close

Enter

Log in using OpenID

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir

embedDownload
DARALMA
UYARISI
A nka ra Sanayi O dası (A S O ) Başkanı
N urettin Ö zdebir, “E ğer e k o n o m id e güven
artırıcı te d b irle r bir an ö n ce alınm azsa
e k o n o m id ek i gidiş, ilk çeyrekte eko no m ik
daralm ayı da be rab erin d e g e tire b ilir”
dedi. Ö zdebir, A S O ’nun M art ayı m eclis
to p la n tısın d a y a p tığ ı konuşm ada, küresel
e k o n o m id e yeni d e n g e arayışlarının sür­
dü ğün ü söyledi. » 5 ’te
Tedbirler alınmazsa
daralma yasanır
NURETTİN
ÖZDEBİR:
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Eğer ekonomide güven artırıcı tedbirler bir an
önce alınmazsa, ekonomideki gidiş, ilk çeyrekte ekonomik daralmayı da beraberinde getirebilir dedi
"
nkara Sanayi Odası Başkanı Nu­
rettin Özdebir, ASO’nun mart
ayı meclis toplantısında yaptığı
konuşmada, küresel ekonomide yeni
denge arayışlarının sürdüğünü söyledi.
Küresel ekonomide yeni denge­
ye ulaşmanın çalkantılı bir dönem­
den geçileceği anlamına geldiğini ve
Türkiye'de de bu dönemin ilk dalgaları­
nın hissedilmeye başlandığım anlatan
Özdebir, ABD'de faiz artırımı beklentisi
arttıkça doların tüm para birimleri kar­
şısında olduğu gibi Türk Lirası'na karşı
da değer kazandığını ifade etti.
A
Nurettin
Özdebir J
* * T
J' r
.
'
Para politikası hataları
Dünya ekonomisi yeni bir denge­
ye yönelirken, Türkiye ekonom isin­
de de yeni bir dengenin kurulması
gerektiğini dile getiren Özdebir, “İlk
yapılması gereken, geçm işin politika
hatalarını aoğru tespit edip, bu hata­
lardan dersler çıkarmaktır. Bu hata­
ların başında, para politikası hataları
gelm ektedir” diye konuştu.
Özdebir, 2 0 0 1 krizinden sonra
gelindiğini ve dünyanın gireceği yeni
dengede bu politikanın sürdürülemeyeceğini savundu.
Çok geç kalınmış olsa da ekonomi
yönetim inin doğru yola yönelmekte
olduğunu gördüklerini anlatan Öz­
debir, “Ekonomi yönetim i de saııaileşm enin önem inden bahsetmeye
aşlamıştır. Bu durum, memnuniyet
verici bir gelişmedir. Ancak sanayi­
leşme politikalarının dizayn edilme­
sinde başta KOBİ tem silcileri olmak
üzere reel sektör tem silcileri de yer
almalı, reel sektörün görüşleri dikka­
te alınmalıdır” dedi.
E
“Ekonomi daralabilir”
uygulanan yüksek faiz düşük kur
politikasının, ekonomide ve sanayi­
de önem li hasarlara yol açtığını öne
sürerek, sanayiyi, üretimi ve yatırım ı
cezalandıran bu politikanın sonuna
Türkiye’nin 2014 büyüme beklenti­
sine de değinen Özdebir, kişisel olarak
yüzde 2,8 seviyesinde büyüme bekledi­
ğini söyledi.
Bu yılın ilk çeyreğindeki görünü­
mün parlak olmadığına dikkati çeken
Özdebir, “Eğer ekonomide güven
artırıcı tedbirler bir an önce alınmazsa,
ekonomideki gidiş, ilk çeyrekte ekono­
mik daralmayı da beraberinde getirebi­
lir” görüşünü dile getirdi.
içinde bulunulan ortamda ekono­
mik tedbir almanın çok zor olduğu­
nu belirten Özdebir, seçimden sonra
yeni hükümet kurulması ve hükümet
programının hazırlanmasının zaman
alacağım ve ardından da bütçe çalışma­
larının başlayacağını söyledi. Özdebir,
bu şartlarda 2015'in yüzde 2 civarında
büyümeyle kapatılmasının bile zor
göründüğünü ileri sürdü.
“Etkili çalıştırılmak”
Cari işlem ler açığını kapatmak
için tasarrufların arttırılm ası ge­
rektiğinin söylendiğini hatırlatan
Özdebir, geliri artırmadan bu tedbire
başvurulmasının, iç talebi zayıflatmak
ve büyümeyi daha da yavaşlatmak
anlamına geldiğini ifade etti. Özde­
bir, “İç piyasanın haksız dış rekabet­
ten korunması için piyasa denetim
ve gözetim inin mutlaka etkili bir
biçimde çalıştırılm ası gerekm ektedir”
değerlendirmesinde bulundu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
65 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content