close

Enter

Log in using OpenID

ihale şartları belgesi - Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

embedDownload
TC BAġBAKANLIK
ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.’YE
DEVREDĠLEN
KONYA ĠLĠ, MERAM ĠLÇESĠ, ABDURREġĠT KÖYÜ
236, 237, 238 PARSELLERDE KAYITLI TAġINMAZLARIN
SATIġ YÖNTEMĠYLE ÖZELLEġTĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN
ĠHALE ġARTNAMESĠ
Ekim 2014, Ankara
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve aşağıda ihalenin konusunda ayrıntıları belirtilen
taşınmazın “SatıĢ” yöntemiyle özelleştirilmesi için 24.10.2014 tarihinden itibaren yayımlanacak ihale
ilanında ve tanıtım dokümanında bildirilen hususlar saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki şartların da
dikkate alınması gerekmektedir.
Bu metinde geçen kısaltmalardan;
ÖYK
:
Özelleştirme Yüksek Kurulu‟nu,
Ġdare
:
ġirket
:
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Başkanlığını,
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğünü,
Komisyon
:
TaĢınmaz
:
Ortak GiriĢim Grubu
:
Teklif Sahibi/Sahipleri
:
Alıcı
:
ġartname
SözleĢme
:
:
TaĢınmazın
özelleştirilmesi
için oluşturulan
İhale
Komisyonunu,
Konya ili, Meram ilçesi, Abdurreşit köyü, 236, 237, 238
parsellerde kayıtlı toplam 51.875,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz
İhaleye müşterek olarak teklif vermek için kurulan ve
ġartname ve eklerinde düzenlenen hükümlere tabi topluluğu,
İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişi veya Ortak
GiriĢim Grubu‟nu,
ÖYK ve/veya Ġdare kararına istinaden kendisi ile SözleĢme
imzalanacak olan Teklif Sahibi/Sahiplerini,
İşbu İhale Şartnamesini,
Kurul ve/veya Ġdare kararına istinaden TaĢınmaz‟ın Alıcı‟ya
satış ve devrine ilişkin olarak imzalanacak olan sözleşmeyi,
ifade eder.
1. ĠHALENĠN KONUSU
ġirket adına kayıtlı bulunan TaĢınmaz’ın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde "SatıĢ" yöntemi ile "Pazarlık Usulü" uygulanarak özelleştirilmesidir.
2. ĠHALE USULÜ
İhale, birden fazla Teklif Sahibi’nden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak
suretiyle, "Pazarlık Usulü" ile gerçekleştirilecektir.
Tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip, Teklif Sahipleri pazarlık görüşmelerine
davet edilecektir.
Teklif Sahipleri ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir.
Pazarlık görüşmeleri Teklif Sahipleri ile ayrı ayrı yapılır. Pazarlık görüşmelerinin İhalenin herhangi bir
aşamasında pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri ile müştereken yapılmasına
Komisyon‟ca karar verilebilir.
Pazarlık görüşmelerine esas olarak görüşülecek konular ve buna ilişkin usul ve esaslar Komisyon‟ca
belirlenecektir.
Komisyon‟ca, pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında, rekabete
engel teşkil etmemek, ihale ilanında ve/veya ġartname‟de yer alan hususlara aykırı olmamak ve
ADÜAġ - 2 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri‟ne eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar
belirlenebilir.
Komisyon‟ca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif
Sahipleri‟nin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
İhalede uygulanacak pazarlık görüşmelerine ilişkin esaslar ile pazarlık görüşmelerinin günü, saati ve
yeri görüşmeler öncesinde veya sürecinde Teklif Sahipleri‟ne bildirilecektir.
Teklif Sahipleri ile yapılacak görüşmeler Komisyon tarafından bir tutanakla tespit edilir. Tutanak
Komisyon üyeleri ve Teklif Sahipleri‟nce imzalanır.
Gerekli görülmesi halinde ihale kamuoyuna açık yapılabilir.
3. ĠHALENĠN ONAYI
Komisyon tarafından ihale sonucunda verilen nihai satış kararı Ġdare veya ÖYK onayına sunulacak
olup, SözleĢme‟nin imzalanması Ġdare veya ÖYK‟nın vereceği karara bağlı olacaktır.
Teklif Sahibi/Alıcı, Ġdare veya ÖYK Kararının çıkmaması veya gecikerek çıktığı bahsi ile zarar, ziyan
ve benzeri ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
İhale, Ġdare veya ÖYK tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir ve ihale sonuçları Resmi Gazete‟de
yayımlanır.
4. ĠHALE ġARTNAMESĠ ve TANITIM DOKÜMANI
Bedelini ödeyerek ġartname ve tanıtım dokümanı alınmadan ihaleye teklif verilemez.
Tanıtım dokümanı, ġartname‟nin “ İhalenin Konusu ” maddesinde belirtilen TaĢınmaz ile ilgili bilgi
ve belgeleri içermektedir. Ġdare/ġirket, tanıtım dokümanında yer alan bilgi ve belgeler ile açıklamaların
doğruluğundan, tamlığından ve maddi hatalardan sorumlu değildir. Tanıtım dokümanında yer alan
bilgiler hiçbir surette Ġdare‟yi, ġirket‟i ilzam etmez.
ġartname ve tanıtım dokümanının banka dekontu karşılığı elden teslim alınması zorunludur. ġartname
ve tanıtım dokümanı alanlara “ Alındı Belgesi ” verilir. Her ne surette olursa olsun ġartname ve tanıtım
dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.
İhaleye Ortak GiriĢim Grubu olarak iştirak edilmesi halinde, Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden
birinin ġartname ve tanıtım dokümanı alması yeterlidir.
Teklif Sahibi‟nce, son teklif verme tarihinden önce ġartname‟nin “ İhalenin Konusu ” maddesinde
belirtilen ve ihalesine teklif verilecek olan TaĢınmaz‟ın yerinde incelenmesi esastır. Teklif Sahibi‟nin
ihalenin her aşamasında ve SözleĢme imza tarihi itibariyle TaĢınmaz hakkında tam bilgi sahibi olduğu
kabul edilir.
Teklif Sahibi/Alıcı ihale ilanı ve ġartname‟deki hükümleri aynen kabul etmiş sayılır.
5. ĠHALEYE KATILABĠLECEK OLANLAR ve TEKLĠF VERME
İhaleye gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Özel yatırım fonları
ise sadece bir Ortak GiriĢim Grubu içinde yer alabilirler.
Teklif Sahibi olan gerçek veya tüzel kişi aynı zamanda, bu tekliflerinden ayrı olarak münferiden veya
bir Ortak GiriĢim Grubu‟nun üyesi olarak teklif veremez. Teklif Sahibi olan Ortak GiriĢim
Grubu‟nun herhangi bir üyesi ayrıca tek başına veya başka bir Ortak GiriĢim Grubu üyesi olarak
teklif veremez.
Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen gerçek kişi veya tüzel kişi veya yatırım
fonu ihale dışı bırakılarak geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk
ADÜAġ - 3 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ve var
ise ek geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir.
Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren gerçek kişinin veya tüzel kişinin veya yatırım
fonunun Komisyon‟un nihai satış kararından sonra veya Komisyon‟un nihai satış kararının Ġdare
ve/veya ÖYK‟nın onayına sunulması ve onaylanmasını müteakiben bu durumunun tespit edilmesi
halinde geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki
geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı) ve var ise ek geçici
teminatları ġirket lehine irat kaydedilir ve teklifi dikkate alınmaz.
Yukarıdaki durumlarda Ortak GiriĢim Grubu kalan üyelerinin ihaleye katılabilme koşullarını
taşımaları ve azalan teminatı tamamlamaları halinde kendileriyle ihaleye devam edilir ve teklifleri
dikkate alınır. Verilen süre içerisinde azalan teminatları tamamlamayan Ortak GiriĢim Grubu ihale
dışı bırakılır, teklifi dikkate alınmaz. Geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir ve Ġdare ve/veya
ÖYK Kararında yer alan diğer Teklif Sahibi/leri‟ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar
uygulanır.
6. ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU
İhaleye katılacak olan Ortak GiriĢim Grubu‟nun ġartname ile birlikte bir örneği verilen Ortak
Girişim Grubu Beyannamesi‟ni noterden tasdik ettirerek teklif mektubu ekinde ihaleye katılabilmek için
verilmesi gereken belgeler ile birlikte ġirket‟e vermeleri gerekmektedir.
Ortak Girişim Grubu Beyannamesinde ortakların pay yüzdelerinin belirtilmesi zorunludur.
Son teklif verme tarihinden sonra Komisyon‟un onayı olmaksızın, Ortak GiriĢim Grubu ortaklarından
herhangi biri ayrılamaz ve ortaklık yapısında Ortak Girişim Beyannamesinde belirtilen yüzdeler dahil
olmak üzere değişiklik yapılamaz. Aksi takdirde Ortak GiriĢim Grubu ihale dışı bırakılır ve geçici
teminatı irat kaydedilir.
Ortak GiriĢim Grubu‟nun ortaklarından birinin veya birkaçının herhangi bir nedenle Komisyon‟un
onayı ile veya mevzuattan kaynaklanan nedenlerle grup üyeliğinden ayrılması ve/veya ortaklık
yapısında yüzdeler dahil değişiklik yapılması halinde, Ortak Girişim Grubu Beyannamesinde taahhüt
edilen yükümlülükler, Ortak GiriĢim Grubu‟nun kalan ortakları için müştereken ve müteselsilen
devam eder.
Ortak GiriĢim Grubu‟nun mevzuattan kaynaklanan nedenlerle tek ortağa düşmesi halinde ihale dışı
bırakılarak teklifi dikkate alınmaz ve geçici teminatı iade edilir. Ancak, tek kalan ortağın ihaleye kendi
adına devam etmek istediğini Komisyon‟a yazılı olarak bildirmesi, ihaleye katılabilme şartlarını
taşıması ve Ortak GiriĢim Grubu olarak verdikleri en son teklifin altına düşmemesi kaydıyla kendisi
ile ihaleye devam edilir ve teklifi dikkate alınır.
7. ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
7.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler ve kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim
kurumları,
7.2.
OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet
verme suçundan hükümlü olanlar,
7.3.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve 4422 sayılı Çıkar
Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda sayılan suçlardan dolayı hükümlü olanlar
ihaleye katılarak teklif veremezler.
Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamayacakları gibi Teklif Sahibi‟nin
danışmanı /temsilcisi sıfatıyla da ihaleye katılamazlar:
ADÜAġ - 4 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
7.4.
4046 sayılı Kanunun 7‟nci maddesinde sayılanlar ve her ne suretle olursa olsun Ġdare‟
de/ġirket‟ te görevlendirilenler,
7.5.
İhaleye son teklif verme tarihinden önceki son 3 (üç) yıl içinde ġartname‟ye konu
özelleştirme uygulamasına münhasır olarak Ġdare’ce/ġirket’çe görevlendirilen danışmanlar
ile ġartname‟ye konu özelleştirme uygulamasına ilişkin danışmanlık görevi halen devam
eden tüm danışmanlar,
7.6.
(iv) ve (v) maddelerinde belirtilen kişilerin eş ve çocukları,
7.7.
(iv), (v) ve (vi) maddelerinde sayılanların hissedarı veya yönetiminde oldukları şirketler,
(Bu şahısların yönetiminde görev almadıkları veya sermayesinde %10‟ dan az pay sahibi
oldukları sermaye şirketleri hariç).
Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen gerçek kişi veya tüzel kişi veya yatırım
fonu ihale dışı bırakılarak geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk
gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ġirket
lehine irat kaydedilir.
Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren gerçek kişinin veya tüzel kişinin veya yatırım
fonunun Komisyon‟un nihai satış kararından sonra veya Komisyon’un nihai satış kararının Ġdare
ve/veya ÖYK‟nın onayına sunulması ve onaylanmasını müteakiben bu durumunun tespit edilmesi
halinde geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki
geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı) ile varsa ek geçici
teminatları Şirket lehine irat kaydedilir ve teklifi dikkate alınmaz.
Yukarıdaki durumlarda Ortak GiriĢim Grubu kalan üyelerinin ihaleye katılabilme koşullarını
taşımaları ve azalan teminatı tamamlamaları halinde kendileriyle ihaleye devam edilir ve teklifleri
dikkate alınır. Verilen süre içerisinde azalan teminatları tamamlamayan Ortak GiriĢim Grubu ihale
dışı bırakılır, teklifi dikkate alınmaz. Geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir ve Ġdare ve/veya
ÖYK Kararında yer alan diğer Teklif Sahibi/leri‟ ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar
uygulanır.
8. YASAK FĠĠL ve DAVRANIġLAR
İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında Teklif Sahipleri‟ nin;
8.1.
Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla
ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya buna teşebbüs etmeleri,
8.2.
İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs
etmeleri, taahhüdünü yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Ġdare‟ ye ve/veya
ġirket‟ e zarar verecek iş/işler yapmaları,
8.3.
Yapılan ihalede diğer Teklif Sahipleri‟ ni tereddüde düşürecek veya ihaleye ilgiyi ve
rekabeti kıracak söz söylemeleri ve Teklif Sahipleri arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek
işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve
tartışma yapmaları
Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen gerçek kişi veya tüzel kişi veya yatırım
fonu ihale dışı bırakılarak geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk
gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ve
varsa ek geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir.
Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren gerçek kişinin veya tüzel kişinin veya yatırım
fonunun Komisyon‟un nihai satış kararından sonra veya Komisyon’un nihai satış kararının Ġdare
ve/veya ÖYK‟ nın onayına sunulması ve onaylanmasını müteakiben bu durumunun tespit edilmesi
halinde geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki
ADÜAġ - 5 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ve var ise ek geçici
teminatları ġirket lehine irat kaydedilir ve teklifi dikkate alınmaz.
Yukarıdaki durumlarda Ortak GiriĢim Grubu kalan üyelerinin ihaleye katılabilme koşullarını
taşımaları ve azalan teminatı tamamlamaları halinde kendileriyle ihaleye devam edilir ve teklifleri
dikkate alınır. Verilen süre içerisinde azalan teminatları tamamlamayan Ortak GiriĢim Grubu ihale
dışı bırakılır, teklifi dikkate alınmaz. Geçici teminatı ve varsa ek geçici teminatları ġirket lehine irat
kaydedilir ve Ġdare ve/veya ÖYK Kararında yer alan diğer Teklif Sahibi/leri‟ ne sırasıyla çağrıda
bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır.
9. ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ GEREKEN BELGELER
9.1.
Ġhaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgeler aĢağıda belirtildiği gibidir:
9.1.1.
Teklif Sahibi‟nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarası ile eposta adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge,
9.1.2.
Teklif Sahibi;
-
Tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili
makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
-
Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu üyeleri arasında yer alan tüzel
kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ortak GiriĢim Grubu‟nun teşkiline
ilişkin noter tasdikli beyanname (Beyanname ġartname ekinde belirtilen forma uygun
olarak hazırlanacaktır. Beyannamede ortakların her birinin pay yüzdesinin belirtilmiş
olması zorunludur),
9.1.3.
Teklif Sahibi tüzel kişiler ile Ortak GiriĢim Grubu‟nu oluşturan üyeler arasında yer alan
tüzel kişilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil
Memurluğundan onaylı (değişiklikler de dahil) Şirket Ana Sözleşmesi,
9.1.4.
Teklif Sahibi;
9.1.5.
9.1.6.
-
Gerçek kişi ise, gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,
-
Tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri,
-
Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu‟nu oluşturan üyeler arasında yer alan
tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, Ortak GiriĢim
Grubu‟nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu
gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannameleri,
Teklif Sahibi;
-
Gerçek kişi ise, gerçek kişinin noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport
sureti,
-
Tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı
veya noter tasdikli pasaport suretleri,
-
Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu üyelerinin temsilcilerinin noter
tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri, Ortak GiriĢim Grubu
üyeleri içinde yer alan gerçek kişi/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter
tasdikli pasaport suretleri,
Teklif Sahibi;
ADÜAġ - 6 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
-
Gerçek kişi ise ve gerçek kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise gerçek kişiyi temsil ve
ilzama yetkili olunduğuna ilişkin vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile
noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport sureti,
-
Tüzel kişi ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsil
ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile
noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri,
-
Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu adına ihaleye katılanların temsilci
olduklarına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ile noter tasdikli nüfus
cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri (Ortak GiriĢim Grubu
temsilcisinin/temsilcilerinin ihaleye katılamamaları halinde ihaleye, Ortak GiriĢim
Grubu üyelerince veya temsilcilerince müştereken vekalet verilenler katılabilir. Bu
durumda vekalet verilenlere ilişkin vekaletname ve bunlara ait noter tasdikli imza
beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri),
9.1.7.
Tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) her sayfası Teklif Sahibi
yetkililerince imzalanmış (ġartname‟nin Ortak GiriĢim Grubu‟nun her bir üyesi tarafından
imzalanması gerekmektedir.) ġartname,
9.1.8.
ġartname ekinde verilen formatta hazırlanmış geçici teminat mektubunun ġirket‟e teslim
edildiğine dair Alındı Belgesi veya geçici teminat tutarının ġartname‟nin “ Geçici ve Ek
Geçici Teminat ” maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde nakden yatırıldığını gösterir
banka dekontu aslı,
9.1.9.
İhalesine teklif verilen TaĢınmaz‟a ilişkin ġartname ücretinin yatırıldığına ilişkin banka
dekontu aslı ve Alındı Belgesinin aslı,
9.1.10.
Teklif Sahibi‟nin OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu
görevlilerine rüşvet verme suçundan hüküm giymediğine dair taahhüdü içeren ġartname
ekinde verilen formatta hazırlanmış taahhütname,
9.1.11.
Yabancı Teklif Sahibi‟nin;
9.1.11.1.
Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına göre
muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin;
9.1.11.1.1. Teklif Sahibi‟nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesi veya
9.1.11.1.2. Türkiye‟de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesi.
9.1.11.2.
Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; ülkesinin
mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek Teklif Sahibi‟nin ikamet yerindeki
Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin;
9.1.11.2.1. Teklif Sahibi‟nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesi veya
9.1.11.2.2. Türkiye‟de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesi.
9.2. Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken
hususlar:
Ortak GiriĢim Grubu olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki belgeleri kendi adına
düzenleyecektir. Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin özel yatırım fonu olması halinde istenilen
belgelerin muadili diğer benzeri evrak sunulacaktır.
ġirket, ihalenin herhangi bir aşamasında Teklif Sahipleri ile ilgili olarak kamu kurum ve
kuruluşlarından ve gerekli görebileceği diğer kaynaklar ile Teklif Sahipleri‟nden ek bilgi ve belge talep
etme hakkı ile Teklif Sahibi tarafından verilmiş belgelerin doğruluğu ve geçerliliği konusunda ek bilgi
ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de dikkate
alınacaktır.
ADÜAġ - 7 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
İhale kapsamında verilen her türlü bilgi ve belge Türkçe olarak verilecektir. Orijinal belgelerin yabancı
dilde olması halinde bu maddenin 9.1.11 maddesinde belirtildiği şekilde tasdik ettirilmiş olması
zorunludur.
10. TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI
Teklifler süresiz ve şartsız olacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz, verilen
tekliften geri dönülemez veya verilen teklif azaltılamaz.
Teklif Sahibi‟nin ihalenin herhangi bir aşamasında başka bir teklif vermeyeceğini ifade etmesi halinde,
en son vermiş olduğu teklifi esas alınacaktır.
Teklifler, Türk Lirası cinsinden peşin fiyat esasına göre, ġartname ekinde verilen örneğe uygun olarak
hazırlanacaktır.
Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde ve Türkçe olarak hazırlanacaktır.
Teklif Sahipleri‟nce;
10.1.
