close

Enter

Log in using OpenID

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

embedDownload
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ
Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 22/12/2011
tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik
Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 22 nci maddesi uyarınca göreve başlamalarından itibaren iki yıl
sonunda tez konusu belirlemek ve hazırlamış oldukları tez projeleri onaylandıktan sonra en geç bir
yıl içerisinde de uzmanlık tezlerini hazırlayarak teslim etmek zorundadırlar.
Bu minvalde, uzmanlık tez konularının belirlenmesinin ardından seçilen konu doğrultusunda
gerçekleştirilecek araştırmalar ve çalışmalar sonucunda Bakanlığın ve görevlerinin gereklerine katkı
sağlayacak bir tez hazırlanmalıdır.
Söz konusu tez çalışmasının daha verimli yürütülebilmesi ve tez yazım tekniklerine uygun
bir metnin hazırlanabilmesi adına işbu “Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Tez Hazırlama Yönergesi”
düzenlenmiştir.
I – UZMANLIK TEZİNİN NİTELİĞİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev alanına giren konularda, Bakanlık bünyesinde
yürütülen çalışmalara katkı sağlayacak ve başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek inceleme ve
araştırmalar, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları tarafından “Çevre ve Şehircilik Uzmanlık
Tezi” adı altında hazırlanır.
II – UZMANLIK TEZ KONULARININ SEÇİMİ VE KABULÜ
Uzman yardımcıları; aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç
olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en geç iki yılın sonunda mezkûr Yönetmeliğin 22 nci
maddesi ve bu Yönergenin “Uzmanlık Tezinin Niteliği” başlığında belirtilen hususlar da dikkate
alınarak bir tez konusu seçerler.
Tez konusunun belirlenmesinin birim amiri tarafından talep edilmesi halinde, uzman
yardımcısına on beş iş günü süre verilir. İstihdam edildikleri birim amirinin onayı ile tez konusu
belirlenmiş olur.
Tez konularının belirlenmesinin ardından, tez projesinin hazırlanmasının birim amiri
tarafından talep edilmesi halinde, uzman yardımcısına tez projesini hazırlaması için asgari otuz gün
süre verilir.
Hazırlanan tez projeleri, uzman yardımcılarının istihdam edildikleri birim amirinin onayına
sunulur. Onay işlemleri en geç bir ay içinde tamamlanır. Tez projesinin onayından sonra proje
muhtevasında değişiklik ve/veya düzeltme yapılması ihtiyacının doğması halinde, bu düzenlemeler
ilgili birim amirinin onayı ile yapılabilir.
Uygun bulunmayan projeler, sunulmalarını müteakip yeni bir proje hazırlanması maksadıyla
onay süreci içerisinde gerekçesi belirtilmek suretiyle iade edilir. Tez projesinin iade edilmesi
halinde en geç bir ay içerisinde yeni bir proje hazırlanıp ilgili birim amirinin onayına sunulur. Tez
projesinin ikinci kez reddi halinde uzman yardımcıları, birim amirlerince teklif edilen veya
hazırlattırılan tez projesi doğrultusunda tezlerini hazırlarlar.
1 / 15
Tez projesinde aşağıdaki hususlar bulunur;
a) Tezin adı: Tezin adı tezin konusunu açıkça belirten bir ad olmalıdır. Çok uzun,
anlaşılması güç ve çok genel tez adlarından kaçınılmalı, gerekirse teze alt başlık konulmalıdır.
b) Araştırma problemi: Bakanlığın görev alanı ile alâkalı ve Bakanlığın yapacağı
çalışmalarda faydalı olabilecek konularda uzman yardımcısını bu alanda tez çalışması yapmaya
yönelten problem kısaca açıklanır.
c) Tezin konusu: Tezde hangi konunun araştırılacağı hususunu, tez konusunun sınırlarını ve
kapsamını belirtir.
