close

Enter

Log in using OpenID

Ara Sınav

embedDownload
3 Nisan 2014 Saat: 10.30
Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
TOPLAM SORU ADEDİ: 40
2013-2014 Bahar Dönemi TÜRK ANAYASA DÜZENİ Dersi Ara Sınavı
(40 x 2,5 = 100 PUAN)
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - Hangi Osmanlı padişahından itibaren, padişahlar Divan toplantılarına başkanlık
etmeyi bırakarak, toplantıları Kafesten izlemeye başlamışlardır?
a) Yıldırım Beyazıt
b) Fatih Sultan Mehmet
c) Yavuz Sultan Selim
d) Kanuni Sultan Süleyman
e) I. Ahmet
2 - Hangisi Divan-ı Hümayunun yasama faaliyeti sonucu değildir?
a) İrade-i seniyye
b) Beraat-ı Ali
c) Ferman
d) Kanun
e) Hüküm
3 - Çok önemli ve acil işlerin halledilmesi için padişahın huzurunda kurulan divana ne
ad verilir?
a) Ayak Divanı
b) Galebe Divanı
c) Mazlama Divanı
d) Murafaa Divanı
e) İkindi Divanı
4 - Heyeti Vükela ile ilgili verilenlerden hangisi1909 Kanuni Esasi değişiklikleri sonrası
gerçekleşenlerden değildir?
a) Sadrazamın padişah tarafından seçilmesi
b) Bakanların Sadrazam tarafından belirlenmesi
c) Heyet-i Vükelanın Meclisi Mebusana karşı sorul olması
d) Meclisi Mebusanın Heyeti Vükelayı güvensizlik oyuyla düşürebilme yetkisi
e) Heyeti Vükela üyelerinin bireysel ve kolektif sorumluluğu
5 - Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun üyesi değildir?
a) Kubbealtı vezirleri
b) Kazesker
c) Şeyhülislam
d) Nişancı
e) Başdefterdar
6 - Osmanlı Devletinde Heyeti Vükela (Bakanlar Kurulu) ilk kez ne zaman kurulmuştur?
a) II. Mahmut Dönemi, 1826
b) Tanzimat Fermanı ile1839
c) Islahat Fermanı ile 1856
d) Kanuni Esasi ile 1876
e) 1909 Kanuni Esasi değişiklikleri ile
1/7
7 - Devlet harcamalarının kanuniliği ilkesine ilk kez hangi belgede yer verilmiştir?
a) Sened-i İttifak
b) Tanzimat Fermanı
c) Islahat Fermanı
d) Kanuni Esasi
e) 1909 Kanuni Esasi değişiklikleri
8 - Osmanlı parlamentosuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İki meclislidir
b) Anayasaya göre resmi adı Meclisi Umumidir
c) Heyet-i Mebusan üyeleri iki dereceli bir seçimle işbaşına gelir
d) Heyet-i Ayan üyeleri dört yılda bir seçilir
e) Tatil edildiği Şubat 1878’den 1908 yılına kadar hiç toplanmamıştır
9 - Osmanlı parlamentosunda kanun tekliflerini tasarıya dönüştüren, bugünkü anlamda
komisyonların görevini yapan kurul hangisidir?
a) Şurayı Devlet
b) Meşveret Meclisi
c) Meclis-i Kanuni
d) Heyet-i Vükela
e) Layiha Fırkası
10 - 1921 Teşkilatı Esasiye Kanununu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Osmanlı Kanuni Esasisini yürürlükten kaldırmıştır
b) Çerçeve bir anayasadır
c) Değiştirilmesi diğer kanunlardan farklı değildir
d) I. (T)BMM tarafından yapılmıştır
e) Kurucu meclis yöntemiyle yapılmıştır
11 - Aşağıdaki anayasaların hangisinde kurucu meclis yoktur?
a) Kanuni Esasi
b) 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu
c) 1924 Anayasası
d) 1961 Anayasası
e) 1982 Anayasası
12 - Aşağıdaki anayasaların hangisinde milli egemenlik ilkesi benimsenmiş değildir?
a) Kanuni Esasi
b) 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu
c) 1924 Anayasası
d) 1961 Anayasası
e) 1982 Anayasası
13 - Aşağıdaki çiftlemelerin hangisinde ikisi de Amerikan tipi kurucu meclistir?
