close

Enter

Log in using OpenID

13. türk kalp ve damar cerrahisi kongresi bildiriler listesi

embedDownload
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
DOKTOR SÖZLÜ BİLDİRİLER
Konjenital Bildiri Oturumu - 1
[S-001]
[S-002]
[S-003]
[S-004]
[S-005]
[S-006]
Supravalvüler aort stenozu ve sol koroner arter (LMCA) ostiyal darlığı birlikteliğinde cerrahi yaklaşım............................................................................................ 9
Atan kalpte modiye Norwood prosedürü................................................................................................................................................................................................ 9
Trunkus arteriyozus tamiri: sonuçlar, risk faktörleri, reoperasyonlar..................................................................................................................................................... 9
Küçük infant ve yenidoğanlarda subklaviyan flap angioplasti ameliyatının yeniden gözden geçirilmesi........................................................................................... 10
Disfaji ile seyreden aberran sağ subklavian arter.................................................................................................................................................................................. 10
Tek ventrikül olgularında modifiye Damus Kaye Stansel prosedürü deneyimlerimiz......................................................................................................................... 10
Koroner Arter Hastalıkları - 1
[S-007]
[S-008]
[S-009]
[S-010]
[S-011]
[S-012]
[S-013]
Coronary artery bypass surgery in patients with pulmonary hypertension: early and midterm results................................................................................................ 11
Postoperatif nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranları koroner arter baypas sonrası gelişen akut böbrek hasarı ile ilişkilidir.................................................... 11
Mediastinal mass after open heart surgery: a rare complication of coronary artery bypass grafting................................................................................................... 11
Koroner arter baypas cerrahisinde endoskopik harvesting sonuçlarımız.............................................................................................................................................. 12
Troponin T seviyesi yüksek olan hastalarda KABG operasyonu erken dönem sonuçları.................................................................................................................... 12
3794 izole koroner baypas olgusunun analizi: 5 yıllık sonuçlarımız.................................................................................................................................................... 12
Koroner arter baypas ameliyatında endarterektomi deneyimlerimiz: 10 yıllık çalışma....................................................................................................................... 13
Kapak Hastalıkları - 1
[S-014]
[S-015]
[S-016]
[S-017]
[S-018]
[S-019]
[S-020]
Our approach to surgery of the aortic root abscess: a 15-years experience.......................................................................................................................................... 13
Perceval sorin self expendable dikişsiz biyoprotez kapak ile minimal invaziv aort kapak replasmanı................................................................................................ 13
Yeni Mitral Anuloplasti Ring’i............................................................................................................................................................................................................. 14
Single dose del nido cardioplegia solution provides safe and efficient myocardial protection during isolated aortic valve replacement in adult
cardiac surgery: a propensity score matching study............................................................................................................................................................................. 14
Atriyal fibrilasyon patogenezinden sorumlu moleküler yolakların genom ebadında araştırılması...................................................................................................... 14
MVR operasyonu uygulanan hastalarda klasik sol atriyotomi ve superior septal yaklaşımın karşılaştırılması................................................................................... 14
TVR ameliyatları mortal ameliyatlar mıdır?......................................................................................................................................................................................... 15
Minimal İnvaziv, TAVI, Robotik Kalp Cerrahisi - 1
[S-021]
[S-022]
[S-023]
[S-024]
[S-025]
[S-026]
NHI program for introducing thoracoscopic minimally invasive mitral and tricuspid valve surgery.................................................................................................. 15
Robotic atrial septal defect closure....................................................................................................................................................................................................... 15
Sağ infraaxiller mini torakotomi ile yapılan kapak ameliyatları sonuçlarımız..................................................................................................................................... 15
Çalışan kalpte pompaya girmeksizin minimal invaziv mitral kapak onarımı: Neocord implantasyonu, Türkiye’deki ilk uygulama................................................. 16
Endoskopik yöntemle safen ven grefti hazırlanması: Erken dönem klinik deneyimlerimiz................................................................................................................ 16
Transcatheter versus Sutureless aortic valve implantation in high surgical risk patients..................................................................................................................... 16
Koroner Arter Hastalıkları - 2
[S-027]
[S-028]
[S-029]
[S-030]
[S-031]
[S-032]
[S-033]
[S-034]
[S-035]
[S-036]
[S-037]
[S-038]
[S-039]
[S-040]
Sistemik lupus eritematozus ve koroner baypas cerrahisi: Preoperatif hazırlık, operasyon ve sonrasındaki adımlar.......................................................................... 17
Koroner arter baypas cerrahisinde pulsatil ve non pulsatil perfüzyonun akut böbrek yetmezliği üzerine olan etkilerinin IL 18 ile değerlendirilmesi...................... 17
KABG’de hangi radial arter kullanılmalı; preop değerlendirme nasıl yapılmalı?................................................................................................................................ 17
Koroner arter cerrahisinde intraoperatif greft açıklık doğrulama - modern diyagnostik araç.............................................................................................................. 17
Transverse sternal plating for prevention and treatment of sternal complications............................................................................................................................... 18
Late results of full arterial revascularisation in young patients (≤40 years)......................................................................................................................................... 18
Comparison of the RIFLE, AKIN and KDIGO criteria to predict mortality in diabetic patients undergoing coronary artery bypass surgery................................... 18
KABG operasyonu ile birlikte kalsifik aort darlığı nedeniyle AVR uygulanan hastaların erken dönem sonuçları............................................................................. 19
Yeni kurulan merkezimizin iki yıllık açık kalp cerrahisi sonuçları...................................................................................................................................................... 19
Logistic Euroscore ile Euroscore II’nin Karşılaştırılması..................................................................................................................................................................... 19
Comparison of the sternal wires and sternal cable in closure of the sternum in cardiac surgery......................................................................................................... 19
Suriyeli sığınmacı hastalarda koroner baypas cerrahisi sonuçlarımız.................................................................................................................................................. 20
Koroner baypas hastalarında postoperatif sonuçlara yaşın etkileri....................................................................................................................................................... 20
Koroner baypas yapılan 50 yaşaltı ile 50 yaş üstü kadın hastaların postoperatif erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması............................................................ 20
Koroner Arter Hastalıkları - 3
[S-041]
[S-042]
[S-043]
[S-044]
CPB eşliğinde yapılan açık kalp cerrahisinde kan ve kan ürünleri koruma ve kullanım tekniğimiz................................................................................................... 20
Impact of smoking and smoking cessation on mid-term outcome of patients after isolated coronary artery bypass grafting............................................................. 21
Diyastolik EKG indeksi postoperatif atriyal fibrilasyonu öngördürebilir mi?...................................................................................................................................... 21
Akut koroner sendrom sonrasında yapılan aorta koroner baypas ameliyaları: 5 yıllık sonuçların değerlendirilmesi.......................................................................... 21
Koroner Arter Hastalıkları - 4
[S-045]
[S-046]
[S-047]
[S-048]
[S-049]
[S-050]
[S-051]
[S-052]
[S-053]
vi
The relationship between genetics and coronary artery bypass surgery in patients under 30 years old............................................................................................... 22
35 yaş altı genç hastalarda koroner arter baypas cerrahisi.................................................................................................................................................................... 22
Açık kalp cerrahisi sonrası hidroksiklorokin kullanımı ile ilişkili trombositopeni olgusu................................................................................................................... 22
Arterden köken alan sol ana koroner arterli 58 yaşında kadın hasta (Bland-White-Garland sendromu)............................................................................................. 23
Endoscopic vein harvesting in coronary artery bypass surgery............................................................................................................................................................ 23
Penetran kardiyak travmalarda acil cerrahi tedavi sonuçları................................................................................................................................................................ 23
The minimal extracorporeal circulation circuit versus CPB................................................................................................................................................................. 23
Ailede koroner arter hastalığı öyküsünün aorta koroner baypas operasyonu yapılan hastalarda çok yönlü değerlendirmesi: 5 yıllık sonuçlar................................. 24
Clinical significance of preoperative glycosylated hemoglobin in diabetic patients scheduled for coronary artery surgery............................................................... 24
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
Periferik Arter Hastalıkları - 3
[S-054]
[S-055]
[S-056]
[S-057]
[S-058]
[S-059]
[S-060]
[S-061]
High velocity missile related vascular ınjuries..................................................................................................................................................................................... 25
Karotis cerrahisinde İNVOS 5100 ile serebral oksijen monitorizasyonu............................................................................................................................................. 25
Lymphocite counts, mean platelet volume and platelet distribution width levels correlated with the severity of vasospastic disorders............................................ 25
Ekstra-anatomik crossover femoro-popliteal baypas cerrahisinin orta dönem sonuçları..................................................................................................................... 26
Akut arteriyel tıkanıklıklar: Retrospektif çalışma................................................................................................................................................................................. 26
Ultrasonografik tromboliz yöntemi ile derin ven trombozu sonrası gelişen subakut masif pulmoner emboli tedavisi: Azerbaycan’da ilk vaka deneyimi................ 26
Bir taraf total oklüzyon, karşı taraf ciddi stenoz olan karotis arter stenozu hastalarında total oklüde tarafın revaskülarizasyonu karşı tarafın
tedavisini kolaylaştırır mı?.................................................................................................................................................................................................................... 27
Karotis tıkanıklığına bağlı akut-subakut inmelerde cerrahi tedavi mümkün mü? Endikasyana nasıl karar verilir? (50 Vakalık tecrübemiz).................................... 27
Periferik Arter Hastalıkları - 4
[S-062]
[S-063]
[S-064]
[S-065]
[S-066]
[S-067]
[S-068]
Lipid peroksidasyonu ve antioksidan kapasite ile periferik arter hastalığı bulunan hastaların semptomları arasında ilişki var mı?................................................... 27
Karotis endarterektomi operasyonlarında eversiyon tekniği sonuçları................................................................................................................................................. 28
Periferik arter yaralanmaları................................................................................................................................................................................................................. 28
Kocaeli Derince Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği periferik arteryel stent, balon anjiyoplasti başlangıç deneyimlerimiz...................................................... 28
Treatment strategies for infrainguinal prosthetic graft infection: Report of 20 cases.......................................................................................................................... 29
Alt ekstremite vasküler yaralanmaları.................................................................................................................................................................................................. 29
Carotid endarterectomy in the octogenarian with bilateral disease...................................................................................................................................................... 29
Kapak Hastalıkları - 3
[S-069]
[S-070]
[S-071]
[S-072]
[S-073]
[S-074]
[S-075]
Pulmoner venlere ve mitral kapağa invaze, biatriyal malign fibröz histiositom: Olgu sunumu........................................................................................................... 29
Aort stenozu etiyolojisinde kalsifik ve enflamatuvar mekanizmaların farklı aort kapakçıklarındaki etkisinin araştırılması............................................................... 30
Non-miksoma kardiyak tümörlerin erken ve orta dönem cerrahi tedavi sonuçları............................................................................................................................... 30
Can the Mitrofix™ Restoration Concept be a solution for ischemic mitral valve regurgitation? A year after first implantation........................................................ 30
Early outcomes of the sutureless aortic valves versus conventional stended bioprosthesis................................................................................................................. 31
MVR uygulanan atriyal fibrilasyonlu hastalarda kriyoterapi ile ablasyonun erken dönem sonuçları.................................................................................................. 31
Aort kapak endokarditlerinin cerrahi tedavisi: 30 yıllık tecrübemiz.................................................................................................................................................... 31
Kapak Hastalıkları - 4
[S-076]
[S-077]
[S-078]
[S-079]
[S-080]
[S-081]
[S-082]
[S-083]
Therapeutic approach to ischemic moderate mitral regurgitation in patients undergoing coronary artery bypass surgery................................................................. 31
Comparison of three different tricuspid annuloplasty techniques: suture, ring or band....................................................................................................................... 32
Atriyal fibrilasyonun cerrahi tedavisinde kriyoablasyon ve radyofrekans ablasyon tekniklerinin karşılaştırılması............................................................................ 32
Kardiyak miksoma ve embolizasyon riski............................................................................................................................................................................................ 33
Posterior mitral liflet proplapsusunun rezeksiyon yapmadan politetrafloroetilen neokorda ile tamiri................................................................................................. 33
Early outcomes of the sutureless aortic valve (Perceval S) versus stendless bioprosthese valve (Freedom solo)............................................................................... 33
Çarpan kalpte mitral kapak ameliyatı sonuçlarımız.............................................................................................................................................................................. 33
Kalp damar cerrahisi kliniği hastaların vakum yardımlı kapama yöntemi ile enfeksiyon tedavisinin sonuçları ................................................................................ 34
Abdominal Aort Cerrahisi ve Girişimleri - 1
[S-084]
[S-085]
[S-086]
[S-087]
[S-088]
[S-089]
[S-090]
Surgical treatment of infrarenal abdominal aortic aneurysms: evaluation of early and late period autcomes..................................................................................... 34
Endovasküler tamir uyguladığımız abdominal aort anevrizmalı olgu serimizde erken ve orta dönemde bulgulanan endoleak özellikleri........................................ 34
Kocaeli Derince Hastanesi aort anevrizmalarının endovasküler stent-greft tedavisinde ilk sonuçlar.................................................................................................. 35
Endovasküler aort cerrahisi: Marmara Üniversitesi deneyimi.............................................................................................................................................................. 35
Abdominal aort anevrizma tedavisinde açık cerrahi ile endovasküler girişimin kısa ve uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması.................................................. 35
Abdominal aort anevrizmasında sistemik oksidan- antioksidan denge................................................................................................................................................ 36
Rüptüre abdominal aort anevrizmaları ve zamanlama.......................................................................................................................................................................... 36
Kapak Hastalıkları - 2
[S-091]
[S-092]
[S-093]
[S-094]
[S-095]
[S-096]
[S-097]
[S-098]
[S-099]
Thrombocytopenia as a fatal complication after bioprosthetic aortic valve implantation.................................................................................................................... 37
Aort kök genişletme operasyonlarının ek kapak patolojisine ve vetrikül fonksiyonlarına etkisi: 36 Olgunun incelenmesi................................................................ 37
Superior septal approach for mitral valve surgery................................................................................................................................................................................ 37
Surgical aortic valve replacement with sutureless valve in high risk patients -single centre experience............................................................................................. 37
Triküspit kapak cerrahisi uygulamalarımız: 272 olgunun değerlendirilmesi....................................................................................................................................... 38
Sutureless aortic valve replacement in high surgical risk patients: a single center initial experience.................................................................................................. 38
Kalsifik aort kapak stenozu olan hastalarda stentli ve stentsiz biyoprotez aort kapak replasmanının orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması............................... 38
KABG ile iskemik MY nedeniyle mitral anuloplasti uygulanan hastaların erken dönem sonuçları.................................................................................................... 39
Effect of left atrial reduction on restoration and maintenance of sinus rhythm in patients undergoing mitral valve replacement; a pilot study................................ 39
Periferik Arter Hastalıkları - 1
[S-100]
[S-101]
[S-102]
[S-103] [S-104]
[S-105]
[S-106]
[S-107]
Measurement of blood flow volume with color flow duplex ultrasonography in the lower extremity as an indicator of
tissue perfusion..................................................................................................................................................................................................................................... 39
Eversiyon ve konvasiyonel karotis endarterektomi tekniklerinin hipertansiyon açısından değerlendirilimesi: erken ve orta dönem sonuçlar.................................. 40
Does a basic blood test tell the location of peripheral vascular lesions?.............................................................................................................................................. 40
Karotis stenozlarında multidisipliner yaklaşımın önemi...................................................................................................................................................................... 40
Hyperbaric oxygen treatment of nonhealing arteriel insufficiency wounds......................................................................................................................................... 41
Alt ekstremite tıkayıcı tip periferik arter hastalıklarında endovasküler girişimlerimiz........................................................................................................................ 41
Periferik arter hastalığının cerrahi tedavisi ve sonuçları....................................................................................................................................................................... 41
Trakya bölgesindeki hemodiyaliz hastalarında periferik arter hastalığı görülme sıklığının araştırılması............................................................................................ 42
vii
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
Periferik Arter Hastalıkları - 2
[S-108]
[S-109]
[S-110]
[S-111]
[S-112]
[S-113]
[S-114]
[S-115]
[S-116]
[S-117]
[S-118]
[S-119]
[S-120]
[S-121]
[S-122]
[S-123]
[S-124]
Primer onarım yapılan karotid endarterektomi ile patch karotid endarterektomi yapılan olgularda restenoz açısından Doppler ultrasonografik olarak
fark varmı: Erken ve orta dönem sonuçları........................................................................................................................................................................................... 42
ROLE 2 Military Hospitals: Results of a new trauma care concept on 170 casulties.......................................................................................................................... 43
How should a vascular surgeon make a precise diagnosis for the lower extremity ulcer?................................................................................................................... 43
Majör alt ve üst ektremite travmalarında distal baypas sonuçlarımız................................................................................................................................................... 43
İnfragenikulat baypaslarda dual kompozit greftlerin patensiye etkisi.................................................................................................................................................. 43
Koroner revaskülarizasyonla birlikte eş zamanlı asandan aortobifemoral baypas cerrahisi................................................................................................................ 44
Heparinle indüklenmiş trombositopenik trombozis.............................................................................................................................................................................. 44
Karotis cerrahisinde şant kullanımını ortadan kaldıran yöntem: Sadece lokal anestezi (500 vakanın sonuçları)................................................................................ 44
Minimal invaziv proksimal aort cerrahisi............................................................................................................................................................................................. 45
Kronik tip a aort diseksiyonlu hastalarda cerrahi sonuçlarımız............................................................................................................................................................ 45
Minimal invaziv (Mini J Sternotomi ve İnnominate ven kanulasyonu) aort patolojilerinin cerrahi tedavisi (koşuyolu tekniği)........................................................ 45
tip-A aort disseksiyonu cerrahi tedavisinde antegrad ve retrograd serebral perfüzyonun karşılaştırması............................................................................................ 45
Dikişsiz aort kapak implantasyonunda kliniğimizin ilk deneyimleri.................................................................................................................................................... 46
Komplike tip B disseksiyonlarda TEVAR uygulamalarımız................................................................................................................................................................ 46
Arkus aort cerrahisi uygulanan hastalarda erken ve orta dönem sonuçlar............................................................................................................................................ 46
Direct innominate artery cannulation in surgery for annuloaortic ectasia............................................................................................................................................ 47
Tip 1 aort diseksiyonu cerrahi tedavisinde gelişen yeni stratejiler ve uygulamalarımız...................................................................................................................... 47
Torakal Aort Cerrahisi ve Girişimleri - 2
[S-125]
[S-126]
[S-127]
[S-128]
[S-129]
[S-130]
[S-131]
[S-132]
[S-133]
[S-134]
Stanford tip a aort diseksiyonlarında direkt aksiller arter kanülasyonu: 22 olgunun erken dönem sonuçları...................................................................................... 47
Etekli Bentall Prosedürünün yeni bir modifikasyonu ve beraberinde antegrad kan kardiyopeji ile anastomoz kontrolünün performansı.......................................... 48
Kompleks aortik hastalıklarda E-Vita Open stent greft ile onarımın erken dönem sonuçları.............................................................................................................. 48
Anevrizmal asandan aortanın doğrudan kanülasyonu.......................................................................................................................................................................... 48
Kapak koruyucu aort kök rekonstrüksiyonu deneyimlerimiz............................................................................................................................................................... 48
Arkus aorta patolojilerinin tedavisinde açık cerrahi ve hibrid yaklaşımın erken ve orta dönem sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi......................... 49
Torasik aort cerrahisi uygulamaları...................................................................................................................................................................................................... 49
Tip B diseksiyon vakalarında Bovin arkus anomalisi........................................................................................................................................................................... 49
Asandan ve arkus replasmanında çift greft tekniginin avantaj ve dezavantajları: 146 olgu ve sonuçları............................................................................................ 49
A simple and novel hemostatic aortic anastomotic technique for aortic aneurysms: diagonal basting sticht...................................................................................... 50
Kapak Hastalıkları - 5
[S-135] Our experiences in posterior rupture after MVR operations?............................................................................................................................................................... 50
[S-136] 75 yaş üstü ve ileri kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda j sternotomi ile aort kapak reaplasmanı................................................................................. 50
[S-137] Minimal invaziv sütürsüz perceval S aortik kapak replasmanı: tek merkez deneyimi......................................................................................................................... 51
[S-138] Atriyal fibrilasyonun cerrahi tedavisinde kriyoablasyon tecrübelerimiz.............................................................................................................................................. 51
[S-139] İskemik mitral yetmezlik onarımında yeni bir yaklaşım P2 plikasyonu............................................................................................................................................... 51
[S-140] The chronic kidney disease epidemiology collaboration equation is a superior prognostic indicator than the modification of diet in renal
disease equation after aortic valve replacement.................................................................................................................................................................................... 51
[S-141] Outcomes of mitral valve repair: a single-center experience of Baku Central Clinic Hospital............................................................................................................ 52
[S-142] Valve-sparing aortic root replacement and insulating valve repair...................................................................................................................................................... 52
Abdominal Aort Cerrahisi ve Girişimleri - 2
[S-143] Endovasküler girişimler çağında açık abdominal aort anevrizma cerrahisi......................................................................................................................................... 52
[S-144] Abdominal aort anevrizmasında endovasküler tamir uyguladığımız olgu serimizde gözlenen mortalitenin özellikleri...................................................................... 53
[S-145] Is aortouniliac stenting always required in ruptured abdominal aortic aneurysms?............................................................................................................................. 53
[S-146] Pararenal aort anevrizmasında dallı aortik stent-greft ile endovasküler aortik tamir: Türkiyedeki ilk başarılı deneyim..................................................................... 54
[S-147] Aort Patolojilerinde Endovasküler Girişimler...................................................................................................................................................................................... 54
[S-148] Aort hastalıklarında endovasküler tedavi (EVAR/TEVAR) uygulamalarımız..................................................................................................................................... 54
Abdominal Aort Cerrahisi ve Girişimleri - 3
[S-149] Effects of hiatal and thoracic clamping in ruptured abdominal aort aneurysms................................................................................................................................... 55
[S-150] Endovasküler stent-greftin bir kısmının aort içinde bırakılarak açık cerrahi yöntemle çıkarılması..................................................................................................... 55
[S-151] Tip V torakoabdominal aort anevrizmalarında Chimney, sandviç ve periskop greft teknikleri ile endovasküler tedavi..................................................................... 55
[S-152] Anaconda experiment in endovascular stent therapy of abdominal aortic aneurysms: early results of a single center....................................................................... 56
[S-153] Carbon dioxide as a contrast in digital subtraction angiography during endovascular aortic repair.................................................................................................... 56
[S-154] Relationship between the two surgical access of aortoiliac occlusive disease and recovery of ED..................................................................................................... 56
[S-155] Abdominal aort anevrizmaları patolojilerindeki endovasküler uygulaması erken dönem sonuçlarımız.............................................................................................. 57
Ödüllü Damar Bildiri Oturumu
[S-156] Safen greft’te meydana gelen hücresel hasarı önlemede perivasküler siyanoakrilat (Glubran 2) uygulaması: Deneysel model......................................................... 57
[S-157] Impact of CD 34 (+) pluripotent mesenchymal stem cell therapy in patients with chronic critical limb ischemia.............................................................................. 57
[S-158] Serum SCUBE-1 levels can predict endothelial dysfunction in healthy young adults......................................................................................................................... 58
[S-159] Antegrad serebral perfüzyon ve hipotermik sirkülatuar arrest tekniğiyle aort cerrahisi yapılan hastalarda visceral iskemi:
Klinik sonuçlar ve oksidatif-nitrozatif stress ürünleri üzerine prospektif bir çalışma.......................................................................................................................... 58
[S-160] Spinal kord iskemi/reperfüzyon hasarına montelukastın etkisi............................................................................................................................................................ 58
Konjenital Bildiri Oturumu - 2
[S-161] Ross-Konno procedure for the treatment of complex congenital left ventricular outflow tract obstruction - long-term results of 27 patients................................... 59
viii
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[S-162]
[S-163]
[S-164]
[S-165]
[S-166]
[S-167]
[S-168]
[S-169]
Warden operasyonu............................................................................................................................................................................................................................... 59
“Decellularized porcine extracellular matrix scaffold” yaması ile yapılan Norwood stage 1 operasyonu sonrası erken dejenerasyon ve anevrizma gelişimi.......... 59
Pediatrik ve konjenital kalp cerrahisinde hibrid tedavi (preoperatif, operatif ve erken postoperatif yaklaşım)................................................................................... 60
Atriyal septal defektin cerrahi tedavisinde submamarian cilt kesisi ile onarım................................................................................................................................... 60
Konjenital kalp cerrahisinde ECMO uygulama ve sonuçlarımız.......................................................................................................................................................... 60
Atriyoventriküler septal defekt cerrahi tedavisinde iki tekniğin karşılaştırılması................................................................................................................................ 60
Çocuk ve genç erişkin hastalarda aort kapak onarımı deneyimimiz..................................................................................................................................................... 61
Truncus arteriosus: 10 yıllık deneyimimiz............................................................................................................................................................................................ 61
Venöz ve Lenfatik Hastalıklar - 1
[S-170]
[S-171]
[S-172]
[S-173]
[S-174]
[S-175]
[S-176]
[S-177]
[S-178]
[S-179]
Red blood cell distribution width is associated with early failure of arteriovenous fistula for haemodialysis access......................................................................... 61
Management of arteriovenous fistula-related true aneurysms: when and how?................................................................................................................................... 62
Derin ven trombozu kliniği ile karışabilen nonvasküler lezyon= baker kisti....................................................................................................................................... 62
Endovenous laser therapy of great saphenous vein= 6-months follow-up........................................................................................................................................... 62
Vena safena parva yetmezliklerine yaklaşımlarımız............................................................................................................................................................................ 63
Endovenöz lazer ablasyon uygulanan hastalarda daha az ağrılı tümesan solüsyonu............................................................................................................................ 63
Vena Saphena Magna yetersizliğinde endovenöz laser ablasyon (EVLA) yöntemi ve radyofrekans ablasyon (RF) yönteminin
kısa dönem sonuçlarının karşılaştırılması............................................................................................................................................................................................. 63
Varis hastalarında yüksek cardio-ankle vascular index (CAVI) skoru bulunması neyi gösterir? Venöz yetmezlik aynı zamanda
arteriyel sertliğin bir belirteci olabilir mi?............................................................................................................................................................................................ 64
Türkiye’de ilk kez yapılan su buharı yöntemiyle endovenöz oklüzyon uyguladığımız ilk 65 vakanın erken dönem sonuçları.......................................................... 64
Metisiline dirençli Staphylococcus aureus ile oluşturulan deneysel politetrafloroetilen greft enfeksiyonu modelinde linezolid, teikoplanin ve
vankomisinin etkinliğinin değerlendirilmesi........................................................................................................................................................................................ 64
Deneysel Çalışmalar - 1
[S-180]
[S-181]
[S-182]
[S-183]
[S-184]
[S-185]
[S-186]
Akut pulmoner embolinin yerleşimi ile gamma glutamil transferaz ilişkisi......................................................................................................................................... 65
Ozon oksidatif önkoşullamasının sıçanlarda kontrast madde nefropatisi üzerine olan etkileri............................................................................................................ 65
Changes in cardiac and renal oxidant biomarkers with different thromboprophylactic agents after peripheral ischemia reperfusion................................................ 66
İnternal torasik arter grefti hazırlanmasında Plasmablade™ kullanımın konvansiyonel koter kullanımına avantajı var mı?............................................................. 66
