close

Enter

Log in using OpenID

2 Nisan 2015 - Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi

embedDownload
2 Nisan 2015
10:00-10:45 Akciğer Patolojisi / Sağlık Politikaları
E – Poster Salonu (Salon7)
PS1
0592
Endobronşiyal Plazmositom Ve Rekürren Plazmositom: Bir Olguda İki Nadir Tanı
Endobronchial Plasmocytoma And Reccurrent Plasmocytoma: Two Rare Diagnosis In A Case
PS2
0229
İnferior pulmoner ven orjinli inflamatuvar miyofibroblastik tümör
Inferior pulmonary vein originated inflammatory myofibroblastic tumor
PS3
0056
A Rare Cause of Cavitary Lesion in the Lung: Richter’s Transformation
PS4
0588
Swyer-James (Macleod) Sendromu: Olgu nedeniyle
Swyer-James (Macleod) Syndrome: A case report
PS5
0685
Erişkin Dönemde Tanı Konulan Swyer-James-Macleod Sendromu; Üç Vaka Nedeniyle
Adult Diagnosis Of Swyer-James-Macleod Syndrom; Due To Three Cases
PS6
0373
Romatoid Artrit Ve Pulmoner Lenfoma Birlikteliği
Rheumatoid Arthritis With Pulmonary Lymphoma
PS7
0552
Endobronşiyal Pulmoner Schwannoma
Endobronchial Pulmonary schwannoma
PS8
0351
Olgu sunumu:Endobronşiiyal soliter papillom
Case report: Solitary Endobronchial papilloma
PS9
0955
Yaşlı hastaların hastane yatış ve mortalite oranları: artıyor mu, artmıyor mu?
Hospitalization and mortality rate in elder patients: increasing or not?
PS10
0626
Astım, KOAH ve bronşektaziye bağlı ölümler önlenebilir mi?
Could the deaths due to asthma, COPD and bronchiectasis be preventable?
PS11
0587
Hastaların Göğüs Hastalıkları Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Varlığı Hakkındaki
Tutumları
The Attitudes of Patients toward the Presence of Students in Chest Medicine Outpatient Practice
PS12
0435
İstanbul İlinde Aile Hekimi Başına Düşen KOAH’lı hasta sayıları
The number of patients with COPD per primary care physician in İstanbul
PS13
0607
2013 yılında Solunum Pazarında ençok satılan Tiotropium ve Salmaterol-Flutikazon’un illere göre
reçeteleme durumu
Prescribing status of Thiotropium and Salmeterol-Fluticasone according to cities which was best seller in
Respiratory Market in 2013
PS14
0606
2013 yılında Sağlık Hizmetinin Kurumlara Göre Dağılımı Adaletli mi?
Is health service distribution according to the institutions fair in 2013?
PS15
0604
2013 yılı solunum Sistemi Ölümlerinin İllerimize göre dağılımı
The distrubition of respiratory system deaths according to cities in 2013
PS16
0668
Bronkoskopi ve Malpraktis Değerlendirmesi
Bronchoscopy and Evaluation of Malpractice
2 Nisan 2015
11:00-11:30 Tütün Kontrolü / Akciğer Nakli
E – Poster Salonu (Salon7)
PS17
0767
Sigara Bırakma sürecindeki seçilmiş olguların 3 aylık takibinde, takip başarısının yaşla ilişkisi
Relation between follow up success and age in 3 months follow up period after smoking cessation
PS18
0574
Tokat İli Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Prevalansı ve Etkileyen Faktörler
Smoking Prevalence and Related Factors Among Secondary and High School Students in Tokat
Province
PS19
1000
Factors Associated With Smoking Initiation Age İn Adults
PS20
0974
Hastane Çalışanlarında Sigara İçme Durumu ve Yaşam Kalitesi
Smoking Habit and Quality of Life in Hospital Staff
PS21
0649
Kimya işkolunda beyaz yakalı çalışanların sigara içme özellikleri
Characteristics of smoking white- collar employees in chemical sector
PS22
0884
Bronş Anastomozunun Mukormikozisi: Başarı İle Tedavi Edilen Akciğer Nakli Olgusu
Mucormicosis Following Lung Transplantation: Successful Management of A Fatal Complication
PS23
0338
Akciğer nakli sonrası iki kardeş, iki farklı komplikasyon
Two sisters, two different complications after Iung transplantation
PS24
0879
Akciğer Transplantasyonu Sonrası Enfeksiyon Dışı Medikal Komplikasyonlar
Non-Infective Medical Complications After Lung Transplantation
PS25
0303
Türkiye'de Akciğer Transplantasyonu: Bir Anket Çalışmasının İzdüşümü
Lung Transplantation in Turkey: The Projection of a Questionnaire Study
12:00-13:30 Göğüs Cerrahisi-1 / Klinik Sorunlar (Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları)-1
E – Poster Salonu (Salon7)
PS26
0376
Astım Olarak Takip Edilen Dev Bronkojenik Kist Olgusu
The Giant Bronchogenic Cyst Following as Asthma
PS27
0258
Perkütan Trakeostomi girişimi esnasında gelişen özofagus perforasyonu olgusu
Case of esophageal perforation during percutaneous tracheostomy
PS28
0363
Konjenital Posterior Mediastinal Kist; Nadir Olgu - Müllerian Kist
Congenital Posterior Mediastinal Cyst: A Rare Case - Mullerian Cyst
PS29
0518
Bronkoplevral fistüller: Zorlu bir komplikasyon, 50 hastanın sonuçları
Bronchopleural fistulas: A challenging complication and the results of 50 patients
PS30
0371
Video-assisted thoracoscopic (VATS) operations in destructive forms of pulmonary tuberculosis
PS31
0869
Tracheal Resection due to Adenoid Cystic Carcinoma
PS32
0836
Pnömonektomi sonrası geç dönem solunumsal sorunlar
The respiratory problems in late period after pneumonectomy
PS33
0620
Karsinoid Tümör Sebebiyle Bronkoplastik Rezeksiyon uygulanan En Genç Hasta (50 Ay)
The youngest patient (50 months) undergoing bronchoplastic resection due to carcinoid tumor
PS34
0734
Ailesel spontan pnömotoraks
Familial spontaneous pneumothorax
PS35
0866
Pulmonary Ossification Presented with Pneumomediastinum
PS36
0005
Posterior Mediastende Gelişen Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu
Gastrointestinal Stromal Tumor Case which Occured at Posterior Mediastinum
PS37
0925
Genç Bir Erişkinde Akciğerin Çok Nadir Bir Tümörü: Primer Sinoviyal Sarkom
An Extremely Rare Lung Tumor Of A Young Adult: Primary Synovial Sarcoma
PS38
0862
Pulmonary Vein Infiltration with Elevated SUV Uptake Level of Inflammatory Myofibroblastic Tumor of
Lung
PS39
0870
Ectopic Thyroid in the Lung
0380
İdyopatik pulmoner fibrozis ve kollajen vasküler hastalıklarla ilişkili olağan intersitisyel pnömoni tanısı
alan hastalarda sağkalıma etki eden faktörlerin karşılaştırılması
Comparison Of The Factors That Effect Survival In Idiopathic Pulmonary Fibrosis And Usual Intertitial
Pneumonia Associated With Collagen Tissue Diseases
PS41
0411
İdyopatik pulmoner fibrozis ve kollajen doku hastalıklarıyla ilişkili olağan intersitisyel pnömoni tanısı alan
hastaların klinik özelliklerinin karşılaştırılması
