close

Enter

Log in using OpenID

Akademik Program için tıklayınız. (Tezsiz)

embedDownload
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Hukuk Yüksek Lisans : Tezsiz Program
Ders Kodu
HUK 580
HUK 502
HUK 519
HUK XXX
HUK XXX
HUK XXX
HUK XXX
HUK XXX
HUK XXX
HUK XXX
HUK XXX
Ders Adı
Proje
Hukuk Metodolojisi
Hukukun Temel Kavramları
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Kredi
Kredisiz
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0)3
(3-0) 3
(3-0) 3
Ders İçerikleri
Zorunlu Dersler:
HUK 580 Yüksek Lisans Projesi (Kredisiz)
Öğrenciler yüksek lisansı tamamlayabilmek için danışmanları gözetiminde yaptıkları proje
hazırlamaktadırlar.
HUK 502 Hukuk Metodolijisi (3-0)
Hukuk Metodolojisi dersinde, hukuk öğrencilerine hukuk normunun mantıki analizinin nasıl
yapılacağı gösterilmektedir. Mantık yasalarının hukukun uygulanmasında nasıl yol gösterici olduğu,
norm türleri, mantık-hukuk ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, genel olarak sosyal bilimlerde
metot problemi hakkında bilgi verilmektedir. Başlıca bilgi edinme yöntemleri, bunların hukuka
yansımaları açıklanmaktadır. Mantıki delillendirmenin temelleri, bu kuralların hukuki
uygulamalardaki kullanımı ve yorum sorunları da ele alınan konular arasındadır.
HUK 519 Hukukun Temel Kavramları (3-0)
Hukukun toplumsal yaşamda vazgeçilmezliği onun, düzen, sosyal ihtiyaçları giderme ve özellikle
adalet açısından anlamı vurgulanmaktadır. Bu şekilde, hukukla ahlâk ve örf gibi benzer kavramlar
arasındaki farklar ortaya konulmaktadır. Daha sonra hukuku araştıracak çeşitli bilimlerin özelliği ve
hukuk bilimlerinin uygulama ile olan ilişkileri anlatılmaktadır.
Seçmeli Dersler:
HUK 503 Karşılaştırmalı İdari Yargılama Hukuku (3-0)3
Türkiye, İngiltere, Fransa ve KKTC'de idari yargılama hukukunun temel kavram ve ilkeleri hakkında
bilgi vermek ve ilgili sistemleri karşılaştırarak incelemektir. İdari yargının temel esasları,
karşılaştırmalı bir perspektifle idari yargı yerlerinin konuya ilişkin içtihatları ışığında işlenecektir.
HUK 504 Avrupa İdare Hukuku (3-0)3
Hukuk devleti ilkesi bağlamında AB kurumlarının işlem ve eylemlerinin denetimi üzerinde durmaktır.
Bu çerçevede dava açılabilir işlemler, dava ehliyeti, dava açma süresi, dava türleri ve AB kurumlarının
sorumluluğu konuları ilgili mahkeme içtihatları ile işlenecektir.
HUK 505 KKTC ve Türk Ceza Hukukunda Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
(3-0)3
KKTC ve Türk Ceza Hukukunda yer alan, kasten ve taksirle insan öldürme, kasten ve taksirle müessir
fiil v.b suçlar gibi hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar karşılaştırmalı olarak irdelenip,
aralarındaki benzerlikler ve farklardan yola çıkılarak iki ceza hukuku sisteminin nitelikleri ve
özellikleri öğretilecektir.
HUK 506 Franchising ve Vergilendirme (3-0)3
Günümüzde hukuksal yapılanma biçimlerinden birini oluşturan franchising; bir işletme modeli ve bu
modelin borçlar hukuku, ticaret hukuku, fikri ve sınai haklar üzerine kurulan özel hukuk yapılanması,
vergi hukukunda da özellikler taşımaktadır. Mukayeseli hukuk çalışması olarak verilecektir.
HUK 507 Avrupa Birliği Vergi Hukuku (3-0)3
Avrupa Birliğinin gümrük birliği olarak yapılanması, vergi hukuku açısından önemlidir. Piyasa
ekonomisi ve insan hakları olarak temellenen gümüzdeki yapısı; Birlik Hukuku; vergi ile ilgili çeşitli
düzenlemeler yanında Avrupa Birliği Mahkemesi kararları ile de gittikçe zenginleşmektedir. Avrupa
Bİrliği mevzatı ve Avrupa Birliği Mahkemesi kararları ile verilecektir.
HUK 508 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kararlarında Ayrımcılık Yasağı (3-0)3
Derste yüksek lisans programının amacına uygun ve spesifik bir alan olarak AİHS m.14'de ek
protokollerde yer alan ayrımcılık yasağı ile ayrımcılık yasağının Türkiye iç hukukundaki dayanakları
