close

Enter

Log in using OpenID

CrO - Cr2O3

embedDownload
2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ANADOLU LİSESİ
9/A-9/B SINIFI KİMYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
ADI SOYADI:
NO:
ŞUBE:
DEĞERLENDİRME DETAYI (ALINAN PUANLAR)
1
(10p)
2
(10p)
3
(10p)
4
(10p)
5
(10p)
6
(10p)
7
(10p)
8
(10p)
9
(10p)
10
(5p)
11
(5p)
12
()
Toplam
SORULAR
1. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız? (10 Puan )
Kütle – Rutherford –
gaz –
iyon
–
izotop
a. …………………………………..…..pozitif yüklü alfa taneciklerinin ince metal levhalardan geçme özelliği üzerine
deneyler yapmıştır.
b. Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olan atomlara ………………………………………….atomlar denir.
c. Kimyasal tepkimelerde toplam …………………………………………………..korunur.
d. Artı ya da eksi yüklü, atom ya da atom gruplarına ………………………………………..denir.
e.Sabit hacim oranları kimyasal bir tepkimede yalnız……………………..………fazındaki maddeler için uygulanır.
2. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. (10 Puan )
a. Bir bileşiği oluşturan elementler kütlece sabit bir oranda birleşirler. Buna sabit oranlar kanunu denir.
(………..)
b. Kimyasal dönüşümlerde farklı türde atomlar oluşabilir.
c. Dalton’a göre atom üzümlü keke benzer.
d. Kütle numarası proton ve nötron sayılarının toplamına eşittir.
(………..)
(………..)
(………..)
e. Bohr atom modeline göre elektronlar çekirdeğe belli uzaklıklardaki yörüngelerde hareket eder.(……..)
3. 3CO(g) + Fe2 O3(k)
2Fe(k) + 3CO2(g)
Yukarıdaki tepkimeye göre 21 gr CO, 40 gr Fe2O3 tepkimeye girmiş ve 28 gr Fe oluşmuştur. Buna
göre CO2 ‘ in kütlesi kaç gramdır?
(10 Puan )
4. Aşağıdaki bileşik çiftlerinde oksijenler arasındaki katlı oranı belirtiniz.
(10 puan)
CrO - Cr2O3
5. Fe2O3 bileşiğinin elde edilme tepkimesinde , 56’şar gram Fe ve O2 elementlerinden 32 gr O2 ‘nin
arttığı Fe’nin tamamının harcandığı saptanıyor. Buna göre Fe2O3 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme
oranı (mFe/mO) kaçtır ? (10 puan)
6. ̶ 3 yüklü iyonunda 18 elektron bulunan bir atomda nötron sayısı proton sayısından 1 fazladır.Buna
göre atomun kütle numarası kaçtır? ( 10Puan)
7. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde sırasıyla maddelerin hacim oranları (1: 1: 2 )’dir? (10 Puan)
A) 2 H2(g) + O2(g)
2H2O(g)
B) C2 H4(g) + H2(g)
C2 H6(g)
C) H2(g) + l2(k)
2HI(g)
D) N2(g) + O2(g)
2NO(g)
E) CaO(k) + CO2(g)
CaCO3(k)
8. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangileri katlı oranlar yasasına uyar yazınız. (10 Puan)
N2O - NO2
KCIO3 - KCIO2
CS2 - CO
C3H6 – C2H4
Aşağıdaki 8. 9. ve 10. çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını şıklar üzerinde işaretleyiniz.
9.Aşağıdakilerden hangisi Thomson,Rutherford ve Bohr atom modellerinin her üçünde de yer alır?
(10 Puan )
A) Atomdaki elektronlar orbital olarak adlandırılan bölgelerde bulunur.
B) Nötr bir atomdaki (+) ve (-) yüklerin sayısı birbirine eşittir.
C) Elektronlar çekirdek etrafında belirli yörüngelerde hareket ederler.
D)Protonlar atomun merkezinde çok küçük bir hacimde toplanmıştır ve elektronlar çekirdeğin dışında yer
alır.
E) Atomlar küre şeklinde bölünemeyen parçacıklardan oluşmuştur.
10. l – Yün kumaşa sürtülen ebonit çubuğun elektriklenmesi
ll – Bir cismin elektroskopa yaklaştığında elektroskopun yapraklarının açılması ya da kapanması
lll – Bir bileşiğin elektrolizle elementlerine ayrıştırılması
Yukarıdaki olayların hangilerinde atomun Dalton’un dediği gibi yekpare bölünmez değil ayrıntılı bir
yapıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır?
(5 Puan)
A) Yalnız l
B) l ve ll
C) ll ve lll
D) l ve lll
E) l , ll ,lll
11. Hidrojen atomunun emisyon ve absorpsiyon spektrumu incelendiğinde;
l- Atomdaki elektron belirli enerji düzeylerinde bulunur.
ll – Görünür bölge emisyon ve absorpsiyon spektrum çizgileri farklı yerlerdedir.
lll – Enerji düzeyleri arasındaki geçişlerde enerjiler arasındaki fark bir ışın olarak yayılır.
Sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? (5 Puan)
A) Yalnız l
B) l ve ll
C) l ve lll
D) ll ve lll
E) l ,ll ,lll
Aygül ŞENOL
Kimya Öğretmeni
……………Başarılar…………
NOT: Her sorunun doğru cevaplarının puan değeri yanında belirtilmiş olup toplam 100 puandır. Sınav süresi bir ders
saatidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
311 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content