close

Enter

Log in using OpenID

1) Atatürkçülüğün özelliklerini ve bu doğrultuda yapılan

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARACAÖREN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
11/B SINIFI İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV SORULARI
ADI SOYADI
SINIFI - NO
ALDIĞI
PUAN
RAKAMLA
YAZIYLA
1) Atatürkçülüğün özelliklerini ve bu doğrultuda yapılan uygulamaları aşağıdaki örneği de dikkate alarak tabloda boş
bırakılan yerleri doldurunuz? (her boşluk 2 puandır.) (10 P)
Atatürkçülüğün Özellikleri
Örnek :İç ve dış sömürüye karşıdır.
Kadın-erkek eşitliğini savunur.
Örnek Uygulama
Kapitülasyonların kaldırılması
Kurtuluş Savaşının kazanılması
Milli egemenlik esastır.
Laikliğin anayasaya girmesi
Yeniliğe açıktır.
2)17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplandırınız?(10 P )
a)Medeni kanun, ___________ve _____________hukuku ile ilgilidir. (2 p)
b) Medeni Kanunun Türk kadınına sağladığı haklar nelerdir? ( 3 tanesini yazınız.) (6 p)
c)Osmanlı 'da Medeni Kanun Ahmet Cevdet Paşa'nın başkanlığında oluşturulan Mecelle adı verilen kanunla geliştirildi ve sistemli
hale getirildi. ( D ) ( Y ) (2 p)
3)Laik devlet yolunda 3 Mart 1924'te Halifeliğin kaldırılması ile birlikte yapılan inkılaplar nelerdir?(8 P)
4)Cumhuriyet döneminde Türk kadınına sağlanan siyasi haklar nelerdir? Tarihleriyle birlikte yazınız? (6 P )
5)Ekonomi alanında yapılan inkılaplardan 5 tanesini yazarak Kabotaj Kanunu hakkında bilgi veriniz? (10 P)
6) Aşağıda cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız? ( her boşluk 2 puan) (20 p)
1924 Anayasası, İş Bankası, Terakkiperver Cumhuriyet, TBMM, Merkez Bankası, 1937, Teşkilat-ı Esasiye (1921 ),
1928, Nutuk, Cumali Ordugahı , Lozan Barış Antlaşması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Ankara, 3 Mart 1924 , Aşar ,
Cumhuriyet, 1 Kasım 1922 , Serbest Cumhuriyet.
A) 13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen tek maddelik bir yasa ile __________________Türkiye'nin başkenti olurken
29 Ekim 1923'te _______________________ilan edildi.
B) Kapitülasyonlar _____________________________ile kaldırılmıştır.
C)Siyasi alanda yapılan ilk inkılap olan Saltanat ________________________kaldırılmıştır.
D) ________________________fırkası Atatürk'ün desteğiyle Fethi Okyar tarafından kurulmuştur.
E)_________________________, Atatürk'ün 1919- 1927 yılları arasındaki olayları belgelere dayalı anlattığı eseridir.
F) Devletin en önemli gelir kaynaklarından olan ve Müslüman çiftçilerden 10/1oranında alınan ürün vergisi yani
_________________________Tarımın geliştirilmesi için kaldırılmıştır.
G)1924'te Türk ekonomisini ve sanayisini geliştirmek amacıyla __________________________kurulmuştur.
H)I. İnönü Savaşı'ndan sonra kabul edilen_____________________________Kanunu Türkiye Cumhuriyetinin İlk anayasadır.
I) Atatürk ilkeleri 1924 Anayasası'nın _____________________yılında yapılan değişik ile anayasa eklenmiştir.
7)Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına ise (Y) yazınız. (10 p)
( )Harp Okulu yılları Atatürk'ün siyasi fikirlerinin oluşmaya başladığı dönemdir.
( )Atatürkçü Düşünce sisteminin oluşmasında M.Kemal'in aile ve yetişme ortamı , eğitim hayatı ve okuduğu kitaplar etkili olmuştur.
( )Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya , 24 Kasım 1934'te ''Atatürk'' soyadı verilmiştir.
( )Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Fethi Okyar tarafından kurulmuştur.
( )Misak-ı İktisadi kararları İzmir İktisat Kongresi'nde alınmıştır ve Ekonomik Kalkınma yemini anlamına gelmektedir.
8) Aşağıda rakamlarda belirtilen kavramları, harflerle gösterilen açıklamalardan uygun olanlarıyla eşleştiriniz?(10 P)
(
(
(
(
(
)1.Nutuk
)2.Terakkiperver Cumhuriyet fırkası
)3.İsviçre
)4.Namık Kemal
)5.Harf İnkılabı
