close

Enter

Log in using OpenID

11-16 - zeynepkamiltipbulteni.org

embedDownload
KOLLUM EREZVONLARINDA BİSTÜRİ KONİZASVONU VE
ELEKTROKONİZASVONUN YERİ
Dr. Fuat KANIBELLI (.,)
Dr. Mithat AYIATMAN (*")
Dr. Suzan ÜNAL ( 0 .ıı)
Dr. irfan SERİN ("*"')
ÖZET
1983 - 1984 yılları arasında hastanemize müracaat eden hastalardan
(erezyonlu, kronik servisitisli ve hipertrofik kollumu olan) endikasyonu mü..
sait 26 vakaya bistüri konizasyonu, 11 vakaya da elektrokonizasyon uygulaya.
rak, toplam 37 vaka'da konizasyonun tedavideki yeri ve iki müdahele yönteminin mukayesesini yaptık.
GİRİŞ
Kronik servisit sadece iltihabi lezyon olmayıp patogenez açısından da
değişik lezyonlarla (erezyon-ektropion epidermizasyon) birlikte olan Utihabi
bir hastalıktır.
Akıntının ilk defa endometritise bağlı olarak kavum üteriden geldiği
iddia edilmiş ise de Stroganof 1983'de kronik servisitisin mevcut olduğunu
akıntının da buna bağlı bulunduğunu ispatlamıştır. Kronik servisitis ve erezyon sıklıkla birlikte bulunmaktadır.
Kadın abdomen boşluğunu dışarıya bağlayan yegane organ olan genital
traktüsün, özellikle mikroorganizmalar açısından kilit noktası serviktir. Ser-
viksin bu fizyolojik görevinde PH değişikliklerinin rolü kesindir. Kuvvetli soda duşlarıyla kollumda erozyon oluşturulabilmektedi,r.
Kronik servisitis akut servisitisin aksine genel antibiyotik tedavisine cew
vap vermez, ancak lokal tatbik edilen metodlar ile tedavisi mümkün olabilmektedir. lokal tedavi içinde fizik, şimik ve cerrahi metodları denenmiştir.
,
(")
( 0
)
(" u)
Zeynep - Kamil Hastanesi Asistanı
Zeynep· Kamil Hastanesi Şefi
Zeynep· Kamil Hastanesi Başasistanı
11
ZEYNEP. KAMİL TIP BVLT.S.Ni
KiMYASAL YÖNTEMLER
A) Antibiyotik ve antibakteriyel ajanlar : Bunlar lokal ve sistemik ofa..
rak verildiklerinde sadece kronik servisitise eklenmiş akut enfeksiyonların
gerUemesi açısından yararlı olabilir.
BJ Vagen PH'da 3,8-4.2
bildirilmektedir.
C) Epitelizasyonu
sağlayıcı
D) Erezyon yüzeyinin
yasal maddeler,
1 - Nitrat d'argent
2-
tozların
lokal tatbiki ile %50 iyi sonuçla,r
pomatlar ve lokal
hormonların
alındığı
tatbiki.
niteliğini değişti.rerek, iyileşmesini sağlayan
0ıo
kim-
10-20 lik
Formalin °/o 1O luk
3 -·
· Klorur de Zinc %20 lik
Son zamanlarda metakresol sulfon asidi ile formaldehitten kondanse
edilmiş %30'1uk solüsyon atuşmanları kullanılmaya başlanmıştır. Vajinal flo~
ranın normal asiditesini ve epitelizasyonu sağlamak için bazı atuşmanlar
önerilmiştir. Bunlrdan, CuS04 % 1-2 lik vagen PH'sını (5-5.5) arasında laktik
asit veya sirke asidi 1/4 oranında sulandırılarak yapılan lavajlarda vajan
(4-4.5) arasında tutulabUir. Alkalan Duşlardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Karnaky'nin kuvvetli soda duşları ile erozyon oluşturması bunu açıklamaktadır.
FİZİK METODLAR
1 - Termokoagülasyon : Ostergrad~Towsend ve Hirose, 3000 vakada 1
defa tatbikte %39,2 ile 5 defa tatbikte %42,S'in üstündeki tatbikte %9 şifa
tesbit etmişlerdir.
2 - Cryoterapie.
3 - Sıcak buharla dağıtma ve radyum tedavisi günümüzde terk edilmiş
durumdadır.
C) Cerrahi Tedavi,
Metodları.
Konizasyon : Portionun orificium ekternumun etrafından konik şekilde
doku parçasının çıkarılmasına konizasyon denir. Bu metodun esası Huner'in
termokoagülasyonu bulması ile başlar. Bu müdahale bistüri ile yapılırsa so~
ğuk, özel yapılmış elektro bistüri ile yapılırsa elektrokonizasyon denir.
