close

Enter

Log in using OpenID

9 eylül 2014 - İzmir Barosu

embedDownload
YÖNETİM KURULU
09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ
Sıra
1
2
GÜNDEM MADDELERİ
KARAR
Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.
toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında
Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.
Yemin Töreni
Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Önceki ara karar gereğince, Av.C. T. ve Av.H.
E.'nin 11.08.2014 tarih ve 22225 gelen evrak
sayılı, Barter sistemi içerisinde Avukatlık
Hizmetinin yapılıp yapılamayacağı hakkında
görüş verilmesi talebini içerir dilekçeleri.
Bir sonraki Yönetim Kurulu gündeminde ele alınmasına,
O.B.K.V
Önceki ara karar gereğince İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Eşrefpaşa Hastanesi
Başhekimliğinin 18.08.2014 tarih ve 22766
gelen evrak sayılı, protokol gereğince İzmir
Barosu mensupları ve bakmakla yükümlü
oldukları yakınlarına hastanede oluşturulan
özcel sekreterlik hizmeti kapsamında sunulan
sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi,
iletişimin daha kolay sağlanması amacıyla
sekreterlik birimi oluşturulması talebine ilişkin
yazısının değerlendirilmesi.
Bir sonraki Yönetim Kurulu gündeminde ele alınmasına,
O.B.K.V
3
4
Av. A. Y.'nin 02.09.2014 tarih ve 24343 gelen evrak sayılı,
15.11.2013 tarihinden itibaren aktif olmamaya yönelik
uygulanan cezanın ne zaman biteceği hakkında bilgi istemine
ilişkin yazısı okundu.
Av. A. Y.'nin 02.09.2014 tarih ve 24343 gelen
evrak sayılı, 15.11.2013 tarihinden itibaren aktif
olmamaya yönelik uygulanan cezanın ne zaman
biteceği hakkında bilgi istemine ilişkin yazısı.
5
Raportör Üye Av. S. Y.'nin Av. C. M.'nin
İstanbul Barosuna nakil gitmiş olmasına
rağmen şikayet dilekçesinde ekinde yer alan
dilekçenin antetinde "M.&S. Avukatlık Bürosu"
olarak yazdığı ve internette yapılan araştırmada
aynı şekilde İzmir Ofis ve İstanbul Ofis olmak
üzere iki ayrı adres verilerek şubeleşmiş gibi
gösterilmesi nedeniyle gerekli yasal işlemlerin
yapılması hakkındaki yazısı.
6
Baromuz levhasının 4726 sicil sırasına kayıtlı Av. A. Y.
hakkında 05.10.2012 tarihli İzmir Barosu Disiplin Kurulunun
2011/105 E. 2012/186 K. sayılı kararı ile "1 yıl süre ile işten
çıkarma cezası ile cezalandırılmasına" ilişkin karar verildiği,
kararın 12.12.2012 tarihinde kesinleştiği, Yönetim
Kurulumuzca 22.10.2013 ve 53/64 sayılı karar ile yasaklılık
süresinin 15/11/2013 ile 15/11/2014 tarihleri arasında
uygulanmasına karar verildiği anlaşılmakla; kesinleşmiş bir
disiplin kurulu kararı karşısında talebin reddine, başvurucu
avukata bilgi verilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine
tevdiine, O.B.K.V
Raportör Üye Av. S. Y.'nin Av. C. M.'nin İstanbul Barosuna
nakil gitmiş olmasına rağmen şikayet dilekçesinde ekinde yer
alan dilekçenin antetinde "M.&S. Avukatlık Bürosu" olarak
yazdığı ve internette yapılan araştırmada aynı şekilde İzmir
Ofis ve İstanbul Ofis olmak üzere iki ayrı adres verilerek
şubeleşmiş gibi gösterilmesi nedeniyle gerekli yasal
işlemlerin yapılması hakkındaki yazısı okundu.
31.05.2014 tarihinde İstanbul Barosuna nakil gittiği anlaşılan
Av. C. M.'nin İstanbul Barosuna nakil gitmiş olmasına
rağmen "........ Alsancak/İzmir" adresinde de faaliyet
gösterdiği, antette yer alan ibare üzerine internette yapılan
araştırmada "M.&S. Avukatlık Bürosu" ismiyle açılan web
sitesinde, M.&S. Hukuk Bürosunun İzmir Ofis ve İstanbul
Ofis olmak üzere iki ayrı adres verilerek şubeleşmiş gibi
gösterilmesi nedeni ile Avukatlık Kanunu 43/2 maddesi
uyarınca gereğinin yapılması için İstanbul Barosuna yazı
yazılmasına, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Üniversitelerle işbirliği yapılması hususunun görüşüldü.
