close

Enter

Log in using OpenID

13.08.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1490-2014
Y(K-I)152-2014 SAYI VE 22.1.2014 TARİHLİ KARARIN TADİLİ VE KKTC
NARENCİYE İHRACAT TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN UYGULANAN
USUL VE ESASLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
(Önerge No:1501/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 2013-2014 Yılı Narenciye İhracat Teşvik Primleri’ne
ilişkin Y(K-I)152-2014 sayı ve 22.1.2014 tarihli kararın uygulanmasında
yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla, sözkonusu kararın tadil edilerek,
önergesine ekli uygulanacak KKTC İhracat Teşviklerine İlişkin Uygulama ve
Esasların değiştirilmesine ve ekteki yeni Usul ve Esasların uygulanmasına
karar verdi.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KKTC. Narenciye İhracat Teşviklerine İlişkin
Uygulama Usul ve Esasları
1. AB. III. Ülkeler ve T.C.’ne yapılacak Narenciye İhracatında Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenen Narenciye İhracat Teşvik Pirimlerinin ödenmesinde
uygulanacak usul ve esasları kapsar. Bu usul ve esasların uygulanması ve
usul ve esasların
uygulanmasında doğabilecek sorunların giderilmesi
noktasında Ticaret Dairesi Müdürlüğü yetkilidir.
2. İhracat Teşvik Primi Taleblerinde Gerekli Belge ve İzlenecek Yol:
a)Gümrük beyannamesi (Gümrük beyannamesi mükellef Nüshası, aslının bir
fotokopisi,
şayet
ihracat
Türkiye
üzerinden
gerçekleştirilmiş
ise
TC
Gümrüklerinde düzenlenen beyannamenin mükellef nüshası veya aslının
fotokopisi),
b)İhracat Tescil Beyannamesi,
c)İhracatın Türkiye Cumhuriyeti, A.B veya III. Ülkelere yapılması halinde
ihracatın hangi para birimi ile yapıldığına bakılmaksızın paranın ülkeye
getirildiğine dair banka belgesi (Aslı).
d)Menşe şahadetnamesi,
e)Tartı Belgesi,
f)Türkiye üzerinden yapılan ihracatta fatura, menşe belgesi, gümrük
beyannamesi ve sağlık sertifikasının aslı veya fotokopisi olmalı.
g)Satış faturası (konsinye ihracatta kesin satış faturası) (fatura aslı bir
fotokopisinin alınması ve üzerine aslı gibidir notu konulmasını müteakip
ilgisine iade edilir. Fatura aslının ibraz edilememesi halinde gümrüklerce
onaylı fotokopisi üzerinden işlem yapılır.) .
h)Konşimento (Bill of Loading)
ı)Yukarıdaki tüm belgelerde çıkış Gümrüklerinin onayı aranacaktır.
j)Ticaret Dairesine hitaben düzenlenmiş taahhütname
(Ek.1)
3. İhracatın T.C. A.B ve III. Ülkelere döviz veya Türk Lirası ile yapılması
durumunda paranın hangi para birimi ile yapıldığına bakılmaksızın ülkeye
getirildiğine dair banka belgesi üzerinde ihracat tescil beyannamesi veya ihraç
faturasının tarih ve sayısının bulunması yeterli kabul edilecek ve ihracat
hesabının
kapatıldığına
dair
ayrıca
bir
notun
aranmasına
gerek
duyulmayacaktır.
4. Ticaret Dairesince alınan taahhütnamelerde (Ek.1) noter onayı aranması
zorunlu olmayıp bunun yerine ilgililerden firmalarının Şirketler Mukayyitliğinden
onaylı
Şirket
Onay
Belgesi
ile
hüviyetlerinin
ibrazı
istenilecek
ve
taahhütnameler Daire yetkilisi huzurunda imzalanarak bu husus taahhütname
üzerinde belirtilecektir. İmzayı müteakip sahip veya sahiplerinin hüviyetleri ile
İhracatçı Belgesi ve Şirket Onay Belgelerinin birer fotokopisi taahhütnameye
iliştirilerek asılları ilgililere iade edilecektir.
5. Karar kapsamındaki ürün;
a) Üçüncü ülkelere yapılan ihracatı,
b)Türkiye’ye yapılan ihracatı kapsar.
c)KKTC dahilindeki Serbest Bölgelere veya Türkiye/Üçüncü Ülke
Serbest
Bölgelerine ve Güney Kıbrısa yapılan ihracat, İhracat Teşvik Primi’nden
yararlandırılmaz. Ancak karar kapsamındaki ürün KKTC dahilindeki Serbest
Bölgelerden veya Türkiye’deki Serbest bölgelerden, Türkiye, AB veya III.
Ülkelere ihraç edildiğinin tevsik edilmesi halinde ihracat teşvik priminden
yararlandırılır.
6. İhracatçıların bu karar hükümlerinden yararlanabilmek için fiili ihraç tarihinden
itibaren en geç 1 (bir) yıl içinde ibrazı zorunlu belgelerle birlikte doğrudan
Ticaret Dairesi Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
Konsinye ihracatta ise bir yıllık süre ihracatçı tarafından düzenlenen
kesin satış faturasının düzenleme tarihinden itibaren hesaplanacaktır.
7. Prim talebinin yerine getirilebilmesi için paranın ülkeye getirildiğine dair ibraz
edilen Banka Belgesi tutarının satış faturası bedelinin %60’ı kadar olması
gerekir.
8. Her bir Gümrük Beyannamesi itibarıyle hak ediş tutarının hesaplanmasında
esas alınacak miktar Gümrük Beyannamesinde kayıtlı net ağırlıktan tesbit
edilecektir.
Konsinye ihracatta yapılacak İhracat Teşvik Primi hak ediş tutarının
hesaplanmasında esas alınacak ağırlık Gümrük Beyannamesinde
kayıtlı ağırlığın aşılmaması kaydıyla kesin satış tutarından tesbit
edilecektir.
9. Her bir Gümrük Beyannamesi itibarıyle ABD Doları cinsinden tesbit edilecek
olan İhracat Teşvik Primi tutarı, ürünün gümrük beyannamesinde kayıtlı net
ağırlığının her ürün için tesbit edilen tutarla çarpılması sonucu bulunacaktır.
