close

Enter

Log in using OpenID

ASO Başkanı Özdebir ve ATO Başkanı Bezci, üçüncü çeyrekte

embedDownload
Rakamlar üzdü
ASO Başkanı Özdebir ve ATO Başkanı Bezci, üçüncü çeyrekte
büyüme rakamlarının düşük çıkmasını değerlendirdi
“Burada bir yanlışlık olmalı”
Bezci
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, üçüncü
çeyrekteki büyüme rakamlarına ilişkin, “Biz zaten
2 0 1 4 ’ten umudu kesmiştik. Durgunluktan çıkmaya
çalışan ABD’nin bile yüzde 3 büyüdüğü bir ortamda biz
ancak yüzde 3 büyüyebiliyorsak burada bir yanlışlık
olmalı” ifadelerini kullandı. Düşük büyümenin kon­
jonktüre! olduğunu belirten ATO Başkanı Salih Bezci
de “Düşük büyüme tüm dünyanın sorunu” dedi. » 5 ’te
A
nkara Sanayi Odası (ASO) Baş­
kanı Nurettin Özdebir, üçüncü
çeyrekteki büyüme rakamlarına
ilişkin, "Biz zaten 2 0 1 4 'te n umudu
kesmiştik. Durgunluktan çıkmaya ça­
lışan ABD'nin bile yüzde üç büyüdüğü
bir ortamda biz ancak yüzde üç büyüyebiliyorsak burada bir yanlışlık olmalı"
ifadelerini kullandı. Düşük büyüm enin
konjonktüre! olduğunu belirten ATO
Başkanı Salih Bezci de “Düşük büyüme
tüm dünyanın sorunu” dedi.
Ö zdebir, im alat sanay isind e y ılın
ü çü n cü çeyreğinde b ü y ü m e n in
yüzde 2,2'd e k alm asın ın bu alandaki
ivme kaybını açıkça ortaya koyduğu­
nu belirterek , "Bizi a rtık im alat sa n a ­
y isin d ek i b ü y ü m e n in g en el b ü yü m e
h ız ın ın üzerinde olm ası teselli e tm e ­
m ektedir. Bizi e n ço k e n d işele n d iren
k o n u ise e k im ayında y a t ın ın m alları
ü retim in d e m eydana g e le n düşüştür.
Bu bizim g e lece k tek i büyüm em izi de
olum suz e tk ile y ece k tir" d eğ erlen d ir­
m esinde bulundu.
Ekonomide son çeyrekte canlanma
beklentilerinin olmadığını ifade eden
Özdebir, şunları kaydetti:
"Biz zaten 2 0 1 4 'te n umudu kes­
miştik. Durgunluktan çıkmaya çalışan
ABD 'nin bile yüzde üç büyüdüğü bir
oltamda biz ancak yüzde üç büyüvebiliyorsak burada bir yanlışlık olmalı. Sa­
nayinin finansman sorunları çözülme­
den, kredi faizleri bu kadar yüksekken,
yatırımın önündeki bürokratik engeller
yatırım maliyetlerini yükseltirken ve
yüksek istihdam maliyetleri ortada
iken sanayici nasıl yatırını yapsın?
Düşük faiz döneminde doğru ekonomik
politikalar ve tedbirlerle ülkemizdeki
yatırımlar canlandırılabilir, ülkemizin
üretim kapasitesi artırılabilirdi. Ne
azık ki biz bu fırsatı da kaçırdık. Güçlü
ankalanmız, dışarıdan yüzde 1,5'ten
sendikasyon kredisi sağlıyor, ülkemizin
en değerli, en güçlü şirketlerine yüzde
7'den kredi kullandırıyorlar. KOBİ'ler
/\S0 Başkanı Özdebir ve ATO
Başkanı Bezci, üçüncü çeyrekte
büyüme rakamlarının düşük
çıkmasını değerlendirdi
ise yüzde 12 15'ten kredi kullanabili­
yorlar. Bu düşük faiz ortamında banka
kredi faizlerindeki yüksekliği anlamak
mümkün değildir."
Ankara Ticaret Odası (ATO)
Y önetim Kurulu Başkanı Salih Bezci,
Türkiye’nin 2 0 1 4 yılı üçüncü çeyreğin­
de yüzde 1,7 ile beklentilerin altında
bir büyüme oranı sergilediğini söyledi.
Düşük büyümenin konjonktüre] oldu­
ğunu belirten Bezci, “Düşük büyüme
tüm dünyanın sorunu1' dedi.
-
Sonuçları değerlendirdi
ATO Başkanı Bezci, Türkiye İstatis­
tik Kurumu (TÜİK) tarafından açıkla­
nan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
2 0 1 4 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını
değerlendirdi. Bezci, üretim yöntemiyle
G SY H ’n m sabit fiyatlarla yüzde 1 ,7 ’lik
artışla 3 3 milyar 5 3 0 milyon lira, cari
fiyatlarla ise yüzde 10,6'lık artışla 4 6 4
milyar 6 5 4 milyon liraya yükseldiğini
kaydetti. Türkiye’n in bu yılın ilk iki
çeyreğinde sırasıyla 4,8 ve 2,2 oranla­
rında büyüdüğünü hatırlatan Bezci, “
Yüzde 1,7 beklenenden küçük bir oran
ancak Türkiye ekonomisinin 2 0 0 9 ’daki
küçülmenin ardından, 2 0 0 9 yılının son
çeyreğinden bu yana tam 20 çeyrektir
kesintisiz büyüm esini sürdürdüğünü
dikkate almak gerekir” dedi.
Türkiye’n in gerek bölgesinde
yaşanan sıcak gelişmelerin ekonomiye
yansıması gerekse dünya ekonom isin­
deki yavaşlamanın dış ticarete etkileri
nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini
anlatan Bezci, sözlerini şöyle sürdürdü:
İstihdam alanı açılmalı
“Büyüme beklenenden düşük sevi­
yede geldi diye üzülmemek, Türkiye ke­
sintisiz büyümesini sürdürüyor diye de
sevinmemek gerekiyor. İçinde bulun­
duğumuz durumun tahlilini net bir şe­
kilde yapıp, 2 0 2 3 hedeflerine ulaşmak
için yapısal ve eylemse! olarak yap­
mamız gerekenleri vakit geçirmeden
uygulamaya koymalıyız. Türkiye düşük
büyümeyi kabullenmeme] id ir. Her dört
işsizden birinin genç işsiz olduğu ve
gençlerimize istihdam alanları açmamız
gerektiği ortadadır. Sayın Başbakanımız
tarafından açıklanan yapısal dönüşüm
programının kalan bölümleri de bir an
önce deklare edilmeli ve yapısal dönü­
şüm tamamlanmalıdır. Türkiye’yi büyü­
yen, ekonomide dışa bağımlı olmayan,
dış ticaret ve döviz açığı vermeyen bir
ülke haline getirmemiz gerekiyor”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content