close

Enter

Log in using OpenID

4.sınıflar 2.veli bilgilendirme

embedDownload
MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
VELİ BİLGİLENDİRME
Sayın Veli,
2014-2015 Eğitim – Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar
zümresi olarak sorumlu olduğumuz ;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sosyal Bilgiler
Fen ve Teknoloji
Türkçe
Matematik
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
Trafik ve Güvenlik
Derslerinde ARALIK – OCAK aylarında işleyeceğimiz tema ve konuların kazanımları, yapacağımız
etkinlikler, Atatürkçülük konularımızı sizleri bilgilendirmek amacıyla gönderiyoruz. Bu bilgilendirme
ışığında çocuklarımızın çalışmalarını takip edebileceksiniz.
4. Sınıf Zümre Öğretmenleri
Başarılı ve sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı dileğiyle…
“ Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk
ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir. “
Mustafa Kemal ATATÜRK
DERS : SOSYAL BİLGİLER
TEMA :
1.YAŞADIĞIMIZ YER
2.ÜRETİMDEN TÜKETİME
I.DÖNEM:
ARALIK - OCAK
KAZANIMLARIMIZ:
3. YAŞADIĞIMIZ YER
Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur
Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır.
Çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturur.
Çevresindeki bir yerin krokisini çizer.
Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır.
Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığımız yerin coğrafi özellikleri ile ilgili
çıkarımlarda bulunur.
8. Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4. ÜRETİMDEN TÜKETİME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.
İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur
Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirir.
Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir.
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır
Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur.
İhtiyaçlarla meslekleri ilişkilendirir.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
1.İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
10 Aralık gününü içine alan hafta.
2. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
3. Enerji Tasarrufu Haftası
12-18 Aralık
Ocak ayının ikinci haftası
ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
Atatürk’ün hayatına ilgi duyar.
Atatürk ile ilgili anıları dinlemekten zevk alır.
Atatürk’ün kişilik özelliklerini tanımaya ilgi duyar.
Türk kadınının toplumdaki yerini fark eder.
Diğer din, örf, adetlere hoşgörülü olmanın önemini fark eder.
Anlaşmazlık hâlinde bilimin önemini kavrar; Atatürk’ün akıl ve bilim ile sorunlara nasıl
yaklaştığını açıklar, Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi fark eder.
7. ATATÜRK’ ün İYİ BİR LİDER ve YÖNETİCİ OLUŞU
8. Atatürk’ün Türk kadınına verdiği önemi konu alan sunuyu görsellerle destekler.
9. Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörülü olmanın önemini fark eder.
10. Ölçü birimlerinde uluslararası ilişkiler ve ticaret açısından önemini açıklar
11. Atatürk’ün Askerlik Hayatı
12. Atatürk ve Millî Mücadele
13. Atatürk ve Güzel Sanatlar
14. Atatürk’ün güçlüklere rağmen başarılı olmasının nedenleri.
15. Atatürk’ün millî tarihimize verdiği önem.
16. ATATÜRK VE CUMHURİYET EĞİTİMİ
17. Atatürk ve Cumhuriyetin kazandırdığı hak ve hürriyetlere ilişkin olarak bir tiyatro metni
hazırlar.
18. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
19. Atatürk Haftası
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ
KONU : 1. ARKADAŞLIK , HOŞGÖRÜ
2. YARDIMLAŞMA
KAZANIM :
1. Hoşgörü duygusunu geliştirir.
Hoşgörülü olmanın canlılara yararını fark eder.
Farklılıklara karşı hoşgörülü olmanın önemini kavrar.
2. Toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın önemini fark eder.
Yardımlaşma türlerini (maddi yardım, manevi yardım, hayvanlara yardım vb.) bilir ve örnek verir.
ETKİNLİKLER
GEZİLERİMİZ :
1. 24 - 25 ARALIK 2014 NARLIDERE İSTİHKAM OKULU (DAF)
KİTAP SOHBETLERİ
2. 26 ARALIK 2014
“ BÜYÜK ATATÜRK’TEN KÜÇÜK ÖYKÜLER ” ADLI KİTABIN YAZARI
SÜLEYMAN BULUT
DERS : FEN VE TEKNOLOJİ
TEMA : 1. MADDEYİ TANIYALIM
1.DÖNEM : ARALIK- OCAK
KAZANIMLAR :
4. Doğal-işlenmiş-yapay madde ayrımı ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Doğal, işlenmiş ve yapay madde kavramlarını ayırt eder .