Akut aortik iskemi reperfuzyon modelinde iloprost ve n-asetilsisteinin iskelet kasi hasari üzerine etkisi.......................................................................................... 66
International cooperation in cardiac surgery: a Turkish team in a remote new center of bangladesh.................................................................................................. 67
Alt ekstremite iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine keten tohumunun (linum usitatissimum) etkisinin hiperkolesterolemik rat modelinde araştırılması.................... 67
Deneysel Çalışmalar - 2
[S-187]
[S-188]
[S-189]
[S-190]
[S-191]
[S-192]
[S-193]
Vasküler greft enfeksiyonlarında hangi protez enfeksiyona daha dirençlidir: Politetrafluoroetilen (PTFE), biosynthetic prosthesis (Omniflow II)?........................ 67
Interleukin 10 - 592 C/A polimorfizmi ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişkinin araştırılması.................................................................................................... 68
Diyabetik yarada hiperbarik oksijen ve trombositten zengin plazma tedavi yöntemlerinin etkinliği: Deneysel çalışma.................................................................... 68
Deneysel olarak iskemi-reperfüzyon modeli oluşturulmuş sıçanlarda kefirin böbrek ve akciğer fonksiyonlarına etkileri.................................................................. 68
Thrombin inhibitor dabigatran protects the renal tissue against oxidant damage induced by peripheral ıschemia reperfusion.......................................................... 68
Kardiyomiyosit ve mezenkimal kök hücre ko-kültürü aracılı hücre füzyonu ve hücresel değişimin fonksiyonel değerlendirilmesi.................................................. 69
Uyarılmış pluripotent kök hücrelerinden anjiyogenez ve revaskülarizasyonda rol oynayan endotelyal öncül ve
düz kas hücrelerin in-vitro koşullarda üretilmesi.................................................................................................................................................................................. 69
Periferik Arter Hastalıkları - 7
[S-194]
[S-195]
[S-196]
[S-197]
[S-198]
[S-199]
[S-200]
[S-201]
Can maturationand patency problems in radiocephalic fistula be prevented?...................................................................................................................................... 70
Midterm results following percutaneous rotational thrombectomy for acute occlusions of arteriovenous access grafts.................................................................... 70
Preoperatif nötrofil/lenfosit oranının erken dönem arteriovenöz fistül başarısındaki prognostik önemi.............................................................................................. 70
Acil müdahale edilen psödoanevrizmalar............................................................................................................................................................................................. 71
Aksiller arter kanülasyonuna bağlı komplikasyonlar............................................................................................................................................................................ 71
Kronik böbrek yetersizliğine eşlik eden periferik arter hastalığı; cerrahi, medikal tedavisi ve takibi................................................................................................. 71
Periferik arter hastalığında koroner arter ve karotis arter hastalığı birlikteliği: 10 yıllık deneyim...................................................................................................... 72
Dizaltı distal periferik baypaslarda 10 yıllık deneyimlerimiz............................................................................................................................................................... 72
Torakal Aort Cerrahisi ve Girişimleri - 3
[S-202]
[S-203]
[S-204]
[S-205]
[S-206]
[S-207]
[S-208]
[S-209]
[S-210]
Aort anevrizma ve diseksiyonlarında endovasküler tecrübemiz: Retrospektif bir değerlendirme....................................................................................................... 72
Torakal ve torakoabdominal aort anevrizmalarının cerrahisinde basit klempaj tekniği....................................................................................................................... 73
Long-term results of anatomic aortic bypass graft technique for adult coarctation.............................................................................................................................. 73
Penetran kalp yaralanmalarında yaralanma yeri................................................................................................................................................................................... 73
Torakoskopik sempatektomiyi kim yapmalı? Kim karar vermeli?....................................................................................................................................................... 74
Tirone David cerrahisinde 9 yıllık sonuçlarımız................................................................................................................................................................................... 74
Akut tip I diseksiyonlarda tek aşamada total torasik aorta onarımı...................................................................................................................................................... 74
Asendan aort patolojilerinde yüksek arkus kanülasyonu ve diğer kanülasyon teknikleri ile karşılaştırılması..................................................................................... 74
Torasik aorta anevrizması ve diseksiyonunda hibrit stent greft sistemi ile cerrahi tedavi: İlk klinik deneyimlerimiz........................................................................ 75
Minimal İnvaziv, TAVI, Robotik Kalp Cerrahisi - 2
[S-211]
[S-212]
[S-213]
[S-214]
[S-215]
TAVI uygulamalarında femoral arter girişim yeri problemleri. Şifa üniversitesi deneyimi................................................................................................................ 75
Transcatheter aortic valve implantation (TAVI): Short term results accompanied with 65 cases....................................................................................................... 76
The minimally invasive right anterolateral minithoracotomy approach for the heart valve surgery: report of 44 cases..................................................................... 76
Yüksek riskli hastalarda yoğun bakımı ortadan kaldıran yöntem; mini retroperitoenal yöntemle aort cerrahisi (206 vakalık tecrübelerimiz).................................. 76
Minimal invazif J-sternotomi ile aort kapak replasmanı: İlk deneyimlerimiz...................................................................................................................................... 76
ix
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[S-216]
Transfemoral aort kapak replasmanı (TAVI) ile ilişkili vasküler komplikasyonlar ve cerrahi sonuçları............................................................................................ 77
Periferik Arter Hastalıkları - 8
[S-217]
[S-218]
[S-219]
[S-220]
[S-221]
[S-222]
[S-223]
[S-224]
[S-225]
Kronik total oklüzyonlarda endovasküler tedavi.................................................................................................................................................................................. 77
Perkütan translüminal anjiyoplasti ile subklaviyan çalma sendromu tedavisi: Erken dönem sonuçlar................................................................................................ 77
Carotid endarterectomy in the octogenarian with contralateral carotid disease: a single center experience........................................................................................ 78
Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerin ve kalıcı hemodiyaliz kateterlerin açık kalma süresi ve komplikasyonlar................................................................... 78
Son dönem kronik böbrek yetmezliği hastalarında hemodiyaliz amaçlı kateterizasyonda İlio-kaval ve sağ atriyal kateter deneyimlerimiz...................................... 78
Nevşehir Devlet Hastanesi’ne başvuran üst ekstremite arter yaralanmalarında cerrahi deneyimimiz................................................................................................. 79
Akut mezenter iskemi cerrahisinde klinik deneyimlerimiz.................................................................................................................................................................. 79
The variety of non-smoking related cancers in diabetic patients with history of revascularisation interventions due to
severe atherosclerotic occlusive diseases.............................................................................................................................................................................................. 79
Vasküler yaralanmalarda cerrahi deneyimlerimiz................................................................................................................................................................................ 80
Periferik Arter Hastalıkları - 9
[S-226]
[S-227]
[S-228]
[S-229]
[S-230]
[S-231]
Periferik tıkayıcı arter hastalıklarında biyodegredable stent deneyimlerimiz...................................................................................................................................... 80
İyatrojenik femoral arter psödoanevrizmalarında tedavi yolu nasıl olmalıdır? (113 vaka).................................................................................................................. 80
Timing of carotid endarterectomy: perioperative outcome according to index event to operation room time.................................................................................... 81
Can ABPI and CIMT be new early stage markers in terms of subclinical atherosclerosis in patients with rheumatoid arthritis?...................................................... 81
Vasküler cerrahi uygulanacak periferik tıkayıcı arter hastalığı olan hastalarda, sol vetrikül fonksiyonlarının mortalite ve morbidite üzerine etkisi........................ 82
Anjiyografi labaratuarında gelişen kardiyak yaralanmalar ve acil cerrahi sonuçları............................................................................................................................ 82
Periferik Arter Hastalıkları - 10
[S-232]
[S-233]
[S-234]
[S-235]
[S-236]
[S-237]
[S-238]
[S-239]
[S-240]
[S-241]
[S-242]
[S-243]
[S-244]
[S-245]
Kalp ve damar cerrahisi kliniğinin periferik anjiyografi uygulamaları................................................................................................................................................. 82
Semptomatik popliteal arter anevrizmalarında medial veya posterior yaklaşımın, postoperatif morbidite ve mortaliteye etkileri..................................................... 83
Karotis endarterektomisin de patch mi, eversiyon-primer kapama mı?............................................................................................................................................... 83
Genel anestezi altında intraoperatif hipertansiyon sağlanarak karotis endarterektomi uygun bir seçenek midir?............................................................................... 83
Effects of iloprost infusion on peripheral arterial oxygen saturation in patients with critical limb ischemia...................................................................................... 84
Karotid arter stenozlu hastalarda asetilsalisilikasit+pentoksifilin ve silostazol tedavilerinin etkileri.................................................................................................. 84
Karotid endarterektomide uygulanan cerrahi tekniklerin karotid arter klempleme zamanı ve strok insidansına etkileri.................................................................... 85
Tiroid fonksiyonlarının karotid arter plak morfolojisi ve plak ülseri ile ilişkisi................................................................................................................................... 85
Aortobifemoral baypas operasyonlarında transperitoneal greft geçirilmesinde kullanılan konvansiyonel yöntemle kliniğimizde uygulanan
alternatif yöntemin karşılaştırılmasına yönelik cerrahi tekniklerimiz.................................................................................................................................................. 86
Sadece aspirin veya aspirin+klopidogrel alan hastalarda karotis endarterektomi sonrası kanamanın karşılaştırılması....................................................................... 86
Surgery with reversed saphenous vein for chronic lower limb ischemia............................................................................................................................................. 86
İleri evre perifer damar hastalıklarında kök hücre uygulamaları.......................................................................................................................................................... 86
Üst ekstremite vasküler yaralanmaları.................................................................................................................................................................................................. 87
Carotid body tumors and surgical management.................................................................................................................................................................................... 87
Periferik Arter Hastalıkları - 6
[S-246]
[S-247]
[S-248]
[S-249]
[S-250]
[S-251]
[S-252]
[S-253]
Akut iskemik inmede erken karotis cerrahisinin morbidite ve fonksiyonel düzelme üzerine etkisi.................................................................................................... 87
Operasyon süresi ve ek vasküler cerrahi girişim gereksinimi açısından aortobifemoral baypas operasyonlarında transperitoneal greft
geçirilmesinde kullanılan konvansiyonel yöntemle kliniğimizde uygulanan alternatif yöntemin karşılaştırılması............................................................................. 88
Peripheral vascular complications due to the catheterization applications........................................................................................................................................... 88
Perioperatif inme insidansını azaltmada eşzamanlı karotis ve koroner cerrahinin önemi.................................................................................................................... 88
Shamblin tip 3 karotid body tümör tedavisinde embolizasyon yapmak gerekli mi ?........................................................................................................................... 89
Clinical features and patency rates of biodegradable peripheral stents................................................................................................................................................ 89
Periferik vasküler yaralanmalarda deneyimlerimiz; 45 olgunun retrospektif incelenmesi................................................................................................................... 89
Popliteal arter anevrizma tanısıyla cerrahi onarım uygulanan olgulardaki deneyimlerimiz................................................................................................................ 90
Koroner Arter Hastalıkları - 5
[S-255]
[S-256]
[S-257]
[S-258]
[S-259]
[S-260]
[S-261] [S-262]
[S-263]
[S-264]
Kardiyak cerrahide intraaortik balon pompası kullanımı: 3135 hastalık tek merkez deneyimi........................................................................................................... 90
Açık kalp ameliyatı sonrası gelişen perikardiyal efüzyonların tedavisinde colchicine........................................................................................................................ 90
Bozulmuş sol ventrikül fonksiyonlu hastalarda levosimendan infüzyonu sonrası miyokardiyal kasılmanın “doku takip ekokardiografi”
yöntemiyle değerlendirilmesi................................................................................................................................................................................................................ 91
The preventive effects of posterior pericardiotomy with intrapericardial tube on the development of pericardial effusion, atrial fibrillation, and
acute renal injury after coronary artery surgery: a prospective, randomized, controlled trial.............................................................................................................. 91
Stent uygulamaları sonrasında koroner arter baypas greft operasyonu yapılan hastalarda prognoz.................................................................................................... 91
Postoperativ akut aritmilerin tedavisinde flekainidin kullanımı........................................................................................................................................................... 92
Koroner baypas cerrahisi yapılan, karotis lezyonu olmayan hastalarla cerrahi endikasyonu olmayan karotis lezyonuna sahip hastaların
serebral oksimetri ölçümleri ile postoperatif serebrovasküler olay arasındaki ilişkinin araştırılması.................................................................................................. 92
Aorta koroner baypas ameliyatı yapılan hastalarda böbrek komplikasyonu gelişimi: 5 yıllık süreçte 85 olgunun değerlendirmesi................................................... 92
Koroner baypas sonrası erken dönem mortalite belirteci: NLR........................................................................................................................................................... 93
Yüksek riskli hastalarda poliglikonat (maxon) sütür ile desteklenen sternum kapama tekniğinin aseptik sternal dehissens üzerine etkisi........................................ 93
Koroner Arter Hastalıkları - 6
[S-265]
[S-266]
[S-267]
[S-268]
x
Hemodiyaliz gören kronik böbrek yetmezlikli hastalarda uygulanan koroner arter baypas cerrahisinde erken dönem mortaliteyi etkileyen faktörler..................... 93
Diyabetik hastalarda kardiyak cerrahi sonrası akut böbrek yetmezliğinin erken dönem teşhisinde yeni indikatörler: NGAL ve Sistatin C...................................... 94
Epikardiyal yağ dokusu: Koroner baypas cerrahisi sonrası atriyal fibrilasyon belirteci....................................................................................................................... 94
Open heart surgery results in octogenerian patients............................................................................................................................................................................. 94
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[S-269]
[S-270]
[S-271]
[S-272]
Single dose del nido cardioplegia solution provides safe and efficient myocardial protection during coronary artery bypass grafting.............................................. 94
Preoperatif serum pro-BNP değerlerinin koroner arter baypas greft cerrahisi yapılan hastalarda postoperatif sonuçlar üzerine etkilerinin incelenmesi.................. 95
Koroner arter baypas cerrahisinde uygulanan koroner endarterektomi tekniğinin erken dönemde morbidite ve mortalite üzerine etkinliği,
erken dönem sonuçlarımız.................................................................................................................................................................................................................... 95
Aorta koroner baypas ameliyatı yapılan hastalarda nonpulsatil pompa ile pulsatil pompanın karşılaştırılması: 5 yıllık sonuçlar...................................................... 95
Venöz ve Lenfatik Hastalıklar - 2
[S-273]
[S-274]
[S-275]
[S-276]
[S-277]
[S-278]
[S-279]
[S-280]
[S-281]
Perforan ven yetmezliğinde tedavi stratejisi: Cerrahi mi, termal ablasyon mu, skleroterapi mi?........................................................................................................ 96
Kozmetik açıdan ciltten uygulanan radyofrekans ablasyon etkili bir tedavi midir?............................................................................................................................. 96
Variköz venin endovenöz ablasyonunda yeni bir yöntem: VariClose® Vein Sealing Systems............................................................................................................ 97
Kocaeli Derince Hastanesi olarak subfasyal endoskopik perforan ven cerrahisi deneyimlerimiz....................................................................................................... 97
Venöz yetmezlik yarası olan hastalara transdermal oksijen tedavisi ve sonuçları............................................................................................................................... 97
The preoperative evaluation in lower extremity varicose vein operations........................................................................................................................................... 98
Total inferior vena cava trombozu tedavisinde Türkiye’de ilk kez uygulanan anjiovac sistem........................................................................................................... 98
Derin ven trombozunda kateter aracılığı ile trombolitik tedavi deneyimlerimiz.................................................................................................................................. 98
Venöz tromboembolide hastalar hastalığının farkında mı ?................................................................................................................................................................. 99
Kalp Yetmezliği, Transplantasyon, Mekanik Destek Sistemleri - 1
[S-282]
[S-283]
[S-284]
[S-285]
[S-286]
[S-287]
[S-288]
[S-289]
Kalp yetmezliğinde etiyolojik, prognostik değerlerin yaşam süreci ve mekanik dolaşım desteği zamanlamasına etkileri................................................................. 99
Kalp yetmezliği, transplantasyon ve mekanik destek venovenous extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome:
a four-year single centre experience................................................................................................................................................................................................... 100
Kalpten kalbe; bir yetmezlik hikayesi................................................................................................................................................................................................. 100
Kalp naklinde koşuyolu deneyimi....................................................................................................................................................................................................... 100
Yetersizliğinde ECMO uygulaması.................................................................................................................................................................................................... 100
Pediyatrik kardiyak allograft vaskülopatinin teşhis ve takibinde koroner anjiyografinin rolü........................................................................................................... 101
Biventriküler destek cıhazı takılmış pediatrik hastada Centrimag® ve HeartWare® trombozu.......................................................................................................... 101
Ekstrakorporal membran oksijenasyonu uygulanan hastaların erken dönem sonuçları..................................................................................................................... 102
Kalp Yetmezliği, Transplantasyon, Mekanik Destek Sistemleri - 2
[S-290]
[S-291]
[S-292]
[S-293]
[S-294]
[S-295]
[S-296]
[S-297] [S-298]
The midterm results of implantable rotary blood pumps from a center in the İstanbul, Turkey........................................................................................................ 102
Increased red blood cell transfusions are associated with worsening outcomes in orthotopic heart transplant recipients................................................................. 102
Kalp transplantasyonu sonrası nadir sağ kalp yetmezliği nedeni: Sağ koroner kusp trombozu......................................................................................................... 103
Uzun etkili ventriküler destek cihazı uygulamalarında koşuyolu deneyimi....................................................................................................................................... 103
Sol ventriküler destek cihazı implantasyonu ile kombine uygulanan kardiyak cerrahi...................................................................................................................... 103
Heart transplantation experience of our clinic.................................................................................................................................................................................... 103
Yüksek pulmoner vasküler rezistans nedeni ile kalp nakli yapılamayan hastalarda inhaler iloprost ve oral sildenafil kombinasyonunun etkisi............................. 104
Biorhythm study in patients with varicose veins................................................................................................................................................................................ 104
Derin ven trombozunda rotasyonel trombektomi deneyimlerimiz: 8 vaka......................................................................................................................................... 104
Venöz ve Lenfatik Hastalıklar - 3
[S-299]
[S-300]
[S-301]
[S-302]
[S-303]
Telenjektazi tedavisinde uyguladığımız skleroterapi yöntemlerimiz................................................................................................................................................. 105
Mekanik-kimyasal endövenöz ablasyon tedavisinin endövenöz lazer tedavisi ile erken dönem komplikasyon oranlarının karşılaştırılması.................................. 105
Derin ven trombozu tedavisinde farmakomekanik trombektomi (Cleaner®) kullanımı..................................................................................................................... 106
The surgical treatment of varicose veins: two years of experıences in a new cardiovascular surgery center.................................................................................... 106
Akut derin ven trombozunda sistemik oksidan antioksidan dengenin tedaviye cevabı...................................................................................................................... 106
Venöz ve Lenfatik Hastalıklar - 4
[S-304]
[S-305]
[S-306]
[S-307]
[S-308]
[S-309]
[S-310]
Endovenöz lazer ve radyofrekans ablasyon yapılan hastaların yüzeyel trombofilebit ve derin venöz trombozu açısından karşılaştırılması.................................... 107
İzole safeno-femoral yetmezlikte EVLT ve RFA karşılaştırması: Randomize prospektif çalışma.................................................................................................... 107
Yozgat ilinde derin ven trombozlu hastalarda factor V leiden, protrombin G20210A ve
Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) gen mutasyonlarının insidansı........................................................................................................................................ 107
Cilt altı venöz yapılarla bağlantılı telenjektazik varislerin tedavisi.................................................................................................................................................... 108
Autologous platelet rich plasma in treatment of chronic venous leg ulcers; a prospective case series.............................................................................................. 108
While we make thermocoagülation with TC 3000, which needle use on the face and nasal telangiectases?
Nichel needle (R3i) or stainless steel needle (K3i) ?.......................................................................................................................................................................... 108
Kemoterapi amaçlı venöz port kateteri yerleştirilmesinde intraoperatif Doppler ultrasonografi kullanımı....................................................................................... 109
Ödüllü Deneysel Bildiri Oturumu
[S-311]
[S-312]
[S-313]
[S-314]
[S-315]
Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine rivaroksabanın etkileri.......................................................................................................................................... 109
Labetalol, nebivolol ve propranolol’un insan radiyal arteri üzerinde vazorelaksan etkisi................................................................................................................. 109
In vitro hemolytic performance evaluation of a new implantable centrifugal heart pump (Istanbul VAD) with an optimized design............................................. 110
Intraperitoneal Slymarins reduced end organ injuries and oxidative stress in a rat Supramesenteric Ischemia Reperfusion model................................................. 110
DFF cihazıyla üretilen sığır IMA greftlerinin invivo etkinliğinin değerlendirilmesi......................................................................................................................... 111
Ödüllü Kardiyak Bildiri Oturumu
[S-316]
[S-317]
[S-318]
[S-319]
Uzak iskemik ön-koşullama kardiyak cerrahide oksidatif stresi azaltır............................................................................................................................................. 111
Biküspit aort kapak ve asendan aort anevrizmalı olgularda matriks metalloproteinaz gen polimorfizminin
literatür eşliğinde değerlendirilmesi.................................................................................................................................................................................................... 111
Düz ve S tipi sternotomi karşılaştırması: Koyunlarda yapılan histolojik çalışma.............................................................................................................................. 112
Effects of preoperative I-carnitine supplementation on neutrophil-lymphocyte ratio in patients undergoing coronary artery bypass surgery................................. 112
xi
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[S-320]
Kardiyomiyojenik farklılaşma potansiyeli olan kök/öncül hücrelerin diferansiyasyon sürecinde gen ekspresyon profilinin transkriptom ve
proteom ebadında araştırılması (Ex vivo deneysel çalışma)............................................................................................................................................................... 112
Ödüllü Konjenital Bildiri Oturumu
[S-321]
[S-322]
[S-323]
[S-324]
[S-325]
[S-326]
[S-327]
[S-328]
[S-329]
Açık kalp cerrahisi sonrası üç yaş altında periton diyalizi uygulanan pediyatrik hastalarda sağkalım belirleyicileri....................................................................... 113
Preoperatif nötrofil-lenfosit oranının Fallot tetralojisi onarımı sonrası postoperatif morbiditeye etkisi var mı?............................................................................... 113
Aortic arch reconstruction with No-React® BioIntegral curved pericardial patch in congenital heart
disease-long-term results of 92 patients.............................................................................................................................................................................................. 113
Ventriküler septal defekt + pulmoner atrezili hastalarda modifiye mee şantı tekniği........................................................................................................................ 114
Çocuklarda postoperatif kardiyak arrest tedavisinde E-CPR kullanımı............................................................................................................................................. 114
Fallot tetralojili hastalarda tam düzeltme sonrası geç dönemde yapılan sağ ventrikül çıkım yolu rekonstrüksiyonu ve
pulmoner kapak replasmanı................................................................................................................................................................................................................ 115
İntravenöz iloprostun konjenital kalp cerrahisi sonrası pulmoner arteriyel hipertansiyon üzerine etkisi.......................................................................................... 115
Pediatrik kalp cerrahisinde koroner revaskülarizasyon prosedürleri.................................................................................................................................................. 115
Büyük arterlerin düzeltilmiş transpozisyonunda double switch operasyonu: 18 yılda 15 hastaya ait deneyim................................................................................. 116
Konjenital Bildiri Oturumu - 3
[S-330]
[S-331]
[S-332]
[S-333]
[S-334]
[S-335]
Use of valved conduit for chimney technique for mitral valve replacement...................................................................................................................................... 116
İntra/ekstrakardiyak kondüit fenestre fontan ameliyatı yapılan iki olgu............................................................................................................................................ 116
Surgical resection of a huge congenital cardiac fibroma - a video presentation................................................................................................................................. 117
Sol atriyuma açılan persistan sol vena kavası olan hastada, sağ atriyal apendiks flebi ile otojen rekonstrüksiyon........................................................................... 117
Uyanık ve mekanik ventilasyona bağlı olmayan koopere hastada ECMO takibi ve sonlandırılması................................................................................................ 117
Pulmoner unifokalizasyonda yeni bir teknik: Otolog pulmoner arter segmenti interpozisyonu........................................................................................................ 118
Venöz ve Lenfatik Hastalıklar - 5
[S-336]
[S-337]
[S-338]
[S-339]
[S-340]
[S-341]
[S-342]
[S-343]
[S-344]
Çok geniş çaplı safen venlerin tedavisinde iki tekniğin karşılaştırılması: Konvansiyonel cerrahi veya endovenöz ablasyon........................................................... 118
İdeal compression therapy and outcomes in venous ulcers................................................................................................................................................................ 118
Derin ven trombozunda total kolesterol ve trigliserid seviyelerinin araştırılmasının önemi.............................................................................................................. 119
Tinzaparine reduces mean platelet volume; shal we consider it as anti-inflammatory or anticoagulant effect?................................................................................ 119
Nevşehir Devlet Hastanesi’nde endovenöz radyofrekans ablasyon uyguladığımız hastaların kısa dönem sonuçları........................................................................ 119
Kronik periferik lenfödem klinik, etyopatogenetik ve diyagnostik analiz.......................................................................................................................................... 120
Treatment of the telangiectasies by the technique of thermo coagulation, using stainless steel or nickel needles. Study on 120 patients....................................... 120
Hemodiyaliz amaçlı yapılan kateterizasyon işlemi sırasında Doppler ultrasonografi kullanımı ve çift kontrol yöntemi.................................................................. 121
Derin ven trombozunda tam kan sayımı parametreleri biyomarker olarak kullanılabilir mi ?........................................................................................................... 121
Venöz ve Lenfatik Hastalıklar - 6
[S-345]
[S-346]
[S-347]
[S-348]
[S-349] [S-350]
[S-351]
[S-352]
[S-353]
Hastaların vizüel analog skala ile memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi................................................................................................................................. 121
Inherited risk factors in low-risk venous thromboembolism patients................................................................................................................................................. 122
Safena magna veni strippingi sonrası lokalize semptomlara organo-heparinoid’in etkinliği............................................................................................................. 122
Hemşirelerde kronik venöz hastalığın prevelansı, presentasyonu ve mesleksel risk faktörleri.......................................................................................................... 122
Hemodiyaliz hastalarında kalıcı-tünelli diyaliz kateteri uygulamalarımız......................................................................................................................................... 123
Port kateterlerin uzun dönem sonuçları.............................................................................................................................................................................................. 123
Kronik venöz yetersizliğin endovenöz laser ablasyon ile tedavisi: 294 hastanın analizi................................................................................................................... 123
Closure fast endovenous radiofrequency ablation, tulip fibre endovenous laser ablation and
bipolar radiofrequency -induced thermotherapy (RFTT): early and mid-term results of the 273 patients........................................................................................ 124
Venöz malformasyonlar: Diyagnostik ve terapötik modaliteler......................................................................................................................................................... 124
Venöz ve Lenfatik Hastalıklar - 7
[S-354]
[S-355]
[S-356] [S-357]
[S-358]
[S-359]
[S-360] [S-361]
Primer kronik venöz yetmezlikli hastalarda serum c-reaktif protein düzeylerinin değerlendirilmesi................................................................................................ 124
Transtorasik yolla kalıcı hemodiyaliz kateterizasyonu....................................................................................................................................................................... 125
Kronik hemodiyaliz hastalarında AV fistül erken revizyonları.......................................................................................................................................................... 125
Yüzeyel venöz yetmezlikli hastalarda n-bütil drog ile safen venin kapatılması erken dönem sonuçlarımız..................................................................................... 125
Seviye III ve IV vena kava tutulumu olan renal cell karsinoma tedavi sonuçları.............................................................................................................................. 126
Sonuçlar ve klinik deneyimimiz......................................................................................................................................................................................................... 126
Hemodiyaliz hastalarında arteriyovenöz fistül uygulamalarımız........................................................................................................................................................ 126
Derin ven trombozu tedavisinde EKOS kullanımı: Orta dönem sonuçlar.......................................................................................................................................... 126
Venöz ve Lenfatik Hastalıklar - 8
[S-362]
[S-363]
[S-364]
[S-365]
[S-366]
[S-367]
[S-368]
[S-369]
[S-370]
xii
Küçük variköz venlerde (CEAP C1) sıvı ve köpük skleroterapinin sonuçlarının değerlendirilmesi................................................................................................. 127
Does micronised purified flavonoid fractions have beneficial effect after endovenous laser ablation surgery?................................................................................ 127
Derin ven trombozunda ultrasound ile hızlandırılmış kateter aracılı trombolitik tedavi.................................................................................................................... 127
Telenjektazi ve retiküler venlere uygulanan skleroterapinin yakın dönem sonuçları......................................................................................................................... 128
Endovenöz radyofrekans ablasyon ile variköz ven tedavisi: 104 olgunun değerlendirilmesi............................................................................................................ 128
Endovenöz lazer ablasyon tedavisinde 980 nm ile 1470 nm dalga boyu enerjisinin karşılastırılması.
