close

Вход

Log in using OpenID

1 Numaralı sayfa - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

embedDownload
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü
Çalsma Sorular
Baz Sabitler:
Yerçekimi ivmesi
1.
M = 4.0kg
g = 9.81
2
m/s
π = 3.14
olan bir kutu yatay bir yolda
s = 5.0m
kadar bir mesafede 140 N'luk yatay yönde
uygulanan sabit bir F kuvveti ile itiliyor. Yer ile kutu arasnda kinetik sürtünme katsays
µk = 0.30
dur
a)Uygulanan F kuvvetinin yapti§i i³i hesaplaynz.
b)Sürtünme kuvvetinin yapti§i i³i hesaplaynz
c)E§er
F = 140
N'luk kuvvet uygulanmaya ba³lad§nda kutunun hz
Vi = 2.0m/sn
ise kutu-
nun son hzn hesaplaynz.
d) F kuvveti uygulanmaya ba³lad§ andaki anlk gücü hesaplaynz.
e) F kuvveti tarafndan sa§lanan ortalama gücü
1
s = 5.0
m'lik mesafe için hesaplaynz.
Fizik I Dersi Arasnav
2
2. Kütlesiz sürtünmesiz bir makara k sabitine sahip bir yaya ³ekilde gösterildi§i gibi ba§lanm³tr.
M kütleli cisim ³ekilde gösterildi§i gibi masada durmaktadr. M kütleli cisim yerden
y0
yüksek-
li§inde dururken yay denge uzunlu§undadr (ne uzami³ nede sk³trlm³ durumdadr.). Masa
cisim altndan kaldrld§nda sistem salnmaya ba³lam³tr.
a) Sistemin cisim V hz ile y yüksekli§inde bulundu§u zamanki mekanik enerjisini yaznz (E'yi
y0
M,k,y,
ve g cinsinden belirleyeceksiniz)
b) cismin maksimum hz
Vmaksimum =?
(M,k ve g cinsinden hesaplaynz)
Fizik I Dersi Arasnav
3
3. “ekilde gösterilen iki blo§un kütleleri sras ile
M1 = 500g
ve
M2 = 400g
dr. Aralarndaki
mesafe d=2.0 m dir ve sürtünmesiz bir zeminde durmaktadrlar. “ekilde gösterildi§i gibi
hz ile kütlesi
m = 10g
vb
olan bir kur³un ate³lenmi³tir. Kur³un ilk blo§u geçtikten sonra ikinci
blo§a saplanp durmu³tur. Kur³un ikinci blok içinde durduktan hemen sonra ikinci blo§un hz
V2 = 2.0m/sn olmu³tur. Bundan sonra ise iki blok esnek olmayan bir çarp³ma yaparak birlikte
V3 = 4.0m/sn hz ile hareket etmeye ba³lam³tr.Buna göre
a) Kur³un ilk blo§u terkettikten hemen sonra ilk blo§un hz V1 =?
b) Kur³unun ilk blo§u terkettikten hemen sonraki hz ne olur?
c) Kur³unun ilk hz
Vb =?
d) Çarp³malar sonucunda ne kadarlk bir kinetik enerji kayb olu³ur?
Fizik I Dersi Arasnav
4
M1 = 0.10kg ve
sras ile r1 = (2.0tˆ
i + 3.0t2ˆj)m,
4. Üç parçacktan olu³an bir sistemde parçacklarn kütleleri sras ile
M2 = M3 = 0.20kg olarak verilmi³tir. Parçacklarn konumlar
r2 = (2.0tˆi)m ve r3 = (4.0t2ˆj)m olarak verilmektedir. t saniye birimindedir.
a) Sistemin kütle merkezini zamann fonksiyonu olarak belirleyiniz
b)Sistemin kütle merkezinin hzn zamann fonksiyonu olarak belirleyiniz
c)Sistemin kütle merkezinin ivmesini belirleyiniz.
Buna göre
Author
Document
Category
Без категории
Views
5
File Size
113 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа