close

Enter

Log in using OpenID

bSayfa 1/1 ozelburo49 Mu~ Valiligi Kimden: Izmir Valiligi AB ve DI

embedDownload
bSayfa 1/1
ozelburo49
Kimden:
Tarih:
Kime:
Ekle:
Konu:
Mu~
UTe tyi~leri Bakanhgl MU~ Valiligi" <[email protected]> 05 ~ubat2015 Per~embe 17:36 <[email protected]>; <[email protected]>; "Btilent SOLMAZ" <[email protected]>; <[email protected]>; <[email protected]> 2015 egitim web duyurusu.pdf iLT: tzmir Valiligi- Proje Hazrrlama Egitimi Valiligi
Kimden: Izmir Valiligi AB ve DI~ ili~kiler [[email protected]]
Gonderildi: 05 ~ubat 2015 Per~embe 15:27
Kime: izmir Valiligi AB ve DI~ iIi~kiler
Konu: izmir Valingi- Proje Hazlrlama Egitimi
Degerli Valilik AB Birimi Temsilcileri;
izmir Valiligi AB ve DI~ ili~kiler Koordinasyon Merkezi olarak 13-14-15 Mart 2015 tarihlerinde Ozdere Paloma Pa~a Otel'de (http://www.palomahotels.com/tr/hotels/paloma-pasha­
resort) Sertifikah Erasmus+ Programl ve Proje Hazlrlama Egitimi duzenliyoruz. Katlhm ko~ullan ve ba~vuru ile ilgili aynntllara www.izmirab.gov.tr<http:Uwww.izmirab.gov.tr> sayfamlzdan ula~llabilirsiniz. Online ba~vuru formu ic;in: http:Ugoo.gl/forms/gOtkhZTOZt Duyurumuzu egitime katllmak isteyebileceginizi dO~OndOgOnOz ki~i/kurumlar ile payla~manlzl rica ediyoruz. iyi c;all~malar, izmir Valiligi AB ve DI~ ili~kiler Koordi nasyon Merkezi Tel: 0232 4458313 Faks: 0232 4899389 www.izmirab.gov.tr<http:Uwww.izmirab.gov.tr/> 06.02.2015 izmir Valiligi Avrupa Birligi ve DI~ ili~kiler Koordinasyon Merkezi Uzmanlarlndan Sertifikah Erasmus+ Programl ve Proje Hazlrlama Egitimi 13-14-15 Mart 2015 Avrupa Birligi'nin YENi Erasmus+ Programl 2014-2020 Yillan arasmda ge~erli olacak
Topluluk Programldlr ve eski Hayatboyu Ogrenme Programl'mn yerini alml~tlr. izmir Valiligi
AB ve DI~ ili~kiler Koordinasyon Merkezinin dUzenledigi yeni Erasmus+ Programl proje yazma
egitimi UYGULAMALI olarak 13-14-15 Mart 2015 tarihlerinde QlDERE PALOMA PA$A
OTEL'de ger~ekle~tirilecek.
Avrupa Birligi projeleri konusunda TUrkiye'de onde gelen kurumlardan birisi olan
izmir Valiligi Avrupa Birligi ve DI~ i1i~kiler Koordinasyon Merkezi bugune kadar 41 egitim
semineri ger~ekle~tirmi~ ve 1690 ki~iye egitim vermi~tir. Avrupa Birligi hibe fonlarmdan daha
iyi yararlanmasml saglamak amaclyla duzenlenen bu
U~
gunlUk Erasmus+ Programl ve Avrupa
Birligi ve Kalkmma Ajanslan hibe programlan i~in "Proje Hazlrlama Egitimi" herkese a~lk olup
herhangi bir kurumda ~ah~lyor olma zorunlulugu bulunmamaktadlr. Egitime;
• Kamu kurum ve kurulu~lan, belediyeler, odalar ve sivil toplum kurulu~lannda
~ah~anlar
• Oniversite mezunu veya halen Universite ogrencisi olan genc;ler,
• Herhangi bir i~te c;ah~mayan ileride proje yazmak veya projelerde gorev almak isteyen
ki~iler ba~vuru yapabilir.
Egitimin Kapsaml:
• TUrkiye-Avrupa Birligi Katlhm Oncesi Mali i~birligi SUreci
• Avrupa Birligi Proje DongUsU Yonetimi (Project Cycle Management)
• Mantlksal <;er~eve Yakla~lml (logical Framework Approach)
o Payda~ Analizi (Uygulamah)
o Problem Analizi (Uygulamah)
Konaklama ve Egitim Oereti
Be~ Ylldlzh PALOMA PA$A OTEL/de konaklama ve egitim ucretleri a~agldaki gibidir:
Tek ki~ilik oda ki~i ba~1 - 3 gOnlOk toplam : 600.- TL (KDV dahil)
~ift ki~ilik odada ki~i ba~1 - 3 gunluk toplam: 450.- TL (KDV dahil)
Bu Dcrete 3 gun-3 gece ultra her~ey dahil (kahvaltl, ogle yemegi, ak~am yemegi dahil) otel
konaklama Ocreti, egitim sirasindaki ~ay-kahve ve ikramlar ile egitmen Ocretleri, egitim
materyalleri ve sunumlar dahildir. Katlilmcllara egitim sonunda
'Katlhm Sertifikasl'
verilecektir.
Otele giri~ler 12 Mart 2015 Per~embe ak~aml yapllacak, otelden aYrlh~ egitimin u~OncO gOnG
15 Mart 205 Pazar
ak~aml
saat 17.00'den sonra olacaktlr. Otele
ula~lml
katlhmcllar kendileri
saglayacaklardlr.
Banka Bilgileri: (Oereti yatlnrken dekonta IOtfen admizi ve soyadmizi yazdlrlmz)
AKBANK Konak $ubesi
Avrupa Birligi SOrecini Destekleme Dernegi
Hesap No
: 0150221
IBAN
: TR88 0004 6000 61888000150221
ONEMLi NOT: Ba~vuru i~leminizin tamamlanmasl i~in katlhm Oeretinin yatlrlldlgma dair
banka dekontunun son ba~vuru tarihinden onee 0 232 4458313 numarah faksa i1etilmesi
gerekmektedir. Katlhmemln vazge~mesi durumunda egitime kaYlt yaptlranlarm ueretleri
(mOebir sebepler dl~mda) kesinlikle iade edilmeyeeektir.
BUgi itin iletisim:
izmir Valiligi AB ve DI~ ili~kiler Koordinasyon Merkezi
T e l : 0232 4458313
Faks
: 0232 4458313
Web
: www.izmirab.gov.tr
e-posta
: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content