ç) Tezin maksadı: Tez konusunun araştırılma sebebini açıklar. Tez konusu ile birden fazla
husus hedeflendiği takdirde her bir hedef ayrı ayrı belirtilir.
d) Tezin ehemmiyeti: Tezin kuramsal ve uygulamaya yönelik yararlarının ve konunun
seçiliş sebeplerinin açıklanmasıdır.
e) Kuramsal çerçeve
i. Kavram ve terimler: Tezde kullanılan kavramlar ve terminoloji kuramsal tartışma
içinde açıklanır.
ii. Kuramsal tartışma: Tezde benimsenen bilimsel yaklaşım kuramsal olarak
gerekçelendirilir. Tezin problemi ile ilgili kuramsal temel belirlenir ve konunun bu temele
dayalı olarak hangi çerçevede ele alınacağı tartışılır.
iii. Araştırma problemleri / hipotezler: Tezin maksadına uygun ve tezin kuramsal
çerçevesi kapsamında konunun açıklanması için gerekli bilgi kategorileri belirlenerek
araştırma soruları oluşturulur ya da araştırma alanının gerektirdiği durumlarda hipotezler
ortaya konulur.
f)Yöntem
i. Araştırmanın kapsamı: Tezin kapsamında, araştırılacak konunun neleri ihtiva
edeceği belirtilir. Deneysel ve gözleme dayalı araştırma yapılacaksa evren ve örneklem
hakkında açıklama yapılır.
ii. Veri toplama teknikleri: Tezdeki soruları cevaplamak veya varsayımları sınamak
için gerekli verilerin hangi tekniklerle toplanacağı gerekçeleriyle belirtilir. Deneysel ve
gözleme dayalı tezlerde analiz, gözlem, görüşme, örnek olay incelemesi gibi tekniklerinden
hangisinin ne sebeple seçildiği gerekçeli olarak yazılır. Toplanan verilere uygulanacak
istatistiksel işlemler hakkında bilgi verilir.
g) Kaynakça: Tez projesi hazırlanırken yararlanılan ve konu ile ilgili mühim olduğu görülen
kaynakların künyeleri yazılır. Kaynakça tez çalışması sürecinde geliştirilir.
ğ) Tezin taslak plânı: Bu başlık altında, tez için öngörülen “taslak plân” verilir. Taslak plân,
araştırma boyunca gelişerek değişecek olan plândır. Taslak plânda, konu ile alâkalı genel bilgilerin
verildiği girişin ardından, kuramsal çerçeve, verilerin değerlendirilmesine ilişkin bilgiler başlıklar
altında düzenlenmelidir.
2 / 15
III- TEZ DANIŞMANININ BELİRLENMESİ İLE DANIŞMANLIK USUL VE
ESASLARI
Uzmanlık tezinin hazırlanması sürecinde, uzman yardımcısına rehberlik etmek ve tezin
akademik tez yazım usûl ve esaslarına, seçilen konunun mahiyetine, Bakanlığın görev alanı ile
alâkalı hususlara ve onaylanan tez projesine uygunluğunu temin etmek maksadı ile uzman
yardımcısının teklifi üzerine, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim âmirince bir danışman
belirlenir.
Tez danışmanı, tez projesinin onaylanması akabinde en geç yirmi gün içinde atanır.
Danışman, uzman yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde
bulunur.
Birim amirinin onayı ile her uzman yardımcısı için uzman yardımcılarının tez konusu,
görevlendirildiği çalışma alanı ve danışman tercihi de dikkate alınarak, tez danışmanı atanır.
Tez danışmanı aşağıdaki kişiler arasından belirlenir;
-
Çevre ve Şehircilik uzmanları,
-
Üniversite öğretim elemanları.
Tez danışmanının öncelikli olarak Çevre ve Şehircilik Uzmanlarından belirlenmesi esastır.
Tez konusu itibariyle ilgili Çevre ve Şehircilik Uzmanlarının bulunamadığı veya sayı itibariyle
yeterli olmadığı hallerde tez konusu ile alakalı olarak üniversitede görevli öğretim üyelerinden
danışman belirlenebilir. Tez danışmanının üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından
belirlenmesine ilişkin esaslar ihtiyaç duyulması halinde üniversiteler ile yapılacak protokol ile
belirlenebilir.
Üniversitede görevli öğretim üyeleri haricindeki tez danışmanları, tez danışmanı olmayı
kabul etmedikleri takdirde, danışmanlık talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren beş iş günü
içerisinde gerekçesi ile ilgili birim amirine bildirirler. Tez danışmanın bağlı olduğu birim amirinin
bu konuda verdiği karar kesindir.
Tez danışmanının ölüm, uzun süreli sağlık problemi, tayin, memuriyetten istifa, çekilme,
emeklilik gibi sebepler ile danışmanlık görevini yürütememesi halinde birim amirince yeni bir tez
danışmanı belirlenebilir. Ancak tez hazırlama sürecinin son üç ayında tez danışmanı
belirlenmeyebilir.
IV – UZMANLIK TEZİNİN HAZIRLANMASI VE TESLİMİ
Tez projelerinin ilgili birim amirince onaylanmasından sonra, en geç bir yıl içerisinde
tezlerin hazırlanması ve birim amirine teslim edilmesi gerekir. Tez projesinin, uzman yardımcısının
iki yılını doldurmasından önce onaylanması halinde, uzman yardımcısı tezini en geç üç yıllık görev
süresinin sonuna kadar teslim edebilir. Bu süre gerektiği hallerde birim amirince bir defaya mahsus
olmak üzere en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.
Uzman yardımcılarına, uzmanlık tezlerini hazırlayabilmeleri maksadıyla Bakanlıkça, gerekli
kolaylık ve imkân sağlanır. Bu maksatla tez hazırlama süresinin son iki ayı içerisinde uzman
yardımcılarına birim amirinin uygun göreceği haftada bir gün idari izin verilir.
Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya
başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcısının
3 / 15
hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma
etiğine uygun olması gerekir.
Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun
olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan
uzman yardımcısına aittir, bu görüşler Bakanlık görüşünü yansıtmaz.
V – TEZLERİN TESLİMİ VE TEZ SAVUNMA TOPLANTISI
Uzman Yardımcıları tarafından yukarıda belirlenen sürelerde hazırlanan tezler yeterlik sınav
komisyonu üye sayısınca basılı ve elektronik ortamda (pdf formatında) Birim Amirine teslim edilir.
Birim Amirince, tezler üç iş günü içerisinde yeterlik sınav komisyonuna dağıtılır.
Uzmanlık tezi, teslim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yeterlik sınav komisyonu
tarafından incelenir ve bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tezini savunmak uzman
yardımcısı tez savunma toplantısına çağırılır. Ancak, savunma toplantısının bildirim tarihi ile
savunma toplantısının tarihi arasındaki süre yedi günden az olamaz.
Savunma toplantısında teze ilişkin puanlama yapılır ve yüz tam puan üzerinden yapılacak
değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul
edilir. Yeterlik sınav komisyonu, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya
yetersiz sayılma sebeplerini içeren ve Ek-5 te örneği verilen değerlendirme raporunu hazırlar.
Uzman yardımcısı, tezinin yetersiz bulunması halinde, altı aydan fazla olmamak üzere
verilen süre içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorundadır. İkinci
defa tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.
Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca, tezi ve savunması yeterli bulunduğu halde tezde
düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak
üzere verilecek ilave süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak tezini teslim eder.
Tezin kabul edilmesinden sonra tezin izlenmesi ve tezden faydalanılması maksadı ile
Bakanlıkça bir veri tabanı oluşturularak tezlerin veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.
VI – TEZLERİN ŞEKLİ
Tezlerin şekli hakkında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
1) KAPAK DÜZENİ
Tez kapağı bir adet iç ve bir adet dış kapak ile bir adet arka kapaktan oluşur. Üstten 3 cm,
alttan 3 cm, soldan 4 cm ve sağdan 2,5 cm olmak üzere düzenlenir. Tez kapağında sayfa ortalanarak
tüm harfleri büyük olmak üzere,
- Kapağın en üstünde 12 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak Bakanlığın adı,
- 14 satır altında 16 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak tezin adı,
- 8 satır altında 12 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak –UZMANLIK TEZİibaresi,
- 8 satır altında 12 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak HAZIRLAYAN
ibaresinin yanında tezi yazan, hazırlayan uzman yardımcısının adı ve soyadı,
- 11 satır altında 12 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak tezin basıldığı yer ve
basım tarihi,
4 / 15
yer alır ve Ek-1, ile Ek-2’de verilen örneklere uygun olarak hazırlanır.