ġartname‟nin ekinde verilen örneğe uygun olarak hazırlanacak Fiyat Teklif Mektubu
(Teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak Türk Lirası cinsinden yazılması ve
imzalanması zorunludur); Teklif Sahibi‟nin adı/unvanı ile KONYA ĠLĠ, MERAM
ĠLÇESĠ, ABDURREġĠT KÖYÜ, 236, 237, 238 PARSELLERDE KAYITLI
TAġINMAZIN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN FĠYAT TEKLĠF
MEKTUBUDUR – GĠZLĠ -” ibaresi yazılı ve yapıştırılan yeri Teklif Sahibi tarafından
imzalanmış veya mühürlenmiş ayrı bir zarfa konulacaktır.
10.2.
ġartname’nin “İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler” maddesinde
belirtilen ihaleye girebilme şartlarını tevsik eden belgeler, üzerinde Teklif Sahibi‟nin
adı/unvanı ile KONYA ĠLĠ, MERAM ĠLÇESĠ, ABDURREġĠT KÖYÜ, 236, 237, 238
PARSELLERDE KAYITLI TAġINMAZIN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN
GEREKLĠ BELGELER” ibaresi yazılı ayrı bir zarfa konulacaktır.
Daha sonra, bu 2 (iki) kapalı zarf, üzerinde Teklif Sahibi‟nin adı/unvanı ve tebligata esas olarak
göstereceği açık adresi ile birlikte; “KONYA ĠLĠ, MERAM ĠLÇESĠ, ABDURREġĠT KÖYÜ, 236,
237, 238 PARSELLERDE KAYITLI TAġINMAZIN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN
TEKLĠFTĠR - GĠZLĠ -” ibaresi bulunan ve üzeri Teklif Sahibi tarafından imzalanmış veya
kaşelenmiş kapalı bir dış zarf içerisine konulmak suretiyle en geç son teklif verme tarihi olan
03.12.2014 Çarşamba günü saat 14.00‟e kadar ġirket ‟in Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak No:4
D:4 Kızılay Çankaya/ANKARA adresindeki Evrak Memurluğuna elden teslim edilecektir.
11. TEKLĠFLERĠN VERĠLECEĞĠ YER ve SON TEKLĠF VERME TARĠHĠ
Tekliflerin ġartname‟de belirtilen şekilde hazırlanarak, son teklif verme tarihi olan 03.12.2014
Çarşamba günü saat 14.00‟ye kadar ġirket‟in Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak No:4 D:4 Kızılay
Çankaya/ANKARA adresindeki Evrak Memurluğuna, kapalı ve üzeri imzalı veya kaşeli zarf içinde
elden teslim edilmesi zorunludur.
Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Saat
ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)‟nun saat ayarı esas alınır.
ġirket, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar
uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.
ADÜAġ - 8 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
12. TEKLĠFLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Teklif Sahipleri tarafından teklif edilen bedeller, Komisyon‟ca peşin fiyat esasına göre
değerlendirilecektir.
İhale İlanı ve ġartname‟de belirtilen hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
13. GEÇĠCĠ ve EK GEÇĠCĠ TEMĠNAT
Teklif verebilmek için gereken geçici teminat tutarı 30.000,00 (otuzbin) Türk Lirası’dır. Geçici
teminatın verilmemesi durumunda Teklif Sahibi‟nin teklifi dikkate alınmayarak Teklif Sahibi ihale dışı
bırakılacaktır.
13.1.
Teminat olarak;
13.1.1.
Türk Lirası veya
13.1.2.
Teminat Mektubu / Mektupları
alınacaktır.
13.1.3.
Geçici ve ek geçici teminat mektubu/mektupları, bankacılık ve ihale mevzuatı ile ilgili
olarak belirlenen banka/bankalar ve/veya katılım bankası/bankalarının ġirket‟çe kabul
edilecek, ġirket lehine, konusu da belirtilerek düzenlenmiş, gayri kabili rücu, kayıtsız
şartsız, ilk talepte ödemeli, 364 (ÜçYüzAltmışDört) gün süreli, ġartname ekindeki
geçici/ek geçici teminat mektubu örneğine uygun olacaktır.
ġirket geçici ve ek geçici teminat mektubu/mektuplarının süresini uzatma hakkını saklı
tutar. ġirket‟çe verilen süre içerisinde teminat mektubu/mektuplarının süresini uzatmayan
Teklif Sahibi‟nin geçici teminatı ve var ise ek geçici teminatı ġirket lehine irat
kaydedilerek ihale dışı bırakılır.
13.2.
Ek Geçici Teminat:
Komisyon‟un ihale sonucuna ilişkin nihai kararının Kurul veya Ġdare tarafından
onaylanmasını müteakip ihale üzerinde kalan Teklif Sahibi‟ne, süre belirtilmek suretiyle
SözleĢme imzalanması hususunda yazılı bildirimde bulunulacaktır.
SözleĢme imzalanması için kendisine verilen süre içerisinde ek süre talep eden Teklif
Sahibi‟ne, bir defaya mahsus olmak üzere ihalede verilen geçici teminat tutarı kadar ek
geçici teminatın getirilmesi şartıyla, ek süre verilebilir.
Bu suretle talep edilen ek geçici teminat, ġartname‟de belirtilen hususlara uygun olacaktır.
Bu aşamada talep edilen ek geçici teminatı getirmeyen Teklif Sahibi‟nin geçici teminatı
ġirket lehine irat kaydedilir. Kararda yer alması halinde, diğer Teklif Sahipleri’ne sırasıyla
çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır.
13.3.
Teminatların Teslim Yeri ve Zamanı:
13.3.1.
Teminatın Türk Lirası olarak getirilmesi durumunda; Geçici teminat/ların ġirket‟in;
T.Halk
Bankası
Ankara
Mithatpaşa
Şubesi
nezdinde
bulunan
TR820001200939600010260124 no.lu hesabına son teklif verme tarihine kadar yatırıldığını
gösterir banka dekontu, “Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Verilmesi Gereken Belgeler” başlıklı
maddede açıklanan belgelerle birlikte zarf içine konulacaktır.
13.3.2.
Teminatın teminat mektubu olarak getirilmesi durumunda; ġartname ekinde verilen
formata uygun olarak hazırlanan teminat mektubu/mektuplarının son teklif verme tarihine
kadar ġirket‟in Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak No:4 D:4 Kızılay
Çankaya/ANKARA adresindeki Muhasebe Birimine Alındı Belgesi karşılığı elden teslimi
ADÜAġ - 9 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
zorunludur. Söz konusu Alındı Belgesi, “Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Verilmesi Gereken
Belgeler” başlıklı maddede açıklanan belgelerle birlikte zarf içine konulacaktır.
13.3.3.
