close

Enter

Log in using OpenID

24 haziran 2014

embedDownload
Karar
No
Konu
Karar
Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri
konular hakkında Yönetim Kurulu'nu
3310 bilgilendirmesi.
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.
Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla
3311 Yemin Töreni
gerçekleştirildi.
Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 16.06.2014 tarihli,
Av.B. Ü.'ye tebligat yapılamaması hakkındaki
bildirimini içerir yazısı okundu.
Baromuz levhasına kayıtlı Av.B. Ü.'nün baromuza
bildirdiği adreslerden ulaşılamadığı yapılan tespitte
de adreste baromuz levhasına kayıtlı işyeri
adresinde 5 yıldır S. Ö. T. isimli bir şahsın oturduğu
tespit edildiği, Av.72/1-c md. göre "3 ay içinde baro
bölgesinde bir büro açılmamış veya büronun
kapatılmış" olması halinin levhadan silinmeyi
gerektirdiği, aynı maddenin 3.fıkrasında "baroya
bildirilen büro terkedilmiş ve yenisi bildirilmemiş ise
Av.Kanunu 71.md. göre avukatın dinlenmesinden
vazgeçilebilir" hükmünün yer aldığı, bu nedenle her
ne kadar Av.71.md. gereğince savunması ve
dinlenmek üzere çağırılması gerektiği bildirilmiş ise
de Av.Kanunu 72/3 gereğince çağırılmasından
vazgeçilmesine ve levhadan silinmesine, tespite
Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın
16.06.2014 tarihli, Av.B. Ü.'ye tebligat ilişkin evrakların sicil dosyası içerisinde
saklanmasına,gereği için Ruhsat İşleri Birimi'ne
yapılamaması hakkındaki bildirimini
tevdiine O.B.K.V.
3312 içerir yazısı.
Av.S. K.'nın 20.06.2014 tarih 16868 gelen evrak
sayılı, arabuluculuk eğitim çalışması yapılması
isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu.
Av.S. K.'nın 20.06.2014 tarih 16868
gelen evrak sayılı, arabuluculuk eğitim
Gerekli görüşmeleri yapmak üzere Av.Dilek
çalışması yapılması isteminin
DEMİR'in görevlendirilmesine O.B.K.V.
3313 bildirimine ilişkin yazısı.
Av.H. Ç.'nın 23.06.2014 tarih 17041 gelen evrak
sayılı, İzmir Arabulucular Derneği'nin Genel Kurul
için salon tahsisi isteminin bildirimine ilişkin yazısı
okundu.
Av.H. Ç.'nın 23.06.2014 tarih 17041
gelen evrak sayılı, İzmir Arabulucular
Derneği'nin Genel Kurul için salon
tahsisi isteminin bildirimine ilişkin
3314 yazısı.
Av.H. Ç.'nın 23.06.2014 tarih 17041
gelen evrak sayılı, İzmir Arabulucular
Derneği'nin Genel Kurul için salon
tahsisi isteminin bildirimine ilişkin
3314 yazısı.
Av.Nergiz Tuba ASLAN,Av.Dinçer
ÇALIM ve Av.Z.Sedef ÖZDOĞAN'nın
23.06.2014 tarih 17052 gelen evrak
sayılı, İzmir 1.Ağır Ceza
Mahkemesi'nde yaşadıkları sorunun
3315 bildirimine ilişkin yazısı.
Talebin kabulü ile 04.0.2014 günü saat 13.00-17.00
saatleri arasında Merkez Baro 3.kat konferans
salonunun tahsisine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne
tevdiine O.B.K.V.
Av.Nergiz Tuba ASLAN,Av.Dinçer ÇALIM ve
Av.Z.Sedef ÖZDOĞAN'nın 23.06.2014 tarih 17052
gelen evrak sayılı, İzmir 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde
yaşadıkları sorunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.
İzmir 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma
makamında yer alan monitörün temini yönünde Yazı
İşleri Müdürü'nün görevlendirilmesine O.B.K.V.
Elektrik Mühendislari Odası'nın 23.06.2014 tarihli
16972 gelen evrak sayılı, İzmir Bölgesi Enerji
Forumu'na yönelik 26.06.2014 tarihinde yapılacak
olan ilk hazırlık toplantısının davetinin bildirimine
ilişkin yazısı okundu.
Elektrik Mühendislari Odası'nın
23.06.2014 tarihli 16972 gelen evrak
sayılı, İzmir Bölgesi Enerji Forumu'na
yönelik 26.06.2014 tarihinde yapılacak
olan ilk hazırlık toplantısının davetinin Değerlendirilmek üzere Kent ve Çevre Komisyonu'na
gönderilmesine O.B.K.V.
3316 bildirimine ilişkin yazısı.
Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı''nın 23.06.2014 tarihli
16971 gelen evrak sayılı, Dikili Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin 06.06.2014 tarih 2012/192 E. sayılı
yazısının bildirimine ilişkin yazısı okundu.
Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı''nın
23.06.2014 tarihli 16971 gelen evrak
sayılı, Dikili Asliye Hukuk
Res'en soruşturma açılmasını gerektirir bir husus
Mahkemesi'nin 06.06.2014 tarih
2012/192 E. sayılı yazısının bildirimine bulunmadığından yapılacak bir işlem olmadığına
O.B.K.V.
3317 ilişkin yazısı.
İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl
İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün 23.06.2014 tarihli 16973 gelen
evrak sayılı, 26.06.2014 tarihinde yapılacak olan
Müdürlüğü'nün 23.06.2014 tarihli
16973 gelen evrak sayılı, 26.06.2014 Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu
toplantısı duyurusunun bildirimine ilişkin yazısı
tarihinde yapılacak olan Çocuk
okundu.
Koruma Kanunu İl Koordinasyon
Kurulu toplantısı duyurusunun
Çocuk Komisyonu'na gönderilmesine O.B.K.V.
3318 bildirimine ilişkin yazısı.
Ankara 18.İdare Mahkemesi'nin 23.06.2014 tarihli
16990 gelen evrak sayılı, 2014/644 E. 2014/801 K.
Ankara 18.İdare Mahkemesi'nin
23.06.2014 tarihli 16990 gelen evrak kararın bildirimine ilişkin yazısı okundu.
sayılı, 2014/644 E. 2014/801 K. kararın
Hukuk İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
3319 bildirimine ilişkin yazısı.
Ankara 1.İdare Mahkemesi'nin
23.06.2014 tarihli 16989 gelen evrak
sayılı, 2012/1304 E. 2014/949 K.
3320 kararın bildirimine ilişkin yazısı.
Ankara 1.İdare Mahkemesi'nin 23.06.2014 tarihli
16989 gelen evrak sayılı, 2012/1304 E. 2014/949 K.
kararın bildirimine ilişkin yazısı okundu.
Hukuk İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
Av.S. T. D.'nın 18/06/2014 tarihli
dilekçesine ilişkin bilgi notunun
3321 bildirimi.
Av.S. T. D.'nın 18/06/2014 tarihli dilekçesine ilişkin
yapılan inceleme sonucu, baromuz levhasının 8..5
sayısında yazılı Av.S. T. D.'nın 1136 sayılı Avukatlık
Kanunu'nda belirtildiği üzere, kurum ve kuruluşlar
ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli
olarak avukatlık görevinde çalışanların baro
levhasına yazılmaları isteklerine bağlıdır hükmü
gereğince istemi gibi 23.06.2014 tarihinden itibaren
baro levhasından kaydının silinmesi talebinin
kabulüne,kararın bir örneğinin adı geçen avukata
tebliğine,kayıt silme kararlarının birer örneğinin TBB
Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğü'ne bildirilmesine,gereği için Ruhsat İşleri
Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
Av.M. A. Ö.'nin kayıt durumunun
3322 değerlendirilmesi.
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü 17.06.2014 tarih ve
16693 sayılı yazısı okundu.Yakınılan avukat
tarafından 27.05.2014 tarih ve 14945 sayılı dilekçe
ile Öngör Otelcilik Gıda Tur.Tic.Ltd.Şti'nin
müdürlüğünden istifa ettiğine ilişkin ihbar ve
ihtarname sunduğu,bunun üzerine ticaret sicilden
durumun sorulduğu,yazı cevabında ilgili ihtarname
gereği ilgili firmaya ihtar çekildiğinin
bildirildiği,T.T.K.'nın limited şirkete ilişkin
hükümlerinde şirket müdürünün istifa
edemeyeceğine ilişkin buyurucu bir kural
olmadığı,her ne kadar yakınılan avukatın eylemi
Av.Kanunu 72.md. uyarınca levhadan silinmeyi
gerektirmekte ise de karar tarihinden önce söz
konusu aykırılığı giderdiğine ilişkin evrakların
sunulduğu anlaşılmakla,yakınılan avukatın aykırılığı
gidermiş olması nedeni ile levhadan silinmesine yer
olmadığına evrakların sicil dosyasına konulmak
üzere Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Nurten Güler
20.05.2014 tarihli Av.Hilmi GÜLER'in
cenaze yardımı 375 tl nin Baro
bütçesine gider yazılması,2-Emre