İç kapak sayfalarının yazım şekli ve bilgi içeriği dış kapak sayfası ile aynı olup tez
danışmanının adı, soyadı ve unvanı da eklenerek, Ek-3’teki gibi düzenlenir. İç kapak tez yazımında
kullanılan standart A4 kâğıt üzerine yazılır. Dış kapak ile iç kapak yaprağı arasında ve dış kapağın
arka sayfası ile tezin son sayfası arasında boş bir sayfa bırakılır. Tezin dış ve arka kapakları karton
kesim olup ciltlenir.
2) TEZİN İÇERİĞİ VE SAYFA NUMARALARI
Dış Kapak
İç Kapak
Teşekkür
Önsöz
İçindekiler
Kısaltmalar
Çizelge Listesi
Şekil Listesi
Sembol Listesi
Türkçe Özet
İngilizce Özet (Abstract)
Giriş Bölümü
Diğer Bölümler
Sonuçlar ve Tartışma
Kaynaklar
Ekler
Özgeçmiş
Sayfa No
i
ii - +
….
….
….
….
….
….
….
….
1-+
….
….
....
....
....
Numaralanmaz
Romen rakamı, sayfaya konmaz
Romen rakamı, sayfa alt ortaya konur
“
“
“
“
“
“
“
“
times new roman, sayfa alt ortaya konur
(10 punto)
“
“
“
“
“
3) İÇİNDEKİLER, ÖZET, TEŞEKKÜR VE KAYNAKÇA DÜZENİ
a) Tezin içindekiler kısmı tez bölümlemesine uygun olarak düzenlenir. İçindekiler
bölümüne Romen rakamları ile sayfa numaraları eklenir.
b) Tez özeti bir adet Türkçe bir adet İngilizce olmak üzere içerik olarak birbirine denk
biçimde hazırlanır. Özet bir buçuk sayfayı aşmayacak şekilde yazılır. Özetin altında en çok altı
kelimeden oluşan anahtar kelimeler listesine yer verilir. Anahtar kelimeler tek bir kelime veya en
fazla iki kelimelik tamlamalar şeklinde ve tezin ana-temasına uygun olacak biçimde ifadelendirilir.
c) Tez yazarı isterse teşekkür sayfası hazırlayabilir. Teşekkür bölümü, olabildiğince kısa ve
öz olarak yazılmalı ve bir sayfayı aşmamalıdır.
ç) Tez metninin sonunda doğrudan yararlanılan veya bilimsel usullere ve telif haklarına
riayet edilmek suretiyle yapılan alıntıların gerçekleştirildiği kaynak eserlerin künyesini belirten ve
eser sahiplerinin soyadı sırasına göre alfabetik olarak sıralanan kaynakça yer alır. Kaynakçada,
yararlanılan eserler kitaplar, makaleler ve internet kaynakları şeklinde sınıflandırılır.
5 / 15
4) GENEL YAZIM KURALLARI, BÖLÜMLER VE DİPNOT KOYMA USULÜ
a) Uzmanlık tezleri kelime işlemci programlar ile bilgisayar ortamında yazılır.
b) Tez, genel olarak kapak, arzu edilmesi halinde teşekkür hitabı, içindekiler, kısaltmalar
tablosu, özet, metin ve kaynakçadan oluşur.
c) Tez, kâğıdın bir yüzü kullanılarak yazılır. Sayfa düzeni olarak sayfanın üst başından 3
cm, alt başından 3 cm, sol yanından 4 cm ve sağ yanından 2,5 cm boşluk bırakılacak şekilde
ayarlanır.
ç) Yazım sırasında 1,5 satır aralığı yapılarak 12 punto Times New Roman yazı stili
kullanılır. Paragraflar 1,25 cm içeriden başlayacak şekilde yapılır ve yazım iki yana yaslı düzende
gerçekleştirilir. Sayfaların alt ortasına sayfa numaraları tezin kaç sayfa olduğu da belirtilecek
şekilde (23/134) 11 punto Times New Roman yazı stili kullanılarak eklenir.
d) Tez metninde bölüm başlıkları tümü büyük harfle sayfanın üst kısmında sayfanın
ortasından başlanarak yapılır. Giriş ve sonuç hariç olmak üzere, bölüm ve alt bölümlerin
numaralanmasında, her numaradan sonra, ilgili bölüm ve alt bölümlerin başlığı yazılır. Bu konuda
aşağıdaki iki seçenekten yalnız birisi tercih edilir.
