close

Enter

Log in using OpenID

03.09.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1653-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÜREYYA GEYLAN GÜRDAL’IN
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1708/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I)276-2013 sayı ve 30.10.2013 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile görev süresi uzatılan, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler
Dairesi’nde sözleşmeli personel Süreyya Geylan Gürdal’ın, 16.8.2014 tarihinde sona
eren sözleşme süresinin önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl daha
uzatılmasına ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 09-01-09-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1654-2014
PEKALP PROPERTIES CYPRUS LTD.’İN HİSSE DEVRİ
(Önerge No:1709/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, Pekalp Properties Cyprus Ltd.’in hisse devrine ilişkin
aşağıdaki kararı aldı:
1.
31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası’nın 26. maddesine ve Geçici ve Son
Kurallar Kısmının 2(1) maddesine uygun olarak, Kumarhane İşletme İmtiyaz
Ön İzni sahibi Pekalp Properties Cyprus Ltd.’in hissedarlarından Tanju Pekalp ve
Aşkın Özerin’in sahip oldukları 450,000 adet hissenin tümünün Hayati Özok’a ve
Filiz Özok’a devredilmesi ve buna göre yeni hisse dağılımının aşağıdaki gibi
olması.
Eski Hisse Dağılımı
İsim-Soyisim
1. Tanju Pekalp
2. Aşkın Özerin
Hisse Adeti
225,000
225,000
Toplam: 450,000
2.
Yeni Hisse Dağılımı
İsim-Soyisim
1. Hayati Özok
2. Filiz Özok
Hisse Adeti
360,000
90,000
Toplam: 450,000
Kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip, 30 takvim günü içerisinde
öngörülen hisse devir işleminin Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği
nezdinde tamamlanmaması halinde, kararın iptali.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1670-2014
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU OLUŞTURULMASI
(Önerge No:1726/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında,
Dünyadaki Küreselleşme hareketleri
neticesinde bağımlılık yapıcı yasal olmayan madde kaçakçılığının sadece ülke sorunu olmaktan
çıkıp, bölgesel ve uluslararası suç türüne dönüşmesi nedeniyle, ülkemizde gençliği ve
üniversitelerimizde okumak için adamızı tercih eden öğrencileri korumak, uyuşturucu kaçakçılığını
önlemek ve ülkemizde bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla, Başbakanlık
Koordinatörlğü’nde aşağıda Başkan ve temsilci üyelerden oluşacak ekli Görev Yetki ve Çalışma
Esasları çerçevesinde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu kurulmasına karar verdi.
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Başbakanlık Temsilcisi
(Başkan)
KKTC Hukuk Dairesi (Başsavcılık)
(Üye)
Sağlık Bakanlığı Temsilcisi
(Üye)
Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi Temsilcisi (Üye)
İlaç Eczacılık Dairesi Temsilcisi
(Üye)
Polis Genel Müdürlüğü Temsilcisi
(Üye)
Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi
(Üye)
Sosyal Hizmetler Dairesi Temsilcisi
(Üye)
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi
(Üye)
Gençlik Dairesi Temsilcisi
(Üye)
Üniversite Temsilcileri (Öğrenci sayısının en fazla olduğu 2 üniversiteden birer temsilci) (Üye)
Uyuşturucu ve Bağımlılık konularıyla ilgili olarak çalışan Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri
(En çok üyeye sahip 3 sivil toplum örgütünden birer temsilci) (Üye)
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU
GÖREV VE YETKİLERİ:
1. Uyuşturucu madde arz ve talebinin sıfırlanması hedefiyle, azaltılması yönünde
çalışma yapmak.
2. Madde kullanımı riski ve eğilimi içinde olanlara engel olmak için tedbirler alınmasını
sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.
3. Bilgilendirme etkinlikleri yapmak.
4. Akut ve kronik aşamada bağımlı olanların tedavisi ve yeniden topluma kazandırılması
için mevcut kurumsal yapıların (alt yapı, nitelik, uzman personel, araştırma, eğitim ve
hizmet yönlerinden) güçlendirilebilmesi, bağımlı hale gelen bireylerin tedavi ve
rehabilitasyon hizmetlerinde var olan yetersizliklerin en kısa sürede giderilmesi için
çalışmalar yapmak.
5. Konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılması (içici-satıcı olgusunun bir birinden
ayrılması, bağımlıların cezaevlerine gönderilmeleri yerine tedavi ve rehabilitasyon
hizmetlerinden yararlandırılması ve ceza olarak öngörülen sürenin tamamlanmasını
müteakip, uzman raporuna istinaden sözkonusu kişilerin topluma kazandırılması için
önlem alınması) için komiteler oluşturup çalışmalar yapmak ve ilgili Bakanlıklara
öneriler sunmak.
6. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin olarak Komisyon, belirleyeceği konularda komiteler
ve çalışma grupları kurabilir; ayrıca gerekli görmesi halinde, ilgili bakanlık veya diğer
kamu kurum ve kuruluşların ve diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak,
çalışmalarına katmak üzere davet edebilir.
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI:
Komisyonun Olağan Toplantısı:
1. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu olağan olarak ayda bir toplanır. Toplantıya
çağrı en az üç gün öncesinden yazılı olarak gün, saat ve yer bildirmek suretiyle
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı tarafından yapılır. Başkanın
toplantıya katılmaması durumunda, Komisyon tarafından seçilen Başkan
Yardımcısı, toplantıya başkanlık eder; katılamayan üye yerine, ilgili Bakanlık, Daire
veya Kurum tarafından vekaleten bir kişi görevlendirilir.
2. Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
3. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve oyların eşitliği halinde Başkanın ayırt edici oyu
vardır.
4. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu acil durumların ortaya çıkması veya çıkma
ihtimali görülmesi halinde, Başkan kendisi veya üyelerin önerileri ile komiteyi sözlü
olarak derhal toplar.
Komisyonun Sekreteryası ve Görevleri:
1. Komisyonun Sekreterlik işleri Başbakanlık tarafından yürütülür.
2. Komisyon Sekreteryasının görevleri aşağıdaki gibidir;
a) Komisyonun toplantı gündemini üyelere yazılı olarak bildirmek.
b) Kurul toplantılarında raportörlük yapmak.
c) Komisyon toplantılarında alınan nihai kararları üyelere ve başkana yazılı
olarak bildirmek.
d) Komisyonun tüm yazışma ve arşivleme işlerini yapmak.
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1672-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:1728/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 16-17 Eylül 2014 tarihleri
arasında Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi’nde gerçekleştirilecek
“Kitle İmha Silahlarının Yayılmasına Karşı Güvenlik Girişimi Çalıştayı”na
Polis Müdür Muavini Vasvi Arkın’ın görevli olarak katılmasına, adı geçenin 15-18
Eylül 2014 tarihlerini kapsayacak şekilde Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş uçak bilet
bedeli, İzmir-Marmaris-Aksaz gidiş-dönüş kara ulaşım giderleri, konaklama giderleri
ve yurtdışında bulunacağı süre içerisinde mevzuat gereği yurtdışı görev ödeneğinin,
Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları” 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1673-2014
HELLİM KOORDİNASYON KURULU’NUN OLUŞUMU
(Önerge No:1729/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, en önemli kültürel ve ekonomik ürünlerimizden biri olan
hellim/hallouminin bir devlet politikası kapsamında korunması ve geliştirilmesi;
GKRY’nin AB’deki tescil çalışmalarına karşılık politikalar geliştirmek ve AB dışındaki
ihracat pazarlarımızda tescil çalışmaları yapmak, iç pazarda hellim denetimlerinin
geliştirilmesini sağlamak, küçükbaş hayvancılığın geliştirilerek hellim üretiminde
küçükbaş hayvan sütü kullanımının artırılmasını sağlamak amacıyla, Başbakanlık
Müsteşarı Başkanlığı’nda, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan birer
temsilcinin katılımıyla, ayda en az bir kez toplanacak ve sekreteryası Başbakanlıkça
yürütülecek olan Hellim Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1675-2014
İKİ TOPLUMLU “ERC” VE “MERC” RALLİ ORGANİZASYONU
(Önerge No:1648/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 19 Eylül 2014 tarihinde
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) ile Cyprus Automobile
Association (CAA) işbirliğinde, iki toplumun ortaklaşa ülkemizde düzenleyeceği, tüm
dünyada takip edilen Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ve Ortadoğu Ralli
Şampiyonası (MERC) Organizasyonu, Kuzey ve Güney Lefkoşa’da oluşturulacak
özel etaplarda koşulacak ve onbinlerce kişinin yerinde, milyonlarca kişinin TV’den
takip edeceği ralli, ülke ve ülke turizminin tanıtılmasının yanında, iki toplumun işbirliği
ile gerçekleştirilecek olmasından dolayı, toplumlararası yakınlaşmaya da büyük katkı
koyacağından, KKTOK’nun organize etmekle yükümlü olduğu toplam uzunluğu
5.1 km olan etabın dünya standartlarında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi
için KKTOK’na 400,000 TL (Dört Yüz Bin Türk Lirası) katkı yapılmasına ve gerekli
ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1676-2014
KARPAZ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ DÜZENLEME VE YÖNETİM KOMİTESİ
OLUŞTURULMASI
(Önerge No:1732/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, dünyadaki önemi her geçen
gün artarak devam eden, ülkemizde de önemli bir yere sahip “Çevre Korumacılığı”
çerçevesinde, özellikle Karpaz Yarımadası’nda doğası bozulmamış alanların
korunması, planlanabilir ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanması amacıyla, 2007
yılında “Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilen Karpaz Burnu’nun,
bölgenin önemi dikkate alınarak, sürekli korumanın sağlanması amacıyla,
Başbakanlık Koordinatörlüğü’nde aşağıda belirtilen Başkan ve temsilci üyelerden
oluşacak ekli ve görev yetkiler çerçevesinde “Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi
Düzenleme ve Yönetim Komitesi” kurulmasına karar verdi.
Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi Düzenleme ve Yönetim Komitesi:
1. Başbakanlık Temsilcisi
(Başkan)
2. Çevre Koruma Dairesi Temsilcisi
(Üye)
3. Orman Dairesi Temsilcisi
(Üye)
4. Şehir Planlama Dairesi Temsilcisi
(Üye)
5. Anıtlar Yüksek Kurulu Temsilcisi
(Üye)
6. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Temsilcisi
(Üye)
7. İskele Kaymakamlığı Temsilcisi
(Üye)
8. Turizm Planlama Dairesi Temsilcisi
(Üye)
• Başkan gerekli gördüğü durumlarda uygun gördüğü kişileri toplantıya çağırır.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
KARPAZ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ DÜZENLEME VE YÖNETİM KOMİTESİ
GÖREV VE YETKİLERİ:
1. Karpaz ÖÇKB içerisinde bulunan tüm gelişmelerin tespitini yapmak.
2. Mevcut yasalar dikkate alınarak, Karpaz ÖÇKB içerisinde yasalara aykırı durumları
belirlemek,
3. Karpaz ÖÇKB içerisinde yasalara aykırı durumları ortadan kaldıracak çalışmalar
yapmak.
4. Yürürlükte olan yasal mevzuatı incelemek, değerlendirmek, gerekmesi halinde yeni
yasal düzenlemeler önermek.
5. Bilgilendirme etkinlikleri yapmak.
6. Bölge halkı ve yatırımcılarla görüşerek ortak sürdürülebilir proje ve çalışmalar
yapmak.
7. Bölgenin sürekli izlenmesi ve korunmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.
8. Bölgenin sürekli korunmasına yönelik ihtiyaç duyulacak bütçe olanaklarını sağlamaya
yönelik çalışmalar yapmak.
9. Gerekli olması halinde Sivil Toplum Örgütlerini komite çalışmalarına katmak.
10. Hazırlanacak her türlü belge ve raporları Başbakanlığa sunmak.
Komitenin Sekreteryası ve Görevleri:
1. Komitenin Sekreterlik işleri Başbakanlık tarafından yürütülür.
2. Komite Sekreteryasının görevleri aşağıdaki gibidir;
a) Komitenin toplantı gündemini üyelere yazılı olarak bildirmek,
b) Komite toplantılarında raportörlük yapmak,
c) Komite toplantılarında alınan nihai kararları üyelere ve başkana
yazılı olarak bildirmek,
d) Komitenin tüm yazışma ve arşivleme işlerini yapmak.
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1678-2014
PROF. DR. COŞKUN YORULMAZ’IN KKTC’NE DAVETİ
(Önerge No:1736/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, zanlı Mehmet Vechi’nin
ölüm olayının araştırılması maksadıyla, bilgilerine ihtiyaç duyulan İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden
Prof.Dr. Coşkun Yorulmaz’ın davetli olarak KKTC’ne gelmesine, adı geçenin
11.9.2014 tarihli İstanbul-Ercan geliş, 12.9.2014 tarihli Ercan-İstanbul dönüş uçak
biletleri bedeli, belirtilen tarihleri kapsayacak şekilde konaklama ve iaşe giderleri ile
konuya ilişkin belirebilecek diğer resmi harcamaların Başbakanlık 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri”
03-01-01-1-1-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1679-2014
ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI
(Önerge No:1733/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Hükümetin bir yıllık
icraatlarının kamuoyunda yarattığı algıyı ölçmek ve çeşitli konularda araştırma
yapmak, analiz etmek ve raporlamak amacıyla, önergeye ekli sözleşmeye bağlı
olarak, Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi uyarınca, 30,000 TL tutarında
araştırma ve danışmanlık hizmeti alınmasına ve gerekli ödeneğin Başbakanlık
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Enformasyon ve Raporlama Giderleri”
03-01-01-1-1-1-03-5-1-06 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1641-2014
ZEYTİNLİK PAFTA/HARİTA XII/19 E1 DE KAİN 197 NO’LU
PARSELİN KAMU YOLUNA DAHİL EDİLMESİ
(Önerge No:1694/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC adına kayıtlı Zeytinlik
Pafta/Harita XII/19 E1 de kain 197 no’lu parselin (önergeye ekli haritada yeşil boyalı
kısım) mevcut kamu yoluna dahil edilerek, tapu kayıtları ve haritalarına işlenmesine
karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1642-2014
KAMU YOLU AYRILMASI (ALAYKÖY)
(Önerge No:1695/2014)
(İ.B.)