Güler 20.05.2014 tarihli Av.Hilmi
GÜLER'in cenaze yardımı 562.50 tl nin
Baro bütçesine gider yazılması,3Nurten GÜLER'in 20.05.2014 tarihli
Av.Hilmi GÜLER'e ölüm yardımı 1.600
tl nin baro bütçesine gider yazılması,4Emre Güler'in 20.05.2014 tarihli
Av.Hilmi GÜLER'e ölüm yardımı 2.400
tl nin baro bütçesine gider yazılması,5Ercan Kovan 01.05.2014 tarihli 3587
no lu web hosting hizmet bedeli
684.40 tl nin baro bütçesine gider
yazılması,6-Ercan Kovan 01.06.2014
tarihli 3588 web hosting hizmet bedeli
212.40 tl nin baro bütçesine gider
yazılması,7-İnterposta Dağıtım
12.06.2014 tarihli C847564 no lu
dağıtım hizmet bedeli 289.43 tl nin
baro bütçesine gider yazılması,8-PTT
13.06.2014 tarihli AE38372 no lu
kargo gönderim bedeli 152 tl nin baro
3324 bütçesine gider yazılması,
SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Nurten Güler 20.05.2014
tarihli Av.Hilmi GÜLER'in cenaze yardımı 375 tl nin
Baro bütçesine gider yazılmasına,2-Emre Güler
20.05.2014 tarihli Av.Hilmi GÜLER'in cenaze yardımı
562.50 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,3Nurten GÜLER'in 20.05.2014 tarihli Av.Hilmi
GÜLER'e ölüm yardımı 1.600 tl nin baro bütçesine
gider yazılmasına,4-Emre Güler'in 20.05.2014 tarihli
Av.Hilmi GÜLER'e ölüm yardımı 2.400 tl nin baro
bütçesine gider yazılmasına,5-Ercan Kovan
01.05.2014 tarihli 3587 no lu web hosting hizmet
bedeli 684.40 tl nin baro bütçesine gider
yazılmasına,6-Ercan Kovan 01.06.2014 tarihli 3588
web hosting hizmet bedeli 212.40 tl nin baro
bütçesine gider yazılmasına,7-İnterposta Dağıtım
12.06.2014 tarihli C847564 no lu dağıtım hizmet
bedeli 289.43 tl nin baro bütçesine gider
yazılmasına,8-PTT 13.06.2014 tarihli AE38372 no lu
kargo gönderim bedeli 152 tl nin baro bütçesine
gider yazılmasına O.B.K.V.
9-Deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı
16.06.2014 tarihli 1788 no lu
cüppe,masa örtüsü yıkama ve ütüleme
bedeli 903.88 tl nin baro bütçesine
gider yazılması,10-Kontrol P
16.06.2014 tarihli A114262 no lu yaka
kartı ve fotokopi basımı 136.29 tl nin
baro bütçesine gider yazılması,12-HSE
Temizlik 21.06.2014 tarihli A842 no lu
kostüm kuru temizleme bedeli 879.69
tl nin baro bütçesine gider
yazılması,13-NG Kütahya Seramik
22.06.2014 tarihli Afyon Farazi
Duruşması Konaklama Bedeli 2.520 tl
3325 nin baro bütçesine gider yazılması
9-Deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı 16.06.2014 tarihli
1788 no lu cüppe,masa örtüsü yıkama ve ütüleme
bedeli 903.88 tl nin baro bütçesine gider
yazılmasına,10-Kontrol P 16.06.2014 tarihli A114262
no lu yaka kartı ve fotokopi basımı 136.29 tl nin
baro bütçesine gider yazılmasına,12-HSE Temizlik
21.06.2014 tarihli A842 no lu kostüm kuru
temizleme bedeli 879.69 tl nin baro bütçesine gider
yazılmasına,13-NG Kütahya Seramik 22.06.2014
tarihli Afyon Farazi Duruşması Konaklama Bedeli
2.520 tl nin baro bütçesine gider yazılmasına
O.B.K.V.
Türkiye Barolar Birliği'nin 24.08.2014
tarihli 17087 gelen evrak sayılı,
TBB'nin 27.05.2014 gün 6490 sayılı
yazısına istinaden Av.Arsin DEMİR
hakkında işlem yapılıp yapılmadığının
öğrenilmesi isteminin bildirimine
3326 ilişkin yazısı.
İzmir 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Ömer Faruk CEYLAN'nın 24.06.2014
tarihli 17086 gelen evrak sayılı,yapılan
farazi duruşmalar için Baro Başkanlığı
Ceza Kürsüsü'ne yaptığı teşekkürün
3327 bildirimine ilişkin yazısı.
Denizli Barosu Başkanlığı'nın
24.06.2014 tarihli 17092 gelen evrak
sayılı,3.Genç Avukatlar Kurultayı
hakkındaki anketin yanıtlanması
3328 isteminin bildirimine ilişkin yazısı.
Bornova Belediyesi'nin 24.06.2014
tarihli 17091 gelen evrak
sayılı,04.07.2014 tarihinde
gerçekleşecek olan Bornova Kent
Konseyi Olağan Genel Kurulu için
temsilci görevlendirilmesi isteminin
3329 bildirimine ilişkin yazısı.