12
KANIBELLt -
AYIRTMAN -
SERİN -
VNAL
MATERYEL VE METOD
1.983 - 1984 yılları arasında hastanemize müracaat eden hastalardan
(erezyoı;ılu, kronik servisitisili ve hipertrofik kollumu olan) endikasyonu mQ..
sait 26 vakaya bistüri konizasyonu, 11 vakaya da elektokonizasyon uygulaya..
rak, toplam 37 vakada konizasyonu tedavideki yeri ve iki müdahale yönte..
mi.nin mukayesesini yapmaya çalıştık.
Hastanemiz Sitoloji Laboratuarında- vagina! smear yapılarak P 1, P il
rapor edilen hastalarımızdan 28 tanesine biopsi uyguladık. Operasyon ön..
cesi pimafucin vagina! tabJet tedavisi vererek adet kanamasının bitiminden
2-3 gün sonrasına operasyon için gün verdik.
Konizasyonu hastalara genel narkoz altında uyguladık. Premedikasyonu
yapılan hasta litetomi pozisyonunda ameliyat masasına yatırıldı. Vagen temizliğini müteakip alt ve üst valfler tatbik edilerek kollum ortaya çıkarıldı.
Kollum her iki, yandan tek dişliler ile tutularak erezyona portio sahası koni~
zasyon için uygun duruma getitildi.
Al Servikal kanalın boyu histerometre ile ölçüldükten sonra, 7 nolu büji
sokularak Scott'un konizasyon bistürisi ile hastanın yaşı ve erezyonun ge..
nişliğine göre istenilen derinlik ve genişlikte doku çıkarıldı. Yara &atındaki
kanamalara 12-3-6~9 hizalarında konan siturla hemostaz sağlandı.
B) Servikal kanalın boyu histerometre ile ölçüldükten sonara adeptor'un
elektrodu servikal kanala sokuldu, 360 derece döndürülerek, hastanın yaşı
ve erezyonun büyüklüğü gözönüne alınarak doku parçası çıkartıldı.
Her iki metodda da vagene tampon konmadı. Muhtelif enfeksiyonları
önlemek için 6 gün hastalarımıza antibiyotik verildi. Hastalar 15 gün sonra
kontrole çağrıldı. Diğer kontroller 10 gün ara ile 4 defa tekrarlandı. Son kon~
trolde stenoz ve koonstriksiyon olup olmadığı 6 noolu buji ile kontrol edildi.
Ortalama 35-40 gün içinde epitelizasyonun tam teşekkül ettiği tesbit
edildi.
1983 ~ 1984 yılları arasında yaptığırpız bu çalışmada aşağıdaki tablolarda,
konizasyon uyguladığımız hastaların yaş ortalaması, doğum ve düşükleri, şi.
kayet süreleri, klinik bulguları ve tedavi sonuçları şematize edilmiştir.
TABLO: 1
VAKALARIN YAŞ ORTALAMASINA GÖRE DAÖILIMI
Yaş
Vaka sayısı
Yüzde
20-25
26-30
31-35
5
12
32,7
6
9
16
22,3
13,5
36--40
41-50
Toplam
5
13.5
37
100
13
ZEYNEP - KAMİL TIP Bt.1LTENİ
--b- ı- od- a go··ru
.. ld- ugu
.. -_.._gibi
-s gur
--- ubunda
Ta_
___ en
_ yüksek
_ __ ora
_ n 26_ -30- ya.
_ _ _ _bul
_ unmuş
_tur. Hülagu ve arkadaşları 702 servisitli hastanın 21-30 yaşlar arasında olduğunu Thompson yaptığı çalışmada 31-40 yaş gurubunu göstermiştir.
TABLO: 2
DOGUM SAVISINA GÖRE
Doğum sayısı
Vaka
sayısı
1
2
3
4
5
6 ve yukarı
B
13
6
6
2
4
Toplam
37
Biz doğum yapmamış erozyonlu, kronik servisitisli vaka tesbit etmedik.
Erezyon ve servisitisde doğumların etkisi büyüktür. Doğurmuş kadınlarda
doğurmamışlara göre oran 2 kat fazladır. Thompson'un vakalarında 2-5 doğum
yapanlarda (%56) primiparlarda ise % 18 olarak bildirilmiştir, Egecinin çalış­
malarında en büyük gurubu 2-6 doğum yapanlar, bizde i.se 2-5 doğum yapanlar (%80,2) teşkil etmektedir.
TABLO: 3
DÜŞÜK SAVISINA GÖRE
Düşük sayısı
Vaka
sayısı
Yüzde
o
1
2
10
8
11
8
37
27,3
21,3
30,1
21,3
100
3 ve fazlası
Toplam
Vakalarımız ile düşük arasındaki ilişki incelendi. Vakalarımızın %27,3'ü
düşük yapmamış %72,7'si 1-3 düşük yapmıştır. Provakasyon ile düşük yapana rastlanmadı. Sosyal ve hukuki sorunlardan dolayı saklamış olabilirler.
Amerika ve Avrupa ülkelerinde % 12-39 arasında provakasyon ile düşük bildiri.imiştir.