Konsinye ihracatta da yine yukarıdaki esaslar uygulanacaktır.
10. Fiili ihracattan sonra malın terk edilmesi ve/veya yurda geri getirilmesi
hallerinde ihracat iadesi yapılmayacaktır. Yurda geri getirilen ürün Ticaret
Dairesinden izin almak zorunda olup aksi takdirde Gümrük Dairesince işlem
yapılmayacaktır. Bununla beraber, İhracatcılar yurda geri getirilme ve/veya
ülke değişikliğinin sözkonusu olduğu durumlarda öncelikle Ticaret Dairesi
Müdürlüğüne bilgi vermek veya gerekli izinleri almakla mükelleftirler.
11. Türkiye üzerinden yapılacak ihracatta, mükerrerliği önlemek maksadı ile
istenilen evraklar aslı görülmüştür şeklinde mühürlenerek TC. Lefkoşa
kontrol
Büyükelçiliğine
edilmek
üzere
gönderilecektir.
TC.
Lefkoşa
Büyükelçiliğinden Türkiye üzerinden yapılan transit ihracatlarda ihracatın
gerçekleştiğine dair bilgi yazısı almadan ödeme gerçekleştirilmeyecektir.
-Diğer taraftan Ticaret Dairesi Müdürlüğü Türkiye üzerinden yapılan ve transit
olmayan ihracatlarda “VEDOP” sisteminden sorgulama yapacaktır.
12. Ticaret Dairesi Müdürlüğü Belgelerin kontrolünü müteakip İhracat Teşvik
tutarını ABD Doları cinsinden belirler. Gümrük Beyannamesinde mal bedeli
ABD
Doları
cinsinden
Beyannamesinde
ABD
başka
Doları
bir
dövizle
cinsinden
gösterilmiş
değer
belirtilmiş
ve
ise
Gümrük
ihracat
bedellerinin ABD Dolarına çevrilmesinde, Gümrük Beyannamesinin tescil
tarihindeki KKTC. Merkez Bankası döviz alış kuru ve çapraz kurları esas alınır.
ABD Doları cinsinden tesbit edilen ihracat Teşvik Primi Tutarı fiili
ihracatın gerçekleştiği günkü KKTC. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru
esas alınarak Türk Lirası cinsinden ödeme yapılacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracata ödenecek Teşvik Prim Tutarı,
fiili ihracatın gerçekleştirildiği günkü KKTC Merkez Bankası döviz alış
kuru esas alınarak ödeme yapılacaktır.
-Fazla, yanlış ve/veya gereksiz ödemelerde ise geri ödenecek miktar
yine KKTC. Merkez Bankası ABD Doları Satış Kuru esas alınarak işlem
yapılacaktır. Geri ödemedeki 1(bir) aylık sürenin gecikmesi halinde
Kamu Alacakları Tahsil Usulü Yasası kuralları uygulanacaktır.
13. Ticaret Dairesi Müdürlüğü, TL. bazında tesbit ettiği ihracat teşvik Primi tutarını
İhracat Teşvik Hesaplama Formuyla birlikte Hazine ve Muhasebe Dairesi
Müdürlüğü’ne bildirecektir.
14. Bu uygulama usul ve esaslar Bakanlar Kurlu kararına bağlı olarak her
yıl yeniden düzenlenir.
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1494-2014
DUMLUPINAR KÖPRÜSÜ’NÜN GEÇTİĞİ GÜZERGAH İÇERİSİNDE KALAN VE
EKSİK YAYIMLANAN KAYMAKLI’DA ÖZEL MÜLKİYETE AİT
KAMULAŞTIRMA EMRİ
(Önerge No:1539/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Dumlupınar
Köprüsü’nün geçtiği güzergah içerisinde kalan ve eksik yayımlanan,
Kaymaklı’da özel mülkiyete ait taşınmaz mallara ilişkin 15/1962 sayılı Zorla
Mal İktisabı Yasası'nın 6. maddesi uyarınca hazırlanıp ekte sunulan
“Kamulaştırma Emri”ni onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1507-2014
İLKYARDIM EĞİTİMİ VERMEK ÜZERE ÜLKEMİZE GELEN
TC SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1553/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 Komuta Kontrol Merkezi ve
112
İstasyonlarında
görevli
personele
(hemşire,
att,
paramedik)
18.5.2014-15.6.2014 tarihleri arasında eğitim veren TC Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü-112 Acil Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan
KKTC’ne gelen önergeye ekli listede isim ve kalış süreleri belirtilen eğitimci
personelin ülkemizde kaldıkları süre içerisinde beliren iaşe-ibate giderleri ile
tüm masraflarının Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02
kaleminden; ayrıca KKTC’nde kaldıkları süre zarfında oluşan ulaşım-transfer
masraflarının ise Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Diğer Hizmet Alımları” 11-02-07-3-1-1-03-5-9-90 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1509-2014
LEFKOŞA ŞEHİT ÇOCUKLARI KAVŞAĞI-LEFKOŞA-GÜZELYURT ANAYOLUGÖNYELİ AĞILLAR KAVŞAĞI YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK
YAYIMLANAN (GÖNYELİ-AYDEMET) TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN
KAMULAŞTIRMA EMRİ
(Önerge No:1555/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Lefkoşa Şehit Çocukları
Kavşağı-Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu-Gönyeli Ağıllar Kavşağı Yol Güzergahı
(Gönyeli Aydemet) içerisinde kalan ve eksik yayımlanan taşınmaz malların
kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 6. maddesi
uyarınca hazırlanıp ekte sunulan “Kamulaştırma Emri’ni onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1516-2014
BERAN KÜFİ’NİN KKTC İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU, SAĞLIK ATAŞESİ
OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ
(Önerge No:1561/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Devlet Laboratuvarı Dairesi Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfı I. Derece Kimyager
Beran Küfi’nin 1.9.2014 tarihinden itibaren 55/2002 sayılı “Yurt Dışında Görev
Yapan Personelin Kadroları ve Dış Ödenekleri Yasası” ile 15/2013 sayılı Dışişleri
Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca
2 (İki) yıl süreyle KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, Sağlık Ataşesi olarak
görevlendirilmesini onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1519-2014
SAĞLIK SERVİSLERİNDE GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1565/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Servisleri’nde sözleşmeli statüde görev
yapan ve hizmetlerine ihtiyaç duyulan aşağıda adı-soyadı, uzmanlık alanları, sözleşme bitiş
tarihleri ile Bakanlar Kurulu kararları belirtilen Fizyoterapist ve Doktorların sözleşmelerinin hitam
tarihinden itibaren önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasını
ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi ile Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve aşağıda analitik kodu belirtilen "Sözleşmeli Personelin
Ücretleri" kaleminden karşılanmasını onayladı.
