close

Enter

Log in using OpenID

Broşür

embedDownload
lesson – to observe and ultimately experience how
effective communicative (elicitation) strategies help
students creatively and allow them to think for
themselves (without spoon-feeding), comprehend and
find functional language to express their thoughts. The
final stage will build on the strategies covered in stage
one and then follow by asking the group to reflect on
their teaching practice and the practical ideas raised in
the session that teachers can take away and use in their
own contexts.
Çilem ARTUN
Özel Üsküdar SEV İlkokulu İngilizce Öğr.
Non-Fiction Research with Young Learners
Why should you expose children to such investigative
study this early? Non-fiction research offers great
advantages to young learners:
1) Supplies the key to success in later schooling research
2) Gets students ready to handle real-life reading
3) Appeals to readers' preferences
4) Focuses on students' questions and interests
5) Establishes knowledge of the natural and social world
6) Improves vocabulary, grammar and other kinds of
literacy knowledge
Why do research projects often devolve into copypaste exercises?
In this workshop the importance of ‘Non-Fiction
Research’ in the classroom is emphasized.
A step by step sample project is demonstrated where
participants experience, not what, but how to teach
research to young learners in an enjoyable way.
Esra EZİCİ
ODTÜ G. V. Özel Mersin İlkokulu İngilizce Öğr.
The Technophile Teachers
Are you a technophobe or a technophile in the
classroom? Do you use technology in your teaching?
“The Technophile Teachers” seminar will feature training
on some of the many web 2.0 tools that teachers can find
useful to use in class. This seminar will cater to the
teachers of English from grades K-12 who are interested
in learning new tools and are looking for more experience
with current technologies in the classroom. Web 2.0
tools that will be reviewed at the seminar include Tagul,
Domo Go Animate, Zimmer Twins, Jing, Voki, in addition
to other technologies.
Program
09.00
10.00 – 10.45
11.00 – 11.45
12.00
13.30- 15.00
* Kayıt
Eşzamanlı Sunumlar
Öğle Yemeği
Sunay AKIN - “İki Kitap Bir Heves”
oyunuyla
Sunumlar
•
Etkili Matematik Öğretimi: Dünyadan ve
Türkiye'den Uygulamalar
Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU
•
Matematik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Mehtap SABAH- Ebru HIRLAK
•
Türkçe Dersinin Beceri Odaklı İşlenmesi Üzerine
Bir Uygulama
Cahit ÖKMEN
•
Etkinliklerle Tam Okuma Becerisi
Mehmet Ali ÖKSÜZ – Hatice DEMİR
•
Sınıf Öğretmenleri İçin Grafik Düzenleyiciler
Asunay KAPUCU
•
Metnin Elleri Tüm Disiplinleri Birleştirdi
Eda CAN – Evrim SÖZÜAK
•
Fen Bilimlerinde Kavram Yanılgıları
Mehmet BİLGİÇ
•
Uygulamaya Yönelik Fen Bilimleri Etkinlikleri
Ebru DER – Selda TÜRKASLAN
•
Communicative Language Teaching - The Silent
Way / The Power of Elicitation
Steven OGDEN
•
Non-Fiction Research with Young Learners
Çilem ARTUN
•
The Technophile Teachers
Esra EZİCİ
* KATILIM İÇİN KAYIT ZORUNLUDUR. İnternet
adresimizden veya telefon ile kayıt yaptırabilirsiniz.
Çağdaşkent Mah. 93016 Sokak No:37 Toroslar / MERSİN
Tel: 0324 224 13 47 - 0324 224 13 49
ETKİLİ ÖĞRETİM
UYGULAMALARI
SEMPOZYUMU
05 Nisan 2014 Cumartesi
Sınıf Öğretmenliği
İngilizce
Matematik
Fen Bilimleri
Türkçe
www.odtugvo.k12.tr/mersin
Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU
Mehmet Ali ÖKSÜZ - Hatice DEMİR
ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
ODTÜ G. V. Özel Mersin Ortaokulu Türkçe Öğr.
Etkili Matematik Öğretimi:
Dünyadan ve Türkiye'den Uygulamalar
Etkinliklerle Tam Okuma Becerisi
Seminerde matematik derslerine özgü sınıf içi
etkinliklerin özellikleri üzerinde durulacaktır. Bu
etkinliklerde öğretmenlerin hangi noktalara odaklanması
gerektiği ve nasıl yönlendirme yapmaları gerektiği
konularına yer verilecektir. Ayrıca etkinliklerin
değerlendirilmesine
yönelik
ölçütler
üzerinde
durulacaktır. Farklı amaçlara yönelik etkinlik türleri
tartışılacak ve örnekler paylaşılacaktır.
Mehtap SABAH- Ebru HIRLAK
ODTÜ G.V. Özel Mersin Ortaokulu Matematik Öğr.
Matematik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Türkçe eğitimin temelini metinler ve bu bağlamdan
hareketle okuma oluşturur. Yazılı unsurların yanı sıra
insan yaşamındaki pek çok şey metin değeri taşır. Üst
düzey düşünme becerilerine göre planlanmış bir ders,
öğrencinin karşısına çıkan her türlü metni (edebi türler,
afiş,
karikatür,
yönergeler,
talimatnameler,
filmler...) zihninde yapılandırıp anlamlandırmasına
yardımcı olur. Bu sunumda üst düzey düşünme
