close

Enter

Log in using OpenID

4 - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
İZMİR İL
L MİL
LLİ EĞİTİ
E
İM M
MÜDÜ
ÜRLÜ
ÜĞÜ
A
Araştıırma Gelişştirm
me Büllteni
Temm
muz 2014
T.C
C.
İZMİR
İL
L MİLLİ E
EĞİTİM
MÜDÜR
RLÜĞÜ
Ar - G
Ge
BÜLT
TENİ
Sahiibi
Vefa BAR
RDAKCI
İzmir İl Millli Eğitim
Müdü
ürü
Ya
azı İşleri Müdürü
Metiin Ender K
KARABULU
UT
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Mü
üdürü
Yayın K
Kurulu
Ar – Ge Ekibi
B
BU BÜLTE
ENDE;
2013 – 2014 EĞİTİM – Ö
ÖĞRETİM
M YILI
İÇİNDE MÜD
DÜRLÜĞÜ
ÜMÜZE BAĞLI
B
S
STRATE
EJİ GELİ
İŞTİRME
E BÖLÜM
MÜ - 1
A
ALTINDA
A KURUL
LAN AR-G
GE BİRİ
İMİNE
B
BAĞLI ST
TRATEJİ GELİŞ
ŞTİRME EKİBİ
(SGE
E) VE PRO
OJE KOO
ORDİNASYON
EKİBİ (PKE) OLARAK B
BAŞLAYA
AN VE
ÇALIŞMASI ES
SNASIN
NDA DEĞ
ĞİŞEN
İLGİLİ KANUN , GENEL
LGE VE
MEV
VZUATLA
AR DOĞR
RULTUSUNDA
DÜZENL
LENEN B
BİRİMİM
MİZİN
ÇALIŞM
MALARI ANLATIILMAKT
TADIR.
1
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ .......................................................................................................................... 4
1.1. Ar-Ge Birimimiz ................................................................................................... 4
1.1.1. Strateji Geliştirme Ekibi (SGE) .................................................................... 4
1.1.2. Proje Koordinasyon Ekibi (PKE) ................................................................. 4
1.2. Bülten Dönemi ...................................................................................................... 4
2. BÜLTEN DÖNEMİ BİRİMİ İYİ ÖRNEKLER ................................................5 - 12
2.1. Kalite Kordon Ekibi (SGE) .................................................................................. 5
2.2. OSEM (PKE) ........................................................................................................ 9
2.3. FILMOTHERAPY – metamorphoses (PKE) ...................................................... 11
2.4. İzmir Dersi Projesi (PKE) ................................................................................... 12
3. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI ..................................................13 - 16
4. STRATEJİ GELİŞTİRME EKİBİ ÇALIŞMALARI ......................................17- 22
4.1. İç Kontrol Çalışmaları ......................................................................................... 17
4.2. Kamu Hizmet Envanteri Çalışmaları................................................................... 18
4.3. İç Süreçler Çalışmaları ........................................................................................ 18
4.4. Performans Yönetimi Çalışmaları ....................................................................... 18
4.5. Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları ................................................................... 19
4.6. MEBNET Çalışmaları ......................................................................................... 22
5. YEREL ve AB PROJELERİ ............................................................................23 - 25
5.1. Yerel Projeler ....................................................................................................... 23
5.1.1. MEB Projeleri .............................................................................................. 23
5.1.1.1. Çocukların Meyve Bahçeleri................................................................ 23
5.1.1.2. Çık Dışarıya Oynayalım....................................................................... 23
5.1.2. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA).................................................................... 23
5.2. AB Projeleri ......................................................................................................... 24
5.2.1. Comenius Regio (Bölgesel Ortaklık) ........................................................... 24
5.2.2. IdA Projesi ................................................................................................... 24
5.2.3. PROFILES Projesi ....................................................................................... 25
6. TUBİTAK PROJELERİ ....................................................................................25 - 27
6.1. Yobo’lar Doğal Yaşam Parkında Buluşuyor, Doğayı ve Hayvanları Öğreniyor II –
(TÜBİTAK 4004) ............................................................................................... 25
6.2. Fen Bilimleri Öğretmenleri İçin Bilim Danışmanlığı Projesi –
(TÜBİTAK 2229) ................................................................................................ 26
2
6.3. Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Yaz Okulu Projesi (MOBİLYO) –
(TÜBİTAK 4004) ................................................................................................ 26
6.4. TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri İçin Matematik Olimpiyat Eğitimi –
(TÜBİTAK 2229) ................................................................................................ 27
7. DİĞER PROJELER ................................................................................................. 27
8. SEMİNER, KONFERANS, PANEL ve BENZERİ ÇALIŞMALAR .............29 - 30
8.1. Strateji Geliştirme Ekibinin Yürüttüğü Çalışmalar ............................................. 29
8.2. Proje Koordinasyon Ekibinin Yürüttüğü Çalışmalar ........................................... 30
9. ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI ............................................................................... 30
10. DİĞER ÇALIŞMALAR ......................................................................................... 30
11. İLETİŞİM BİLGİLERİ .......................................................................................... 31
3
1 - Giriş
1.1.Ar-Ge Birimimiz
1.1.1. Strateji Geliştirme Ekibi (SGE)
16/06/2013 tarih ve 2498734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/26 Sayılı Genelgede
bulunan MEB 2015-2019 Stratejik Planını gerçekleştirmek üzere 12/11/2013 ve 27/12/2013
tarihleri arasında yapılan görevlendirmelerle İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Dr.
Yurdagül Arıkan’a bağlı olarak, Strateji Geliştirme ya da Toplam Kalite Yönetimi eğitimi
almış kişiler arasından seçilmiş, 12 kişilik bir ekip olarak göreve başlamış ve 10 kişi ile
yoluna devam etmiştir. İlimiz Strateji Geliştirme Ekibinin 31 Haziran 2014 görevlendirme
süresi dolmuş, görevlendirmeler uzatılmamıştır. Birimimizde sadece TKY temsilcisi
çalışmalarına devam etmektedir.
1.1.2. Proje Koordinasyon Ekibi (PKE)
Proje Koordinasyon Ekibi üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı Proje Döngüsü eğitimi almış
kişilerden oluşmaktadır. Ekip üyeleri hala hazırda maaş karşılığı dersleri tamamlamak koşulu
ile kısmi zamanlı olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri bölümüne
bağlı olarak fonlu projelere danışmanlık yapma, proje yazma, yönetme ve raporlama işlerini
yürütmektedir.
1.2. Bülten Dönemi
İş bu çalışma bülteni Bakanlığımızın 08/05/2014 tarih ve 1843555 sayılı Ar – Ge Birimleri
Yönetmeliğinin 6. Maddesinin b bendi gereği hazırlanmış olup, yönetmelik tarihi itibari ile ilk
Ar – Ge Çalışma Bülteni olduğu için 01/01/2014 – 01/07/2014 tarihleri arasında birimizin
yapmış olduğu çalışmaları içermektedir.
Çalışma bülteninde yer alan çalışma ve teşkilat şeması önceki yönetmelik kapsamında
oluşturulduğundan, bülten içeriği bu doğrultuda hazırlanmış olsa da 08/05/2014 tarih ve
1843555 sayılı Ar – Ge Yönetmeliği doğrultusunda çalışma ve teşkilat şeması ile
görevlendirme çalışmaları devam etmektedir.
4
2-Bülten Dönemi Birimi-İyi Örnek/Örnekler
2.1. Kalite Kordon Ekibi
Ar-Ge çalışma dönemi boyunca yapmış olduğu çalışmalarla farkındalık yaratmıştır. İzmir
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı, eğitim
kurumları, eğitim yöneticileri, eğitim çalışanları ve kamuoyu tarafından bilinmesi noktasında
yarar görmektedir. Kamuoyuna tanıtılmasında yarar görülen bu çalışma SGE içinde kurulan
“Kalite Kordon Ekibi” ile sağlanmış, çalışma İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli
olarak yapılmıştır.
Ekibin kuruluşu, çalışmaları, çalışmalardan elde ettiği sonuçlarla ilgili genel bir özeti:
Ekibin Oluşturulması ve Konusu: Ekip, 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle il Şube müdürü
başkanlığında, Stratejik Plan Hazırlık İzleme ve Değerlendirme Komisyonu adı ile resmi
olarak çalışmalarına başlamıştır. Ekibimiz, yönetim alanında Milli Eğitim Bakanlığı’nın
çeşitli hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmış, Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya il düzeyinde
eğitim görevlisi olarak çalışmış, 3 TKY formatörü, 1 il proje koordinatörü ve 1 TKY ilçe
temsilcisi olmak üzere; 1 başkan ve 5 gönüllü üyeden oluşmuştur.
Ekip liderimizin, çalışma alanının büyüklüğünü dikkate alarak yaptığı analize göre, ekip
üye
sayısının
a r t tı r ıl ma s ı nı n, hedefin gerçekleştirilebilmesi
için gerekli
o l d u ğ u n u öngörmüştür. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı, “2015-2019 Stratejik Plan
Çalışmaları” kapsamında yayımlanan 2013/26 sayılı genelgesi ile il/ilçe/okul-kurumlar içinde
yeni dönem stratejik plan hazırlık çalışmalarını başlatmış ve böylece Kalite Kordon ekibinin
belirlediği çalışma konuları mevzuat desteği kazanmıştır. Ekip 12 Kasım 2013 tarihinden
sonra konularında yetkin 12 kişilik güçlü bir kadroyla; İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlarda stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi
ve kurumlarda içselleştirilmesi amacı ile farkındalık yaratmak, iyileştirmeler yapmak üzere
çalışmalarına hız vermiştir. Bu tarihten sonra ekip haftanın ilk iş gününde ekip lideri
başkanlığında bir araya gelmiş bir önceki haftada yapılan çalışmaları, analiz sonuçlarını
5
değerlendirmiş ve iş planına uygun olarak o hafta içerisinde yapılacak çalışmaları gözden
geçirmiştir.