Bakanlar
Kurulu,
önergede
belirtilenler
ışığında,
Alayköy’de
Pafta/Harita XXI/34 E2, Blok “D” de kain 476 ve 477 no’lu parsellere ulaşımın
sağlanması için aşağıdaki kararı aldı:
1) Şehir Planlama Dairesi’nin uygun gördüğü ve önergeye ekli haritada sarı ile
boyanarak gösterildiği şekilde, 477 no’lu parsele yönelik, KKTC adına kayıtlı, K
706 no’lu parseldeki geçidin kamu yoluna dönüştürülmesi;
2) 476 ve 477 no’lu parsel sahiplerinin muvafakatı sonucu, Şehir Planlama
Dairesi’nin uygun gördüğü ve önergeye ekli haritada kırmızı ile boyanarak
gösterildiği şekilde parsellerin güney hududu boyunca kamu yolu olarak
ayrılması;
3) Sözkonusu kamu yolunun tüm yasal izinlerinin müracaatçılar tarafından ilgili
dairelerden alınması ve tüm altyapı masraflarının aynı şahıslar tarafından
karşılanması;
4) Yapılacak yolun tamamlandıktan sonra kamuya devredilmesi;
5) Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra sözkonusu kamu
yolunun Tapu Kütüğü ile haritalarına işlenmesi için Tapu ve Kadastro Dairesi
Müdürlüğü’nün yetkilendirilmesi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1643-2014
Y(K-I)1089-2014 SAYI VE 4.6.2014 TARİHLİ KARAR İLE
Y(K-I)1157-2014 SAYI VE 11.6.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1696/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye’de Düzenlenen Hizmetiçi Eğitimlere Katılım’a ilişkin
Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)1089-2014 sayı ve 4.6.2014 tarihli karar ile
Y(K-I)1157-2014 sayı ve 11.6.2014 tarihli kararda yer alan “iaşe-ibate ödeneği”
ibaresinin kaldırılarak, yerine “mevzuat uyarınca harcırah” ibaresi konmasına ve
bahse konu kararların bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1644-2014
İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK METROLOJİ KOMİTESİ TOPLANTISI’NA KATILIM
(Önerge No:1697/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)
Akreditasyon Komitesi organizasyonuyla, 9-11 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilecek Metroloji Komitesi Toplantısı’na Ticaret Dairesi Müdürü Orçun
Kamalı’nın katılmasını, katılımcının 8 Eylül 2014 gidiş, 12 Eylül 2014 dönüş olmak
üzere, Ercan-İstanbul-Ercan uçak bileti bedeli, konaklama giderleri ve mevzuat
gereği harcırahının, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü,
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1645-2014
LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ SOLFEJ ÖĞRETMENİ
ÖZNAZ UZUNER’İN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI
(Önerge No:1698/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Solfej Öğretmeni
Öznaz Uzuner’in, 45/1983 sayılı “Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli
Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası” kapsamında, Amerika’da Long
Island Conservatory of Music’te öğrenimini sürdüren kızına refakatçilik yapması
amacıyla, 1.9.2014 tarihinden 30.6.2015 tarihine kadar ödeneksiz izinli sayılmasını
ve belirtilen sürede eğitim ve öğretimin aksamaması için yerine tamamen geçici
statüde öğretmen atanabilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkili
kılınmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1646-2014
GÜNEY KIBRIS’IN İNTERNET BAĞLANTILARININ FİBER OPTİK KABLO İLE
TÜRKİYE ÜZERİNDEN YAPILMASI İLE İLGİLİ TOPLANTIYA KATILIM
(Önerge No:1699/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs’ta verilen İnternet hizmetleri ile ilgili olarak
bir kısım İnternet bağlantısının fiber optik kablo ile Türkiye üzerinden Türk
Telekom aracılığı ile yapılması ve Akdeniz Havzası’nda bulunan uluslararası ve
özel fiber optik kablo sistemlerine yedeklilik oluşturulması konularında görüşme
talebi üzerine 26.8.2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen toplantıya günübirlik
katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Suat Yeldener’in,
Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli, yemek giderleri ve diğer
giderlerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 08-01-04-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1647-2014
İSTANBUL’DA YER ALACAK İNTERNET YÖNETİŞİMİ FORMU VE
ÜST DÜZEY LİDERLER TOPLANTISI’NA KATILIM
(Önerge No:1700/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, 2-5 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul’da “Çokpaydaşlı
Güçlendirilmiş İnternet Yönetişimi İçin Kıtaları Birleştirmek” teması ile
düzenlenecek, İnternet Yönetişimi Formu’na (Internet Governance Forum-IGF) 2-3
Eylül 2014 tarihlerinde katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dr. Ahmet Kaşif,
Plan Proje Müdürü Halil Sakallı ve Basın Görevlisi Feriha Nurluöz ile 1 Eylül 2014
tarihinde düzenlenen Üst Düzey Liderler Toplantısı ve Forum’a 31 Ağustos 2014–2
Eylül 2014 tarihlerinde katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Suat
Yeldener’in belirtilen tarihler kapsamında, Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak
biletleri bedeli, konaklama giderleri,mevzuat gereği harcırahlarıve diğer resmi
giderlerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
Geçici
Görev
Yollukları”08-01-04-9-9-1-03-3-3-01
kaleminden
“Yurtdışı
karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1649-2014
İSTANBUL’DA YAPILAN 19. ULUSLARARASI GELİBOLU ALTIN SARDALYA KÜLTÜR
VE SANAT FESTİVALİ’NE KATILAN MASTERLER HALK DANSLARI
EKİBİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI
(Önerge No:1702/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 12-18 Ağustos 2014 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan 19.
Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali’ne, KKTC’ni temsilen 23
kişilik ekiple katılan Gençlik Dairesi’ne bağlı Masterler Halk Dansları’nın 6,500 Türk
Lirası’na baliğ olan uçak bileti giderlerinin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Gençlere Yönelik Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi” 04-11-08-1-001-3-06-5-7-04 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1650-2014
HEMODİYALİZ CİHAZI İLE REVERSE OSMOS HEMODİYALİZ SU SİSTEMLERİNİN
YILLIK RUTİN BAKIMLARI
(Önerge No:1703/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun
Bakım ve Hemodiyaliz Birimleri’nde kurulu toplam 4 adet Reverse OsmosSu Sistemi
ile Gazimağusa Hemodiyaliz Servisi’nde mevcut 3 adet Hemodiyaliz Cihazı’nın, hasta
sağlığını riske atmadan gerekli bakım-onarım, kontrol ve servislerinin, cihazların temin
edildiği KKTC yetkili servisi Protek Firması’ndan bir yıllık süre için yaptırılması
hususunda, Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın
yetkili kılınmasına ve adıgeçen firmadan alınan önergeye ekli teklif çerçevesinde,
4 adet su sistemi başına KDV ve yedek parça hariç aylık 1,500 TL, toplam 4 adet için
6,000 TL karşılığında yıllık 72,000 TL; 3 adet Hemodiyaliz Cihazı için parça dahil olup
KDV hariç aylık 1,000 TL, 3 adet için 3,000 TL karşılığında yıllık 36,000 TL tutarında
meblağın Sağlık Bakanlığı, Sağlık Fonu Hesabı’ndan karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1651-2014
Y(K-I)1230-2014 SAYI VE 2.7.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1704/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I)1230-2014 sayı ve 2.7.2014 tarihli Bakanlar Kurulu
kararında adı geçen film yapımcısı “Derviş Zaim”in, “Derviş Zaimağaoğlu” olarak
düzeltilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1652-2014
SMART PROJESİ KAPSAMINDA VOICE COMMUNICATION SERVICE (VCS)
TAZELEME EĞİTİMİNE KATILIM
(Önerge No:1707/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık
Dairesi Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütülen SMART Projesi çerçevesinde, TC
Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 1 – 12 Eylül 2014 tarihleri arasında
Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek olan “Voice Communication Service (VCS)
Tazeleme Eğitimleri”ne katılacak aşağıda adı-soyadı, eğitim süresi ve eğitim yeri
belirtilen Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü personelinin, gidiş-dönüş uçak biletleri
bedeli, konaklama giderleri ile mevzuat gereği harcırahlarının Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri”
08-01-04-9-9-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
Adı-Soyadı:
1. Ali Keskindağ - I Der. Mühendis
2. Gülsüm Bektaş -IV Der. Hava Trafik Kontrolörü
3. Meltem Küçük - III Der. E. Elektronik Teknisyeni
4. Sadık Teksoy - IV Der. Hava Trafik Kontrolörü
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Eğitim Süresi:
1–4 Eylül 2014
4–5 Eylül 2014
7–11 Eylül 2014
11–12 Eylül 2014
Eğitim Yeri:
İstanbul
İstanbul
Ankara
Ankara
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1655-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I)994-2014 SAYI VE 14.5.2014 TARİHLİ KARARIN
TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1710/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Y(K-I)994-2014 sayı ve 14.5.2014 tarihli kararın önergesine ekli
listenin 27’nci sırasında yer alan Müfit Kömleksiz isminin iptal edilerek, TC uyruklu
Ferda Kömleksiz’e Güzelyurt İlçesi Gaziveren’de Koçan No:B580, P/H No:
XIX/45.W1, Parsel No:180, Yüzölçümü: 12 dönüm 800 ay² olan taşınmaz mal
üzerinde kain Blok I, 2. katta bir adet daireyi satın alması için gerekli satın alma izni
verilmesine ve bahsekonu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1656-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN S-873-2006 SAYI VE 12.4.2006 TARİHLİ KARARIN
TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1711/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış
olduğu S-873-2006 sayı ve 12.4.2006 tarihli kararın önergesine ekli listenin
1’inci sırasında yer alan Janet Cosgrove isminin iptal edilerek, İngiliz uyruklu lan
William Challoner’a Girne İlçesi Ozanköy’de Koçan No: 8904, P/H No: XII/30.E1,
Parsel No: 649/6, Yüzölçümü: 2 evlek 1100 ay² olan taşınmaz malı ve üzerinde inşa
edilen yüzme havuzlu haneyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine ve
bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1657-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL CEM BEYAZ İLE SERCAN TEKKAN’IN
GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1712/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nda sözleşmeli personel olarak görev
yapan ve Y(K-I)97-2013 sayı ve 25.9.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile
sözleşmeleri yenilenen Sercan Tekkan ile Cem Beyaz’ın, 2 Eylül 2014 tarihinde
sona eren görev sürelerinin, Değiştirilmiş Şekli ile 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri
Yasası’nın 6(2) maddesine atfen önergeye ekli sunulan sözleşme metinlerine bağlı
olarak 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasına ve gerekli ödeneğin İçişleri Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri”
07-01-01-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1658-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:1713/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, adli bir olay ile ilgili elde edilen emarelerin TC Emniyet
Genel Müdürlüğü, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarlarında DNA testine tabi
tutulmasını sağlamak amacıyla, 25 Ağustos 2014 tarihinde günübirlik Ankara’ya
giden Polis Memuru Burak Ekinci’nin, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti
bedelinin Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yıl Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları” 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar
verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1659-2014
HELSİNKİ’DE DÜZENLENECEK “NORDIC TRAVEL FAIR MATKA 2015” TURİZM FUARI
YER KİRA ÜCRETİNİN KARŞILANMASI
(Önerge No:1714/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde,
15-18 Ocak 2015 tarihleri arasında Finlandiya’nın Helsinki şehrinde düzenlenecek
“Nordic Travel Fair Matka 2015” Turizm Fuarı’ndaki 20 m²’lik alanın boş yer kira
ücreti 3,470.00 Euro’nun (KDV dahil) fuarı organize eden firma The Finnish Fair
Corporation’a ödenmesine ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm
Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1660-2014
ALMANYA, DÜSSELDORF’DA DÜZENLENECEK “TOUR NATUR 2014”
TURİZM FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:1715/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde,
Almanya’nın Düsseldorf kentinde 5-7 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecek
“Tour Natur 2014” Turizm Fuarı’na katılacak Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun 5 Eylül 2014
Ercan-İstanbul-Basel gidiş, 8 Eylül 2014 Düsseldorf-İstanbul-Ercan dönüş olacak
şekilde uçak bileti bedeli, konaklama gideri ve mevzuat gereği harcırahının
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun “Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları” 04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden; ayrıca Şahap Aşıkoğlu
adına çıkacak 1,000.- Euro avans fuar kapsamında yapılacak her türlü harcama ve
konu ile ilgili muhtemel doğabilecek diğer resmi giderlerin Turizm Geliştirme ve
Tanıtma Fonu’nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-0104-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1661-2014
PARİS’TE DÜZENLENECEK “IFTM TOP RESA 2014” TURİZM FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:1716/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Fransa’nın başkenti Paris’te 23-26 Eylül 2014 tarihleri arasında
düzenlenecek “IFTM Top Resa 2014” Turizm Fuarı’na katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
1. Paris’te düzenlenecek “IFTM Top Resa 2014” Turizm Fuarı’na katılım kapsamında
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Berlin’de faaliyet
gösteren Berlin Turizm Tanıtım Ofisi (Nord Zypern Tourismus Zentrum GmbH) çalışanı
Emrah Günen’in, IFTM Top Resa 2014 Turizm Fuarı’na katılmak üzere görevlendirilmesi ve
22 Eylül 2014 Berlin-Paris gidiş, 27 Eylül 2014 Paris-Berlin dönüş olacak şekilde, ekstralar
hariç oda-kahvaltı esasına göre Paris konaklama ücreti, ekonomi sınıfı uçak bileti ve
harcırahının; Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali
Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları" 04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden karşılanması;
2. Turizm Fuarı için Paris’e gönderilecek turizm tanıtım broşürlerinin Paris gümrüğünden
kurtarılması, emanete alınması ve fuar başlangıç günü standa kadar taşınması safhalarında
gerekecek gümrük, nakliye, hamaliye ve ardiye masraflarının toplam ücreti 2,000 Euro;
3. Turizm Fuarı’ndaki 20.16 m²’lik boş alan üzerine kurulacak stand yapım ücreti 8,970.- Euro
+ %22 KDV,
4. Turizm Fuarı’ndaki standa sağlanacak internet bağlantısı ile internet kullanım ücreti, elektrik
bağlantısı ve elektrik kullanım ücreti 1,500.- Euro,
5. Emrah Günen’in, IFTM Top Resa 2014 Turizm Fuarı esnasında Fransız ve diğer Avrupalı
tur operatörleri ile yapacağı toplantılarda ihtiyaç duyulacak izaz-ikramlar için 800.- Euro,
6. Turizm Fuarı’ndaki standı ziyaret edecek misafirlere sunulmak üzere ülkemizden temin
edilen izaz-ikram malzemeleri tutarı 400.- TL,
7. Fuar süresince (4 gün boyunca) stantda görev yapacak turizm sektörü, Emrah Günen ve
ziyaretçiler arasındaki iletişimi sağlamada yardımcı olacak Fransızca lisanında bir adet
tercümanın hizmet bedeli 600.- Euro; ayrıca fuar ile ilgili doğabilecek diğer resmi giderlerin,
8. Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden karşılanması.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1662-2014
TC SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI HÜSEYİN ÇELİK’İN
