close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim öğretim yılı elmalı anadolu imam- hatip

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ELMALI ANADOLU İMAM- HATİP LİSESİ 10. SINIFLAR
TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI
A GRUBU
ADI:
SOYADI:
SINIFI:
NUMARA:
ALDIĞI PUAN:
SORULAR (CEVAP ANAHTARI)
A- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(20 puan)
1-Duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılması sanatına EDEBİYAT denir.
2-Bir ulusun çağlar boyu yarattığı sözlü ve yazılı dil ürünlerini ve onların yazarlarını bilimsel bir yöntemle
tarihi akış içinde inceleyen bilim dalına EDEBİYAT TARİHİ denir.
3- İslamiyet öncesi Türk edebiyatı SÖZLÜ dönem ve YAZILI dönem olmak üzere ikiye ayrılır.
4-Destanlar oluşumu bakımından DOĞAL destan ve YAPAY(YAPAY) destan olmak üzere ikiye ayrılır.
5- Yaratılış Destanı ALTAY-YAKUT destanlarındandır.
6- Doğal destanlar DOĞUŞ, YAYILMA, DERLEME olmak üzere üç evreden oluşur.
7- “ Yuğ” adı verilen yas törenlerinde söylenen şiirlere SAGU adı verilir.
8- Türkler tarih boyunca ÜÇ farklı medeniyette yaşamışlardır.
9- Bir ülke veya toplumun maddi ve manevi varlıklarının; bilim,sanat, düşünce ve teknoloji ürünlerinin
tamamına UYGARLIK adı verilir.
10- Dünyanın en uzun destanı sayılan MANAS Destanı, Kırgız destanlarındandır.
B- Aşağıdaki yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. ( 10 puan)
1- Destanlar, milletlerin tarihini aydınlatan en önemli kaynaklardandır. ( D )
2- Destan dönemine mitolojik öğeler hakimdir. ( D )
3- Sagu ve koşukları söyleyen şairler bellidir. ( Y )
4- Şehname, Hint destanlarındandır. (Y )
5- Yapma destanların şairi bellidir. ( D )
6- İslamiyet öncesi Türk şiirinde aruz ölçüsü kullanılmıştır. ( Y )
7- Edebiyat tarihi dönemin sosyal hayatını inceler. (D)
8- İslamiyet öncesi Türk şiirinde Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmıştır. (Y )
9- Ömer Seyfettin, ünlü edebiyat tarihçilerimizdendir. ( Y )
10- İslamiyet öncesi Türk şiirleri kopuz eşliğinde söylenir. ( D )
C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz. (20 puan)
1- Aşağıdaki destanlardan hangisi birlikte verildiği ulusa ait değildir ? B
A) Nibelungen- Alman B) Manas- İran C) Ramayana- Hint D) Ergenekon- Türk E) İgor- Rus
2- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından değildir? C
A) Göç B) Bozkurt C) Battal Gazi D) Türeyiş E) Şu
3- Aşağıdakilerden hangisi Hun devri destanlarındandır? D
A) Alp Er Tunga B) Ergenekon C) Bozkurt D) Oğuz Kağan E) Göç
4- Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir? A
A) Gılgamış B) Manas C) Atilla D) Bozkurt E) Göç
5- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi edebiyata ait bir kavram değildir? E
A) Şölen B) Yuğ C) Sığır D) Sagu E) Koşma
A GRUBU
D) Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.
1- Türeyiş Destanı’ndaki mitolojik unsurları ve Türk kültürüne ait unsurları yazınız. ( 10 puan)
A) Mitolojik Unsurlar: GÖKTEN IŞIK İNMESİ, DAĞLARIN BÜYÜMESİ, AĞAÇLARDAN ÇOCUK
DOĞMASI, AĞAÇLARIN KONUŞMASI
B) Kültürel Unsurlar: ÇOCUKLARIN ATALARINI MERAK ETMESİ, ÇOCUKLARIN ATALARINA
SAYGI GÖSTERMESİ, ATALARININ ÇCUKLARA HAYIR DUA ETMESİ, HALKIN ÇOCUKLARDAN
BİRİNİ KAĞAN SEÇMESİ, DEVLET DÜZENİNDE ADALETE ÖNEM VERİLMESİ
2- Aşağıdaki metinle ilgili soruları cevaplayınız. (18)
(Eski Türkçe)
(Günümüz Türkçesi)
Etil suvı aka turur
Kaya tübi kaka turur
Balık telim baka turur
Kölün takı küşeyerür
İtil suyu akar durur
Kaya dibini oyar durur
Bütün balıklar bakar durur
Gölü bile taşırırlar
a) Şiirin nazım biçimi: KOŞUK
b) Ölçüsü: SEKİZLİ HECE ÖLÇÜSÜ
c) Kafiye şeması: A-A-A-B
d) Nazım biçiminin genel özellikleri:
1- DOĞA, AŞK, YİĞTLİK GİBİ TEMALAR İŞLENİR.
