close

Enter

Log in using OpenID

1 Numaralı sayfa - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

embedDownload
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü
Çalsma Sorular
Baz Sabitler:
Yerçekimi ivmesi
1.
M = 4.0kg
g = 9.81
2
m/s
π = 3.14
olan bir kutu yatay bir yolda
s = 5.0m
kadar bir mesafede 140 N'luk yatay yönde
uygulanan sabit bir F kuvveti ile itiliyor. Yer ile kutu arasnda kinetik sürtünme katsays
µk = 0.30
dur
a)Uygulanan F kuvvetinin yapti§i i³i hesaplaynz.
b)Sürtünme kuvvetinin yapti§i i³i hesaplaynz
c)E§er
F = 140
N'luk kuvvet uygulanmaya ba³lad§nda kutunun hz
Vi = 2.0m/sn
ise kutu-
nun son hzn hesaplaynz.
d) F kuvveti uygulanmaya ba³lad§ andaki anlk gücü hesaplaynz.
e) F kuvveti tarafndan sa§lanan ortalama gücü
1
s = 5.0
m'lik mesafe için hesaplaynz.
Fizik I Dersi Arasnav
2
2. Kütlesiz sürtünmesiz bir makara k sabitine sahip bir yaya ³ekilde gösterildi§i gibi ba§lanm³tr.
M kütleli cisim ³ekilde gösterildi§i gibi masada durmaktadr. M kütleli cisim yerden
y0
yüksek-
li§inde dururken yay denge uzunlu§undadr (ne uzami³ nede sk³trlm³ durumdadr.). Masa
cisim altndan kaldrld§nda sistem salnmaya ba³lam³tr.
a) Sistemin cisim V hz ile y yüksekli§inde bulundu§u zamanki mekanik enerjisini yaznz (E'yi
y0
M,k,y,
ve g cinsinden belirleyeceksiniz)
b) cismin maksimum hz
Vmaksimum =?
(M,k ve g cinsinden hesaplaynz)
Fizik I Dersi Arasnav
3
3. “ekilde gösterilen iki blo§un kütleleri sras ile
M1 = 500g
ve
M2 = 400g
dr. Aralarndaki
mesafe d=2.0 m dir ve sürtünmesiz bir zeminde durmaktadrlar. “ekilde gösterildi§i gibi
hz ile kütlesi
m = 10g
vb
olan bir kur³un ate³lenmi³tir. Kur³un ilk blo§u geçtikten sonra ikinci
blo§a saplanp durmu³tur. Kur³un ikinci blok içinde durduktan hemen sonra ikinci blo§un hz
V2 = 2.0m/sn olmu³tur. Bundan sonra ise iki blok esnek olmayan bir çarp³ma yaparak birlikte
V3 = 4.0m/sn hz ile hareket etmeye ba³lam³tr.Buna göre
a) Kur³un ilk blo§u terkettikten hemen sonra ilk blo§un hz V1 =?
b) Kur³unun ilk blo§u terkettikten hemen sonraki hz ne olur?
c) Kur³unun ilk hz
Vb =?
d) Çarp³malar sonucunda ne kadarlk bir kinetik enerji kayb olu³ur?
Fizik I Dersi Arasnav
4
M1 = 0.10kg ve
sras ile r1 = (2.0tˆ
i + 3.0t2ˆj)m,
4. Üç parçacktan olu³an bir sistemde parçacklarn kütleleri sras ile
M2 = M3 = 0.20kg olarak verilmi³tir. Parçacklarn konumlar
r2 = (2.0tˆi)m ve r3 = (4.0t2ˆj)m olarak verilmektedir. t saniye birimindedir.
a) Sistemin kütle merkezini zamann fonksiyonu olarak belirleyiniz
b)Sistemin kütle merkezinin hzn zamann fonksiyonu olarak belirleyiniz
c)Sistemin kütle merkezinin ivmesini belirleyiniz.
Buna göre
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content