close

Enter

Log in using OpenID

Gündemin 24.Maddesi - Antalya Belediyesi

embedDownload
K
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANTALYA
İm ar ve Şehircilik D airesi B aşkanlığı P lanlam a Şube M üdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- * 0 !O . İ Q S O
K onu: K onyaaltı E nerji N akil H attı N İP
0 ^ .0 ^ /2 0 1 4
B A Ş K A N L IK M A K A M IN A
K o nyaaltı B elediyesi sınırları içerisinde, 0 2 5 A -1 2 B ,1 2 C , 0 2 5 A -1 3 A , 0 2 5 A -1 7 B nolu
im ar p aftaların d a yer alan B ah tılı, Z üm rüt, H urm a M ahallelerinde geçen 380+ 154 kv S erbest
B ölge-K epez E nerji İletim H attı g ü zergahının planlara işlenm esine ilişkin 1/5000 ölçekli
N azım İm ar Planı değişikliği B ü y ü k şeh ir B elediye M eclisinin 08.05.2014 tarihli to p lan tısın d a
görüşülerek İm ar ve B ayındırlık K om isy o n u n a havale edilm iş olup, kom isyon ra p o ru ekte
sunulm uştur.
K o n u n u n karara b ağlanm ak üzere M eclise havalesini arz ederim .
EK:
-K om isyon R aporu
-1/5000 ölçekli N İP . D eğ. fot.
-A çıklam a raporu
A n ta ly a B üyükşehir B elediye B aşkanı
Adres: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı içi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: www .antalva.bel.tr
E-posta: [email protected] antalva-bld.gov.tr
planlam [email protected] antalva.bel.tr
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
«
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
c
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında gündemin 34. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-12B.12C,
025A-13A, 025A-17B nolu imar paftalarında yer alan
Bahtılı, Zümrüt, Hurma Mahallelerinde geçen 380+154 kv
Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim Hattı güzergahının
planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği
KOMİSYON RAPORU:
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-12B,12C,
025A-13A, 025A-17B nolu imar paftalarında yer alan
Bahtılı, Zümrüt, Hurma Mahallelerinde geçen 380+154 kv
Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim Hattı güzergahının
planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
^
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başkanı
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
İmar Kom. Üyesi
Oytûn Eyleftı ÇÖĞMÜŞ
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üye
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
r \
a
Selçuk SENİRLİ
iar Kom. Üvtesi
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.05.2014
tarihli
toplantısında gündemin 34. maddesinde görüşülerek imar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-12B.12C,
025A-13A, 025A-17B nolu imar paftalarında yer alan
Bahtılı, Zümrüt, Hurma Mahallelerinde geçen 380+154 kv
Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim Hattı güzergahının
planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği
KOMİSYON RAPORU:
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-12B.12C,
025A-13A, 025A-17B nolu imar paftalarında yer alan
Bahtılı, Zümrüt, Hurma Mahallelerinde geçen 380+154 kv
Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim Hattı güzergahının
planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başkanı
BaHadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
asan Ali IRBAN
İmar Kom. Üyesi
SARICA
h
Kerim BAŞ KAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
Kom. Üyesi
Selçuk
İmar Kom.
ANTALYA MERKEZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TEİAŞ 154+380Kv’LUK SERBEST BÖLGE- KEPEZ ENERJİ İLETİM HATTI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
1/5000 ölçekli N azım İm ar Plan D eğişikliği önerisi Türkiye E lektrik İletim A.Ş. G enel
M üdürlüğü 19. İletim Tesis ve İşletm e Gurup M üdürlüğü’nün yatırım program ında yer
alan “ 154+380 K v’luk Serbest B ölge-K epez(M evcut H at Yerine) Enerji İletim H attı”