Uşak Devlet Hastanesi 3 yıllık deneyim............................................................................................................................................................................................. 128
Endovenöz radyofrekans ile büyük safen ven ablasyonu; erken-orta dönem sonuçlarımız............................................................................................................... 128
Kronik venöz yetmezlikli 100 olguda V.Safena magna ligasyonu + dizüstü köpük skleroterapi deneyimi erken sonuçlarımız....................................................... 129
Treatment of chronic venous insufficiency significantly decreases the oxidant status but does not affect the
antioxidant status at 24 weeks of follow up; a randomised, controlled study.................................................................................................................................... 129
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
Koroner Arter Hastalıkları - 7
[S-371]
[S-372]
[S-373]
[S-374]
[S-375]
[S-377]
[S-378]
[S-379]
[S-380]
Diklofenak sodyum koroner baypas yapılan hastalarda perikardiyal ve plevral efüzyonu önler mi?................................................................................................ 129
ST elevasyonsuz miyokard enfarktüsü sonrası erken KABG ameliyatları güvenle uygulanabilir..................................................................................................... 130
Preoperative CRP levels is not predictive early renal dysfunction after coronary artery bypass surgery.......................................................................................... 130
Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde postoperatif gelişen trombositopeninin erken dönem sonuçlar üzerine etkisi..................................................... 130
Yeni kurulan kalp ve damar cerrahisi ünitesi: ilk 100 vaka değerlendirilmesi................................................................................................................................... 131
Koroner arter baypas cerrahisinde iskemi modifiye albumin duyarlılığı............................................................................................................................................ 131
Kompleks kardiyak cerrahide miyokard krorumasında Custodiol tercih edilmeli midir?.................................................................................................................. 131
Aorta koroner baypas ameliyatı yapılan hastalarda revizyon oranları: 5 yıllık sonuçların değerlendirmesi...................................................................................... 131
BİS monitörizasyonunun kalp cerrahisindeki yeri.............................................................................................................................................................................. 132
Koroner Arter Hastalıkları - 8
[S-381]
[S-382]
[S-384]
[S-385]
[S-386]
İntraoperatif greft akım ölçümlerinin cerraha getirdiği yükümlülükler ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi: 338 vaka............................................................ 132
Kalp cerrahisi sonrası ikinci haftada gelişen plevral efüzyon sebepleri............................................................................................................................................. 133
Koroner arter baypas cerrahisi sonrası gelişen akut böbrek hasarı ve metabolik sendrom ilişkisi..................................................................................................... 133
Preoperative hemoglobin A1c predicts acute kidney injury after coronary artery bypass surgery ın nondiabetics........................................................................... 133
İzole koroner arter hastalığı nedeniyle opere edilen hastaların ve erken dönem sonuçları................................................................................................................ 134
Koroner Arter Hastalıkları - 8
[S-387]
Açık kalp ameliyatları sırasında serebral pulse oksimetri ölçümleri ile hemodinamik, respiratuar parametreler ve kan gazı verilerinin kaşılaştırılması................ 134
Koroner Arter Hastalıkları - 8
[S-388]
[S-389]
[S-391]
Koroner baypas cerrahisi sonrası böbrek yetmezliği ve risk faktörleri.............................................................................................................................................. 134
Kalsifik asendan aortlu hastalardaki koroner baypas cerrahisi sonuçlarımız..................................................................................................................................... 135
Porselen aortası olan hastalarda çalışan kalpte aorta dokunmadan (no touch) yapılan koroner baypas cerrahisi sonuçlarımız........................................................ 135
DOKTOR POSTER BİLDİRİLER
[P-001]
[P-002]
[P-003]
[P-004]
[P-005]
[P-006]
[P-007]
[P-008]
[P-009]
[P-010]
[P-011]
[P-012]
[P-013]
[P-014]
[P-015]
[P-016]
[P-017]
[P-018]
[P-019]
[P-020]
[P-021]
[P-022]
[P-023]
[P-024]
[P-025]
[P-026]
[P-027]
[P-028]
[P-029] [P-030]
[P-031]
[P-032]
[P-033]
[P-034]
[P-035]
[P-036]
[P-037]
[P-038]
Postoperative hyperbiliruinemia developed after coronary artery baypas graft................................................................................................................................. 139
Semptomatik bilateral ciddi karotis arter ve koroner arter hastalığında tedavi.................................................................................................................................. 139
Changes of thyroid hormones at patients undergoing isolated coronary artery bypass surgery and their relationship with arrhythmia........................................... 140
Addison hastalığı ve kardiyopulmoner baypas................................................................................................................................................................................... 140
Cardiovascular surgery with cardiopulmonary bypass in patients with preoperative non-dialysis dependent renal insufficiency.................................................... 141
Predictors and prediction of transient acute renal injury in patients with preoperative normal renal function undergoing
coronary artery bypass graft surgery................................................................................................................................................................................................... 141
Koroner arter baypas cerrahisinde koroner endarterektomi prosedürü sonuçları............................................................................................................................... 141
Koroner arter anevrizmasıyla birlikte kronik böbrek yetmezliği bulunan olguda tedavi yaklaşımı................................................................................................... 142
Yalnızca internal mammaryan arterden Winslow yolu ile beslenen alt ekstremite............................................................................................................................ 142
Comparison of neutrophil/lymphocyte ratios following coronary artery bypass surgery with or without cardiopulmonary bypass................................................. 142
Comparison of plegisol and modified St. Thomas’ Hospital cardioplegic solution in the development of ventricular fibrillation
after declamping of the aorta.............................................................................................................................................................................................................. 143
Sağ ventrikülotomi ile post Mİ ventriküler septal rüptür onarımı: Olgu sunumu.............................................................................................................................. 143
Koroner arter baypas cerrahisinde serum iskemi modifiye albumin duyarlılığı................................................................................................................................. 143
Open heart surgery and laparoscopic cholecystectomy: concurrent approach................................................................................................................................... 144
Post-transfusion purpura following cardiac surgery........................................................................................................................................................................... 144
80 yaşın üzerindeki hastalarda KABG: Uzun dönem sonuçlarımız................................................................................................................................................... 145
Akut koroner sendromlu obez hastalarda KABG............................................................................................................................................................................... 145
Post-Mİ posterior VSD’lerde cerrahi tedavi sonuçlarımız................................................................................................................................................................. 145
Kardiyopulmoner baypas ile açık kalp cerrahisi geçirecek olgularda normovolemik hemodilüsyonun etkileri................................................................................ 145
Aorta koroner baypas ameliyatı sonrası komplikasyonların değerlendirilmesi.................................................................................................................................. 146
Kliniğimize aorta koroner baypas yapılan hastalarda EuroSCORE II risk skorlama sistemine göre sonuçlar.................................................................................. 146
Aorta koroner baypas ameliyatında hipoterminin postoperatif drenaj üzerine etkisi......................................................................................................................... 147
70 yaş ve üzeri hastalarda off pump veya on pump koroner arteriyel baypas sonuçları etkiler mi? 5 yıllık sonuçlarımız................................................................ 147
Aorta koroner baypas ameliyatı yapılan hastaların cinsiyet açısından çok yönlü değerlendirmesi.................................................................................................... 148
Açık kalp cerrahisinde pulsatil ve nonpulsatil akım sırasında renal perfüzyon değerlerinin karşılaştırılması................................................................................... 148
Eş zamanlı koroner ve karotis arter hastalığında yaklaşım ve sonuçlarımız...................................................................................................................................... 148
Aorta koroner baypas ameliyatı yapılan hastaların lipid profiline göre çok yönlü değerlendirilmesi................................................................................................ 149
Üç damar hastalığının aorta koroner baypas operasyonu yapılan hastalarda değerlendirmesi: 5 yıllık sonuçlar.............................................................................. 149
Sol ana koroner arter hastalığı nedeniyle aorta koroner baypas ameliyatı yapılan hastaların değerlendirmesi: 5 yıllık sonuçlar..................................................... 150
Sigara içiciliğinin aorta koroner baypas operasyonlarına etkisinin değerlendirilmesi: 5 yıllık sonuçlar........................................................................................... 150
Hipertansiyon öyküsü olan hastalarda aorta koroner baypas ameliyatlarının değerlendirilmesi: 5 yıllık sonuçlar........................................................................... 150
Çalışan kalpte yapılan aorta koroner baypas ameliyatları ile nonpulsatil pompa ile yapılan aorta koroner baypas ameliyatlarının değerlendirilmesi:
5 yıllık sonuçlar................................................................................................................................................................................................................................... 151
Aorta koroner baypas ameliyatı sonrası hematojik komplikasyon gelişimi: 5 yıllık sonuçların değerlendirmesi............................................................................. 151
Aorta koroner baypas ameliyatı yapılan hastalarda nörolojik komplikasyon gelişimi: 5 yıllık sonuçların değerlendirilmesi........................................................... 152
Aorta koroner baypas ameliyatı sonrası solunum komplikasyonu: 5 yıllık değerlendirme sonuçları................................................................................................ 152
Aorta koroner baypas ameliyatı sonrası görülen gastrointestinal sistem komplikasyonu: 5 yıllık sonuçların değerlendirmesi........................................................ 153
Aorta koroner baypas ameliyatı sonrası görülen sepsis komplikasyonunun değerlendirmesi: 5 yıllık sonuçlar............................................................................... 153
Aorta koroner baypas ameliyatı sonrası görülen düşük kalp debisi sendromu: 5 yıllık değerlendirmenin sonuçları........................................................................ 154
xiii
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[P-039]
[P-040]
[P-041]
[P-042]
[P-043]
[P-044]
[P-045]
[P-046]
[P-047]
[P-048]
[P-049]
[P-050]
[P-051]
[P-052]
[P-053]
[P-054]
[P-055]
[P-056]
[P-057]
[P-058]
[P-059]
[P-060] [P-061]
[P-062]
[P-063]
[P-064]
[P-065] [P-066]
[P-067]
[P-068]
[P-069]
[P-070]
[P-071]
[P-072]
[P-073]
[P-074]
[P-075]
[P-076]
[P-077]
[P-078]
[P-079]
[P-080]
[P-081]
[P-082]
[P-083]
[P-084]
[P-085]
[P-086]
[P-087]
[P-088]
[P-089]
[P-090]
[P-091]
[P-092]
[P-093]
[P-094]
[P-095]
[P-096]
xiv
Aorta koroner baypas ameliyatı sonrası kanama komplikasyonu gelişen hastaların değerlendirilmesi: 5 yıllık sonuçlar................................................................. 154
Aorta koroner baypas ameliyatı sonrası sternum ayrışması: 5 yıllık değerlendirmenin sonuçları..................................................................................................... 155
Aorta koroner baypas ameliyatı sonrası görülen mediastinit: 5 yıllık sonuçların değerlendirilmesi.................................................................................................. 155
Bakü dışında ilk düzenli KVC kliniği: Gence müalice ve diaqnostika merkezi KVC kliniği............................................................................................................ 155
Koroner arter baypas cerrahisi sonrası gelişen şilotoraks: Olgu sunumu........................................................................................................................................... 156
Akut lösemili bir hastada acil koroner baypas operasyonu: Olgu sunumu......................................................................................................................................... 156
Hasta yaşı ortalamasının preoperatif dönemde beta blokör kullanan koroner arter hastalarında postoperatif dönemde
atriyal fibrilasyon görülme sıklığına etkisi.......................................................................................................................................................................................... 156
Çok sayıda yandaş morbidite faktörünün eşlik ettiği miyokard infarktüsü sonrası gelişmiş ventriküler septal defekt olgusu.......................................................... 156
Ciddi sol ventrikül disfonksiyonlu hastalarda uygulanan yüksek riskli koroner arter baypas cerrahisi sonrası olguların
CCS angina ve NYHA efor kapasitesi sınıflamalarının preoperatif değerlerine göre karşılaştırılması.............................................................................................. 157
Yetmiş beş yaş üstü olgularda uygulanan koroner baypas sonrası gelişen atriyal fibrilasyonu önlemede
profilaktik epikardiyal ablasyon bir alternatif tedavi yaklaşımı olabilir mi?...................................................................................................................................... 157
Postoperatif dönemde mediyastinal re-eksplorason, inotropik ajan kullanımı ve İABP insersiyonu gereksiniminin
asetilsalisik asit preparatını koroner arter cerrahisi öncesinde kullanan hastalarla kullanmayan hastalarda karşılaştırılması........................................................... 157
Tip I coronary artery ectasia in a patient with rheumatic heartvalve disease..................................................................................................................................... 158
Serum uric acid level predicts new-onset atrial fibrillation after coronary artery bypass graft operation.......................................................................................... 158
Preoperatif dönemde beta blokör kullanan koroner arter hastalarında postoperatif dönemde atriyal fibrilasyon sıklığı................................................................... 158
EuroSCORE, vücut kitle indeksi, yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri ile entübasyon sürelerinin ve postoperatif
komplikasyon oranlarının on-pump ve off-pump KABG uygulanan ciddi sol ventrikül disfonksiyonlu hastalarda karşılaştırılması.............................................. 159
Yetmiş beş yaş üstü olgularda KABG sonrası gelişen AF önlemede profilaktik epikardiyal ablasyon yapılan ve yapılmayan hastaların
LMCA lezyon varlığı, LIMA kullanımı, anastomoz yapılan greft sayısı ve KPB ile kros-klemp sürelerinin karşılaştırılması........................................................ 159
Evaluation of the olfactory memory after coronary artery bypass grafting surgery........................................................................................................................... 159
Left main coronary artery stenosis induced by mediastinal radiation and surgical treatment of the pathology................................................................................. 160
Sol ana koroner arterde stent sıyrılması: Başarılı koroner baypas...................................................................................................................................................... 160
İntratorasik Gossipiboma: Olgu sunumu............................................................................................................................................................................................ 161
Intramyocardial dissection following postinfarction ventricular wall rupture containing by surrounding postoperative adhesions................................................. 161
Karotid arterlerin DSA incelemesi özellikle ciddi sol ana koroner lezyonlu olgular açısından altın standart mıdır?........................................................................ 161
Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ile operasyon sonrası kreatin değerlerinin atan kalpte ve konvansiyonel olarak
kardiyopulmoner baypas ile gerçekleştirilen koroner baypas cerrahisinde taze donmuş plazma kullanımına göre ilişkilendirimi................................................... 162
Acute recurrent stent occlusion after subclavian artery angioplasty and stent implantation.............................................................................................................. 162
Amiodarone tedavisinin 75 yaş üstü olgularda uygulanan koroner baypas sonrası gelişen atriyal fibrilasyonu önlemede profilaktik
epikardiyal ablasyonun uygulanmadığı olgularda etkinliği................................................................................................................................................................ 162
Ciddi sol ventrikül disfonksiyonlu hastalarda uygulanan yüksek riskli koroner arter baypas cerrahisinin kısa ve orta dönem sonuçlarının
karşılaştırılmasında pre- per- ve postoperatif verilerin değerlendirilmesi.......................................................................................................................................... 163
Tütün kullanan ve preoperatif dönemde beta blokör alan koroner arter hastalarında postoperatif dönemde atriyal fibrilasyon görülme sıklığı.............................. 163
Interrelation of RDW and coronary flow reserve in patient with idiopathic dilated cardiomyopathy an observational study........................................................... 164
Comparisons of on-pump versus off-pump coronary artery bypass surgery on coronary flow reserve............................................................................................. 164
Spontan sol ana koroner diseksiyonu: Olgu sunumu.......................................................................................................................................................................... 164
Coronary bypass operation for a patient with myelodysplastic syndrome: does it differ?................................................................................................................. 165
Brain tumor diagnosed after CABG surgery: glioblastoma multiforme............................................................................................................................................. 165
Böbrek tümörü tanılı ciddi sol ana koroner lezyonlu olguda cerrahi revaskülarizasyon stratejisi..................................................................................................... 165
Anlamlı sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu azalması gösteren çoklu morbidite faktörüne sahip senil olguda başarılı koroner revaskülarizasyon girişimimiz...... 166
Orta ve ileri yaş gruplarında koroner baypas cerrahisi sonrası mortalite prediktörü olarak nötrofil lenfosit oranının incelenmesi................................................... 166
Does a large pericardial calcification cause a coronary artery stenosis?............................................................................................................................................ 166
Comparison of new technology integrated and nonintegrated arterial filters used in cardiopulmonary bypass surgery:
a randomized, prospective, and single blind study............................................................................................................................................................................. 167
75 yaş üstü olgularda uygulanan KABG sonrası gelişen AF’yi önlemede profilaktik epikardiyal ablasyon yapılan ve yapılmayan hastaların
preoperatif LVEF, yakın zamanda Mİ varlığı, acil operasyon gereksinimi ve beta bloker kullanımı açısından karşılaştırılması..................................................... 167
Myastenia gravis tanılı olguda saptanan sol ana koroner arter ciddi darlığında uygulanan acil koroner cerrahi revaskülarizasyonla
eş zamanlı subtotal timektomi............................................................................................................................................................................................................. 167
İki farklı majör intraserebral patoloji geçirmiş olguda cerrahi koroner revaskülarizasyon stratejimiz.............................................................................................. 168
Dressler sendromu gelişen koroner baypas olgusunda açık teknikle tüp perikardiostominin olgunun yaşamını kurtarıcı etkinliği.................................................. 168
Faktör VII eksikliği olan hastada başarılı koroner baypas cerrahisi................................................................................................................................................... 169
Kardiyak yaralanmalar........................................................................................................................................................................................................................ 169
Evaluation of systemic inflammatory response in cardiovascular surgery via IL-6, IL-8 and neopterin........................................................................................... 169
How to manage a huge cardiac hydatic cyst in a patient who has multiple cystic lesions other than cardiac hydatic cyst............................................................... 169
Conn Sendromuna eşlik eden çoklu majör morbid faktörü içeren olguda cerrahi koroner revakülarizasyon stratejisi..................................................................... 170
Is it a risk to use LIMA-RIMA grafts with off-pump technique in octogenarians?........................................................................................................................... 170
Koroner arter stenozu olan çok nadir görülen normal orijinli çift anterior desendan koroner arter anomalisi.................................................................................. 170
KABG ameliyatlarında safen ven greftlerinin konfigürasyonunu ayarlamada basit bir yöntem: Perikardial yağ yastığı.................................................................. 171
Coronary stent misplacement during percutaneous coronary intervention: a case report.................................................................................................................. 171
Diabetes mellitus tanılı ve preoperatif dönemde beta blokör kullanan koroner arter hastalarında postoperatif dönemde atriyal fibrilasyon görülme sıklığı.......... 171
Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve ekokardiyografik ölçümlerin KABG uygulanan ciddi sol ventrikül disfonksiyonlu hastalarda karşılaştırılması................. 172
Renal risk assessment on isolated coronary artery bypass surgery patients....................................................................................................................................... 172
Lupus nefriti tanılı morbid obez olguda riskli koroner cerrahi revaskülarizasyon............................................................................................................................. 173
Esrar bağımlısı genç olguda cerrahi koroner revaskülarizasyon stratejimiz....................................................................................................................................... 173
Treatment of a rare complication following coronary intervention: Interventricular septal bleeding................................................................................................ 173
Oktogeneriyan bir hastada miyokard infarktüsü sonrası VSD kapatılması ve koroner baypas.......................................................................................................... 174
Sol atriyal miksoma: Koroner anjiyografi gerekli mi ?....................................................................................................................................................................... 174
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[P-097]
[P-098]
[P-099]
[P-100]
[P-101]
[P-102]
[P-103]
[P-104]
[P-105]
[P-106]
[P-107]
[P-108]
[P-109]
[P-110]
[P-111]
[P-112]
[P-113]
[P-114]
[P-115]
[P-116]
[P-117]
[P-118]
[P-119]
[P-120]
[P-121]
[P-122]
[P-123]
[P-124]
[P-125]
[P-126]
[P-127]
[P-128]
[P-129]
[P-130]
[P-131]
[P-132]
[P-133]
[P-134]
[P-135]
[P-136]
[P-137]
[P-138]
[P-139]
[P-140]
[P-141]
[P-142]
[P-143]
[P-144]
[P-145]
[P-146]
[P-147]
[P-148]
[P-149]
[P-150]
[P-151]
[P-152]
[P-153]
[P-154]
[P-155]
[P-156]
[P-157]
[P-158]
[P-159]
[P-160]
Tesadüfen saptanan rüptüre dev sol ventrikül psödoanevrizması: Olgu sunumu............................................................................................................................... 175
Koroner baypas cerrahisinde ileri yaş LİMA kullanımında sorun oluşturur mu?.............................................................................................................................. 175
Mini-ekstrakorporeal dolaşım ve ototransfüzyon kullanılarak yapılan kardiyak cerrahi: İki olgu..................................................................................................... 175
Optimal timing of surgical intervention in post-MI papillary muscle rupture.................................................................................................................................... 176
Multisistemik enfeksiyon ve çoklu yandaş morbid faktöre sahip ciddi koroner arter hastalıklı olguda ameliyat öncesi başarılı tam kronolojik eradikasyon......... 176
Kafa travması sonrası epilepsi gelişen majör psikotik bozukluklu olguda atan kalpte prevantif koroner revaskülarizasyon............................................................ 176
Kardiyak yaralanmada perikardiyal tamponad hayat kurtarır mı?...................................................................................................................................................... 177
Red man syndrome following open heart surgery.............................................................................................................................................................................. 177
Koroner anjiyografi sonucu gelişen vasküler komplikasyonlara yaklaşımlarımız............................................................................................................................. 177
Büllöz Pemfigoidli çoklu sayıda morbidite faktörüne sahip yüksek riskli olguda koroner revaskülarizasyon stratejimiz................................................................ 178
Bilateral ciddi renal arter stenozu bulgulanan sol ana koroner arter darlığında acil cerrahi koroner revaskülarizasyon stratejimiz................................................. 178
A rare complication of coronary bypass surgery: oculomotor nerve palsy........................................................................................................................................ 178
Kardiyotorasik cerrahide BoneWax kullanımının mediastinal enfeksiyon gelişimi üzerine etkisi: 682 olgu.................................................................................... 179
Yetmiş beş yaş üstü olgularda uygulanan KABG sonrası gelişen atriyal fibrilasyonu önlemede profilaktik epikardiyal ablasyon yapılan ve
yapılmayan hastaların demografik verileri, vücut kütle indeksi ve ameliyat öncesi NYHA sınıflandırma yönünden karşılaştırılması............................................ 179
Bilateral total karotis oklüzyonlu hastalarda on-pomp koroner arter baypas cerrahisi güvenli mi? 4 olgunun değerlendirilmesi.................................................... 180
Asemptomatik hafif, orta ve kritik karotis darlığının koroner baypas sonrası nörolojik olaylar üzerine etkileri: 149 olgu............................................................... 180
Sol ön inen koroner arterdeki kalp kası bandının cerrahi onarımı...................................................................................................................................................... 181
Açık kalp cerrahisinden iki yıl sonra ortaya çıkan kalp yetmezliğinin nadir bir nedeni: İntraperikardiyal organize hematom......................................................... 181
17 yıldır primer Sjögren sendromu tanısıyla tedavi altındaki senil olguda başarılı koroner revaskülarizasyon stratejimiz.............................................................. 181
Kronik atriyal fibrilasyonlu koroner arter hastalıklı olguda cerrahi revaskülarizasyonu takiben iskemik regresyona bağlı disritminin düzeltimi........................... 182
An effective treatment for prevention and impediment of atrial fibrillation after cardiac surgery; N Acetyl Cysteine..................................................................... 182
Magnesium; the electrolyte that delays the formation of atrial fibrillation......................................................................................................................................... 182
Effect of acetyl salicylic acid resistance on saphenous vein graft occlusion in patients with metabolic syndrome who had coronary bypass surgery.................... 183
Timik kist rüptürün sonrası akut anterior mediastinit......................................................................................................................................................................... 183
Epikardin nodüler histiositik mezotelyal proliferasyonu: Olgu sunumu............................................................................................................................................ 183
Surgical revascularization for chronic total occlusion of the left main coronary artery..................................................................................................................... 184
Morbid obez ve internal karotid arteri tam oklüde ciddi sol ana koroner arter stenozlu multipl yandaş morbid faktör taşıyan
olguda cerrahi koroner revaskülarizasyon ilkeleri.............................................................................................................................................................................. 184
Renal transplantlı hastada KABG sonrası gelişen mediastinitin VAC (Vakum yardımlı toplama) ile başarılı tedavisi ve karşılaşılan sorunlar.............................. 184
How to approach a mirating metal particle detected around the heart after industrial accident......................................................................................................... 185
Surgical treatment of giant cardiac aneurysm with pseudoaneurysm in a colon carcinoma patient.................................................................................................. 185
Autoimmune vasculitis after coronary bypass surgery....................................................................................................................................................................... 186
Assessment of coronary flow reserve in patients with left anterior descending artery-left internal mammarian artery long patch plasty anastomosis.................... 186
Preoperative intravenous infusion of aspartate and glutamate coctail improves postoperative global longitudinal diastolic strain as an indicator of
diastolic function in isolated coronary bypass patients....................................................................................................................................................................... 187
Kronik epileptik olguda cerrahi koroner revaskülarizasyonda başarılı multidisipliner stratejimiz.................................................................................................... 187
Cerrrahi uygulanan NSTEMI veya karasız angina pektorisi olan akut koroner sendromlu hastalarda GRACE ve TIMI skor sistemleriyle
EuroSCORE’un karşılaştırılması........................................................................................................................................................................................................ 188
The effect of low tidal volume ventilation during total and partial cardiopulmonary bypass on postoperative pulmonary function................................................ 188
Acil cerrahi girişim ile iki olgudan femoral arterden sıyrılmış koroner stent çıkarılması.................................................................................................................. 189
Bilinen tek risk faktörü Maraş otu kullanımı olan genç hastada dörtlü koroner baypas olgusu......................................................................................................... 189
Koroner arter cerrahisinde ultrafiltrasyon yapılan ve yapılmayan hastaların karşılaştırılması........................................................................................................... 190
Aort-sağ koroner arter safen ven greftindeki dev anevrizmanın kardiyopulmoner baypas kullanmadan tamiri................................................................................ 190
Sistemik lupus eritematozuslu hastada koroner baypas...................................................................................................................................................................... 190
Atipik klinik prezentasyonlu sol atriyal miksoma.............................................................................................................................................................................. 191
Enfeksiyon olmayan sternal dehisens olgularında nitinol klips kullanımı sonrası bir yıllık izlem.................................................................................................... 191
Çoklu yandaş ciddi morbidite faktörüne sahip opere nefrektomili ve testis şüpheli kitle lezyonu olan olguda cerrahi koroner
revaskülarizasyon stratejisi................................................................................................................................................................................................................. 191
Kalp cerrahisi sonrası gelişen perikarditler: Postkardiyak injury sendromu (Dressler sendromu): 34 vakanın değerlendirilmesi...................................................... 192
The effects of PAI-1 and MTHFR gene polymorphisms in preoperative patients with coronary artery disease with myocardial infarction................................... 192
Performing coronary artery bypass grafting with a giant left internal mammary artery.................................................................................................................... 193
Pulmoner tromboendarterektomi ve eş zamanlı koroner baypas yapılan masif emboli olgusu.......................................................................................................... 193
Kalp tutulumlu Erdheim Chester hastalığı: Nadir bir olgu................................................................................................................................................................. 193
Baypas ve kapak ameliyatlarında ototransfüzyon uygulaması kan ve kan ürünleri kullanımını azaltıyor......................................................................................... 194
Titanyum plaka ve mesh kullanılarak ateşli silah yaralanması sonrası gelişen sternal dehisensin onarımı....................................................................................... 194
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk yıl kalp cerrahisi sonuçlarımız............................................................................... 194