Üniversitelerle işbirliği yapılması hususunun
görüşülmesi.
7
İzmir İli sınırları içerisinde bulunan ve bünyesinde hukuk
fakültesi barındıran tüm üniversitelere yazı yazılarak,
baromuz mensubu meslektaşlara yüksek lisans başvuruları
konusunda sağlanabilecek kolaylıklar ile kurumlar arası
işbirliğinin sağlanmasının istenmesine, gereği için Yazı İşleri
Birimine tevdiine, O.B.K.V
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERLERİ:
1- Av. İ. İ.'nin 02.09.2014 tarihli dilekçe ile CMK görevini
yaparken nöbetçi savcının 11:20 itibariyle görev yerinden
1- Av. İ. İ.'nin 02.09.2014 tarihli dilekçe ile CMK ayrılması ve ne zaman geleceğinin bilinmemesi ve yerine
bakacak başka bir savcının olmaması nedenleri ile gerekli
görevini yaparken nöbetçi savcının 11:20
itibariyle görev yerinden ayrılması ve ne zaman görüşmelerin yapılması talebi ile
geleceğinin bilinmemesi ve yerine bakacak
2- Av.Y. A. B.'nin hukuk tevzii bürosundan bilgi talebinde
başka bir savcının olmaması nedenleri ile
bulunduğunun talebi vekaletnamesinin olmadığı veya
gerekli görüşmelerin yapılması talebi.
vekaletnamesini almaya düşündüğü şahıslara ait olmadığı
2- Av.Y. A. B.'nin hukuk tevzii bürosundan bilgi gerekçesiyle reddedilmesi hususunda gerekli başvuruların
yapılması talebigörüşüldü.
talebinde bulunduğunun talebi
vekaletnamesinin olmadığı veya
1-Cumhuriyet Başsavcılığına; meslektaşlarımızın gelen yoğun
vekaletnamesini almaya düşündüğü şahıslara
şikayetler nedeni ile nöbetçi savcıların görevlerini yerine
ait olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi
hususunda gerekli başvuruların yapılması talebi. getirirken daha duyarlı olmaları konusunda yazı yazılmasına,
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERLERİ:
2-Adalet Komisyonu Başkanlığına yazı yazılmasına ve
gerektiğinde görüşülmesine, gereği için Avukat Hakları
8
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma
Bürosu'nun 09.09.2014 tarih ve 24915 gelen
evrak sayılı, 2014/55171(M.E.) soruşturma nolu
şüpheli B. A. hakkında iddianame ile İzmir
Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası
açıldığının bildirimine ilişkin yazısı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nun
09.09.2014 tarih ve 24915 gelen evrak sayılı,
2014/55171(M.E.) soruşturma nolu şüpheli B. A. hakkında
iddianame ile İzmir Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası
açıldığının bildirimine ilişkin yazısı okundu.
Web sitesinde duyurulmasına, O.B.K.V
9
Önceki ara karar gereğince Karşıyaka İlçe
Tüketici Hakem Heyetinde çalışan görevlinin
başvuruculara kartvizit dağıtması hakkında Av.
H. D.'ye yazılan 26.08.2014 tarihli yazıya
cevaben Av. H. Ş.'nin 01.09.2014 tarih ve
24259 gelen evrak sayılı yazısı.
10
Önceki ara karar gereğince Karşıyaka İlçe Tüketici Hakem
Heyetinde çalışan görevlinin başvuruculara kartvizit
dağıtması hakkında Av. H. D.'ye yazılan 26.08.2014 tarihli
yazıya cevaben Av. H. Ş.'nin 01.09.2014 tarih ve 24259
gelen evrak sayılı yazısı okundu.
Karşıyaka İlçe Tüketici Hakem Heyetine; meslektaşlarımızdan
hakem heyetinde çalışan görevlinin başvuruculara ilgili
mahkemeye gidip dava açmalarını ve kendilerine avukatların
kartvizitlerini vererek onların yardımcı olabileceklerinin
söylendiği konusunda şikayet alındığı, bu konuda gerekli
hassasiyetin gösterilmesi hususunda yazı yazılmasına, gereği
için Yazı İşleri Birimine tevdiine,O.B.K.V
SEM Yürütme Kurulu Önerileri:
1-E. Ö., U. K. ve U. A.'ın devlet memuru olduğu ve askı
süresinden sonra ücretsiz izin alarak staja başlama
taleplerine ilişkin dilekçeleri,
SEM Yürütme Kurulu Önerileri:
2-Stj.Av.A. Ç. ve Stj. Av.S. M.'nin staj sürelerinin uzatılması
talebi.