Clinical features of “Usual Intertitial Pneumonia”: Comparing idiopathic versus associated with Collagen
Tissue Disease cases
PS42
0724
Myelodisplastik sendrom ve idiopatik pulmoner fibrosis birlikteliği:Bir olgu nedeni ile
A case report of myelodisplastic syndrome and pulmonary fibrosis
PS43
0430
Kistik fibrozis ile birliktelik gösteren çoklu organ tutulumlu sarkoidoz olgusu
Multi-organ involvement of sarcoidosis in a case with cystic fibrosis
PS44
0995
Crack Eroin (Aluminyum Folyo Üzerinde Isıtma Yoluyla Buharlaştırma Yöntemi) Akciğeri: Yedi Olgu
Nedeniyle
Crack Heroin(Evaporation Method By Heating On Aluminum Foil) Lung: Presentation of Seven Cases
PS45
0022
Diffuse parenchymal lung diseases: a single center experience of 229 cases
PS46
0950
Kombine Pulmoner Fibrozis ve Amfizemde Klinik Özellikler
Clinical Characteristics Of Combined Pulmonary Fibrosis And Emphysema
PS47
0266
Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarında D Vitamini Düzeyinin Hastalığın Ağırlığı İle İlişkisinin
Saptanması
Determination of the Relationship Between Vitamin D Levels and Severity of Diffuse Parenchymal Lung
Disease
PS48
0975
Sarkoidoz hastalarında Bronkoalveoler Lavaj İncelemesinde Sitolojik ve Flow sitometrik Farklılıklar
Difference Between Cytologic and Flow cytometric Study of Bronchoalveolar Lavage in Sarcoidosis
PS49
0569
Sarı Tırnak Sendromu (Olgu Sunumu)
Yellow Nail Syndrome (Case Report)
PS50
0398
Akut Miyeloid Lösemi ( AML- M3) tedavisi sırasında gelişen ATRA Sendromu
ATRA Syndrome during the treatment of Acute Myeloid Leukemia (AML-M3)
PS51
0447
Lenfanjioleiomyomatozis olgusunda sirolimus tedavisi
Sirolimus treatment in a case with lymphangioleiomyomatosis
PS52
0878
Rivaroksaban Kullanımına Bağlı Diffüz Alveoler Hemoraji: İlk olgu Sunumu
Diffuse Alveolar Hemorrhage Due to Rivaroxaban: First Case Report
PS53
0902
İnhaler GMC-SF tedavisi uygulan pulmoner alveoler proteinozis olgusu
Pulmonery alveolar proteinosis case treated with inhaled GMC-SF
PS54
0723
Dispne etyolojisinde hipersensitivite pnömonisi ve karsinoid tümör birlikteliği
Carcinoid tumor with hypersensitivity pneumonia in the etiology of dyspnea
PS40
2 Nisan 2015
15:00-16:15 Akciğer ve Plevra Maligniteleri-1 / KOAH
E – Poster Salonu (Salon7)
PS55
0111
Tiyol/disülfid homeostazis: İleri evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli hastalar için prognostik
biomarker mıdır?
Thiol/disulfide homeostasis: a prognostic biomarker for patients with advanced non-small cell lung
cancer?
PS56
0904
Mediastinal Matür Kistik Teratom İle İlgili Kurumsal Deneyimimiz: 17 Olgunun Değerlendirilmesi
Single Institutional Experience with Mediastinal Mature Cystic Teratoma: An Analysis of 17 Cases
PS57
0924
Opere küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında mediastinal lenf nodu değerlendirilmesi (pet/btmediastinoskopi-torakotomi karşılaştırılması)
Evaluation of the mediastinal lymph nodes in operated non-small cell lung cancer patients (comparison
with PET / CT-mediastinoscopy-thoracotomy)
PS58
0658
Neoadjuvan Tedavi Alan Primer Akciğer Kanseri Hastalarında Rezeksiyon Sonuçları
Resection Results of Primary Lung Cancer Patients Who treated with neoadjuvant therapy
PS59
0257
Serum leptin seviyeleri, ileri evre akciğer kanserinde prognostik bir faktör müdür?
Are serum leptin levels a prognostic factor in advanced lung cancer?
PS60
0453
Akciğerin Sklerozan Hemanjiomu: 8 Olgunun Değerlendirilmesi
Sclerosing Hemangioma of the Lung: An Analysis of 8 Cases
PS61
0903
Malign hastalıklar ve sarkoidoz tanısında Endobronşial ultrason eşliğinde transbronşiyal iğne aspirasyon
biyopsisi ile elde edilen hücre bloğun katkısı
Contribution of cell blocks obtained through endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle
aspiration for the diagnosis of malign diseases and sarcoidosis
PS62
0450
Sekiz Hastada Pulmoner Karsinosarkomun Klinikopatolojik Karakteristikleri ve Tedavi Sonuçları
Clinicopathological Characteristics and Treatment Outcomes of Pulmonary Carcinosarcoma in Eight
Patients
0854
Mediastinal Timolipoma: 11 Olguda Klinik ve Radyolojik Bulgular ile Cerrahi Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
Mediastinal Thymolipoma: An Evaluation of the Clinical and Radiological Features and the Surgical
Outcomes in 11 Cases
PS64
0584
Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinin Evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografi ve Mediastinoskopi
Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison Of Positron Emission Tomography And Mediastinoscopy In Non-Small Cell Lung Cancer
Staging
PS65
0444
2013 yılında tanı almış Mezotelyomalı hastalarımızın Sürvileri
The survival of patients mesotheolioma death had been diagnosed in 2013
PS66
0834
Kronik obstrüktif akciğer hastalarında (KOAH) proksimal ekstremite ve gövde kas kuvvetinin solunum
parametreleriyle ilişkisi
The relationship between proximal limb and trunk muscle strength and respiratory parameters in chronic
obstructive pulmonary disease (COPD)
PS67
0722
KOAH’A Bağlu Pulmoner Hipertansiyon Varlığının Hastaların Fonksiyonel Kapasitesine Etkisinin
Değerlendirilmesi
Evaluation of Effect of Pulmonary Hypertension Due to COPD on Functional Capacity
PS68
1006
Atrial Conduction Times İn Patients With Early Stage Chronic Obstructive Pulmonary Disease
PS69
0917
KOAH hastalarında Metabolik Sendromun Belirlenmesinde Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığının
Değerlendirilmesi
The Evaluation of Epicardial Adipose Tissue For Determining Metabolic Syndrome in Patients With
COPD
PS70
0473
Apelin geni varyasyonları ile KOAH arasındaki ilişkinin araştırılması
Investigation of a relationship between variations of apelin gene and COPD
PS71
0886
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Atak Dönemdeki Olgularda Ortalama Trombosit Volumü ve
Kırmızı Küre Dağılım Genişliği
Mean Platelet Volume and Red Cell Distribution Width in Acute Exacerbation of Chronic Obstructive
PS63
Pulmonary Disease
PS72
0213
Evaluation of Oxidative Stress and Antioxidant Mechanisms in COPD, Lung Cancer, and Obstructive
Sleep Apnea Syndrome
PS73
0445
Obstrüktif akciğer hastalıklarına bağlı ölümler, kadınlarda artıyor mu?