ÜLKEMİZE GELİŞİ
(Önerge No:1717/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde yapılması planlanan Genel Sağlık Sigortası
çalışmalarına rehberlik etmek üzere, bilgi ve deneyimlerini paylaşması amacıyla,
Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine, 14-16 Ağustos 2014 tarihlerinde ülkemize gelen
TC Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik’in, KKTC’nde kaldığı süre
içerisinde beliren iaşe-ibate giderlerinin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-9-103-6-1-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1663-2014
SAĞLIK BAKANI DR. AHMET GÜLLE VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ
MÜDÜRÜ DR. EMİNE GÜLLÜELLİ’NİN DSÖ AVRUPA 64. BÖLGE TOPLANTISI’NA
KATILMALARI
(Önerge No:1718/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, 15-18 Eylül 2014 tarihleri arasında Danimarka’nın
Kopenhag kentinde gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Örgütü Avrupa 64. Bölge
Toplantısı’na, Türkiye Cumhuriyeti heyeti içerisinde yer alarak Sağlık Bakanlığı’nı
temsiledecek Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gülle ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
Müdürü Dr. Emine Güllüelli’nin, 14-17 Eylül 2014 tarihlerine bağlı olarak temin
edilecek, Ercan-İstanbul-Kopenhag-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli,
Kopenhag’da bulunacakları süre içerisinde belirecek tüm resmi masraflar için
Dr. Emine Güllüelli adına verilecek 3,500.- € avans ve mevzuat gereği
harcırahlarının, Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları" 11-01-07-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar
verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1664-2014
KKTC’NE RESMİ ZİYARETTE BULUNAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI HEYETİ
(Önerge No:1719/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Onkoloji Merkezi temel atma törenine katılmak ve iki işbirliği
protokolü imzalamak üzere, 22.8.2014 tarihinde TC Sağlık Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu başkanlığındaki heyetin ülkemize yapmış olduğu resmi ziyaret
sonucunda oluşan tüm masraflar (yemek, araç kiralama, hediyelik) ile TC Sağlık
Bakanı koruması Ahmet Eraslan’ın, 21.8.2014-22.8.2014 tarihlerindeki iaşe-ibate
masraflarının, Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1665-2014
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLE
DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ ARASINDA
İŞBİRLİĞİNE DAİR PROTOKOL
(Önerge No:1720/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile T.C Sağlık Bakanlığı arasında
22.8.2014 tarihinde imzalanan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında T.C Sağlık Bakanlığı Antalya Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Arasında İşbirliğine Dair Protokol”ü
onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine sunulmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1666-2014
28. ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ VE ALTIN KARANFİL
HALK DANSLARI YARIŞMASI’NA KATILIM
(Önerge No:1722/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 17-24 Ağustos 2014 tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleşen 28. Uluslararası Halk Dansları Festivali ve Altın Karanfil Halk Dansları
Yarışması’na gözlemci olarak katılan, Devlet Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni
Serhat Kozoğlu’nun, belirtilen tarihler kapsamında mevzuat gereği harcırahının
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kültür
Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
04-08-08-2-0-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1667-2014
DEVLET HALK DANSLARI TOĞLULUĞU’NUN “AYDINCIK BELEDİYESİ
II. ULUSLARARASI KÜLTÜR TURİZM VE TARIM FESTİVALİ”NE KATILIMI
(Önerge No:1723/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Aydıncık Belediyesi tarafından, 29 Ağustos- 1 Eylül 2014
tarihleri arasında düzenlenen II. Uluslararası Kültür Turizm ve Tarım Festivali’ne
Kafile Başkanı ve Eğitmen Senar Gökçe ile birlikte 21 kişilik ekiple belirtilen tarihte
katılan Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun Girne-Mersin-Taşucu-Girne gidiş-dönüş
gemi biletleri bedeli ile Kafile Başkanı-Eğitmen Senar Gökçe’nin Mersin-Aydıncık’ta
bulunduğu süre zarfındakimevzuat gereği harcırahının, Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan“Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 04-08-08-2-0-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1668-2014
YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ
(Önerge No:1724/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye Cumhuriyeti ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan
3/1992 sayılı “Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı,
Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü”
çerçevesinde, Ankara Polis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
