close

Enter

Log in using OpenID

ASPİNAL TABLET - Reçete Rehberi

embedDownload
METOPRİM TABLET
®
Metoprim
TABLET
FORMÜL:
1 Tablet;
Trimetoprim
Sülfametoksazol
80 mg
400 mg içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Metoprim Tablet geniş spektrumlu, bakterisit bir kemoterapötiktir. Formüle giren trimetoprim
ve sülfametoksazol ayrı ayrı bakteriostatik maddeler olmasına karşın kombine halde
kullanıldığında ortaya çıkan sinerjik etkiden dolayı bakterisit tesir gösterirler.
Farmakokinetik: Ağız yoluyla alınmasından sonra 1 ila 4 saat içersinde maximum kan
konsantrasyonuna ulaşır. İlacın tatbikinden 24 saat sonra bile kanda tespit edilebilir miktarda
mevcuttur. Sülfametoksazol ve Trimetoprim her ikisi de kanda serbest halde, proteine bağlı
ve metabolize edilmiş formları şeklinde bulunur. Yaklaşık olarak Trimetoprimin %44'ü ve
Sülfametoksazol'ün %70'i kan proteinlerine bağlanır. Serbest formları terapötik açıdan aktif
olan formları olarak kabul edilmektedir. Bu iki bileşiğin yarılanma ömrü çok yakındır.
Trimetoprim için ortalama 10 saat ve Sülfametoksazol için 11 saattir. Atılımı böbrekler yoluyla
olup, idrardaki konsantrasyonu kandakinden daha yüksektir. Her iki madde balgama, vajinal
sıvıya ve orta kulak sıvısına dağılır. Trimetoprim ayrıca bronş salgısına da geçer ve her ikisi
de plasenta bariyerini geçip, süt ile de atılırlar.
FARMAKOLOJİK ETKİLERİ :
- Sülfametoksazol : Para-aminobenzoik asit (PABA) ile yarışarak dihidrofolik asidin
bakteriyel sentezini inhibe eder.
- Trimetoprim : Dihidrofolik asitten tetrahidrofolik asit oluşması için gerekli enzim olan
dihidrofolat redüktaz enzimine bağlanarak ve onu inhibe ederek, bloke eder. Böylece
METOPRİM birçok bakteri için gerekli olan nükleik asitlerin ve proteinlerin biosentezinde
birbiri ardı sıra gelen basamakları bloke eder. İnvitro çalışmalar METOPRİM’e karşı
gelişen rezistansın, tek başına Trimetoprim ve Sülfometoksazole karşı gelişen
rezistanstan, çok daha yavaş olduğunu göstermektedir.
- METOPRİM tablet aşağıdaki patojen bakterilere karşı bakterisid aktivite gösterir.
Gram pozitif bakteriler: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes.
Gram negatif bakteriler: Haemophilus influenza (ampisiline dirençli olanlar dahil) Klebsiella
pneumoniae, Klebsiella aerogenes, Proteus tipleri, Escherichia coli, Neisseria Gonorrhea,
Salmonella tipleri, Shigella tipleri, Bordetella portussis, Vibrio cholera.
Metoprim; Streptokoksik faranjitin tedavisinde yeterli etkiyi sağlayamadığından
kullanılmamalıdır.
Dirençli organizmalar: Mycoplasma spp, Mycobacterium tuberculosis, troponema palladium.
ENDİKASYONLARI:
- Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit, bronşektazi, faranjit, Pneumocystis
carinii pnömonisi, pnömoni, otitis media (orta kulak iltihabı), sinüzit.
- Üriner Sistem Enfeksiyonları: Akut kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit.
- Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Piyoderma, fronkül, abse ve enfekte yaralarda.
- Gastro-intestinal Sistem Enfeksiyonları: Tifo, paratifo, basilli dizanteri, kolera. (sıvı ve
elektrolit tedavisi ile birlikte).
Sayfa 1 / 4
METOPRİM TABLET
- Gonokoksik üretrit de dahil, her iki cinsiyette rastlanan genital enfeksiyonlarda.