Are the deaths due to obstructive lung diseases in woman increasing?
PS74
0099
Oxidative stress parameters in chronic obstructive pulmonary disease with and without pulmonary
hypertension
PS75
0268
KOAH’lı Geriatrik Bireylerde Egzersiz Kapasitesi ve Kas Kuvveti Etkilenimi
Exercise Capacity and Muscle Strength Influences in Geriatric Individuals with COPD
PS76
1016
Prevalence of syndrome of sleep apnea-hypopnea in relation to clinical and functional state in the
patients with chronic obstructive pulmonary disease
PS77
0580
KOAH ve Astım Nedeniyle Yatan Hastalarda Yorgunluk Düzeyi
Level of Fatigue In Hospitalized COPD and Asthma Patients
PS78
0694
KOAH’lı Hastalarda FEV1 ile Pletismografik Bulguların İlişkisi
The relation between FEV1 and plethysmographic values in patieints with COPD
PS79
1015
The respiratory circadian rhythm disturbances in the patients with chronic obstructive pulmonary disease
2 Nisan 2015
16:30-17:15 Astım ve Allerji / Tüberküloz-1
E – Poster Salonu (Salon7)
PS80
0839
Astımlılarda postoperatif komplikasyon riski, preoperatif dönemde öngörülebilir mi?
Can we predict risk factors for peri- or postoperative complications in asthmatic patients
preoperatively?
PS81
0140
A Novel Adipokine: Nesfatin-1. Is There a Relationship Between Nesfatin-1 and Asthma?
PS82
0743
Astımda baş ağrısı ve migren: atopik yakınmalar ve aile öyküsü ile olan ilişkisi
Headaches and migraine in asthma: the relationship with atopic disorders and parental history
PS83
0194
Astımlı hastalarda ilaç uyumunun astım kontrolü, havayolu inflamasyonu ve ataklar üzerine etkisi
The effect of medication adherence on disease control, airway inflammation and exacerbations in
asthmatics
PS84
0699
Astımlı Hastalarda İrritabl Barsak Sendromu Sıklığı
The Prevalence Of Irritable Bowel Syndrome Among Patients With Asthma
PS85
0027
Erzurum ilindeki astımlı hastalarda atopi ve sinüzit sıklığının araştırılması
the investigation of frequency of atopy and sinüsitis in asthma patients in erzurum
PS86
0633
Kleinfelter sendromu ve zor astım
Kleinfelt syndrome and difficult asthma
PS87
0407
BronşiyalAstımlı Hastalarda Dispne Algılaması,İskeletKas Kuvveti, Fiziksel Aktivite ve Yaşam
Kalitesinin İlişkisi
The Relationship Between Dyspnea Perception, Skeletal Muscle Strength, Physical Activity and Quality
of Life in Bronchial Asthma Patients
PS88
0859
Allerjen Duyarlılık Gelişiminde Antijen Sunumu ve M Hücre
Antigen Presentation And M Cell In Allergen Sensitization
PS89
0397
Türkiye’de 2005-2013 Yıllarında Kayıtlara Giren Yabancı Ülke Doğumlu Tüberküloz Hastalarının
Özellikleri
Properties of foreign-born tuberculosis patients registered in Turkey between 2005-2013
PS90
0310
İşitme kaybı ile başvuran kaviteli Akciğer Tüberkulozu olgusu
The case admitted with hearing loss having cavitary Pulmonary Tuberculosis
PS91
0158
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2012 öncesi ve sonrası dönemde tüberküloz bildirimlerinin
karşılaştırılması
Comparison of the Ege University Medical Faculty Hospital tuberculosis reports before and after 2012
period
PS92
0629
TNF-α İnhibitörü Kullanan Hastalarda Tüberküloz
Tuberculosis in patients receiving treatment of TNF-alpha inhibitors
PS93
0712
Plevra Tüberkülozunun Endometrium Tüberkülozu ve Pulmoner Antrakozis ile Birlikteliği
Co-Existency Of Pleural Tuberculosis With Endometrium Tuberculosis And Pulmonary Anthracosis
PS94
0476
Samsun Bölge Tüberküloz Laboratuvarının Beş Yıllık Direnç Çalışmaları
Between the years 2009-2013 resistance studies of Samsun regional tuberculosis laboratory
PS95
0360
Serebellar Tüberküloz:İntrakranial kitle bulguları nedeniyle opere olarak ortaya çıkan nadir bir olgu
sunumu
Cerebellar Tuberculosis:A rare case which appeared with surgical operation due to intracranial mass
signs
PS96
0566
Primer İmmün Yetmezlikli Çocuklarda Tüberküloz
Tuberculosis Among Children with Primary Immunodeficiency
PS97
0273
Prisoners as risk groupe for tuberculosis in Republic of Macedonia
2 Nisan 2015
17:30-18:30 Çocuk Göğüs Hastalıkları-1/ Klinik Sorunlar (Pulmoner Vasküler Hastalıklar)-1
E – Poster Salonu (Salon7)
PS98
0581
İnfantın nöroendokrin hücre hiperplazisi: Biyopsi gerekli değil mi?
Neuroendocrine cell hyperplasia of infancy: Is biopsy not needed?
PS99
0286
Tip 1 Plazminojen Eksikliği Olan Olguda Pulmoner Tutulum
Pulmonary Involvement in a Case with Type 1 Tip 1 Plasminogen Deficiency
PS100
0323
Otozomal resesif hiper IGE sendromlu hastalarımızda görülen pulmoner komplikasyonlar
Pulmonary complıcatıons observed ın patıents wıth autosomal recessıve hyper ıge syndrome
PS101
0386
Göğüs radyografisindeki milier görünüm: Tüberküloz mu, değil mi?
Miliary Pattern on Chest Radiography: Tuberculosis or not ?
