri merkezi kullanımı/Kiralama
llanımı/Kiralama için :
Bedel (Her yıl için ortalama)
©2014, Trovarit AG, Aachen
X1000TL
9
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
19. Uygulama sırasında iş ortağının
ortağ
desteğini nasıl değerlendirirsiniz?
çok
iyi
iyi
tatmin
edici
yeterli
yetersiz
çok
yetersiz
Genel : Yazılım iş ortağınızın
ınızın performansının genel
olaral nasıl değerlendirirsiniz?
Destek/Telefon hattı : Uygulama boyunca aldığınız
aldı
desteği (telefon hattı ile) nasıl değerlendirirsiniz?
ğerlendirirsiniz?
Müşteri temsilcisi: Müşteri
teri olarak sizden sorumlu
satış personelini nasıl değerlendirirsiniz?
erlendirirsiniz?
Eğitim ve bilgilendirme : Yazılım işş orta
ortağını,
aldığınız eğitimin
itimin kalitesi bakımından nasıl
değerlendirirsiniz?
Güncelleme / Sürüm : Yazılım güncelleme ve
sürüm desteği bakımından aldığınız
ınız deste
desteği nasıl
değerlendirirsiniz?
Danışmanlık
manlık : Yazılım kullanımında geliştirme
geli
ve
optimizasyon performansı olarak işş orta
ortağını nasıl
değerlendirirsiniz? (YENİ)
©2014, Trovarit AG, Aachen
10
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
20. Aşağıdaki
ıdaki özelliklere göre sisteminizi nasıl de
değerlendirirsiniz?
çok
iyi
iyi
tatmin
edici
yeterli
yetersiz
çok
yetersiz
Genel izlenim : Sistemi genel olarak nasıl
değerlendirirsiniz?
Fonksiyonellik : Günlük çalışmalarınızda
malarınızda sistemi
fonksiyonellik açısından nasıl değerlendirirsiniz?
ğerlendirirsiniz?
Arayüz (Interface) : Sistemi diğer
er harici sistem ve
uygulamalar ile bağlantısı
lantısı açısından nasıl
değerlendirirsiniz?
Ergonomi : Sistemi ergonomi (kullanım kolaylığı)
kolaylı
bakımından nasıl değerlendirirsiniz?
Performans : Sistem performansını (veri işleme
i
hızı, tepki süresi) açısından nasıl
değerlendirirsiniz?
Güncelleme / Sürüm : Yazılım güncelleme ve
sürüm desteğii bakımından sistemi nasıl
değerlendirirsiniz?
Form, rapor ve analiz : Sistemi, özel form, rapor ve
analiz tasarım esnekliğii bakımından nasıl
değerlendirirsiniz?
KOBI uygunluğu
u : Sistemin KOBI için uygunlu
uygunluğunu
nasıl değerlendirirsiniz?
Fiyat/Performans : Sistemin genelini
fiyat/performans oranı açısından nasıl
değerlendirirsiniz?
Özelleştirme
tirme / Esneklik : Sistemi, özel ist
isteklerin
kurgulanmasında/geliştirilmesinde
tirilmesinde kolaylık ve
esneklik olarak nasıl değerlendirirsiniz?
erlendirirsiniz?
Kararlılık : Sistemi kararlılığıı ve hatasız çalı
çalışma
açısından nasıl değerlendirirsiniz?
Mobil kullanım : Sistemin mobil kullanıma
uygunluğunu nasıl değerlendirirsiniz?
erlendirirsiniz? (YENİ)
Uluslar arası uygulama : Sistemi uluslar arası
kullanım özelliği olarak nasıl
değerlendirisiniz? (YENİ)
Veri yönetimi (ana veri hazırlık, aktarma) için
harcanan efor (YENİ)
©2014, Trovarit AG, Aachen
11
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
21. Sistemin avantajları ve dezevantajları nelerdir?
Her bir alan için max. 240 karakter
Avantajlar: Pozitif özellikler nelerdir?
Dezavantaj: Negatif özellkler nelerdir?
22. Uygulama sırasında karşılaş
şılaşılan en büyük sorun nedir?