a) I. TBMM – II. TBMM
b) II. TBMM – Temsilciler Meclisi
c) II. TBMM – Danışma Kurulu
d) Temsilciler Meclisi – Danışma Kurulu
e) Danışma Kurulu – I. TBMM
2/7
14 - Görev süresi en kısa olan Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Celal Bayar
b) Cemal Gürsel
c) Cevdet Sunay
d) Fahri Korutürk
e) Turgut Özal
15 - Cumhuriyet döneminde 4 yılda bir yapılan genel seçimler ilk defa hangi yıl 3. yılında
yapılmıştır?
a) 1939
b) 1946
c) 1950
d) 1957
e) 1961
16 - 1924 Anayasası hangi tarihler arasında Öztürkçeleştirilmiştir?
a) 1928-1937
b) 1937-1942
c) 1937-1952
d) 1942-1956
e) 1945-1952
17 - 1924 Anayasasının getirdiği hükümet sistemi hangi yönüyle Meclis Hükümeti
sistemine yaklaşmaktadır?
a) Cumhurbaşkanlığı makamına yer vermesi
b) Yasamanın ve yürütmenin TBMM’de temerküz etmesi
c) Bakanlar Kurulunun güvenoyuyla göreve başlaması
d) Bakanlar Kurulunun TBMM tarafından güvensizlik oyuyla düşürülebilmesi
e) Bakanlar Kurulunun kolektif sorumluluğu
18 - Demokrat Parti dönemi politikalarından hangisi CHP politikalarıyla aynıdır?
a) Ekonomide liberal anlayış
b) Marshall Planının uygulanması
c) Dini özgürlüklere karşı yaklaşım
d) Askeri bürokrasiyle ilişki
e) NATO stratejilerinin izlenmesi
19 - Türkiye Devletinin kurucu belgesi kabul edilen Lozan Sulh Muahedenamesi’nin tam
tarihi nedir?
a) 23 Nisan 1920
b) 2 Şubat 1921
c) 14 Temmuz 1923
d) 24 Temmuz 1923
e) 29 Ekim 1923
3/7
20 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün partiler arasında tarafsız kalacağını ilanı nasıl
isimlendirilmektedir?
a) Amasya Tamimi
b) 12 Mart Muhtırası
c) 27 Mayıs Bildirisi
d) 12 Temmuz Beyannamesi
e) 7 Kasım Beyannamesi
21 - Aşağıdakilerden hangisi 1971-1973 döneminde kurulan ara rejim hükümetlerinden
değildir?
a) I. Nihat Erim Hükümeti
b) II. Nihat Erim Hükümeti
c) III. Nihat Erim Hükümeti
d) Ferit Melen Hükümeti
e) Naim Talu Hükümeti
22 - DP Hükümetleri Başbakanı Adnan Menderes ile diğer Demokrat Parti üyelerini
yargılamak üzere kurulmuş mahkemedir?
a) Yüksek Adalet Divanı
b) Yüce Divan
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yüksek Yargıtayı
e) Askeri Yargıtay
23 - Adnan Menderes aşağıdaki davaların hangisinden yargılanmamıştır?
a) Bebek davası
b) Vatan Cephesi davası
c) Köpek davası
d) Vinileks davası
e) Örtülü Ödenek davası
24 - 1961 Anayasasıyla geçilen ekonomik model ile ilgili olarak hangisi en doğrudur?
a) Liberal ekonomi
b) Sosyalist ekonomi
c) Planlı karma ekonomi
d) Komünist ekonomi
e) Korporatif ekonomi
25 - Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasıyla kabul edilen rasyonelleştirilmiş
parlamentarizme örnek olamaz?
a) Cumhurbaşkanı seçiminin kolaylaştırılması
b) Cumhurbaşkanına TBMM’yi feshetme yetkisi verilmesi
c) Cumhuriyet Senatosunun kaldırılması
d) Yükseköğretim Kurulunun kurulması
e) TBMM’de parti grubu kurma sayısının 20’ye yükseltilmesi
4/7
26 - Türkiye’de kanunlar hangi tarihten itibaren 1’den başlatılmıştır?
a) 1923
b) 1950
c) 1960
d) 1961
e) 1982
27 - Cumhuriyet Senatosuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Üç farklı tür üyeden oluşmaktadır
b) Seçilmiş üyelerin görev süresi beş yıldır
c) Tabii üyeler ömür boyu görevlidir
d) Eski Cumhurbaşkanları doğal üyedir
e) Senato üyesi olabilmek için 40 yaş ve yüksek tahsil koşulu bulunmaktadır
28 - Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile getirilen yeniliklerden değildir?