Ortak GiriĢim Grubu‟nun alacağı geçici teminat mektubunun Ortak GiriĢim Grubu‟nun
üyesi/üyeleri adına düzenlenmiş olması veya toplam tutara ulaşmak kaydıyla farklı üyeler
adına düzenlenmiş birden fazla geçici teminat mektubundan oluşması mümkündür.
13.4.
Geçici Teminatın Ġadesi:
ġirket tarafından ġartname‟de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla, ihale
görüşmeleri esnasında herhangi bir şekilde ihale dışı bırakılan veya Komisyon‟ca verilen ve
ÖYK veya Ġdare‟nin onayına sunulan Kararda yer almayan Teklif Sahipleri‟nin geçici
teminatları iade edilir.
ġartname‟de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla ihalenin iptal edilmesi
durumlarında alınan geçici teminatlar Teklif Sahipleri‟ne iade edilir.
Komisyon‟ca verilen ve ÖYK veya Ġdare‟nin onayına sunulan Kararda yer alan Teklif
Sahipleri‟nin geçici teminatları SözleĢme‟nin imza tarihine kadar iade edilmez.
Teklif Sahipleri geçici teminatların kendilerine iade tarihlerine kadar geçen süreler için
zarar, ziyan, vade farkı, faiz vb. ad altında hiçbir talepte bulunamazlar.
13.5.
Geçici Teminatların Ġrat Kaydedilmesi ve Diğer Teklif Sahiplerine Çağrı Yapılması:
ġartname‟de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak ve bunlara ilave olmak üzere,
ihale sonucunda verilen nihai kararın onayına ilişkin ÖYK veya Ġdare kararının Resmi
Gazete‟de yayımlanmasını müteakip ÖYK veya Ġdare kararında satışın kendisine
yapılmasına karar verilen Teklif Sahibi‟nin ġirket tarafından verilecek süre içerisinde;
13.5.1.
Satış bedeli veya peşinat ve teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
13.5.2.
ġartname‟de belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
13.5.3.
SözleĢme imzalamaktan imtina etmesi
hallerinden her hangi birinin gerçekleşmesi durumunda geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir.
Bu durumda ÖYK veya Ġdare kararında yer alması halinde diğer Teklif Sahipleri‟ne sırasıyla çağrıda
bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır.
14. TEKLĠF BEDELĠ ve ÖDEME ġARTLARI
Teklif Sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden peşin fiyat esasına göre verecekler ve teklif edilen
bedeller peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir.
İhale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecektir. İhale üzerinde kalan Teklif Sahibi, ödemeyi ne şekilde
yapacağını SözleĢme imza tarihinden önce ġirket ‟e bildirecektir.
14.1.
PeĢin Ödeme:
İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın tamamı SözleĢme imza tarihinde peşin olarak ödenecektir.
14.2.
Vadeli Ödeme:
İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde, ihale bedelinin asgari % 20
(yüzdeyirmi)‟si SözleĢme‟nin imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12
(oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan
tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir.
Alıcı yapmış olduğu ödemenin herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen iadesi ve/veya satış
bedelinden indirimi hususunda talep hakkının bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.
ADÜAġ - 10 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına SözleĢme‟nin imza tarihinden itibaren yıllık % 9
(yüzdedokuz) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak olup, vade farkı ödemeleri satış bedeli taksit
ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.
Vadeye bırakılan bakiye meblağın vadesinin uzatılması hiç bir şekilde talep edilemez.
Alıcı, gerek peşinat gerekse taksit tutarlarını Ġdare‟nin; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu
Kurumsal Şubesi nezdindeki TR400001001745387756615738 numaralı Vadesiz Türk Lirası Hesabına
yatırmakla yükümlüdür.
SözleĢme‟de belirlenen ve toplam satış bedelinin vadeye bırakılan anapara ve vade farkı tutarı için vade
başlangıç tarihi SözleĢme imza tarihi olacaktır. Vadeye bağlanan tutar ödeme tarihi itibarıyla
hesaplanacak vade farkı ile birlikte ödenecektir.
Alıcı‟nın bankaların havale veya EFT sistemlerinden kaynaklanabilecek aksaklıklar hususunda tüm
tedbirleri alması gerekli olup, vade tarihinde en geç saat 17.00‟ye kadar bu gibi nedenlerle Ġdare‟nin
hesabına intikal etmeyen ödemeler için bu hesaba kayıtsız ve şartsız olarak Ġdare‟nin tasarrufunu
sağlayacak şekilde Fona giriş tarihine kadar geçen süreye yıllık % 11 (yüzdeonbir) oranında basit
gecikme faizi uygulanacaktır.
Vade tarihinde yapılacak ödemenin herhangi bir nedenle Özelleştirme Gelirleri hesabına vadesinde
intikal etmemesi ve/veya ġirket‟e verilen teminatların herhangi bir nedenle ġirket‟çe paraya
çevrilememesi durumunda, Alıcı‟nın Ġdare‟nin hesabına vadesinde yapmadığı ödemeler ile nakde
çevrilemeyen teminat tutarlarına tahsil tarihine kadar geçecek süreler için yıllık % 11 (yüzdeonbir)
oranında basit gecikme faizi ile aylık % 2 (yüzdeiki) oranında cezai Ģart uygulanacaktır.
Vade tarihinden önce yapılacak ödemeler ödeme tarihi itibariyle anaparaya mahsup edilecektir. Ödeme
tarihinden itibaren yapılacak vade farkı hesaplamalarında bakiye anapara tutarı esas alınacaktır. Bu
maddede belirtilen vade farkı tutarının vade tarihlerinde satış bedeli taksit tutarları ile birlikte
ödenmemesi halinde hesaplanan vade farkı tutarı, anapara taksit borcu kalmış ise anaparaya ilave
edilerek anapara ve vade farkı tutarından oluşan borç kat edilecek, anapara borcu kalmamış olması
halinde anapara olarak işlem görecek ve yıllık % 11 (yüzdeonbir) oranında basit gecikme faizi ve
aylık % 2 (yüzdeiki) oranında cezai Ģart uygulanacaktır.
Cezai şartlara kıstelyevm uygulanmaz.
Vade tarihinin Resmi Tatil gününe rastlaması halinde, ödemeler Resmi Tatil gününü takip eden ilk iş
günü yapılabilecektir.
Alıcı tarafından yapılan her ödemede ödeme tarihi olarak Ġdare‟nin hesabına giriş tarihi esas alınacaktır.
Ġdare veya ġirket, alacağın tahsili için teminatların nakde çevrilmesi dâhil tüm yasal yollara müracaat
hakkına sahiptir.