Çoklu seçim / 1-5 cevap
Yazılımın fonksiyonelliği : İş süreçlerinin kurgulanmasında yetersizlik
Ergonomi : Kullanım kolaylığında
ğında yetersizlik
Patiklik : KOBI için uygunlukta yetersizlik
Veri kalitesi (güncellik, fazlalık, bütünlük)
Esneklik : Yazılım esnekliğinde
de yetersizlik
Arayüz (interface) & entegrasyon : Diğer
Di
sistemler ile bağlantı problemleri
Ofis entegrasyonu": Excel, Acces gibi uygulamalara veri aktarımında yetersizlik
Performans : Sistem çok yavaş ya da tepki süresi çok uzun
Planlanan çok daha fazla destek
stek ihtiyacı
Tedarik Zinciri Yönetimi : Şirketleri
irketleri arası iişlemlerde yetersizlik
Mobil kullanım : Sisteme erişimde
şimde yetersiz mobilite
Eski teknoloji (donanım, işletim
letim sistemi, programlama dili gibi)
Bakım ve işletim
letim giderleri çok yüksek
Sistem ve kullanıcı desteğii yüksek maliyetli
Veri yönetimindeki efor ve giderler
Bakım : Alınan hizmet sayısı ve kalitesi
Güncelleme ve sürüm değişikliklerinde
şikliklerinde uygulama maliyeti
Destek taleplerinde cevaplama geri dönüş
dönü süresi
Müşteri
teri temsilcisi ve telefon deste
desteği kalitesi
Yazılım iş ortağıı tarafında destek ekibindeki değişiklikler
de
ve yetersizlik
Yazılım iş ortağının şirket
irket yapısı, finansal ve pazardaki durumu ile ilgili belirsizlik
Diğer: : _____________________________________________________________
Sorun yok
©2014, Trovarit AG, Aachen
12
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
23. Operasyonel özellikler
Merkezi altyapı (sunucu) fiziksel olarak nerede bulunmaktadır?
Yerinde
Harici veri merkezi (data center)
Merkezi altyapının kontrolü ve işletilmesi
iş
kimin sorumluğundadır?
Kendimiz
Servis sağlayıcı
Değerlendirilen sistemin doğru
ğru iişletilmesi
esi ve kontrolünden kim sorumludur?
Kendimiz
Servis sağlayıcı
Uygulamanızı bulut bilişim
im kullanımı olarak nasıl sınıflandırırsınız?
Küçük çaplı bulut
Özel bulut
Hibrid bulut
Açık kullanım bulut (public)
Cevap yok
Yazılımınız hangi ödeme
me modeli ile satın
sat alınmıştır?
Lisans satınalma
Lisans kiralama
Leasing
Kullanım bazında ödeme (veri işleme
iş
sayısına bağlı)
Uygulama yazılımı kimin sahipliğindedir?
sahipliğ
Bizim
Yazılım sağlayıcının
Merkezi altyapı kimin sahipliğindedir?
ğindedir?
Bizim
Yazılım sağlayıcının
ERP/İş yazılım
azılım çözümünün uygulanmasında hangi mobil cihazlar kullanılmaktadır?
Hiçbiri
Notebook
Akıllı telefonlar (Smart phones)
Tabletler
Diğer
er (barcode okuyucular gibi)
©2014, Trovarit AG, Aachen
13
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
24. Yazılım sağlayıcısı
layıcısı ile yapılan bakım destek anla
anlaşması
ması hangi hizmetleri kapsamaktadır?
Çoklu seçim
Bakım anlaşması yok
Güncelemeler (yazılım üzerindeki yeni geliştirmeler,
geli tirmeler, yasal düzenlemelere adaptasyon)
Hata düzeltme
Özel geliştirmelerin
tirmelerin güncellenmesi/veri birle
birleştirme
Telefon hattı desteği
Web sitesi/bilgi platformu
Bilgi veritabanı, kütüphane
Danışmanlık (YENİ)
Geliştirme (YENİ)
Eğitim (YENİ)
Hizmet seviyesi anlaşması
ması (SLA, 7/24 destek) (YEN
(YENİ)
Takip & İzleme
zleme (Sorun tanımlama -ticket- ) (YENİ)
Yedekleme / geri yükleme,kurtarma hizmetleri (YENİ)
Veri merkezi üzerinden hizmet (hosting) (YENİ)
(YE
Sistem hizmet yönetimi (uygulamanın işletilmesi)
i
(YENİ)
Dışarıdan sağlanan
lanan hizmetler (örn. Bordro) (YENİ)
25. Sistemin sağladığıı faydalar nelerdir?
Çoklu seçim / 5'e kadar cevap
Süreçlerin sadeleştirilmesine
tirilmesine ve hızlandırılmasına katkı sa
sağlamıştır.
Bilgiye hızlı ve kolayca erişilmesini
ilmesini sağlamıştır.
sa
Doğru bilgiye ulaşılmasını sağlamı
ğlamıştır.
Süreçlerin daha şeffaf
effaf ve anlaşılır olmasını sa
sağlamıştır.
Hataların sıklığını
ını ve dolayısıyla olumsuz sonuçlarını azaltmı
azaltmıştır.
Anlamlı sayılacak derecede performans iyileşmesine
iyi
yol aşmıştır.
Süreçlerin otomasyonunu desteklemiştir.
desteklemi
Karar verme sürecindeki zamanı kısaltmıştır.
kısaltmı
İş süreçleri arasındaki uyumu desteklemiştir.
desteklemi
Veri kaybı, çalınma ve suistimali önlemiştir.
önlemi
İlişkisel verinin doğru bir şekilde
ekilde izlenebilirli
izlenebilirliğini sağlamıştır.
Dokümantasyon ve arşivleme
ivleme maliyetlerini dü
düşürmüştür.
Uluslar arası iş ilişkilerini
kilerini kolaylaş
kolaylaştırmıştır.
Bilgi işlem giderlerini düşürmüştür.
ürmüştür.