Stratejik yönetim anlayışının kurumlarda içselleştirilmemesinin en önemli sebebi; sürecin
sağlıklı yürütülmesini sağlayacak organizasyon yapısının kurulamaması, süreç takibinin
teknik bilgi düzeyi yeterli olmayan memurlar veya iş yoğunluğu çok fazla olan şefler
tarafından yapılması, planın kurum çalışanları tarafından sahiplenilmemesidir.
Ekibin bağlı olduğu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde de aynı problemler
yaşanmaktadır. Kalite Kordon Ekibi öncelikle çalışma konusunda yaygınlaştırma yapmak ve
farkındalığı arttırmak amacıyla İl MEM düzeyinde çalışma gerekliliğini tespit etmiştir. Üst
yönetici ile yapılan toplantı sonrasında bir plan dâhilinde çalışmanın yapılmasına karar
verilmiştir. Hazırlanan programa uygun olarak; ekip üyeleri 23 bölüm yönetici ve çalışanları
ile 2 hafta süren toplantılar yaparak stratejik yönetim anlayışının benimsenmemesinin
sebeplerini iç paydaşlar düzeyinde tespit etmeye çalışmış ve elde edilen veriler
raporlaştırılmıştır. Bu rapor hem yürütülen çalışmaya ışık tutmuş hem de 2015-2019 Stratejik
Plan hazırlık döneminde kullanılabilecek önemli bir veri oluşturulmuştur. Ayrıca bu
toplantılar ekibin 23 bölüm yönetici ve çalışanları tarafından tanınırlık ile çalışma konusu
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamıştır. Bölüm çalışanları ile birebir görüşmelerle
düşüncelerinin öğrenilme yöntemi çalışanlarda “ben değerliyim”
algısı oluşturulmuş ve
memnuniyet yaratılmıştır.
Ekip; 2013 yılı dönemsel izleme çalışmaları sonrasında tespit edilen iyileştirmeye açık
alanlarda yapılacak çalışmaların başlangıç noktasının, İl, ilçe ve okul/kurumlar düzeyinde
yapılan izleme ve değerlendirme raporları ile stratejik planlardaki hedeflere ulaşma
oranlarının değerlendirilmesi olduğuna karar vermiştir. Daha önceki yıllarda dönemsel ve
yıllık bazda il/ilçede yapılan değerlendirme sonuçlarının stratejik planlarla kıyaslanmaması,
planların sahiplenilmediğinin ve stratejik yönetim anlayışının sadece kâğıt üzerinde
kaldığının çok açık bir göstergesidir. Ekibin yaptığı analiz çalışmalarında ilçelerin stratejik
plan gerçekleşme oranı ortalaması % 62 dir. Bu oranda bazı ilçelerin gerçekleşme oranı %100
iken bazı ilçelerin ise bu oran çok düşük rakamlar içermektedir.
İzmir ilinde 30 ilçe, ilçe MEM’lerine bağlı 3069 okul/kurum, 752030 öğrenci ve 42744
öğretmenin bulunduğu düşünüldüğünde etki alanının boyutu görülmektedir. Müdürlüğümüz
ile müdürlüğümüze bağlı ilçe/okul/kurumlardan hizmet alan ve hizmetten yararlanan paydaş
beklentilerine cevap verebilecek stratejik planların hazırlanabilmesi için öncelikli olarak
farkındalık düzeylerinin arttırılması gerekmektedir. Ekibimiz 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı
6
birinci döneminde (Eylül-Ocak) il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde stratejik yönetim
anlayışının benimsenmesine yönelik farkındalık eğitimleri yapmaya karar vermiştir.
Kalite Kordon Ekibi İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri düzeyinde stratejik yönetim
anlayışının kurumlarda içselleştirilmesi ve stratejik plan yapmanın önemi konularında
farkındalık düzeylerinin arttırılması hedefiyle yola çıkmıştır.
Belirlenen hedefe yönelik nicel verilerin elde edilebilmesi için evrenden örneklem belirlenmesi ve
belirlenen örnekleme yönelik yapılan çalışmalarda öncelikle hazır bulunuşluk düzeyinin ölçülmesi,
farkındalığı arttırmak amacıyla yapılan çalışma sonrası ise kazanım düzeylerinin belirlenmesine karar
verilmiştir. Hedef belirlemenin temel kuralları olan; somut, ölçülebilir, gerçekleşebilir, sonuca odaklı
ve zaman sınırlı olması özelliklerine dikkat edilerek, mevcut durum üzerinden enaz
%10’luk reel
ilerleme sağlanması şeklinde hedef netleştirilmiştir.
Çalışma Konusu
Tarihi
Hedefi
İl, ilçe ve okul/kurumlar düzeyinde yapılan izleme ve
değerlendirme raporları ile stratejik planlardaki
Ekim 2013 Mevcut durum analizi
hedeflere ulaşma oranlarının değerlendirilmesi.
yapmak.
İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri düzeyinde
stratejik plan revize sürecinin yönetilmesi
Ekip Lideri tarafından ekip liderlerine hazırlayıcı
eğitim verilmesi
Farkındalık eğitimi planı hazırlamak
Revize çalışmasının
Ekim 2013 mevzuata
uygunluğunun
kontrolü
Kasım 2013 Ekip üyelerini saha
çalışmasına
hazırlamak
Kasım 2013 Uygulama birliği
sağlamak
Ulaşılabilirliğin
Anket hazırlanması ve eğitim sonrası uygulanmasının
Kasım 2013
ölçülmesi
sağlanması
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde stratejik plan
anlayışının benimsenmesine yönelik her ilçeden Şube
Evrende farkındalık
Aralık 2013
Müdürü, şef ve ilçe TKY temsilcisinin katılmasıyla
Yaratmak
farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi.
Maliyet
Çıktı
Sorumlu
0
Rapor
Ekip
Üyeleri
0
Geri bildirim
raporları
Ekip
Üyeleri
0
Eğitim
Sayısı
Ekip Lideri
0
Plan
Tüm Ekip
0
Anket
Formu
Tüm Ekip
1400 TL
30 ilçeden oluşan evrende 3 örneklem belirlenmesi
Aralık 2013 Pilot çalışma yapmak
0
Belirlenen ilçelerde ilçe yöneticileri ve okul
yöneticilerine eğitim düzenlenmesi
Pilot çalışma
Aralık 2013
Yapmak
Ocak 2014
0
İl MEM 23 bölüm yönetici ve çalışanları ile toplantı
yapılması.
Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi
Hedefe ulaşma düzeyinin tespiti
Hedefin kurum
çalışanları tarafından
Ocak 2014
benimsenmesini
sağlamak.
Yapılan etkinliklerin
Ocak 2014
değerlendirilmesi
Ocak 2014 Başarının Ölçülmesi
Analiz
Sonuçları
Tüm Ekip
Eğitim
Tüm Ekip
Standardı
oluşturmak
Elde edilen
nitel ve nicel Tüm Ekip
anket sonuçları
0
Rapor
Tüm Ekip
0
Elde edilen
nicel veriler
Tüm Ekip
Reel
farkındalık
artışı.
Tüm Ekip
0
Ekibin Çalışmaları: Kalite Kordon Ekibi balık kılçığı yöntemi ile kök nedenin
oluşmasına sebep olan etmenleri ayrıntılı olarak analiz etmiş ve böylece uygulama kolaylığı,
süre, maliyet ve sorunun çözümüne etki düzeyine göre önceliklendirmiş ve iyileştirme
konularını belirlemiştir. Neden- Nasıl ağaç diyagramı ile kök nedenlerin çözümlerini ortaya 7
koymuş, bu noktadan sonra çalışma/ iş planı yaparak yukarıdaki tablodaki çalışmaları
gerçekleştirmiştir.
Elde Edilen Sonuçlar: Kalite Kordon Ekibi çalışma öncesinde belirlediği hedefin üzerinde
bir başarı sağlamıştır. Planında açıklanan tüm çalışma konuları, çalışma hedefiyle uyumlu bir
şekilde tamamlanmıştır. Stratejik yönetim anlayışının kurumlarda içselleştirilmesi ve
stratejik plan yapmanın öneminin anlatılması amacıyla çıkılan yolda, Kalite Kordon Ekibi
olumlu sonuçlar elde etmiş ve arzu edilen farkındalık düzeyini yakalamıştır. Evrende ve
örneklem olarak seçilen ilçelerde düzenlenen
farkındalık
eğitimlerinde
mevcut
durum
üzerinden %12,5 farklılık yaratarak %10’luk reel
artış hedefinin de üzerine çıkmıştır.
Kalite
Kordon
performansları
üyesinin
Ekip
üyelerinin
değerlendirildiğinde
%10’un
üzerinde
bireysel
her
başarı
ekip
sağladığı
görülmektedir. Bu durum hem ekip oluşum
sürecinin
sağlıklı
üyelerinin
olduğunu
yetkinlik
hem
de
düzeylerinin
ekip
yeterli
olduğunu kanıtlamaktadır. Alınan sonuçlar üst
yönetim
tarafından
memnuniyet
ve
takdirle
karşılanmıştır.