a) Yüksek Seçim Kurulunun kurulması
b) Anayasa Mahkemesinin kurulması
c) Yüksek Hakimler Kurulunun kurulması
d) Yükseköğretim kurulunun kurulması
e) Siyasi partilerin anayasal güvenceye kavuşması
29 - Aşağıdakilerden hangisi 1971-73 anayasa değişiklerinin sonucu değildir?
a) TRT’nin özerkliğinin kaldırılması
b) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması
c) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesi
d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kurulması
e) Yüksek Hakimler Kurulunun Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna
dönüştürülmesi
NOT: Soru eksik olduğu için iptal edilmiş ve puan değeri sınava giren tüm öğrencilere
yansıtılmıştır.
30 - 1961 ve 1982 Anayasasının yapımında ortak yönlerden değildir?
a) Askeri müdahaleler sonucu hazırlanması
b) Kurucu meclis tarafından yapılmış olması
c) Kurucu meclisin sivil kanadında parti temsilcilerinin bulunması
d) Kurucu mecliste askeri kanadın bulunması
e) Halkoylamasıyla yürürlüğe girmesi
31 - Türkiye’de en yüksek kabul oyuyla neticelenen referandum aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 9 Temmuz 1961
b) 7 Kasım 1982
c) 6 Eylül 1987
d) 25 Eylül 1988
e) 12 Eylül 2010
5/7
32 - Hâlihazırda yürürlükte bulunan Siyasi Partiler Kanunun tarih ve sayısı nedir?
a) 1982-2320 SK
b) 1982-2820 SK
c) 1983-2320 SK
d) 1983-2820 SK
e) 1984-2820 SK
33 - 19. yüzyılın başlarında kralın kişiliği ile devlet kişiliğini birbirinden ayırarak, devlet
aleyhine özel hukuk davası açılabilmesine imkan tanıyan teori hangisidir?
a) Polizeistaat teorisi
b) Anayasal iktisat teorisi
c) Sosyal devlet teorisi
d) Hazine teorisi
e) Refah devleti teorisi
34 - Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin gerekliliklerinden değildir?
a) Gelir dağılımında adalet sağlanması
b) Yargının bağımsız olması
c) İdarenin mali sorumluluğu
d) Hakim teminatı
e) Devlet organlarının hukuka bağlılığı
35 - Bir kişi veya grubun, benzerlerine göre bazı haklardan ve özgürlüklerinden yoksun
bırakılması nasıl adlandırılmaktadır?
a) Pozitif ayrımcılık
b) Negatif ayrımcılık
c) Nisbi eşitlik
d) Mutlak eşitlik
e) Denkleştirici eşitlik
36 - Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ile ilgili değildir?
a) Herkese asgari insan onuruna yaraşan bir yaşam düzeyi sağlama
b) Toprak reformu
c) Gelire göre vergi ilkesi
d) Korumaya muhtaçların devlet tarafından korunması
e) Sosyal medya araçlarının kullanıma açık olması
37 - Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre sosyal haklar arasında değildir?
a) Mülkiyet hakkı
b) Çalışma hakkı
c) Sosyal güvenlik hakkı
d) Konut hakkı
e) Sağlık hakkı
6/7
38 - Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesiyle bağdaşmaz?
a) Devletin resmi dininin olmaması
b) Devletin bazı din ve inanç mensuplarına kolaylıklar sağlaması
c) Farklı din mensuplarının kanun önünde eşitliği
d) Din kurumlarıyla devlet kurumlarının ayrı olması
e) Hukuk kurallarının dine dayandırılmaması
39 - 1982 Anayasasının en kısa “kısım”ı hangisidir?
a) 1 . Kısım
b) 4. Kısım
c) 5. Kısm
d) 6. Kısm
e) 7. Kısım
40 - Mevcut TC Hükümetinin en doğru ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) II. Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti (59. Hükümet)
b) II. Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti (60. Hükümet)
c) II. Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti (61. Hükümet)
d) III. Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti (60. Hükümet)
e) III. Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti (61. Hükümet)
Dr. Veysel DİNLER
Öğretim Görevlisi
+90 364 2257700–1457
[email protected]
http://web.hitit.edu.tr/veyseldinler
www.veyseldinler.com
7/7
Hitit Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
TOKİ Yerleşkesi 19040
Çorum/TURKEY
Posta/for correspondence: PK.45 Çorum/TR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content