close

Enter

Log in using OpenID

30.12.2014 - Ankara Sanayi Odası

embedDownload
Merkez Bankası'nın indirmemekte direndiği faizlere sanayicinin isyanı
sürüyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Ozdebir. "Bankalar cok
düşük maliyetle topladıkları fonları müşterilerine yüksek maliyetle satıyor.
KOBİ'ler söz konusu olduğu zaman bu rakamlar uçuyor" dedi.
Fedakarlık olmazsa
müşteri olma;
Bu şartlar altında reel
sektörün sıkışmasının
finans sektörünü de olumsuz
etkileyeceğini ifade eden Ö zdebir. sattıkları parayı tahsil
edememelerinin bankalar
açısından sıkıntı oluştura­
cağını söyledi. Bankaların,
karlarından fedakarlık
etmedikleri takdirde müşteri
bulamayacaklarını savunan
Özdebir. “Genel yapısı itiba­
rıyla bankacılık sektörünün
batığı olmadığı müddetçe kar
etmemesi m ümkün değil. He­
pimiz aynı geminin içindeyiz.
Mühim olan gemiyi yüzdürm ektir" diye konuştu.
O
ş dünyasından bankalara sert faiz
eleştirisi geldi. Finans kuruluşlarının
y urtdışından sağladığı sendikasyon
kredilerini düşük m aliyetlerle ithal
etm esine karşın y utiçinde kat kat fazla
faizle m üşterilerine sunduklarına dikkat
çeken Ankara Sanayi Odası (A S O ) Başkanı
N urettin Özdebir, özellikle KOBİ'lerin
bundan bü yük zarar gördüğünü söyledi.
Ö zd e b ir yaptığı açıklamada. M erkez Ban­
kasının sıkı para politikası uyguladığını
belirterek, kurlardaki oynaklık açısından
bakıldığında bu politikanın doğru olarak
görülebileceğini ifade etti.
İ
KREDİ İHTİYACI ACİLEN KARŞILANMALI
Enflasyon açısından değerlendirildiğin­
de ise politikayı yanlış bulduğuna işaret
eden Özdebir, “Çünkü zaten piyasada ta­
lep yo k " dedi. Sayıları az olmasına karşın
Türkiye'deki bü yük işletmelerin ihracatın
yü zd e 60 'ın ı gerçekleştirdiğini belirten
Özdebir. küçük işletmelerin vadelerinin
çok uzadığını belirterek. 5 -6 aylık vadeler
norm al kabul edildiğinin altını çizdi. İşlet­
melerin likidite batağı içinde bulunduğu
uyarısını yapan Özdebir. sanayi kesiminin
acilen işletme ve özkay nak sermayeleri
ile ilgili sıkıntılarına çözüm bulunması
gerektiğini vurguladı. Özdebir. özellik­
le endüstriyel ürün üreten sanayicinin
finansman ihtiyacının karşılanmasının
önem ine dikkati çekti.
BANKALAR 10 KATINA SATIYOR
Özdebir. düşük faizli ve piyasadaki
şartlarına uygun vadelerde finansman im ­
kanının sağlanması gerektiğini dile getir­
di. Bankaların, kullandırdıkları kredilerin
büyük bir kısmının y u rt dışından sağlanan
fonlar ve sendikasyon kredilerinden oluş­
tuğunu belirten Özdebir, "Fon kredilerinin
Türkiye'deki bankalara maliyeti yüzde
0 ,6 -0 ,8 , sendikasyon kredilerinin ise 1,5
civarında. A m a en prestijli müşterilerine
bile d ö viz cinsinden y ü zd e 6-7'den kullan­
dırıyorlar. K O Bİ'ler söz konusu olduğunda
bu rakamlar uçuyor. Yüzde T in altında mal
ettiğin bir krediyi sen hangi vicdanla y ü z ­
de 6 ile satıyorsun" dedi. ■ e k o n o m i SERVİSİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
108 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content