close

Enter

Log in using OpenID

20 nolu karar-2014 - Altınordu Belediye Başkanlığı

embedDownload
T.C.
ORDU İLİ
ALTINORDU BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI
Karar No
: 2014/20
Karar Tarihi : 15/05/2014
Evrak No
: 648
Evrak Tarihi : 06/05/2014
Birimi
Saati
Konusu
: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
: 08:00
: İmar Uygulaması.
TALEP
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Başkanlıktan havaleli 06/05/2014 tarih ve 648 sayılı yazısı
Encümenimizde okundu.
İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi, tapunun 2390 ada 1,2 ve 3 nolu parseller ile yoldan
ihdas sonucu oluşan 49,28 m2 lik parsellerin bulunduğu bölgede Belediyemiz Encümeninin 04.02.2014
tarih ve 2014/169 sayılı kararıyla ‘ İmar Uygulaması ‘yapılması kararı alınmış olup, yoldan ihdas edilen
49,28 m2 lik kısımlar DOP’ tan düşülmek suretiyle, Belediye Meclisinin 03.04.2013 tarih ve 2013/86
sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ve Belediyemiz
Encümeninin 04.02.2014 tarih ve 2014/169 sayılı kararına istinaden hazırlanan ve ekte bulunan İlimiz
Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi, tapunun 2390 ada 1,2 ve 3 nolu parseller ile yoldan ihdas sonucu
oluşan 49,28 m2 lik parsellere ait İmar Uygulamasının parselasyon planının ve dağıtım cetvellerinin, 3194
sayılı yasanın 18. Maddesine göre onaylanması, parseller üzerinde yapılaşma olduğundan sınırların
değiştirilerek alanların dengelenmesi imkanı olmadığından 3194 sayılı yasanın 18. Madde uygulaması
yönetmeliğinin 10. Maddesinin (c) bendine göre ve uygulama sonucu bedele çevrilecek hisselerin 2942
sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilecek bedel üzerinden parsel sahiplerinin aleyhine ipotek
tesis edilmesi, İmar Uygulamasının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7. Maddesinin (b)
bendine istinaden Büyükşehir Belediyesi tarafından uygunluğu denetlendikten sonra 3194 sayılı yasanın
19. Maddesine göre 1 ( bir) ay süre ile ilan edilmesi, Uygulama dosyasının uygulamanın kesinleşmesinin
ardından teknik kontrollerin yapılarak tescil edilmek üzere Kadastro ve Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi
hususunda Encümence karar ittihazı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce talep edilmektedir. Bu hususta
yapılan görüşmede gereği düşünüldü.
KARAR
İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi, tapunun 2390 ada 1,2 ve 3 nolu parseller ile yoldan
ihdas sonucu oluşan 49,28 m2 lik parsellerin bulunduğu bölgede Belediyemiz Encümeninin 04.02.2014
tarih ve 2014/169 sayılı kararıyla ‘ İmar Uygulaması ‘yapılması kararı alınmış olup, yoldan ihdas edilen
49,28 m2 lik kısımlar DOP’ tan düşülmek suretiyle, Belediye Meclisinin 03.04.2013 tarih ve 2013/86
sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ve Belediyemiz
Encümeninin 04.02.2014 tarih ve 2014/169 sayılı kararına istinaden hazırlanan ve ekte bulunan İlimiz
Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi, tapunun 2390 ada 1,2 ve 3 nolu parseller ile yoldan ihdas sonucu
oluşan 49,28 m2 lik parsellere ait İmar Uygulamasının parselasyon planının ve dağıtım cetvellerinin, 3194
sayılı yasanın 18. Maddesine göre onaylanması, parseller üzerinde yapılaşma olduğundan sınırların
değiştirilerek alanların dengelenmesi imkanı olmadığından 3194 sayılı yasanın 18. Madde uygulaması
yönetmeliğinin 10. Maddesinin (c) bendine göre ve uygulama sonucu bedele çevrilecek hisselerin 2942
sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilecek bedel üzerinden parsel sahiplerinin aleyhine ipotek
tesis edilmesi, İmar Uygulamasının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7. Maddesinin (b)
bendine istinaden Büyükşehir Belediyesi tarafından denetlendikten sonra 3194 sayılı yasanın 19.
Maddesine göre 1 ( bir) ay süre ile ilan edilmesi, Uygulama dosyasının uygulamanın kesinleşmesinin
ardından teknik kontrollerin yapılarak tescil edilmek üzere Kadastro ve Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi;
Encümenimizce uygun görülmüş olup, gereğinin ifası için karar örneğinin İmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne tevdiine 15/05/2014 tarihli oturumda oy birliği ile karar verildi. A.K.
Engin TEKİNTAŞ
Belediye - Encümen Başkanı
Engin HEKİM
Üye
Celal TEZCAN
Üye
Sebayittin GÜRBÜZ
Üye
Orhan KUL
Mali Hizm.Müd.V.
Cem ÖZTÜRK
Fen İşleri Müd.V.
Dursun BİLGİLİ
Yazı İşleri Müd.V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
44 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content