PS102
0250
Kardiyak tamponadla presente olan perikardiyal kist hidatik ve tüberküloz
Pericardial hydatid cyst and tuberculosis presenting with cardiac tamponade
PS103
0311
On beş yaşında bir hastada kronik eozinofilik pnömoni
Chronic eosinophilic pneumonia in a fifteen-year-old patient
PS104
0598
Çalışan adolesanlarda lise öğrencilerinde tütün kullanımı- 2006 ve 2013 karşılaştırması
Tobacco use among working adolescents and high school students- Turkey, 2006 and 2013
PS105
0296
Non-Kistik Fibroz Bronşektazili Hastalarımız
Patients with Non-Cystic Fibrous Bronchiectasis
PS106
1002
Atipik Kistik Fibrozis Hastalarının Klinik Özellikleri
Clinical Evaluation of Atypical Cystic Fibrosis Patients
PS107
0405
Kistik Fibrozisli Olgularımızın Değerlendirilmesi
Evaluation of Cases with Cystic Fibrosis
PS108
0387
3-18 yaş kistik fibrozis tanılı hastaların solunum fonksiyonlarının impuls osilometri ve spirometri ile
değerlendirilmesi
Evaluation of the pulmonary function of patients with cystic fibrosis aged 3-18 year old by using impulse
oscillometry and spirometry
PS109
0829
Pulmoner Embolide Pulmoner BT Anjio Bulgularının Mortalite ve Kardiyak Komorbiditeyi Ön
Görmedeki Yeri
Importance of Computerized Tomographic Pulmonary Angiography Findings to Predict Mortality and
Cardiac Comorbidity I
PS110
0359
Erişkinde nadir görülen sistemik venöz dönüş anomalisi
A rare systemic venous return anomaly in adult
PS111
0011
Prognostic value of mean platelet volume and neutrophil/lymphocyte ratio in patients with pulmonary
embolism
PS112
0210
Assessment Of The Assocıatıon Between Thrombus Localızatıon And Accompanyıng Dısorders, Rısk
Factors, D-Dımer, And Red Cell Dıstrıbutıon Wıdth In Pulmonary Embolısm
PS113
0270
Aktif Kanaması Olan Vena Cava Superior Sendromuna Yol Açan venöz Tromboz Olgusunda
Antikoagülan Tedavi Yaklaşımı
Anticoagulant Therapy Approach In a Venous Thrombosis Case Causing Vena Cava Superior
Syndrome With Active Hemorrhages
PS114
0244
Vena Cava Superiorun Tümör Trombozu Olan Myoepitelyoma Olgusu
Tumour Thrombus of Vena Cava Superior İn Case of Myoephtelıoma
PS115
0825
Warfarin ile ilişkili Lökositoklastik vaskülit olgusu
Warfarin-induced Leukocytoclastic Vasculitis
PS116
0271
Rivaroxaban ile Antikoagülasyon Sonrası Gelişen Hayatı Tehdit Eden Kanamalar: İki Olgu Sunumu
Life Threatening Hemorrhages During Anticoagulation With Rivaroxaban: Two Case Report
PS117
0689
Behçet Hastalarında Pulmoner Endarterektomi operasyonu: Güvenilir ve Etkin mi?
Pulmonary Endarterectomy in Behçet’s disease: Is it safe and effective?
PS118
0787
Hematopoietik kök hücre transplantasyonu uygulanmış diskeratozis konjenitalı bir hastada hipoksemi
Hypoxemia in a patient with dyskeratosis congenita who had been performed hematopoietic stem cell
transplantation
PS119
0781
Tek Taraflı Pulmoner Arter Hipoplazisi Vakası
Unilateral Pulmonary Artery Hipoplasia Case
3 Nisan 2015
10:00-10:45 Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım / Tüberküloz-2
E – Poster Salonu (Salon7)
PS120
0403
Kronik solunum hastalıklarında 3.basamakta evde ileri sağlık hizmet sunum modeli
Advanced respiratory home health care service for patients with severe chronic respiratory disease
PS121
0305
Torasik outlet sendromu olan bireylerde solunum fonksiyonları ve solunum kas kuvveti
Pulmonary functions and respiratory muscle strength in individuals with Thoracic Outlet Syndrome
PS122
0307
Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Uygulanan Pulmoner Fizyoterapinin Hastanede Kalış Süresi Üzerine
Etkisi
The Effect of Pulmonary Physiotherapy After Lung Resection on Length Of Stay At Hospital
PS123
0288
Açık Abdominal Cerrahi Sonrası Öksürme Etkinliği: Abdominal Destek ve Maksimum İnspirasyonun
Rolü
Cough Effectiveness After Open Abdominal Surgery: Role of Abdominal Support and Maximum
Inspiration
PS124
0728
Üst ve Alt Abdominal Cerrahi Geçiren Hastalarda Respiratuar Kas Kuvvetlerinin Karşılaştırılması
Comparison of respiratory muscle strength in patients undergone upper and lower abdominal surgery
PS125
0318
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerin Öğrenme Gereksiniminin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Learning Needs of Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
0494
Ağır Ve Çok Ağır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Pulmoner Rehabilitasyonla Eş Zamanlı
Uygulanan Oksijen Ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması
The Effects of Adding Non-invasive Positive Pressure Ventilation to Supplemental Oxygen During
Pulmonary Rehabilitation in Severe COPD
0252
Spinal Kord Yaralanması Olan Hastalarda Pulmoner Fonksiyon ile Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyi ve
Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki: Ön Çalışma
Relationship of Pulmonary Function with Functional Independence and Physical Activity Level in
Patients with Spinal Cord Injury: A Preliminary Study
PS128
0945
Bronkoskopi ve PET/BT Bulguları İle Akciğer Tümörüne Benzerlik Gösteren Endobronşial Tüberküloz
Olgu Sunumu
A Report Case About Endobronchıal Tuberculosıs: Whıch Lıkes Lung Cancer Wıth Its Bronchoscopy
And PET/CT Sıgns
PS129
0828
Akciğerde Solid Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Olgusu
Tuberculosis Case Presented with a Solid Mass Lesion in the Lung
PS130
0479
Lokal ileri evre akciğer kanserini taklit eden tüberkülozlu hastada tanısal zorluklar
The case with tuberculosis mimics locally advanced lung cancer, in which was differential diagnostic
difficulties
PS131
0623
Tüberküloz Epididimoorşit ve Akciğer Kanseri Birlikteliği: Olgu Sunumu
Togetherness of Tuberculosis Epididymoorchitis and Lung Cancer: Case Report
PS132
0726
Aktif Tüberküloz Ve Kanser Birlikteliğini Değerlendirmek
Evalution Of Coexisting Cancer And Active Tuberculosis
PS133
0973
Tüberküloz Plörezi Nedeniyle Anti-Tüberküloz Tedavi Alırken Tüberküloz Lenfadenit Gelişen Olgu
Development of tuberculous lymphadenitis in patients anti-tuberculosis treated with the diagnosis of
tuberculous pleurisy:a case report
PS134
0051
Multi – drug resistance tuberculosis (MDR – TB) in Federation of Bosnia and Herzegovina during
fourteen years
PS135
0808
Sol alt lobda endobronşial tüberkülozis olgusu
The case of endobronchial tuberculosis in the left lower lobe
PS136
1017
Samsun Bölge Tüberküloz Laboratuvarının Beş Yıllık İlaç Direnci Çalışmaları
Drug Resistance Study During Last Five Years İn Samsun Regional Tuberculosis Laboratory
PS126
PS127
3 Nisan 2015
11:00-12:00 Tanı Yöntemleri-1 / Çocuk Göğüs Hastalıkları-2
E – Poster Salonu (Salon7)
0935
Endobronşial Watanabe Spigot Uygulamasıyla Kontrol Altına Alınan Masif Hemoptizi Olgusu
Case Of Massive Hemoptysis Controlled By Bronchial Occlusion With An Endobronchial Watanabe
Spigot
PS138
1021
Ortopedik Cerrahi Uygulanan Olgularda Preoperatif Pulmoner Değerlendirme ve Postoperatif
Pulmoner Komplikasyonlar
Preoperative Pulmonary Evaluation and Postoperative Pulmonary Complications in Orthopedic
Surgery Patients
PS139
0880
Mediastinal Kavernöz Hemanjiom ve Akciğerde Dev Bül: Olgu sunumu
Mediastinal Cavernous Hemangioma and Pulmonary Giant Bullae: Case Report
PS140
0347
EBUS ile tanı konulan atipik yerleşimli mediastinal schwannom
Mediastinal schwannoma with atypical localization diagnosed by EBUS
PS141
0478
Pulmoner Tromboemboliyi Taklit Eden ve Aspirasyon Pnömonisine Neden Olan Akalazya Olgusu
A Case of Achalasia Mimicking Pulmonary Thromboembolism and Causing Aspiration Pneumonia
PS142
0910
Plevral sıvıların transuda eksuda ayrımında Köktürk formüllerinin tanısal verimliliği
Diagnostic productivity of the Kokturk formules in differentiating exudative from transudative pleural
effusions
PS143
0706
Transudative Chylothorax in a Patient with Pulmonary Hypertension
PS144
0585
Kriyo ile biyopsi aldığımız bir olgu; ilk deneyimimiz
A case of obtained cryobiopsy via flexible bronchoscopy; our first experience
PS145
0951
Sağ arkus aorta ve aberran sol subklavian arter anomalisinin sebep olduğu sağ ana bronş
obstrüksiyonuna OKİ stent uygulaması
Placement Of OKI Stent For Obstruction Of Right Main Bronchus Due To Right Aortic Arch With
Aberrant Left Subclavian Artery
PS146
1018
Çocukluk Çağında Uyku İlişki Solunum Bozukluğunun Kentsel ve Kırsal Bölgelerdeki Sıklıkları
Sleep Disordered Breathing in Children: Is it less in Rural Areas?