İzotermik hiperkalamik kan kardiyoplejisinin ve biyokimyasal parametrelerin açık kalp cerrahisinde önemi................................................................................. 195
Hydatid cyst of the interventricular septum........................................................................................................................................................................................ 195
Stroke ratios in beating heart coronary artery bypass and its results in operation process................................................................................................................. 196
Baypas ve kapak ameliyatlarında ototransfüzyon uygulaması postoperatif drenaj miktarını azaltıyor............................................................................................. 196
Açık kalp cerrahisi sonrasında profilaktik olarak geçici epikardiyal pace teli konulması gerekli midir?.......................................................................................... 196
Açık kalp ameliyatı olan hastaların EuroSCORE II ile beklenen mortalite riski ile gözlenen mortalite riskininin incelenmesi....................................................... 196
Iatrogenic ascending aorta and right coronary artery dissection during diagnostic coronary angiography....................................................................................... 197
On-pump ve off-pump KABG sonrasında GİS iskemisi gelişimi...................................................................................................................................................... 197
On-pump koroner arter baypas cerrahisi uygulanan olgularda miyokardiyal korumada antegrad-retrograd ve
sadece antegrad kan kardiyoplejisinin erken dönem sonuçlara etkisi................................................................................................................................................. 197
Sol ana koroner arter çıkış yolu anomalisi.......................................................................................................................................................................................... 197
Obez hastalarda sternal komplikasyonları önlemede basınç ayarlama sistemli sternal kablonun etkinliği........................................................................................ 198
Koroner baypas cerrahisi sonrasında gelişen intestinal iskemide tanı: Mini laparotomi.................................................................................................................... 198
xv
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[P-161]
[P-162]
[P-163]
[P-164]
[P-165]
[P-166]
[P-167]
[P-168]
[P-169]
[P-170]
[P-171]
[P-172]
[P-173]
[P-174]
[P-175]
[P-176]
[P-177]
[P-178]
[P-179]
[P-180]
[P-181]
[P-182]
[P-183]
[P-184]
[P-185]
[P-186]
[P-187]
[P-188]
[P-189]
[P-190]
[P-191]
[P-192]
[P-193]
[P-194]
[P-195]
[P-196]
[P-197]
[P-198]
[P-199]
[P-200]
[P-201]
[P-202]
[P-203]
[P-204]
[P-205]
[P-206]
[P-207] [P-208]
[P-209]
[P-210]
[P-211]
[P-212]
[P-213]
[P-214]
[P-215]
[P-216]
[P-217]
[P-218]
[P-219]
[P-220]
[P-221]
[P-222]
[P-223]
[P-224]
xvi
Koroner arter baypas cerrahisi sonrası pituiter apopleksiye bağlı gelişen unilateral 3. kraniyal sinir paralizisi................................................................................ 198
Düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu olan hastada renal transplantasyon öncesi başarılı koroner baypas................................................................................. 199
Sternal tel batması sonucu hemoptizi: Olgu sunumu.......................................................................................................................................................................... 199
Koroner baypas cerrahisi sonrasında gelişen plevral effüzyonlara yaklaşımımız.............................................................................................................................. 199
Sağ sinüs valsalvadan çıkan tek koroner anomalili hastada peroperatif sol ventrikül disfonksiyonu................................................................................................ 199
Delayed wound healing after open heart surgery: Keratosis pilaris................................................................................................................................................... 200
Koroner baypas cerrahisinde kritik asemptomatik karotis lezyonlu olgularda aşamalı ve kombine girişimin mortalite ve morbiditeye etkileri:
79 olgunun retrospektif analizi........................................................................................................................................................................................................... 200
Can Troponin I be used for prediction of patients at high risk of atrial fibrillation after coronary artery bypass graft surgery?....................................................... 201
Açık kalp cerrahisi sonrası kanama ve/veya tamponad nedeniyle erken dönemde acil yapılan revizyonlar..................................................................................... 201
Koroner baypas cerrahisinde kullanılan radiyal arterin iki farklı yaş grubunda elektron mikroskopisi ile histopatolojik
farklılıkların karşılaştırılması.............................................................................................................................................................................................................. 202
Kardiyak cerrahi geçiren erişkin hastalarda, preoperatif ve postoperatif erken dönem serum beta-trace protein (BTP), NGAL ve
sistatin C düzeylerinin, postoperatif erken dönemde görülen akut böbrek hasarı ile ilişkilerinin değerlendirilmesi......................................................................... 202
Kardiyopleji torbasının elle sıkılması ile verilen kardiyopleji güvenli mi?........................................................................................................................................ 202
Diyabetes mellitus ve koroner arter hastalığı birlikteliğinde HbA1c’nin koroner baypas moralitesi ve morbiditesine etkisi........................................................... 203
Akut miyeloid lösemili hastada atan kalpte koroner baypas: Olgu sunumu....................................................................................................................................... 203
Koroner arter cerrahisinde preoperatif antikoagülan ve antitrombotik tedavinin postoperatif kanama üzerine etkisi....................................................................... 203
Coronary artery bypass graft surgery for spontaneous left main coronary artery dissection extending into left anterior
descending and left circumflex artery................................................................................................................................................................................................. 204
İdiopatik trombositopenik purpuralı bir hastada koroner arter baypas cerrahisi................................................................................................................................ 204
Coronary artery bypass graft surgery for three vessel disease in a patient with left main coronary artery arising from right sinus of valsalva............................... 205
Fogarty kateterinin yeni bir kullanımı: Göğüs tüpü açıklığını sağlama.............................................................................................................................................. 205
Kalp cerrahisi sonrası akut böbrek yetmezliğini belirlemede preoperatif albumin/kreatinin oranının
prediktif bir etkisi var mıdır?.............................................................................................................................................................................................................. 205
Management of intestinal ischemia in acute type B dissection.......................................................................................................................................................... 206
Differential diagnosis of digital gangrene: hypereosinophilic syndrom............................................................................................................................................. 206
Emergent coronary artery bypass surgery during pregnancy.............................................................................................................................................................. 207
Koroner baypas cerrahisi yapılan olguda aynı seansta hiatus hernisi tamiri...................................................................................................................................... 207
Akut miyokard infarktüsü ile gelen genç hastada sağ koroner arter anomalisi ve cerrahi tedavisi.................................................................................................... 207
Kronik böbrek yetmezliği ve yüksek debili fistül akımı olan pulmoner hipertansiyonlu iki olguda açık kalp cerrahisi yaklaşımımız............................................. 208
Sternal implant kablo sonuçlarımız..................................................................................................................................................................................................... 208
Anormal çıkışlı sol ana koroner ve cerrahi tedavisi............................................................................................................................................................................ 208
Erişkin hastada sağ koroner arter-sağ atriyum fistül vakası ve cerrahi tedavisi................................................................................................................................. 209
Karotis arter hastalığı ve koroner arter hastalığında, kombine cerrahi olgusu ve cerrahi yönetimi................................................................................................... 209
Koroner arter baypas cerrahisinde kritik soru: İntrakoroner stenti patent olan koroner artere baypas uygulanmalı mıdır?.............................................................. 209
Koroner baypas sonrası şilotoraks ve konservatif tedavisi................................................................................................................................................................. 210
İyatrojenik femoral psödoanevrizma sonucu gelişen akut alt ekstremite kompartman sendromu ve koroner arter hastalığının başarılı.......................................... 210
Kalsifik aortada side ve kros klemp koymadan proksimal anastomoz tekniği................................................................................................................................... 210
Dev anevrizmanın eşlik ettiği koroner arteriyovenöz fistülün koroner baypas yapılmadan başarılı tedavisi..................................................................................... 211
Resüsitasyon sonrası acil kardiyopulmoner baypas uygulanan hastada yaygın karaciğer kanaması................................................................................................. 211
Mitral darlık ve pulmoner arter-koroner arter fistülü olan hastada cerrahi tedavi.............................................................................................................................. 212
Akut ST elevasyonlu miyokard infarktüsü sırasında acil koroner baypas cerrahisi sonuçlarımız..................................................................................................... 212
Fraksiyonel akım rezervi tekniği ile koroner arter baypas greftlemesi kararı verilen hastalarda sol internal mamarian arter açıklığının
renkli Doppler USG ile noninvaziv olarak değerlendirilmesi............................................................................................................................................................ 212
Endoscopic vein harvesting for coronary bypass grafting: changing the habits................................................................................................................................. 213
Açık kalp cerrahisi yapılan düşük EF’li hastalarda cerrahi sonuçlarımız........................................................................................................................................... 213
New proximal anastomosis technique in calcified aorta..................................................................................................................................................................... 213
Early and long-term survival after repair of post-infarction ventricular septal rupture; an institutional report of experience........................................................... 213
Ishemic optic neuropathy after coronary artery bypass surgery with Jehova’s witnesses.................................................................................................................. 214
Koroner baypas yapılan hastalarda daha öncesinde yapılan perkütan koroner invaziv girişimin mortalite üzerine etkisi................................................................ 214
Yeni bir açık kalp cerrahisi merkezinde penetran kalp yaralanmalarına yaklaşım............................................................................................................................. 214
The effects of low tidal volume and ventilation on the lungs in the postoperative period during cardiopulmonary bypass in the heart surgery............................. 215
Hybrid therapy for cardiovascular disease: does it decrease mortality and mortality?...................................................................................................................... 215
Coronary artery bypass grafting in the elderly patients...................................................................................................................................................................... 215
Koroner baypas ameliyatı sonrasında görülen hemodinamik bozulmanın nadir bir nedeni: Spontan dalak rüptürü ve hemoperitoneum........................................ 215
Syntax score and postoperative acute kidney injury........................................................................................................................................................................... 216
Kardiyopulmoner baypas ile ilişkili geçici psikoz tablosu................................................................................................................................................................. 216
Hemodiyaliz için fistüllerde gelişen anevrizma tamirinde fistülün korunmasının önemi................................................................................................................... 216
Acil koroner arter baypas cerrahisi sırasında ampiyem ve osteomiyelite müdahale.......................................................................................................................... 217
Koroner arter cerrahisiyle eş zamanlı innominate arter rekonstrüksiyonu......................................................................................................................................... 217
İdiyopatik ventriküler erken atım sıklığı ile transmural repolarizasyon dispersiyon parametreleri arasındaki ilişki......................................................................... 217
Coronary artery bypass grafting in a patient with Fabry disease........................................................................................................................................................ 218
The effect of low ejection fraction in isolated aortic insufficiency on left ventricular remodeling after aortic valve replacement................................................... 218
Eşzamanlı asendan aorta ve aortik kapak replasmanı uygulanan olgularda dikişsiz kapak kullanımı: 2 olgu sunumu..................................................................... 218
Mitral kapak tamiri sonrası şiddetli intravasküler hemoliz ve akut böbrek yetmezliği...................................................................................................................... 218
Aortik kapak hastalıklarında aortik kapak tamirleri deneyimlerimiz................................................................................................................................................. 219
Sütürsüz aort kapak replasmanı: İlk deneyim..................................................................................................................................................................................... 219
Recurrent cardiac pleomorphic sarcoma: an atypical presentation..................................................................................................................................................... 219
Kalsifiye amorf tümör- nadir bir bulgu: Olgu sunumu....................................................................................................................................................................... 220
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[P-225]
[P-226]
[P-227]
[P-228]
[P-229]
[P-230]
[P-231]
[P-232]
[P-233]
[P-234]
[P-235]
[P-236]
[P-237]
[P-238]
[P-239] [P-240]
[P-241]
[P-242]
[P-243]
[P-244]
[P-245]
[P-246]
[P-247]
[P-248]
[P-249]
[P-250]
[P-251]
[P-252]
[P-253]
[P-254]
[P-255]
[P-256]
[P-257]
[P-258]
[P-259]
[P-260]
[P-261]
[P-262]
[P-263]
[P-264]
[P-265]
[P-267]
[P-268]
[P-269]
[P-270]
[P-271]
[P-272]
[P-273]
[P-274]
[P-275] [P-276]
[P-277]
[P-278]
[P-279]
[P-280]
[P-281]
[P-282]
[P-283]
[P-284]
[P-285]
[P-286]
[P-287]
Akut arter tıkanıklığı sonrası miksoma ön tanısıyla operasyona alınan ve peroperatif enfektif endokardit tanısı konularak mitral kapak
replasmanı uygulanan olgu................................................................................................................................................................................................................. 220
65 yaş üzeri hastalarda kardiyak miksomanın cerrahi tedavisi........................................................................................................................................................... 221
Late tricuspid regurgitation after percutaneous transcatheter closure of ventricular septal defect..................................................................................................... 221
Permanent ventricular pacing via coronary sinus in a patient with tricuspid valve prosthesis........................................................................................................... 221
Açık kalp cerrahisi yapılan bir hastada postoperatif geçici nörolojik disfonksiyon: Olgu sunumu................................................................................................... 222
Mitral kapak hastalığına bağlı kronik atriyal fibrilasyonlu hastalarda radyofrekans ablasyon ile yapılan modifiye maze prosedüründe
preoperatif amiodaron kullanımının demografik veriler açısından etkinliği...................................................................................................................................... 222
Paracardiac Gossypiboma (Textiloma)............................................................................................................................................................................................... 222
İlerlemiş yaş, atriyal fibrilasyon, koroner arter hastalığı ve mitral stenozuna sahip olan bir hastada sol atriyumda masif ve
ayrıca serbest olarak hareket eden trombüs........................................................................................................................................................................................ 223
Aortik ve mitral kapak replasmanına giden atriyal fibrilasyonlu hastalarda bipolar radiofrekans ablasyonun önemi....................................................................... 223
Mitral kapak hastalığına bağlı kronik AF hastalarda RF ablasyon ile yapılan modifiye maze prosedüründe preoperatif amiodaron kullanımının
postoperatif hastane izlemi, 1. ve 6. aylardaki normal sinüs ritmine dönüşüm başarısı oranlarına etkime........................................................................................ 223
İleri derecede kötü sol ventrikül fonksiyonları olan aort yetmezlikli hastalarda replase edilen mekanik kapak gradiyentlerinin karşılaştırılması.......................... 224
Kardiyopulmoner baypas çıkışında milrinon kullanımı...................................................................................................................................................................... 224
Kalp etrafına sarılan materyal yapışıklığın önüne geçebildi mi? Olgu sunumu................................................................................................................................. 224
Persistan AF ritminin eşlik ettiği ciddi mitral kapak hastalıklı olgularda kapak cerrahisiyle eş zamanlı bipolar RF ablasyon sonrası stabil NSR
devamında propafenone veya amiodarone başlanan olguların demografik ve ekokardiyografik verilerinin karşılaştırılması........................................................... 225
Kist hidatik hastalığının nadir gözlenen formu: Kardiyak kist hidatik............................................................................................................................................... 225
Rekürrens gösteren ve mitral darlık oluşturan dev sol atriyal miksoma olgusunda başarılı redo ekstirpasyon girişimimiz.............................................................. 225
Candida prosthetic valve endocarditis................................................................................................................................................................................................ 226
Pannus resection at the tilting disc mitral valve prosthesis: Successful treatment preserving the prosthesis..................................................................................... 226
Yüksekten düşme sonucu gelişen akut mitral ve triküspit yetmezliği................................................................................................................................................ 227
Antiphospholipid syndrome from the perspective of a cardiovascular surgeon: a review................................................................................................................. 227
The preoperative education may attenuate anger scores of patients after cardiac surgery................................................................................................................. 227
Paravalvular leak as a complication of percutaneous catheter ablation for atrial fibrillation............................................................................................................. 227
Prostetik mitral kapakta altı yıl sonra Staphylococcus endokarditi sonucu gelişen akut subtotal dehiscence................................................................................... 228
Kalpte primer kondroblastik osteosarkoma (ESOS): Olgu sunumu................................................................................................................................................... 228
Acil servise nefes darlığı yakınması ile başvuran mitral kapak replasmanlı olguda bulgulanan yüksek akut embolizasyon
riskli fibriler trombüs olgusunda acil cerrahi uygulamamız............................................................................................................................................................... 229
Cardiac hydatid cyst in the interventricular septum: a case report..................................................................................................................................................... 229
Triküspid annuloplasti ringi ve sağ atriyum serbest duvar bileşkesinden köken alan sağ atriyal psödomiksoma............................................................................. 230
Miksoma: 14 yıllık klinik tecrübemiz................................................................................................................................................................................................. 230
Mini sternetomi yaklaşımı ile aort kapak replasmanı......................................................................................................................................................................... 230
Sol atriyal miksomanın cerrahi olarak tedavi edilmesi....................................................................................................................................................................... 231
Geçirilmiş alt lobektomiye bağlı mediastinal deplasman gelişmiş ciddi pulmoner hipertansiyonlu olguda başarılı kalp kapak replasmanı stratejimiz.................. 231
Sphingomonas paucimobilis: Oldukça nadir görülen bir endokardit olgusu ve cerrahi tedavisi........................................................................................................ 232
Mitral yetmezliği cerrahisinde onarım deneyimlerimiz...................................................................................................................................................................... 232
Posterior mitral leaflet kökenli papiller fibroelastoma........................................................................................................................................................................ 232
Achromobacter and associated infective endocarditis........................................................................................................................................................................ 232
Aort kapak replasmanı sonrası, dev sol ventrikül çıkış yolu pseudoanevrizması ve Konno tekniği ile rekonstrüksiyon.................................................................. 233
Direct transapical implantation of an endocardial pacing lead to the left ventricle: an alternate pacing site after tricuspid valve replacement............................... 233
Ciddi komorbiditeleri olan ağır aort darlığı olgularında suturless aort kapak implantasyonu............................................................................................................ 234
Cardiac Ecchinococcosis: a single center experience......................................................................................................................................................................... 234
Türkiye’de Comamonas testosteroni endokarditi ve literatüre bakış.................................................................................................................................................. 234
Echocardiographic and intraoperative left atrial thrombus findings in patients with rheumatic mitral valve disease....................................................................... 235
Huge rectus sheath hematoma in a patient with mechanical prosthetic mitral valve......................................................................................................................... 235
Sol pulmoner agenezili erişkin hastaya mitral kapak replasmanı....................................................................................................................................................... 235
Sol pulmoner agenezili erişkin hastada mitral kapak replasmanı....................................................................................................................................................... 236
Sağ atriyuma bası yapan asemptomatik dev perikardiyal kist............................................................................................................................................................ 236
May constrictive pericarditis present with esophageal varices?......................................................................................................................................................... 237
Triküspid stenozuna yol açan sağ atriyal miksoma............................................................................................................................................................................ 237
Total pulmoner venöz dönüş anomali onarımlarında geç dönem sonuçlarımız................................................................................................................................. 238
Mitral kapak replasmanlı hastada varfarin toksisitesine bağlı gelişen spontan subpatellar hematom................................................................................................ 238
A very rare case of hyperthrophic obstructive cardiomyopathy associated with mitral valve stenosis.............................................................................................. 239
Renal hücreli karsinom olgusunda miksoma morfolojine benzeyen uzak metastaz........................................................................................................................... 239
Sağ ve sol atriyal trombüs ön tanısı ile opere edilen intrakardiyak kitle: İki olgu sunumu................................................................................................................ 239
Açık mitral komissürotomi girişiminin orta-uzun dönem sonuçları................................................................................................................................................... 240
Erişkin Ebstein anomalisi cerrahi onarım deneyimimiz..................................................................................................................................................................... 240
İnternal kardiyak pacemaker implantasyonu sonrası gelişen eşzamanlı infektif endokardit ve triküspid kapak yetmezliğinin tedavisinde
biyolojik kapak replasmanı uygun bir tedavi seçeneği midir?............................................................................................................................................................ 240
Aorto-sol atrial fistül ve kök apsesinin Bentall operasyonu ile tamiri................................................................................................................................................ 241
Right atrial primary cardiac angiosarcoma extending into the right ventricle.................................................................................................................................... 241
Left atrial calcified amorphous tumor................................................................................................................................................................................................. 241
Kalp cerrahisi esnasında atrial fibrilasyona yönelik uyguladığımız RF ablasyonla pulmoner ven izolasyon sonuçlarımız.............................................................. 242
Bir kardiyak kist hidatik olgusu ve cerrahi tedavisi............................................................................................................................................................................ 242
İdiopatik trombositopenik purpuralı bir hastada sutureless bioprotez kapak ile aort kapak replasmanı............................................................................................ 242
Kalbin nadir görülen, deniz anemonu görünümlü tümörü: Kardiyak papiller fibroelastoma............................................................................................................. 243
Mirtal kapak replasmanından 31 yıl sonra dev sol atriyum ve dev sol atriyal trombus..................................................................................................................... 243
xvii
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[P-288]
[P-289]
[P-290]
[P-291] [P-292]
[P-293]
[P-294]
[P-295]
[P-296]
[P-297]
[P-298]
[P-299]
[P-300]
[P-301]
[P-302]
[P-303] [P-304]
[P-305]
[P-306]
[P-307]
[P-308]
[P-309]
[P-310]
[P-311]
[P-312]
[P-313]
[P-314]
[P-315]
[P-316]
[P-317]
[P-318]
[P-319]
[P-320]
[P-321]
[P-322]
[P-323] [P-324]
[P-325]
[P-326]
[P-327]
[P-328]
[P-329] [P-330]
[P-331]
[P-332]
[P-333]
[P-334] P-335]
[P-336]
[P-337]
[P-338]
[P-339]
[P-340]
[P-341]
[P-342]
[P-343]
[P-344]
[P-345]
[P-346]
[P-347]
[P-348]
[P-349]
[P-350]
[P-351]
[P-352]
[P-353]
[P-354]
xviii
Primer kardiyak tümörlerde cerrahi tedavi: 26 yıllık deneyim........................................................................................................................................................... 243
Thrombolytic therapy for acute thrombosis of mechanical aortic valve in the early postoperative period........................................................................................ 244
Distrofik kalsifikasyona bağlı mitral kapak yetersizliği ve stenoz...................................................................................................................................................... 244
Genç yaşta iskemik inme nedeni: Sol atriyal miksoma...................................................................................................................................................................... 244
Triküspit kapağın nadir bir tümörü: Papiller fibroelastoma................................................................................................................................................................ 245
The flail of anterior mitral leaflet with ruptured posteromedial papiller muscle................................................................................................................................ 245
Surgical treatment of a pseudoaneursym of mitral aortic intervalvular fibrosa.................................................................................................................................. 245
Travmatik papiller adele rüptürüne bağlı oluşan ciddi Triküspid kapak yetersizliği......................................................................................................................... 246
Two infrequent myxoma case reports at a new heart surgery center in one year............................................................................................................................... 246
İmmünsüpresyon altındaki epidermolizis bülloza tanılı idiyopatik hipertrofik subaortik stenoz hastasına cerrahi tedavi................................................................ 247
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan aort kapak girişimlerinin karşılaştırılması............................................................................................................ 247
Atriyal septal defekt oklüder cihazı olan hastada mitral kapak replasmanı için cerrahi yaklaşımımız.............................................................................................. 247
Enfektif endokarditli gebe olguda açık kalp cerrahisi........................................................................................................................................................................ 248
İntrakardiyak multipl atipik glomus tümör metastazı: Nadir bir olgu!............................................................................................................................................... 248
A rare case: pulmonary supravalvular stenosis with moderate gradient causing an atrial right to left shunt across the
reopened foramen ovale
Giant right artium................................................................................................................................................................................................................................ 249
İdiyopatik trombositopenik purpura hastasında mitral onarım cerrahisi............................................................................................................................................ 249
The surgical treatment of aortic fibroelastoma in a Jehovah’s witness undergoing coronary artery surgery: A rare cardiac tumor................................................. 249
Treop MVR for nonobstructive mitral prosthetic valve thrombosis complicated with thromboembolism........................................................................................ 250
Çift aortik ark anomalisinin nadir bir tipi: Dominant sol ark............................................................................................................................................................. 250
Enfeksiyöz aortit sonrası gelişen aort diseksiyonu............................................................................................................................................................................. 251
Çift kapak replasmanı sonrası gelişen asendan aortanın psödoanevrizması....................................................................................................................................... 251
Cerrahi uygulanan penetran kalp yaralanması hastalarında insizyon tipi ilave operasyon gereksiniminde farklılık gösterir mi?..................................................... 252
Torakotomi veya median sternotomi uygulanmış penetran kalp yaralanmalarında hastaların peroperatif verilerinin karşılaştırılması............................................ 252
Simultaneous repair of complex concurrent aortic valvular and arch pathologies with extra-anatomic bypass at adulthood: report of 2 cases............................... 252
Ameliyat zamanı saptanan penetran aortik ülserlere cerrahi yaklaşım............................................................................................................................................... 253
Akut tip A ve çıkan aortaya uzanan tip B aort diseksiyon cerrahisinde yeni yaklaşım...................................................................................................................... 253
Aortik debranching sırasında serebral koruma: Yeni bir teknik......................................................................................................................................................... 253
Aşamalı hibrid tam revaskülarizasyon: KABG + TEVAR + periferik stent + aorto-biiliyak baypas + SMA ve İMA’ya safen baypas........................................... 254
Aortoözofajeal ve aortobronşiyal fistül: torasik endovasküler aort tamirinin nadir ancak fatal komplikasyonu............................................................................... 254