Sağlık Bakanlığı “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 11-01-07-9-9-1-01-2-1-01 kalemi;
1.
Adı-Soyadı
Dr. Abdullah Akbaş
Uzmanlık Alanı
Neonatoloji
2.
Dr. Selin Bardak Özcem
3.
Dr. Hüseyin Tekerek
Enfeksiyon Hast.ve Klinik
Mikrobiyoloji
Çocuk Salığı ve Hastalıkları
4.
Dr. Gamze Taşkın
Pratisyen Hekim
BKK No ve Tarihi
K(II)1565-2013
29.5.2013
K(II)1560-2013
29.5.2013
Y(K-I)292-2013
30.10.2013
Y(K-I)298-2013
30.10.2013
Sözleşme Hitam Tarihi
1.7.2014
1.7.2014
1.8.2014
24.8.2014
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 11-02-07-3-1-1-01-2-1-01 kalemi;
1.
Adı-Soyadı
Dr. Zafer Erdoğmuş
2.
Dr. Varol Esatoğlu
Uzmanlık Alanı
Mikrobiyoloji ve Enf.
Hastalıkları
Genel Cerrahi
3.
Enver Enginsu
Fizyoterapist
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
BKK No ve Tarihi
Y(K-I)297-2013
30.10.2013
K(II)1566-2013
29.5.2013
Y(K-I)296-2013
30.10.2013
Sözleşme Hitam Tarihi
2.8.2014
22.7.2014
24.8.2014
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1520-2014
KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’NE KİRA YARDIMI YAPILMASI
(Önerge No:1566/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kanser Hastalarına Yardım
Derneği’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanımlarında bulunan, Ali Rıza
Efendi Cad. No:4 Ortaköy/Lefkoşa adresinde kain bina için 1.8.2014-31.7.2015
tarihlerini kapsayacak şekilde 1 yıllık süre için aylık 175 Stg. (Yüz Yetmiş Beş
Sterlin) karşılığı Türk Lirası’nı geçmemek suretiyle kira yardımı yapılmasını ve kira
bedelinin Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Diğer Dernek, Birlik,
Kurum vb. Kuruluşlara” 03-01-04-9-9-1-05-3-2-90 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1521-2014
ÜLKEMİZ SPORCULARINDAN ELİZ MALONEY’İN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
(Önerge No:1567/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, ülkemiz elit sporcularından olup, ülkemizi yurt dışında
başarı ile temsil eden Eliz Maloney’e verilmek üzere, KKTC Tenis Federasyonu’na
37,000 TL katkı sağlanmasını ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler” 04-12-08-1-0-2-03-4-2-03 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1523-2014
PROF. DR. RÜVEYDE BUNDAK’IN KKTC’NE GELMESİ
(Önerge No:1572/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Servislerinde Çocuk
Endokrinolojisi Uzmanı bulunmadığı nedenle, 13-15 Temmuz 2014 tarihleri
arasında KKTC’ne gelen İstanbul Üniversitesi Çocuk Enstitüsü’nde görevli
Prof. Dr. Rüveyde Bundak’ın, İstanbul-Ercan-İstanbul geliş-dönüş uçak bileti
bedelinin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1524-2014
PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN’IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1573/2014, 1574/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi
Hastanesi arasında yapılan Protokol çerçevesinde, 19-20 Haziran 2014 ve
17-19 Temmuz 2014 tarihleri arasında kanser hastalarının muayene ve
takiplerini yapmak üzere KKTC’ne gelen Prof. Dr. Özgür Özyılkan’ın, AdanaErcan-Adana geliş-dönüş uçak bileti bedeli ile KKTC’nde kaldığı süre zarfında
beliren konaklama masraflarının Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-91-03-6-1-02 kaleminden, ayrıca adı geçene yukarıdaki tarihlere bağlı olarak
verdiği hizmetlerinin karşılığı toplam 3,000.00 TL + KDV tutarın ödenmesini ve
gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Diğer Hizmet Alımları” 11-02-07-3-1-1-03-5-9-90 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1525-2014
DR. HÜSEYİN MERTSOYLU’NUN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1575/2014,
1576/2014,1577/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi
Hastanesi arasında yapılan Protokol çerçevesinde, 24-29 Nisan 2014,
5-6 Haziran 2014 ve 3-4 Temmuz 2014 tarihleri arasında kanser hastalarının
muayene ve takiplerini yapmak üzere KKTC’ne gelen Dr. Hüseyin
Mertsoylu’nun, Adana-Ercan-Adana geliş-dönüş uçak biletleri bedeli ile
KKTC’nde kaldığı süre içerisinde beliren konaklama giderlerinin
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri” 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden, adı geçene
5-6 Haziran 2014 ve 3-4 Temmuz 2014 tarihlerinde verdiği hizmet karşılığı
tutarı toplam 3,000.00 TL + KDV meblağın ödenmesini ve gerekli ödeneğin
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Diğer Hizmet Alımları”
11-02-07-3-1-1-03-5-9-90 kaleminden karşılanmasını onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1531-2014
KKTC E-DEVLET PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILIM
(Önerge No:1571/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 14.8.2014-15.8.2014
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek KKTC E-Devlet Projelerinin
değerlendirileceği toplantıya katılacak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Müsteşarı ve E-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Suat Yeldener’in belirtilen
tarihlere göre temin edilecek Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri
bedeli, konaklama giderleri ile mevzuat gereği harcırahının Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları” 08-01-04-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1532-2014
İSKELE VE YENİBOĞAZİÇİ’NE İLAVE SU TEMİNİ MAKSADIYLA BORU VE
AKSAMLARIN ALIMI
(Önerge No:1585/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I)933-2014 sayı ve 28.4.2014 tarihli karara atfen,
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Su İşleri Dairesi tarafından
yürütülmekte olan “İskele ve Yeniboğaziçi’ne Arıtma Suyu Temini Projesi”
kapsamında ilave su temini maksadıyla, ihtiyaç duyulan boru ve aksamların
alımlarının yapılması hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi
uyarınca Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına ve
önergeye ekli Teklifname çerçevesinde Nejat & Zorlu Ltd.’den 40,519.- TL +
KDV (%10) tutarında malzemenin temin edilmesine ve gerekli ödeneğin Çevre
ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC
Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “İçme Suları, İsale Hatları, Şebeke ve
Türbin Yenileme ve Dere Islahı ve Katkı Projesi” 13-03-06-3-0-01-3-06-5-7-08
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1533-2014
KKTC’NDE ÖĞRENİM GÖREN FİLİSTİNLİ MAĞDUR ÖĞRENCİLERE
YARDIM YAPILMASI
(Önerge No:1586/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Filistin’in Gazze Bölgesi’nde gelişen olaylar gözönünde
bulundurularak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren
Üniversitelerde halen öğrenimlerine devam eden, yaz tatili nedeniyle ülkesine gidip
dönemeyen ve mezun olup da ülkesine gidemeyen Gazze’li öğrencilere
mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, dört (4) ay süreyle ayda 750.00 TL
(Yediyüz Elli Türk Lirası) harçlık verilmesine ve gerekli ödeneğin Başbakanlık
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeni ihdas edilecek olan “Filistinli Öğrencilere Katkı
Projesi” 03-01-09-4-1-05-1-05-4-1-04 kaleminden karşılanmasına; güz dönemi
öğretim harçlarının (okul harcı) yarısının veya kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin
kayıt dondurma harçlarının Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Tanıtma Enformasyon ve Tören Giderlerine Katkı Projesi” 05-01-01-1-3-01-303-6-2-01 kaleminden karşılanmasına; ayrıca 2013-2014 öğretim yılında mezun
olup da ülkelerine gidemeyen Gazze’li öğrencilerin ikamet izinlerinin uzatılmasına
karar verdi.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1491-2014
DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ
(Önerge No:1512/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve önergede
detayları sunulan “NOM Elektrik Elektronik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi”nin bir
Denizaşırı (Yabancı) Şirket olarak tescil müracaatını Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın
346. ve 347. maddeleri uyarınca onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1492-2014
SANAYİ AMAÇLI KİRALANMAK ÜZERE SANAYİ DAİRESİ’NİN
KONTROL VE YÖNETİMİNE ARAZİ VERİLMESİ
(Önerge No:1519/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Arazi Kiralanması’na ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış
olduğu S-1707-2006 sayı ve 23.8.2006 tarihli kararın 1(A) maddesi uyarınca
Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti.’ne kiralanmak amacıyla, Sanayi Dairesi’nin
kontrol ve yönetimine verilen Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan
Kızılbaş Mahallesi Pafta/Harita XXI/22, W1, Blok:D’de yer alan 643/1 (6-0-0) no’lu
parselin, adı geçen şirketle imzalanan ön kira sözleşmeleri süresi içerisinde ilgili
Şirket tarafından herhangi bir yatırım yapılmadığından ve aynı şekilde
E-330-2009 sayı ve 16.7.2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 3’üncü maddesinde
yer alan koşul ve şartlar gerçekleşmediğinden, bahse konu parselin diğer taleplerin
karşılanması ve parselasyonun yapılması amacıyla, Sanayi Dairesi’nin kontrol ve
yönetimine verilmesini onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1493-2014
Y(K-I)52-2013 SAYI VE 18.9.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1538/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I)52-2013 sayı ve 18.9.2013 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile onaylanan Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nin kontrol ve yönetiminde
bulunan rezerv arazilerin, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’nın onayının alınması
kaydı ile Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü tarafından tespit edilecek
şartlarla hayvan üreticileri ve çiftçilere 2014-2015 Üretim Dönemi için 1 (Bir) yıl
süreyle kiralanmasını ve bahse konu kiralamalardan elde edilecek gelirlerin
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi 02-10-103 no’lu (Döner Sermaye Hesabı)
hesabına yatırılmasını onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1495-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:1541/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, adli bir olayla ilgili elde edilen emarelerin incelenmesi
amacıyla, 22 Temmuz 2014 tarihinde görevli olarak günübirlik İstanbul’a giden
Polis Çavuşu Ali Tosun’un Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedelinin,
Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları” 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1496-2014
Y(K-I)498-2013 SAYI VE 27.11.2013 TARİHLİ KARARIN TADİLİ VE IGOR FEFELOV’A
TAŞINMAZ MAL İZNİ VERİLMESİ
(Önerge No:1542/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)498-2013 sayı ve
27.11.2013 tarihli kararın önergesine ekli listenin 23’üncü sırasında yer alan
Igor Fefelov isminin iptal edilerek, sözkonusu kararın tadil edilmesini; ayrıca Rus
Uyruklu Igor Fefelov’a Girne İlçesi Lapta’da Koçan No: 5844, P/H No:
XI/6.E2&XI//14.E1, Parsel No: 274 + 275 + 523.10 + 28/2 + 28/1 + 29 + 30 + 31 +
32 + 33 + 27/2/2 + 27/3/2 + 272 + 273 + 277/1, Yüzölçümü: 39 dönüm 3 evlek
2600 ay² olan taşınmaz mal üzeinde kain Blok O’da 2 nolu daireyi ve müşterek
kullanımlı havuzu satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1497-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:1543/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri
taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 29 yabancı uyruklu kişiye,
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar
verdi.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1498-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN S-1136-2006 SAYI VE 17.5.2006 TARİHLİ KARARIN
TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1544/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış
olduğu ve S-1136-2006 sayı ve 17.5.2006 tarihli kararın önergesine ekli listenin
29’uncu sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İngiliz uyruklu