1-E. Ö., U. K. ve U. A.'ın devlet memuru olduğu
ve askı süresinden sonra ücretsiz izin alarak
3-M. A.'nın Adli Sicil kaydına göre staj başvurusunun
staja başlama taleplerine ilişkin dilekçeleri,
kabulünde engel olup olmadığının görüşülmesi talebi
görüşüldü.
2-Stj.Av.A. Ç. ve Stj. Av.S. M.'nin staj
sürelerinin uzatılması talebi.
1-TBB'den görüş sorulmasına, ilgili görüş yazısının Av. Özkan
Yücel tarafından hazırlanmasına,
3-M. A.'nın Adli Sicil kaydına göre staj
başvurusunun kabulünde engel olup
2-Stj. Av. A. Ç.'in 19.08.2014 tarihinden itibaren 1 ay süre ile
olmadığının görüşülmesi talebi.
staj süresinin uzatılmasına ve Stj.Av.S. M.'nin 01.10.2014
tarihinden itibaren 1 ay süre ile staj süresinin uzatılmasına,
3-Adli sicil kaydında yer alan kaydın avukatlığa engel bir suça
ilişkin olmaması nedeniyle M. A.'nın staj başvurusunun
kabulüne, O.B.K.V
11
SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-PTT Genel
Müdürlüğü 05.09.2014 tarih AE38889 nolu
kargo bedeli 8,00TL'nin Baro Bütçesine gider
yazılması,2-Taşlı Tüp ve Tüp Mamülleri
Tic.Ltd.Şti 31.08.2014 tarih 24024 nolu Foça
Odası su alım bedeli 255,02TL'nin Baro
Bütçesine gider yazılması,3-AB Temizlik
Hizmetleri Ltd.Şti. 08.09.2014 tarih 19998 nolu
genel temizlik bedeli 3.905,80TL'nin Baro
Bütçesine gider yazılması,4-Nida Özdemir
06.09.2014 tarih 122050 nolu koltuk tamir
bedeli 767,00TL'nin Baro Bütçesine gider
yazılması,5-Yerel Yönetimler
Yay.Danş.İnş.Eğit.San.Tic.A.Ş. 04.09.2014 tarih
130656 nolu kitap alım bedeli 271,08TL'nin
Baro Bütçesine gider yazılması,6-Kontrol P
Dijital Baskı Sistemleri 05.09.2014 tarih 115637
nolu poster basım bedeli 154,88TL'nin Baro
Bütçesine gider yazılması,7-Kontrol P Dijital
Baskı Sistemleri 05.09.2014 tarih 115636 nolu
afiş basım bedeli 22,13TL'nin Baro Bütçesine
gider yazılması,8-Yurtiçi Kargo 30.08.2014 tarih
M780486 nolu kargo bedeli 479,81TL'nin Baro
Bütçesine gider yazılması,
12
SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-PTT Genel Müdürlüğü 05.09.2014
tarih AE38889 nolu kargo bedeli 8,00TL'nin Baro Bütçesine
gider yazılmasına,2-Taşlı Tüp ve Tüp Mamülleri Tic.Ltd.Şti
31.08.2014 tarih 24024 nolu Foça Odası su alım bedeli
255,02TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına,3-AB Temizlik
Hizmetleri Ltd.Şti. 08.09.2014 tarih 19998 nolu genel temizlik
bedeli 3.905,80TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına,4Nida Özdemir 06.09.2014 tarih 122050 nolu koltuk tamir
bedeli 767,00TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına,5-Yerel
Yönetimler Yay.Danş.İnş.Eğit.San.Tic.A.Ş. 04.09.2014 tarih
130656 nolu kitap alım bedeli 271,08TL'nin Baro Bütçesine
gider yazılmasına,6-Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri
05.09.2014 tarih 115637 nolu poster basım bedeli
154,88TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına,7-Kontrol P
Dijital Baskı Sistemleri 05.09.2014 tarih 115636 nolu afiş
basım bedeli 22,13TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına,8Yurtiçi Kargo 30.08.2014 tarih M780486 nolu kargo bedeli
479,81TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına, O.B.K.V
9-Yurtiçi Kargo 26.08.2014 tarih M779667 nolu
kargo bedeli 809,71TL'nin Baro Bütçesine gider
yazılması,10-Yurtiçi Kargo 26.08.2014 tarih
M779666 nolu kargo bedeli 82,55TL'nin Baro
Bütçesine gider yazılması,11-Pozitif Servis
Çevre Sağlığı Sist.Üretim
