close

Enter

Log in using OpenID

Bursa Yıllık Eğitim Planı

embedDownload
BURSA GÖZ MERKEZİ 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI
KOD
PERM.PLAN.02 – 02
EĞİTİMİN
ADI
YAYIN TARĠHĠ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
ĠletiĢim, ĠletiĢim Teknikleri,
ĠLETĠġĠM
Hasta Memnuniyeti
BECERĠLERĠ
Beden Dili
01.01.2008
REVĠZYON TARĠHĠ 19.02.2014
PLANLANAN GERÇEKLEŞEN
TARİH
TARİH
SAAT
REVĠZYON NO
EĞİTİM
VEREN
24.03.2014
17:30
Ebru Edgüer
– 18:30
SKS Standartları,
Güvenlik Raporlama Sistemi,
KALĠTE
Öz Değerlendirme Süreci,
EĞĠTĠMLERĠ Memnuniyet Anketleri Ve ÇalıĢan
Memnuniyeti Anketleri, Bilgi Güvenliği,
Acil Kodlar (Mavi, Beyaz, Pembe)
16.06.2014
17:30
– 19:00
Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi,
Hastanın Bilgilendirilmesi Ve
Onam Alınması,
HASTA
Sözel Order Talimatı,
GÜVENLĠĞĠ
Hasta DüĢmeleri,
EĞĠTĠMLERĠ
Ġlaç Güvenliği Prosedürü,
Güvenli Cerrahi Uygulamaları,
Tıbbi Cihaz Güvenliği/HBTC Eğitimi
01.04.2014
16:00 –
18:00 Neriman ÜN
Diclenur
Aslan,
Bülent
Yaman
08
SAYFA NO
1/4
DEĞERLENDİRME
EĞİTİME
VERİLDİĞİ YER
YÖNTEMİ
KATILACAKLAR
Soru - Cevap
TÜM
ÇALIġANLAR
Yemekhane
Soru – Cevap,
Özdeğerlendirme
TÜM
ÇALIġANLAR
Yemekhane
Soru – Cevap
HEKĠMLER VE
SAĞLIK
ÇALIġANLARI
Yemekhane
Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan
Personel Şefi
Kalite Yönetim Direktörü
Genel Koordinatör
BURSA GÖZ MERKEZİ 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI
KOD
PERM.PLAN.02 – 02
EĞİTİMİN
ADI
YAYIN TARĠHĠ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Risk Analizi
Bildirime Dayalı Ġndikatörler
(Kesici -Delici Alet
Yaralanmaları, Kan ve Vücut Sıvıları
ÇALIġAN
ile BulaĢan Enfeksiyonlar)
GÜVENLĠĞĠ
KiĢisel Koruyucu Ekipman Kullanımı,
EĞĠTĠMLERĠ
Beyaz Kod
Sağlık Taramaları
CPR,
CPR EĞĠTĠMĠ Temel YaĢam Desteği,
Ġleri YaĢam Desteği,
ACĠL
DURUM VE
AFET
YÖNETĠMĠ
ATIK
YÖNETĠMĠ
EĞĠTĠMĠ
Acil Durum Yönetimi, Yangın
Söndürücü ve Hortumların Kullanımı
Yangın ve Acil Durum Tatbikatı
Atık Yönetimi Prosedürü
01.01.2008
REVĠZYON TARĠHĠ 19.02.2014
PLANLANAN GERÇEKLEŞEN
SAAT
TARİH
TARİH
21.04.2014
17:15
REVĠZYON NO
EĞİTİM
VEREN
Ġhsan
TOKER
Hacer
KAYA
08
SAYFA NO
DEĞERLENDİRME
EĞİTİME
YÖNTEMİ
KATILACAKLAR
Soru - Cevap
2/4
VERİLDİĞİ
YER
TÜM
ÇALIġANLAR
Yemekhane
21.04.2014
17:15
Hacer
KAYA
12.05.2014
16:00
Dr.Süleyman
GÜNER
Soru – Cevap
HEKĠMLER VE
SAĞLIK
ÇALIġANLARI
Yemekhane
26.05.2014
17:15
Bülent
YAMAN
Tatbikat - Gözlem
TÜM
ÇALIġANLAR
Yemekhane
Soru – Cevap
HEKĠMLER,
SAĞLIK
ÇALIġANLARI,
TEMĠZLĠK
HĠZMETLERĠ,
YEMEKHANE
HĠZMETLERĠ
Yemekhane
17.06.2014
17:15
Neriman ÜN
BURSA GÖZ MERKEZİ 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI
KOD
PERM.PLAN.02 – 02
EĞİTİMİN ADI
YAYIN TARĠHĠ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Hastane Enfeksiyonlarından
Korunma,
El Hijyeni,
EKK
Ġzolasyon Önlemleri,
EĞĠTĠMLERĠ Cerrahi El Yıkama
Cerrahi Profilaksi Ve Akılcı Ġlaç
Kullanımı,
Morg ĠĢleyiĢ ve Temizlik Talimatı
Ameliyathane Temizlik Dezenfeksiyon
ve Sterilizasyon, Laboratuar Temizlik
Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon
STERĠLĠZAS
YON
Genel Hastane Temizlik Kuralları
GÜVENLĠĞĠ Eğitimi *
*(Her birim sorumlusu kendi biriminin
riskli alanlarına uygun olarak birim
temizlik çalıĢanına eğitim verecektir)
01.01.2008
REVĠZYON TARĠHĠ 19.02.2014
PLANLANAN GERÇEKLEŞEN
TARİH
TARİH
SAAT
REVĠZYON NO
EĞİTİM VEREN
08
SAYFA NO
3/4
DEĞERLENDİRME
EĞİTİME
YÖNTEMİ
KATILACAKLAR
VERİLDİĞİ
YER
Yemekhane
16.09.2014
16:00 –
18:00
Hacer KAYA
Soru – Cevap,
Gözlem
HEKĠMLER VE
SAĞLIK
ÇALIġANLARI
, TEMĠZLĠK
ÇALIġANLARI
28.03.2014
15:00
Hacer KAYA
Soru – Cevap,
Gözlem
ĠLGĠLĠ BÖLÜM
ÇALIġANLARI
Yemekhane
06.05.2014
15:00
Neriman ÜN
Gözlem
TÜM
TEMĠZLĠK
ÇALIġANLARI
BURSA GÖZ MERKEZİ 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI
KOD
PERM.PLAN.02 – 02
HASTA
HAKLARI
EĞĠTĠMĠ
YAYIN TARĠHĠ
Hasta Hakları Ve Sağlıkta Etik
Kurallar
Özürlü Bireye Yönelik Sağlık
Hizmetleri
01.01.2008
27.10.2014
REVĠZYON TARĠHĠ 19.02.2014
17:15
REVĠZYON NO
Ebru Edgüer
08
Soru - Cevap
SAYFA NO
TÜM
ÇALIġANLAR
4/4
Yemekhane
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
360 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content