close

Enter

Log in using OpenID

08 Ekim 2014 - Bankacılık ve Sermaye Piyasaları

embedDownload
www.pwc.com.tr
Model 1 IGA Kapsamında
Tanınan Alternatif Prosedürler
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Bülteni
8 Ekim 2014
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
ABD Hazinesi tarafından 6 Haziran 2014 tarihinde güncellenen FATCA Model 1 IGA
Anlaşması ile birlikte, yabancı finansal kurumlara 1 Temmuz 2014 ile 1 Ocak 2015
arasında açılacak yeni hesaplara ilişkin olarak yeni alternatif prosedürler uygulama
seçenekleri sunulmuştur.
Giriş
Bilindiği üzere, Türkiye ile ABD arasındaki
Model 1 IGA konusunda her iki ülke genel
olarak anlaşmış olup, ülkemiz IRS tarafından
yayınlanan özde anlaşılan ülkeler listesine 3
Haziran 2014 tarihinde girmiştir. Söz konusu
Anlaşmaya ilişkin müzakerelerde 14 Kasım
2013 tarihli Model 1 IGA dikkate alınmıştır.
Bununla birlikte, 6 Haziran 2014 tarihinde
Model 1 IGA anlaşma metni ve Anlaşma’nın 1
numaralı Eki (Annex I) revize edilerek ABD
Hazinesi’nce kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Bu son versiyon ile birlikte 1 Temmuz 2014
ile 1 Ocak 2015 tarihleri arasında açılacak
olan yeni hesaplara ilişkin olarak anlaşma
imzalanan ülkeleri ve finansal kuruluşları bir
nevi rahatlatacağı düşünülen alternatif
prosedürler getirilmiştir.
Bu bültenimizde aşağıda belirtilen alternatif
prosedürlere ilişkin açıklamalar yer
almaktadır.
 Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce
açılan yeni hesaplar için alternatif
prosedürler - (Annex I/VI/G)
 1 Temmuz 2014 - 1 Ocak 2015 Arasında
Açılan Yeni Kurumsal Hesaplara İlişkin
Alternatif Prosedürler - (Annex I/VI/H)
PwC
I.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden
önce açılan yeni hesaplar için
alternatif prosedürler –(Annex
I/VI/G)
Model 1 IGA genel hükümleri uyarınca, normal
şartlarda hesap açılışını takiben 90 gün içerisinde
(veyahut, bu süre içerisinde stopaja tabi ödeme
geldiği anda) müşteri kabul ve müşteri
incelemelerinin (due diligence) tamamlanması
gerekmektedir.
Ancak bu alternatif prosedür ile birlikte 1
Temmuz 2014 ile 1 Ocak 2015 arasında açılacak
yeni hesaplara ilişkin 90 günlük süre, genel
anlamda Anlaşma’nın yürürlüğünü takiben 1 yıl
ötelenmektedir.
Koşulları nelerdir?
•
Türkiye’nin anlaşma yürürlük tarihinden
önce ABD yetkili otoritelerine yazılı olarak,
Türkiye’deki finansal kurumların, anlaşma
uyarınca yeni hesap açılışında talep edilmesi
zorunlu olan beyan formlarının (self
certification) almasının veyahut müşteri
inceleme prosedürlerinin uygulamasının
hukuken mümkün olmadığının belirtilmesi
gerekmektedir.
Yabancı finansal kurumlar, bahsi geçen alternatif
prosedürlerden sadece birini seçme hakkına
sahipler. İki alternatif prosedürün birden seçilip aynı
anda uygulanması mümkün değildir.
2
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
Ne zamana kadar uygulanabilir?
Bu hüküm, aşağıdaki tarihlerin en yakın olanı
ile birlikte yürürlüğünü yitirir.
•
Türkiye’deki yukarıda belirtilen hukuki
engellerin ortadan kalkması,
•
Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi.
II. 1 Temmuz 2014 - 1 Ocak 2015
Arasında Açılan Yeni Kurumsal
Hesaplara İlişkin Alternatif
Prosedürler-(Annex I/VI/H)
Bu tarihler arasında açılan kurumsal hesaplar
mevcut hesap olarak atfedilerek, mevcut hesap
müşteri inceleme prosedürlerine tabi
tutuluyorlar.
Ne getiriyor?
Koşulları nelerdir?
Müşteri incelemelerinin tamamlanmasına
ilişkin 90 günlük süre 1 yıla uzatılmış oluyor.
•
Anlaşma’nın yürürlüğünden itibaren 1 yıl
içinde bilgi ve belge toplanamayan yeni
hesapların kapatılması gerekiyor.
Bahse konu prosedürler ile birlikte bu
tarihler arasında açılan yeni hesaplar, halen
yeni hesap olarak kabul edilerek, yeni
hesaplara ilişkin müşteri kabulü, müşteri
incelemesi prosedürleri uygulanmaya devam
ediliyor.