PS147
0513
Ağır anemi: Kistik fibrozisin ilk bulgusu olabilir
Severe anemia in infancy may be the first sign of cystic fibrosis
PS148
0557
Bronşiolitis obliteranslı çocuklarda serum myeloperoksidaz, arilesteraz ve paraoxonase 1 aktiviteleri
Serum myeloperoxidase, arylesterase, and paraoxanase activity in pediatric patients with bronchiolitis
obliterans
PS149
0983
Çocuklarda Evde Mekanik Ventilasyon Deneyimi
Pediatric Home Mechanical Ventilation -outcomes of 77 patient
PS150
0575
Kistik Fibrozis dışı bronşiektazili çocuk hastaların bronkoalveolar lavaj sıvılarında Cathelicidin (LL-37) ve
Human β2 Defensin düzeyleri
Cathelicidin (LL-37) ve Human β2 defensin levels in bronchoalveolar fluid of pediatric patients with noncystic fibrosis bronchiectasis
PS151
0434
Kistik Fibrozis Hastalığında Öfke Skorlaması
Anger Expression in Cystic Fibrosis Patients
PS152
0350
Primer Silier Diskinezi: 29 Olgu
Primary Ciliary Dyskinesia: Experiences in 29 cases
PS153
0313
Bronşiolitis obliteranslı çocuklarda uykuda solunum bozukluğu ve uyku kalitesi
Sleep disordered breathing and sleep quality in children with bronchiolitis obliterans
PS154
0460
Konjenital Akciğer Anomalili Olgularımız
Congenital Lung Malformation Cases
PS155
0597
Kistik Fibrozis dışı bronşiektazili hastalarda renal tubuler fonksiyonları değerlendirilmesi
Renal tubuler function in children with non-cyctic fibrozis bronchiectasis
PS156
0962
Türkiye'de farklı yüksekliklerde yaşayan astımlı çocuklarda inhalan alerjenlerinin sensitizasyon dağılımı
Sensitization pattern of inhalant allergens in children with asthma who are living different altitudes in
PS137
Turkey
3 Nisan 2015
12:30-13:30 Solunum Sistemi İnfeksiyonları-1 / Klinik Sorunlar (Pulmoner Vasküler Hastalıklar)-2
E – Poster Salonu (Salon7)
PS157
0141
Primer silier diskinezi (immotil silia sendromu): olgu sunumu
Primary ciliary dyskinesia (immotile cilia syndrome): A case report
PS158
0664
MRSA' ya bağlı Toplum Kökenli Kaviter Pnömoni olgusu
A case of Community Acquired Pneumonia with Cavity caused by MRSA
PS159
0333
Alveoler Hemoraji İle Başvuran Bir Leptospiroz Olgusu
A Case Of Leptospirosis With Alveolar Hemorrhage
PS160
0556
Arnold Chiari malformasyonu nedeniyle tekrarlayan pnömoni olgusu
A case of recurrent pneumonia due to Arnold Chiari malformation
PS161
0823
Ateş Yiyen Pnomoni
Fire Breathers Pneumonia
PS162
0436
Pnömoniye bağlı ölümlerin 2013 yılı yaş gruplarına göre dağılımı
Distribution of deaths relevant to pneumoniae according to the age groups of 2013
PS163
0188
Nazogastrik sonda uygulaması sonucu gelişen aspirasyon pnömonisi
Aspiration pneumonia due to misplaced nasogastric tube
PS164
0117
Aspirasyon pnömonisi: prognostik faktörler
Aspiration pneumonia: prognostics factors
PS165
0187
Diş absesi sonrası gelişen ampiyem olgusu
A case of empyema secondary to dental abscess
PS166
0369
İnsidental Olarak Tanı Alan Asemptomatik Akciğer Parazitozu
Incidentally Diagnosed Asymptomatic Parasitosis Of The Lung
0718
Bronşektazili Hastada Arteriovenöz Fistüle Bağlı Masif Hemoptizide, Başarılı Bronşiyal Arter
Embolizasyon
Succesful Bronchial Artery Embolisation in Massive Hemoptysis Due to Arteriovenous Fistula in a
Patient with Bronchiectasis
PS168
0077
Yatarak tedavi gören pulmoner emboli olgularının demografik özellikleri, eşlik eden hastalıklar, izlemde
kalma ve sağkalım ilişkisi
Demographics, accompanying diseases, follow-up status and survival of patients with pulmonary
embolism treated in inpatient clinic
PS169
0358
Masif Pulmoner Emboli Kliniği ile Karşımıza Çıkan Pulmoner Anjosarkom Olgusu
Pulmonary Angiosarcom Case with the Clinic Picture of Massive Pulmonary Embolism
PS170
0023
Nonkardiyojenik akciğer ödeminin nadir bir nedeni: Negatif basınçlı pulmoner ödem(2 olgu)
A Rare Cause of noncardiogenıc Pulmonary Edema Negative Pressure Pulmonary Edema (2 cases)
PS171
0205
Assessment of Prognostic Value of Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Platelet to Lymphocyte Ratio in
Patients with Pulmonary Embolism
PS172
0178
Pulmoner Tromboemboli'de Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW)'nin Prognostik rolü
Prognostic Value Of Red Cell Distribution Width (RDW) in Patients With Pulmonary Embolism
PS173
0048
Variköz Ven Operasyonu Sonrası Masif Pulmoner Tromboemboli Nedeni İle Trombolitik Verilen Bir Olgu
A Case of Massive Pulmonary Thromboembolism Following Varicose Vein Surgery Successfully
Treated With a Thrombolytic Therapy
PS174
0915
Kist hidatik tanılı olguda pulmoner arter invazyonu
Pulmonary artery invasion of cyst hydatid in a case
PS175
0071
Organize Pnömoni ve Primer Antifosfolipid Sendromu birlikteliği: Nadir bir Olgu
Combination of Organizing Pneumonia and Primary Antiphospholipid Syndrome: A Rare Case
PS176
0179
Septik Emboli ve Ampiyem
Septic Emboli and Empyema
PS167
3 Nisan 2015
15:00-16:15 Göğüs Cerrahisi-2 / Klinik Sorunlar (Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları)-2
E – Poster Salonu (Salon7)
PS177
0801
Eksizyon Sonrası Şilotoraks Gelişen, Vagustan Köken Alan Bir Servikomediyastinal Sellüler
Schwannoma
Vagal Origin Cerviocmediastinal Cellulary Schwannoma which Caused Chylothorax After The
Excision
PS178
0259
Periareolar incision for pectus excavatum
PS179
0831
Geçici tek taraflı anhidrozis: torasik epidural analjeziye bağlı ender bir komplikasyon
Transient unilateral anhidrosis:a rare complication of thoracic epidural analgesia
PS180
0991
Yaşlı hastada kostadan köken alan dev kondrosarkoma: titanyum bar, kas ilerletme flebi ve
polipropilen mesh ile rezeksiyon ve rekonstrüksiyon
Giant chondrosacoma of rib in elderly patient: surgical resection and reconstruction with titanium bar,
polypropylene mesh and muscle advancement flap
PS181
1004
Rib Fractures: Could we accelerate the healing?