tarafından Ankara’da düzenlenecek olan 3 yıl süreli “Suç Araştırmaları Yüksek Lisans
Programı”na Başmüfettiş Hüseyin Kafa, “Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Yüksek
Lisans Programı”na Müfettiş Muavini Fikri Binatlılı’nın,1 Eylül 2014 tarihinden itibaren
ön kayıt ve ders seçimi yaptıktan sonra eğitime başlamalarına,3 yıl boyunca yılda bir
kez olmak üzere, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, mevzuat
gereği harcırahları ile Ankara Polis Akademisi’ne ödenecek kayıt ve fon ücretlerinin,
Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Staj ve
Öğrenim Giderleri” 19-00-03-1-1-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1669-2014
DOKTORA EĞİTİMİ
(Önerge No:1725/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye Cumhuriyeti ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan
3/1992 sayılı “Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı,
Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği
Protokolü” çerçevesinde, Ankara Polis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Bilimleri
Enstitüsü’nde 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren 4 yıl süreyle düzenlenecek Güvenlik
Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı’na, Polis Müfettişi Cem
Kayabaşı’nın katılmasına, kayıt, ders ve fon ücretleri ile dört yıl boyunca yılda bir
kez olmak üzere, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, doktora
eğitimi ile ilgili eğitimlere katılmak maksadıyla yurtdışında bulunacağı günler için
mevzuat gereği harcırahının, Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" 19-00-03-1-1-1-03-5-9-02 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Sn.Özkan Yorgancıoğlu
Başbakan
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı (v)
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı (v)
Sn.Zeren Mungan
Maliye Bakanı
Sn. Teberrüken Uluçay
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Hamit Bakırcı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı(v)
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Milli Eğitim Bakanı
Sn.Önder Sennaroğlu
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn.Dr. Ahmet Gülle
Sağlık Bakanı
Sn. Aziz Gürpınar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sn. Dr.Hamit Bakırcı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1671-2014
MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ EĞİTİCİ YETİŞTİRME KURSU’NA KATILIM
(Önerge No:1727/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 15-26 Eylül 2014 tarihleri
arasında Ankara’da düzenlenecek “Motosikletli Polis Timleri Yetiştirme Kursu”na
görevli olarak katılacak, Polis Genel Müdürlüğü personeli Başmüfettiş Adnan
Berkay, Müfettiş Muavini Ahmet Soyer, Polis Memuru Tamer Taş ve Polis Memuru
Murat Binicioğlu’nun, 14-27 Eylül 2014 tarihlerine bağlı olarak alınacak, ErcanAnkara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ile mevzuat gereği harcırahlarının
Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Staj ve
Öğrenim Giderleri” 19-00-03-1-1-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasına karar
verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1677-2014
DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZDİL NAMİ VE BERABERİNDEKİ HEYETİN NEW YORK VE
WASHINGTON’DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ RESMİ TEMASLAR
(Önerge No:1734/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Resmi temaslarda bulunmak üzere, 24 Eylül-3 Ekim 2014
tarihlerinde New York ve Washington’a gidecek Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve
beraberinde bulunacak Bakanlık Müsteşarı Dr. Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü
Hüseyin Özel ve Sözleşmeli Personel İpek Borman Genç’in, 24 Eylül 2014 Ercanİstanbul-New York gidiş, New York-Washington tren gidiş biletleri ile 3 Ekim 2014
Washington-İstanbul-Ercan dönüş uçak biletleri bedeli, belirtilen tarihler
kapsamında mevzuat gereği harcırahları, konaklama ve doğabilecek diğer tüm
resmi giderlerin karşılanmasına; ayrıca doğabilecek diğer harcamalar için Özel
Kalem Müdürü Hüseyin Özel adına 5,000 ABD Doları avans verilmesine ve gerekli
ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları” 05-01-01-1-3-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1679-2014
ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI
(Önerge No:1733/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Hükümetin bir yıllık
icraatlarının kamuoyunda yarattığı algıyı ölçmek ve çeşitli konularda araştırma
yapmak, analiz etmek ve raporlamak amacıyla, önergeye ekli sözleşmeye bağlı
olarak, Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi uyarınca, 30,000 TL tutarında
araştırma ve danışmanlık hizmeti alınmasına ve gerekli ödeneğin Başbakanlık
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Enformasyon ve Raporlama Giderleri”
03-01-01-1-1-1-03-5-1-06 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
166 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content