- Diğer Bakteriyel Enfeksiyonlarda: Akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz, duyarlı
mikroorganizmaların yol açtığı septisemiler, Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla
meydana gelmemişse), ameliyat sonrasında oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesinde
endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI:
Ciddi karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlarda, sülfonamidlere ve Trimetoprime aşırı
hassasiyeti olan kişilerde ve folat eksikliğine bağlı megaloblastik anemili hastalarda
kullanılmamalıdır. Plasentadan geçip süt ile itrah edildikleri göz önünde bulundurularak
hamilelik ve süt verme dönemlerinde, ayrıca prematüre doğanlarda ve iki aylıktan küçük
bebeklerde (enzim sistemi tam gelişmediğinden, böbrek ve karaciğer fonksiyonları henüz
oluşmadığından) kan diskrazilerinde kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER:
Nadirde olsa Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, fulminant karaciğer
nekrozu, agranülositoz, aplastik anemi ve diğer kan diskrazileri gibi şiddetli reaksiyonlara
bağlı ölüm bildirilmiştir.
Yaşlılarda Kullanımı :
Komplike olabilecek durumlar varsa ağır yan etkilerin riski artar. Bunlar arasında bozulmuş
böbrek ve/veya karaciğer fonksiyonu ve birlikte başka ilaçların kullanımı sayılabilir.
Trimetoprim kullanan hastaların önemli bir bölümünde, serum potasyum konsantrasyonunda
ilerleyici fakat geri dönüşümlü artışlarla karşılaşılabilmektedir. Trimetoprim potasyum
metabolizması bozukluğu veya böbrek yetmezliği bulunan yada birlikte hiperkalemiye neden
olduğu bilinen bir ilaç verilmekte olan hastalarda, önerilen dozlarda uygulanan tedaviyle bile
hiperkalemiye neden olabilmektedir. Bu vakalarda serum potasyumunun izlenmesi gerekir.
Serum potasyumun düşmesi halinde, Metoprim tedavisinin kesilmesi tavsiye edilir.
Pneumocystis carini pnömonisi için tedavi gören AİDS hastalarında vücutta kızarıklık,
lökopeni, transaminaz değerlerinde artış gibi yan etkilerin ortaya çıkması. AIDS olmayan
hastalara göre daha fazla olarak bildirilmiştir.
Metoprim ilk uzun dönem tedavi gören hastalar “özellikle böbrek yetmezliği olanlar” idrar
değerleri ve böbrek fonksiyonları yönünden düzenli olarak izlenmelidir. Tedavi sırasında
kristalüriyi önlemek açısından yeterli sıvı alınmasına özen gösterilmelidir.
Uzun QT Sendromu / Torsades de Pointes'e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT
sendromu veya Torsades de Pointes oluşma riskini arttırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte
kullanılmamalıdır.
YAN ETKİLERİ / ADVERS ETKİLER:
- Kan bozuklukları; Agranülositoz, anemi, megaloblastik anemi, trombositopeni, lökopeni,
hemolitik anemi, purpura, hipoprotrombinemi, methemoglobinemi, eozinofili.
- Allerjik Reaksiyonlar; Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, anafilaksi,
allerjik miyokardit, eritema multiform, eksfoliatif dermatit, anjiyoödem, ilaç ateşi, titreme,
Henoch-Schoenlein purpura, serum hastalığı benzeri sendrom, genel allerjik reaksiyonlar,
genel cilt kabartıları, fotosensitivite, kaşıntı, ürtiker ve kızarıklıklar.
- Gastro-intestinal; Hepatit, serum transaminaz ve bilirübin artması, psödomembranöz kolit,
pankreatit, stomatit, glosit, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare ve iştahsızlık.
- Ürogenital; Böbrek yetmezliği, interstiyel nefrit, BUN ve kan kreatinin yükselmesi, kristalüri
toksiknefroz,
- Nöroloji; Aseptik menenjit, konvülsiyonlar, periferalnevrit, ataksi, baş dönmesi, kulak
çınlaması, başağrısı.
- Diğer reaksiyonlar : Artralji, miyalji, yorgunluk, uykusuzluk.
“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”
Sayfa 2 / 4
METOPRİM TABLET
İlaç / Laboratuar Testi Etkileşmeleri : Trimetoprim komponenti, bağlama proteini olarak
bakteriyel dihidrofolat redüktaz kullanılan yarışmalı protein bağlama tekniği (CBPA) ile
yapılan serum metotreksat miktar tayinini etkiliyebilir. Bununla beraber eğer metotreksat RIA
(Radyoimmunoassay) ile ölçülürse, hiçbir etkileşim meydana gelmez.