- Bölümler büyük Roma (Romen) rakamlarıyla (I, II, III, IV, V…), alt bölümler, büyük
harflerle (A, B, C, Ç, D…), bunlarında altındakiler sırasıyla Arap rakamları (1, 2, 3, 4, 5…), küçük
harfler (a, b, c, ç, d…) , parantez içinde Arap rakamları (1), (2) ve nihayet Roma (Romen)
rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, v…) numaralanır. (bkz. Ek-3)
- Bölüm ve alt bölümler, Arap rakamlarıyla numaralanır. Bu düzenlemede, bölümler
sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde numaralanırken, alt bölümler ve onların da altındakiler için Arap
rakamları 1.1., 1.1.1., 1.2., 1.2.1, 1.2.2., 2.1., 2.1.1., 2.1.2. gibi , birden çok haneli şekilde verilir.
(bkz. Ek-4)
e) Tez metninde, konu ile doğrudan bağlantılı olmayan hususlarda kısa açıklamalar içeren
yahut ilgili kaynağa atıf yapan dipnotlar kullanılabilir. Dipnot düzeni olarak kaynak atıflarında;
-
Atıflar sayfanın altbilgi kısmında metinden ayrı olarak yer alacak biçimde
numaralandırılmak suretiyle yapılır.
-
Kaynağa yönelik atıfların metin içerisinde belirtilmesinin tercih edilmesi halinde;
parantez içerisinde soyad, eserin tarihi ve atıf yapılan yerin sayfa numarası yazılarak
atıf gerçekleştirilir.
-
Kaynak metne atıf yapılması plânlanan ifadenin sonunda üst simge olarak
numaralandırma yapılır.
-
Kitap atıflarında, yazarın soyadı, adının ilk harfi yazıldıktan sonra iki nokta üst üste
konulduktan sonra kaynak metnin adı, yayın evi, basım yeri ve tarihi ve sayfa aralığı
belirtilir.
ÖRNEK:
(Doğrusöz, M.E.: Sular Hukuku, Yetkin Basımevi, Ankara 1997, 35-50)
-
Aynı esere yapılacak diğer atıflarda yazarın soyadı, adının ilk harfi yazılarak iki
nokta üst üste konulduktan sonra kaynak basım tarihi yazılır, metnin adı yerine kitap
atıflarında “a.g.e.” makale ve monografi türünden eserlere atıflarda ise “a.g.m.”
kısaltmaları kullanılır ve sayfa numarası belirtilir.
6 / 15
-
Aynı yazarın birden fazla eserine (makale, kitap, tebliğ vs.) metinde atıf yapılmışsa,
her biri için “anlamlı” bir kısaltma verilir ve tam atfın sonunda hem metinde hem de
bibliyografyada (parantez içinde bu kısaltma) yazılır ve metinde yer alan sonraki kısa
atıflarda yazarın adını takiben bu kısaltma kullanılır.
-
Makale atıflarında, yazarın soyadı, adının ilk harfi yazıldıktan sonra iki nokta üst
üste konulduktan sonra kaynak metnin adı, makalenin yer aldığı metnin adı, cilt
numarası, tarihi ve sayfa aralığı belirtilir. Makalelerin yer aldığı metin veya
kısaltması italik olarak yazılır.
-
Atıflarda eser sahibinin ikiden fazla olması halinde eserin künyesinde ilk belirtilen
isim ile birlikte “ve diğerleri” ifadesi veya “vd” kısaltması kullanılmak suretiyle
diğer eser sahiplerinin isimleri zikredilmeyebilir.
ÖRNEK:
(Artuk vd, 2010: 61)
-
Metinde ve bibliyografyada, internet atıflarının kaynak gösterilen internet adreslerine
erişim tarihleri parantez içinde verilir.
-
Atıf yapılan eserin tümüne yönelik bir göndermede bulunulduğu takdirde dipnotta
sayfa numarası belirtilmez. Atıf yapılan eserin belirli bir bölümüne ya da ikiden fazla
sayfasına göndermede bulunulması halinde ise atıf yapılan bölümün başlangıç
sayfası ile son bulduğu sayfalar yazılar arasına tire işareti konulur.