Dudley Charles Hughes’e Girne İlçesi Arapköy’de Koçan No: 4125, Pafta/Harita
No: XIII/33.E1, Parsel No: 211/3 Yüzölçümü: 3 evlek 3500 ay² olan taşınmaz
malı ve üzerinde inşa edilen yüzme havuzlu haneyi satın alması için gerekli satın
alma izni verilmesini onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1499-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN S-1794-2006 SAYI VE 6.9.2006 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1545/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış
olduğu ve S-1794-2006 sayı ve 6.9.2006 tarihli kararın önergesine ekli listenin
15’inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İngiliz uyruklu
Alan Graham ile Julie Ann Graham’a Girne İlçesi Esentepe’de Koçan No: 14645
+ 14646 + 14654 + 15610, Pafta/Harita No: XIII/15.E1, Parsel No: 12/4/3 + 253.8
+ 12/4/4 + 252/16/1/2 + 43/2/29/2 + 253.3 + 12/4/2, Yüzölçümü: 55 dönüm
2400 ay² olan taşınmaz mal ve üzerinde kain zemin katta E13 no’lu daireyi satın
almaları için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1500-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I)531-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1546/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Yabancı Uyruklu Kişilerin
Taşınmaz Mal Satın Alma İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu
Y(K-I)531-2014 sayı ve 12.3.2014 tarihli kararın önergesine ekli listenin
22’nci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C. uyruklu
Recep Kurmaz’a Girne İlçesi Yukarı Girne’de Koçan No: 8548, Pafta/Harita No:
XII/21.W1, Parsel No: üz 988 üzerinde kain 4. katta 2 no’lu daireyi satın alması
için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1501-2014
“GCE A LEVEL” SONUÇLARI İLE TC ÜNİVERSİTELERİNE
ÖĞRENCİ KABULÜ İLE İLGİLİ ADANA VE ANTALYA’YA
YAPILACAK RESMİ ZİYARET
(Önerge No:1547/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC uyruklu öğrencilerin
TC Üniversitelerine “GCE A Level” sonuçları ile başvuru ve kabulü aşamasında
yaşanan sorunların aşılabilmesi amacıyla, 6-9 Ağustos 2014 tarihleri arasında
(her iki tarih dahil) üniversite yetkilileri ile görüşme yapmak üzere, Adana ve
Antalya’ya giden Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Mustafa Borataş,
Lefkoşa Türk Maarif Koleji Müdürü Fehmi Tokay ve Levent Koleji Müdürü Asım
İdris’in 6 Ağustos 2014 tarihinde Ercan-Adana gidiş, 7 Ağustos 2014 Adana-Antalya
gidiş uçak biletleri ile 9 Ağustos 2014 tarihinde Antalya-Ercan dönüş uçak biletleri
bedeli, konaklama giderleri, Adana ve Antalya’daki ulaşım giderleri, mevzuat gereği
yurtdışı görev yollukları ve yurtdışında bulundukları süre içerisinde beliren diğer
resmi harcamaların Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 09-01-09-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1503-2014
LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA ANAYOLU DAÜ KAVŞAĞI-DAÜ ARASI P/H XXIV/58 W1
BÖLGESİNDEKİ ARAZİLERE GİRİŞ YAPILABİLMESİ İÇİN KORUMA BANDININ
GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI
(Önerge No:1549/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu DAÜ Kavşağı-DAÜ Arası
P/H XXIV/58 W1 bölgesinde bulunan arazilere geçici giriş yapılmasına ilişkin
tamamlanan projenin çalışabilmesi için engel teşkil eden ve önergeye ekli sunulan
haritada belirtilen koruma bandının Şehir Planlama Dairesi tarafından
projelendirilecek servis yolları oluşuncaya kadar tamamen geçici olarak
kaldırılmasını onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1504-2014
ALAYKÖY KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ’NE TELEFON VE ADSL HİZMETLERİNİN
VERİLMESİ İÇİN “MSAN” CİHAZLARININ ALIMI
(Önerge No:1550/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Alayköy Küçük Sanayi
Bölgesi’nde ihtiyaç duyulan Telefon ve ADSL hizmetlerin verilebilmesi için
256 Port ses ve 128 Port ADSL kapasiteli MSAN, Lefkoşa merkeze 1024 Port
ses kapasiteli MSAN ve Serdarlı Köyü’nde bulunan Telefon Santrali’ne ek olarak
192 Port ADSL hizmeti temin edecek olan cihazların Tatlısu Villas Ltd.’in
önergeye ekli teklifi çerçevesinde, indirimli hali ile Cihaz+Yedek Parça+ Servis
Garanti + Yönetim Sistemi kapsamında 139.000 USD (KDV hariç) tutarında
temin edilmesi hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Devlet İhale
Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasını ve gerekli ödeneğin
Maliye Bakanlığı’nca bloke edilen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali
Yılı Bütçesi’nde Mahalli Kaynaklarla finanse edilmesi öngörüen “Telefon
Şebekelerinin Geliştirilmesi Projesi” 08-05-04-6-0-02-1-06-5-7-12 kaleminden
karşılanmasını; ayrıca ihtiyaç duyulan 3 kişilik eğitim gideri 63,180 USD’ın
(21,060 USD X 3) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri” 08-01-04-9-9-1-03-5-9-02
kaleminden karşılanmasını onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1505-2014
ADSL HİZMETİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN SSG (BNG-BRAS) CİHAZI ALINMASI
(Önerge No:1551/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Telekomünikasyon
Dairesi’nin sorumluluğundaki ADSL hizmetinin abonelere sağlıklı bir şekilde
verilebilmesi için temin edilmesi elzem olan SSG (BNG-BRAS) cihazının
410,000 USD (KDV hariç) tutarında önergeye ekte sunulan teklif doğrultusunda
Cihaz + Yedek Parça + Servis Garanti + 1 kişilik Eğitim Programı kapsamında
Tatlısu Villas Ltd.’den temin edilebilmesi yönünde Devlet İhale Tüzüğü'nün
3(2) maddesi uyarınca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını
ve gerekli ödeneğin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan Mahalli Kaynaklarla finanse edilmesi öngörülen
“Telefon Şebekelerinin Geliştirilmesi Projesi” 08-05-04-6-0-02-1-06-5-7-12
kaleminden karşılanmasını ayrıca bu hususta 2 kişiye verilecek
Eğitim Programı için gerekli olan 29,432 USD’ın (14,716 USD X 2) Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Staj ve