becerilerine göre planlanmış , beceri odaklı, farklı
alanlarda metin niteliği taşıyan örnekler üzerinden bir
eğitim durumu paylaşılacaktır.
Asunay KAPUCU
ODTÜ G. V. Okulları Sınıf Öğretmenleri Koordinatörü
Sınıf Öğretmenleri İçin Grafik Düzenleyiciler
ODTÜ G. V. Okulları Türkçe Koordinatörü
Öğretmenlerin öğretim stilleri, öğrencilerin öğrenme
yollarının etkili bir şekilde kullanılabilmesi açısından çok
önemlidir. Bu açıdan grafik düzenleyiciler öğretim
faaliyetlerini zenginleştirir. Çünkü grafik düzenleyiciler,
bilginin görsel olarak sunulması, yapılandırılması, bir fikrin
ya da konunun önemli yönlerinin düzenlemesi için
kullanılan öğretimsel araçlardır. Derslerde grafik
düzenleyicileri kullanmak, öğrencilerin öğrendikleri
bilgileri hatırlamalarını kolaylaştırır. Kavramlar arasındaki
ilişkileri görsel bir yolla açığa çıkarır. Bilgilerin anlamlı bir
şekilde bütünleştirilmesini kolaylaştırır. Ön bilgiler ile yeni
öğrenilenler arasında ilişkilendirmeler yaparak öğrenme
sürecini olumlu yönde etkiler.
Sunumda grafik düzenleyicilerin kullanıldığı alanlar,
çeşitleri, özellikleri ve yapılandırılması anlatılacak ve
uygulama örnekleri verilecektir.
Türkçe Dersinin Beceri Odaklı İşlenmesi
Üzerine Bir Uygulama
Eda CAN – Evrim SÖZÜAK
Matematik öğretiminde yeni yaklaşımların, farklı
öğrenme ve öğretme ortamlarının görüldüğü günümüzde
bilgisayarlar sürece dahil olmuştur. Bunun da en önemli
yansıması bilgisayar destekli matematik yazılımlarının
etkin bir şekilde kullanılması ile gerçekleşmiştir.
Sunumumuzun ilk bölümünde bu yazılımlardan biri olan,
matematik dersini daha ilgi çekici, daha iyi bir öğrenme
ortamı haline getiren, görsel ve dinamik öğeler içeren
GeoGebra programı ile hazırlanan etkinliklerimiz yer
almaktadır. İkinci bölümde, internet üzerinden
Matematik dersinde kullanılabilecek faydalı sitelerin
tanıtımı yapılacaktır.
Cahit ÖKMEN
Türkçe eğitiminin temelinde okuma, yazma, dinleme
–izleme, dil bilgisi gibi dört temel dil becerisi
bulunmaktadır.
Bu
alanlara
ilişkin
becerilerin
kazandırılmasında metinler ve metinlere yönelik
etkinlikler çok büyük öneme sahiptir. Sunum, beceri
odaklı eğitim durumu örneklerinin paylaşılacağı bir
çalışma olacaktır.
nasıl ve ne yolla kazandırılacağı belirlenirken günümüz
çocuklarının çok hızlı bir teknolojik değişimin içinde
büyüdükleri de dikkate alınmalıdır. Hazırlanan eğitim
durumlarında yer alan uygulamalar, örnek etkinlikler,
gelişen ve değişen teknolojiyi etkin kullanarak
öğrencilerimizin güncel, geçerli ve güvenilir bilgiye
ulaşmaları amaçlarımızdandır.
Mehmet BİLGİÇ
ODTÜ G. V. Özel Ankara Lisesi Fizik Öğr.
Fen Bilimlerinde Kavram Yanılgıları
Fizikteki kavram yanılgıları birçok araştırmacının
ilgisini çekmiş ve kavram yanılgılarının neler olduğu,
bunların öğrenmeyi nasıl etkilediği, öğrencilerin neden bu
kavram yanılgılarına düştükleri yapılan araştırmalarda
ortaya çıkarılmıştır. Öğrenciler fiziksel terimlerin
tanımlarını bilmelerine rağmen, olayları açıklarken,
yorum yaparken bu terimleri yanlış kullanmaktadırlar.
Kavramsal öğrenmenin gerçekleşmesi için derslerin nasıl
planlanacağı konusu bu sunumun temelini oluşturacaktır.
Ebru DER – Selda TÜRKASLAN
ODTÜ G. V. Özel Mersin Ortaokulu Fen Bilgisi Öğr.
Uygulamaya Yönelik Fen Bilimleri Etkinlikleri
Fen Bilimleri dersinin en verimli şekilde nasıl
öğrenileceği konusunda yaygınlaşan ve kabul edilen
görüş, öğrencilerin derslerde aktif olmaları yönündedir.
Bu amaçla sunumumuzda derslerimizde kullandığımız,
olumlu sonuçlar aldığımız, öğrencilerin aktif katılımı ile
gerçekleştirilen ders materyalleri, yöntem ve uygulamalar
(deney, simülasyon, oyun, model oluşturma, kavram
karikatürleri, vb) örneklendirilecektir.
Steven OGDEN
Cambridge University Press Teacher Trainer
ODTÜ G. V. Özel Mersin İlkokulu Sınıf Öğr.
Metnin Elleri Tüm Disiplinleri Birleştirdi
Sistemin en can alıcı öğesi, “eğitim durumu”
hazırlamak, yani, eğitim sürecinde gerçekleştirilecek
işlemleri belirlemektir. Eğitim durumlarında, bir ders ya
da konu alanı için saptanan kazanımların her öğrenciye
Communicative Language Teaching - The
Silent Way / The Power of Elicitation
This session will have three stages. Firstly, as English
language instructors we will look at a variety of
communicative language teaching methods from the
1970’s onwards. The aim of this is to establish key
concepts when approaching, planning, setting up,
managing and rounding up communicative activities. This
task will provide a point of reference for the ‘demo’
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
950 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content