close

Enter

Log in using OpenID

11 Eylül 2014 - Bankacılık ve Sermaye Piyasaları

embedDownload
www.pwc.com.tr
Finansman Gider Kısıtlaması
Uygulanmaya Başlıyor mu?
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Bülteni
11 Eylül 2014
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan tarafından 2 Eylül 2014
tarihinde yapılan açıklamalar, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 5 Haziran
2012 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak Kurumlar Vergisi Kanunu’na konulan
finansman gider kısıtlamasının uygulama alanı bulacağına işaret mi ediyor?
Giriş
Yeni Dönem
5 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanarak 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe
giren Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11-(i)
maddesi ile birlikte finansman gider kısıtlaması
Türk vergi sisteminde tekrar vuku bulmuştur.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın
Ali Babacan tarafından yapılan açıklamalarda,
Türkiye’deki şirketlerin bilançoları incelendiğinde
şirketlerin borçlanmalarının yüksek olduğu ve
bilançolarda önemli bir yük olduğunun tespitinden
hareketle, şirketlerin kredi ağırlıklı değil sermaye
ağırlıklı bilanço yapısına sahip olmalarına ilişkin
düzenlemeler yapılacağını belirtmiştir.
Şirketlerin finansman ihtiyaçlarını borçlanma
yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini
sağlamak/teşvik etmek amacıyla çıkarılan ve
kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar,
finansal kiralama, faktoring ve
finansman şirketleri hariç kurumlar vergisi
mükelleflerini kapsayan bu düzenleme ile
kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını
aşan şirketlerde, aşan kısma mahsus olmak
üzere (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) ,
şirketlerde kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin
faiz, komisyon, vade farkı, kur farkı, kar payı ve
benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet
unsurları toplamının %10 una kadar olan
kısmının, kurum kazancı tespitinde gider
olarak indirilemeyeceği hüküm altına
alınmıştır.
Mevcut Durum
Söz konusu oran tespitine ve sektörler bazında
uygulama alanına ilişkin yetki Bakanlar
Kurulu’na verilmiştir. Ancak kanuni
düzenlemenin yürürlüğe girmiş olmasına
karşın Bakanlar Kurulu tarafından henüz oran
tespiti yapılmamıştır. Dolayısıyla bu düzenleme
henüz uygulama alanı bulmamıştır.
Hali hazırda, benzer ülkelere göre yüksek cari açığı
bulunan Türkiye'de, son yıllarda finansal istikrarı
artırıcı bir takım önlemler (tasarrufları teşvik
etmeye yönelik) alınmaktadır. Artan özel sektör dış
borcunun dış kırılganlığa ilişkin tedirginliği artırma
riski olması böyle bir kararın arkasındaki
sebeplerden biri olarak görülebilir. Öyle ki,
borçluluk yerine özsermayenin teşvik edilmesi
makro anlamda finansal istikrarı artırırken,
şirketler bazında da bilançoyu güçlendirici etkide
bulunacaktır.
Söz konusu çalışmaların yaklaşık bir ay önce hem
Sermaye Piyasası Kurulu hem de Maliye Bakanlığı
bünyesinde başladığı ve kısa sürede
sonuçlandırılmasının hedeflendiği vurgulanmıştır.
Bu çalışmaların ne olduğu hususu net
olmamakla birlikte, hali hazırdaki vergi
mevzuatı uyarınca kredi yoluyla borçlanmaları
sınırlayacak en pratik çözüm olarak da,
finansman gider kısıtlamasına ilişkin oranların
belirlenmesi akla gelmektedir.
Öte yandan, bu oranın halka açık şirketler için
daha düşük veyahut %0 olarak uygulanacağı
tahmin edilmektedir.
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
Ekibimiz
Bu bülten hakkında daha fazla bilgi almak için Banka ve Sermaye Piyasaları ekibimizden
aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz:
Umurcan Gago, Partner
PwC Vergi ve Hukuk Hizmetleri
Tel: +90 (212) 326 6098
E-mail:
[email protected]
Barış Yalçın, Direktör
PwC Vergi ve Hukuk hizmetleri
Tel: +90 (212) 326 6536
E-mail:
[email protected]
© 2014 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. 'PwC', PwC Türkiye veya kullanım içeriğine göre gerektiğinde, PricewaterhouseCoopers küresel şirketler ağını
veya bu ağa bağlı her biri ayrı tüzel kişilikler olan diğer üye şirketleri temsil eder. 'PwC Türkiye', Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PwC Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel
kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content