4.2. Doğal, işlenmiş ve yapay tüketim maddelerine örnekler verir.
4.3. Doğa olaylarından rüzgâr, akarsu, yağmur ve buzlanmanın madde üzerine etkisini örnekleriyle
açıklar.
4.4. Doğal kaynakların neden dikkatli tüketilmesi gerektiğini, bu konuda insanların bilgilendirilmesinin
önemini açıklar
5. Maddenin hâlleri arasındaki dönüşüm ile ilgili olarak öğrenciler;
5.1. Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder.
5.2. Sıcak ve soğuk maddelerin teması sırasında meydana gelen sıcaklık değişimlerini gösteren deney
tasarlar.
5.3. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiği çıkarımını yapar.
5.4. Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimlerini deneyle gösterir.
5.5. Sıvıların, soğutulduğunda katı hâle dönüştüğünü deneyle gösterir.
5.6. Sıvıların şekil almasıyla malzemelerin kalıba dökülmesi arasında ilişki kurar.
6. Saf madde ve karışım arasındaki farklarla ilgili olarak öğrenciler;
6.1. Birden çok saf maddenin bir araya gelerek karışım oluşturduğunu fark eder.
6.2. Karışan maddelerin karışma sonunda kimliklerini koruduğunu deneyle gösterir.
6.3. Bildiği saf ve karışık maddeleri listeler.
6.4. Bazı maddelerin suda çözündüğünü, bazılarının ise suda çözünmediğini fark eder.
6.5. Suda çözünen maddenin kaybolmadığını gösteren deney tasarlar.
6.6. Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar.
6.7. Topraktaki tuzun yağmur suları ile çözülüp taşınmasının denizlerin tuzluluğu ile ilişkisini kurar.
6.8. Saf madde ile karışım arasındaki farkı açıklar.
7. Bazı basit karışımları ayırma yöntemleriyle ilgili olarak öğrenciler;
7.1. Uygun bazı karışımların süzme yöntemi ile ayrılabileceğini tahmin eder Gözlem, çıkarım veya
deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer).
7.2. Suda çözünen maddelerin süzme yöntemi ile ayrılmayacağını, buharlaştırmanın bir seçenek
olduğunu fark eder (Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar
hakkında fikir öne sürer).
7.3. Çöplerdeki demirli atıkların ayrılması için yöntem önerir
7.4. Buharlaştırmanın bir ayırma tekniği olduğunu hazır yiyeceklerden örnekler vererek açıklar .
7.5 . Suda çözünmeyen maddeler karışımının uygun hâllerde yüzdürülerek ayrılması için yöntem
önerir.
7.6. Suda yüzdürerek ayırmanın temel koşulunu açıklar.
DERS : TÜRKÇE
TEMA :
1. ÜRETİM , TÜKETİM VE VERİMLİLİK
2. YENİLİKLER VE GELİŞMELER.
I. DÖNEM: ARALIK - OCAK
KAZANIMLARIMIZ






DİNLEME
KONUŞMA
OKUMA
YAZMA
GÖRSEL OKUMA
GÖRSEL SUNU
TÜRKÇE DERSİNİN AMAÇLARI:










Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak kendini ifade edebilen,
Bilimse düşünen ve araştıran
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı
Haklarını ve sorumluluklarını bilen,
Bilgi teknolojilerini kullanarak üreten,
Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan,
Kendisi ve çevresiyle uyumlu ve barışık,
Metinler arası ilişki kurabilen,
Girişimci ve problem çözücü,
Milli ve evrensel değerlere önem veren bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
DİNLEME
1. Dinleme Kurallarını Uygulama
1. Dinlemeye hazırlık yapar.
2. Dinleme amacını belirler.
3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.
4. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.
5. Görgü kurallarına uygun dinler.
2. Dinlediğini Anlama
1. Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.
2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.
3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder.
4. Dinlediklerini zihninde canlandırır.
5. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim ( 5N 1K) sorularına cevap arar.
6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
7. Dinlediklerinin konusunu belirler.
8. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.
9. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları ve yardımcı fikirleri bulur.
10. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
11. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.
12. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
13. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
14. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.
15. Dinlediklerini özetler.
16. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır.