TABLO:
4
ŞiKAYET SÜRESİNE GÖRE
Şikayet
Vaka
sayısı
Yüzde
14
süresi
1-6 ay
7-12 ay
1-3
yıl
4
yıl
Toplam
6
6
19
6
37
16
16
52
16
100
Vakalar1mızın °ıo68'1nln şikayetleri 1. yıldan
fazla zamandan beri devam
etti(jl tespit edilmiştir. Bu da ülkemizde hastalıkların nekadar ihmal edildi ..
ğini göstermektedir. Vakalarımız hemen hepsinde akıntı, bel ve kasık ağrısı
koit kanaması sistit şikayetleri mevcuttu Pinkerton'un kronik Servisitisi
semptomlar kompleksi olarak göstermesi yerinde bir teşhistir.
TABLO: S
VAKALARIN TEDAViDEN ÖNCE VE SONRAKi ŞiKAYET VE KLiNiK BULGULARI
Tedaviden önce
Servis it
37
Akıntı
29
Kolh.ım
Hypert. Ve YırtıOı
Erezyon
Bel ve kasık ağrısı
Kolt
kanaması
Tedaviden sonra
iyileşme oranı
%100
2
17
%100
31
22
8
%100
%100
%100
Yaptığımız çalışmada vakalarımızın
3 tanesinde (bistüri konizasyonu
uygulanan) gebelik tesbit ettik.
1. N.G.
2. F.T.
3.
F.I.
Yaş
28
Doğum
2
• 23
•
1
•
»
6
38
Düşük 2
•
•
1
3
Bayan N.G. 16 hafta sonra diğerlerinde 20 hafta sonra yapılan pregnes..
tigon müsbet sonuç verdi ilk üç hastada doğum kabul etmediler.
Hervy 13 yılda 180 gebeye kdnizasyon uygulamıştır. 11 gebede düşük
0/o6,3, 4 gebede 0ıo2,3 immatür, 24 gebede 0/o13,7 prematür, 136 gebede ter·
minde
0ıo77,7
doğum bildirmiştir.
Mc. Cann ve Fowler bistüri konizasyonunun teşhis ve tedavi yönünden
üstOn bir metot olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Çalışmamızda patolojik incelemede in Situ Ca tesbit etmedik. Bistüri
konizasyonu yaptığımız hastalardan 4'ünde 3-5 gün arasında kanama oldu.
Erken sütur açılmasına bağlı olduğunu tesbit ettik ve sekonder sütür koyduk.
15
ZEYNEP .. KAMiL TIP B'VLTE.Nt
Elektrikonozasyon yaptığımız 11 vakadan 3'ünde 7-12 gün sonra kanama
oldu 2 tanesine tanpon koyarak, bir tanesine koterize ederek kanamayı dur~
durduk.
Vakalarımızda
enfeksiyon ve servikal kanal stenozu tesbit edilmedi.
SONUÇ
Bizim bulgularımız ve literatürdeki bulgular, kronik servisitis ve erezyonlarda konizasyon uygulamasının çok iyi ve emin bir tedavi metodu olduğu
paralelindedir. Erezyonu tedavi edici özelliği yanında,, kollum kanseri bakı­
mından önemli bir bölgenin çıkarılması konizasyonun bilhassa bistüri koni.zasyonunun önemini ve değerini bir kat dana artırmaktadır.
LiTERATÜR
1. Anderson, S.G., MD., Linton, E.B., M.D.: The diagnostic Securacy of cervical biopsy
and cervical conization Am •. J. Obstet. Gynec. 113-116, 1967.
2. Fluhmann, C.F.: The Histogenesis of acugired erosions of the cervix uteri Amer. J;
Obst. Gynec. 8-2-970, 1960.
3. Fowler, W.C. Jr. MD. and shingieton, H. MD. F.A.G.0.G.: impact of Dysplasia Clinic
on Cervical Conization Rates. Obstet. and Gynec. 609·12, 1971.
4. Hrvye, A. MD., Nazamoddin N.B.S., Williama L. MD.: Cervical Conization in Pregnancy
Amer. J. Obstet. Gynec. 3543-49, 1970.
5. Karnaky, K.J. MD.: Hydrogen ion concentration (pH) of the vagina avociated with an
ectropian of the cervix anem. J. Surgery, 73-356, 1947.
8. Karnaky, K.J.: Comparison of electrokoterization. Conizationo, Cryocanterization and
the usa of a dry va9inal acid (PJ, Powder and tablets, 50, 7, 11·15, 1969.
7. Lüdwig, A., Emge, MD.: lnflamation of the cervix uteri, Gynecology and Obst. V: 11,
Chap. 11, 1967.
8. Ostergard, D.R .. Towsend, D.E., Hirose, F.M.: Logterm effects of cryosurgery on the
cervix 1/2. Cryosurgery, 2:17. 1969.
9. Te'linde R.W., Matingly, R.F.: Operative Gynec. J.B. Uppincott Comp. Philadelphia 1970.
10. Thompson, W.: Diatermy conif in the treatment of mommalignant conditions of the
Cervix Ulster Med. J. 37:102. 1968.
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
255 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content