15. KESĠN TEMĠNAT
İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi halinde, Alıcı, belirlenen ödeme planına göre borcun vadeye
bağlanan kısmı ile vade farkının, ortaya çıktığı durumlarda basit gecikme faizinin ve cezaî şartın
zamanında ve gereği gibi ödeneceğine dair taahhüdü içeren ve borcunun vadeye bağlanan kısmı ile
vade farkına ilişkin bütün borç miktarını kapsayan ve karşılayan, Şirket‟ çe kabul edilecek
gayrıkabili rücu, kayıtsız şartsız, süresiz, ilk talepte ödemeli olacak şekilde Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu ve/veya Hazine Müsteşarlığınca teminat mektubu vermeye yetkili olduğu
belirlenen bankalar ve/veya katılım bankalarının vereceği kesin teminat mektubunu/mektuplarını
SözleĢme imzalanmadan önce ġirket‟e teslim edecektir.
Alıcı‟nın, vadeye bağlanan borç tutarı ile vade farkının ödenmesini gerekli kılan hallerin
gerçekleşmesi durumunda, basit gecikme faizinin ve cezai şartın ödendiğine dair belgelerle birlikte
ġirket‟e başvurmasını ve ġirket tarafından, Alıcı‟nın ödemelerinin kayıtsız ve şartsız Ġdare‟nin
ADÜAġ - 11 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
hesabına intikal ettiğinin tespitini müteakip, teminat mektubunun/mektuplarının ödeme tutarına
tekabül eden kısmı ġirket‟çe serbest bırakılacaktır.
ġirket, kesin teminat mektubunun/mektuplarının bir başka bankadan/katılım bankasından alınacak
teminat mektubu/mektupları ile değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir.
ġartname‟nin “ Teklif Bedeli ve Ödeme Şartları” maddesinde yer alan yükümlülüklere Alıcı
tarafından uyulmaması durumunda; ġirket‟çe alınan teminat mektubunun/mektuplarının, o güne
kadar ödenmesi gereken tutarlara tekabül eden kısmı nakde çevrilerek borca mahsup edilecektir.
Kesin teminat mektubu, SözleĢme’yi imzalayacak kişi/kişiler tarafından getirilecektir.
16. TEKLĠF SAHĠBĠ ve/veya ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
Teklif Sahibi ve/veya Alıcı, ġartname‟de belirtilen diğer yükümlülüklerinin yanı sıra;
16.1.
TaĢınmaz‟ın yüzölçümünün tapu kaydında belirtilen miktardan eksik olduğu veya
TaĢınmaz’ın tecavüzlü bulunduğu veya başka bir gerekçeyle Ġdare‟den ve/veya ġirket‟ten
herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını,
16.2.
“ Şirketin Yükümlülükleri ” maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, ġartname‟nin
“Devir ve Teslim” maddesinde belirtilen hususlara ilave olarak SözleĢme imza tarihinden
önceki döneme ilişkin yapılmış olan her türlü işlem ve işlem sonuçları ile ilgili olarak
Ġdare‟yi ve/veya ġirket‟i ilzam edecek hiçbir başvuru ve rücu hakkının bulunmadığını,
16.3.
İhaleye teklif verdiği ve SözleĢme imzaladığı tarihler itibariyle TaĢınmaz’ın, mevcut fiziki
durumunu önceden görüp, ilgili mercilerden (ilgili belediyeler, tapu-kadastro müdürlükleri,
kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, vb.) her türlü bilgi ve belgeyi alarak, tapu
kayıtları, imar durumları, muhdesatlar, vb. inceleyerek, her türlü bilgi ve belgeyi bilerek
teklif vermiş olduğunu ve SözleĢme‟yi imzalayacağını, bunlarla ilgili olarak daha sonra
açık veya gizli ayıp iddiasıyla ayıba ve zapta karşı tekeffül hükümlerine dayanarak Ġdare
ve/veya ġirket’ten herhangi bir maddi talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep
etmeyeceğini,
16.4.
ġartname‟nin “İhalenin Konusu” maddesinde belirtilen TaĢınmaz’a, ilişkin her türlü
işlemden ve vergi dairesi, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili her türlü
fon, harç, prim, vergi, elektrik, su, vb. borçlar ve ödemeleri, bunlara ilişkin ceza ve gecikme
faizlerinin ödenmesinden sorumlu olacağını,
16.5.
SözleĢme imza tarihinden önceki döneme ilişkin Ġdare/ġirket tarafından yapılmış olan her
türlü işlemle ilgili olarak Ġdare’ye ve ġirket’e rücu ve başvuru hakkının bulunmadığını, bu
yükümlülüğün TaĢınmaz’ın devri hallerinde de geçerli olacağını, bu şekilde yapılacak
devre ilişkin sözleşmelerde Alıcı’nın Ġdare’ye, ġirket’e, karşı olan tüm borç, beyan,
taahhüt ve yükümlülüklerinin devralan kişiye geçeceği hususunda Ġdare/ġirket lehine
hüküm tesis ettirmeyi, bu durumda Ġdare‟ye/ġirket‟e karşı olan borç ve
yükümlülüklerinden dolayı müteselsilen sorumluluğunun devam edeceğini,
16.6.
SözleĢme‟nin uygulanması sırasında yapılacak tüm işlemlere ilişkin var ise ödenmesi
gereken tüm masrafların kendisine ait olduğunu,
16.7.
TaĢınmaz ile ilgili eksik ruhsat, belge ve izinleri temin etmek, gerekli abonelik
sözleşmelerini yenilemek zorunda olduğunu, bunların temini konusunda Ġdare ve/veya
ġirket „in herhangi bir tekeffülde bulunmayacağını, bu eksikliklerin giderilmesi için Ġdare
ve/veya ġirket‟ten hiçbir maddi talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep
etmeyeceğini,
16.8.
TaĢınmaz üzerinde yapılacak inşai ve fiziki uygulamalar sırasında herhangi bir tarihi kalıntı
ya da buluntuya rastlanılması halinde uygulamanın durdurularak, derhal en yakın müze
müdürlüğüne haber vereceğini,
ADÜAġ - 12 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
16.9.
TaĢınmaz ile ilgili olarak SözleĢme‟nin imza tarihinden sonraki her türlü yükümlülüğün
kendisine ait olduğunu,
kabul, beyan ve taahhüt eder.
17. ġĠRKETĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
TaĢınmaz, Alıcı’ya mevcut durumuyla SözleĢme’nin imzalanmasını müteakip devir ve teslim
edilecektir.
ġirket, TaĢınmaz’ın tapu siciline Alıcı adına tescilinden sorumludur.
18. DEVĠR ve TESLĠM
İlgili mevzuat gereğince devir; Ġdare veya ÖYK Kararı‟na istinaden gerçekleştirilecektir. Söz konusu
Kararın çıkmaması, gecikerek çıkması veya başka bir nedenle TaĢınmaz’ın, Alıcı‟ya devrinin
gecikmesi veya yapılamaması sebebiyle Alıcı, Ġdare ve/veya ġirket‟ten hiçbir zarar, ziyan talebinde
bulunamaz.