Öğrenim Giderleri” 08-01-04-9-9-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1506-2014
HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ BLOK TARAMA VE ALAN UYGULAMALARI
(Önerge No:1552/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Devlet Planlama Örgütü, İstatistik
ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014’de gerçekleştirilecek olan Hanehalkı İşgücü
Anketi doğrultusunda, 25 Ağustos - 5 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak Blok Tarama
çalışması ile 20 Ekim-31 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacak Hanehalkı İşgücü Anketi
Alan Uygulamasına ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
1- Hanehalkı İşgücü Anketi Blok Tarama Çalışması’nda görev alacak anketörlere
kaydedecekleri; sürekli ikamet edilen her konut için brüt 6.00 TL (Altı Türk Lirası), boş
veya ikinci konut olarak kullanılan her hane için ise brüt 3.50 TL (Üç Buçuk Türk
Lirası), anketin Alan Uygulaması’nda görev alacak anketörlere ise eksiksiz ve düzgün
bir şekilde tamamlayacakları her anket için brüt 28 TL (Yirmi Sekiz Türk Lirası),
cevaplamama formu için ise brüt 6.00 TL (Alt Türk Lirası) tutarında ödeme yapılması,
2- Blok Tarama maliyetinin yaklaşık brüt olarak 80,000 TL (Seksen Bin Türk Lirası) ve
Anketin Alan Uygulaması maliyetinin yaklaşık brüt olarak 115,000 TL (Yüz On Beş Bin
Türk Lirası) toplam maliyetin yaklaşık brüt 195,000 TL (Yüz Doksan Beş Bin Türk
Lirası) olması,
3- Mesai Saatleri dışında sürdürülecek olan Blok Tarama ve Anketin Alan Uygulaması
çalışmalarında yerleşim bölgeleri de dikkate alınarak görevlendirilecek kamu
görevlilerine, hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelerin, Devlet Planlama Örgütü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Enformasyon ve Raporlama Giderleri”
03-03-01-3-2-1-03-5-1-06 kaleminden karşılanması.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1508-2014
PROSTAT KANSERİ TEDAVİLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN
MALZEMENİN TEMİN EDİLMESİ
(Önerge No:1554/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı
hastanelerin Üroloji Servisleri’nde Prostat Kanseri hastalarının tedavilerinde
kullanılmak üzere, gereksinim duyulan 150 adet İnj. Eligard 22.5 mg ilacın
önergeye ekli sunulan teklifler doğrultusunda en uygun fiyatı veren Bosfarma İlaç
ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nden birim fiyat 433.62.- TL karşılığında temin edilmesi
hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın
yetkili kılınmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan”Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları” 11-04-07-1-1-1-03-2-6-02
kaleminden karşılanmasını onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1510-2014
GÜMRÜK VERGİLERİ TARİFE YASASI’NA EK II. CETVEL
“GÜMRÜK VERGİ ORANLARI”NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
(Önerge No:1556/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, 44/1996 sayılı Gümrük Vergileri Tarife Yasası’nın
4. ve 5. maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,
2014 Gümrük Vergileri Tarife (Vergi Oranları) (Değişiklik) Tüzüğü’nü
onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1511-2014
TÜRK AJANSI KIBRIS (TAK) ABONE ÜCRETLERİ
(Önerge No:1557/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 41/2011 sayılı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (Kuruluş, Görev ve
Çalışma Esasları) Yasası’nın 53’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca, aşağıda
verilen 1 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014 Dönemi TAK Abonelik Ücret Tarifesini onayladı.
TAK HİZMETLERİNİN 1 TEMMUZ 2014 – 31 ARALIK 2014 DÖNEMİ
ÜCRET TARİFESİ
1-
2-
3-
4-
HİZMETLER
AYLIK ÜCRET
Rum Basını
a) Aylık Bülten (Elden)
b) Bir Adet
c) Aylık (Faksla)
d) Aylık Router’den (Internet)
900.- TL
12.- TL
1,000.- TL + PTT Masrafı
1,000.- TL
Türkçe Bülten
a) Aylık Bülten (Elden)
b) Bir Adet
c) Aylık (Faksla)
d) Aylık Router’den (Internet)
900.- TL
12.- TL
1,000.- TL + PTT Masrafı
1,000.- TL
Fotoğraf Servisi
a) Aylık Servis (elden abonelik)
b) Aylık Router’den (Internet)
900.- TL
1,000.- TL
KKTC Dışına Internet veya Faksla Önemli
Haberleri Geçme
1,800.- TL+PTT Masrafı
13.8.2014
DAĞITIM
Bilgi Gereği
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1513-2014
BUDAPEŞTE’DE DÜZENLENEN MACAR HUN TÜRK KURULTAYI’NA
ÜÇ MÜZİSYENİN KATILIMI
(Önerge No:1558/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Budapeşte’de düzenlenmekte olan Macar Hun Türk
Kurultayı’na her yıl katılan Akdeniz Stratejik Araştırmaları Merkezi yetkilileri
yanında katılacak Kıbrıs Türk Folklorik Müziklerini sergileyecek müzisyenler
İlker Reşat, Suay İrfan ve Coygun Rahmi Yağız’ın 5 Ağustos 2014
Ercan-İstanbul-Budapeşte gidiş, 15 Ağustos 2014 Budapeşte-İstanbul-Ercan
dönüş uçak biletleri bedelinin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve
Tanıtma Fonu’nun “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 04-01-04-7-3-2-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1514-2014
ÖDENEK AKTARMA
(Önerge No:1559/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 04-01-04-1-1-1-03-6-2-01 kaleminde mevcut tüm ödenek
1,000 TL ile "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-01-04-1-1-1-03-61-02 kaleminde mevcut tüm ödenek 1,000 TL’nın toplamda 2,000 TL’nın,
635.- TL’sı “Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımı” 04-01-04-1-1-1-03-7-1-02
kalemine, 1,365.- TL’nın ise “Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri”
04-01-04-1-1-1-03-7-3-02 kalemine aktarılmasına karar verdi.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1515-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:1560/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri
taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 63 yabancı uyruklu kişiye,
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar
verdi.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1517-2014
SAĞLIK BAKANI DR. AHMET GÜLLE VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
SÜLEYMAN MERT’İN ANKARA’YA GİTMELERİ
(Önerge No:1563/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, TC Sağlık Bakanı’na nezaket ziyareti gerçekleştirmek
ve bu ziyaret vesilesiyle “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”yı
günümüz şartlarına göre revize edip, yenileme çalışmaları yapmak üzere,
14-16.7.2014 tarihlerinde Ankara’ya giden Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gülle ve
Özel Kalem Müdürü Süleyman Mert’in, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak
bilet bedelleri, Ankara’da bulundukları süre içerisinde beliren masrafları,
mevzuat gereği harcırahları ve KKTC Ankara Büyükelçiliği tarafından temin
edilen araç kirası tutarının Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 11-01-07-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1518-2014
SAĞLIK KURULU KARARI İLE YAPILAN AMELİYATLARA AİT TUTARLARIN
FİRMALARA ÖDENMESİ
(Önerge No:1564/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı
hastanelerde Uzman Doktorlar tarafından uygun görülüp hastaların yurtdışına
sevk edilmeden KKTC Devlet Hastaneleri’nde Sağlık Kurulu Kararı ile yapılan
Ortopedi ve Beyin Cerrahisi ameliyat tutarlarına yönelik önergeye ekli sunulan
tablolarda
detayları
belirtilen ödemelerden yurtdışı firmalara yapılan
(KDV dahil) 160,081.25 TL’nın Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Yurt Dışında Tedavi Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-01 kaleminden, yurtiçi
firmalara yapılan 158,704.76 TL’nın ise “Yurt İçi Tedavi Görenlere” 11-01-07-9-9-105-4-3-02 kaleminden ödenebilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın Devlet İhale
Tüzüğü’nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasını onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1522-2014
HİZMET ALIMINA İLİŞKİN Y(K-I)287-2014 SAYI VE 5.2.2014 TARİHLİ KARARIN
İPTALİ VE YENİ KARAR OLUŞTURULMASI
(Önerge No:1570/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Bakanlar Kurulu’nun
almış olduğu Y(K-I)287-2014 sayı ve 5.2.2014 tarihli kararın iptal edilmesine ve
KKTC Başbakanlık ile PRIsland Communication Services arasında medya
takibi, haber özetleri ve TC Basın gündemi ile ilgili konularda hizmet satın
almak üzere, 1.2.2014-31.1.2015 tarihleri arasında bir yıllık süre için Devlet
İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca aylık KDV dahil 14.000 TL (On Dört
Bin Türk Lirası) karşılığında önergeye ekli sözleşme metni uyarınca hizmet
satın alınmasına ve gerekli ödeneğin Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan “Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet Abonelik Ücretleri Dahil)” 03-01-011-1-1-03-5-2-03 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1523-2014
PROF. DR. RÜVEYDE BUNDAK’IN KKTC’NE GELMESİ
(Önerge No:1572/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Servislerinde Çocuk
Endokrinolojisi Uzmanı bulunmadığı nedenle, 13-15 Temmuz 2014 tarihleri
arasında KKTC’ne gelen İstanbul Üniversitesi Çocuk Enstitüsü’nde görevli
Prof. Dr. Rüveyde Bundak’ın, İstanbul-Ercan-İstanbul geliş-dönüş uçak bileti
bedelinin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
13.8.2014
Sn.Özkan Yorgancıoğlu
Başbakan
Sn. Serdar Denktaş
Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı
Sn. Özdil Nami
Sn. Zeren Mungan
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Sn. Önder Sennaroğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr. Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar
Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1524-2014
PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN’IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1573/2014, 1574/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi
Hastanesi arasında yapılan Protokol çerçevesinde, 19-20 Haziran 2014 ve
17-19 Temmuz 2014 tarihleri arasında kanser hastalarının muayene ve
takiplerini yapmak üzere KKTC’ne gelen Prof. Dr. Özgür Özyılkan’ın, AdanaErcan-Adana geliş-dönüş uçak bileti bedeli ile KKTC’nde kaldığı süre zarfında
beliren konaklama masraflarının Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-91-03-6-1-02 kaleminden, ayrıca adı geçene yukarıdaki tarihlere bağlı olarak
verdiği hizmetlerinin karşılığı toplam 3,000.00 TL + KDV tutarın ödenmesini ve
gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Diğer Hizmet Alımları” 11-02-07-3-1-1-03-5-9-90 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
13.8.2014
Sn. Özkan Yorgancıoğlu
Başbakan
Sn. Serdar Denktaş
Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı
Sn. Özdil Nami
Sn. Zeren Mungan
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Sn.Önder Sennaroğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn.Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr.Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar
Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1525-2014
DR. HÜSEYİN MERTSOYLU’NUN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1575/2014,
1576/2014,1577/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi
Hastanesi arasında yapılan Protokol çerçevesinde, 24-29 Nisan 2014,
5-6 Haziran 2014 ve 3-4 Temmuz 2014 tarihleri arasında kanser hastalarının
muayene ve takiplerini yapmak üzere KKTC’ne gelen Dr. Hüseyin
Mertsoylu’nun, Adana-Ercan-Adana geliş-dönüş uçak biletleri bedeli ile
KKTC’nde kaldığı süre içerisinde beliren konaklama giderlerinin
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri” 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden, adı geçene
5-6 Haziran 2014 ve 3-4 Temmuz 2014 tarihlerinde verdiği hizmet karşılığı
tutarı toplam 3,000.00 TL + KDV meblağın ödenmesini ve gerekli ödeneğin
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Diğer Hizmet Alımları”
11-02-07-3-1-1-03-5-9-90 kaleminden karşılanmasını onayladı.