2- KAFİYE DÜZENİ A-A-A-B/ C-C-C-B/ D-D-D-B ŞEKLİNDEDİR.
3- HALK EDEBİYATINDA KOŞMA’YA, DİVAN EDEBİYATINDA GAZEL’E BENZER.
4- SIĞIR VE ŞÖLENLERDE SÖYLENİR.
5- HECE ÖLÇÜSÜ KULLANILIR.
3- Edebiyat tarihinin kapsamını yazınız. (12)
1- DÖNEMİN SİYASİ OLAYLARINI İNCELER.
2- DÖNEMİN SOSYAL HAYATINI İNCELER.
3- EDEBİ TÜRLERİN GELİŞİMİNİ İNCELER.
4- SANATÇILARIN ESERLERİNİ İNCELER.
5- SANATÇILARIN HAYATINI ANLATIR.
6- SANATÇILARIN EDEBİ ANLAYIŞLARINI VE EDEBİ TOPLULUKLARI İNCELER.
4- Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri yazınız. Dini hayatın etkisini açıklayınız (10)
1- DİL ANLAYIŞI
2- DİNİ HAYAT
3- KÜLTÜREL FARKLILAŞMA
4- SANAT ANLAYIŞI
5- COĞRAFYA DEĞİŞİMİ, LEHÇE VE ŞİVE AYRILIK
DİNİ HAYATIN DEĞİŞMESİ TÜRK EDEBİYATINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER GETİRMİŞTİR.
KONULAR, NAZIM ŞEKİLLERİ VE EDEBİ ANLAYIŞ DEĞİŞMİŞTİR.
Ahmet Ali YILMAZ
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ELMALI ANADOLU İMAM- HATİP LİSESİ 10. SINIFLAR
TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI
B GRUBU
ADI:
SOYADI:
SINIFI:
NUMARA:
ALDIĞI PUAN:
SORULAR (CEVAP ANAHTARI)
A- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(20 puan)
1- Duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılması sanatına EDEBİYAT denir.
2 - Bir ülke veya toplumun maddi ve manevi varlıklarının; bilim,sanat, düşünce ve teknoloji ürünlerinin
tamamına UYGARLIK adı verilir.
3- Dünyanın en uzun destanı sayılan MANAS Destanı, Kırgız destanlarındandır.
4- Bir ulusun çağlar boyu yarattığı sözlü ve yazılı dil ürünlerini ve onların yazarlarını bilimsel bir yöntemle
tarihi akış içinde inceleyen bilim dalına EDEBİYAT TARİHİ denir.
5- Doğal destanlar DOĞUŞ, YAYILMA, DERLEME olmak üzere üç evreden oluşur.
6- “ Yuğ” adı verilen yas törenlerinde söylenen şiirlere SAGU adı verilir.
7- Türkler tarih boyunca ÜÇ farklı medeniyette yaşamışlardır.
8- Destanlar oluşumu bakımından DOĞAL destan ve YAPAY(YAPMA) destan olmak üzere ikiye ayrılır.
9- Yaratılış Destanı ALTAY- YAKUT destanlarındandır.
10 - İslamiyet öncesi Türk edebiyatı SÖZLÜ dönem ve YAZILI dönem olmak üzere ikiye ayrılır.