İl ilçe ve okul kurumlar düzeyinde yapılan
izleme ve değerlendirme raporları ile stratejik
planlardaki
hedeflere
ulaşma
oranlarının
değerlendirilmesi ve yine il ve ilçe milli eğitim
müdürlükleri düzeyinde stratejik plan revize sürecinin Kalite Kordon Ekibi tarafından
yönetilmesi sonucunda elde edilen veriler,
çalışmamızın başarılı olduğu algısını
desteklemektedir. Aşağıdaki tabloda il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri düzeyinde revize
öncesi ve sonrası hedeflere ulaşma oranları ayrıntılı olarak görülmektedir.
8
Hedeflere ulaşma oranları
İzmir İl MEM
İzmir İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
2012
80
61,9
2013
86,67
79,3
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen Kalite Ödülleri Kapsamında
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Ekipte Mükemmellik Kategorisinde” Türkiye’de bir
ilki gerçekleştirmiştir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Kalite Kordon Ekibi” “Yılın
Başarılı Ekibi Ödülünü” kazanmıştır.
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen “Ekipte Mükemmellik Modeli”
kategorisinde, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Kalite Kordon Ekibi” stratejik yönetim
anlayışının kurumlarda içselleştirilmesi konulu çalışması ile “Yılın Başarılı Ekibi Ödülünü”
almaya hak kazanmıştır. EBSO( Ege Bölgesi Sanayi Odası) ile Vestel, DYO, Hugo Boss, Tat
Konserve, ECA Serel, AKG Gaz Beton Firmalarının katılımı ile gerçekleştirilen Ödül Töreni
05.06.2014 tarihinde 15. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu kapsamında düzenlenmiştir.
“Yılın Başarılı Ekibi Ödülü” tüm kurum ve kuruluşların süreçlerinde iyileştirmeye açık
alan olarak belirledikleri ve geliştirmeyi planladıkları, kalite tekniklerini kullanılarak, bölüm
içi veya bölümler arası kişilerin katılımıyla oluşturulan ekip veya takımların gerçekleştirdiği,
belirlenen hedeflere ulaşmış, paylaşılabilir uygulama sahiplerine verilir.
2.2. OSEM (PKE)
OSEM – Okul öncesi Sürekli
Eğitim
Merkezi
iki
temel
ve
birbirine bağlı işleve yönelik olarak
kurgulanacaktır:
OSEM’İN
ilki;
okul
mesleki
sağlamak
temel
işlevlerinden
öncesi
eğitmenlerin
gelişimlerine
üzere
katkı
“uygulama
eğitimleri” vermek olacaktır. Bu
işlevi gerçekleştirmek üzere planlanacak bu merkezde, okulöncesi eğitiminde uzman
akademisyen ekip tarafından MEB 2013 okulöncesi eğitim programında yer alan etkinlik
formatına uygun, bütünleştirilmiş etkinlikler yapılacak ve eğitimler verilecektir. Söz konusu
etkinlikler, seminerler ve atölyeler formatında, kimi zaman okul öncesi öğrencilerin
katılımıyla iç ve dış mekânda gerçekleşecektir.
OSEM’in temel işlevlerinden bir diğeri; yukarıdaki faaliyete bağlı olarak, yenilikçi,
nitelikli ve özgün eğitsel oyun materyalleri geliştirmek ve örneklemektir. Okul öncesi yaş
grubunun eğitim metodunun “oyun yoluyla yaparak öğrenme” olduğu bilinciyle, OSEM’de iç
ve dış mekân için ilk örnek olabilecek eğitsel oyun materyalleri ve terminalleri geliştirecektir.
OSEM’de yürütülecek eğitimlerde, burada örneklenen eğitim materyalleri kullanılacaktır.
Yukarıda belirtilen iki temel işleve yönelik olarak;
İç mekânda kuramsal eğitimlerin verileceği, 20–25 kişilik, gelişmiş görsel sunum donanımı
bulunan yaklaşık 70 m2 büyüklüğünde bir “seminer mekânı”,
Uygulama eğitimlerinin verileceği, katılımcıların 6 kişilik uygulama masaları çevresinde
çalışmasını mümkün kılan, çeşitli eğitsel ürün ve sarf malzemelerini için dolap ve tezgâh
alanları barındıran, yaklaşık 90 m2 büyüklüğünde bir “atölye mekânı”,
Özellikle drama ve paylaşım etkinliklerinde kullanılacak, rahat ve sıcak bir oturum
düzenine sahip, küçük bir sahne içeren yaklaşık 70 m2 büyüklüğünde bir “serbest paylaşım
alanı” kurgulanacak ve düzenlenecektir. (bkz. taslak iç mekân düzenlemesi),
İç mekân düzenlemesi içinde örnek bir “İç mekân oyun terminali” yapılacak ve bu terminal
üzerinde; okul öncesi özel eğitim materyallerinin örnekleri, özel eğitim panosu ve görsel
eğitim CD’lerinin gösterimini mümkün kılan monitör ve ses sistemi bulunacaktır. (bkz. taslak
iç mekân oyun terminali ) Bu özel tasarım ürünü eğitimler süresince kullanılacak ve aynı
zamanda okul öncesi eğitim kurumları için bir örnek olarak sergilenecektir. Projenin ilerleyen
sürecinde OSEM’de örneklenen “iç mekân eğitsel oyun terminalinin dileyen okullar için
çoğaltılması mümkün olabilecektir.
OSEM dış alanında da iç mekân atölyelerinde yürütülecek benzer faaliyetler için bir “dış
mekân eğitsel oyun alanı” düzenlenecektir. (bkz. taslak dış mekân düzenlemesi). Yaklaşık 700
m2 büyüklüğündeki bu özel alan güvenlik açısından sınırlandırılmış olup içinde yine özel
olarak tasarlanıp imal edilmiş “dış mekân oyun terminalleri” bulunduracaktır.
“Dış mekân oyun terminalleri” okul öncesi yaş grubunun motor, bilişsel, sosyal, sanatsal
ve fen alanlarındaki becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış ve toplamda minimum 30
tasarım ünitesinden oluşan bir mekânsal kurgudur. Söz konusu dış alan eğitsel terminallerin
kullanımına yönelik özel etkinlikler ve yönergeler oluşturulacak; verilen eğitimlerde bu
materyallerin etkin kullanımı örneklenecektir.
10
2.3. F
FILMOTH
HERAPY – metamorp
phoses Projesi (PKE)
PRO
OJE SÜRES
Sİ: 2 yıl (20
013-2015)
FILM
MOTHERAP
PY – metaamorphosess - Lodz Şehri
Ş
ile
İzmir İl Milli Eğitiim Müdürlü
üğü ortaklığğında yürüttülmekte
us Bölgesel Ortaklık (Regio) Prrojesidir.
olan birr Comeniu
Ortaklıkk Polonya ve Türkiy
ye’yi kapsaamaktadır. Projenin
konusu sinema terrapidir (film
m terapisi / sine-teraapi). Bu
macı; yaşam
mlarında soorunlarla kaarşılaşan
projeninn temel am
bireylerdde, eğitsel, önleyici vee iyileştiricii müdahaleelerin bir
parçası olarak film
m çalışmalarrının kullannımının ve filmlerin
f
yaansıtıcı etkissinin (empaati) daha
iyi anlaşşılmasını saağlayarak fillmlerin eğittim içerisind
de kullanım
m alanlarını aaraştırmaktır.
Projee’nin Türkiiye ayağı Avrupa
A
Birlliği Bakanllığı, AB Eğ
ğitim ve G
Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığğı (Türkiye Ulusal Ajaansı – http:///www.ua.go
ov.tr) tarafınndan sağlan
nan hibe
ile
yürrütülen
prroje
kapsaamında
066.06.2014
tarihinde EBSO
M
Meclis
Sallonu’nda
gerçekleeştirilen «B
Bir Film İnsanlara Yarrdım Edebilir mi ?» başlıklı konfferansta; sin
nemanın
eğitim aalanında kuullanımı, sin
nema eğitim
minin bireyiin gelişimin
ne ve öğrennmesine katkıları ve
sine-teraapi konularrına, alanlarıında uzmann akademisy
yenlerin katk
kılarıyla, deeğinildi.
Proje’niin Polonyaa’daki koorrdinatörü L
Lodz Beled
diyesi Eğitiim Birimi ile yerel ortakları
tarafınddan belirleneen filmlerin
n yanında, T
Türkiye koorrdinatörü İzzmir İl Millii Eğitim Mü
üdürlüğü
ile yerell ortakları tarafından belirlenecek
b
k olan filmleerden seçilerek uygun bbulunanların her iki
ülkede dde eğitim allanında kulllanılması heedefleniyor.. Bu kapsam
mda Türkiyee’den seçileecek bazı
filmlerinn Polonya’dda önümüzd
deki dönem
mde gerçekleeşecek olan sempozyum
mda da göstterilmesi
ve tanıtıılması müm
mkün olacak
k.
Projee kapsamınnda gerçeklleştirilecek tüm bu faaliyetler
f
sonucunda,
s
eğitime farklı
f
ve
yenilikççi bir yaklaaşımla sunu
ulacak katkkının yanın
nda iki ülkee kültürünüün karşılıkllı olarak
tanıtılm
ması da sağlaanmış olacak.
111
2.4. İİzmir Dersi Projesi (P
PKE)
İzmirr Valiliği, İzmir İl Milli
M
Eğitim
m Müdürlü
üğü, Dokuzz Eylül Ü
Üniversitesi ve Ege
Üniverssitesi işbirliğğinde ve İzm
mir Kalkınm
ma Ajansı desteğiyle
d
İzzmir Dersi K
Kent Tarihi ve Kent
Kültürüü Eğitim Proogramı hayaata geçmiştiir.