Ross prosedürü sonrası gelişen otogreft dilatasyonu ve aort yetmezliği tedavisinde David ve Yacoup prosedürleri........................................................................ 255
An alternative way of constructing proximal anastomosis during off pump coronary artery bypass operations in patients with
significantly atherosclerotic aortas...................................................................................................................................................................................................... 255
Takayasu olgusunda nadir görülen tutulum: İnfrarenal aort stenozu.................................................................................................................................................. 255
Sağ atriyuma invaze timoma: olgu sunumu........................................................................................................................................................................................ 256
Takayasu arteritis: Reocclusion after percutaneous intervention....................................................................................................................................................... 256
Aort anevrizmalı hastada Bentall prosedürü: Uzun dönem etkinliği.................................................................................................................................................. 256
Unusual approach in ascending aort graft infection: pectoral muscle flap wrapping via intercostal space........................................................................................ 257
Sağ akciğerde bası atelektazisi oluşturan dev asendan ve arkus aort anevrizması............................................................................................................................. 257
Ascending to descending aortic bypass: repair via median sternotomy without cardiopulmonary bypass........................................................................................ 258
Biküspit aort kapaklı ve spesifik sistemik otoimmün hastalığı olan bir hastada gelişen aort diseksiyonu: Olgu sunumu................................................................. 258
Ağır kaldırmak asendan aortayı genişletir mi? Vaka takdimi............................................................................................................................................................. 259
Nonrüptüre sinüs valsalva anevrizmasına eşlik eden edinsel ve konjenital kardiyak hastalıklar birlikteliğinin başarılı cerrahi tedavisi.......................................... 259
Kronik tip 1 disseksiyon hastasında koroner arter anomalisi............................................................................................................................................................. 259
Dev asendan aort anevrizması olan hastada cerrahi tedavi................................................................................................................................................................. 260
Kalp komşuluğunda şarapnel.............................................................................................................................................................................................................. 260
Koroner baypas operasyonunda tesadüfen bulgulanan akut tip 2 aort diseksiyonlu olguda modifiye serebral perfüzyon yöntemimizle
gerçekleştirdiğimiz kombine başarılı cerrahi stratejimiz.................................................................................................................................................................... 261
İnnominate arterde koroner baypas sırasında tanısı konan ülseratif plak........................................................................................................................................... 261
Complete resolution of type-B aortic intramural hematoma with conservative treatment................................................................................................................. 262
Aort koartasyonu ile beraber patent duktus artyeriyozusun aynı seansta endovasküler stent greft kullanılarak kaptılmasında retroperitonael yaklaşım................ 262
Abdominal aort anevrizmasi ile birlikte gözlenen aorto-kaval fistül: Olgu sunumu.......................................................................................................................... 262
Subklavyen arteri içeren desendan aort anevrizması ve eşlik eden koarktasyon: Hibrid tedavi yaklaşımı........................................................................................ 263
Aort koarktasyonunun eşlik ettiği asendan aort anevrizmasında iki aşamalı yaklaşım: Olgu sunumu.............................................................................................. 263
Mega boyutta dev tip 1 dissekan asendan aort kronik anevrizma olgusu........................................................................................................................................... 264
Total aortik okliziv hastalıkta proksimal desendan aort anevrizması tedavisi: Olgu sunumu............................................................................................................ 264
Tip III aortik diseksiyonunda frozen elephant trunk ve antegrad viseral debranching (TUNCER Tekniği)...................................................................................... 264
Rüptüre aort koarktasyonu tedavisi..................................................................................................................................................................................................... 265
Asemptomatik erişkin hastada, tip A aortik interruption ve sol subklavyen arter anevrizmasına hibrid girişim............................................................................... 265
İzole hemiplejik tabloyla karşımıza çıkan tip 1 aort diseksiyonu: Semptomatolojik yaklaşım ve literatür tarama........................................................................... 266
Torasik aort sakküler anevrizmalı hastada TEVAR uygulamamız: Olgu Sunumu............................................................................................................................ 266
Olgu sunumu: Kurusıkı tabanca ile ilginç yaralanma......................................................................................................................................................................... 267
Penetran kalp yaralanmalarına cerrahi yaklaşımda torakotomi veya median sternotomi uygulamalarında hastaların demografik özelliklerinin karşılaştırılması.. 267
Kalp yaralanmalarında insizyon tipine göre hastaların etyolojilerinin karşılaştırılması..................................................................................................................... 267
Emergent endovascular treatment of a thoracal aortic pseudoaneurysm in a patient with Behçet’s disease..................................................................................... 268
An incidentally asymptomatic paraganglioma of the ascending aorta............................................................................................................................................... 268
Bir vaka sunumu ile kardiyovasküler cerrahide girişimsel gereklilikler: Coil embolizasyon............................................................................................................ 269
Aort koarktasyonu operasyonu sonrası gelişen psödoanevrizmanın endovasküler stent-greft ile tamiri........................................................................................... 269
Aphagia aortica................................................................................................................................................................................................................................... 269
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[P-355]
[P-356]
[P-357]
[P-358]
[P-359]
[P-360]
[P-361]
[P-362]
[P-363]
[P-364]
[P-365] [P-366]
[P-367]
[P-368]
[P-369]
[P-370]
[P-371]
[P-372]
[P-373]
[P-374]
[P-375]
[P-376]
[P-377]
[P-378]
[P-379]
[P-380]
[P-381]
[P-382]
[P-383]
[P-384]
[P-385]
[P-386]
[P-387]
[P-388]
[P-389]
[P-390]
[P-391]
[P-392]
[P-393]
[P-394]
[P-395]
[P-396]
[P-397]
[P-398]
[P-399]
[P-400]
[P-401]
[P-402]
[P-403]
[P-404]
[P-405]
[P-406]
[P-407]
[P-408]
[P-409]
[P-410]
[P-411]
[P-412]
[P-413]
[P-414]
Tomografi esnasında rüptüre olan akut tip 1 aort diseksiyonu vakasının total arkus replasmanıyla cerrahi tedavisi........................................................................ 270
Pseudoaneurysm of superior mesenteric artery late after abdominal injury....................................................................................................................................... 270
Acute type a dissection in a 28-years-old patient; does a 4-days leg pain require a surgery under cardiopulmonary bypass?.......................................................... 271
Tip III aort diseksiyonunda giriş yırtığının Amplatzer™ vasküler tıkaç ile yalancı lümen kullanılarak kapatılması........................................................................ 271
A rare complication following transcatheter aortic valve implantation: Aortic annulus rupture....................................................................................................... 272
Aort kökünü tutan Stanford tip a diseksiyonlarında kapak koruyucu kök replasmanı: 2 olgu sunumu............................................................................................. 272
Hybrid repair of aortic aneurysm in a patient with coarctation of aorta: simple solutions for complex cases................................................................................... 272
Penetrating ulcerations of the aorta: how do we manage it?............................................................................................................................................................... 273
Behçet hastalığında nadir bir tutulum olan asendan aort anevrizması: Olgu sunumu........................................................................................................................ 273
A situs inversus totalis case with De-Bakey type 3 disection: successfull endovascular repair treatment......................................................................................... 273
Gözden kaçan sakküler torasik aort anevrizmanın TEVAR ile tamiri................................................................................................................................................ 274
Aglossia, asendan aort anevrizması ve ASD birlikteliği: Olgu sunumu............................................................................................................................................. 274
Asendan aorta yerleşimli Dacron greftin aseptik enfeksiyonu........................................................................................................................................................... 274
Toraksta ateşli silah yaralanması; hasta için en uygun kararı vermek................................................................................................................................................ 275
Yaygın torasik aort ve infrarenal aort anevrizmaların eşzamanlı endovasküler tamiri...................................................................................................................... 275
Total sirkülatuar arrest esnasında femoral arter yolu ile yapılan antegrad serebral perfüzyon: Arkus aorta ve innominat arter anevrizması olgu sunumu............. 276
Traumatic pseudoaneurysm of the descending thoracic aorta............................................................................................................................................................ 276
Asendan, arkus ve innominat arter anevrizmasında pratik kanülasyon tekniği.................................................................................................................................. 277
Primer aortik anjiyosarkoma bağlı aort stenozunun endovasküler stent greft ile tedavisi.................................................................................................................. 277
İnen torasik aorta replasmanı: Olgu sunumu...................................................................................................................................................................................... 278
Endovasküler girişim sonrasında oluşan proksimal tip 1 kaçağa bağlı gelişen dev torakal anevrizma.............................................................................................. 278
Biküspid aorta ve asendan aort anevrizması olan hastalarda mutlaka aort koarktasyonu araştırılmalıdır......................................................................................... 278
Desendan aort anevrizmasının nadir bir komplikasyonu; postmortem tanı konulan primer aorto-özefagus fistülü ve
anevrizma rüptürü sonucu meydana gelen ani ölüm........................................................................................................................................................................... 279
Verification of true lumen with transeusophageal echocardiography in type B aortic dissection during tevar procedure................................................................ 279
Hybrid management of type 3 aortic dissection with aberrant right subclavian artery involvement: a case report........................................................................... 280
Akut tip I aort diseksiyon operasyonu sonrası distal aortik reoperasyonlar....................................................................................................................................... 280
A situs inversus totalis case with De-Bakey type 3 disection: successfull endovascular repair......................................................................................................... 280
TEVAR in patient with ruptured descending thoracic aortic aneurysm presented with hemoptysis................................................................................................. 281
Araç içi künt travma sonrası gelişen aortik transeksiyon olgusunda acil endovasküler onarım......................................................................................................... 281
Ender KABG komplikasyonu: Erken dönem tip 1 disseksiyon.......................................................................................................................................................... 281
Unusual etiology of dyspnea; aberrant right subclavian artery (ARSA): a case report...................................................................................................................... 282
Abdominal aort anevrizma cerrahi onarımı sonrasında gelişen erken dönem gastrointestinal komplikasyonlar............................................................................... 282
Anaesthesia managment of the Chimney grafts technique................................................................................................................................................................. 283
Aortik endovasküler girişim yapılan hastalarda klinik sonuçlarımız.................................................................................................................................................. 283
İzole bilateral iliyak arter anevrizmasının cerrahi onarımı: Olgu sunumu......................................................................................................................................... 284
Rüptüre abdominal aort anevrimalarında EVAR yeri var mıdır?....................................................................................................................................................... 285
İnoperabl akciğer kanserli bir hastada abdominal aortun akut trombozu........................................................................................................................................... 285
Nadir görülen bir patoloji: Tromboza bağlı aortik oklüzyon.............................................................................................................................................................. 285
Sudden onset paraplegia caused by acute thrombosis of abdominal aortic aneurysm........................................................................................................................ 286
Akciğer kanseri olan ve vertebral metastaz süpheli geniş abdominal aort anevrizmalı olgunu endovasküler tedavisi..................................................................... 286
Renal arter orifislerinden başlayan ve her iki iliyak arteri de kapsayan dev boyutlu mega abdominal aort anevrizmalı olguda
cerrahi tedavi ilkelerimiz.................................................................................................................................................................................................................... 287
Hiperakut distal aort trombozlarında tedavi stratejileri...................................................................................................................................................................... 287
Abdominal aort anevrizmasında endovasküler tamir uyguladığımız olgu serimizde majör komorbid faktör olarak koroner arter hastalığının,
kronik obstrüktif akciğer hastalığının ve periferik arter hastalığının oranları.................................................................................................................................... 287
Abdominal ve dev iliyak arter anevrizmasında endovasküler stent-greft uygulaması: Olgu sunumu................................................................................................ 288
Erken postoperatif dönemde abdominal aort anevrizmasında endovasküler tamir uyguladığımız olgu serimizde bulgulanan ateş semptomatolojisi..................... 288
Kontrastlı bilgisayarlı tomografi incelemesinin abdominal aort anevrizmasında endovasküler tamir uyguladığımız
olgu serimizde ameliyat öncesi ve sonrası değeri............................................................................................................................................................................... 288
Postoperatif erken dönemde abdominal aorta anevrizmasına endovasküler tamir uyguladığımız olgu serimizde arteriyal embolizasyon,
femoral veya iliyak arter yaralanması ve ruptür gelişimi komplikasyonlarının dağılımı................................................................................................................... 289
Aortobifemoral baypas operasyonlarında transperitoneal greft geçirilmesinde kullanılan konvansiyonel yöntemle
kliniğimizde uygulanan alternatif yöntemin karşılaştırılmasına yönelik seçilen iki ayrı olgu serisinde koroner anjiyogram gereksinimi....................................... 289
Abdominal aort anevrizmasına endovasküler tamir uyguladığımız olgu serimizde ikincil ve perioperatif ek girişim gereksinimi.................................................. 289
Delayed paraparesia after EVAR: a rare condition in the differential diagnosis................................................................................................................................ 290
Abdominal aort anevrizmasında endovasküler tamir uyguladığımız olgu serimizde gerçekleştirilen operasyon prosedürü dağılımı ve
kullanılan greft çeşidi seçimimiz........................................................................................................................................................................................................ 290
Hipertansiyon, hiperlipidemi ve diabetes mellitusun abdominal aort anevrizmasında endovasküler tamir uyguladığımız
olgu serimizde komorbid faktör olarak üstlendiği rolleri................................................................................................................................................................... 290
Dev abdominal aort anevrizmasında endovasküler tamir................................................................................................................................................................... 291
Bare metal ile endoleak ilişkisinin abdominal aort anevrizmasında endovasküler tamir uyguladığımız olgu serimizdeki etkinliği................................................. 291
Postoperatif mortalite açısından aortobifemoral baypas operasyonlarında transperitoneal greft geçirilmesinde kullanılan
konvansiyonel yöntemle kliniğimizde uygulanan alternatif yöntemin karşılaştırılması.................................................................................................................... 292
Abdominal aort anevrizmasında endovasküler tamir uyguladığımız olgu serimizin kronolojik olarak yaş dekadları dağılımının değerlendirimi........................... 292
Sekonder aortoenterik fistül: Olgu sunumu........................................................................................................................................................................................ 292
Aortabiiliyak greft anevrizmasına EVAR uygulaması....................................................................................................................................................................... 293
Preoperatif ve postoperatif ortalama BUN-kreatinin değerlerinin abdominal aort anevrizmasında endovasküler tamir uyguladığımız
olgu serimizde karşılaştırılması.......................................................................................................................................................................................................... 293
Kan ve kan ürünleri kullanımının abdominal aort anevrizmasında endovasküler tamir uyguladığımız olgu serimizdeki dağılım özellikleri.................................. 293
xix
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[P-415]
[P-416]
[P-417]
[P-418]
[P-419]
[P-420]
[P-421]
[P-422]
[P-423]
[P-424]
[P-425]
[P-426]
[P-427]
[P-428]
[P-429]
[P-430]
[P-431]
[P-432]
[P-433]
[P-434]
[P-435]
[P-436]
[P-437]
[P-438]
[P-439]
[P-440]
[P-441]
[P-442]
[P-443]
[P-444]
[P-445]
[P-446]
[P-447]
[P-448]
[P-449]
[P-451]
[P-452]
[P-453]
[P-453] [P-455]
[P-456]
[P-457]
[P-458]
[P-459]
[P-460]
[P-461]
[P-462]
[P-463]
[P-464]
[P-465]
[P-466]
[P-467]
[P-468]
[P-469]
[P-470]
[P-471]
[P-472]
[P-473]
[P-474]
[P-475]
[P-476]
[P-478]
[P-479]
[P-480]
[P-481]
[P-482]
[P-483]
[P-484]
xx
Onarım sonrası devam eden tip III aort diseksiyon; antegrad viseral debranching ve endovasküler tedavi...................................................................................... 293
Abdominal aort anevrizmasında endovasküler tamir uyguladığımız olgu serimizde farklı sistemlerinde kanser tanılanmış olguların prevalansı........................... 294
Aort anevrizmalı olguda EVAR tecrübemiz....................................................................................................................................................................................... 295
A simple solution for a difficult problem............................................................................................................................................................................................ 295
Unilateral femoral neuropathy leading to diagnosis of ruptured aortic aneurysm.............................................................................................................................. 295
Endovasküler abdominal aort replasmanı (EVAR) sonrası vertebra korpusunda litik lezyonlara yol açan retroperitoneal apse...................................................... 296
Endoleak gelişimi ile abdominal aorta anevrizma çapı arasındaki ilişkinin endovasküler tamir uyguladığımız olgu serimizdeki karşılaştırımı............................. 296
EVAR uygulanmış bir ana iliyak arter anevrizması olgusunda iliyak uzatma ayrılması sonrası yeniden endovasküler girişimle
onarımı: Olgu sunumu........................................................................................................................................................................................................................ 297
Akut aortik psödoanevrizma rüptürü olan Leriche sendromlu hastada Chimney greft ve Funnel tekniği kullanarak aortik endovasküler tedavi............................ 297
İliorenal periskop greft: Aksesuar renal arter akımını korumak için yeni bir alternatif..................................................................................................................... 299
Endovasküler abdominal aort anevrizma tedavisinde takibin önemi: Kaçak (endoleak) nedeni ile büyüyen prerüptür abdominal aort anevrizması...................... 299
Lomber disk cerrahisi sonrası gelişen iliyak arteriyovenöz fistülün 7 yıl sonra endovasküler tamiri: Olgu sunumu........................................................................ 300
İntraaortik balon pompası balon rüptürü ve entrampment vakası....................................................................................................................................................... 300
EVAR sonrası retroperitoneal fibrozis gelişmesi sonrası açık abdominal aort anevrizması tamiri.................................................................................................... 301
Rüptüre olmamış gastroduodenal arter anevrizması ve cerrahi tedavisi............................................................................................................................................. 301
Endovasküler girişimi takiben cerrahi yolla tedavi edilen abdominal aortik dissekan anevrizma: Olgu sunumu............................................................................. 301
Chimney grafts for juxtarenal aneuyrysm in an octogenarian patient with left main coronary artery disease and symptomatic carotid stenosis............................ 302
14 cm’lik dev abdominal aort anevrizmasının cerrahi tedavisi: Olgu sunumu................................................................................................................................... 302
Stanford type A acute aortic dissection with intimal intussusception................................................................................................................................................ 303
First experience of endovascular treatment for infrarenal aortic occlusive disease in Van Region Education and Research Hospital............................................. 303
Kardiyovasküler cerrahi uygulanan hastaların postoperatif yara enfeksiyonlarında Vacuum Assisted Closure deneyimlerimiz..................................................... 304
Cerrahi revaskülarizasyon planlanan periferik tıkayıcı arter hastalarında koroner arter hastalığı riskini öngörmede belirteçlerin rolü............................................ 304
Yüksek kardiyovasküler riske sahip hastalarda lokal anestezi ile yapılan femoro-popliteal baypas uygulamalarımız..................................................................... 304
Popliteal arter anevrizmasında nadiren gelişen bir komplikasyon: Düşük ayak................................................................................................................................ 305
Lokal blokaj altında carotis endarteroktomi deneyimlerimiz............................................................................................................................................................. 305
Subklaviyen-juguler junction port-kateter deneyimlerimiz................................................................................................................................................................ 306
What is the role of surgery in acute carotid artery dissections?.......................................................................................................................................................... 306
Temporal arter biyopsisi uygulamalarımız......................................................................................................................................................................................... 306
Yüzeyel femoral arterin uzun segment total tıkanıklığının endovasküler yöntemle tedavisi............................................................................................................. 307
Kandida endokarditine bağlı gelişen gerçek mikotik anevrizma: Olgu sunumu................................................................................................................................ 307
Ülseratif kolit olgusunda arteriyal tromboemboli............................................................................................................................................................................... 308
Simultaneous bilateral carotid endarterectomy under local anesthesia.............................................................................................................................................. 308
Rapidly occuring carotis artery aneurysm in a patient with Behçet disease....................................................................................................................................... 309
Abdominal aortic pseudoaneurysm as a complication of lumbar disc surgery................................................................................................................................... 309
Hematemez kliniğiyle başvuran hastada geç komplike olmuş bir internal karotis psödoanevrizması............................................................................................... 310
Katetere bağlı subklavyen ven tıkanıklığında endovasküler tedavi  ............................................................................................................................................... 310
Takayasu arteriti’ne bağlı gelişen abdominal aort stenozunun endovasküler tedavisi....................................................................................................................... 311
Popliteal bölge vasküler patolojilerinde posterior yaklaşım............................................................................................................................................................... 311
Künt travma sonrası gelişen renal arter diseksiyonu: Olgu sunumu................................................................................................................................................... 311
Spontan karotis arter diseksiyonu: Olgu sunumu............................................................................................................................................................................... 312
Radyoterapi sonrası gelişen sağ subklavyen arter oklüzyonunun endovasküler tedavisi................................................................................................................... 312
Tekrarlayan, GİA geçiren ve diffüzyon MR ile tanı koyulan karotis arter stenozunda uygulanan erken cerrahi tedavi................................................................... 312
Diz çıkığı sonrası görülen popliteal arter yaralanması: Olgu sunumu................................................................................................................................................ 313
Periferik arter hastalığı tıkanıklığının derecelendirilmesinde tam kan sayımı parametrelerinin rolü var mıdır?............................................................................... 314
Torasik çıkış (outlet) sendromunun vasküler komplikasyonları......................................................................................................................................................... 314
Periferik damar yaralanmalarındaki klinik deneyimimiz.................................................................................................................................................................... 314
Ekstremite arterlerinin iyatrojenik psödoanevrizması........................................................................................................................................................................ 314
Karotid arterlerin nadir bir varyasyonu; kissing karotid arterler........................................................................................................................................................ 315
Dev idiopatik pulmoner arter anevrizması saptanan ileri yaş bayan olgu.......................................................................................................................................... 315
Redo aorta-femoral baypaslarda ilk uygulanan greft sonuca direk etkili midir?................................................................................................................................ 316
Aortik greft enfeksiyonu sonrası gelişen enterik fistül: Olgu sunumu................................................................................................................................................ 316
Akut arteryal tıkanıklık gelişen hastada diz altı balon anjiyoplasti ile trombüsün duvara yapıştırılması: Olgu sunumu................................................................... 317
Sol internal mammarial arter psödoanevrizması................................................................................................................................................................................. 317
Autologous pericardium for carotid patch angioplasty....................................................................................................................................................................... 317
Beyin kanlanmasının sağ vertebral arter yoluyla sağlandığı Takayasu arteriti olgusu....................................................................................................................... 318
Dev sağ popliteal arter anevrizması ve distal tromboembolinin acil cerrahi tadavisi........................................................................................................................ 318
Dev ekstrakraniyal karotis arter anevrizması: Olgu sunumu.............................................................................................................................................................. 319
Tromboz ile komplike olmuş dev arteriyovenöz fistül anevrizması................................................................................................................................................... 319
Arteriyovenöz fistül anevrizması........................................................................................................................................................................................................ 320
A rare complication after conventional coronary angiography: left homonymous hemianopsia....................................................................................................... 320
Travmatik radioulnar arter kesili bir hastada uç-uca anostomozun önemi......................................................................................................................................... 321
Radial arter ve bazilik ven arasındaki arteriovenöz fistülünden hemodiyalize giren bir hastada ciddi iskemik “Steal” sendrom..................................................... 321
Yehova şahidi olan hastada vasküler cerrahi sonrası beklenmedik bir şekilde gelişen ciddi anemi. Tedavideki zorluklar ve ikilemler: Olgu sunumu................... 322
Bisiklet kazasına bağlı popliteal arter yaralanması: Nadir görülen bir olgu....................................................................................................................................... 322
Daha önce cross-over kompozit ardışık femoro-popliteal baypas yapılan bir hastada popliteal anastostomoz bölgesinde gelişen
psödoanevrizmanın tedavisinde kullanılan stent greftin akut trombozunda bizim cerrahi yöntemimiz............................................................................................. 323
Sol internal karotis arter stenozu, sol subklavian ve sağ internal karotis arter oklüzyonu olan bir hastada bizim cerrahi stratejimiz............................................... 323
Hızar makinasına bağlı brachial arter ve ven yaralanması: Olgu sunumu.......................................................................................................................................... 323
Karotid body tümörlü bir hastada cerrahi yaklaşımımız..................................................................................................................................................................... 324
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[P-485]
[P-486]
[P-487]
[P-488]
[P-489]
[P-490]
[P-491]
[P-492] [P-493]
[P-494]
[P-495]
[P-496]
[P-497]
[P-498]
[P-499]
[P-500]
[P-501]
[P-502] [P-503]
[P-504]
[P-505]
[P-506]
[P-507]
P-508]
[P-509]
[P-510]
[P-511]
[P-512]
[P-513]
[P-514]
[P-515]
[P-516]
[P-517]
[P-518] [P-519]
[P-520]
[P-521]
[P-522]
[P-523]
[P-524]
[P-525]
[P-526] [P-527]
P-528]
[P-529]
[P-530]
[P-531]
[P-532]
[P-533]
[P-534]
[P-535]
[P-536]
[P-537]
[P-538]
[P-539]
[P-540]
[P-541]
[P-542]
[P-543]
[P-544]
[P-545]
[P-546]
[P-547]
[P-548]
[P-549]
[P-550]
Hibrit ameliyathanenin önemi: Bir olgu nedeniyle............................................................................................................................................................................. 324
Atriyal fibrilasyon, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan ve sigara içen bir hastada tekrarlayan üst ekstremite kronik tromboembolizmi.......... 325
Kompozit greft psödoanevrizmasının hibrid tedavisi: Olgu sunumu................................................................................................................................................. 325
Femoral artery pseudoaneurysm which caused skin necrosis: a case report...................................................................................................................................... 326
Kardiyak kitleye bağlı akut arteriyel emboli olgusu........................................................................................................................................................................... 326
Late complication of hematoma: inguinal stone................................................................................................................................................................................. 326