İhale sonucunda ÖYK veya Ġdare tarafından satışın Teklif Sahibi gerçek veya tüzel kişi veya Ortak
GiriĢim Grubu‟na yapılmasına karar verilmesi halinde TaĢınmaz‟ın devir ve teslim işlemi aşağıdaki
şekillerde gerçekleştirilebilecektir:
18.1.
Teklif Sahibi gerçek veya tüzel kişi ile veya Ortak GiriĢim Grubu‟nun üyelerinin tamamı
ile (ortakların tamamı müşterek ve müteselsil sorumlu olacak şekilde) SözleĢme
imzalanmak suretiyle devir teslim işlemi gerçekleştirilecektir. Teklif Sahibi Ortak GiriĢim
Grubu‟nun, Ortak Girişim Grubu Beyannamesi‟nde belirtilen hisse oranlarından farklı bir
pay dağılımıyla TaĢınmaz’ı devralmak istemesi durumunda devir teslim işlemi bildirilecek
olan yeni pay yüzdeleri esas alınarak gerçekleştirilecektir.
18.2.
Teklif Sahibi‟nin talebi olması halinde TaĢınmaz ‟ın devir ve teslim işlemi, sermayesinin
en az %51‟ine ihaleye teklif veren Teklif Sahibi gerçek veya tüzel kişi veya Ortak GiriĢim
Grubu‟nun sahip olduğu şirket ile SözleĢme imzalanmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
Teklif Sahibi Ortak GiriĢim Grubu üyelerinin tamamının şirketteki hisse oranının en az
%51 olması zorunlu olmakla birlikte, % 51 (yüzdeellibir) hisse oranının oluşumunda, Ortak
Girişim Grubu Beyannamesi‟nde belirtilen hisse oranlarına bağlı kalınması zorunlu
değildir.
18.3.
Teklif Sahibi‟nin yazılı olarak dışarıdan ortak getirme talebinde bulunması durumunda ise,
devir teslim işlemi Teklif Sahibi ve yanında yer almasını istediği yeni ortaklar ile Teklif
Sahibi‟nin bildireceği hisse oranları dikkate alınarak, bu kişilerin tamamı ile (ortakların
tamamı müşterek ve müteselsil sorumlu olacak şekilde) SözleĢme imzalanmak suretiyle
gerçekleştirilecektir. Bu durumda Teklif Sahibi‟nin tapu tescilindeki hisse oranı hiçbir
şekilde %51 (yüzdeellibir)‟den az olamaz. (Teklif Sahibi ‟nin Ortak GiriĢim Grubu
olması halinde, % 51 (yüzdeellibir) hisse oranının dağılımı, Ortak Girişim Grubu
Beyannamesi‟nde belirtilen hisse oranlarına bağlı kalınmaksızın yeniden belirlenebilir.)
SözleĢme’nin imzalanması ve tapu devrinin bu madde uyarınca gerçekleştirilebilmesi için
Teklif Sahibi yanında yer alan veya Teklif Sahibi‟nin sahip olduğu şirkette pay sahibi olan
diğer kişilerin;
18.3.1.
İhaleye Teklif Sahibi olarak katılmamış olması,
18.3.2.
ġartname‟nin “ İhaleye Katılamayacak Olanlar ” maddesinde belirtilenlerden olmaması,
18.3.3.
Teklif Sahibi ile birlikte üzerlerine tapu devri yapılacak gerçek ve/veya tüzel kişilerin
tamamının müşterek ve müteselsil sorumluluğu üstlenmeleri,
ADÜAġ - 13 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
18.3.4.
ġartname‟nin “ İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler ” maddesinde
belirtilen belgelerin sunulması,
18.3.5.
Talebin ġirket tarafından onaylanması
şarttır.
ġirket‟in yukarıda sayılanlar dışında ek bilgi ve belge talep hakkı saklıdır.
TaĢınmaz’ın Alıcı‟ya devir işlemine, ihale bedelinin tamamının veya peşin kısmının ödenerek, bakiyesi
için gerekli teminatın verilmesi ve SözleĢme‟nin imzalanmasını müteakip başlanır.
TaĢınmaz, SözleĢme‟nin imzalanmasını ve tapudan devir işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip ġirket
tarafından Alıcı‟ya “ Olduğu Şekli ile Bulunduğu Yerde ” prensibi çerçevesinde, konulmuş veya
konulacak tüm takyidatlarla birlikte ve mevcut durumuyla devir ve teslim edilecektir.
Taraflar arasında devir teslime ilişkin devir teslim tutanak/ları düzenlenecektir. Söz konusu devir teslim tutanak/ları SözleĢme‟nin ayrılmaz bir parçası olup devir - teslim işlemi gerçekleştikten sonra
SözleĢme‟nin eki addolunacaktır.
TaĢınmaz’ın Alıcı‟ya devrinin ġirket‟in yazılı davetine karşın Alıcı‟dan kaynaklanan sebeplerle
gecikmesi veya gerçekleştirilememesi halinde verilen süreden sonra oluşabilecek her türlü zarar, ziyan,
ödeme, faiz ve benzerinden Alıcı sorumlu olacak ve Alıcı bedel iadesi, indirim vb talepte
bulunmayacaktır.
SözleĢme‟nin imzalanmasından önce ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından satış ve devir izni alınması
gerekli olan TaĢınmaz için izin başvurusu yapılacaktır. SözleĢme imzalanması ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarından izin alınmasını müteakip gerçekleştirilir. Satış için gerekli olan iznin alınamaması
durumunda ihale iptal edilerek Teklif Sahibi‟nin geçici teminatı iade edilir.
Bu işlemlerin tamamlanmasına kadar geçen süreler ve alınamayan izinler için Teklif Sahibi herhangi
bir tazminat talebinde bulunmayacağını, ihalenin iptal edilmesi veya geçici ve var ise ek geçici
teminatın iade edilmesi nedeniyle Ġdare ve/veya ġirket ‟ten mahrum kalınan kar, zarar, ziyan, faiz vb.
ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
Bu maddede belirtilen ve SözleĢme imza tarihine kadar yerine getirilmesi gerekli olan yükümlülüklerini
kendisine verilen süreler içerisinde yerine getirmemesi halinde Teklif Sahibi‟nin vermiş olduğu geçici
ve var ise ek geçici teminatı ayrıca ihtara gerek kalmaksızın ġirket lehine irat kaydedilir.
19. UYUġMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İhale neticesinde imzalanacak SözleĢme‟ye ihtilaf halinde kesin yetki kuralları hariç Ankara
Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağına dair hüküm konulacaktır.