İzmirr İli Ortaokkul birinci sıınıf öğrencillerine yönelik
olarak kkurgulanan “İzmir Derssi”, kentimiiz çocuklarıına
kentlilikk ve çevre bilincini
b
erk
ken yaşlardaa edindirmeek,
kentlerine aidiyet ve kültüreel hoşgörü duyguların
nın
gelişimiine katkıdaa bulunmak
k amacıylaa geliştirilm
miş
“grafik öyküleme" yönteminee dayalı özggün bir eğitim
program
mıdır.
İzmirr Dersi’nin tüm öğretiim materyaal ve etkinliikleri yeniliikçi bir yakklaşım olan “Grafik
Öykülem
me” yönteemine temeellendirilmiiştir. Bu yöntem,
y
taasarım eğititiminde ku
ullanılan
seenaryolaştırm
ma ve görrsel iletişim
m dilinin
kü
ültür ve taarih konulaarının öğreetiminde
ku
ullanılmasın
na
yö
öntemde,
dayaanmaktadır.
kültür,
taarih
ve
Bu
coğrafya
c
bilgileri, derss için özel olarak yazzılan bir
seenaryo için
ne yerleştiirilir. Bu senaryo
içiinde geçen karakterlerr, mekânlar ve özel
saahneler ayrı ayrı tasarlaanıp resmed
dilir. Son
aşamada
animasyyonlarıyla
öğretmenlerin,
bir
başka
deyişle
d
kullanabbileceği bir grafik-öy
ykü sunum
mu haline getirilir.
g
hikâye
öykü
çoklu
anlatıccısının,
ortam
ko
olaylıkla
Grafik-öykü
G
ü yöntemin
nin pilot
denemeesi, 2011-20012 eğitim yılında
y
TÜB
BİTAK desteeğiyle İzmirr İl Milli Eğğitim Müdü
ürlüğü ve
İzmir D
Dokuz Eyllül Üniverssitesi işbirlliğinde “Sm
myrna’ya Yolculuk:
Y
İzmir Ken
nt Tarihi
Atölyeleeri” başlığııyla yapılm
mış, proje bbüyük ilgi görmüş ve başarılı geeri bildirim
mler elde
edilmişttir.
12
İzmir Dersi kapsamında İzmir’deki tüm
devlet ve özel okullarında eğitim görmekte
olan ortaokul birinci sınıf öğrencilerinin
eğitim alması planlanmıştır. 2013-2014
Eğitim yılı itibariyle başlatılan eğitim
programı ile her yıl yaklaşık 1.065 Sosyal
Bilgiler öğretmenine, 47.380 öğrenciye
ulaşılacaktır.
Ders aynı zamanda gezilerle desteklenerek, yaparak-yaşayarak öğrenme modeline uygun
gezi faaliyetlerini de içermektedir. Bu güne kadar proje kapsamında 1384 öğrencimiz
öğretmenleri eşliğinde Yeşilova Höyüğü’nde kazı başkanı Zafer DERİN ve ekibinin desteği
ile neolitik döneme ait çalışma atölyelerine katılım göstermişlerdir. Bu geziler önümüzdeki
eğitim öğretim yılında da hem Yeşilova Höyüğü hem de Agora ve Kadifekale gibi
merkezlerimiz başta olmak üzere İzmir’in tüm kültür miraslarına yönelik olarak
gerçekleştirilmeye devam edecektir.
Program çevrimiçi olarak www.izmirdersi.com
adresinde tüm İzmirlilere açık sürdürülebilir bir şekilde de desteklenmektedir. Şu an
geliştirme çalışmaları devam eden ve sürekli güncellenecek olan bu web sitesi her geçen hafta
eklenecek yeni içerikler, etkileşimli oyunlar ve uygulamalar ile kolay ulaşılabilir bir kaynak
özelliği de gösterecektir.
2014-2015 eğitim-öğretim yılı ile birlikte İzmir Dersi’nin aynı zamanda “Fatih Projesi”
kapsamında uygulanması planlanmakta ve buna yönelik çalışmalarda sürdürülmektedir.
3- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
2013 yılı içerisinde Eylül ayına kadar ilimiz Ar-Ge Biriminde stratejik planlama, hazırlık
ve koordinasyonunu takip edecek çalışan bulunmamıştır.
Bu çalışmaları strateji 1 şube müdürü ve ilgili müdürlüğün şefleri ve memurları takip edip
koordine etmiştir. O dönemde ilimiz Ar-Ge biriminde yarı zamanlı PKE ekibinde 4 ve Kalite
Yönetim Sisteminde görevli 1 temsilci görevlendirilmiştir. 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle il
Şube müdürü başkanlığında, Stratejik Plan Hazırlık İzleme ve Değerlendirme Komisyonu adı
ile resmi olarak haftanın 1 iş günü çalışmalarına başlamıştır. Ekibimiz, yönetim alanında Milli
Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmış, Milli Eğitim Bakanlığı
ve/veya il düzeyinde eğitim görevlisi olarak çalışmış, 3 TKY temsilcisi, 1 il proje
koordinatörü ve 1 TKY ilçe temsilcisi olmak üzere; 1 başkan ve 5 gönüllü üyeden oluşmuştur.
13
Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı, “2015-2019 Stratejik Plan Çalışmaları” kapsamında
yayımlanan 2013/26 sayılı genelgesi ile il/ilçe/okul-kurumlar içinde yeni dönem stratejik plan
hazırlık çalışmalarını başlatmış ve böylece ekip 12 Kasım 2013 tarihinden sonra konularında
yetkin 12 kişilik güçlü bir kadroyla çalışmalarına hız vermiştir.
SGK Öncelikle ekim kasım ayları içerisinde İl stratejik planı ve ilçe stratejik palanlarını
revize çalışmalarının tamamlanmasını sağlamıştır. Bu
TKY Bakanlık Eğitimleri
dönem içinde çalışmalarını sağlıklı yürütmek amacı ile
var olan mevcut durumu ortaya çıkaracak stratejik
plan gerçekleşme oranlarını karşılaştırmalı olarak
ortaya çıkaran çalışmayı yapmıştır.
2012 yılında stratejik hedeflerin gerçekleşme
oranlarının düşüklüğü ekibi bunun nedenleri ve
çözümleri üzerine doğru yönlendirmiştir. Hem 20152019 stratejik planına hazırlık hem de mevcut
durumun iyileştirilmesi noktasında iki yönlü fakat
birbiri ile bağlantılı iki çalışma içerisinde ekibin yol
haritası oluşturuldu.
2013/26 No’lu genelge kapsamında İzmir İl Milli
Eğitim Müdürlüğü il/ilçe ve kurumlarında stratejik
planlama eğitimlerini uygulamaya başlamıştır. Bu
kapsamda hazırlanan programa uygun olarak; ekip
üyeleri 23 bölüm yönetici ve çalışanları ile 2 hafta süren toplantılar yaparak stratejik yönetim
anlayışının benimsenmemesinin sebeplerini iç paydaşlar düzeyinde tespit etmeye çalışmış ve
elde edilen veriler raporlaştırılmıştır. Bu rapor hem yürütülen çalışmaya ışık tutmuş hem de
2015-2019 Stratejik Plan hazırlık döneminde kullanılabilecek önemli bir veri oluşturulmuştur.
14
Tablo 1. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 2012 ve 2013 Yılları Stratejik Plan Karşılaştırma Tablosu
Hedef Hedef
Sayısı Sayısı
S.N.
İLÇE ADI
Gerçekleşen Gerçekleşen
Hedeflerin
Hedeflerin
Gerçekleşmeyen Gerçekleşmeyen
Hedef
Hedef
Gerçekleşme Gerçekleşme
Hedef Sayısı
Hedef Sayısı
Sayısı
Sayısı
Yüzdesi
Yüzdesi
YILLAR
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
1
ALİAĞA
51
61
48
47
3
14
94,1
77,0
2
BALÇOVA
27
24
18
16
9
8
66,7
66,7
3
BAYINDIR
22
23
19
12
3
11
86,4
52,2
4
BAYRAKLI
52
52
21
46
30
6
40,4
88,5
5
BERGAMA
65
57
53
52
12
5
81,5
91,2
6
BEYDAĞ
17
17
8
10
9
7
47,1
58,8
7
BORNOVA
25
28
16
13
9
15
64,0
46,4
8
BUCA
62
55
31
42
31
13
50,0
76,4
9
ÇEŞME
23
12
15
10
8
2
65,2
83,3
10
ÇİĞLİ
41
41
31
38
10
3
75,6
92,7
11
DİKİLİ
25
22
11
18
14
4
44,0
81,8
12
FOÇA
20
15
9
15
11
-
45,0
100,0
13
GAZİEMİR
29
29
19
27
10
2
65,5
93,1
14
GÜZELBAHÇE
37
39
34
35
3
4
91,9
89,7
15
KARABAĞLAR
51
29
51
26
0
3
100,0
89,7
16
KARABURUN
24
24
9
18
15
6
37,5
75,0
17
KARŞIYAKA
15
13
3
11
12
2
20,0
84,6
18
KEMALPAŞA
54
54
47
50
7
4
87,0
92,6
19
KINIK
34
34
34
25
0
9
100,0
73,5
20
KİRAZ
21
21
5
15
16
6
23,8
71,4
21
KONAK
13
14
2
12
11
2
15,4
85,7
22
MENDERES
22
22
8
19
14
3
36,4
86,4
23
MENEMEN
12
14
8
9
4
14
66,7
64,3
24
NARLIDERE
23
21
15
20
8
1
65,2
95,2
25
ÖDEMİŞ
65
35
18
31
47
4
27,7
88,6
26
SEFERİHİSAR
36
40
28
31
8
9
77,8
77,5
27
SELÇUK
23
19
21
18
2
1
91,3
94,7
28
TİRE
45
23
32
18
13
5
71,1
78,3
29
TORBALI
22
23
14
15
8
8
63,6
65,2
30
URLA
9
14
5
8
4
14
55,6
57,1
61,9
79,3
İZMİR İLİ İLÇELERİNİN 2012 ve 2013 YILI STRATEJİK HEDEFLERİNİ
GERÇEKLEŞTİRME ORANI
İzmir ilinde 30 ilçe, ilçe MEM’lerine bağlı 3069 okul/kurum, 752030 öğrenci ve 42744
öğretmenin bulunduğu düşünüldüğünde etki alanının boyutu görülmektedir. Müdürlüğümüz
ile müdürlüğümüze bağlı ilçe/okul/kurumlardan hizmet alan ve hizmetten yararlanan paydaş 15
beklentilerine cevap verebilecek stratejik planların hazırlanabilmesi için öncelikli olarak
farkındalık düzeylerinin arttırılması gerekmektedir. Ekibimiz 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı
1. Döneminde (Eylül-Ocak) il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde stratejik yönetim
anlayışının benimsenmesine yönelik farkındalık eğitimleri yapmaya karar vermiştir.
