close

Enter

Log in using OpenID

İ : 83 18 M (1) Evveliyatı 70, 78 nci inikat zaptındadır. ıvıs 1325 C : 1

embedDownload
İ : 83
susu Vükelâda badelmütalaa
leffen
18 M ıvıs 1325
savbı âlilerine
irsal kılınmış olduğu beyanıyla tezkerei senaveri ter­
C : 1
R E İ S — M u v a z e n e E n c ü m e n i n e havale
edelim,
değil m i efendim? (Evet evet sadaları) havale olundu.
kim kılındı efendim.»
3. — İçtimaatı
9 Cemaziyülevvel 1327
edildiğine
16 Mayıs 1325
Sadrazam
(Evet sadaları) Ziraat E n c ü m e n i n e havale olundu.
nın
15 000 kuruş
Hazinei
edildiği
Maliyeden
hakkında
maaş
Başkâtibi
ile
almalarına
itasına dair kanun
Meclisi
Ayan
ve
Serkurena'
maaşlarının
layihasının
Riyaseti
iade
tezkeresi.
(1)
tezkeresini o k u t u y o ­
rum.
ve 8 M a r t 1325 tarihinde
olunan lâyihai k a n u n i y e
Ser K u r a n a l ı ğ a Vükelâlık
Meclisi
tanzim
M e b u s a n a irsal
üzerine Dahiliye E n c ü m e ­
de cereyan eden m ü z a k e r a t neticesinde
sâlifülbeyan
lâyihai m u a d d e l e n i n bazı m e v a d d ı yeniden tadil olun­
H e y e t i Ayanca d a tetkikatı lazime
ifası l ü z u m u n u havi 5 Mayıs
1325 tarihli tezkerei
layihaları ve teferruatıyla
beraber evvelemirde E n c ü m e n i M a h s u s t a ve badehu
Meclisi M e b u s a n Riyaseti Canibi Âlisine
Mülûkâne
(1)
ninde bazı tadilat icra edildiği ve Heyeti U m u m i y e ­
âliyeleri, m e z k û r k a n u n
«Mabeyni H ü m a y u n u
iade
tezkeresi.
İçtimaatı u m u m i y e hakkında H ü k ü m e t ç e
d u ğ u beyanıyla
R E İ S — Ayan Riyasetinin
layihasının
Riyaseti
Meclisi M e b u s a n Riyaseti Canibi Âlisine
R E Î S — Ziraat E n c ü m e n i n e değil m i efendim?
Hümayun
kanun
Ayan
R E İ S — Tezkereyi o k u t u y o r u m :
Hüseyin Hilmi
2. — Mabeyni
Umumiye
dair Meclisi
işbu
Başkitabetiyle
derecesinde m a a ş tahsisi
Encümenin
mazbatasıyla
Heyeti
Umumiyei
Ayanda m ü t a l a a olundu. Evvela P a r l a m e n t o
Daire­
sinin bir kilometre mesafesi dahilinde açık mahaller­
Mebusan
de u m u m î içtima akdi m e m n u olduğu lâyihai m u a d -
M u v a z e n e E n c ü m e n i n c e ve Heyeti U m u m i y e c e yeni­
delei kanuniyede m ü n d e r i ç ise d e , A v r u p a H ü k ü m e t ­
için H ü k ü m e t ç e tanzim
o l u n u p Meclisi
den bittadil ekseriyetle kabul o l u n a n lâyihai kanuni­
lerinde bu mesafe d a h a ziyade olup, h a t t a
ye suretiyle teferruatının irsal b u y u r u l d u ğ u beyanıyla
K a n u n u n a göre mahallî içtimain P a r l a m e n t o Daire­
Meclisi Ayanca d a tetkik edilmesine dair varit olan
sinden 15 kilometre uzakta olması m u k t a z i bulundu­
haritasına
Prusya
11 Mayıs 1325 tarihli ve 23 numaralı tezkerei âliye-
ğ u n d a n , bizde de İ s t a n b u l ' u n
leriyîe melfûfâtı evvelemirde H e y e t Ayan M u v a z e n e
işbu mesafenin bir m i k t a r d a h a tezyidi ve b u n u n için
bakılarak
E n c ü m e n i n d e v e b a d e h u Heyeti U m u m i y e d e
müza­
ciheti askeriyenin de istifsarı mütalaası ve m e m n u i -
kere ve tetkik olundu. Vükelaya, vazifei memurele-
yeti müttehazenin Sarayı H ü m a y u n civarına d a şâmil
rinden dolayı mesul oldukları halde kendilerine on-
tutulması. Saniyen, 9 ncu m a d d e d e m u h a r r e r mahal­
beşer bin kuruş m a a ş verilir iken, bir gûna mesuli­
lî m a h s u s u n bizzat m e m u r tarafından
yeti olmayan sâlifülbeyan Başkitabet ve Başmabeyn-
ziyade emniyet ve mazbutiyeti
mucip
tayini
daha
olacağından
cilik için o nispette m a a ş tahsisi caiz görülemeyerek
ve düveli sairede d e b u usul cari b u l u n d u ğ u n d a n , lâ­
m i k t a r ı m e z k û r u n onikibine tenzili tensip edilmiş ve
yihai kanuniyeye o n a göre bir fıkra ilavesi. Salisen,
evrakı mersûle, takımıyla melfûfen iade kılınmış ol­
içtima esnasında mahallî komiserinin refakatında lü­
m a k l a , ol b a b d a e m r ü irade hazreti menlehülemrin-
z u m u m i k t a r polis efradı olduğu halde hazır bulun­
dir.»
ması muhafazai
inzibat için lazım
olup, gerçi bu,
10 Cemaziyülevvel 1327
emri tabiî ise de, k a n u n a derci d a h a m ü n a s i p ola­
17 Mayıs 1325
cağından, b u cihetin de kayd ve tasrihi tensip edil­
Meclisi Ayan Reisi
Sait
miş ve evrakı varide, takımıyla savbı âlilerine iade
kılınmış olmakla, ol b a b d a e m r ü irade hazreti m e n lehülemrindir.
R E İ S — B u n u M u v a z e n e E n c ü m e n i n e m i gönde­
10 Cemaziyülevvel 1327
receğiz. E n c ü m e n i n mütalaası nasıl?
17 M a y ı s l 325
M E H M E T C A V İ T B E Y ( M u v . M a l . En. M . M.)
Meclisi Ayan Reisi
(Selanik) — E n c ü m e n e gönderiniz d e efendim, biz
Sait
o r a d a yazarız.
(1)
Evveliyatı
70, 78 nci inikat
zaptındadır.
(1)
Evveliyatı
44, 68 ve 73 ncü inikat
zaptındadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content