hakkında çalışma yürütülecektir. Ayrımcılık yasağını ihlal ettiğinden bahisle gerek Türkiye ve gerekse
başka ülkeler aleyhine AİHM tarafından verilen kararlar ve AİHM'nin içtihatları ile oluşturulan
standartlar incelenerek bu konuya ilişkin olarak Ceza Hukuku Mevzuatımızda yapılandırılması ya da
geliştirilmesi gereken alanlar olup olamdığı üzerinde tartışma yürütülecektir.
HUK 509 KKTC ve Türk Hukuku’nda Ölüme Bağlı Tasarruflar (3-0)3
KKTC ve Türk Hukuku’nda ölüme bağlı tasarruf kavramına genel bir giriş yapıldıktan sonra çeşitli
şekli ve maddi anlamdaki ölüme bağlı tasarruf kavramları ile ilgili bilgiler verilecektir. Son olarak da
ölüme bağlı tasarrufların sınırları üzerinde durulacak ve özellikle pratik önemi bulunan ölüme bağlı
tasarrufların yorumu konusuna değinilecektir.
HUK 510 Karşılaştırmalı Usul Hukuku (3-0)3
Medeni Usul Hukuku’nun temel kurum ve kavramları karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Bu
kapsamda, çeşitli ülkelerin mahkeme sistemleri araştırılacaktır.
HUK511 Banka Hukuku (3-0)3
Banka Hukukunun konusu, banka işletmesi ve bu işletmenin hukuki ilişkileridir. Bu derste bankaların
kısa tarihçesi, tanımı, türleri, Bankacılık Kanunu’na göre kuruluşu, ve işleyişi ile denetimi, hesap ve
kayıt düzeni ele alınır, banka işlemleri arasından özellikle mevduat kabulü, kredi açma sözleşmesi,
kambiyo senedi kabulü, iştiraı/iskontosu, akreditif, tevdi işlemleri, bankaların tüzel kişiliğinin sona
ermesi ve banka suçları bu dersin konuları arasındadır.
HUK512 Sağlık Hukuk (3-0)3
Sağlık Hakkının Hukuki Kaynakları
· Hasta ile Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği
· Hasta Hakları
· Hekim Hakları
· Hekimin ve Sağlık Kurumlarının Sorumluluğu
· Tıbbi Müdahaleye Rıza
· Tıbbi Araştırmalar
· Meslek Etiği
· Meslek Kuruluşları ve Mesleki Disiplin
· Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları
· Hastanın Aydınlatılması
· Hekimin Yükümlülükleri
· Hastanın Yükümlülükleri
· Organ ve Doku Nakli
· Cinsiyet Değişikliği
· İlaç Hukuku
HUK 513 Spor Hukuku (3-0)3
Bu ders spor müsbakaları, sporcular ve yöneticilerle ilgi hukuki konular ve süreçleri tanıtmak ve ana
problemlerini incelemek ve tanımak amacını taşımaktadır. Bu anlamda spor aktivitelerinin hukuki
zorunlulukları ve yükümlülüklerinin profesyonel alanlardaki vakaların da incelenmesini ve
anlaşılmasını hedeflemektedir.
HUK 514 Karşılaştırmalı Hukuk (3-0)3
Bu derste, Türk Hukuk ve KKTC Hukuku esas alınarak dünyadaki çeşitli hukuk sistemleri ve bunların
toplumsal yaşama etkileri incelenecektir. Hukukun temel kavram ve kurumlarının çeşitli hukuk
sistemlerindeki düzenleniş tarzlarının karşılaştırılması yapılacaktır.
HUK 515 Delil Elde Etme Yöntemleri (3-0)3
Bir olayın gerçekliğini ortaya koyan şey olarak tanımlanabilen delil suç ve suçlunun ortaya
çıkarılmasındaki en önemli araçtır. Bu nedenle, delil elde etme yöntemleri büyük önem taşımaktadır.
Dersin amacı, Türk Hukuku’nda ve KKTC Hukuku’nda konuyla ilgili yasal düzenlemeler ve
mahkeme kararları incelemek ve hukuki sorunlar ortaya koymaktır.
HUK 516 Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Sebepler (3-0)3
Türk hukuku doktrininde hukuka uygunluk sebepleri ve ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran veya
azaltan faile ilişkin sebepler olarak isimlendiren sebeplerin, suç genel teorisi içindeki yeri ele alınıp,
KKTC Ceza hukuku ile karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
HUK 517 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku (3-0)3
İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması yollarını ve belli başlı ulusalüstü sistemleri, bu
sistemler arasında özellikle Birleşmiş Milletler, Amerika kıtasındaki koruma sistemi ve Avrupa İnsan
Hakları sistemlerini inceler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
177 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content