close

Enter

Log in using OpenID

9. SINIF KİMYA …….Çalışma Soruları

embedDownload
9. SINIF KİMYA…….Çalışma Soruları……… 9. SINIF KİMYA …….Çalışma Soruları
1.
Simya nedir?
9.
Bileşik nedir?
10. Element ile Bileşik arasındaki fark nedir?
2.
Simyanın Kimya bilimine katkılarını 3 ana başlıkta
yazınız!
11. Aşağıdaki tabloda yer alan boşlukları uygun şekilde
tamamlayınız!
3.
4.
5.
Kimya Bilimi ve Simya Arasındaki temel farkları
yazınız!
Kimya nedir?
Kimya çalışmaları hayatımızı nasıl
kolaylaştırmaktadır?
Elementin
Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Elementin
Adı
Hidrojen
Elementin
Sembolu
He
Li
Berilyum
Bor
C
N
O
Flor
Neon
Na
Magnezyum
Alüminyum
Silisyum
P
S
Klor
Argon
K
Kalsiyum
12. Aşağıdaki tabloda günlük hayatta çok karşılaştığımız
elementlerin Türkçe adlarını yazınız.
Elementin
Adı
6.
Berzelius Kimya Bilimi için önemli olan hangi olayı
keşfetmiştir?
7.
Element nedir?
8.
Molekül nedir?
Elementin
Sembolu
Fe
Cu
Au
Ag
Hg
Pb
Zn
Ni
Sn
I
13. Aşağıdaki tabloda istenilen bilgileri yazınız!
Toplam Atom
Atom türü
Bileşik
Saysı
sayısı
H2O
CH4
NH3
HCl
Al2(SO4)3
50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer ÇP Anadolu Lisesi Kimya Öğretmenleri
Sayfa 1
9. SINIF KİMYA…….Çalışma Soruları……… 9. SINIF KİMYA …….Çalışma Soruları
14. Aşağıdaki iyonik yapılı bileşikleri isimlendiriniz!
Na2O:
NaCl:
AlCl3:
Al2S3:
K3P:
Ca3N2:
Mg3P2:
22. 48 gram Magnezyum (Mg) elementinin tamamı ile
kükürt (S) elementi tepkimeye girdiğinde 112 gram
Magnezyum sülfür (MgS) elde edilmiştir. Buna göre
tepkimede kaç gram kükürt (S) elementi
kullanılmıştır?
15. Aşağıda adı verilen iyonik yapılı bileşikleri
formüllerini yazınız!
Sodyumflorür:
Magnezyumoksit:
Hidrojenklorür:
Potasyumklorür:
Kalsiyumoksit:
16. Aşağıda verilen Molekül (Kovalent Bağlı) yapılı
bileşikleri isimlendiriniz!
CO:
CO2:
N2O5:
PCl3:
CF4:
23.
Fe3O4 bileşiğinde kütlece birleşme (Fe/O) oranı
21/8 dir. Buna göre,
a) 16 gr Oksijen ile kaç gram Fe birleşir?
b) 3 gram Fe yeterli miktarda oksijen ile kaç gram
Fe3O4 oluşturur?
c)
63 gram Fe ve 63 gram O’dan en fazla kaç gram
Fe3O4 elde edilir?
17. Aşağıda adı verilen molekül yapılı bileşiklerin
formülünü yazınız!
Diazot tetraflorür:
Kükürt trioksit:
Diazot monoksit:
Karbon di oksit:
18. Aşağıda verilen bileşiklerin özel adlarını yazınız!
H2O:
NH3:
CH3COOH:
CH4:
HCl:
CaO:
NaCl:
19. Kütle Korunumu Kanunu nedir?
24. PbO ve Pb3O4 bileşiklerinde oksijenler arasındak katlı
oran kaçtır?
20. Sabit Oranlar Kanunu nedir?
21. Katlı Oranlar Kanunu nedir?
Kimyanın Temel Kanunları ile ilgili daha çok soru çözünüz!!!
50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer ÇP Anadolu Lisesi Kimya Öğretmenleri
Sayfa 2
9. SINIF KİMYA…….Çalışma Soruları……… 9. SINIF KİMYA …….Çalışma Soruları


















DOĞRU YANLIŞ
Simyanın teorik temelleri yoktur.
Simyacılar bileşikleri elementlerine ayrıştırmışlardır.
Simyacılar damıtma işlemini gerçekleştirip bitki
özsularında esans ve parfüm elde etmişlerdir.
Simyada elde edilen kazanımlar teorik temellere
oturtulup, deneyler ile doğrulanması sonucunda
kimya doğmuştur.
Simyacılar bir nevi filozoftur.
Simyacılar bir çok maddeyi sınama yöntemi ile
keşfetmişlerdir.
Altın, toprak, demir, su maddeleri Aristo’ya göre dört
elementtir.
Simyacıların madde üzerinde çalışmaya
sürüklenmeleri, doğada var olan maddelerden
faydalanma isteğinden kaynaklanmaktadır.
Simya bir bilim değildir.
Simyacılar tarımda birçok yöntemler geliştirerek
verimi arttırmışlardır.
Elementler yalnız sembollerle gösterilir.
Elementler aynı cins atomlar içerir.
N2, H2, O2, Cl2 bileşiklere örnektir.
Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerle aynı
özelliklere sahiptirler.
Bilinmeyen malzemelerin ne olduğu anlamak için
kapağını açıp içine bakmak laboratuvarda yapılması
gereken davranıştır.
Laboratuvarda çalışırken ortam havalandırmasına
dikkat edilmelidir.
İlaçlar hastalıklarda teşhis, tedavi ve koruma amaçlı
kullanılabilir.
Nükleer Kimya, kimyanın alt disiplinlerindendir.













BOŞLUK DOLDURMA
……………………….kuramına göre maddeler yanıcı
ve yanıcı olmayan olmak üzere iki kısma ayrılır.
Aristo’ya göre sıcak-kuru özelliğe sahip olan
element …………………….’tir.
Değersiz metalleri altına çevirme ile uğraşan
kimselere ……………………….denir
Aristo’nun ileri sürdüğü, doğanın temel ilkeleri
sıcaklık, soğukluk ve kuruluk ve
………………….’tır.
Simyacıların kullandıkları aletlerden imbik
……………………………işlemlerinde kullanılır.
Simyacılıar ………………….iksiri keşfetme
çalışmaları yapmışlardır.
Eski çağlarda yanma olayında maddenin
yapısından ayrılıp gittiği varsayılan madde
…………………………’dur.
Aristo’ya göre demir katısı …………….ve kuru
nitelikler taşır.
Bileşikler ancak ………………………..yollarla
kendinden basit maddelere ayrılabilir.
Bir bileşiği oluşturan ………………….sayıları
arasında belli bir oran vardır.
Labotratuvarda hazırlanan kimyasallar mutlaka
………………lenmelidir.
Brom ve kalsiyum elementlerinin sembolleri
sırasıyla ……………ve………………….dır.
………………………………………….bileşiminde üç
oksijen, bir hidrojen ve bir azot bulunan
kuvvetli bir asittir.
Sevgili Öğrenciler,
Sınavda ders kitabınızın her bölümünden sorumlusunuz.
Sınava hazırlanırken ders kitabınızda ve burada bulunan çalışma soruları ile
yetinmeyip, başka kaynaklardan da farklı ve çok sayıda soru çözmeniz başarınızı
arttıracaktır.
KİMYA ÖĞRETMENLERİ
50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer ÇP Anadolu Lisesi Kimya Öğretmenleri
Sayfa 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
512 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content