ÖRNEKLER :
(Gözübüyük, 2010)
(Gözübüyük, 2010: 45-61)
f) Aktarılan bilginin şekil ve içeriğinin olduğu gibi aktırılması halinde, alıntı tırnak “……..”
içine alınarak yazılır. Doğrudan aktarılan bilgi 3 satırdan uzun ise, yine tırnak içine alınıp ayrı bir
paragraf halinde verilir. Bu paragrafın 1 satır aralığıyla, 10 punto ve italik yazılması ve paragraf için
sağdan ve soldan 1 cm girinti yapılması tercih edilir.
Doğrudan alıntılarda, bilgilerin tamamına yer verilebileceği gibi; cümle, paragraf veya sayfa
halindeki bilgilerin sadece belli kısımları da verilebilir. Bu durumda, belli kelimelerin, cümlelerin,
paragraf veya sayfaların atlanarak verildiğini göstermek üzere, atlanan yerler parantez içinde üç
nokta (...) ile belirtilir. Doğrudan alıntıyla aktarılan bilginin kaynağı da dipnotta gösterilir.
g) Metinde, Türk ve yabancı mevzuat ile uluslararası sözleşmelerden söz edilirken;
- Türk mevzuatı bakımından kanunlar için sayı ve kanunun adı, tüzük ve Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan düzenleyici işlemler için karar tarihi ve sayısı, yönetmelik ve diğer
düzenleyici işlemler için Resmi Gazete tarihi ve sayısı ile,
- Yabancı mevzuat bakımından resmi kaynak varsa, kaynağın adı, tarihi ve sayısı ile; resmi
kaynak yok ise, metnin tam olarak yer aldığı yabancı dergi, kitap, derleme ve benzeri dökümanlara,
- Taraf olduğumuz milletlerarası sözleşme, anlaşma, protokol ve sair belgeler için uygun
bulma kanunu varsa kanunun tarihi ve sayısı ile sözleşmenin adı ve yayımlandığı Resmi Gazete ile;
yoksa yalnızca anlaşmanın adı ve yayımlandığı Resmi Gazete ile,
atıf yapılır.
7 / 15
ğ) Metinde yer alan yabancı kelimeler italik olarak yazılır.
5) TEZLERDE TEKNİK HUSUSLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USULLER
Teknik konuları içeren tezlerde ayrıca aşağıdaki usuller uygulanır:
a) Şekil ve Çizgilerin Yerleştirilmesi
Tablolar tek sayfaya sığdırılması gerektiğinde 8 veya 9 punto ile yazılabilir. Şekil ve
çizelgeler mümkünse anlatıldıkları sayfada veya bir sonraki sayfada yer alır. Tablo, şekil ve
grafikler ile metin arasında 2 satır boşluk bırakılmalı, bunların adları tabloda üstte, şekil ve
grafiklerde altta olacak şekilde 1 aralık bırakılarak yazılmalıdır. Numaralandırılmaları geçiş sırasına
göre yapılır. (Örneğin, Şekil 1.1,). Anlatımda bu numaralardan yararlanılmalıdır. Eğer tablo ve
şekiller bir kaynaktan alınmışsa literatür numarası verilir.
b) Simgeler ve Kısaltmalar
Tezde kısaltmalara çok gerek kalmadıkça başvurulmaz. Kısaltma metin içinde ilk geçtiği
yerde yalnızca bir kez açıklanmalıdır. Tezde kullanılan simgeler ve kısaltmalar, ayrıca tezin
simgeler ve kısaltmalar sayfasında açıklanır ve alfabetik sıraya göre düzenlenir.
Birimler kısaltılırken uluslararası kurallara uyulur. Örneğin santimetre, cm şeklinde kısaltılır
ve sonuna nokta konulur. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda her
sözcüğün baş harfi alınır ve harfler arasına nokta konulmaz. (Örneğin TUBITAK, NATO)
c) Gereç ve Yöntem
"GEREÇ VE YÖNTEM" sözcükleri, sayfanın üst ortasına büyük harflerle koyu olarak
yazılır. Bu bölümde amacı gerçekleştirmek için kullanılan gereç ve yöntem ayrıntılı bir biçimde
(miktar, nitelik ve araştırmanın planlanma şekli) belirtilir. Yöntemler ve niçin kullanıldıkları kaynak
göstererek açıklanır. Klasik ve rutin yöntemlerin açıklanmasına gerek yoktur. Eğer bu yöntemlerde
bir yenilik ya da değişiklik varsa o kısımlar ayrıntılı olarak açıklanır. Bu bölümde verilerin nasıl
analiz edildiği açıklanmalı ve ayrıca diğer araştırmacılara aynı çalışmayı yapabilmeleri için yeterli
deliller sunulmalıdır.