B- Aşağıdaki yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (10 puan)
1- Destan dönemine mitolojik öğeler hakimdir. ( D )
2- Sagu ve koşukları söyleyen şairler bellidir. ( Y )
3- Şehname, Hint destanlarındandır. ( Y )
4- Yapma destanların şairi bellidir. ( D )
5- İslamiyet öncesi Türk şiirinde Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmıştır. ( Y )
6- Ömer Seyfettin, ünlü edebiyat tarihçilerimizdendir. ( Y )
7- İslamiyet öncesi Türk şiirleri kopuz eşliğinde söylenir. ( D )
8- Destanlar, milletlerin tarihini aydınlatan en önemli kaynaklardandır. ( D )
9- İslamiyet öncesi Türk şiirinde aruz ölçüsü kullanılmıştır. ( Y )
10- Edebiyat tarihi dönemin sosyal hayatını inceler. ( D )
C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını üzerine kodlayınız. (20 puan)
1- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından değildir? C
A) Göç B) Bozkurt C) Battal Gazi D) Türeyiş E) Şu
2- Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir? A
A) Gılgamış B) Manas C) Atilla D) Bozkurt E) Göç
3- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi edebiyata ait bir kavram değildir? E
A) Şölen B) Yuğ C) Sığır D) Sagu E) Koşma
4- Aşağıdaki destanlardan hangisi birlikte verildiği ulusa ait değildir ? B
A) Nibelungen- Alman B) Manas- İran C) Ramayana- Hint D) Ergenekon- Türk E) İgor- Rus
5- Aşağıdakilerden hangisi Hun devri destanlarındandır? D
A) Alp Er Tunga B) Ergenekon C) Bozkurt D) Oğuz Kağan E) Göç
B GRUBU
D) Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.
1- Türeyiş Destanı’ndaki mitolojik unsurları ve Türk kültürüne ait unsurları yazınız. ( 10 puan)
A) Mitolojik Unsurlar: GÖKTEN IŞIK İNMESİ, DAĞLARIN BÜYÜMESİ, AĞAÇLARDAN ÇOCUK
DOĞMASI, AĞAÇLARIN KONUŞMASI
B) Kültürel Unsurlar: ÇOCUKLARIN ATALARINI MERAK ETMESİ, ÇOCUKLARIN ATALARINA
SAYGI GÖSTERMESİ, ATALARININ ÇCUKLARA HAYIR DUA ETMESİ, HALKIN ÇOCUKLARDAN
BİRİNİ KAĞAN SEÇMESİ, DEVLET DÜZENİNDE ADALETE ÖNEM VERİLMESİ
2- Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri yazınız. Kültürel farklılaşmanın etkisini
açıklayınız (10)
1- DİL ANLAYIŞI
2- DİNİ HAYAT
3- KÜLTÜREL FARKLILAŞMA
4- SANAT ANLAYIŞI
5- COĞRAFYA DEĞİŞİMİ, LEHÇE VE ŞİVE AYRILIKLARI.
KÜLTÜREL FARKLILAŞMA EDEBİ ESERLERDE KENDİNİ GÖSTERİR. TÜRKLER GÖÇEBE
KÜLTÜRDEN YERLİ KÜLTÜRE GEÇMİŞLERDİR. YERLİ KÜLTÜR EDEBİYATI DAHA ÇOK YAZIYA
DAYALI OLACAKTIR. AYRICA YENİ KÜLTÜR ÖGELERİ EDEBİ ESERLERDE KULLANILMIŞTIR.
3- Aşağıdaki metinle ilgili soruları cevaplayınız. (18)
(Eski Türkçe)
(Günümüz Türkçesi)
Etil suvı aka turur
Kaya tübi kaka turur
Balık telim baka turur
Kölün takı küşeyerür
İtil suyu akar durur
Kaya dibini oyar durur
Bütün balıklar bakar durur
Gölü bile taşırırlar
a) Şiirin nazım biçimi: KOŞUK
b) Şiirin ölçüsü: SEKİZLİ HECE ÖLÇÜSÜ
c) Şiirin kafiye şeması: A-A-A-B
d) Nazım biçiminin genel özellikleri:
1- DOĞA, AŞK, YİĞTLİK GİBİ TEMALAR İŞLENİR.
2- KAFİYE DÜZENİ A-A-A-B/ C-C-C-B/ D-D-D-B ŞEKLİNDEDİR.
3- HALK EDEBİYATINDA KOŞMA’YA, DİVAN EDEBİYATINDA GAZEL’E BENZER.
4- SIĞIR VE ŞÖLENLERDE SÖYLENİR.
5- HECE ÖLÇÜSÜ KULLANILIR
4- Edebiyat tarihinin kapsamını yazınız. (12)
1- DÖNEMİN SİYASİ OLAYLARINI İNCELER.
2- DÖNEMİN SOSYAL HAYATINI İNCELER.
3- EDEBİ TÜRLERİN GELİŞİMİNİ İNCELER.
4- SANATÇILARIN ESERLERİNİ İNCELER.
5- SANATÇILARIN HAYATINI ANLATIR.
6- SANATÇILARIN EDEBİ ANLAYIŞLARINI VE EDEBİ TOPLULUKLARI İNCELER
Ahmet Ali YILMAZ
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content