Yüksek riskli aortoiliyak tıkayıcı arter hastasında lokal anestezi eşliğinde femorofemoral baypas: Olgu sunumu........................................................................... 327
Adjuvant platelet rich plasma after lower extremity revascularization for treatment of foot ulcer: a case report............................................................................. 327
Massive pulmonary embolism as a complication of coronary angiography and its successful treatment with half-dose alteplase................................................... 328
Late revascularization of brachial artery injury: two cases................................................................................................................................................................. 328
Remote retrograde iliac endarterectomy for iliac artery occlusive disease using Vollmar© Ring Stripper: in a critically ill patient................................................. 329
Bombalama sonucu genç olguda üst ekstremite şarapnel yaralanması............................................................................................................................................... 329
Urgent carotid endarterectomy in a case of carotid artery stenosis with pedunculated thrombus...................................................................................................... 330
Temporary hand ischemia associated with posterior elbow dislocation in a child............................................................................................................................. 330
Hemodiyaliz amaçlı oluşturulan arteriyovenöz fistül komplikasyonları: İki nadir komplikasyonlu olgunun değerlendirilmesi....................................................... 331
Measure the vascular flow volume rather than vascular stenosis and pressure gradient.................................................................................................................... 331
Effects of cigarette smoking on flow volume, velocity and diameter of crural vessels...................................................................................................................... 332
The effects of medical treatment on tissue perfusion in patient with peripheral arterial disease....................................................................................................... 332
Aortobifemoral baypas operasyonlarında transperitoneal greft geçirilmesinde kullanılan konvansiyonel yöntemle kliniğimizdeki
alternatif yöntemin karşılaştırılmasına yönelik serimizdeki hastaların demografik ve komorbid faktörler açısından irdelenmesi................................................... 332
İyatrojenik etyolojili dev sağ common carotid pseudoanevrizması tanılı çoklu yandaş morbid faktöre sahip olgu.......................................................................... 333
Geç tanı konan iliyak arter yaralanması: Nadir bir lomber disk hernisi operasyonu komplikasyonu................................................................................................ 334
AV fistül operasyonu sonrası gelişen dev rüptüre anevrizma............................................................................................................................................................. 334
Künt travma sonrası gelişen subklavyen arter trombozunda iskemi reperpüzyon sendromu: Olgu sunumu..................................................................................... 334
How to manage of asymtomatic iliac arteriovenous fistula................................................................................................................................................................ 335
Çoklu morbidite faktörüne sahip olguda sentetik greft ile baypas gereksinimi doğuran sağ karotid re-endarterektomi girişimi...................................................... 335
Karotid cisim tümörünü takilt eden inflamatuar fibrotik kitle............................................................................................................................................................ 336
Yüzük şeklinde digital arteriyovenöz malformasyon: Olgu sunumu.................................................................................................................................................. 336
Sağda rudimenter, solda hipoplazik izole yüzeyel femoral arter anomalisi....................................................................................................................................... 337
Karotid bifurkasyona yerleşmiş karotid cisim tümörünü taklit eden papiller tiroid kanseri: Olgu sunumu....................................................................................... 338
Internal mammary artery to lung parenchyma fistula after mediastinitis following graft replacement of the ascending aorta......................................................... 338
Radiosefalik fistül disfonksiyonlarında yapılan erken cerrahi müdahaleler hastanın hemodiyaliz ömrünü ve yaşam kalitesini artırır............................................. 339
Sol ana koroner arter hastalığı ve semptomatik karotis darlığı olan seksen yaş üzeri bir hastada jukstarenal anevrizma nedeniyle Chimney greftler.................... 340
Mekanik rotasyonel trombektomi kateteri.......................................................................................................................................................................................... 340
Antekübital fossada brakiyal arter ve sefalik ven arasında yapılan greftli fistül operasyonu sonrasında gelişen komplikasyon....................................................... 340
Penetran boyun yaralanmasına bağlı masif kanama ve şok tablosu ile başvuran hastanın başarılı tedavisi: Olgu sunumu............................................................... 341
Abdominal aorta anevrizmasına endovasküler onarım gerçekleştirdiğimiz olgu serimizde renal arter oklüzyonu komplikasyonu gelişimi ve başarılı sağaltımı.. 341
İzole popliteal arter anevrizması......................................................................................................................................................................................................... 342
Kesici alet yaralanması sonrası femoral arterde oluşan pseudoanevrizma ve arteriyovenöz fistülün endovasküler tedavisi............................................................ 342
İliyak arterdeki stent tıkanıklığının tekrar perkütan yöntemle tedavi edilmesi.................................................................................................................................. 342
Hatay’da kalıcı diyaliz oranları........................................................................................................................................................................................................... 343
Alt ekstremitede iskemi ile presente olan rüptüre common femoral arter anevrizması: Olgu sunumu.............................................................................................. 343
Lerich sendromu kliniğini taklit eden akut aort embolisi: Olgu sunumu........................................................................................................................................... 344
Eversiyon endarterektomi yapılan olgular ile klasik karotid endarterektomi yapılan olgularda restenoz açısından
Doppler ultrasonografik olarak fark var mı: Erken ve orta dönem sonuçları..................................................................................................................................... 344
Eversiyon endarterektomi ile klasik patch karotid endarterektomi yapılan olgularda restenoz açısından
Doppler ultrasonografik olarak fark var mı: Erken ve orta dönem sonuçları..................................................................................................................................... 345
Travmatik ekstra kraniyal karotiko juguler fistülün başarılı cerrahi tedavisi..................................................................................................................................... 345
Travmatik brakiyal arter yaralanması: Olgu sunumu......................................................................................................................................................................... 345
Tedavisi gecikmiş psödoanevrizmalı olguda cerrahi yaklaşım........................................................................................................................................................... 346
Intralesional administration of human recombinant epidermal growth factor in chronic diabetic foot ulcers................................................................................... 346
A case of Panuveitis with Buerger’s disease...................................................................................................................................................................................... 346
Dev rüptüre iliyak arter anevrizması: Olgu sunumu........................................................................................................................................................................... 347
A giant aneurysm of extracranial carotid artery presenting with horseness: a case report................................................................................................................. 347
Kateter aracılı tromboliz yapılan sağ alt ekstremite akut derin ven trombozu olgusunda gelişen kontralateral akut derin ven trombozu: Olgu sunumu................ 348
Blue toe sendromu ile başvuran popliteal arter ve asendan aort anevrizmalı hasta............................................................................................................................ 348
Kliniğimizde ilk kök hücre tedavi hastası: Olgu sunumu................................................................................................................................................................... 349
Common carotid-jugular fistula caused by gunshot trauma................................................................................................................................................................ 349
İyatrojenik aort yaralanması................................................................................................................................................................................................................ 349
Percutaneous mechanical thrombectomy with retrograde popliteal approach for treatment of acute femoropopliteal stent occlusion............................................. 350
Treatment of complex atherosclerotic femoropopliteal artery disease with a self-expanding interwoven nitinol stent: mid-term results........................................ 350
Üst ekstremite arter yaralanması sonucu gelişen pseudoanevrizmanın endovasküler tedavisi.......................................................................................................... 351
Karotis artere endovasküler stent implantasyonu sonrası gelişen çene kladikasyosu: Nadir bir komplikasyon................................................................................ 352
Aorta bifemoral greft proksimal anastomotik psödoanevrizmasının EVAR ile tamiri sonrası iliyak greftte gelişen iyatrojenik
dev psödoanevrizmanın başarılı cerrahi onarımı................................................................................................................................................................................ 352
Arterial pseudoaneurysm of palmar arch occurred after stab wounds of the hand............................................................................................................................. 352
Is serotonin a valuable parameter in peripheral arterial disease?........................................................................................................................................................ 353
Retrograde popliteal approach to percutaneous peripheral intervention for chronic total occlusion of superficial femoral arteries................................................. 353
Tromboangitis obliterans ve Raynaud fenomenli hastada ciddi parmak nekrozuna cerrahi dışı yaklaşım........................................................................................ 354
Venöz port kateteri uygulamalarında nadir görülen komplikasyon: İki olgu sunumu....................................................................................................................... 354
xxi
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[P-551]
[P-552]
[P-553]
[P-554]
[P-555]
[P-556]
[P-557]
[P-558]
[P-559]
[P-560]
[P-561]
[P-562]
[P-563]
[P-564]
[P-565]
[P-566]
[P-567]
[P-568]
[P-569]
[P-570]
[P-571]
[P-572] [P-573]
[P-574]
[P-575]
[P-576]
[P-577]
[P-578]
[P-579]
[P-580]
[P-581]
[P-582]
[P-583] [P-584]
[P-585]
[P-586]
[P-587]
[P-588]
[P-589]
[P-590]
[P-591] [P-592]
[P-593]
[P-594]
[P-595]
[P-596]
[P-597]
[P-598]
[P-599]
[P-600]
[P-601]
[P-602]
[P-603]
[P-604]
[P-605]
[P-606]
[P-607]
[P-608]
[P-609]
[P-610]
[P-611]
[P-612]
[P-613]
[P-614]
[P-615]
[P-616]
[P-617]
[P-618]
[P-619]
[P-620]
xxii
Endovasküler abdominal aort anevrizması onarımı sonrasında sol alt ekstremite iskemisiyle gelen hastaya yaklaşımımız............................................................. 354
Kalp damar cerrahi kliniğimizde ilk renal stent vakamız................................................................................................................................................................... 355
Surgical treatment of semptomatic arterio-venous fistula in pediatric patient.................................................................................................................................... 355
Unusual malposition of dialysis catheter in the azygous vein............................................................................................................................................................ 355
Travmatik diz eklemi dislokasyonuna bağlı popliteal arter yaralanması tanı ve tedavi: Olgu sunumu............................................................................................. 356
A Simple but very important point for Buerger’s Disease: Pulse examination.................................................................................................................................. 356
Sol karotis arter darlığı ve insizyon alanında bazoskuamöz deri kanseri: Olgu sunumu................................................................................................................... 356
Duplike yüzeyel femoral arter............................................................................................................................................................................................................. 357
Transection of tibioperoneal trunk following tibial nailing: the rapeutic approach and the importance of fasciotomy..................................................................... 357
Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda görülen enfekte arteriyovenöz fistül anevrizmalarının anevrizma rezeksiyonu yöntemi ile cerrahi tedavisi........................ 358
Treatment of splenic artery aneurysm: why endovascular treatment?................................................................................................................................................ 358
Correct image avoids wrong approach................................................................................................................................................................................................ 358
Extensive hematoma developed after axillofemoral bypass: the use of pancreatic enzymes............................................................................................................. 359
Sağ ana iliyak arter endofibrozisin cerrahi tedavisi............................................................................................................................................................................ 359
14 yaşında erkek hastada bilateral kladikasyo (bilateral popliteal entrapment sendromu)................................................................................................................. 360
Gecikmiş akut alt ekstremite iskemisi tedavisi sonrası gelişen iskemi reperfüzyon hasarı................................................................................................................ 360
Rapidly growing aneurysm of persistent sciatic artery treated by endovascular stenting.................................................................................................................. 361
Chronic leg swelling and palpitation as a late complication of post-traumatic arteriovenous fistula: a case report.......................................................................... 361
Regionel anestestezi altında karotis cisim eksizyonu: Olgu sunumu................................................................................................................................................. 361
Karotis arter darlıklarında endarterektomi erken dönem sonuçları; Uşak devlet hastanesi üç yıllık deneyimlerimiz....................................................................... 362
Multi-komorbiditeli Lerisch sendromlu hastanın yüksek spinal anestezi ile cerrahi tedavisi: Olgu sunumu.................................................................................... 362
Trafik kazası sonucu aksiller arter tromboz ve darlığında girişimsel işlem........................................................................................................................................ 362
Akut hematom ile seyreden iki Ehlers-Danlos olgusunda yaklaşım: Konservatif takip..................................................................................................................... 363
Transposition of the basillary vein to the radial artery arteriovenous fistula at the forearm for hemodialysis access....................................................................... 363
Five-year follow-up of a patient with bilateral carotid body tumors after unilateral surgical resection............................................................................................. 364
Mikotik derin femoral arter anevrizması: Olgu sunumu..................................................................................................................................................................... 364
Arteriyovenöz fistül sonrası gerçek dev brakiyal arter anevrizması................................................................................................................................................... 365
Embolization of ruptured internal iliac artery aneurysm with hemostatic matrix.............................................................................................................................. 365
Temporary external distal peripheral arteriel shunt from femoral arteries to distal peroneal arteries in critical limb ischemia-a novel method.............................. 366
Santral ven kateteri deyip geçmeyin................................................................................................................................................................................................... 366
How to identify a schwannoma at the surgical theatre?...................................................................................................................................................................... 367
Genç erişkin hastada non-aterosklerotik karotis arter stenozunun başarılı cerrahi tedavisi............................................................................................................... 367
Vasküler travmada girişimsel tedavi: Olgu sunumu........................................................................................................................................................................... 367
Yaygın arteriyel aterosklerotik oklüzyonu olan hastada konvansiyonel koroner anjiyografi............................................................................................................. 368
Spontan subklavyan arter psödoanevrizma rüptürü gelişen hastaya kaplı endovasküler stent implantasyonu.................................................................................. 368
Herediter multiple ekzositoza ikincil popliteal arter psödoanevrizması............................................................................................................................................. 368
Radial arteriyovenöz fistül çalma sendromu tedavisinde distal radial arter ligasyonu....................................................................................................................... 369
Kliniğimizde uygulanan karotis endarterektomi sonuçları................................................................................................................................................................. 369
Interestingly penetrating injury........................................................................................................................................................................................................... 369
Perkütan ECMO uygulamasında iliyak ven yaralanması................................................................................................................................................................... 370
Superior tiroidal arterin ana karotis arterden köken aldığı hastada karotis endarterektomi............................................................................................................... 370
Kritik bacak iskemisine neden olan popliteal arter anevrizmasında cerrahi tedavi: İki olgu sunumu................................................................................................ 370
The synergy of endoscopic vein harvesting in femoropopliteal bypass surgery and fewer wound-healing complications of lower limb........................................ 371
İdiyopatik femoral arter anevrizma rüptürü........................................................................................................................................................................................ 371
Süperior mezenterik arterin ateşli silah yaralanmasının ardından safen ven grefti ile interpozisyonu............................................................................................... 372
Karotis cerrahisi uygulamalarımız...................................................................................................................................................................................................... 372
Distal embolism of an atrial mixoma.................................................................................................................................................................................................. 372
Total kalça replasmanı esnasında gelişen iliyak ven yaralanması...................................................................................................................................................... 372
Ruptüre ana iliyak arter anevrizmasında endovasküler yaklaşım: Olgu sunumu............................................................................................................................... 373
Dual extracranial carotid artery aneurysm: a case report.................................................................................................................................................................... 373
Karotis arterde boynuz görünümlü mini pseudoanevrizma: Olgu sunumu........................................................................................................................................ 374
Bilateral aksiler arter stenozu olgusu dev hücreli arteritis.................................................................................................................................................................. 374
Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kronik böbrek yetmezliği hastalarında vasküler erişim yolu arteriyovenöz şant mı, kalıcı kateter mi olmalı?................................... 375
Akut derin ven trombozunda ultrasonik enerji ile hızlandırılmış kateter aracılı trombolitik tedavi deneyimlerimiz........................................................................ 376
Removal of the missed guidewire in the central vein with the endovascular intervention: a case report.......................................................................................... 376
Üst ekstremite derin venöz trombozlu olgulara yaklaşım................................................................................................................................................................... 377
İleri evre steal sendromu olan kronik böbrek yetmezliği hastasına yaklaşım: Olgu sunumu............................................................................................................. 377
Akut derin ven trombozu tedavisinde alternatif bir yöntem: Cleaner rotator trombektomi deneyimimiz......................................................................................... 377
Trousseau sendromu: Maligniteye bağlı derin ven trombozu............................................................................................................................................................. 378
Vasküler kateterizasyonda ultrasonografi kılavuzluğunun önemi...................................................................................................................................................... 378
Sağ internal juguler ven kateterizasyonu sonrası görülen nadir bir kateter malpozisyonu................................................................................................................. 378
Santral ven kateterizasyonunda ultrasonografi kullanımının önemi: Olgu sunumu........................................................................................................................... 379
Percutaneus T 4 sympathic radiofrequency thermocoagulation for treatment of Raynaud’s phenomenon......................................................................................... 379
Santral ven kateterizasyonu sonrası hematoma bağlı gelişen trakeal bası ve inatçı bradikardi.......................................................................................................... 379
Lumbal sympathetic radiofreguency thermoregulation helps pain relief and ulcer healing in Buerger’s disease............................................................................. 380
Variclose ven kapama sistemi: Yüzeyel venöz yetmezlik tedavisinde yeni bir yöntem.................................................................................................................... 380
Vena saphena magna (VSM) yetersizliğinde endovenöz laser ablasyon (EVLA) yöntemi ve uzun dönem sonuçlarımız................................................................ 380
Vena Saphena Magna yetersizliğinde radyofrekans ablasyon yöntemi (RF) ve kısa dönem sonuçlarımız....................................................................................... 381
Eksternal juguler venin tromboze sakküler anevrizması.................................................................................................................................................................... 381
Hastanemizde kalıcı diyaliz yolu olarak kateter kullanım oranı......................................................................................................................................................... 381
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[P-621]
[P-622]
[P-623]
[P-624]
[P-625]
[P-626]
[P-627] [P-628]
[P-629]
[P-630]
[P-631]
[P-632]
[P-633]
[P-634]
[P-635] [P-636]
[P-637]
[P-638]
[P-639]
[P-640]
[P-641]
[P-642]
[P-643]
[P-644]
[P-645]
[P-646]
[P-647]
[P-648]
[P-649]
[P-650]
[P-651]
[P-652]
[P-653]
[P-654] [P-655]
[P-656]
[P-657]
[P-658]
[P-659]
[P-660]
[P-661]
[P-662]
[P-663]
[P-664]
[P-665]
[P-666]
[P-667]
[P-668]
[P-669]
[P-670]
[P-671]
[P-672]
[P-673]
[P-674]
[P-675]
[P-676]
[P-677]
[P-678]
[P-679]
[P-680]
[P-681]
[P-682]
[P-683]
[P-684] [P-685]
[P-686]
[P-687]
Derin ven trombozuna yönelik uygulanan Palma prosedürü.............................................................................................................................................................. 382
Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin nadir bir komplikasyonu: Rektus kası hematomu................................................................................................................... 383
Geçirilmiş derin ven trombozuna bağlı venöz ülserin hidrocerrahi (Versajet) sistemi ile başarılı debridmanı: Olgu sunumu.......................................................... 383
Varfarin tedavisinin nadir bir komplikasyonu: Cilt nekrozu.............................................................................................................................................................. 383
KBY’li hastada rüptüre dev brakiyal arter anevrizmasının başarılı tedavisi: Olgu sunumu.............................................................................................................. 384
Pelvik konjesyon sendromuna neden olan Nutcracker sendromlu genç bayan olgu.......................................................................................................................... 384
The intraoperative and postoperative factors affecting the patency of arteriovenous fistula for the purpose of hemodialysis.......................................................... 384
A case with Klippel-Trenaunay syndrome.......................................................................................................................................................................................... 385
Opere erken dönem redo sol femoro-popliteal baypas olgusunda saptanan ipsilateral derin ven trombozunda yaklaşım................................................................. 385
Adölesan yaş grubunda alt ekstremite varislerine yönelik skleroterapi gerçekleştirdiğimiz olgularda CEAP sınıflaması ve
sklerozan madde uygulama seans diyagramı özellikleri..................................................................................................................................................................... 385
Boyunda kitleye bağlı sol üst ekstremite derin ven trombozu: Olgu sunumu.................................................................................................................................... 386
Selülit ile komplike olmuş kronolojik diskordans gösteren derin ve yüzeyel kombine tromboflebit olgusunda başarılı medikal sağaltım...................................... 386
Tamoksifen sitrata bağlı gelişen derin venöz trombozu: Olgu sunumu.............................................................................................................................................. 386
Testiküler germ hücreli tümöre sahip olan bir hastada alt ekstremite ve vena kava inferior akut trombozu..................................................................................... 387
Venous aneurysm resulting from Amplatzer vascular plug after percutaneous transcatheter occlusion of arteriovenous fistula...................................................... 387
Kronik böbrek yetmezliği sebebiyle hemodiyaliz kateteri sonrası vena kava süperiyor sendromu................................................................................................... 388
Histopathological findings of an excised varicose vein complicated with chemical phlebitis........................................................................................................... 388
Derin ven trombozunun cleaner rotator trombektomi kateteri ile tedavisi sonrası gelişen komplikasyon: Olgu sunumu................................................................. 388
Bazilik ven tutulumu ile seyreden mondor hastalığı: Olgu sunumu................................................................................................................................................... 389
What is the role of genetics in deep venous thrombosis: a case report of twin sisters?..................................................................................................................... 389
Venöz ülserlerin tedavisi ve tedavi sürecinde biyokimyasal parametrelerin önemi........................................................................................................................... 390
Vena safena magna yetmezliğinde farmakolojik kapama yöntemi.................................................................................................................................................... 390
Huge congenital arteriovenous fistula of upper extremity.................................................................................................................................................................. 390
Derin ven trombozunun farmakomekanik rotasyonel trombektomi ile tedavisi esnasında kateter ucunun kırılması ve komplikasyonun
perkütan yolla opak madde destekli Fogarty kateteri ile tedavisi....................................................................................................................................................... 391
İzole perforan ven yetmezliğinde basit bir işlem: RDUS yardımıyla ligasyon iki olgu sunumu....................................................................................................... 391
Varis cerrahisinin tamamlayıcısı olarak skleroterapi.......................................................................................................................................................................... 391
Ekstremitedeki yüzeyel kapiller hemanjiomların köpük skleroterapi ile kapatılması........................................................................................................................ 392
İzole telenjektazik varislerin radyofrekans cihazı ile termokoagülasyonu......................................................................................................................................... 392
Ultrasonografi probu ile SFJ kompresyonu tekniği ile büyük safen venin köpük skleroterapisi....................................................................................................... 392
Yüz bölgesi telenjektazilerin radyofrekans cihazı ile termokoagülasyonu......................................................................................................................................... 392
Vasküler yapılar ve ekrin bezlerin kombinasyonu nadir bir lezyon: Ekrin anjiyomatöz hamartom.................................................................................................. 393
Trapezius kasından kaynaklanan intramusküler hemanjiom.............................................................................................................................................................. 393
Radyolojik olarak görüntülenemeyen inferior vena kava filtresi: Olgu sunumu................................................................................................................................ 393
Venöz staz ülserinin nadir bir sebebi: May-Thurner sendromu.......................................................................................................................................................... 394
Son dönem böbrek yetersizliğinde kateterizasyon için nadir bir yöntem: Torakotomi ile sağ atriyuma tünelli hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi....................... 394
Kronik böbrek yetersizliği hastasında alternatif bir yöntem: Brakiyal ven yüzeyelleştirilmesi......................................................................................................... 394
Ortopedik operasyon öncesi hemorajik proflaksi amaçlı uygulanan skleroterapiye bağlı gelişen yüzeyel tromboflebit olgusuna yaklaşım.................................... 395
Congenital aneurysm of the popliteal vein: a case report................................................................................................................................................................... 395
Komplike olmuş kronik Takayasu arteriti tanılı olguda bulgulanan sağ alt ekstremite derin ven trombozuna yaklaşım.................................................................. 396
Penetran travma sonucu intravasküler yabancı cisime bağlı üst ekstremite derin venöz trombozu: nadir bir olgu sunumu............................................................. 396
Vena safena parvada anevrizma: Olgu sunumu.................................................................................................................................................................................. 396
In the vena saphena parva anueurysm: a case report.......................................................................................................................................................................... 397
Percutaneous aspiration thrombectomy for acute lower extremity deep venous thrombosis............................................................................................................. 397
Giant chondrosarcoma acting as lower limb deep venous thrombosis............................................................................................................................................... 398
Pulmoner embolektomi: İki olgu sunumu........................................................................................................................................................................................... 398
Skleroterapi ve lazer uygulamasında hekim-hasta görüşmesinin önemi............................................................................................................................................ 398
İlginç damar yaralanma olgusu: Sağ internal juguler venden sol akciğere giden yabancı cisim........................................................................................................ 399
Deep vein agenesis, superficial vein thrombosis and pulmonary embolism; thromboembolic event in a patient with