Ayrıca yeni hesaplar için geçerli olan
inceleme eşikleri (örneğin, gerçek kişi
mevduat hesaplarına ilişkin 50.000 USD
tutarındaki inceleme eşiği) bu hesaplar için
de uygulanabiliyor.
Bu prosedürler sadece 1 Temmuz 2014 ile
1 Ocak 2015 tarihleri arasında açılacak olan
yeni hesaplara ilişkin olup, 1 Ocak 2015
sonrasında açılacak olan yeni hesaplarda 90
günlük sürenin dikkate alınması
gerekmektedir.
PwC
Türkiye’nin ,Türk finansal kurumlarına bu
prosedürleri uygulamaya izin vermesi
gerekiyor.
Ne getiriyor?
Bu hesaplar yeni hesap hüviyetini kaybederek
mevcut hesap olarak atfediliyor. Dolayısıyla,
mevcut hesaplara ilişkin müşteri inceleme
prosedürlerinin ve sürelerin dikkate alınması
gerekiyor (hesap niteliğine göre 30 Haziran
2016’ya kadar genişletilmiş süreler).
Ancak, mevcut hesaplar için tanınmış olan
inceleme eşikleri (örneğin, kredi kartı ve rotatif
krediler için geçerli olan 50.000 USD tutarındaki
eşik) bu hesaplar için uygulanamıyor.
Hangi hesaplar için uygulanacak?
1 Temmuz 2014 ile 1 Ocak 2015 tarihleri arasında
açılan kurumsal hesaplar için uygulanabiliyor.
Bireysel hesaplar için bahsi geçen alternatif
prosedürden yararlanılamıyor. Dolayısıyla, bu
tarihler arasında açılan yeni bireysel müşteri
hesapları için müşteri inceleme prosedürlerinin
90 gün içinde tamamlanması gerekiyor.
3
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
III. Alternatif Prosedürlerin Karşılaştırılması
Yabancı finansal kurumlar tarafından söz konusu alternatif prosedürlerin aynı anda
uygulanması mümkün değildir. Dolayısıyla, her finansal kurumun öncelikle bünyesinde
detaylı bir analiz gerçekleştirmesi ve bu analiz sonucunda hangi alternatifin uygulanmasının
daha yararlı olacağını tespit etmesi yararlı olacaktır.
Aşağıda yer alan tabloda her iki alternatifin seçilmesinin avantaj ve dezavantajlarına yer
verilmiştir.
Avantajları
I.
Alternatif
Prosedür
(Annex I/VI/G)
• Hem bireysel hem de kurumsal
müşteri hesapları için
uygulanabilmesi
Dezavantajları
• Diğer alternatif prosedüre
nazaran müşteri inceleme
prosedürlerin daha kısa
sürede tamamlanması
• Yeni hesaplar için müşteri
incelemelerinin
tamamlanmasına ilişkin 90
günlük sürenin 1 yıla uzaması
• Yeni hesaplar için uygulanana
inceleme eşikleri
kullanılabilmesi
II. Alternatif
Prosedür
(Annex I/VI/H)
• Yeni açılan hesapların mevcut
hesap olarak atfedilerek, mevcut
müşteri hesaplarına ilişkin
müşteri inceleme prosedürlerine
tabi olması
• Yeni hesaplara nazaran, müşteri
inceleme prosedürlerine ilişkin
daha geniş ve uzun tamamlama
süresi (hesap niteliğine göre 30
Haziran 2016’ya kadar
genişletilmiş)
PwC
• Sadece kurumsal müşteri
hesapları için
uygulanabilmesi
• Bireysel yeni hesaplar için
müşteri inceleme
prosedürlerinin 90 gün
içinde tamamlanması
• Mevcut hesaplar için
uygulanan inceleme
eşiklerinin
kullanılamaması
4
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
Ekibimiz
Bu bülten hakkında daha fazla bilgi almak için Banka ve Sermaye Piyasaları ekibimizden
aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz:
Umurcan Gago, Partner
PwC Vergi ve Hukuk Hizmetleri
Tel: +90 (212) 326 6098
E-mail:
[email protected]
Barış Yalçın, Direktör
PwC Vergi ve Hukuk Hizmetleri
Tel: +90 (212) 326 6536
E-mail:
[email protected]
Emre Akarkarasu, Müdür
PwC Vergi ve Hukuk Hizmetleri
Tel: +90 (212) 326 6919
E-mail:
[email protected]
© 2014 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. 'PwC', PwC Türkiye veya kullanım içeriğine göre gerektiğinde, PricewaterhouseCoopers küresel şirketler ağını
veya bu ağa bağlı her biri ayrı tüzel kişilikler olan diğer üye şirketleri temsil eder. 'PwC Türkiye', Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PwC Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel
kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
273 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content