İl Milli Eğitim yöneticileri, şefler ve memurlara stratejik planlama eğitimleri düzenlemiştir.
SGE planlamaları doğrultusunda 2013 yılı Eylül ayından bu yana strateji planlama ili
ilişkili toplam 9 tane seminer çalışması gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmalara ait tablo
aşağıda verilmiştir.
Tablo 2. SGE Tarafından Verilen Stratejik Planlama Seminerleri ve Eğitimleri
Tarih
Sayı
Konu
Açıklama
11/11/2013
3300922
13/12/2013
4656
Stratejik Planlama
Semineri
EBSO
SP ve TKY Eğitimi
20/12/2013
3929406
Hizmetiçi Eğitim
05/02/2014
517667
SSP ve TKY
değerlendirme
Toplantısı
25/02/2014
828718
SP Eğitimleri
30/04/2014
22/04/2014
1569139
02/04/2014
1355995
02/05/2014
Stratejik Plan
Hazırlama Semineri
Stratejik Plan
Hazırlama Semineri
Stratejik Plan
Hazırlama Semineri
Stratejik Plan
Hazırlama Eğitimi
Şube Müdürü, Şef ve İlçe TKY Temsilcilerine
Yönelik 2-3-4/12/2013 tarihlerinde SP Semineri
(96 kişinin katılımı)
Narlıdere İlçesi
Karşıyaka Halk Eğitim Merkezine yönelik SP
Eğitimi
Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
okul/kurum müdür yardımcılarına bilgilendirme
toplantısı
Tüm İlçelere 5-6-7 Mart 2014 -12-13-14 Mart
2014 tarihlerinde Eğitimlerin verilmesi
Foça İlçesi
Bornova İlçesi
Gaziemir İlçesi 24-25-26 Mart 2014 tarihlerinde
Bayraklı İlçesi
Bu noktada İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak toplam 30 ilçemizde stratejik planlama
ve TKY çalışmalarına rehberlik yapan 30 ilçe temsilcisi bu çalışmalarımızda en önemli
ayaklarımızdan biri olmuştur. 30 ilçe temsilcisi, yine ilçelerimizde strateji biriminin sorumlu
şefleri ve sorumlu şube müdürleri eğitimlere alınarak ilçelerdeki okul ve kurumlara stratejik
planlama eğitimleri vermesi sağlanmıştır. Ayrıca isteyen ilçelere verdikleri stratejik planlama
16
eğitimlerinde ildeki iş yoğunluğu da dikkate alınarak destek verilmiş, eğitimlerde rehberlik
yapılmıştır.
Ekibimiz 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı 2. Döneminde (Ocak-Haziran) il ve ilçe Milli
Eğitim Müdürlüklerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesine yönelik farkındalık
eğitimlerine devam etmiştir.
SGE İl stratejik plan çalışmaları için Mevcut durum analizi ve geleceğe yönelim
çalışmasını stratejik planlama takvimine bağlı olarak tamamlamıştır. Haziran sonu itibari ile
görevlendirmeler sona erdirildiğinden çalışmalar geleceğe yönelim seviyesinde kalmıştır. İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul/Kurumlarda mevcut durum analizi ve geleceğe yönelim
çalışmaları yaptırılmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapmış oldukları mevcut durum
analizi ve geleceğe yönelim çalışmalarına geri dönüt raporları hazırlanarak gerekli rehberlik
yapılmıştır. Ancak okul ve kurumlara bu anlamda rehberlik görevlendirmenin sona
ermesinden dolayı yapılamamıştır.
4- STRATEJİ GELİŞTİRME EKİBİ ÇALIŞMALARI
4.1. İç Kontrol Çalışmaları
Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında,
izlenmesinde ve değerlendirilmesinde temel yönetim kurallarını gösterir. Tüm kamu
idarelerinde tutarlı kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını
amaçlar.
Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu
sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi ve bu çalışmalar için eylem
planı oluşturulması gerekmektedir.
Bu doğrultuda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde İç Kontrol Standartları
Uyum Eylem Planının hazırlanması için İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve İç
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu adı altında iki kurul
oluşturulmuştur.
Bu sürecin oluşturulması ile aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır;
27/02/2013 tarihinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuş, 28/02/2013
tarihinde de Kamu İç kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu
kurulmuştur.
28 Şubat 2013 tarihinde tüm ilçelere İç Kontrol sürecinin başlamasına ilişkin yazı
gönderilmiştir.
14/03/2013 tarihinde her bölümde birer şef ile toplantı yapılarak, bölümlerin mevcut
durum analizi yapılmış ve eylem planına yansıtılmak üzere öneriler alınmıştır.
17
16/04/2013 tarihinde Plan taslağı hazırlanarak bütün bölümlere incelenmesi için
gönderilerek öneriler alınmıştır.
28/06/2013 tarihinde Konak 100. Yıl Olgunlaşma Enstitüsünde İlçelerin Şube Müdürleri,
Şef ve Formatör Öğretmenleri ile toplantı yapılmıştır.
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Valilik Makamının 25/06/2013 tarih ve
1502839 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, İç Kontrol Süreci ve bilgilendirme Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün
web
sayfasında
tüm
paydaşlarımızın
yararlanmasına
yönelik
yayımlanmıştır.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı gereği Etik Kurul 17/07/2013 tarih ve 1775268 sayılı
Müdürlük Oluru, Risk Değerlendirme Kurulu 17/07/2013 tarih ve 1775258 sayılı Müdürlük
Oluru ile kurulmuştur.
02/01/2014 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile İzmir İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün 2014 yılı İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planı yürürlüğe girmiştir.
25/03/2014 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
çalışanlarına “Örgütsel Adalet Ölçeği” uygulanmıştır. Sonuçları analiz edilip, paylaşılmıştır.
10/06/2014 tarihinde İç Kontrol Standartları Eylem Planı ve Kamu Görevlileri Etik
Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince “İç Kontrol ve
Yönetim Sistemi” tanıtım broşürü çıkarılmış ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline
dağıtılmıştır.
4.2. Kamu Hizmet Envanteri Çalışmaları
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yıllık çalışma planı doğrultusunda çalışmalar devam
etmektedir.
4.3. İç Süreçler Çalışmaları
İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş süreçleri çalışmaları Ar-Ge tarafından planlanmış olup 2014
yılı sonuna kadar İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş süreçlerinin çıkarılıp proseslerin hazır
hale getirilmesi hedeflenmektedir.
4.4. Performans Yönetimi Çalışmaları
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yıllık çalışma planı doğrultusunda çalışmalar devam
etmektedir.
18
4.5. Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları
Milli
Eğitim
Müdürlüğü
olarak
TKY
uygulamalarında ülkemizin öncü ve önder illerinin
başındı gelmekteyiz. İlimizde sanayi, turizm ve tarım
sektörlerinin
gelişmiş
olması,
bu
sektörlerin
yönetilmesi, koordinasyonu ve rekabeti açısından
yönetim sistemlerinin çağdaş bir yönetim sistem aracı
olan TKY sistemini kullanmalarına sebep olmaktadır.
Bu durum ilimiz eğitim kurumlarının yönetimsel
yapısının Toplam Kalite Yönetim sistemi üzerinden
hareket etmesinde etkili olmuştur. Kalite Yönetimi
üzerinden örgütlenmesine sebep olmaktadır.
Milli
Eğitim
Bakanlığı
Strateji
Geliştirme
Başkanlığının 09/01/2014 tarihli ve 121238 sayılı
yazısı ile Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi
yürürlüğe
konmuştur.
İlimiz
EKYS
yönergesi
yayımlanmadan önce mevcut eski yönergedeki takvim
doğrultusunda çalışmalarını yürütmekte idi. EKYS
yönergesi ile Toplam Kalite Yönetimi açısından
ilimizdeki çalışmalarımız hız kazanmıştır.