3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme
1. Katılımlı dinler.
2. Seçici dinler.
3. Eğlenmek için masal, hikaye, şarkı, tekerleme, tiyatro, vb. dinler / izler.
KONUŞMA
1. Konuşma Kurallarını Uygulama
1. Konuşmaya hazırlık yapar.
2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere söyler.
3. Konuşma yöntemini belirler.
4. Dinleyicilerle göz teması kurar.
5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
6. Kelimeleri doğru telâffuz eder.
7. Akıcı konuşur.
8. Sesine duygu tonu katar.
9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.
10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.
11. Konu dışına çıkmadan konuşur.
12. Görgü kurallarına ve değerlere (Milli, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.
2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme
1. Kendine güvenerek konuşur.
2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.
3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.
4. Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmasında kullanır.
5. Konuşmasını görsel sunuyla destekler.
3. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (devamı)
1. Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur.
2. Konuşmasında ana fikri vurgular.
3. Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular.
4. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular.
5. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar.
6. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
7. Konuşmalarında mizahî ögelere yer verir.
8. Konuşmasını özetler.
9. Konuşmasında dikkat çekici ve çarpıcı ifadelerle başlar ve sonlandırır.
10. Kendini ailesini ve çevresini tanıtır.
11. Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.
4. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma
1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.
2. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.
3. Topluluk önünde konuşur.
4. Üstlendiği role uygun konuşur.
5. Masal, hikaye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.
6. Deneyim ve anılarını anlatır.
7. Konuşmalarında betimlemeler yapar.
8. İkna edici konuşur.
9. Bilgi vermek amacıyla konuşur.
10. Sorgulayarak konuşur.
OKUMA
1. Okuma Kurallarını Uygulama
1. Okumaya hazırlık yapar.
2. Okuma amacını belirler.
3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.
4. Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder.
5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.
7. Akıcı okur.
8. Kurallarına uygun sessiz okur.
9. Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır.
2. Okuduğunu Anlama
1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.
2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
3. Okuma öncesi, okuma sırası, ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
5. Okuduklarını zihninde canlandırır.
6. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim ( 5N 1K) sorularına cevap arar.
7. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayrıt eder.
8. Okuduklarının konusunu belirler.
9. Okuduklarının ana fikrini belirler.
10. Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler.
11. Okuduklarından çıkarımlar yapar.
12. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler.
13. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.
14. Okudukları ile ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
15. Okuduğunu özetler.
16. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.
17. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.
18. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
3. Anlam Kurma
1. Metin içi anlam kurar.
2. Metin dışı anlam kurar.
3. Metinler arası anlam kurar.
4. Söz Varlığını Geliştirme
1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.
2. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma
1. Serbest okur.
2. Anlama tekniklerini kullanır.
3. Not alarak okur.
4. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir.
5. Metnin türünü dikkate alarak okur.
6. Bilgi edinmek için okur.
YAZMA
1. Yazma Kurallarını Uygulama
1. Yazmaya hazırlık yapar.
2. Yazma amacını belirler.
3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.
4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.
7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.
8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.
9. Sıralamalarda sayı sembol ve işaretlerden yararlanır.
10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.
11. Konu dışına çıkmadan yazar.
12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.
13. Yazma yöntemini belirler.
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
1. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
2. Öğrendiği yeni kelimeleri yazılarında kullanır.
3. Yazısına uygun başlık belirler.
5. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer.
6. Yazılarında sözvarlığından yararlanır.
7. Olayları, oluş sırasına göre yazar.
9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.
10. Mantıksal bütünlük içinde yazar.
11. Yazılarında ana fikre yer verir.
12. Yazılarında yardımcı fikirlere yer verir.
14. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
15. Kendisini tanıtan yazılar yazar.
16. Özet çıkarır.
17. Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.
18. Formları yönergelerine uygun doldurur.
19. Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır.
20. Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.
3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma
1. Günlük, anı vb. yazar.
2. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar.
3. Hikâye yazar.
4. Yazılarında betimlemeler yapar.
5. Duyuru, afiş vb. yazar.
6. Serbest yazmaya istek duyar
GÖRSEL OKUMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
Harita ve kroki okur
Resim ve fotoğraf yorumlar.
Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.
Renkleri tanır, anlamlandırır.
Karikatürde verilen mesajı yorumlar.