na ait güzergahta hazırlanm ıştır. Söz konusu güzergah Kepez İlçesi Ünsal ve D uraliler
m ahalleleri; K onyaaltı İlçesi Züm rüt, Hurm a, Çakırlar ve Bahtılı m ahallelerinden
geçm ektedir.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
T E İA Ş ’nin yatırım program ında yer alan “ 154+380K v’luk Serbest B ölgeK epez(M evcut H at Yerine)Enerji İletim Hattı”nın m ülkiyet ve irtifak hattı m iktarına
göre ilgi kurum un yönetim kurulunca 14.07.2011 tarih ve 21-278 sayılı kam u yaran
ka ra n alınm ış ve bu karar Tabii Kaynaklar B akanlığı’nın 14.08.2011 tarih ve 8079494 sayılı yazısı ekinde gönderilen 02.08.2011 tarih ve 160 sayılı Bakan O lur’u ile
onaylanm ıştır. Eneıji İletim H attının güzergâhının ve salınım ının değişm esi sonucu
yeni durum unun m evcut im ar planlarında planlı alanlardan geçip geçm ediğinin tespit
edilm esi ihtiyacı doğm uştur. Yapılan bu tespit sonucunda hat güzergâhının yürürlükte
bulunan im ar planlanna isabet ettiği anlaşılm ış olup m evcut planlarda Enerji İletim
H attının yeni durum unun im ar planlannda gösterilm esine yönelik im ar planı
değişikliği yapılam ası ihtiyacı duyulm uştur.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Söz konusu enerji iletim hattı kam u ve özel m ülkiyet sınırlarından geçm ekte olup
T E İA Ş ’ın yatırım program ında yer alan bu hat için kam ulaştırm a çalışm ası
yapılacaktır.
4. PLANLAMA KARARLARI
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel M üdürlüğü 19. İletim Tesis ve İşletm e Gurup
M üdürlüğü’nün Kepez Belediye B aşkanlığı ve Konyaaltı Belediye B aşkanlığına
yazdığı 03.09.2013 tarih 3242 ve 3243 sayılı yazılarında söz konusu hattın belediye
sorum luluğunda yürürlükte bulunan im ar planlarına isabet edip etm ediği sorulm uştur.
Konyaaltı Belediyesinin 02.10.2013 tarih ve 8068 sayılı yazısında iletim hattının
m evcut im ar planları içerisinde kaldığı belirtilirken, Kepez B elediyesi’nin 02.10.2013
tarih ve 26370 sayılı yazısında ise planlı alanlardan geçm ediği belirtilm iş.
Y apılan bu incelem e sonucu Antalya B üyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi
sınırları içerisinde kalan alanda im ar planı değişikliği yapılm asının gerekli olduğu
belirlenm iştir.
M evcut 1/5000 ölçekli nazım im ar planı incelendiğinde iletim hattının bir kısm ının
planda m evcut olm adığı görülm ektedir.
B una göre im ar planı değişikliği önerisi hazırlanırken m evcut planlı iletim hattı yeni
durum una göre tekrar planlanm ış, planda yer alm ayan kısm ı ise plana eklenerek yeni
d u m m ^ ö r ^ l ü z e n le m ^
Şekil 2. Plan Örneği
4. PLAN NOTLARI
-Elektrik Kuvvetli A kım Tesisleri Y önetm eliğine uyulacak ve gerekli tedbirler TEİAŞ
tarafından alınacaktır.
-Bu planda ve plan notlarında belirtilm eyen hususlarda 3194 sayılı im ar kanunu ve
ilgili yönetm elik hüküm leri geçerlidir.
pİJ.Jina /
Mimarlık Mühendislik Hiz. Inş.Tur. Tic. Ltd. Sfi.
Elmalı Mh. 23. Sk. Düriye Biteydi |ş,Y Kal-; No 42
iel. S fax: 0 242,247
17 ANTALYA
Ku.uHfiiaf
rdal
ancısı
T/
G ru b u (A)
>DTÜ 7 9
’N b :3 15
üH
S a fa d i
Şehir Plancı?
Oda Sic. No: 2921
Ağaçlık
Alan
Ağaçlık Alan
Ağaçlık Alan
BELEDİYE FİDANLIĞI VE
İplÇEK SE R A LA Ş I ALANI
TEİAŞ 380+154K/SERBEST BÖLGE- KEPE
^N E R Jl/tt_E T İjym A T T r
/
/
NAZ>M İMART’LANI DEĞİŞİKLİ ĞK
/
[ ~ X Î >AZIM İMAR PLANDIR.
EH B
/
/
VASAĞl^YGULANAP^KALAN
1-ELEKTRIKKUVVETClAKIH TE SİSLE R İ YÖNETMEDİĞİNE
U YMLACAKVE G EREKLİ TEDBIRLERTEIAŞ
TtfRAFINDANUlNACAKTIR
•S-BU PLAN VE PLAN NOTLAStfNDABELlRTlLItlEYEN
/
HUSUSLAR0A31O4 SAYİLUMAR KANUNÛVE İLGİLİ
/
YONETM^KHOKOMLHHGEÇERLIDİR/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
,
/
'BÖLGE
ASK ER İ ALAN
GÜVENLİK
T EVSİ EDİLEMEZLER.
Ç EV R E SORUNLARINI G İD ER M EK İÇİN YAPILACAK
İYİLEŞTİRM ELER (FİLTRE VB.) TEVSİ S A Y IL M A Z I^
TN K A
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
817 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content