İlimiz Ar-Ge birimi olarak Toplam Kalite Çalışmalarına mevcut durumu analiz ederek
başladık. Ekim 2013 tarihinde yaptığımız araştırma neticesinde ilimizde Toplam Kalite
Yönetimi, Stratej18,54ik Planlama ve Avrupa Projeleri çalışmalarında ilçelerle ortak dil
kullanma, resmi yazışmalarda birliktelik, “kalite “ kavramındaki farklı algıların olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu algılardaki farklılığı en aza indirmek için ilimiz genelinde koordinasyonu
sağlamak adına Toplam Kalite Yönetimi, Stratejik Planlama ve mevzuat açısından ilçelerde
yapılması gereken iş ve işlemler hakkında 30 ilçe şefi ve 30 ilçe Ar-Ge temsilcisine 30/1001/11 2013 tarihlerinde 18 er saatlik iki ayrı seminer düzenlenmiştir.
13 Kasım 2013 tarihinde SGE’nin oluşturulmasıyla güç kazanan Ar-Ge ekibimiz, bundan
sonraki Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını planını revize ederek sistemleştirmiştir.
Aşağıdaki tabloda Ocak- Haziran döneminde il düzeyinde yapılmış EKYS eğitim çalışmaları
verilmiştir.
19
Tablo3. SGE Tarafından Verilen EKYS Seminerleri ve Eğitimleri
Tarih
Sayı
Konu
Açıklama
Toplam Kalite
Yönetimi
30/10/2013
2013350982
30/10/2013
2013350983
13/12/2013
4656
20/12/2013
3929406
Hizmetiçi Eğitim
21/01/2014
292646
TKY Toplantısı
04/02/2014
503351
TKY Toplantısı
05/02/2014
517667
07/02/2014
552557
10/02/2014
581001
02/04/2014
1355995
Toplam Kalite
Yönetimi
SP ve TKY
Eğitimi
TKY
değerlendirme
Toplantısı
TKY Rapor
Değerlendirici
Semineri
TKY Rapor
Değerlendirici
Semineri
Stratejik Plan
Hazırlama
Semineri
TKY ve Stratejik Plandan sorumlu İlçe MEM
Şeflerine Yönelik 30/31/10-01/11/2013 tarihlerinde
(31 kişinin katılımı)
TKY ilçe temsilcilerine Yönelik 30/31/10-01/11/2013
tarihlerinde (30 kişinin katılımı)
Narlıdere İlçesi
Karşıyaka Halk Eğitim Merkezine yönelik TKY ve SP
Eğitimi
İlçe TKY temsilcileri bilgilendirme toplantısı
Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
okul/kurum müdür yardımcılarına bilgilendirme
toplantısı
Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
okul/kurum müdür yardımcılarına bilgilendirme
toplantısı
TKY Ödül Sürecinde raporların değerlendirilmesi için
değerlendirici semineri
Hasan Sağlam Öğretmen Evinde TKY Ödül Sürecinde
raporların değerlendirilmesi için değerlendirici
semineri
Gaziemir İlçesi 24-25-26 Mart 2014 tarihlerinde
Ekibimiz EKYS ödül sürecini 7 TKY il temsilcisi, 4 Ar-Ge üyesi ve 30 TKY ilçe temsilcisi
ili birlikte koordineli olarak yönetmiştir. Ocak-Temmuz 2014 arasındaki ilimiz EKYS ve ödül
süreci çalışmalarına ait sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir:
20
Tablo 4. EKYS Uygulamaları Dönemsel İzleme Formu
Yapılan Faaliyet
İl genelinde “Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu”
kategorisinde eğitimde kalite ödülüne başvuran
okul/kurum sayısı (İl geneli)
“Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu” kategorisinde il
masa başı değerlendirmesine gelen okul/kurum sayısı
İl genelinde “Yılın Kaliteli Ekibi” kategorisinde
eğitimde kalite ödülüne başvuran okul/kurum sayısı
“Yılın Kaliteli Ekibi” kategorisinde il masa başı
değerlendirmesine gelen okul/kurum sayısı
EKYS temsilcisi olan okul/kurum sayısı
Yılda bir kez özdeğerlendirme yapan okul/kurum
sayısı
Özdeğerlendirme sonucu iyileştirme çalışması yapan
okul/kurum sayısı
Memnuniyet anketlerini (öğrenci, veli, çalışan vb.)
düzenli uygulayan okul/kurum sayısı
Eğitimde kalite ödülü değerlendirici eğitimine katılan
sayısı
Tazeleme eğitimine katılan EKYS okul/kurum
temsilcisi sayısı
Tazeleme eğitimine katılan EKYS okul/kurum
temsilcilerine verilen eğitimlerde kişi başına düşen
hizmetiçi eğitim saati
Eğitimde kalite yönetim sistemi kapsamında
yöneticilerin yönetim ve işletme becerilerini
geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitimlere katılan
sayısı
Eğitimde kalite yönetimi kapsamında EKYS
okul/kurum temsilcilerine ve yöneticilerin yönetim ve
işletme becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen
eğitim alanları sayısı
GERÇEKLEŞTİREN
OKUL SAYISI
224
GERÇEKLEŞTİREN
KURUM SAYISI
29
64
1124
78
95
1345
50
1397
50
1320
43
1317
39
409
14
541
19
12
4
760
15
12
12
EKYS Il ödül süreci değerlendirmesi 31 kişilik masa başı değerlendirme ekibi ve masa
başı değerlendirmesinden sonra ekip ve kurum kategorisi ayrı ayrı olmak üzere 7 şer kişilik
saha ziyareti değerlendirme ekibi tarafından değerlendirilerek Nisan ayı içerisinde
tamamlanmıştır. Değerlendirmeler sonucunda İl Kalite Kurulu tarafından kurum kategorisinde
4, ekip kategorisinde 1 il birincisi tespit edilerek Bakanlığa gönderilmiştir. İl birincileri Tablo
4’te verilmiştir.
Tablo 5. EKYS Ekip ve Kurum Kategorisi İl Birincileri
Kategori
Okul/Kurum Adı
Temel Eğitim Kurumları Kategorisi
Karşıyaka Anaokulu
Öğrencisiz Kurumlar Kategorisi
Çeşme Remzi Yurtseven Öğretmen Evi ve ASO
Genel Ortaöğretim Kurumları Kategorisi
Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi
Mesleki ve teknik eğitim kurumları kategorisi
Konak Nevvar Salih İşgören Teknik ve E.M.L.
Ekip Kategorisi
Buca Ticaret Meslek Lisesi
21
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Kalite Yönetim Sistemi
Uygulamaları kapsamında Eğitimde Kalite Uygulamaları 10. Paylaşım Toplantısı ve Ödül
Töreni”13 Mayıs 2014 Salı Günü Saat 14:00’te Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi Konferans
Salonu’nda yapılmıştır.
Tablo 2 ve Tablo 3 deki çalışmalar ve bunların sonucunda elde edilen sonuçlar Bakanlık
düzeyinde katıldığımız EKYS ödül sürecine yansımıştır. Bu kapsamda EKYS ödül sürecinde
kurum kategorisinde 4 ayrı kategoride saha ziyaretine kalarak büyük bir başarıya imza
atılmıştır. Bakanlık saha ziyaretine kalan okul ve kurumlarımız; temel eğitim kurumları
kategorisinde Karşıyaka Anaokulu, öğrencisiz kurumlar kategorisinde Çeşme Remzi
Yurtseven Öğretmen Evi ve ASO, genel ortaöğretim kurumları kategorisinde Çiğli Teğmen
Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi, mesleki ve teknik eğitim kurumları kategorisinde, Konak
Nevvar Salih İşgören Teknik ve E.M.L. olmuştur.
Mayısın ikinci haftasında Bakanlık değerlendiricileri tarafından saha ziyaretleri
gerçekleştirilmiştir. Haziranın ikinci haftasında finale kalan ekip ve kurumlar açıklanmış ve 2
final, 2 mansiyon ile kurum kategorisinde dörtte dört derece yapmış olduk.
Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi yolculuğu “Türkiye Finali Ödül Töreni” ile sona ulaştı.
Türkiye genelinde ödüllendirilmeye layık görülen okul ve kurumların ödülleri 20 Haziran
2014 Cuma günü Başkent Öğretmenevi’ nde düzenlenen ve Millî Eğitim Bakanı Nabi
Avcı’nın da katıldığı törenle verildi. İzmir törene damga vurarak 4 kategoride ödüle layık
görüldü. Tablo 5 te alınan dereceler verilmiştir.
Tablo 6. Bakanlık EKYS Ekip ve Kurum Kategorisi Dereceleri
Kategori
Okul/Kurum Adı
Temel Eğitim Kurumları Kategorisi
Öğrencisiz Kurumlar Kategorisi
Genel Ortaöğretim Kurumları
Kategorisi
Mesleki ve teknik eğitim kurumları
kategorisi
Derecesi
Karşıyaka Anaokulu
Çeşme Remzi Yurtseven Öğretmen Evi ve ASO
Türkiye Birincisi
Türkiye İkincisi
Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi
Mansiyon
Konak Nevvar Salih İşgören Teknik ve E.M.L.
Mansiyon
4.6. MEBNET Çalışmaları
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yıllık çalışma planı doğrultusunda çalışmalar devam
etmektedir.
22
5- Y
YEREL ve
v AB PR
ROJELE
ERİ
5.1. Yerel Proojeler
Projee Koordinassyon Ekibim
miz yereldee; 25 tane İzmir
İ
Kalkınma Ajansıı Projesi (İZ
ZKA), 1
tane Miilli Eğitim Bakanlığı
B
Prrojesi, 2 tannede Yerel Proje
P
yürütm
mektedir.