A. Şeyh Sait isyanı sonucu kapatıldı.
B. 3 Mart 1924
C.Atatürk'ün isteğiyle yakın arkadaşı tarafından kuruldu.
D. Atatürk 1919- 1927
E. Vatan , hürriyet ve meşrutiyet
F.1 Kasım 1928
G. Kabotaj Kanunu
H. Medeni Kanun
Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( Her biri 2 Puan) ( 16 P )
I. Millet Mekteplerinin açılması
II. Latin harflerinin kabul edilmesi
III. Medreseleri kapatılması
IV. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
V. Tevhid-i Tedrisat Kanun’un kabul edilmesi
9) Yukarıdakilerden hangisi, eğitim ve öğretim alanındaki
yeniliklerle ilişkili değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
13) Türkiye’de, Şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen Olayı,
aşağıdakilerden hangisinin bir süre için ertelenmesine
neden olmuştur?
A) Çok partili demokratik hayata geçilmesinin
B)Devletçilik politikasının
C)Dış ticarete ağırlık verilmesinin
D)Kadınlara siyasal haklar tanınmasının
E)Milletler Cemiyeti ile ilişki kurulmasının
10) ‘‘Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler ve
mensuplar memleketi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti
her alanda doğru yolu gösterecek, uyaracak güçtedir.’’
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri, öncelikle aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmuştur?
A)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
B)Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
C)Kadınlara siyasal haklar tanınması
D)Medreselerin kapatılması
E)Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kapatılması
14) Atatürk, ‘‘ Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından,
ilerlemelerinden yararlanılacaktır, ancak temel içimizden
çıkarılmalıdır.’’ demiştir.
Atatürk bu sözleriyle eğitimin nasıl olmasını istemiştir?
A)Zorunlu
B)Mesleğe hazırlayıcı
C)Çağdaş ve milli
D)Demokratik
E)Eşitlik sağlayıcı
11) TBMM’yi, halifeliği kaldırmaya zorlayan en önemli
neden aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Halifenin kendini devlet başkanı gibi görmesi
B) Halifelik ile Cumhuriyet rejiminin bağdaşmaması
C) Hilafetçilerin TBMM’deki bazı faaliyetlerini artırmaları
D) Halifeye bazı çevrelerce siyasi haklar tanınmak istenmesi
E) İnkılapların yapılması için halifelik engelinin aşılması
gereği
12) Mustafa Kemal 13 Ağustos 1923’te II. TBMM’de yapmış
olduğu bir konuşmada ‘‘…Yeni Türkiye Devleti bir halk
devletidir, halkın devletidir. Geçmiş kurumlar ise bir şahıs
devleti idi. Şahısların devleti idi.’’ demiştir.
Mustafa Kemal bu görüşleri ile Yeni Türk Devleti’nde,
I.Cumhuriyet
II. Ulusal egemenlik
III. Demokrasi
kavramlarından hangilerini ön plana çıkarmaya
çalışmıştır?
A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve III D)II ve III E)I, II, III
15) Atatürkçü düşünce sistemi için,
I. İlkeler birbirinden ayrı değerlendirilmelidir.
II. Tam bağımsızlık hedeflenmiştir.
III. Sınıfsal egemenlik savunulmuştur.
IV. Devlet hayatında akıl ve bilim rehber edinilmiştir.
gibi yargılarından hangilerinin olduğu savunulamaz?
A)I ve II B)I ve III C)II ve III D)I, II ve III E)II, III, IV
16) Mustafa Kemal Paşa İzmir İktisat Kongresi’nin açılışında
yaptığı konuşmada ‘‘Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük
olursa olsun ekonomik zaferler ile taçlandırılmadıkça kazanılan
zaferler kalıcı olmaz, az zamanda söner.’’ demiştir.
Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinden Lozan Konferansı’na katılan
devletlere nasıl bir mesaj vermeye çalıştığı savunulabilir?
A)Osmanlı borçlarının ödeneceği
B)Ekonomik bağımsızlıktan ödün verilemeyeceği
C)Azınlık haklarının reddedildiği
D)Askeri ve siyasi zaferlerin küçümsendiği
E)Tek amacın ekonomik bağımsızlık olduğu
Sınav Süresi: 40 dk.dır.
BAŞARILAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
420 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content