Etik kurallara dikkat edilmeli, canlılar üzerinde yapılacak (insan ya da hayvan deneylerinde)
çalışmalarda etik kuruldan izin alınmalı ve bu durum tezde belirtilmelidir.
ç) Bulgular
"BULGULAR" sözcüğü sayfanın üst ortasına büyük harflerle koyu olarak yazılır. Bu
bölümde girişte sorulan soruya karşı alınan yanıtın yer aldığı kısımdır. Kullanılan araç ve gereçlerde
elde edilen sonuçlar yönteme uygun bir sıra ve düzen içerisinde verilmelidir. Ayrıca başka bir
araştırmanın sonuçlarına da burada yer verilemez. Bulgularda tablo, şekil gibi yardımcı araçlar,
konu edildikleri yerde, belirli bir düzen içinde verilir. Tablolarda ve şekillerde kullanılan harf ve
simgeler mutlaka bir dipnotta açıklanır.
6) BASKI VE TEZ DEĞERLENDİRME FORMU:
a) Tezler yeterlik sınav komisyonu üye sayısınca basılı ve elektronik ortamda (*.pdf
formatında) teslim edilir. Bununla birlikte, Bakanlık kütüphanesi için bir nüsha ayrılır.
8 / 15
b) Tez değerlendirmeleri, tez değerlendirme komisyonu tarafından ek-5’te örneği verilen tez
değerlendirme formuna işlenmek suretiyle yapılır ve komisyonun tüm üyelerince imzalanarak
tutanak altına alınır.
9 / 15
ÖRNEKLER:
EK-1
3 cm
Sayfa A4
boyutunda
olmalıdır.
2,5 cm
Sayfalar aynı hizada
olacak şekilde
hizalanmalıdır.
4 cm
Dipnotlar alt satırı
geçmemelidir.
3 cm
6
Sayfa numaraları
alt ortaya yazılır.
10 / 15
EK-2
T. C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TEZİN ADI
- UZMANLIK TEZİ -
HAZIRLAYAN:
(ADI SOYADI)
ANKARA – 20..
11 / 15
EK-3
BÖLÜM 1
TÜRK HUKUKUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR
I. Hukukta Yaptırım Türleri ve İdari Yaptırımlar
A. Yaptırım Türleri
1. Cezalar
a) Hapis cezaları
b) Para cezaları
(1) Adli para cezaları
(2) İdari para cezaları
II. …
12 / 15
EK-4
BÖLÜM 1
TÜRK HUKUKUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR
1. Hukukta Yaptırım Türleri ve İdari Yaptırımlar
11.Yaptırım Türleri
111. Cezalar
1111. Hapis cezaları
1112. Para cezaları
11121. Adli para cezaları
11122. İdari para cezaları
2. …
13 / 15
EK-5
TEZ DEĞERLENDİRME FORMU
Tezi Hazırlayanın:
Adı ve Soyadı:
Sicili:
Yeterlik Sınav Komisyonu Üyelerinin:
(Başkan) Adı:
Soyadı:
Unvanı:
(Üye)
Adı:
Soyadı:
Unvanı:
(Üye)
Adı:
Soyadı:
Unvanı:
Birimi:
Mesleği:
(Üye)
(Üye)
Adı:
Soyadı:
Unvanı:
Adı:
Soyadı:
Unvanı:
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme
Kıstasları
Komisyon Başkanı
....................................
Üye
………………………..
Üye
Üye
Üye
……………………….
……………………….
……………………….
1) Şekil Bakımından
Değerlendirme (10
puan):
2) İçerik Bakımından
Değerlendirme (60
puan):
3) Kaynakların
Kullanımı Bakımından
Değerlendirme (10
14 / 15
puan):
4) Konunun Sunumu
Bakımından
Değerlendirme (20
puan):
TOPLAM:
Değerlendirme Neticesinde:
Başarılı :
Başarısız :
Gerekçe*:
İmza
Başkan
İmza
Üye
İmza
Üye
İmza
Üye
İmza
Üye
* Tezin başarısız olarak değerlendirilmesi halinde gerekçesi belirtilir.
15 / 15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
384 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content