close

Enter

Log in using OpenID

saat/hafta - Sanko Üniversitesi

embedDownload
MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kodu
Yarıyıl
AKTS
Dersin Adı
(saat/hafta)
(saat/hafta)
(saat/hafta)
MİKROBİYOLOJİ VE
BES118
2. Bahar
3
0
0
4
PARAZİTOLOJİ
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Gözlem, Takım/Grup Çalışması, Deney, Uygulama-Alıştırma, Beyin
öğretme teknikleri
Fırtınası, Diğer.
Dersin
sorumlusu(ları)
Mikroorganizma ve parazitlerin morfolojik ve hücresel özellikleri, üreme, biyokimyasal, hastalık yapma
Dersin amacı
özellikleri ile infeksiyon hastalıklarından korunmayı öğretmek.
1. Öğrenciye mikroorganizmalar ile parazitler hakkında bilimsel ve teknik verilere sahip öğrenim yetisini
kazandırır.
2. Mikroorganizma ve parazitlerin insan sağlığındaki önemini gösterir.
3. Doğada birbirleri ve yüksek yapılı canlılar arasındaki ilişkileri öğretir.
4. Mikroorganizmaların yaşam koşulları, beslenebilme ve üremeyebilme özelliklerini öğretir.
5. Mikroorganizmaların ve parazitlerin hastalık yapma özelliklerini öğretir.
Dersin öğrenme
6. Mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklarını ve kliniğini öğretir.
çıktıları
7. Mikroroganizmaların neden olduğu hastalıkların tanısında örnek alma tekniklerini öğretir.
8. Mikrobiyoloji laboratuarından gönderilen sonuçların yorumlanmasını bildirir.
9. Mikroorganizma ve paraziter infeksiyonlardan korunmanın pratik yöntemlerini öğretir.
10. Öğrenciye çalışacağı kliniğin ve hasta odalarının dezenfeksiyonu ile kullanılan tıbbi malzemelerin
sterilizasyonu hakkında yeterli bilgi verir.
11. Kişinin kendisine ve aile ortamında kişisel hijyen kurallarının gerekliliğini öğretir.
Mikroorganizmaların dünyası, morfolojik tanımları, fiziksel etkenlere karşı davranışları, beslenme,
Dersin içeriği
üreme ve biyokimyasal özellikleri, insanda bulunmaları ve bağışıklık bilgisi ile özel bakteri ve
parazitlerin yaptığı hastalıkları, klinikleri, tedavisi ve infeksiyonlarından korunma bilgisidir.
1. Klinik Mikrobiyoloji-Genel Bakteriyoloji. Prof. Dr. Fethi Serter, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan
2. Klinik Mikrobiyoloji (Özel Bakteriyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları).Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, 1994.
3. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışık Bilimi. Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, 1989.
4. Tıbbi Mikrobiyoloji (Çeviri). Prof.Dr.uvaffak Akman, Prof.Dr. Ekrem Gülmezoğlu, 1966/1982.
5. Genel ve Pratik Mikrobiyoloji. Prof. Dr. Enver Tali Çetin, 1973.
6. Bakteri Genetiği Teorik-Pratik. Prof. Dr. Muvaffak Akman, 1983.
7. Genel Tıp Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Hastalıkları Bilimi. Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, 1983.
8. Temel Mikrobiyoloji. Prof Dr. Mustafa Arda, 1997.
9. Genel Mikrobiyoloji ve İmmunoloji. Prof. Dr. Erol Akan, 1992.
Kaynaklar
10. Tıbbi Mikrobiyoloji. Prof. Dr. Erol Akan, 1993.
11. Klinik Mikrobiyoloji. Prof. Dr. Fethi Serter, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, 1994.
12. Özel Bakteriyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları. Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, 1986.
13. Klinik Viroloji. Prof. Dr. Fethi Serter, Prof. Dr. Demir Serter, 1986.
14. Bağışıklığın Temelleri. Prof. Dr. Ekrem Gülmezoğlu,1983.
15. Temel İmmunoloji. Prof. Dr. Yusuf Özbal, 1994.
16. Klinik Parazitoloji. Prof. Dr. Ahmet Merdivenci, 1984.
17. Tıbbi Parazitoloji. Prof. Dr. (Enver Tali Çetin, Özdem Anğ, Kurtuluş Töreci),1983.
18. Tıp Mikolojisi. Doç. Dr. Emel Tümbay, 1983.
Ders Notu; (kitap olarak) Temel Mikrobiyoloji (Genel Mikrobiyoloji,İmmunoloji, G.Viroloji,Bakteriyoloji ve
Parazitoloji).Yrd. Doç. Dr. Sıtkı Orak, 2006-2007.
Diğer Kaynaklar; 1. Medicl Microbiology. PhD. MD.( E. Jawetz, J. L. Melnick, E. A. Adelberg) 1980.
2. Gen ve Moleküler Biyoloji (Çeviri). Prof. Dr. Altan Günalp, 1965.
3. Fundamentals of Medical Mycology and Bacteriology, 2second edition. Myrvik, Weiser, 1988.
4. Mikrobiyoloji ders Notları. Hacettepe Üniversitesi, 1989.
5. Tıbbi Mikrobiyoloji. Prof. Dr. Erol Akan, 1993.
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Mikrobiyolojiye giriş,
- Mikrobiyolojinin Tarihçesi
- Mikroorganizmaların Sınıflandırılması
2.
Hafta
Bakteri, virus, mantar ve parazitlerin genel özellikleri,
3.
Hafta
Vücudun normal mikrobiyal florası
4.
Hafta
5.
Hafta
6.
Hafta
7.
Hafta
8.
Hafta
9.
Hafta
Klinik örneklerin alınması, taşınması ve saklanması
- Örneklerin Seçimi ve Hastadan Alınması
- Örneklerin Laboratuvara Taşınması