Klippel-Trenaunay syndrome............................................................................................................................................................................................................. 399
Dirençli venöz ülser tedavisinde vakum yardımlı yara kapama......................................................................................................................................................... 399
Açık kalp operasyonu sırasında ekartasyona bağlı innominate ven deşirüsinde en uygun maliyetle tamir stratejimiz..................................................................... 400
Hemodiyaliz amaçlı kalıcı subklaviyen ven kateterine bağlı gelişen vena kava superior sendromunda cerrahi tedavi..................................................................... 400
Av tüfeği saçmasına bağlı kardiyak yaralanma: Olgu sunumu........................................................................................................................................................... 400
İntravasküler alanda yer değiştiren şarapnel: Olgu sunumu............................................................................................................................................................... 401
Kalıcı diyaliz kateteri olan hastalarda kateter uzunluğunun yeri ve önemi........................................................................................................................................ 401
Küçük safen ven yetmezliği tedavisinde yeni bir yöntem: Variclose ven kapama sistemi................................................................................................................ 401
Sessiz derin ven trombozu.................................................................................................................................................................................................................. 402
The snare technique: a simple atraumatic method for the removal of broken central venous catheter.............................................................................................. 402
İnguinal bölgede postoperatif gelişen lenfosellerin fibrin yapıştırıcı ile tedavisi............................................................................................................................... 403
Klippel-Trenaunay sendromunda variköz venlerin cerrahi tedavisi: Olgu sunumu........................................................................................................................... 403
Ateşli silah yaralanmasına bağlı vena kava inferior yaralanması....................................................................................................................................................... 404
Persitan sol superior vena kavaya geçici diyaliz kateteri yerleştirilmesi............................................................................................................................................ 404
Staphylococcal scalded skin syndrome in an adult should be considered in the differential diagnosis of DVT................................................................................ 405
Derin ven trombozu: Sistemik lupus eritematozusun ilk belirtisi olabilir mi?................................................................................................................................... 405
Varikoz ven tedavisinde yeni bir yöntem: N- Butil cyanoacrilat ile embolizasyon........................................................................................................................... 405
Varfarin kullanımına bağlı nadir bir komplikasyon: Cilt nekrozu...................................................................................................................................................... 406
Variköz venlerde sülük tedavisi: Genel bir bakış............................................................................................................................................................................... 406
Kemoterapi amaçlı port kateteri uygulamalarımız.............................................................................................................................................................................. 407
xxiii
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[P-688]
[P-689]
[P-690]
[P-691]
[P-692]
[P-693]
[P-694]
[P-695]
[P-696]
[P-697]
[P-698]
[P-699]
[P-700]
[P-701]
[P-702]
[P-703]
[P-704]
[P-705] [P-706]
[P-707]
[P-708]
[P-709]
[P-710]
[P-711]
[P-712]
[P-713]
[P-714]
[P-715]
[P-716]
[P-717]
[P-718]
[P-719]
[P-720]
[P-721]
P-722
[P-723]
[P-724]
[P-725]
[P-726]
[P-727]
[P-728]
[P-729]
[P-730]
[P-731]
[P-732]
[P-733]
[P-734]
[P-735]
[P-736]
[P-737]
[P-738]
[P-739]
[P-740]
[P-741]
[P-742]
[P-743]
[P-744]
[P-745]
[P-746]
[P-747]
[P-748]
[P-749]
[P-750]
[P-751]
[P-752]
xxiv
Alt ekstremite venöz yetmezliği tedavisinde endovenöz lazer ablasyon: üç yıllık deneyimlerimiz.................................................................................................. 407
Vena kava inferior tromboz ve darlığında girişimsel işlem................................................................................................................................................................ 407
Total kalça protezi planlanan hastalarda pulmoner emboli profilaksisi: Vena kava inferior filtresi.................................................................................................. 407
Akut iliofemoral derin ven trombozu tedavisi olarak başarılı perkütan mekanik trombektomi ve venöz stentleme uygulaması...................................................... 408
Postpartum DVT tedavisinde ultrasonografik dalgalar ile kateter aracılı trombolizis........................................................................................................................ 408
İntrakardiyak yerleşen kurşun embolisi.............................................................................................................................................................................................. 408
Akut derin ven trombozu tedavisinde farmakomekanik trombolizis: Olgu sunumu.......................................................................................................................... 409
Our initial experience with Rotarex® mechanical thrombectomy system in our clinic...................................................................................................................... 409
Klipel-Trenaunay sendromu tanılı bir olgu......................................................................................................................................................................................... 410
Intravenous leiomyomatosis with cardiac extension.......................................................................................................................................................................... 410
Lymph edema, or deep venous thrombosis of the leg be consulted as: liposarcoma......................................................................................................................... 411
Endovenöz lazer ablasyon uygulaması sonrasında kısa dönem Doppler sonuçlarımız...................................................................................................................... 411
Venöz yetmezliği tedavisinde yöntem seçmek giderek zorlaşıyor; endovenöz lazer ablasyon ve N-butil cyanoacrilat ile
embolizasyon yöntemlerinin erken dönem sonuçları.......................................................................................................................................................................... 411
Santral venöz kateterizasyona bağlı sağ brakiyosefalik venin perforasyonu...................................................................................................................................... 412
Nefrolityazis ve Nutcracker semptomlarının süperpoze olması......................................................................................................................................................... 412
Atriyal septal defekt kapatılmasında cerrahi ve perkutan yaklaşım arasındaki maliyet-etkinlik analizi............................................................................................ 412
Arteryel switch ameliyatı sonrası oluşan tekrarlayıcı ağır supravalvüler aort darlığının stentle tedavisi.......................................................................................... 413
Paliative arterial switch operasyonu ve klinik deneyimimiz.............................................................................................................................................................. 413
Fallot tetralojili hastada Brock operasyonundan yedi yıl sonra homogreft ile total düzeltme........................................................................................................... 414
Totally autologous single stage repair of aortopulmonary window, interrupted aortic arch and anomalous origin of right pulmonary artery from aorta............... 414
Absence of left pulmonary artery in tetralogy of Fallot with absent pulmonary valve syndrome..................................................................................................... 414
Fallot tetrolojisi tamiri sonrası pulmoner kapak replasmanı: kime ne zaman yapılmalı?.................................................................................................................. 415
ASD operasyonu sonrası yalancı sağ atriyal miksoma....................................................................................................................................................................... 415
ASD ve idiopatik pulmoner hipertansiyonlu infantta postoperatif geç dönemde pulmoner basınçların normalizasyonu................................................................. 416
CTGA’da fizyolojik tamir sonrası ilginç bir komplikasyon: Sistemik triküspit kapak korda rüptürü............................................................................................... 416
Prostetik aort kapak replasmanından sonra protez mismatch in cerrahi tedavisi için Ross-Konno prosedürü.................................................................................. 416
Cutting balon anjiyoplasti sonrası gelişen aortikopulmoner pencerenin cerrahi tamiri...................................................................................................................... 416
İzole valvüler pulmoner stenozlu hastaya cerrahi yaklaşımımız........................................................................................................................................................ 417
Serebral apse komplikasyonuyla tanılandırılan üç ayrı atriyal septal defektli olgu........................................................................................................................... 418
Ostium primum atriyal septal defekt ve mitral kapak klefti düşük morbidite ve mortalite ile cerrahi olarak tedavi edilebilir.
Biz ostium primum atriyal septal defekt, mitral kapak klefti ve triküspit kapak yetmezliği olan bir hastayı sunduk........................................................................ 418
Erken yaşta klinik bulgu veren konjenital aort stenozu...................................................................................................................................................................... 418
Nadir görülen bir olgu: Tip 2 biküspit aorta....................................................................................................................................................................................... 419
Perkütan kribriform tip atriyal septal defekt kapatma işlemi sonrası acil cerrahi: Olgu sunumu....................................................................................................... 419
Late presentation of massive pericardial effusion from intrapericardial migration of a ventriculoperitoneal shunt catheter: a rare case report............................... 420
Right juxtaposition and a tunnel between the atrial appendages in patient with atrial septal defect and pulmonary valve stenosis................................................. 420
Mid-term outcomes of two surgical techniques for the treatment of coarctation of the aorta in infants: subclavian flap repair and
resection with extended end-to-end anastomosis technique............................................................................................................................................................... 420
An unusual complication of the ventricular septal defect closure by device: late right aortic cusp perforation................................................................................ 420
Hemitrunkus arteriosus ve triküspit yetmezlikli bir olgu.................................................................................................................................................................... 421
Single ventricle strategy for Uhl’s anomaly of the right ventricle...................................................................................................................................................... 421
Preoperative right ventricular suspectly trombus formation in relations to membranous septum aneurysm..................................................................................... 422
Bidirectional cava pulmonary anastomosis without cardiopulmonary bypass................................................................................................................................... 422
Giant left ventricle diverticulum associated with double outlet right ventricle.................................................................................................................................. 422
Lung aplasia with pulmonary artery sling like anomaly..................................................................................................................................................................... 423
Miksomanın cerrahi rezeksiyonu ile tedavi edilen pulmoner hipertansiyon olgusu........................................................................................................................... 423
Asemptomatik çocukta geniş perikardiyal kist hidatik: Olgu sunumu............................................................................................................................................... 423
Iatrogenic diversion of superior vena cava to the left atrium after surgical repair of atrial septal defect with
partial anomalous pulmonary venous drainage................................................................................................................................................................................... 424
Redcell distribution width as a prognostic indicator in pediatric heart disease.................................................................................................................................. 424
Total korreksiyon uygulanmış Fallot tetralojili olguda postoperatif 26. yılda bulgulanan rezidü sağ ventrikül çıkış yolu darlığı ve
rezidü VSD kombinasyonu................................................................................................................................................................................................................. 424
Sol atriyumda farklı lokalizasyonda rekürrens gösteren miksoma olgusu......................................................................................................................................... 425
Agenesis of the pectoralis major muscle: as a single anomaly........................................................................................................................................................... 425
Surgery of patent ductus arteriosus in very low birth-weight infants................................................................................................................................................. 426
Pulmonary homografts in reoperations of tetralogy of Fallot............................................................................................................................................................. 426
Severe mitral valve destruction due to infective endocarditis in a child following the repair of complete atrioventricular septal defect......................................... 426
Monocusp pulmonary valve during the Fallot operation.................................................................................................................................................................... 427
Çok düşük doğum ağırlıklı prematürlerde PDA deneyimimiz........................................................................................................................................................... 427
17 yaşında genç bayan hastada mini insizyonla ASD tamiri.............................................................................................................................................................. 427
Pulmonik konduit replasmanında eski bir yöntem ile yeni bir uygulama: Konduit içi monokusp kapak.......................................................................................... 428
Yenidoğanda umblikal katetere bağlı sağ atriyal trombüste başarılı trombektomi............................................................................................................................ 428
Pektus ekskavatum tanılı çoklu yandaş morbid patolojiye sahip yüksek riskli olguda başarılı koroner revaskülarizasyon stratejimiz............................................ 429
Sol dominant çift arkus aorta: prenatal tanı ve başarılı cerrahi tedavisi............................................................................................................................................. 429
Fresh autolog pericardial patch closure in secundum atrial septal defect........................................................................................................................................... 430
Atriyal septal defektin perkütan kapatılmasındaki cihaz komplikasyonları....................................................................................................................................... 430
Surgical treatment of an atypical cause of congestive heart failure with ventricular septal defect in an infant................................................................................. 430
Harran Üniversitesi infant aort koarktasyonu deneyimleri................................................................................................................................................................. 431
Pulmoner artere embolize olmuş duktus kapama cihazının off-pump cerrahi teknik ile çıkarılması................................................................................................. 431
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[P-753]
[P-754]
[P-755]
[P-756]
[P-757]
[P-758]
[P-759]
[P-760]
[P-761]
[P-762]
[P-763]
[P-764]
[P-765]
[P-766]
[P-767]
[P-768]
[P-769] [P-770] [P-771]
[P-772]
[P-773]
[P-774]
[P-775]
[P-776]
[P-777]
[P-778]
[P-779]
[P-780]
[P-781]
[P-782]
[P-783]
[P-784]
[P-785]
[P-786]
[P-787]
[P-788]
[P-789]
[P-790]
[P-791]
[P-792]
[P-793]
[P-794]
[P-795]
[P-796]
[P-797]
[P-798]
[P-799]
[P-800]
[P-801]
[P-802]
[P-803]
[P-804]
[P-805]
[P-807]
[P-808]
[P-809]
[P-810]
[P-811]
[P-812]
[P-813]
[P-814]
[P-815]
[P-816]
[P-817]
[P-818]
[P-819]
[P-820]
[P-821]
[P-822]
A novel beating-heart technique for supravalvular pulmonary artery stenosis.................................................................................................................................. 431
Permanent pacemaker placement for atrioventricular conduction block after operative repair of congenital heart defects.............................................................. 432
Aynı olguda ön mediyastende sağ ve sol kardiyofrenik açıya yerleşimli iki ayrı dev boyutta perikardiyal kist............................................................................... 432
Çocuk hastalarda implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör implantasyonu için yeni bir teknik................................................................................................. 433
Kalp damar kliniğimizde konjenital vakalara toplu bakış.................................................................................................................................................................. 433
Pektus ekskavatum ve atriyal septal defektli hastalarda cerrahi onarım aynı seansta yapılmalı mı?................................................................................................. 433
Tek ventrikülde sistemik ventriküler çıkım yolu darlığı tedavisinde modifiye Damus-Kaye-Stansel prosedürü.............................................................................. 434
Pulmoner kapak stenoza eşlik eden sekundum tip ASD ve PDA bulunan iki yaşındaki çocuğa perikard kullanılarak ..........................................................................
neo-pulmoner arter ve kapak oluşturulması ve defektlerin onarımı................................................................................................................................................... 434
Sol ventrikülde atipik olarak lokalize dev kist hidatid........................................................................................................................................................................ 434
Kalp ve akciğer tutulumu gösteren miyofibroblastik tümör............................................................................................................................................................... 435
A case of prolonged mechanical ventilation after congenital heart surgery managed with octreotide.............................................................................................. 435
Yenidoğan ve infant döneminde sirkülatuar arrest uygulamadan aortik arkus ve intrakardiyak cerrahi tamiri................................................................................. 436
Hisar Intercontinental Hospital’ın bir yıllık TOF sonuçları................................................................................................................................................................ 436
Çocuk yaş grubunda nadir bir kardiyak tümör: Sol ventriküler miksoma ve tümör embolisi............................................................................................................ 436
İnterarteriyel seyir sonucu basıya uğrayan ve semptom veren anormal çıkışlı sağ koroner arter ve başarılı cerrahi tedavisi........................................................... 437
Açık kalp cerrahisi yapılan pediatrik konjenital kalp hastalarında preoperatif ve postoperatif tiroid hormon profili ve postoperatif sonuçlara etkileri.................. 437
Ekstrakardiyak fontan operasyonu sonrası sternumun kalıcı olarak açık bırakılması........................................................................................................................ 437
Tam düzeltme yapılmış Fallot tetralojili hastalarda geç dönem sağ ventrikül çıkım yolu rekonstrüksiyonları ve erken dönem sonuçları....................................... 438
Atriyal septal defekt kapatma cihazının sağ atriyuma migrasyonu sonrası triküspit kapak üzerine deplase olduğu olguda acil cerrahi yaklaşımımız.................... 438
Sağ taraflı interrupted aortik ark ve VSD’li olguda cerrahi tamir: Nadir görülen bir vaka ............................................................................................................... 439
Postoperatif ECMO desteği altındaki yenidoğanda methemoglobinemi............................................................................................................................................ 439
Sağ pulmoner arter orijininde saptanan membrana bağlı gelişen ana pulmoner arter anevrizması.................................................................................................... 440
Fallot tetralojisi nedeniyle opere edilmiş olguda 23 yıl sonra saptanan aort kökü ve asendan aort anevrizması............................................................................... 440
Aort koarktasyonunda tedavi yöntemleri: Cerrahi tedaviye karşın transkateter tedavi...................................................................................................................... 440
Doğumsal kalp hastalıklı hastalarda kas koruyucu torakotomi standart bir yöntem olmalı mıdır?.................................................................................................... 441
Outcomes of extracorporeal membrane oxygenation after pediatric cardiac surgery: a single centre experience............................................................................. 441
Pneumomediastinum and pneumopericardium without subcutaneous emphysema and pneumothorax secondary to blunt chest trauma in children: a case report........... 441
An ASD repair in an adult who has 90 mmHg pulmonary artery pressure........................................................................................................................................ 442
Erişkin hastada sol pulmoner venlerin koroner sinüse anormal dönüşü............................................................................................................................................. 442
Protein C eksikliği olan hastada Rastelli operasyonu......................................................................................................................................................................... 443
Atriyal septal defekt onarımı için çift katlı perikardiyal yama kullanımı........................................................................................................................................... 443
Penetran kardiyak ve hepatik yaralanma; bombalama sonrası çocuk politravma olgusu................................................................................................................... 444
Mediastende unutulan yabancı cisime ‘Gossipiboma’ bağlı gelişen tekrarlayan sternal enfeksiyon................................................................................................. 444
Trunkus arteriozus tam düzeltme ameliyatlarında erken ve orta dönem sonuçlarımız....................................................................................................................... 445
Pediatrik kalp cerrahisi sonrası sternumu açık hastaya multidisipliner yaklaşım............................................................................................................................... 445
Bilateral vena cava superior with hypoplastic left ventricle............................................................................................................................................................... 445
Pediatrik yaş grubunda arteriovenöz fistüller ve cerrahi tedavisi....................................................................................................................................................... 445
Atriyal septal oklüder implantasyonu sonrasında cihaz malpozisyonuna bağlı aort kökü ve mitral anteriyor leaflete bası.............................................................. 446
Interrupted aortic arch: one-stage or two-stage surgery:a case report................................................................................................................................................ 446
Erken çocukluk çağı kompleks konjenital kalp anomalilerinde kapaklı kondüit ile sağ ventrikül çıkım yolu rekonstrüksiyonları.................................................. 447
ALCAPA sendromu nedenli dilate kardiyomyopatili bir olguda düzeltme cerrahisi sonucu............................................................................................................. 447
Continuous myocardial and cerebral perfusion in aortic arch repair: a case report............................................................................................................................ 448
Pektus ekskavatum ve ileri pulmoner yetmezlikli opere Fallot tetralojisi hastasında enjektabl pulmoner kapak kullanılarak kombine düzeltme reoperasyonu................. 448
Blalock-Taussig şant ameliyatı: Pediatrik kalp cerrahisinde palyatif girişimler halen değerli mi?.................................................................................................... 449
Tek ventrikül fizyolojisinde bidirectional kavopulmoner anastomoz................................................................................................................................................. 449
Pediatrik ekstrakorporeal membran oksijenatör (ECMO) uygulamalarımız...................................................................................................................................... 450
Endokardiyal yastık defektleri ve cerrahi düzeltme sonuçları............................................................................................................................................................ 450
Büyük damarların transpozisyonunda cerrahi strateji......................................................................................................................................................................... 450
Inflammation and congenital heart disease associated pulmonary hypertension................................................................................................................................ 451
Mid-term results of intermitent declamping for bidirectional cavo-pulmonary anastomosis............................................................................................................. 451
Sol ventrikül çıkım yolu darlıklarında cerrahi ve sonuçları................................................................................................................................................................ 451
Anesthesia management of transcatheter aortic valve implantation (TAVI)...................................................................................................................................... 452
Minimal invaziv mitral kapak tamiri: İlk deneyim Transaortik TAVİ uygulamalarımız................................................................................................................... 452
İnoperabl aort stenozunda TAVR başlangıç deneyimlerimiz............................................................................................................................................................. 453
Gebelikte tanı konulan sağ atriyal anevrizmanın port access yöntemi ile tamiri: Olgu sunumu........................................................................................................ 453
Travma sonrası gelişen perikardiyal tamponad tedavisi için perikardiyal tüp uygulaması: Olgu sunumu........................................................................................ 453
Acute contralateral femoral artery atheroma plaque embolism: an unexpected vascular complication after transfemoral transcatheter aortic valve implantation............. 454
Our experience in mitral valve replacement with minimal invasive right infraaxillary thoracotomy................................................................................................ 454
Çoklu damar hastalığında minimal invaziv direkt baypas greftleme.................................................................................................................................................. 454
Double valve replacement through right anterior minithoracotomy: a case report............................................................................................................................ 455
Surgical removal of an embolized amplatzer septal occluder device from the right ventricle........................................................................................................... 455
Our minimally invasive cardiac surgery experiences......................................................................................................................................................................... 456
Minimal invaziv kardiyak cerrahi ile ilgili deneyimlerimiz............................................................................................................................................................... 456
Subklavyen arter yoluyla transkateter aortik valv replasmanı............................................................................................................................................................ 456
Combined robotic septal myectomy and mitral valve repair for idiopathic hypertrophic subaortic stenosis with systolic anterior motion...................................... 457
Açık femoral kateterizasyon işlemlerinde yeni bir kapatma yöntemi: fermuar tekniği...................................................................................................................... 457
Adıyaman Üniversitesinde sutureless kapak deneyimimiz................................................................................................................................................................. 458
Minimally invasive removal of an intracardiac hemodialysis catheter through a J-sternotomy........................................................................................................ 458
Malposition of transvenous temporary pacing wire into the left ventricle through the interatrial septum......................................................................................... 459
xxv
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[P-823]
[P-824]
[P-825]
[P-826]
[P-827]
[P-828]
[P-829]
[P-831]
[P-832]
[P-833]
[P-834]
[P-835]
[P-836]
[P-837]
[P-838]
[P-839]
[P-840]
[P-841]
[P-843]
[P-844]
[P-845]
[P-846]
[P-847]
[P-848]
[P-849]
[P-850]
[P-851]
[P-852]
[P-853]
[P-854]
[P-855]
[P-856]
[P-857]
[P-858]
[P-859]
[P-860]
[P-862]
[P-863]
[P-864]
[P-865]
[P-866]
[P-867]
[P-868]
[P-869]
[P-870]
[P-871]
[P-872]
[P-873]
[P-874]
[P-875]
[P-876]
[P-877]
[P-878]
[P-879]
[P-880]
[P-881]
[P-882]
[P-883]
[P-884]
[P-885]
[P-886]
[P-887]
[P-888]
[P-889]
[P-900]
xxvi
Pre-transplant anemia does not impact survival in patients bridged to transplant.............................................................................................................................. 459
Acute kidney injury after orthotopic heart transplantation: incidence, risk factors and outcomes..................................................................................................... 460
Persistent inferior survival in recipients who needed circulatory support for acute graft dysfunction even after hospital discharge................................................ 460
Attitudes towards presumed consent and organ donation after brain death: what stance does media representatives in eurasia take on this dilemma?.................. 461
Cardiothoracic organ transplantation and brain death: a survey of the knowledge level among medical students............................................................................ 461
Improved outcomes of heart transplantation in adults with complex congenital heart disease.......................................................................................................... 461
Amiodarone treatment prior to heart transplantation is associated with increased risk of primary graft failure and early mortality................................................ 462
Altı kiloluk, ağır bronkopnömonili, derin asidotik infantta başarılı venovenöz ECMO tedavisi....................................................................................................... 462
Azerbaycanda ilk başarılı LVAD uygulanması.................................................................................................................................................................................. 462
Heterotopik retroperitoneal kalp transplantasyonu yapılmış tavşanlarda MMF’nin steroid ile transplant
motor aktivite süresi ve rejeksiyon açısından karşılaştırılması........................................................................................................................................................... 463
Total exposion of the battery due to the implantable cardioverter defibrillator pocket infection....................................................................................................... 463
Minimal invaziv yöntem olan VATS tekniği ile tedavi edilen perikardiyal effüzyon olgusu............................................................................................................ 463
Serebrovasküler olay benzeri klinikle başvuran infektif endokardit olgusu....................................................................................................................................... 464
Results of graft cannulation technique for veno-arterial extra corporeal membrane oxygenation..................................................................................................... 464
Genç hastada alışılmadık nedenli kardiyomiyopatide iyileşmeye köprü amacıyla venoarteriyel ECMO kullanımı......................................................................... 465
Karaciğer transplantasyonu sonrası ciddi kardiyopulmoner yetmezlik gelişen sekiz aylık bebek hastada ECMO uygulaması: Olgu sunumu................................ 465
Unexplained decrease in hematocrit after IABP................................................................................................................................................................................. 465
Promising utilization areas of therapeutic plasmapheresis in cardiovascular surgery practice.......................................................................................................... 466
Biventriküler destek cihazı takılmış pediatrik bir hastada santrifugal pompa trombozu.................................................................................................................... 466
Dev sol ventrikül anevrizması olan iskemik kardiyomiyopatili hastada sol ventrikül rekonstrüksiyonu ile
birlikte sol ventrikül destek cihazı (Heartware) implantasyonu......................................................................................................................................................... 467
