close

Enter

Log in using OpenID

b - EBA

embedDownload
GAZİ ANADOLU LİSESİ 10.SINIFLAR OSMANLI TARİHİ
1.DÖNEM 1.SINAV SORULARI (B)
17/11/2014
ADI SOYADI:
SINIFI NUMARASI:
A) Aşağıdaki ifadelerin boş kısmına doğruysa "D",
yanlışsa "Y" yazınız.(10 PUAN)
1-İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan
Mehmet’tir.( )
2-Anadoluda Türk siyasi birliğini büyük ölçüde ilk sağlayan
Yıldırım Beyazıt’tır.( )
3-Altın Orda Cengiz Hanın torunu Hulagu han tarafından
kurulmuştur.( )
4-Sazlıdere Savaşı ile Edirne Osmanlının eline geçmiştir.( )
5-İlk Medreseye Kayserili Davut atanmıştır.( )
2. Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını Çelebi Mehmet döneminde
Venedikliler ile yaptı ve Osmanlı yenildi fakat tersane ve gemi
yapımına son sürat devam edildi .
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Çelebi Mehmet'in fetret dönemine son verdiğinin
B) Venedik donanmasının güçlü olduğunun
C) Osmanlı Devleti'nde denizciliğe önem verildiğinin
D) Venedik'in Osmanlı Devleti'nden ayrıcalık elde ettiğinin
E) Venediklilerin Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı Seferleri'ne
öncülük yaptığının
1-Osmanlı Beyliğinin Bizans’la yaptığı ilk savaş
1302…………………………..savaşıdır.
3. Orhan Bey döneminde meydana gelen gelişmelerden bazıları
şunlardır:
I. Divan teşkilatının kurulması
II. İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması
III. Kadı ve subaşıların görevlendirilmesi
IV. Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordunun oluşturulması
Bu bilgilere göre Orhan Bey döneminde hangi alanda bir
düzenleme yapıldığı söylenemez?
2-Padişahlardan……………………………savaş alanında şehit olan ilk
ve tek Osmanlı padişahıdır.
A) Yönetim
D) Ticaret
3-Ankara Savaşının en önemli sebebi Timur ile Yıldırım Beyazıt
arasındaki………………………mücadelesidir
.
4-……………………………..Beyliği Osmanlıya katılan ilk beyliktir.
4. Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de uyguladığı
iskân politikasının özelliklerinden bazıları şunlardır:
I. Zorunlu bir gerekçe olmadan eski yerleşim yerine dönmenin
yasak olması
II. Yeni bölgelere yerleştirilen halktan bir süre vergi alınmaması
III. Yeni bölgelere yerleştirilen halkın ihtiyaç duyduğu konutların
devlet tarafından yapılması
Bu bilgilere göre iskân politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Balkanların Türkleşmesi teşvik edilmiştir.
B) Balkanların etnik yapısı değişikliğe uğramıştır.
C) Bölgede Türklerin kalıcı olması amaçlanmıştır.
D) Hıristiyan halka yöneticilerini seçme hakkı tanınmıştır.
E) Rumeli'de İslamiyet’in yayılmasına ortam hazırlanmıştır.
B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri
doldurunuz
(15 PUAN)
5-İlk düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulan
…………………………………dir.
C)Aşagıdaki olaylar hangi Osmanlı padişahı döneminde
gerçekleşmiştir.Yazınız(15 PUAN)
1-Venediklilerle ilk deniz savaşının yapılması?
2-II.Kosova ve Varna savaşı?
3-İznik’te ilk medresenin kurulması?
4-Osmanlı Beyliğinin bağımsız hale gelmesi?
5-Niğbolu Zaferi?
D)Aşagıdaki kavramları açıklayınız(20 PUAN)
1-Lonca Örgütü
2-Tahrir Defteri
3-Devşirme
4-Vakıf
B) Eğitim
E) Adalet
C)Askeri
5. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde meydana gelen
- Karesi Beyliği'nin ortadan kaldırılması
- Çimpe Kalesi'nin Bizans İmparatorluğu'ndan geçici üs olarak
kullanılmak üzere alınması
gibi gelişmelerle ilgili olarak;
I. Devlet örgütleri oluşturulmuştur.
II. Anadolu Türk siyasal birliğini sağlamak için çalışılma
yapılmıştır.
III. Rumeli'ye geçilmiştir.
IV. Haçlı ordularıyla mücadele edilmektedir.
V. Balkanlarda iskan politikası uygulanmaktadır. yargılarından
hangileri savunulabilir?
A) I, II ve III
D) I, III , V
B) III ve V
C) IIve IV
E) II ve III
5-Adet-i Ağnam
E)Aşağıdaki sorularda doğru şıkkı işaretleyiniz?(15
PUAN)
1.Ankara Savaşı'nı kazanan Timur ölünce kurduğu devlet kısa
sürede yıkıldı. Savaşı kaybeden Osmanlı Devleti ise varlığını uzun
süre devam ettirdi.
Timur İmparatorluğu'nun kazandığı askeri başarılara rağmen
yıkılması,Osmanlı Devletinin sarsılmasına rağmen yıkılmaması
ve daha da güçlenmesi Osmanlı Devleti'nin hangi özelliğinin
bir göstergesi olarak kabul edilebilir?
A) Beylikler arasında birliğin sağlanması
B) Devlet örgütünün sağlam temellere dayalı olması
C) Hükümdarların çok yetenekli olması
D) Veraset kavgalarının sona ermesi
E) Denizciliğin önem kazanması
F)Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.(20 PUAN)
1-Okuduğunuz ilk kitabın adını ,yazarın adını ve Osmanlı Tarihi
ile ilgili size kazandırdıkları bilgileri kısaca yazınız.
NOT:Yazım ve noktalama kurallarına uyum(5 PUAN)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
571 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content