PS182
0916
Klarnet Çalmaya Bağlı Spontan Pnömomediastinum Olgusu
A Spontaneous Pneumomediastinum Case Due To Playing Clarinet
PS183
0693
Primer Pulmoner lenfoma; Nadir Bir Olgu
Primary Pulmonary Lymphoma; A Rare Case
PS184
0503
İnfant Dönemde Paraözofajiyal Bronkojenik Kist
Paraesophageal Bronchogenic Cyst in Infancy
PS185
0037
Sol pulmoner arter agenezili ve sağ arkus aortalı genç bir erkek olgu
Agenesis of the left pulmonary artery and right-sided aortic arch in a young male patient
PS186
0733
Primer Hiperhidroziste Torakoskopik Sempatektominin Sonuçları
Thoracoscopic Sympathectomy Results In Primary Hyperhydrozis
PS187
0931
Bronşektazinin nadir bir sonucu: Nöroendokrin tümör
A rare result of bronchiectazis: Neuroendcrine tumor
PS188
0961
Nadir Bir Göğüs Ağrısı Nedeni Nörolojik Semptomlarla Başlayan Stanford A Tip Aort Diseksiyonu:
Olgu Sunumu
A Rare Cause of Chest Pain Stanford Type A Aortic Dissection Onset with Neurological Symptoms: A
Case Report
PS189
0872
P.Carinatumda minimal invaziv cerrahi tedavinin solunum fonksiyonları üzerindeki etkisi
Effect of minimal invasive surgical treatment on respiratory functions in patients with pectus carinatum
PS190
0919
Akciğerin Nadir Bir Konjenital Anomalisi: İleri Yaşlı Hastada Intralobar Pulmoner Sekestrasyon
A Rare Congenital Anomaly of The Lung: Intralobar Pulmonary Sequestration In An Elderly Patient
PS191
0809
Ender görülen diffüz akciğer hastalığı olgusu: nörofibromatozis akciğer tutulumu
A case of rarely seen diffuse lung disease: Neurofibromatosis lung involvement
PS192
0752
Diskeratozis Konjenita’lı bir olguda gelişen Usual İnterstisyel Pnömoni: Olgu sunumu
Usual interstitial pneumonia in a case with Dyskeratosis congenita; case report
PS193
0665
Everolimusa Bağlı Diffüz Alveolar Hemoraji Ve İnterstisyel Akciğer Hastalığı:Bir Olgu
Alveolar Hemorrhage And İnterstitial Lung Disease in a Patient Treated With Everolimus:A Case Report
PS194
0853
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Metabolik Sendrom
Metabolic Syndrome in Interstitial Lung Diseases
PS195
0540
Nadir Bir ARDS Nedeni Sitomegalovirüs (CMV) Enfeksiyonu
A Rare Cause of ARDS: Cytomegalovirus (CMV ) Infection
PS196
0750
Atipik prezentasyonlu Pulmoner Alveolar Proteinozisli iki vaka
Atipical presentation of Pulmonary Alveolar Proteinosis: Two cases
PS197
0933
Kitle Görüntüsü İle Prezente Olan Bronkosentrik Granülomatozis Olgusu
Bronchocentric Granulomatosis Patient Who Present With Mass Image
PS198
0913
Oksaliplatine bağlı intertisyel akciğer hastalığı
Oxaliplatin-induced interstitial lung disease
PS199
0896
Pulmoner Hipertansiyon Gelişen ve Sildenafil ile Tedavi Ettiğimiz İnterstisyel Akciğer Hastalığı Tanılı
Olgularımız
Our cases of interstitial pulmonary disease with pulmonary hypertension receiving sildenafil treatment
PS200
0468
Propitiouracil Kullanımına Bağlı Akciğer Toksisitesi
Pulmonary Toxicity of Propitiouracil
PS201
0475
Sarkoidozda Çok Nadir Saptanan Bir Durum:Pulmoner Eozinofili
A Very Rare Situation In Sarcoidosis: Pulmonary Eosinophilia
PS202
0599
Sarkoidozda Nadir Pulmoner Makronodüler Tutulum: 3 Olgu Sunumu
A rare macronodular Pulmonary involvement of sarcoidosis: Report of 3 cases
PS203
0956
Tüberküloz düşündüren bulgularla başvuran Kronik Eozinofilik Pnömöni vakası
A case of Chronic Eosinophilic Pneumonia with presentation of tüberculosis like symptoms
PS204
0175
Importance of Platelet Distribution Width and Red Cell Red Blood Cell Distribution Width In Patienets
With Bronchiectasis
PS205 0855
İleri yaş sarkoidoz hastaları: Yaş Sarkoidozu nasıl etkiler?
Advanced sarcoidosis patients: How does age affect sarcoidosis?