Süreç maliyetlerini azaltmıştır.
Şirketler arası çalışmaları
maları basitle
basitleştirmiş ve hızlandırmıştır.
Yazılım alt yapısındaki karmaşıklı
şıklığı azaltmıştır.
Diğer faydalar : ______________________________________
26. Başka bir sistemi değerlendirmek
erlendirmek ister misiniz?
Evet
©2014, Trovarit AG, Aachen
Hayır
14
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
27. Hangi uygulama alanlarında yeni yatırım planı yapmaktasınız?
Bu
yıl
Gelecek
yıl
Daha
sonra
Planlanmadı
Entegre ERP çözümü
Muhasebe
Finans, Maliyet muhasebesi
İnsan Kaynakları (HR)
Bordro
Satış ve sipariş işleme
Üretim Planlama (PPS)
Malzeme Yönetimi/Satın alma/Depo Yönetimi
Yö
(WMS)
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
Kalite Yönetimi (QMS)
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Proje Yönetimi
Yönetim Bilgi Sistemi (MIS), İş Zekası (BI)
Doküman Yönetim Sistemi (DMS), Arşivleme
Arş
Üretim Yönetim Sistemi (MES)
Ürün Yaşam
am Döngüsü Yönetimi (PDM/PLM)
IT-Service Management
Diğer
Diğer
Diğer
©2014, Trovarit AG, Aachen
15
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
28. Sizce aşağıdaki
ıdaki hangi konular/e
konular/eğilimler ERP uygulamanız ile ilişkilendirildi
kilendirildiğinde önem
taşımaktadır?
Çok
önemli
Oldukça
önemli
Önemli
Önem
derecesi
düşük
şük
Önemsiz
İlişkili
değil
ERP/İş yazılımına mobil erişim
Kullanım kolaylığı
Uluslar arası kullanım düzeyi
Bulut Bilişim (Cloud Computing)
Kurumsal Bilgi Yönetimi (EIM)
Sosyal Medya
Industry 4.0 / Cyber-Physical
Physical Systems (Akıllı
Fabrika)
Kurumsal Uygulama Entegrasyonu (EIA) / Arayüz
ile bağlantı
BYOD - Bring Your Own Device (Kişisel teknolojik
cihazların sistem içerisinde kullanımı)
Rol ve içerik bazlı kullanıcı kılavuzu
Dinamik Süreç Modelleme ve Kontrol
ERP/İş yazılımının mobil uygulamalar üzerinden
kullanımı (örn. Sipariş girişii için sunulun özel
IOS/Android uygulaması)
Büyük veri (Big data)
29. Şirketin faaliyet alanı
Tek seçim (en yakın alan)
Hizmet
Banka
Perakendecilik
Diğer ticaret alanları
Sigorta
Üretim ve işleme
Hotel ve restoran sektörü, turizm
Profesyonel hizmetler
Danışmanlık
manlık (hukuk, pazarlama dahil)
Basın, yayın
Telekomünikasyon
Taşıma, nakliye
Enerji ve Su
Kamu hizmetleri
Sağlık
Diğer servisler
Ticaret
Toptan satış
Perakende zinciri (YENİ)
Toptan teknik alan satış (örn. Motor ticareti)
Tarım ve hayvancılık
Ham madde üretim
Ham madde işleme
leme (örn. Kağıt,
Ka
kereste)
Metal işleme
Plastik
Elektronik, elektrikli cihaz üretimi
Mühendislk
Otomotiv sanayi (parça tedarik dahil)
Kimya, İlaç
Gıda
Tekstil ve konfeksiyon
El işçiliği
İnşaat
Diğer üretim sanayi
Posta ile satış
©2014, Trovarit AG, Aachen
16
ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler
30. Lütfen şirketiniz
irketiniz ile ilgili bilgileri giriniz.
Şirket çalışan sayısı (kabaca)
Şubenizdeki
ubenizdeki / lokasyonunuzdaki çalışan
çalış
sayısı (kabaca)
Şube / lokasyon sayısı (adet)
Şube bulunan ülke sayısı
Yıllık ciro (kabaca)
X1000TL
Yıllık BT (Bilgi teknolojisi) bütçesi (kabaca)
(YENİ)
X1000TL
BT departmanı çalışan
an sayısı (yaklaş
(yaklaşık)
(YENİ)
31. Anket çalışmasını
masını nereden duydunuz?
Magazin, medya (örn. BTHaber)
Anket çalışmasını
masını organize eden şirketler (Trovarit, 2BCS,ERP-Tuner, pragmatiq)
Yazılım sağlayıcı üzerinden
Çalışma arkadaşları,
ları, çevre üzerinden
Yazılım kullanıcı grupları üzerinden
Kuruluşlar
lar üzerinden (örn. Dernekler)
Diğer: ___________________________________________
Desteğiniz için teşekkür
ekkür ederiz
ederiz!
Kullanıcı memnuniyeti
uniyeti anketi başarıyla
ba
tamamlanmıştır.
©2014, Trovarit AG, Aachen
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
1 693 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content