close

Enter

Log in using OpenID

1 - Antalya Belediyesi

embedDownload
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 99. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Döşememi Belediyesi sınırları içerisinde, N25D-17C nolu
imar paftasında yer alan Yağca Mahallesi 8707 ada 23 ve
24 parsellere ilişkin 4444,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, N25D-17C nolu
imar paftasında yer alan Yağca Mahallesi 8707 ada 23 ve
24 parsellere ilişkin 4444,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000
ölçekli Mazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, 14.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren Mekânsal
Planlar /apım Yönetmeliği doğrultusunda parsellerin
11.09.20'i 4
tarihli
Büyükşehir
Belediyesi
Meclis
toplantısında onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla “Antalya
Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve
Bölge
Otopark”
alanının
“Spor
Alan”/
olarak
değiştirilmesinin uygun olduğu görüşüne v a rılm ış tır.'"*^^.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAP/DÖLÜ
İmar Kom. ~
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Bahaciir YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Haşan Ali
İm
Ali BaJ SARICA
i a r . o n. Üyesi
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
GEREKÇE: MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ DOĞRULTUSUNDA PARSELLERİN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA
SPOR ALAN OLARAK PLANLANMASINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.
PARSEL NO: 8707 ADA 23 VE 24 NOLU PARSELLER
MEVCUT PLAN
PAFTA NO: N25-D-17-C
GÖSTERİM
PLAN ONAMA SINIRI
m
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL VE
BÖLGESEL SPOR ALANI VE BÖLGE OTOPARKI
K
r F K . , /£-n nn
° L Ç E K ' 1/5000
ÖNERİ PLAN
>öM ^o 6Vc
AA
■ *
k o .
X )
t \r<Sc
g
rS ■ U
‘
^
X )
T )
ç £ § S
V o
û
O
^
' <-
\
\
\
/
1
\_
I
"V
./
•
//
/•
i /
/ 1
1
1I
1 1■ A
iı
•
A
" f i
"
11
• H
V
iı
f
ı/
1
1
s pO H
L O
.
I
II \ —~ f
'i
1
II • 1
y
1
/ı . İr'
• ıı
1
IV .
/1*/1
1
11
11
1
1
ı
•
S
/ |ı
fi1
1
1
1
L/
/ ı1 . Ih
/
/ il
/
/ ‘ ıı
I
I1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
320 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content