Paz.San.veTic.Ltd.Şti.04.09.2014 tarih 139881
nolu galoş alım bedeli 557,55TL'nin Baro
Bütçesine gider yazılması,12-Teknolojik
Bilgisayar 03.09.2014 tarih 178280 nolu
malzeme alım bedeli 143,06TL'nin Baro
Bütçesine gider yazılması,13-Altınyol Unlu
Mamulleri 31.08.2014 tarih D416923 nolu unlu
mamuller alım bedeli 306,64TL'nin Baro
Bütçesine gider yazılması,14-Deniz Gümüş ve
Ortağı 01.09.2014 tarihli 1805 nolu perde
temizliği bedeli 527,68TL'nin Baro Bütçesine
gider yazılması,15-Akın Türk Petrol 31.08.2014
tarih 121364 nolu yakıt bedeli 744,79TL'nin
Baro Bütçesine gider yazılması,16-Analiz Dijital
Baskı D516831 nolu 685,46TL'nin Baro
Bütçesine gider yazılması,17-PTT Genel
Müdürlüğü31.08.2014 tarihAE 38850 nolu kargo
bedeli 304,50TL'nin Baro Bütçesine gider
yazılması
9-Yurtiçi Kargo 26.08.2014 tarih M779667 nolu kargo bedeli
809,71TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına,10-Yurtiçi
Kargo 26.08.2014 tarih M779666 nolu kargo bedeli
82,55TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına,11-Pozitif
Servis Çevre Sağlığı Sist.Üretim
Paz.San.veTic.Ltd.Şti.04.09.2014 tarih 139881 nolu galoş
alım bedeli 557,55TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına,12Teknolojik Bilgisayar 03.09.2014 tarih 178280 nolu malzeme
alım bedeli 143,06TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına,13Altınyol Unlu Mamulleri 31.08.2014 tarih D416923 nolu unlu
mamuller alım bedeli 306,64TL'nin Baro Bütçesine gider
yazılmasına,14-Deniz Gümüş ve Ortağı 01.09.2014 tarihli
1805 nolu perde temizliği bedeli 527,68TL'nin Baro Bütçesine
gider yazılmasına,15-Akın Türk Petrol 31.08.2014 tarih
121364 nolu yakıt bedeli 744,79TL'nin Baro Bütçesine gider
yazılmasına,16-Analiz Dijital Baskı D516831 nolu
685,46TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına,17-PTT Genel
Müdürlüğü31.08.2014 tarihAE 38850 nolu kargo bedeli
304,50TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına, O.B.K.V
18-AGC Yazılım Elektrik ve Tic.Ltd.Şti.
29.08.2014 tarih ve BJ 881283 nolu web sitesi
bakım bedeli 295,00TL'nin Baro Bütçesine gider
yazılması,19-Deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı
29.08.2014 tarih 1802 nolu cüppe,masa örtüsü
ve halı temizlik bedeli 662,10TL'nin Baro
Bütçesine gider yazılması,20-Kare Peyzaj
28.08.2014 tarih D649313 nolu çiçek alım
bedeli 830,00TL'nin Baro Bütçesine gider
yazılması,21-Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri
29.08.2014 tarih 115502 nolu poster ve afiş
bedeli 657,85TL'nin Baro Bütçesine gider
yazılması,22-Teknolojik Bilgisayar 28.08.2014
tarih 178255 nolu malzeme alım bedeli
60,00TL'nin Baro Bütçesine gider yazılması,23Teknolojik Bilgisayar 28.08.2014 tarih 178254
nolu malzeme alım bedeli 62,68TL'nin Baro
Bütçesine gider yazılması,24-Zülfikar Şimşek
01.09.2014 tarih 3078 nolu servis bedeli
2.396,00TL'nin Baro Bütçesine gider
yazılması,25-Mustafa Ugranlı 01.09.2014 tarih
17943 nolu dosya alım bedeli 4.248,00TL'nin
Baro Bütçesine gider yazılması,
18-AGC Yazılım Elektrik ve Tic.Ltd.Şti. 29.08.2014 tarih ve BJ
881283 nolu web sitesi bakım bedeli 295,00TL'nin Baro
Bütçesine gider yazılmasına,19-Deniz Ceylan Gümüş ve
Ortağı 29.08.2014 tarih 1802 nolu cüppe,masa örtüsü ve halı
temizlik bedeli 662,10TL'nin Baro Bütçesine gider
yazılmasına,20-Kare Peyzaj 28.08.2014 tarih D649313 nolu
çiçek alım bedeli 830,00TL'nin Baro Bütçesine gider