13.8.2014
Sn. Özkan Yorgancıoğlu
Başbakan
Sn. Serdar Denktaş
Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı
Sn. Özdil Nami
Sn. Zeren Mungan
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Sn.Önder Sennaroğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn.Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr.Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar
Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1526-2014
2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU BİTKİSEL ÜRETİM ZORUNLU SİGORTA
(DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1578/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 40/1982 sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 4’üncü ve
15’inci maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan 2000 Genel
Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta (Değişiklik) Tüzüğü’nü
onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1527-2014
2001 PETROL ÜRÜNLERİ FİYATLANDIRMA ESASLARINI DÜZENLEYEN
(DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1579/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış)
Yasası madde 9 altında hazırlanıp ekte sunulan 2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma
Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1528-2014
KURAKLIKTAN ZARAR GÖREN BÖLGELERİN İLANI’NA İLİŞKİN
Y(K-I)1486-2014 SAYI VE 6.8.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1580/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 2013-2014 Tahıl Üretim Yılında yağışların zamansız ve
yetersiz olması nedeniyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 178 köy ve/veya
bölgenin “Kuraklıktan Zarar Gören Bölge” olarak ilan edilmesini onaylayan
Y(K-I)1486-2014 sayı ve 6.8.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ekinde yer alan
listede sehven “Kuraklıktan Zarar Gören Bölge” kapsamına alınmayan ve ekte
pafta/planları verilen alanlar ile ekli Kadastral Pafta taksimatlı harita üzerinde sarı
olarak renklendirilen köy ve/veya bölgelerin de “Kuraklıktan Zarar Gören Bölge”
olarak ilan edilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1529-2014
GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2014 MALİ YILI EK GELİR VE GİDER BÜTÇESİ
(Önerge No:1581/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 2013-2014 Tahıl Üretim Döneminin kurak geçmesi ve
yaşanan kuraklığın boyutunun büyük olması sebebiyle, üreticilerin zararlarının
tamamen tazmin edilmesi KKTC Meclisi tarafından onaylanan Genel Tarım
Sigortası Fonu 2014 Mali Yılı Bütçe Yasası’nda öngörülen ödeneklerle
karşılanması mümkün olmadığından, Genel Tarım Sigortası Fon Yönetim
Kurulu’nun 12.8.2014 tarih ve 26/2014 no’lu kararı doğrultusunda ve Genel
Tarım Sigortası Fonu 2014 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın 11’inci maddesi uyarınca
ekte sunulan Genel Tarım Sigortası Fonu 2014 Mali Yılı Ek Gelir ve Gider
Bütçesi’ni Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1530-2014
AV GÜNLERİ, AVLANACAK AV HAYVANLARI VE AV BÖLGELERİ
(DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1582/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, 18/2009 sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme
Yasası’nın 4(1) ve 4(3) maddesi ile 18(1)’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak
hazırlanıp ekte sunulan, Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri
(Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
13.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1531-2014
KKTC E-DEVLET PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILIM
(Önerge No:1571/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 14.8.2014-15.8.2014
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek KKTC E-Devlet Projelerinin
değerlendirileceği toplantıya katılacak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Müsteşarı ve E-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Suat Yeldener’in belirtilen
tarihlere göre temin edilecek Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri
bedeli, konaklama giderleri ile mevzuat gereği harcırahının Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları” 08-01-04-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
13.8.2014
Sn.Özkan Yorgancıoğlu
Başbakan
Sn. Serdar Denktaş
Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı
Sn.Özdil Nami
Sn.Zeren Mungan
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Sn.Önder Sennaroğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn.Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr.Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1532-2014
İSKELE VE YENİBOĞAZİÇİ’NE İLAVE SU TEMİNİ MAKSADIYLA BORU VE
AKSAMLARIN ALIMI
(Önerge No:1585/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I)933-2014 sayı ve 28.4.2014 tarihli karara atfen,
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Su İşleri Dairesi tarafından
yürütülmekte olan “İskele ve Yeniboğaziçi’ne Arıtma Suyu Temini Projesi”
kapsamında ilave su temini maksadıyla, ihtiyaç duyulan boru ve aksamların
alımlarının yapılması hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi
uyarınca Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına ve
önergeye ekli Teklifname çerçevesinde Nejat & Zorlu Ltd.’den 40,519.- TL +
KDV (%10) tutarında malzemenin temin edilmesine ve gerekli ödeneğin Çevre
ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC
Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “İçme Suları, İsale Hatları, Şebeke ve
Türbin Yenileme ve Dere Islahı ve Katkı Projesi” 13-03-06-3-0-01-3-06-5-7-08
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
13.8.2014
Sn.Özkan Yorgancıoğlu
Başbakan
Sn. Serdar Denktaş
Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı
Sn.Özdil Nami
Sn.Zeren Mungan
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Sn.Önder Sennaroğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn.Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr.Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1533-2014
KKTC’NDE ÖĞRENİM GÖREN FİLİSTİNLİ MAĞDUR ÖĞRENCİLERE
YARDIM YAPILMASI
(Önerge No:1586/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Filistin’in Gazze Bölgesi’nde gelişen olaylar gözönünde
bulundurularak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren
Üniversitelerde halen öğrenimlerine devam eden, yaz tatili nedeniyle ülkesine gidip
dönemeyen ve mezun olup da ülkesine gidemeyen Gazze’li öğrencilere
mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, dört (4) ay süreyle ayda 750.00 TL
(Yediyüz Elli Türk Lirası) harçlık verilmesine ve gerekli ödeneğin Başbakanlık
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeni ihdas edilecek olan “Filistinli Öğrencilere Katkı
Projesi” 03-01-09-4-1-05-1-05-4-1-04 kaleminden karşılanmasına; güz dönemi
öğretim harçlarının (okul harcı) yarısının veya kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin
kayıt dondurma harçlarının Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Tanıtma Enformasyon ve Tören Giderlerine Katkı Projesi” 05-01-01-1-3-01-303-6-2-01 kaleminden karşılanmasına; ayrıca 2013-2014 öğretim yılında mezun
olup da ülkelerine gidemeyen Gazze’li öğrencilerin ikamet izinlerinin uzatılmasına
karar verdi.
13.8.2014
Sn. Özdil Nami
Sn. Zeren Mungan
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Sn. Önder Sennaroğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr. Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
598 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content