Sülfametoksazol ve trimetoprimin varlığı, kreatinin miktar tayini için yapılan Saffe alkali pikrat
reaksiyonunu etkiliyebilir. Sülfonamidler, Benedict ve sülfosalisilik asit testlerinde yanlış
pozitif sonuçlara yol açabilir.
İlaç Etkileşimleri : Başta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikleri alan yaşlı hastalarda
purpura ile birlikte trombositopeni olasılığında bir artış gözlenmiştir. METOPRIM’in bir
antikoagülan olarak Warfarin alan hastalarda protrombin zamanını uzatabileceği bildirilmiştir.
Bu nedenle antikoagülan tedavisi gören hastalara ilaç verileceği hususu akılda tutulmalı ve
koagülasyon zamanı yeniden tayin edilmelidir. Ayrıca fenitoinin karaciğerde metabolize
oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatı plazma proteinlerine bağlanma
yerlerinden ayırabilir ve serbest metotreksatın konsantrasyonunu artırabilirler. Böbrek
transplantasyonundan sonra Co-trimoxazol ve siklosporin verilen hastalarda geçici böbrek
fonksiyon bozukluğu görülmüştür. Sülfonamidler oral hipoglisemik ilaçların etkisini artırabilir.
PABA içeren bileşikler ve PABA türevli lokal anestezikler sülfonamidlerin aktivitesini inhibe
edebilirler. Salisilatlar, fenilbütazon, probenesid gibi ilaçlar sülfonamid aktivitesini artırabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
-Erişkinlerde :Üriner sistem enfeksiyonlarında 12’şer saat ara ile 2 tablet, 10-14 gün süre ile
verilebilir. Bu dozun aynısı shigellozisin tedavisinde 5 gün süre ile kullanılır.
-Çocuklarda : Üriner sistem enfeksiyonlarında veya akut otitis media’da tavsiye edilen doz;
24 saatte eşit iki parçaya bölünerek verilen 8 mg/kg trimetoprim ve 40mg/kg
sülfametoksazol’dür. Bu dozun aynısı shigellozisin tedavisinde 5 gün süre ile kullanılır. 12
yaşın altındaki çocuklarda “Metoprim pediatrik süspansiyon” şeklinin kullanılması tavsiye
edilir.
-Böbrek yetmezliği olan hastalarda :
Kreatinin Klerensi
Tavsiye edilen doz
(ml / dak)
30’un üzerinde
: Mutat standart doz. (2 tablet sabah-2 tablet akşam)
15-30
: Mutat standart dozun yarısı (1 tablet sabah-1 tablet akşam)
15’in altında
: Kullanılması tavsiye edilmez.
-Erişkinlerde kronik bronşit akut alevlenmelerinde : Her 12 saatte bir 2 tablet, 14 gün
süre ile verilir.
- Pneumocystis carinii pnömonisinde: Günlük doz 20 mg/kg Trimetoprim ve 100 mg/kg
Sülfametoksazoldür. 6 saatte bir, eşit dozlar halinde, 14 gün süre ile tatbik edilir.
-Gonore için erişkin dozu : 1 günde, sabah ve akşam 5 tablet (12 saat ara ile) METOPRİM
tercihen yemekten sonra, yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.
Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
Çocukların
göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Oda
sıcaklığında muhafaza ediniz.
TİCARi TAKDİM ŞEKLİ :
30 tablet blister ambalajda.
Sayfa 3 / 4
METOPRİM TABLET
DİĞER TİCARİ ŞEKİLLERİ:
Fort Tablet: 160mg/800 mg ……………………….. 20 tablet ambalajda
Süspansiyon : 5 ml’de.
(1 ölçek ): 40 mg/ 200 ………………………………100 ml şişede.
Ruhsat Numarası: 29.09.1989 - 149/83
Ruhsat Sahibi: Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal/İSTANBUL
İmalatçı: Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal/İSTANBUL
Reçete ile satılır.
Onay tarihi : 02.11.1993
Sayfa 4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content