3 Nisan 2015
16:30-17:15 Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları / Deneysel Araştırmalar
E – Poster Salonu (Salon7)
PS206
0772
Cam yünü aspirasyonu: mesleki akciğer hastalığının nadir bir formu
Glass wool aspiration: an unusual type of occupational pulmonary diseases
PS207
0690
Nitrik Asit Maruziyeti ve Solunumsal Etkileri
Nitric Acid Exposure and Respiratory Effects
PS208
0374
Boyacılık Mesleği İle Uğraşan Bireylerin Solunum Problemleri ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Assessing Respiratory Problems and Quality of Life in Paint Proffession
PS209
0366
Çorum ilinde bir seramik fabrikasında çalışan işçilerde Soma maden kazası sonrası işçi güvenliği
konusunda ani gelişen bilinçlenmeye bağlı yoğun hastane başvurusu sonucunda ortaya çıkan Silikozis
vakalarına ait kısa dönem ilk sonuçlar
Early demographic data of Silicosis cases detected due to hospital admittance of ceramic workers
collectively in Çorum; because of the consciousness after Soma mine disaster
PS210
0275
Sağlık çalışanlarında hasta bina sendromu
Sick building syndrome in health workers
PS211
0721
Koinsidental Silikosis- Karsinoid Tümör
Coincıdental Sılicosıs and Carcınoıd Tumor:
PS212
0076
Hekim ve Hemşirelerde Karşılaştırmalı Solunumsal Yakınma Sıklığı, Solunum Fonksiyonları ve Lateks
Duyarlılığı İlişkisi
Comparative Frequency of Respiratory Symptoms of Doctors and Nurses, Respiratory Functions and
Latex Sensitivity Relationship
PS213
0740
Aerosol İlaç Formülasyonu İçin Nano-Boyutlu Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi
Development of a Novel Nano-Sized Carrier System for Aeroseol Drug Delivery
0254
Subakut sigara maruziyeti fare modelinde mepenzolat’ın antiiflamatuar ve antioksidan etkinliğinin
değerlendirilmesi
Evaluation of antiinflammatory and antioxidant effect of mepenzolate in subacute cigarette exposure
mouse model
PS215
0335
Subakut sigara maruziyeti fare modelinde tiotropiumun antiiflamatuar ve antioksidan etkinliğinin
değerlendirilmesi
The antiinflammatory and antioxidant effect of tiotropium bromide in subacute cigarette exposure mouse
model
PS216
0066
The first experimental animal study on oxaliplatin-induced pulmonary toxicity
PS217
0152
LPS ile indüklenen akut akciğer hasarında tocilizumab, adalimumab ve steroidlerin etkilerinin
değerlendirilmesi
Assesment of the effects of tocilizumab, adalimumab and steroids in LPS induced acute lung
inflammation
PS218
0593
Dekspantenolün radyasyon hasarından koruyucu etkisinin akciğer perfüzyon sintigrafisi ile
değerlendirilmesi
Evaluation of preventive effect of dexpanthenol in radiation injury by lung perfusion scintigraphy
PS219
0352
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı modeli oluşturulan ratlarda thymus vulgaris yağının etkileri
Effects of Thymus vulgaris oil in rat chronic obstructive pulmonary disease model
PS214
3 Nisan 2015
17:30-18:30 Akciğer ve Plevra Maligniteleri-2 / Solunum Sistemi İnfeksiyonları-2
E – Poster Salonu (Salon7)
PS220
0155
Endobronbronşiyal Metastazla Seyreden Pulmoner Epiteloid Hemanjioendotelyoma: İlk Olgu Sunumu
Endobronchial Metastasis of Pulmonary Epithelioid Hemangioendothelioma: The First Case Report
PS221
0300
Endobronşiyal Tedavi Uygulanan Trakeal Leiomyom Olgusu
Endobronchial Treatment Of Tracheal Leiomyoma
PS222
0379
A rare case of severe SE due to cavitation of lung cancer with a radiotherapy, and treatment by
percutaneus intracavitary otolog blood match application
PS223
0372
Üçlü Senkron Primer Akciğer Kanserli Bir Olgu
A Case Wıth Primary Triple Synchronous Lung Cancer
PS224
0555
Endobronşiyal Metastaz Yapan Osteosarkom olgusu
Endobronchial Metastasis Of Osteosarcoma
PS225
0181
Endobronşiyal Metastazın Nadir Bir Nedeni: Malign Melanom
A Rare Cause of Endobronchial Metastasis: Malignant Melanoma
PS226
0216
Nörofibromatozis tip 1 ile akciğer karsinosarkom birlikteliği
Neurofibromatosis type 1 accompanied by pulmonary carcinosarcoma
PS227
0544
Yassı Hücreli Akciğer Kanserinin Gluteal Bölgedeki Kas metastazı
Gluteal Region Muscle Metastasis From Squamous Cell Lung Carcinoma
PS228
1020
Akciğer Adenokarsinomu Sıradışı Metastaz: Biceps brachi Kası
An Unusual Metastasis of Lung Adenocarcinoma: Biceps Brachii Muscle
PS229
0353
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri İle Lambert-Eaton Miyastenik Sendromu Birlikteliği: Olgu Sunumu
Lambert-Eaton Myastenic Syndrome With Small Cell Lung Cancer: A Case Report
PS230
0054
Akciğer tutulumu ile Relaps olan Hodgkin Lenfoma: Bir Olgu Sunumu
Relapse Of Hodgkin’s Lymphoma With Pulmonary İnvolvement; A Case Report
PS231
0052
Nadir bir bronşiektazi nedeni; atipik karsinoid tümor
A rare cause of bronchiectasis; atypical carcinoid tumor
PS232
0611
Renal transplantasyon sonrası gelişen kaposi sarkomu: Olgu sunumu
Kaposi sarkoma developing after renal transplantation: A case report
PS233
0536
Tedavi edilirken orbita metastazı saptanan akciğer kanseri olgusu
A case report of lung cancer with orbital metastases while treatment
PS234
0321
Nadir görülen bir olgu; pnömoniyi taklit eden multipl myelom
A rare case; pneumonia mimicking multiple myeloma case
PS235
0863
En Çok Okunan 10 Türk Gazetesinde Grip Hakkında Ne Yazılmış?: 2014 Yılının Analizi
What was Written About Flu in Top 10 Turkish Newspapers?: Analysis of 2014 year
PS236
0276
Akciğer Kist Hidatikli Olgularımız
Our Cases with Pulmonary Hydatid Cysts
PS237
0636
Moxifloksasine bağlı ilaç ilişkili immün trombositopeni
Drug-induced immune thrombocytopenia due to moxifloxacin
PS238
0539
Orak Hücreli Anemili Hastada Sezeryan Sonrası Postpartum Dönemde Gelişen Akut Göğüs Sendromu
Acute Chest Syndrome in Patient with Sickle Cell Anemia in Postpartum Period After Cesarean
PS239
0180
Hemodializ kateterine bağlı septik emboli: Bir olgu nedeniyle
Septic emboli due to hemodialysis catheter: A case report
PS240
0628
İyatrojenik Aspirasyon Pnömonisi Nedeni: Nazogastrik Sonda
Reason of Iatrogenic Aspiration pneumonia: Nasogastric Tube
PS241
0674
A case of aspiration pneumonia accompanying foreign body in oesophagus
PS242
0937
Akciğer Apsesinin Pleurocan Kateter ile Perkütan Drenajı: İki Olgu Nedeniyle
Percutaneous drainage of the lung abscess with the Pleurocan catheter: Due to Two Cases
PS243
0500
Bronşektazili hastalarda bakteriyel kolonizasyon
Bacterial colonization in bronchiectasis patients
4 Nisan 2015
10:00-10:45 Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım / Uyku Bozuklukları
E – Poster Salonu (Salon7)
0985
Geç Dönem Konjenital Diafragma Hernisi Olgusu
Case of Late Congenital Diaphragmatic Hernia
PS245
0957
Akut Solunum Yetmezliği Gelişen Myastenia Gravis Hastasında Plazmaferezin NIMV Başarısına
Etkisi
Effects of Plasmapheresis on Success of NIMV in a Patient with Acute Respiratory Failure due to
Myasthenia Gravis
PS246
0446
Hiperventilasyon atakları ile başvuran biyotinidaz eksikliği olgusu
A case of biotinidase deficiency that presented with hyperventilation attacks
PS247
0964
Akut Respiratuar Distres Sendromlu Gebe Bir Olguda Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulaması
Successful Noninvasive Mechanical Ventilation Treatment of Pregnant ARDS
PS248
0089
Yoğun Bakımda Fleksibl Bronkoskopi Uygulamalarımızın Değerlendirilmesi
Evaluation Of Flexible Bronchoscopy Applicatıons in ICU
PS249
0926
Eozinofilik KOAH alevlenmesinin Yoğun Bakım sonuçları daha mı iyidir?