SözleĢme‟ye ilişkin ihtilaflar Türk Hukukuna göre çözülecektir.
20. ĠHALE SERBESTĠSĠ
ġirket, ihale işlemlerini 4046 Sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu‟na tabi olmayıp, ġirket ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
21. VERGĠ, RESĠM ve HARÇLAR
Özelleştirme işlemlerinin; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu‟nun 4108 sayılı Kanun ile değişik
geçici 12 nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisi‟nden ve 4046 Sayılı Kanun‟un 27 nci maddesi
gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olması nedeniyle verilecek tekliflerde bu husus dikkate
alınmalıdır.
ADÜAġ - 14 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
Alıcı, vergi oranlarında artış yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması, Bakanlar Kurulu
Kararları veya başka sebeplere dayanarak, SözleĢme ile tespit edilen bedelin altında bir ödemede
bulunmayı talep edemez.
22. TEBLĠGATLAR
ġirket ‟çe, ġartname hükümlerine istinaden Teklif Sahibi/Alıcı‟ya yapılacak bildirimler; alma haberli
taahhütlü mektup, APS ve bunlarla teyidi gönderilmek üzere faks ile yapılabilecektir. Bu şekilde yapılan
bildirimlerde teyidi iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmak kaydıyla, ġirket‟çe gönderilen faksın
ilgiliye ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.
Teklif Sahibi/Alıcı‟nın tebligat adresinde meydana gelebilecek değişiklikler, değişiklik tarihinden
itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde ġirket‟e bildirmeleri gerekmektedir.
ġartname hükümleri çerçevesinde Teklif Sahibi/Alıcı‟nın bildireceği tebligata esas adresine yapılacak
bütün tebligatlar Teklif Sahibi/Alıcı‟nın şahsına tebliğ edilmiş sayılır.
Ortak GiriĢim Grubu‟na yapılacak tebligatların Ortak GiriĢim Grubu temsilcilerinden herhangi
birisine yapılması yeterlidir.
Teklif Sahibi/Alıcı tarafından ġirket‟e faks ile yapılan bildirimlerde ise bunların teyidinin iadeli
taahhütlü posta yoluyla ġirket‟e ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.
23. DĠĞER HUSUSLAR
23.1.
ġirket, risk temerküzünden kaçınmak amacıyla, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik banka
ve/veya yetkili katılım bankalarından getirilen geçici, ek geçici ve kesin teminat
mektubu/mektuplarının başka bir banka ve/veya yetkili katılım bankasından getirilmesini
veya bu mektupların teyit edilmesini isteyebilir. Ayrıca ġirket, bu mektuplara Türkçe
düzenlenmiş kontrgaranti alınması konusunda talep hakkını saklı tutar.
23.2.
TaĢınmaz’ın yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin
kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri (yabancı yatırımcılar) ve
yabancı yatırımcıların Türkiye‟de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip
şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile
ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup
olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden
en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
23.3.
Teklif Sahibi ve/veya Alıcı, herhangi bir nedenden ötürü ihalenin iptal edilmesi veya
herhangi bir başka nedenle ihalenin ve buna bağlı olarak SözleĢme‟nin hüküm ifade
etmemesi veya iptal edilmesi, yetkili kurum veya kuruluşların gerekli onayları vermemesi
hallerinde Ġdare ve/veya ġirket ‟ten masraf, zarar, kazanç kaybı ve sair isim altında hiçbir
talepte bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
23.4.
ġartname‟de belirtilen hususlar nihai pazarlık görüşmelerine katılmak için temel esaslar
olarak belirlenmiştir. Bu temel esasları kabul etmeyen Teklif Sahibi‟nin teklifi
değerlendirmeye alınmayacaktır.
23.5.
İhale sürecinde ġirket tarafından yazılı olarak yapılan açıklamalar dışında, yapılan
açıklama ve bildirimler ihale çerçevesinde ġirket‟i bağlayıcı bir nitelik taşımayacaktır.
23.6.
ġartname ve tanıtım dokümanı alanlar ile Teklif Sahipleri tarafından ihale konusunda
hiçbir şekilde ve durumda kamuoyuna ve yazılı/görsel basın yayın organlarına açıklama
yapılmayacaktır. Her türlü açıklama ġirket‟çe yapılacaktır.
23.7.
Satış bedeli dışında, belirlenen temel esaslar pazarlık konusu yapılmayacak ve bu temel
esaslar tüm Teklif Sahipleri’ne eşit seviyede uygulanacaktır. Teklif Sahipleri‟nin temel
esasları değiştirme yönündeki öneri ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
ADÜAġ - 15 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, ABDURREŞİT KÖYÜ, 236-237-238 PARSELLER
23.8.
İhalede tek teklif olması halinde; içinde ġartname‟nin 9. maddesinde sayılı belgeler olan ve
Teklif Sahibi‟nin adı/unvanı ve açık adresi ile; KONYA ĠLĠ, MERAM ĠLÇESĠ,
ABDURREġĠT KÖYÜ, 236, 237, 238 PARSELLERDE KAYITLI TAġINMAZIN
ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN TEKLĠFTĠR - GĠZLĠ -” ibaresi bulunan ve
üzeri Teklif Sahibi tarafından imzalanmış veya kaşelenmiş olarak ġirket ‟e teslim edilen
zarf, Teklif Sahibi‟ne elden veya adresine posta yoluyla teslim edilir.
Teklif Sahipleri aşağıdaki telefon, faks ve adresten satışa konu TaĢınmaz ve ihale ile ilgili ilave bilgi
alabilirler.
Adres: Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya, ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: 0 (312) 286 62 99
Faks: 0 (312) 286 62 48
Ġnternet Adresi: www.aduas.gov.tr
Aslı Tuba ĠLHAN, Ġhale ve Dok. Birimi Sorumlusu
Tel: 0 (312) 286 62 99-129
Alpaslan BULUT, Teknik ĠĢler Daire BaĢkanı
Tel: 0 (312) 286 62 99-134
EKLER
123456-
:
Tanıtım dokümanı.
Fiyat teklif mektubu örneği.
İletişim bilgi formu örneği.
Geçici/ ek geçici teminat mektubu örneği.
Ortak Girişim Grubu Beyannamesi örneği.
OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme
suçundan hüküm giymediğine dair taahhütname örneği.
ġartname tarafımızdan bütünüyle tetkik edilmiĢ olup bütün maddeleri aynen kabul ve taahhüt
edilmiĢtir.
TEKLĠF SAHĠBĠNĠN:
Adı-Soyadı/Unvanı
: …………………………………………………………………………………
İmza ve kaşesi
: …………………………………………………………………………………
ADÜAġ - 16 -
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
560 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content