close

Enter

Log in using OpenID

16 Ekim 2014 - Bankacılık ve Sermaye Piyasaları

embedDownload
www.pwc.com.tr
Vadeli İthalatta KKDF
Kesintilerinin Takip ve Tahsil
Sorumluluğu Gümrük
İdarelerinde
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Bülteni
16 Ekim 2014
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
2014/6852 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ("BKK") ile birlikte vadeli ithalatta fon
kesintilerinin takip ve tahsiline ilişkin yükümlülük münhasıran gümrük idarelerine
verilmiştir.
Bakanlar Kurulu Kararı ne diyor?
15 Ekim 2014 tarih ve 29417 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan BKK’nın 1.maddesi
uyarınca vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip
ve tahsilinin münhasıran gümrük idarelerince
yapılacağı, fon kesintisi tutarının ise gümrük
beyannamesinin tescil edildiği tarihteki gösterge
niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacağı
belirtilmektedir.
Bankalar Açısından Ne Getiriyor?
9 Eylül 2014 tarihinde paylaşmış olduğumuz
"Muhabir Bankalarca Geri Gönderilen İthalat
Bedellerinin Yeniden Transferinde KKDF" başlıklı
bültenimizde de belirtmiş olduğumuz üzere, Gelir
İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 18.07.2014
tarih ve 70903105-165.01.03[206]-76192 sayılı
özelge ile birlikte muhabir bankalara ihracatçıya
ödeme yapılması amacıyla gönderilen peşin
ithalat bedellerinin çeşitli nedenlerden dolayı
(uluslar arası yaptırımlar, gönderilen hesabın
hatalı veyahut kapalı olması vb) Türkiye’deki
bankalara geri gönderilen tutarlarının,
Türkiye’deki bankalarca yeniden yapılacak
transferin 2 iş günlük valör içerisinde
veyahut söz konusu valör tarihini takip
eden 5 iş günü içerisinde gerçekleşmemesi
halinde bu işlemlerin vadeli ithalat olarak dikkate
alınması gerektiği belirtilmektedir. Dolayısıyla,
yeniden transfer edilen tutarlar üzerinden %6
oranında KKDF kesintisi hesaplanması
gerekmektedir.
PwC
Hali hazırdaki uygulamada, söz konusu yeniden
transferlerin 2 iş günlük valör içerisinde veyahut söz
konusu valör tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde
yapılmaması durumunda, Bankalar tarafından
gümrük idarelerine ilk transfer anında peşin ithalat
olarak bildirilen ithalat bedellerinin vadeli ithalata
dönüştüğüne ilişkin olarak yeni bir yazı ile bildirim
yapılmaktadır.
Söz konusu bildirime istinaden, gümrük idarelerince
KKDF’nin hesaplanıp beyan edilmemesi halinde bu
tutarların ceza tutarları ile birlikte kendilerinden
tahsil edilmesi riskini almak istemeyen bazı bankalar
tarafından bildirimin yanı sıra işleme ilişkin %6
oranındaki KKDF de hesaplanarak beyan
edilmektedir.
Bahsi 2014/6852 sayılı BKK ile birlikte,
Bankaların sorumlulukları bu tutarların sadece
gümrük idarelerine bildirimi ile sınırlı olacaktır.
Bankaların bu işlemler üzerinden KKDF
hesaplanmasına, bu tutarın takip ve tahsiline
ilişkin yükümlülükleri ortadan kalkmaktadır.
Ne Zaman Yürürlüğe Giriyor?
Söz konusu BKK hükümleri, BKK’nın Resmi Gazete’de
yayımını takip eden yedinci günde yürürlüğe
girmektedir.
Dolayısıyla, 23 Ekim 2014 tarihi itibariyle Bankaların
vadeli ithalatlara ilişkin KKDF takip ve tahsiline
ilişkin yükümlülükleri ortadan kalkacakır.
2
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
Ekibimiz
Bu bülten hakkında daha fazla bilgi almak için Banka ve Sermaye Piyasaları ekibimizden
aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz:
Umurcan Gago, Partner
PwC Vergi ve Hukuk Hizmetleri
Tel: +90 (212) 326 6098
E-mail:
[email protected]
Barış Yalçın, Direktör
PwC Vergi ve Hukuk hizmetleri
Tel: +90 (212) 326 6536
E-mail:
[email protected]
PwC Türkiye Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Ekibi
© 2014 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. 'PwC', PwC Türkiye veya kullanım içeriğine göre gerektiğinde, PricewaterhouseCoopers küresel şirketler ağını
veya bu ağa bağlı her biri ayrı tüzel kişilikler olan diğer üye şirketleri temsil eder. 'PwC Türkiye', Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PwC Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel
kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
230 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content