close

Enter

Log in using OpenID

amaç ve kapsam

embedDownload
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ
DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE
YAYIM SAHİBİ VE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
OWNER OF PUBLICATION AND DIRECTOR ON BEHALF OF THE JOURNAL
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Yönetim Yeri
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kaynaklar
Yerleşkesi, Buca, 35160, İZMİR
Owner Office
Dokuz Eylul University, Faculty of Engineering, Ca m p u s o f
Kaynaklar, Buca, 35160, İZMİR.
Derginin Amacı ve Kapsamı
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik
Bilimleri Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek,
meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası
gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda Türkçe bir kaynak
oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili
Türkçe’ dir.
Aim and Scope
Dokuz Eylul University Faculty of Engineering Journal of
Engineering Science, is published in order to pursue the latest
developments in engineering, to contribute to the development
of individuals and career foundations nationally and
internationally and to compose a resource in Turkish in these
fields. The language of the Journal is Turkish.
Mühendislik Bilimleri Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi yayını olup 1999’dan bu yana yayın
hayatındadır. Dergide mühendislik bilimlerinde yapılmış tüm
özgün çalışmalara, eleştirel derlemelere, vaka sunumlarına, teknik
notlara ve dergide yayımlanmış olan makalelere yönelik
tartışmalara yer verilir. Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak
verilebilmesi için tüm yazılar, konusunda uzman en az iki adet
hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Değerlendirme süreci
sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sürede yayımlanmak
üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine bildirilir.
Mühendislik Bilimleri Dergisi, yılda üç defa (Ocak, Mayıs ve
Ekim)
yayımlanmaktadır.
Dergimiz
Tübitak
Ulakbim
Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde
taranmaktadır.
Journal of Engineering Science is a publication of Dokuz Eylul
University, Faculty of Engineering and has been in print since
1999. Within the journal, all the specific studies in the field of
science and engineering, technical notes, discussions about the
papers that had been published in the Journal and critical
compilations are participated. In order to give the scientific
content precisely and appropriately, all the manuscripts are sent
for peer-review to at least 2 referees who are specialized in their
fields. The manuscripts which are evaluated as positive are taken
into the publication sequence so as to be published immediately
and the owner of the paper is informed. Journal of Engineering
Science is published three-annually (January, May, October). Our
journal is cited under the Tübitak Ulakbim Engineering and
Fundamental Sciences Database Journal List.
Yazıların Gönderilmesi
Yayımlanması istemi ile dergimize gönderilecek yazılar,
MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ’nin yazım kurallarına
uygun şekilde hazırlanmalıdır. Yazarlar yayımlanmasını
istedikleri yazılar için, akale basım istemi dilekçesi, telif hakları
formu ve metnin dijital kopyasını (e-posta ile) dergi editörü
Y r d . Doç. Dr. Gülden KÖKTÜRK'e ileteceklerdir. İstenen
belgeler hakkında geniş bilgi “http://web.deu.edu.tr/fmd/”
adresinden elde edilebilir.
Submission of Manuscripts
The manuscripts that are desired to be published in our Journal,
must be prepared in compliance with the author’s guidelines of
Journal of Engineering Science. The authors should hand over the
petition for the demand of the publication of the manuscript, the
copyright form and the digital copy of the paper (by e-mail) to the
Editor of the Journal, Assisit. Prof. Dr. Güldn K ÖKTÜRK.
Further information on the required documents can be obtained
from the website “http://web.deu.edu.tr/fmd/”.
Dergi Editörü
Yrd. Doç. Dr. Gülden KÖKTÜRK
MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü, Kaynaklar Yerleşkesi, Buca,
35160, İZMİR.
Editor
Assist. Prof. Dr. Gülden KÖKTÜRK
JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE
Dokuz Eylul University, Faculty of Engineering, Dept . of
E lect ri ca l and E lect roni cs Eng., Campus of Kaynaklar, Buca,
35160, İZMİR.
Tel
Fax
E-posta
Web
Tel
Fax
E-posta
Web
: +90 232 301 71 65
: +90 232 453 10 85
: [email protected]
: http://web.deu.edu.tr/fmd/
Telif Hakkı
Dergiye sunulan yazılar daha önce yayımlanmamış, başka yerde
sunulmamış olmalıdır. Yazıların dergiye sunulması ile birlikte
yazarlar, yazının telif haklarını yayımcıya devrettiklerini kabul
ederler. Her türlü ticari amaç ve doküman dağıtımı şeklinde toplu
çoğaltma işlemleri için yayımcının izninin alınması ve yayımcıya
ödeme yapılması gerekmektedir.
Abonelik
Dergimiz, kütüphanelere, mühendislik fakültelerine, meslek
odalarına vb. ilgili kurumlara ücretsiz olarak iletilmektedir.
Ayrıca abone olmak isteyenler e-posta ile editöre ulaşmalıdırlar.
Mühendislik Bilimleri Dergisi’nde yayımlanmış makalelerin tam
metinlerine “http://web.deu.edu.tr/fmd/” adresinden ücretsiz
olarak ulaşmak mümkündür.
: +90 232 301 71 65
: +90 232 453 10 85
: [email protected]
: http://web.deu.edu.tr/fmd/
Copyright
The papers that are submitted to the Journal must not be
published or presented anywhere else. With the submission of the
manuscript to the Journal, the authors agree that the copyright
for their article is transferred to the publisher. Permissions from
the Publisher and payment of a fee are required for all photo
copying procedure either for commercial purposes or document
release.
Subscription
Our journal is transmitted to the libraries, engineering faculties,
chambers of occupation and etc., free of charge. Those, who want
to subscribe to the Journal, must contact the Editor. Full text
versions of the papers that were published in the Journal of
Engineering Science can be reached by the address
http://web.deu.edu.tr/fmd/”.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
247 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content