close

Enter

Log in using OpenID

15 Ağustos 2014 - Bankacılık ve Sermaye Piyasaları

embedDownload
www.pwc.com.tr
Türkiye’de yer alan firmalar
artık yurt dışından rotatif
kredi kullanamayacak
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Bülteni
15 Ağustos 2014
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
TCMB tarafından Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde (“SHG”) yapılan değişiklik uyarınca
artık Türkiye’de yerleşik şirketlerin yurt dışından rotatif kredi kullanması mümkün
bulunmamaktadır.
1) Yeni düzenleme ne getiriyor?
6 Mayıs 2014 tarihli değişiklikten önce SHG’de
kullanılan kredilerin cari hesap şeklinde
(yenilenebilir/rotatif) olarak kullanılıp
kullanılamayacağı hakkında açık bir düzenleme
bulunmamaktaydı. Ancak 6 Mayıs 2014’ten
itibaren yürürlüğe giren değişiklik uyarınca
Türkiye’de yerleşik şirketlerin artık yurt dışından
rotatif kredi kullanması mümkün değildir.
Rotatif kredi nedir?
Rotatif kredi, sözleşme ile tespit edilen kredi limiti
dahilinde, borçlusuna farklı tarihlerde kredi çekme ve geri
ödeme olanağı sağlayan, belirli bir vadesi bulunmayan ve
genellikle değişken faizli kredilerdir. Söz konusu
kredilerin belirlenen süreler içerisinde dilimler halinde
kullanılması ve daha önce belirlenmiş vadelerde anapara
ve faiz ödemelerinin yapılması mümkündür. Yapılan
borçlanma ve ödeme tutarları kapsamında
kullandırılabilecek kredi miktarı da azalıp çoğalmaktadır.
Borçlu yalnızca belirlenen limit dahilinde gerçekten
kullandığı kredilere ilişkin anapara ve faiz ödemekle
yükümlüdür. Bununla birlikte kredi geri ödemeleri
belirlenen süreler içerisinde kısmi olarak yapılabileceği
gibi(minimum ödeme yükümlülüğü çerçevesinde), borç
tutarının hepsinin bir seferde ödenmesi de mümkündür.
2) Yeni uygulamanın gerekçesi nedir?
TCMB tarafından, SHG’de yapılan bu değişikliğin
sebebine ilişkin olarak bir açıklama
yapılmamıştır. Ancak söz konusu değişikliğin
temelinde,Türkiye mukimlerinin yurt dışından
kullandıkları kredilerin istatistiki olarak takibinde
TCMB’e kolaylık sağlama amacının yattığını
düşünüyoruz.
PwC
3) Vergi mevzuat açısından hangi işlemler
değişiklikten etkilenecektir?
Damga Vergisi Kanunu uyarınca (2 sayılı Tablo,
IV/23), bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslar
arası kurumlarca kullandırılacak kredilere ilişkin
sözleşmeler, rotatif kredi niteliğinde olsun ya da
olmasın, damga vergisinden istisnadır. Bu kapsamda
yeni düzenlemenin, kredi veren tarafın istisna
kapsamına giriyor olması halinde herhangi bir bir
etkisi olmayacaktır. Bununla birlikte bu değişikliğin
damga vergisi açısında etkisi kredi veren tarafın
damga vergisi istisnası kapsamı dışında olması
halinde doğmaktadır.
4) Damga Vergisi Kanunu ve rotatif krediler
Damga Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca
cari hesap şeklinde bir kredi sözleşmesi düzenlenirken
üst kredi limitinin gösterilmesi mecburidir. Aksi
halde, işlem kapsamında kullanılan bütün krediler
ayrı ayrı damga vergisine konu edilecektir. Damga
vergisi açısından, kullanılacak her bir kredi için ayrı
ayrı sözleşme hazırlamaktansa tek bir rotatif kredi
sözleşmesi kullanılması çok karşılaşılan bir durumdu.
SHG’de yapılan değişiklik uyarınca artık rotatif kredi
kullanılması mümkün olmadığından, istisna
kapsamına girmeyen her bir kredi sözleşmesi için,
damga vergisi hesaplanması gerekecektir.
Yeni düzenlemeden yabancı
banka ve kredi kuruluşları
vergisel olarak
etkilenmemektedir.
2
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
5) Yeni düzenlemenin herhangi başka bir
vergisel etkisi olacak mı?
Yapılan yeni düzenlemenin diğer vergisel hususlara
(örn., tevkifat, KDV, KKDF vb.) doğrudan herhangi
bir etkisi gözükmemektedir. Zira, bu diğer vergiler
açısından, belirleyici olan kredi sözleşmesinin hukuki
formu değil, kredi veren tarafın statüsü ( örn., kredi
veren tarafın banka veya finansal bir kurum olup
olmaması) ya da kredinin vadesidir (örn. Ortalama
vadesi bir yıl olan kredilerde KKDF oranı %3
iken,ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında
olanlarda %1, ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3
yıl arasında olanlarda %0.5 ve ortalama vadesi 3 yıl (3
yıl dahil) ve üzerinde olanlarda %0’dır).
Ekibimiz
Bu bülten hakkında daha fazla bilgi almak için Banka ve Sermaye Piyasaları ekibimizden
aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz:
Umurcan Gago, Partner
PwC Vergi ve Hukuk Hizmetleri
Tel: +90 (212) 326 6098
E-mail:
umurcan.gago@tr.pwc.com
Barış Yalçın, Direktör
PwC Vergi ve Hukuk hizmetleri
Tel: +90 (212) 326 6536
E-mail:
baris.yalcin@tr.pwc.com
© 2014 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. 'PwC', PwC Türkiye veya kullanım içeriğine göre gerektiğinde, PricewaterhouseCoopers küresel şirketler ağını
veya bu ağa bağlı her biri ayrı tüzel kişilikler olan diğer üye şirketleri temsil eder. 'PwC Türkiye', Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PwC Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel
kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
232 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content