Has eosinophilic COPD exacerbation better outcome in the Intensive Care Unit?
PS250
0094
Oxidative stress parameters and their correlation with clinical, metabolic and polysomnographic
parameters in severe obstructive sleep apnea syndrome
PS251
0980
Obstrüktif Uyku Apnesi veya Primer Horlamasi Bulunan Çocuklarda Monoblok Apareyinin Etkinliğinin
İncelenmesi: Polisomnografik ve Sefalometrik Analiz
Monoblock Appliance for Treatment of Children with Sleep Disorederd Breathing
PS252
0517
Berlin ve STOP BANG Anketlerinin Obstruktif Uyku Apnesi için Tanısal Değeri
Diagnostic Utility of Berlin and STOP BANG questionnaires for Obstructive Sleep Apnea
PS253
0126
Kistik Fibrozisli Erişkin Hastada Gündüz Uykululuk Hali
A Case report: Daytime sleepiness in an adult patient with Cystic Fibrosis
PS254
0148
Obstrüktif Uyku Apnesinde Non-dipping Durumunun Sistemik İnflamasyon Üzerine Olan Etkileri
Effects of Non-dipping Pattern on Systemic Inflammation in Obstructive Sleep Apnea
PS255
0080
Otomatik BPAP cihazı ile rezidü apne-hipopne indeksi ölçümü
The accuracy of auto BPAP determined apnea-hypopnea index
PS256
0704
Obstrüktif Uyku Apne Olgularımızda Sistemik Hastalık Birlikteliği
The Coexistence of Systemic Disease in Patients with Obstructive Sleep Apnea
PS244
4 Nisan 2015
11:00-12:15 Göğüs Cerrahisi-3 / Tanı Yöntemleri-2
E – Poster Salonu (Salon7)
PS257
0929
Uniportal videothoracoscopic excision of intrathoracic neurogenic tumor misdiagnosed as a lung
abscess, case report
PS258
0502
Tek port yaklaşımı ile gerçekleştirilen endoskopik torakal sempatektomi
Endoscopic Thoracal Sympatectomy by Single Port Approach
PS259
0715
Diabetik Ketoasidozlu bir olguda gelişen Spontan Pnömomediastinum
Spontanoeus Pneumomediastinum occuring in a case with Diabetic Ketoacidosis
PS260
0900
Parenchyma saving surgery by sleeve middle lobectomy
PS261
0981
İntramüsküler Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Intramuscular Hydatid Cyst: A Case Report
PS262
0967
10 yıl sonra tanı alan ikinci primer göğüs duvar tümörü
Second primary chest wall tumor diagnosed ten year later
PS263
0807
Dev akciğer hidatik kistlerinde kapitonaja alternatif cerrahi teknik; pseudo fissür
An alternative surgical approach for giant hydatid cysts; pseudo fissure
PS264
0659
Pektus Ekskavatum Hastalarında Göğüs Ön-Arka ve Yan Çaplarının Radyolojik Olarak Preoperatif ve
Postoperatif Değerlendirilmesi
Radiological Assesment of Postero-Anterior and Lateral Diameter of Chest in Patients with Pectus
Excavatum Deformity Preoperative and Postoperative
PS265
0867
Sclerosing Hemangioma of Lung
PS266
0804
Eloesser Flap (Stoma): Hayat Kurtarıcı Olabilir !
Eloesser Flap (Stoma): Could Be A Life Saver !
PS267
0948
Kelebeğin ömrü bir gün, lepidik tipte adenokarsinomun ise yedi yıl
The life of a butterfly is one day, lepidic adenocarcinoma’s is seven
PS268
0563
Akciğerin Pleomorfik Karsinomu: Olgu Sunumu
Pleomorphic Carcinoma of the Lung: a Case Report
PS269
0796
Geniş Rezeksiyon Uygulanmış Bir Kotta Fibröz Displazi Olgusu
A Case of Fibrous Dysplasia in A Rib Treated with Wide Excision
PS270
0794
Zenker Divertikülü
Zenker' s Diverticulum
PS271
0026
Kalıcı Trakeostomi Bakımı Ölüme Sebep Olabilir
May Care of Permanent Tracheostomy Be Fatal
PS272
0691
FEV3/FVC ve 1-FEV3/FVC Değerlerinin Klinik Bulgular ile İlişkisi
The Relationship Between Clinical Findings and FEV3/FVC,1-FEV3/FVC Values
PS273
0481
Tracheobronchopathia osteochondroplastica: Kronik öksürüğün nadir bir sebebi
Tracheobronchopathia osteochondroplastica: A rare cause of chronic cough
PS274
0616
Alyuvar Dağılım Genişliği (ADG)'nin Toplumdan Kazanılmış Pnömonilerin Tedavi Yanıtı ve Prognozu
Değerlendirmedeki Değeri
The Assessment of Treatment Response and Prognosis by Red Blood Cell Distribution Width (RDW) in
Community-Acquired Pneumonia
PS275
0256
Endobronşiyal Ultrason: Pulmoner emboli tanısında nadir bir yöntem
Endobronchial Ultrasound: An unusual diagnostic tool for pulmonary embolism
PS276
0467
Nadir Bir Plevral Efüzyon Nedeni; Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)
A Rare Cause of Pleural Effusion; Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS)
PS277
0717
Nadir bir yabancı cisim aspirasyonu: Enjektör iğnesi
An unusual case of foreign body aspiration: Injector needle
PS278
0771
EBUS İle Tanı Alan Nadir Bir Paraneoplastik Sendrom: Sekonder Amiloidoz
A Rare Paraneoplastic Syndrome Diagnosed by EBUS: Secondary Amyloidosis
PS279
0914
EBUS-TBİA İle Tanı Alan Silikoz Olguları
Silicosis Cases Diagnosed By EBUS-TBNA
PS280
0104
Parapnömonik Efüzyonlarda Plevral Sıvı RDW seviyesi
RDW Levels of Pleural Fluid in Parapneumonic Effüsions
0119
2013 yılı ÜLKEMİZDEKİ BRONKOSKOPİ SAYILARIMIZ, YAPILMA AMAÇLARI VE AKCİĞER
KANSERLİ HASTALARIMIZDAKİ YERİ
The number of bronchoscopies, the purpose of performing and the place in patients with lung cancer in
our country in 2013
PS281
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
669 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content