yazılmasına,21-Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri 29.08.2014
tarih 115502 nolu poster ve afiş bedeli 657,85TL'nin Baro
Bütçesine gider yazılmasına,22-Teknolojik Bilgisayar
28.08.2014 tarih 178255 nolu malzeme alım bedeli
60,00TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına,23-Teknolojik
Bilgisayar 28.08.2014 tarih 178254 nolu malzeme alım bedeli
62,68TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına,24-Zülfikar
Şimşek 01.09.2014 tarih 3078 nolu servis bedeli
2.396,00TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına,25-Mustafa
Ugranlı 01.09.2014 tarih 17943 nolu dosya alım bedeli
4.248,00TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına, O.B.K.V
13
14
26-Analiz Dijital Basık cari haseba mahsuben
ödeme 8.679,98TL'nin Baro Bütçesine gider
yazılması, 27-Yurtiçi Kargo cari hesaba
mahsuben 467,28TL'nin Adli Yardım Bütçesine
gider yazılması,28-Teknolojik Bilgisayar
04.09.2014 tarih 178284 nolu bakım bedeli
900,00TL'nin CMK Bütçesine gider yazılması
26-Analiz Dijital Basık cari haseba mahsuben ödeme
8.679,98TL'nin Baro Bütçesine gider yazılmasına, 27-Yurtiçi
Kargo cari hesaba mahsuben 467,28TL'nin Adli Yardım
Bütçesine gider yazılmasına,28-Teknolojik Bilgisayar
04.09.2014 tarih 178284 nolu bakım bedeli 900,00TL'nin
CMK Bütçesine gider yazılmasına, O.B.K.V
15
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 04.09.2014
tarih ve 24599 gelen evrak sayılı, meslekten
çıkarma cezasına ilişkin TBB Yönetim Kurulunun
01.09.2014 günlü kararı ile Danıştay 8.
Dairesinin 2013/1775 E. 2014/2674 K. sayılı
kararının gönderimine ilişkin yazısı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve
24599 gelen evrak sayılı, meslekten çıkarma cezasına ilişkin
TBB Yönetim Kurulunun 01.09.2014 günlü kararı ile Danıştay
8. Dairesinin 2013/1775 E. 2014/2674 K. sayılı kararının
gönderimine ilişkin yazısı okundu.
Dosyanın incelenmek üzere; Av. Sefa YILMAZ'ın raportör
olarak belirlenmesine, O.B.K.V
16
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü'nün 25.08.2014 tarih ve 6284 sayılı Kanunun
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının
Uygulanmasına Yönelik Etki Analizi Araştırma Projesi
Statüsü Genel Müdürlüğü'nün 25.08.2014 tarih hakkındaki yazısı okundu, bilgi alındı.
ve 6284 sayılı Kanunun Uygulanmasına Yönelik
Etki Analizi Araştırma Projesi hakkındaki yazısı. Başvuruculara ait kayıtların gizliliğini korumak ve gerekli bilgi
ve dökümanların firmanın kullanımına açılması talebinin reddi
ile Kadın Hakları Merkezine gönderilmesine, O.B.K.V
77
Samsun Barosu Başkanlığının 09.09.2014 tarih ve 24969
Samsun Barosu Başkanlığının 09.09.2014 tarih
gelen evrak sayılı, TÜBAKKOM 12. dönem yürütme kurulu
ve 24969 gelen evrak sayılı, TÜBAKKOM 12.
toplantısının 20-21 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacağının
dönem yürütme kurulu toplantısının 20-21 Eylül
bildirimine ilişkin yazısı okundu.
tarihlerinde Ankara'da yapılacağının bildirimine
ilişkin yazısı.
Kadın Hakları Merkezine gönderilmesine, O.B.K.V
78
Tüketici Hakları Komisyonu kurulmasının
değerlendirilmesi.
79
Tüketici Hakları Komisyonu kurulmasına, Av. Ümit
Görgülü'nün sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak
belirlenmesine, O.B.K.V
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
306 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content