- Kan Örnekleri
- Steril Vücut Sıvısı Örnekleri
- Solunum Yolu Örnekleri
- Kulak Örnekleri
- Göz Örnekleri
- Genital Sistem Örnekleri
- Gastrointestinal Sistem Örnekleri
- Doku, Yara ve Apse Örnekleri
- Üriner Sistem Örnekleri
- Mikrobiyolojik Testler için Kabul Edilmeyecek Örnekler
Sterilizasyon, Antisepsi ve dezenfeksiyon,
- Temel İlkeler ve Tanımlamalar
- Dezenfeksiyon Yöntemleri ve Dezenfektan Seçiminde Prensipler
- Antiseptik Ajanlar ve Kullanımları
- Sterilizasyon Yöntemleri
- Sterilizasyon Aşamaları ve İzlem
Mikrobiyolojik tanı yöntemleri
- Doğrudan Mikrobiyolojik Testler
- Makroskobik/Mikroskobik İnceleme
- Kültür ile Etkenin İzolasyonu
- DoğrudanTanıda Kullanılan İmmünoserolojik Testler
- Moleküler Yöntemler
- Dolaylı Mikrobiyolojik Testler
- İmmünserolojik Testler
Antimikrobiyal ilaçlar
- Antimikrobiyal İlaçlar ve Etki Mekanizmaları
- Antibakteriyel İlaçlar
- Antimikobakteriyel İlaçlar
- Antiviral İlaçlar
- Antiparaziter İlaçlar
- Antifungal İlaçlar
- Antibakteriyel İlaçlara Karşı Direnç Gelişimi
- Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri
I.ARA SINAV
Konak Parazit İlişkisi, Konak ve Mikroorganizmaya ait Faktörler
Temel İmmunoloji ve Bağışıklık
- Tanımlar ve Genel Özellikler
- İmmün Sistemin Temel Unsurları
- Doğal ve Edinsel Bağışıklık
- İmmünolojik Terimler
Hümoral, Hücresel Bağışıklık ve Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları Aşılar ve Aşı Uygulamaları
- İmmünojen, Antijen, Epitop
- Antikorlar (İmmünoglobulinler)
- Hümoral İmmün Yanıt Tipleri ve Evreleri
- Antijen Antikor Reaksiyonları
- Kompleman
2
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
- İmmünolojik Terimler
- T hücrelerinin Antijenleri Tanıması
- T Lenfositlerinin Olgunlaşması
- Tip-I Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu
- Tip-II Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu
- Tip-III Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu
- Tip-IV Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu
- Aktif İmmünizasyon
- Bakteriyel ve Viral Aşılar
- Aşı Etkileşimleri
- Aşı Takvimi
- Çocukluk Çağı Aşı Uygulamaları
- Erişkin Aşı Uygulamaları
- Seyahat Durumunda Aşı Uygulamaları
- Pasif İmmünizasyon
Hava Kaynaklı Enfeksiyonlar ve Etkenleri
Gıda ve Su Kaynaklı Enfeksiyonlar ve Etkenleri
Cinsel yolla Bulaşan Hastalıklar ve Etkenleri
Yara ve deri Enfeksiyonları ve Etkenleri
Artropod Kaynaklı Enfeksiyonlar ve Etkenleri
Kan ve Kan Bileşenlerinin Transfüzyonu ile Bulaşan Enfeksiyonlar
Biyolojik Savaş Ajanları
Hastane Enfeksiyonları
- Hastane Enfeksiyonları: Tanımlar ve Epidemiyoloji
- Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin İşleyişi
- Enfeksiyon Kontrolüne Yönelik Sürveyans
- İzolasyon Önlemleri
- El Hijyeni
- Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Kontrolü
- Hastanelerde Akılcı Antibiyotik Kullanımı
- Hastanelerde Atık Yönetimi
II. ARA SINAV
YARIYIL SONU SINAVI
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Sayısı
Sayısı
Katkı Payı
Süresi
Toplam İş Yükü
3
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve
bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta
dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme.
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve
programını geliştirebilme.
3.
Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
4.
Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin,
toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptayabilme, değerlendirebilme. Edinmiş olduğu
bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme.
5.
Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak
beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri
geliştirebilme.
6.
İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum
sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme.
7.
Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar
uygulamaları yapabilme, yorumlara ve yasal düzenlemelere göre değerlendirebilme.
8.
İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve
sürdürülmesine yönelik kavramlara sahip olabilme.
9.
Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamalara
katılabilme doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanabilme, gerekçeler ve kanıtlar
sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm
ekip elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilme.
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1. Düşük
2. Düşük/orta
4
3. Orta
4. Yüksek
5. Mükemmel
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
278 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content