5.1.11. MEB Proojeleri
5.1.11.1. Çocukların Meyvee Bahçelerii
Her yyıl yapılmaası planlanaan Çocuklarrın Meyve Bahçeleri
B
Projesi
P
İzmir
ir, Ankara, İstanbul,
İ
Bursa, A
Adana, Anttalya ve Gaaziantep’tenn 10’ar olmaak üzere to
oplam 70 İlkköğretim Okulunda
O
meyve bahçeleri kurarak, öğ
ğrencilerin doğa ile temasını arttırıyor,
a
baahçelerindee meyve
yetiştirm
me imkânı sağlıyor.
s
5.1.11.2. Çık Dışşarıya Oyna
ayalım
5 yıldda 1000 okuul
20100-2011 yılınnda İzmir’dee 10 pilot okkul
Millii Eğitim Baakanlığı, Co
oca-Cola Haayata Artı Vakfı
V
ve Ak
ktif Yaşam D
Derneği ortaaklığıyla
yürütüleen ‘ÇIK DIŞARIYA
D
OYNAYAL
LIM’ projeesi, İlköğreetim Okullaarının bahççelerinde
fiziksel aktivite yaapma imkan
nı sağlayann oyun alan
nları kurarak
k ve uygulaayarak öğreencilerin
gündelikk hayatta fizziksel olaraak aktifleştirrmelerine kaatkıda bulun
nmayı amaççlamaktadırr.
5.1.22. İzmir Kaalkınma Aja
ansı (İZKA
A)
Bu ddönemde Okul
O
Öncesi ve Messleki Eğitim
mi Güçlend
dirme Başlıığı altında yapılan
duyurudda Müdürlüüğümüze baağlı danışm
manlığını yaapmış olduğ
ğumuz 25 ookul/kurum
mumuzun
projesi onaylanmıış olup, bu
u kapsamdda 12.718.9
927,18 TL’lik hibe ssağlanmış olup,
o
eş
finansm
man bulma çalışmaları
ç
devam
d
etmeektedir.
23
Müdürlüğümüzün Projeler Koordinasyon Ekibinin bu başlık altında yürütmekte olduğu
OSEM projesi örnek çalışmalarda tanıtılmıştır.
5.2. AB Projeleri
Proje Koordinasyon Ekibimiz AB projesi kapsamında 113 proje yürütmektedir. Bu 113
projenin 52’si devam eden, 61’i ise bu dönem de kabul edilmiş projeler olup, kabul edilen 61
proje ile 1.808.675 euro hibe ve 1478 hareketlilik sağlanmıştır.
5.2.1. Comenius Regio (Bölgesel Ortaklık)
Film terapisinin temel tekniklerini ve prensiplerini öğrenmek, film eğitimi bilgisini
artırmak, çeşitli eğitim kurumlarında kullanılabilecek yaratıcı teknikleri geliştirmek, bireyin
estetik ve etik eğitimini artırmak, günümüz gençlerinin karşılaştığı problemleri önlemek,
iletişim aracı olarak filmlerin kullanılmasını desteklemektir.
Projenin çalışma planı, sinema terapisinin (film terapisi) öğrenci davranışlarındaki etkisi ve
bu yöntemin süreciyle bağlantılı olarak deneyimleri ve iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla
personel değişimini içermektedir.
Ortaklar; konferanslar, sempozyum, çalıştay, anket hazırlama ve uygulama, yayın
hazırlama, film kaydı, proje sonuçlarının yayınlanmasında görev alacaklardır. Yapılan bu
çalışmalar katılımcıların filmoterapi alanında yeterliliklerini artıracaktır.
Ortaklar: Lodz, Polonya
Yerel Ortaklar (Tr): Yaşar Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bornova Rehberlik Ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi, Bergama Cumhuriyet Lisesi, Konak Gazi Ortaokulu, Buca Işılay
Saygın Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi.
24 Hareketlilik - BÜTÇE: 35.221,50 EURO
5.2.2. IdA Projesi
Projenin Amacı: Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı (Bundesministerium für
Arbeit und Soziales - BMAS) tarafından tanzim edilen “Öğrenci değişim yoluyla uyum”
konulu ASF-merkezi program çerçevesinde mağdur gençler ve genç yetişkinlerin AB
ülkelerinde mesleki deneyimler edinmesi ve böylelikle iş piyasasına yerleşme şanslarının
arttırılması amaçlanmaktadır.
Proje Ortakları: Polonya, Hollanda, Türkiye, Almanya, Slovenya, Avusturya ve İtalya’dır.
3 yıl süren proje dahilinde ülkemize Almanya’dan öğretmenleri eşliğinde gelen öğrenciler
1’er aylık sürelerle ülkemize mesleki eğitim almakta ve staj yapmaktadırlar.
24
Projee sonunda projenin
p
AB
B fonlu bir proje halin
ne getirilereek ülkemizdden öğrencilerin de
diğer üllkelere staj yapmaya
y
vee eğitim alm
maya gitmessi planlanmaaktadır.
5.2.33. PROFIL
LES Projesii
PRO
OFILES Proojesi Avrup
pa Birliğinnin 7.Çerçeeve Prograamı tarafınndan yürütülen ve
Avrupa’’da fen eğitiimi alanında desteklennen en geniş çaplı projelerden birissidir.
Proje 20 ülkedeen 22 ortak içermekteddir. Proje Tü
ürkiye’de İzmir İl Millii Eğitim Mü
üdürlüğü
ve Dokuuz Eylül Ünniversitesi taarafından yüürütülmekteedir.
Projee kapsamınnda daha çok
ç
öğretm
menlerin billimsel ve pedagojik
p
yyeterlikleri dikkate
alınarakk, özelliklee ihtiyaç duyduklarıı alanlardaa becerileriinin gelişttirilmesine yönelik
çalışmalar yapılacaaktır.
Öğreetmenlerin, geliştirileccek öğretim
m stratejilerrini ve materyallerini kendi sın
nıflarında
uygulam
maları özelliikle öğrenciilerin fen allanında başaarılı olması hedeflenmeektedir.
6- T
TUBİTAK
K PROJ
JELERİ
Bu ddönemde ilimizde toplaamda TÜBİİTAK 1001 – 4004 – 2229
2
kapsaamında 4 taane proje
yürütülm
mekte ya daa tamamlanm
mıştır. Bu pprojeler sayeesinde 653.0
000,00 TL hhibe sağlanm
mıştır.
6.1.Y
Yobo’lar Dooğal Yaşam
m Parkındaa Buluşuyorr, Doğayı ve
v Hayvanlları Öğreniiyor II –
T
TÜBİTAK44004
Bu pprojenin am
macı İzmir İl
İ Millî Eğğitim Müdü
ürlüğüne baağlı Seferihhisar (60 öğrenci),
ö
Bergam
ma (60 öğreenci) ve Kiiraz (60 öğğrenci) Yatılı Bölge Orta Okullarıında öğreniim gören
toplam 120 7. vee 8. sınıf öğrencisi
ö
iççin İzmir Doğal
D
Yaşaam Parkındaa çeşitli ettkinlikler
yaparakk, öğrencilerrin; akadem
mik başarı, doğa ve haayvanlara kaarşı bilgilenndirilmeleriinin yanı
sıra biliime olan baakış açılarını olumlu yyönde değiiştirmek ve bilimsel dü
düşünme ko
onusunda
25
5
özgüvennlerini artıırmaktır. Projede
P
Dooğal Yaşam
m Parkı’nda öğrenciller akadem
misyenler
eşliğindde yaparak yaşayarak
k fen bilimleeri konusund
da eğitim allacaktır.
6.2. F
Fen Bilimleeri Öğretmeenleri İçin Bilim Danıışmanlığı Projesi
P
- TÜ
ÜBİTAK 22
229
Müdüürlüğümüz ve Dokuz Eylül Ünivversitesi işb
birliğinde TÜBİTAK
T
22229 Fen Bilimleri
B
Öğretm
menleri İçinn Bilim Daanışmanlığıı Projesi Fen
F
Bilimlleri Öğretm
menleri İçin
n Bilim
Danışm
manlığı Projesi kapsam
mında 21-266/Ekim/2013 tarihleri arasında koonaklamalı çalıştay
düzenleenmek istenm
mektedir.
Bu çalıştaya İzm
mir, Manisaa, Uşak, M
Muğla ve Aydın
Ay
İl Millli Eğitim M
Müdürlüğüne bağlı
önceliklle Yatılı Böölge Orta Okulları (YIB
BO), resmi ve özel orttaokullarındda görev yaapan Fen
Bilimlerri dersi öğreetmenleri (5
50 öğretmenn) seçilmesii planlanmaktadır.
6.3. M
Moleküler Biyoloji
B
La
aboratuvarıı Yaz Okulu
u Projesi (M
MOBİLYO
O) - TÜBİTA
AK
44004
Hedef kitle İzmiir İl Milli Eğitim
E
Müddürlüğü resmi ve özel ilköğretim
m ile Yatılı Ortaokul
O
Bölge O
Okullarının (YOBO) 7. sınıf öğrenncileridir.
7. Sınıfın fen bilgisi
b
müfrredatı önerrilen proje konuları ille örtüşmekktedir. Öğreencilerin
bilimsell bakış açıısıyla doğaal yaşamdaaki süreçlerri anlamlan
ndırmalarınaa yardımcıı olmak.