Chondroid metaplasia in recipient heart detected after cardiac transplantation................................................................................................................................. 467
Efficacy of negative pressure incision management system on sternal incisions after high risk cardiothoracic procedures............................................................. 468
Total yapay kalp ve abdominal aort anevrizması varlığında endovasküler tamir............................................................................................................................... 468
An old friend in treatment of drive-line infection after left ventricular assist device implantation: omentoplasty............................................................................ 469
ECMO hastalarında femoral artere dikilen sentetik greft ve perfüzyon kanüllerinin korunmasında basit bir yöntem...................................................................... 469
Pediatrik kalp nakli sonrası gelişen konstriktif perikardit olgusu....................................................................................................................................................... 469
Ealy thrombosis after short-term mechanical circulatory suppport implantation............................................................................................................................... 470
Sol ventrikül destek cihazı implantasyonu sonrası hemodinamik transözofajiyal ekokardiyografi ile kardiyak tamponad saptanması............................................ 470
Peri-partum KMP ile ilişkili kalp yetmezliğinin akut tedavisinde ECMO kullanımı......................................................................................................................... 471
Redo mitral kapak cerrahisi sonrası ECMO kullanımına bağlı gelişen HIT sırasında fundaparin başarılı kullanımı........................................................................ 471
The value of extracorporeal membrane oxygenation in the management of fulminant peripartum cardiomyopathy........................................................................ 472
Combined heart-kidney transplantation: clinical experience of two cases......................................................................................................................................... 472
Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisinde sol ventrikül trombüsü: Olgu sunumu ................................................................................................................. 472
Kalp nakli yapılan hastada gelişen aksonal miyoklonus: Lance-Adams sendromu........................................................................................................................... 473
Induction therapy: IL-2 receptor antagonists vs ATG in heart transplantation.................................................................................................................................. 473
Double ECMO: Olgu sunumu............................................................................................................................................................................................................. 473
VAD exchange through thoracotomy................................................................................................................................................................................................. 474
Dev karotis psödoanevrizması olan olguda fiberoptik entübasyon ve anestezi yönetimi................................................................................................................... 474
Santral venöz kateter ne kadar ilerletilmeli......................................................................................................................................................................................... 474
Terlipressin tedavisinin nadir bir komplikasyonu: Hiponatremi........................................................................................................................................................ 475
The importance of cerebrospinal fluid drainage to prevent neurological deficits during thoracoabdominal stent implementation................................................... 475
Pasif bacak kaldırma spinal anestezi sonrası görülen hipotansiyon sıklığını azaltır.......................................................................................................................... 475
Spinal anestezi öncesi vena kava inferior çap ölçümü ile hipotansiyon gelişimi öngörülebilir......................................................................................................... 476
Spinal anestezi sonrası vena kava inferior çap değişiklikleri............................................................................................................................................................. 476
Fatal uzun etkili kalsiyum kanal blokeri intoksikasyonu.................................................................................................................................................................... 477
Uygulanan anestezi yöntemleri dağılımının abdominal aort anevrizmasında endovasküler tamir uyguladığımız olgu serimizdeki özellikleri............................... 477
Sorgulanmayan yiyecek allerjisi mortalite nedeni olabilir................................................................................................................................................................. 477
Santral ven kateterizasyonunda Doppler ultrasonografinin yeri......................................................................................................................................................... 477
Fulminant miyokardit tablosunda ECMO deneyimi .......................................................................................................................................................................... 478
Koroner arter baypas greft operasyonunda miyelodisplastik sendromlu hastanın anestezi yönetimi................................................................................................ 478
Anesthesia management of the Chimney grafts technique................................................................................................................................................................. 479
Sol ventrikül destek cihazlı hastada septik emboli ve intraparankimal hemoraji............................................................................................................................... 479
Lumbar sympathetic radiofrequency thermoregulation intervention for Buerger’s disease............................................................................................................... 479
Percutaneus sympathic radiofrequency thermocoagulation for treatment of Raynaud’s phenomenon.............................................................................................. 480
Heparin induced thrombocytopenia in extracorporeal membrane oxygenation................................................................................................................................. 480
Is it possible to lower spinal cord ischemia risk in thoracoabdominal endovascular aortic repair interventions............................................................................... 480
Anesthesia management of transcatheter aortic valve implantation in high risk octogenarians........................................................................................................ 481
Restenosis after carotid endarterectomy and analysis of risk factors................................................................................................................................................. 481
Anesthesia management of endovascular abdominal aortic aneurysm repair interventions.............................................................................................................. 481
Mekanik ventilatör destek, yoğun bakımda kalış ve hastanede yatış sürelerinin abdominal aort anevrizmasında
endovasküler tamir uyguladığımız olgu serimizdeki özellikleri......................................................................................................................................................... 481
Anesthetic management of decompressive craniectomy for a patient with sudden carotid artery dissection.................................................................................... 482
Reasons and risk factors for early readmission to emergency room after myocardial revascularization .......................................................................................... 482
Two diversities of a rare clinical entity: pneumomediastinum........................................................................................................................................................... 482
Açık kalp cerrahisi anestezisinde sevofluran + remifentanly ile TİVA (propofol + remifentanly ) karşılaştırılması:
Prospektif çalışma............................................................................................................................................................................................................................... 483
Pulmoner atrezili bir Fallot tetralojisi olgusunda rezidüel ve rekanalize majör aorto-pulmoner kollateral arterden
kaynaklanan akut akciğer hasarı......................................................................................................................................................................................................... 483
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[P-901]
[P-902]
[P-903]
[P-904]
[P-905]
[P-906]
Kardiyovasküler hastalıklarda vaka karma indeksine göre TİG bağıl değerlerinin karşılaştırılması................................................................................................. 484
Epicardial adipose tissue thickness and systemic sclerosis................................................................................................................................................................ 484
An evaluation of self-applicable tourniquets on training military personel: changes in application times and success rates in three successive phases................. 485
The effect of soybean extracts on serum lipid profile and the accumulation of free cholesterol and cholesteryl ester in the aorta,
carotid and iliac artery: an experimental study................................................................................................................................................................................... 486
Aortik oklüzyon ile indüklenen böbrek iskemisinde, L-arjinin’in hemodinamik, biyokimyasal ve histopatolojik sonuçlara etkileri............................................... 486
Ratlarda deksmedetomidin’in miyokard iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkisi............................................................................................................................ 487
PERFÜZYONİST VE DİĞER SÖZLÜ BİLDİRİLER
Perfüzyon Bildiri Oturumu - 1
[PERF / S-01]
[PERF / S-02]
[PERF / S-03]
[PERF / S-04]
[PERF / S-05]
[PERF / S-06]
[PERF / S-07]
Çalışanlarda iş doyumu (perfüzyonistler örneği)....................................................................................................................................................................... 491
Entegre arterial filtreli oksijenatör kullanımının peroperatif hematokrit düzeyi ve kan kullanımı üzerindeki etkilerinin araştırılması................................... 491
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi pediyatrik ekstrakorporeal membran oksijenatör (ECMO) deneyimimiz........................... 491
Kan transfüzyonunu en aza indirmek için neler yapabiliriz?..................................................................................................................................................... 492
Perfüzyonist gözüyle ECMO..................................................................................................................................................................................................... 492
Konjenital kalp cerrahisi sonrası gelişen hiperlaktatemide ECMO ve CRRT kombinasyonu.................................................................................................. 492
O2-AİR mikser nedir
[PERF / S-08]
[PERF / S-09]
ECMO devresi eşliğinde kritik hasta transferi deneyimlerimiz................................................................................................................................................. 492
Yeni bir karbondioksit removal sistemi: Türkiye’de ilk uygulama Hemolung......................................................................................................................... 493
Perfüzyon Bildiri Oturumu - 2
[PERF / S-10]
[PERF / S-11]
[PERF / S-13]
[PERF / S-14]
[PERF / S-15]
[PERF / S-16]
[PERF / S-17]
[PERF / S-18]
Mekanik soğuk kan kardiyoplejisi dağıtım tekniğinin manuel izotermik kan kardiyoplejisi tekniği ile karşılaştırılması........................................................ 493
Kardiyopulmoner baypas devresinde arteriyel-venöz ara hat kullanımındaki tecrübelerimiz.................................................................................................. 493
Türkiye’deki perfüzyon teknikerlerin eğitimi............................................................................................................................................................................ 494
MECC mi? conventional sistem mi?......................................................................................................................................................................................... 494
Kompleks aort patolojilerinin cerrahi onarımında serebral oksimetre takibi ile antegrad serebral perfüzyon deneyimimiz.................................................... 494
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi pediyatrik hasta grubunda
kardiyopulmoner baypas deneyimlerimiz ve uygulamalarımız................................................................................................................................................. 495
Kardiopulmoner arrest gelişen olguda ekstrakorporeal yaşam desteği (ECPR)........................................................................................................................ 495
%60 alev yanığı olan, toraks travması olan ARDS gelişen hastanın 72 günlük ECMO süreci................................................................................................. 495
Ödüllü Perfüzyon Bildiri Oturumu
[PERF / S-19]
[PERF / S-20]
[PERF / S-21]
[PERF / S-22]
[PERF / S-23]
Kardiyopulmoner baypas sonrası ortaya çıkan deliryum üzerine B vitamininin koruyucu etkisi............................................................................................. 496
Diyabetik olmayan hastalarda kardiyopulmoner baypas sırasındaki düşük hematokrit seviyelerinin postoperatif
glukoz seviyesi üzerine etkisi.................................................................................................................................................................................................... 496
Retrograd otolog priming’in hemodilüsyon ve kan kullanımı üzerine etkisi............................................................................................................................ 496
Açık kalp cerrahisi yapılan hastalarda retrograd otolog prime (ROP) yönteminin serebral oksimetre değerleri üzerindeki
etkilerinin araştırılması: klinik çalışma...................................................................................................................................................................................... 496
Minimal ekstrakorporeal dolaşım (MECC) sisteminin erken peroperatif parametreler ve kan kullanımı üzerindeki
etkilerinin araştırılması.............................................................................................................................................................................................................. 497
PERFÜZYONİST VE DİĞER POSTER BİLDİRİLER
[PERF / P-01]
[PERF / P-02] [PERF / P-03]
[PERF / P-04]
[PERF / P-05]
[PERF / P-06]
[PERF / P-07]
Kardiyovasküler cerrahi hastalarında ekstrakorporal membran oksijenasyon (ECMO) deneyimlerimiz................................................................................. 501
Klinik deneyimlerimiz içinde kısa dönem destek sistemlerinin yeri......................................................................................................................................... 501
Klinik olarak tercih ettiğimiz filtrasyon yöntemleri ve uygulamaları........................................................................................................................................ 501
Santral kanülasyon uygulanamayan ECMO hastasında venoarteriyovenöz ECMO uygulaması alternatif mi?
(Yeni miyokard enfarktüsü geçirmiş hastada vena-arteriyovenöz kanülasyon tekniğiyle ekstra korporeal ECMO uygulaması)............................................ 502
ARDS’li olgunun bulunduğu hastaneden ECMO ile transportu ve ECMO ile takibi............................................................................................................... 502
Hemodüliasyon sağlanırken oksijenatörler arasında farklı etkiler söz konusu mudur?............................................................................................................ 502
Polisitemi veralı bir hastada koroner baypas greft operasyonunda extra korporel dolaşım: Olgu sunumu.............................................................................. 503
HEMŞİRELİK VE FİZYOTERAPİST SÖZLÜ BİLDİRİLER
Hemşirelik Bildiri Oturumu - 1
[HS-01]
[HS-02]
[HS-03]
[HS-04]
[HS-05]
[HS-06]
[HS-07]
[HS-08]
Konjenital kalp hastalığı olan çocukların ailelerinin hastalığa bakışı: Pilot çalışma.......................................................................................................................... 507
TAVİ’de anestezi teknisyenleri.......................................................................................................................................................................................................... 507
Kalp-damar cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin etik karar verme eğilimlerinin belirlenmesi............................................................................... 507
LVAD Hastalarında taburculuk sonrası INR takip yönteminin hasta konforu ve komplikasyonlara olan etkisi............................................................................... 508
Endovasküler cerrahi sonrası yoğun bakımda yatan hastaların profillerinin incelenmesi.................................................................................................................. 508
Yoğun bakım ve ameliyathane hemşirelerinde kronik venöz yetmezlik prevelansı........................................................................................................................... 508
Pediatrik KVC yoğun bakımda sternumu açık hastaların multidisipliner takibi................................................................................................................................ 509
KABG cerrahisi sonrası hastane döneminde yapılan fiziksel aktivite danışmanlığının taburculuk sonrası enerji harcamasına etkisi.............................................. 509
Hemşirelik Bildiri Oturumu - 2
[HS-09]
Kardiyopulmoner baypas eşliğinde opere edilen hastaların yoğun bakımdaki tedavi süreçlerinde algılanan sosyal destek ile
umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişki................................................................................................................................................................................................ 509
xxvii
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[HS-10]
[HS-11]
[HS-12]
[HS-13]
[HS-14]
[HS-15]
[HS-16]
Kalp nakli olan hastanın postoperatif dönemdeki hemşirelik bakımı: Olgu sunumu......................................................................................................................... 509
Kardiyovasküler cerrahide nöromusküler monitörizasyon................................................................................................................................................................. 510
İzmir ilindeki kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşire profili...................................................................................................................... 510
Kardiyak cerrahi uygulanan hastaların uyanma sürecinde iletişim gereksinimleri............................................................................................................................ 510
Kablo çıkış yerinde enfeksiyon görülen hastaların diabetes mellitus durumları................................................................................................................................ 511
Ekos uygulamasında hemşirelik deneyimlerimiz............................................................................................................................................................................... 511
Koroner arter baypas greftli tip 2 diabetes mellituslu hastalarda perioperatif sıkı glikoz kontrolünün bakım sonuçlarına etkisi..................................................... 511
Hemşirelik Bildiri Oturumu - 3
[HS-17]
[HS-18]
[HS-19]
[HS-20]
[HS-21]
[HS-22]
[HS-23]
[HS-24]
Açık kalp cerrahisi geçiren hastalara verilen taburculuk eğitiminin etkinliğinin araştırılması.......................................................................................................... 512
Yeni açılan kalp cerrahisi yoğun bakımının organizasyon ve yönetiminde “Toyota Üretim Sistemi” nin uygulanması................................................................... 512
Koroner arter hastalığı olan bireylerin hastalık algılarının incelenmesi............................................................................................................................................. 512
Kalp damar cerrahisi çalışanlarında omurga problemlerinin belirlenmesi......................................................................................................................................... 513
Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların yakınlarının gereksinimlerinin belirlenmesi........................................................................ 513
Koroner arter baypas greft cerrahisinde bakım haritası kullanımı ve etkinliği................................................................................................................................... 513
Kalp cerrahisinde ECMO: hemşirelik bakımı ve sonuçlarımız.......................................................................................................................................................... 514
Açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif dönemde uyku ve anksiyete.......................................................................................................................... 514
Hemşirelik Bildiri Oturumu - 4
[HS-25]
[HS-26]
[HS-27]
[HS-28]
[HS-29]
[HS-30]
[HS-31]
[HS-32]
Determine risk factors associated with early symptoms of acute coronary syndrome in elderly....................................................................................................... 514
Radyo frekans ile yapılan kronik venöz yetersizliği ameliyatlarında sedasyon konforu.................................................................................................................... 515
Yoğun bakım ünitesinde anksiyeteye neden olan stresörler............................................................................................................................................................... 515
Açık kalp ameliyatı geçiren yaşlı hastalarda ameliyat sonrası bilişsel değişikliklerin incelenmesi................................................................................................... 515
Kalp cerrahisi sonrası ekstrakorporeal membran oksijenizasyon (ECMO) desteği uygulanan hastalarda hemşirelik bakımı........................................................... 516
Baypas ameliyatı olan bireylerin yoğun bakım deneyimlerinin incelenmesi..................................................................................................................................... 516
Pediatrik ECMO uygulamasında cerrahi hemşireliği yaklaşımı......................................................................................................................................................... 516
KVC hemşireliği bakım algoritmaları................................................................................................................................................................................................. 516
Hemşirelik Bildiri Oturumu - 5
[HS-33]
[HS-34]
[HS-35]
[HS-35 [HS-37]
[HS-38]
[HS-39]
[HS-40]
[HS-46]
Kardiyovasküler cerrahi hemşireleri ve inovasyon projeleri.............................................................................................................................................................. 517
Radyo frekans ablasyon yöntemiyle kronik venöz yetersizliği ameliyatlarında lokal (Tümesan) anestezi ve hemşirelik................................................................. 517
Postentübasyon trakeal stenoz cerrahisi sonrası hemşirelik bakımı: Olgu sunumu............................................................................................................................ 518
Oral antikoagülan kullanan hastalarda taburculuk eğitiminin önemi................................................................................................................................................. 518
Kalp damar cerrahisi hemşirelerinin deliryum hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi............................................................................................................... 518
Koroner arter hastalığı olan bireylerin hastalık algısının ameliyat sonrası yoğun bakım deneyimine etkisi..................................................................................... 519
Pulmoner tromboendarterektomide cerrahi hemşireliği..................................................................................................................................................................... 519
Ventriküler destek sistemleri ameliyat prosedürü............................................................................................................................................................................... 519
Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi- Siyami Ersek Hastanesi...................................................................................................................................................... 519
Deneysel Bildiri Ödül Adayları
[HS-42]
[HS-43]
[HS-44]
[HS-45]
KVC Yoğun Bakım Üniteleri “Rehber Hemşirelik” uygulaması deneyimlerimiz............................................................................................................................. 520
Sol ventrikül destek cihazlı hastaların yaşam deneyimlerinin belirlenmesi ...................................................................................................................................... 520
Koroner arter greft cerrahisi geçiren hastalarda fast track ................................................................................................................................................................. 521
Koroner arter baypas greft ameliyatı öncesi spirometre ile yapılan derin solunum egzersiz eğitiminin ameliyat sonrası ventilasyona etkisi ................................. 521
HEMŞİRELİK VE FİZYOTERAPİST POSTER BİLDİRİLER
[HP-01]
[HP-02]
[HP-03]
[HP-04]
[HP-05]
[HP-06]
[HP-07]
[HP-08]
[HP-09]
[HP-10]
[HP-11]
[HP-12]
[HP-13]
[HP-14]
[HP-15]
[HP-16]
[HP-17]
[HP-18]
[HP-19]
[HP-20]
[HP-21]
xxviii
Olgu sunumu ile hasta güvenliği ve hasta güvenlik kültürü............................................................................................................................................................... 525
EVAR/TEVAR hastalarında devamlı bos drenaj sistemleri ve hemşirelik takibinin önemi.............................................................................................................. 525
Kalp damar cerrahisinde gossipiboma (Textiloma) gelişen hasta ve hemşirelik bakımı: Olgu sunumu ........................................................................................... 525
Transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı olgusu.................................................................................................................................................................................. 526
Konjenital kalp cerrahisinde postoperatif Down sendromlu hastada hemşirelik yaklaşımı: Olgu sunumu....................................................................................... 526
Cantrell pentalojisi olan olgunun postoperatif hemşirelik bakımı...................................................................................................................................................... 527
Ekstrakorporeal membran oksijenasyon destek tedavisi alan hastalarda hemşirelik bakımı.............................................................................................................. 528
Kardiyak cerrahi uygulanan hastalarda taburcu sonrası hemşirelik takip sistemi.............................................................................................................................. 528
Femoral arter kateterinin çekilmesinden sonra görülen rektus kılıf hematomu ve hemşirelik takibinin önemi................................................................................. 528
Yehova şahidi inanışına sahip akut arteriyel oklüzyon olgusunda hasta yönetimi : Olgu sunumu.................................................................................................... 529
Kompleks konjenital kalp cerrahisi operasyonu sonrası ekstracorporeal membrane oxygenation (ECMO) desteği alan hastada
Gordon’un sağlık örüntüleri modeline göre örnek bakım planı.......................................................................................................................................................... 529
Dr. Siyami Ersek GKDC Hastanesi hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilimleri.............................................................................................................................. 529
Kompresyon tedavisi........................................................................................................................................................................................................................... 530
2012-2014 yılları arası kardiyovasküler hastanesi bakım hizmetleri indikatörleri............................................................................................................................. 530
Pediatri yoğun bakım ünitesi (PYBÜ) ve servisinde çocuğu yatan annelerin bakım verme yükleri ve sosyal destek algıları
arasındaki ilişkinin belirlenmesi......................................................................................................................................................................................................... 531
Öz-bakım gücü modeline göre verilen bakımın hipertansiyonlu hastaların kan basıncı düzeyine ve öz-bakım gücüne etkisi.......................................................... 531
Lateks alerjili hastada hemşirelik bakımı............................................................................................................................................................................................ 531
Koroner arter hastalarında yaşam kalitesinin incelenmesi.................................................................................................................................................................. 532
Hipoplastik sol kalp sendromlu hastanın cerrahi tedavisi ve hemşirelik bakımı................................................................................................................................ 532
Endovasküler aortik anevrizma onarımında hemşirenin sorumlulukları............................................................................................................................................ 533
Mitral valf replansmanı yapılan hastanın yoğun bakım süreci: Olgu sunumu................................................................................................................................... 533
13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
BİLDİRİLER LİSTESİ
[HP-22]
[HP-23]
[HP-24]
[HP-25]
[HP-26]
[HP-27]
[HP-28]
[HP-29]
[HP-30]
[HP-31] [HP-32]
[HP-33]
[HP-34]
[HP-35]
[HP-36]
[HP-37]
[HP-38]
[HP-39]
[HP-40]
[HP-41]
[HP-42]
[HP-43]
[HP-44]
[HP-45]
[HP-46]
[HP-47]
Glomus karotikum tümör rezeksiyonu uygulanan hastanın yoğun bakım süreci: Olgu sunumu....................................................................................................... 533
Femoral arter kateterizasyonunun mobilizasyona etkisi..................................................................................................................................................................... 534
Açık kalp operasyonları sonrası yoğun bakımda hemofiltrasyon uygulanımı.................................................................................................................................... 534
Jugular kateterin çekilmesinden sonra görülen bilinç değişiklikleri................................................................................................................................................... 534
Ventilatörle ilişkili pnömoniyi önlemeye yönelik kanıt temelli uygulamalar.................................................................................................................................... 535
Pulmoner atrezili hastada ECMO ve hemşirelik bakımı: Olgu sunumu............................................................................................................................................. 535
Kalp damar cerrahisi hemşireliğinde eleştirel düşünme ve kanıt temelli bakım................................................................................................................................ 535
Oksijen satürasyonunu belirlemede puls oksimetre mi? Kan gazı mı?.............................................................................................................................................. 536
Kalp cerrahisi sonrası uyku kalitesini artırmada ilaç dışı yöntemler.................................................................................................................................................. 536
Kalp cerrahisi uygulanan hastalarda beslenme ve iyileşme................................................................................................................................................................ 537
Kardiyak arrest önceden belirlenebilir mi?......................................................................................................................................................................................... 537
Popülasyonumuzda alt ekstremite venöz yetmezliği tedavisinde kompresyon çorapları ve kullanımını etkileyen faktörler............................................................ 537
Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI) uygulaması ve hemşirelik bakımının önemi........................................................................................................... 538
Koroner arter baypas greft ameliyatı olan hastalarda farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemlerle ağrı yönetimi......................................................................... 538
Ekstrakorporeal membran oksijenasyon (ECMO) sistemi ve kullanım alanları................................................................................................................................. 539
Koroner arter baypas greft olan bireylerin taburculuk sonrası bakım bağımlılığı ve bakım gereksinimleri: İlk sonuçlar................................................................. 539
Ender görülen konjenital kalp hastalığı olan bir infantın postoperatif yoğun bakım hemşireliği....................................................................................................... 540
KVC yogun bakımda minimal cerrahi olgusu (Tekniğin hemşirelik bakım uygulamalarına etkisi).................................................................................................. 540
Biri bizi gözetliyor; sol ventrikül destek cihazı implatasyonu sonrası hastanın uzaktan izlenmesi: Olgu sunumu........................................................................... 540
Entübe veya trakeostomili hastada anksiyete ve korkuyu aşmak için iletişimin önemi; olgu sunumu.............................................................................................. 540
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi hastane enfeksiyonları surveyans sonuçları........................................................................................... 541
Ameliyathane asist device hastalarına hemşirelik yaklaşımı.............................................................................................................................................................. 541
Dr. Siyami Ersek GKDC hastanesi pediatri KVC yoğun bakımda trakeostomi uygulaması............................................................................................................. 541
Dr. Siyami Ersek GKDC Hastanesi’nde VAC uygulaması................................................................................................................................................................ 542
Dr. Siyami Ersek GKDC Hastanesi hemşireliği KVC eğitim modülleri geliştirilmesi pilot çalışması.............................................................................................. 542
Elektif kardiyak cerrahi planlanan hastalarda uyku kalitesine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi............................................................................................. 542
xxix
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content