GÖRSEL SUNU
1. Sunum şeklini belirler ve sunuma hazırlık yapar.
2. Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.
3. Bilgileri tablo ve grafikle sunar.
5. Duygu, düşünce ve bilgilerini görselleştirmede renkleri kullanır.
7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.
8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.
9. Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.
10. Sunularını değerlendirir.
OKUMA PARÇALARI
1. KIŞ HAZIRLIKLARI
2. SABAH
3. KONUŞAN EŞYALAR
4. MARANGOZ ( DİNLEME METNİ )
5. TARLADAN FABRİKAYA PAMUK ( SERBEST OKUMA METNİ )
6. ÇÖMLEK USTASI KAPLUMBAĞA ( SERBEST OKUMA METNİ )
7. MUCİT DEDEMİN BÜTÜN İCATLARI
8. GEÇMİŞ ZAMAN MİSAFİRLERİ
9. STETOSKOBUN İCADI
10. SIRA SIAR BONCUKLARDAN MİNİ MİNİ BİLGİSAYARLARA
11. SORU BALONLARI.
DERS :MATEMATİK
TEMA :
1. SAYILAR
2. ÖLÇME
3. VERİ
I. DÖNEM:
1- SAYILAR
1. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ( ARDIŞIK TEK VE ÇİFT DOĞAL SAYILAR )
2. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
3. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ ( PARANTEZLİ İŞLEMLER )
4. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ
2.ÖLÇME
KAZANIMLARIMIZ:
1. TARTMA
2. SIVILARI ÖLÇME
3.VERİ
1.OLASILIK
( YANYANA BÖLME İŞLEMİ )
KAZANIMLARIMIZ :
1.Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
2.Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu
değiştirmediğini gösterir.
3.En çok 3 bas doğal sayıları 10, 100, 1000 in en çok 9 katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar.
4.Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler.
5.Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
6. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e kısa yoldan böler.
7. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
8..Tonun kullanıldığı yerleri belirler
9.Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir.
10.Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri kurar ve çözer.
11.Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir.
12.Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar.
13.Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol
eder.
14.Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
15. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100’ün katlarıyla
zihinden toplar.
16. Üç basamaklı doğal sayılardan, 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.
17.Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
18.Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile
karşılaştırır.
19. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder, tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
20. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.
DERS : TRAFİK VE GÜVENLİK
TEMA : TRAFİK BİLGİSİ
TRAFİK KURALLARI
I.DÖNEM : ARALIK - OCAK
KAZANIMLAR :
1.Ulaşım türlerini tanır.
2. Işıklı trafik işaret cihazı ve trafik işaret levhalarını tanır ve ayırt eder.
3. Işıklı trafik işaret cihazı ve trafik işaret levhalarını korur.
4. Kara yolunda karşıya geçiş kurallarını uygular.
5. Yaya kaldırımında uyulması gereken kuralları uygular.
6. Yaya kaldırımı olmayan yollarda uyulması gereken kuralları uygular.
7. Taşıtlara biniş ve iniş kurallarını uygular.
8. Yolculuk sırasında uyulması gereken kuralları uygular.
DERS : DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ
TEMA :
1. TEMİZ OLALIM ( İBADET )
2. HZ.MUHAMMED’İ TANIYALIM.
I.DÖNEM : ARALIK - OCAK
KAZANIMLAR :
1. Temizlik Sağlığım İçin Önemlidir.
5. Kazanım: Beden ve çevre temizliğinin sağlık açısından önemini açıklar.
2. Sözünde Durmak, Dürüst ve Güvenilir Olmak.
6. Kazanım: Manevi temizliğin ne olduğunu kavrar.
7. Kazanım: Allah’ın sevgisini kazanmada temizliğin önemini yorumlar.
3. Fatiha Suresi ve Anlamı
8. Kazanım: Fatiha suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
4. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
1 . Kazanım: Hz. Muhammed’in doğduğu çevrenin dinî, sosyal ve ekonomik özelliklerini örnekler vererek
açıklar.
5. Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım.
2. Kazanım: Hz. Muhammed’in aile büyüklerini tanır.
6. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
3. Kazanım: Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler.
7. Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları.
4. Kazanım: Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından örnekler verir.
5. Kazanım: Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile
ilişkilendirir.
( 26 OCAK 2015
- 6 ŞUBAT 2015 ) YARIYIL TATİLİ
İYİ TATİLLER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
399 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content