Öğrenciilerin izleyiici ve dinleeyici konum
mundan çıkaarılarak, akttif öğrenmee ortamların
nda aktif
görevlerr almaları yolu
y
ile yap
parak ve yaaşayarak öğ
ğrenmeleri ve edindiklleri bilgilerrin kalıcı
olması ssağlanacakttır.
26
6.4. TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri İçin Matematik Olimpiyat Eğitimi - TÜBİTAK
2229
Projenin Amacı: Ulusal ve uluslararası düzeyde matematik olimpiyatlarına katılacak
öğrencileri yetiştirecek olan lise matematik öğretmenlerinin bilimsel gücünü ve yetkinliklerini
arttırmak.
Lise öğrencilerinin Matematik Olimpiyatlarındaki başarısını arttırmak
Uluslararası Matematik Olimpiyatlarına ülke genelindeki katılımı ve talebi arttırmak.
Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında ülkemizin başarısını arttırmak, düzenlenecek olan
bu etkinliğin amaçlarıdır.
7- DİĞER PROJELER
-BU BENİM ESERİMMEB-TÜBİTAK
Bu çalışmanın amacı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek,
yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ülke
genelinde ilgiyi katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı
olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini
geliştirmek, gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında, IX. İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve
Fen Bilimleri Proje Çalışması- Bu Benim Eserim, 12 bölge merkezi ve bunlara bağlı iller
olmak üzere ülke genelinde ortaokullarda 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik
olarak gerçekleştirildi. İzmir Bölge Merkezi, 12 bölge merkezinden biri olup İzmir, Aydın,
Manisa, Muğla ve Uşak illeri bu ile bağlı olan diğer illerdir.
Çalışmada, her ilin İl Çalışma Grubu tarafından değerlendirilerek onaylanmış projeleri, her
ilden iki üyenin katılımıyla oluşturulan Bölge Çalışma Grubu tarafından yeniden
değerlendirilmiştir. İncelenen 1342 projeden 450 proje TÜBİTAK tarafından belirlenen
akademisyenlerden oluşan Bölge Bilim Kurulu’na sunulmuştur. Bölge Bilim Kurulu’nun
değerlendirmesi sonucu, 70’i Fen Bilimleri, 30’u Matematik olmak üzere toplam 100
proje MMOTepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 8-9 Nisan 2014 tarihlerinde sergilendi
ve değerlendirmeler yapıldı. 100 projeden 13’ü Aydın, 59 ‘u İzmir, 12 ’si Manisa, 12’si
Muğla, 4’ü Uşak illerine aittir.
27
Bölge sergisi açılış töreni ve sergisi 8-9 Nisan 2014 tarihlerinde Bayraklı Tepekule Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kapanış töreni ve ödül töreni ise 10 Nisan 2014 günü
Karabağlar Halk Eğitim Merkezi yeni binasında gerçekleştirildi.
Açılış töreni, sergi ve kapanış törenlerine; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı,
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin TÖRE, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa
ALTINSOY ve diğer İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ile geniş çapta öğrenci-öğretmenveli katılımı gerçekleşti.
Törende İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı ve İzmir İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Metin Ender KARABULUT konuşma yaptılar. Bitlis yöresine ait Halk Oyunları
Ekibi’nin coşkulu gösterisinden sonra Bilim Kurulu’nca yapılan değerlendirmeler sonucunda
Ankara’ya Türkiye Finaline seçilen 10 proje belirlenmiş olup 6’sı İzmir ilimize aittir ve de
törende proje sahiplerine çeşitli hediyeler verildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Vefa
Bardakcı’nın katılımcılara başarılar dilemesinden sonra hatıra fotoğrafı çekilmesinden sonra
verilen kokteyl ile törenimiz sona erdi.
İzmir Bölge Değerlendirmesinin ardından Bu Benim Eserim Proje Çalışması 6-7-8 Mayıs
2014 tarihlerinde Ankara’da Türkiye Finali’ne katılan 6 projemiz değerlendirmeler sonucu
ödüllendirilmiş olup; 8 Mayıs 2014 tarihi Türkiye Finali Ödül Töreni’nde tüm proje
sahiplerini temsilen Merkez Yürütme Kurulu tarafından konuşmacı olarak seçilen öğrencimiz
Ceylin GÜREL konuşmasını yaparak ilimizi temsil etmiş ve katılan 6 projemiz gururumuz
olmuş, IX. Bu Benim Eserim Proje Çalışması başarılı bir çalışma olarak tamamlanmıştır.
28
8- SEMİNER, KONFERANS, PANEL ve BENZERİ ÇALIŞMALAR
8.1. Strateji Geliştirme Ekibinin Yürüttüğü Çalışmalar
Tarih
Sayı
Konu
11/11/2013
3300922
Stratejik Planlama
Semineri EBSO
13/12/2013
4656
SP ve TKY Eğitimi
20/12/2013
3929406
Hizmetiçi Eğitim
21/01/2014
292646
TKY Toplantısı
04/02/2014
503351
TKY Toplantısı
05/02/2014
517667
TKY değerlendirme
Toplantısı
07/02/2014
552557
10/02/2014
581001
25/02/2014
828718
30/04/2014
TKY Rapor
Değerlendirici
Semineri
TKY Rapor
Değerlendirici
Semineri
SP Eğitimleri
Açıklama
Şube Müdürü, Şef ve İlçe TKY Temsilcilerine
Yönelik 2-3-4/12/2013 tarihlerinde SP
Semineri (96 kişinin katılımı)
Narlıdere İlçesi
Karşıyaka Halk Eğitim Merkezine yönelik SP
Eğitimi
İlçe TKY temsilcileri bilgilendirme toplantısı
Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
okul/kurum müdür yardımcılarına
bilgilendirme toplantısı
Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
okul/kurum müdür yardımcılarına
bilgilendirme toplantısı
TKY Ödül Sürecinde raporların
değerlendirilmesi için değerlendirici semineri
Hasan Sağlam Öğretmen Evinde TKY Ödül
Sürecinde raporların değerlendirilmesi için
değerlendirici semineri
Tüm İlçelere 5-6-7 Mart 2014 -12-13-14 Mart
2014 tarihlerinde Eğitimlerin verilmesi
Stratejik Plan
Hazırlama Semineri
Foça İlçesi
22/04/2014
1569139
Stratejik Plan
Hazırlama Semineri
Bornova İlçesi
02/04/2014
1355995
Stratejik Plan
Hazırlama Semineri
Gaziemir İlçesi 24-25-26 Mart 2014
tarihlerinde
Stratejik Plan
Hazırlama Eğitimi
Bayraklı İlçesi
02/05/2014
29
8.2. Proje Koordinasyon Ekibinin Yürüttüğü Çalışmalar
Proje Koordinasyon Ekibimiz, AB Proje Hazırlama Eğitimi, Proje Döngüsü Eğitimi ve
Eurodesk Gençlik Bilgilendirme Eğitimleri olarak 15.662 kişi Milli Eğitim Bakanlığı
Personeli (Hizmet İçi) ve 1.976 kişi Kamu Kurumları, Üniversiteler, Belediyeler, Sivil
Toplum Kuruluşları çalışanlarına olmak koşulu ile toplamda 17.638 kişiye eğitim verilmiştir.
9- ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Strateji Geliştirme 1 Bölümüne üniversiteler, kişiler, kurum ve kuruluşlar tarafından
yapılan araştırma başvuruları, Strateji Geliştirme Bölümü 1 Şube Müdürü, doktora ve yüksek
lisans yapmış iki öğretmenden oluşan komisyon nezdinde incelenerek; tereddüte düşülen
konularda İl Denetmenleri Başkanlığından görüş alınarak Millî Eğitim Bakanlığı’nın
07.03.2012 tarihli ve 3616 sayılı 2012/13 Genelgesi çerçevesinde incelenmekte ve en geç bir
hafta içinde sonuçlandırılmaktadır.
10- DİĞER ÇALIŞMALAR
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimimiz çalışma yoğunluğu itibari ile 2013-2014
döneminde çok yoğun bir mesai harcamıştır. İzmir Il Ar-Ge Birimi olarak mevcut
çalışmalarımız dışında poje tabanlı ve eğitim yönetimine katkı ve rehberlik yapacak
çalışmalar üzerinde durulmakta ve planlanmaktadır.
30
11- İİLETİŞİİM BİLG
GİLERİİ
Adres
: Hüükümet Kon
nağı C Blokk Kat:11
Konnak/İZMİR
Tlf
: 0 (232)
(
477 21 38 / Dâhilli: (1375 – 1376
1
– 1382
2 – 1383 – 1 384 – 1385
5)
E-postaa
: [email protected]
@meb.gov.tr
Site
: htttp://izmir.meb.gov.tr/
Ar–Ge Birimi :
Metin E
Ender KARA
ABULUT (İl Milli Eğiitim Şube Müdürü)
M
E
E-posta
:[email protected]
T
Tlf
: 0 505 399 51 75
Ferruh S
SEMERCİ (Proje Ekib
bi Üyesi)
E
E-posta
: [email protected]
T
Tlf
: 0 505 765 16 98
KAHYAOĞ
ĞLU (Proje Ekibi
E
Üyesii)
Burak K
E
E-posta
: burkyy
[email protected]
T
Tlf
: 0 505 581 34 57
ARIK (Proje Ekibi Üyeesi)
Çağlar A
E
E-posta
: caglard
[email protected]
T
Tlf
: 0 505 295 51 08
Haluk U
Ulvi EVCİM
M (TKY Tem
msilcisi)
E
E-posta
: haluku
[email protected]
mail.com
T
Tlf
: 0 505 581 99 96
31
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 468 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content