Adı soyadı: Okul no: Sınıfı: 9_ A B C D E F b)

Adı soyadı:
Aldığı not:
Okul no:
Sınıfı: 9_
A B C D E F
S.1- Aşağıdaki bileşiklerin adlarını yazınız?
a) Pb3 (PO4)2 …………………………………………………………. …………….
S.5 - 2KMnO4 + 16HCI → 2KCI + 2MnCI2 + 8H2O + 5CI2
3,16
5,84
1,49
2,52
1,44
?
Yukarıdaki denklemde tepkimeye giren ve oluşan
maddelerin miktarları gram cinsinden altlarına yazılmıştır.
Miktarı belirtilmemiş olan klor gazı kaç gramdır?
b) PCl5 ……………………………………………………………………………………
c) CaCO3.5.H2O ……………………………………………
d) Al(NO3)3 ……………………………………………………………………………
e) Sn(SO4)2 ……………………………………………………………………………
S.2 - Aşağıdaki bileşiklerin formüllerini yazınız?
a) Diazot hekzaflorür …………………………………….
b) Potasyum nitrür…………………………………………
c) Amonyum sülfat…………………………………………
d) Bakır(ll)hidroksit…………………………………………..
S.3 - Aşağıdaki bileşiklerin özel adlarını eşleştiriniz?
(1 ) H2SO4
( )Su
( 2 ) HCl
( )Sönmemiş kireç
(3 ) H2O
( )Zaç yağı
( 4 ) NH4Cl
( )Tuz ruhu
( 5) CaO
( )Nişadır
S.6 - Aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) yanlış (Y)
olarak işaretleyiniz.
( D ) Kimya biliminin bugün kullandığı yöntem ve gereçlerin
gelişmesine simya çalışmaları katkı sağlamıştır.
( Y ) Simya, kimya biliminin bir alt disiplinidir.
( D ) İmbik, antik dönemde geliştirilmiş damıtma gerecidir.
( Y ) Her bileşiğin yapısında en az iki element bulunur.
( Y ) Bir maddenin oda şartlarında molekülü varsa o
madde element olamaz.
S.7 -
S.4- X ve Y elementlerinden oluşan XY2 bileşiğinin kütlece
%40 ı X tir. Buna göre X ve Y den 15 er gram alınarak
XY2 bileşiği oluşturulurken;
a)- Hangi elementten kaç gram artar?
b)-Kaç gram bileşik oluşur?
X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikteki bileşik kütlesi
ile Y kütlesi arasındaki oran yukardaki grafikte verilmiştir.
I. bileşiğin formülü XY olduğuna göre II. bileşiğin
formülü nedir?
S.8 - Aşağıdaki tanımlarda bulunan boşlukları doldurunuz?
a)- Daha geç dönemlerin filozofu olan Makedonyalı Aristo bütün maddelerin dört elementten oluştuğu düşüncesini ortaya
atmıştır. Ona göre ……………………ateş, ………………..toprak, …………..hava ve …………su bilinen her şeyin özüdür.
b)- Simya, teorik temelleri olmayan ……………….sınama ve ………………..yanılmaya dayanan çalışmalar içerdiği ve
sistematik bilgi birikimini sağlayamadığı için ………………….bilim olamamıştır.
c)-………….Analitik kimya, belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da kimyasal bileşenlerinden bir bölümünün
niteliğini ve niceliğini inceleyen bilim dalıdır.
d)-…………..…Organik kimya karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini incelerken;
………………anorganik kimya, organik olmayan bileşiklerin özelliklerini ve kimyasal davranışlarını incelemektedir.
…………………….Fizikokimya ise kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji - iş dönüşümlerini inceleyen diğer bir
alt dalıdır.
S.9 - Aşağıdaki sembollerin anlamlarını karşılarına kısaca yazınız?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
S.10 - I. FeCI2
-
FeCI3
II. N2O
-
N2O3
III. KNO2
- KNO3
Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine katlı oranlar yasası uygulanabilir, gösteriniz?
NOT: Her sorunun doğru cevabı 10 puandır.
BAŞARILAR
Feramis KAYMAK
Kimya Öğretmeni