Ulusal Kriminal Büro'nun 24.06.2014
tarihli 17090 gelen evrak
sayılı,kriminal genel brifing eğitim
3330 programının bildirimine ilişkin yazısı.
Türkiye Barolar Birliği'nin 24.08.2014 tarihli 17087
gelen evrak sayılı, TBB'nin 27.05.2014 gün 6490
sayılı yazısına istinaden Av.Arsin DEMİR hakkında
işlem yapılıp yapılmadığının öğrenilmesi isteminin
bildirimine ilişkin yazısı okundu.
Av.Arsin DEMİR hakkında TBB Meslek Kuralları 27/2
uyarınca herhangi bir işlem yapılmadığı hususunun
TBB'ne bildirilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne
tevdiine O.B.K.V.
İzmir 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Faruk
CEYLAN'nın 24.06.2014 tarihli 17086 gelen evrak
sayılı,yapılan farazi duruşmalar için Baro Başkanlığı
Ceza Kürsüsü'ne yaptığı teşekkürün bildirimine
ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı.
Denizli Barosu Başkanlığı'nın 24.06.2014 tarihli
17092 gelen evrak sayılı,3.Genç Avukatlar Kurultayı
hakkındaki anketin yanıtlanması isteminin
bildirimine ilişkin yazısı okundu.
Denizli Barosu ev sahipliğinde yapılan 3.Genç
Avukatlar Kurultayı'na baromuzu temsilen katılan
meslektaşlarımıza ilgi yazının gönderilmesine,
27.06.2014 tarihine kadar yanıt istenmekle
gereğinin ivedilikle yerine getirilmesine,gereği için
Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
Bornova Belediyesi'nin 24.06.2014 tarihli 17091
gelen evrak sayılı,04.07.2014 tarihinde
gerçekleşecek olan Bornova Kent Konseyi Olağan
Genel Kurulu için temsilci görevlendirilmesi
isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu.
Değerlendirilmek üzere Kent ve Çevre Komisyonu'na
gönderilmesine O.B.K.V.
Ulusal Kriminal Büro'nun 24.06.2014 tarihli 17090
gelen evrak sayılı,kriminal genel brifing eğitim
programının bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi
alındı.
Av.Ö. D.'nin 24.06.2014 tarihli 17088 gelen evrak
sayılı,Aliağa 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde mübaşir
K. A. ile yaşadığı sorunun bildirimine ilişkin yazısı
okundu.
İlgi dilekçe ve tutanaklar da eklenmek sureti ile
Av.Ö. D.'nin 24.06.2014 tarihli 17088 Karşıyaka Adli Yargı Komisyon Başkanlığı'na yazı
yazılarak Aliağa 1.Asliye Hukuk Mahkemesi mübaşiri
gelen evrak sayılı,Aliağa 1.Asliye
Hukuk Mahkemesi'nde mübaşir K. A. K. A. hakkında idari yönden gereği için yazı
ile yaşadığı sorunun bildirimine ilişkin yazılmasına,gereğinin yazı işleri birimince yerine
getirilmesine O.B.K.V.
3331 yazısı.
Av.M. Y.'nın 24.06.2014 tarihli 17089 gelen evrak
sayılı,aidat borcunun silinmesi isteminin bildirimine
ilişkin yazısı okundu.
Av.M. Y.'nın 24.06.2014 tarihli 17089
gelen evrak sayılı,aidat borcunun
silinmesi isteminin bildirimine ilişkin
3332 yazısı.
İzmir Konak Kent Konseyi'nin
24.06.2014 tarihli 17103 gelen evrak
sayılı,03.07.2014 tarihinde yapılacak
olan genel kurul için görevlendirme
yapılması isteminin bildirimine ilişkin
3333 yazısı.
Av.M. Y. hakkında her ne kadar hazine avukatı
olarak görev yaptığından baro kaydı bulunmadığı ve
şehven baro kaydı var ise kaydının silinmesi ve adına
tahakkuk ettirilen kesenek borcunun silinmesi talep
edilmişse de sicil dosyasının incelenmesinden talebi
üzerine İzmir Barosu'nun 30.12.1997 tarih ve 65
sayılı kararı ile baromuz levhasının 5837 siciline kayıt
edildiği,hazine avukatı olduğu ve bu nedenle
baromuz levhasından kaydının silinmesine yönelik
herhangi bir talebinin bulunmadığı şehven bir kaydın
söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.1136 sayılı
Avukatlık Kanunu'nda belirtildiği üzere,kurum ve
kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve
sürekli olarak avukatlık görevinde çalışanların baro
levhasına yazılmaları isteklerine bağlıdır hükmü
gereğince istemi gibi 24.06.2014 tarihinden itibaren
baro levhasından kaydının silinmesi talebinin
kabulüne,talep tarihine kadar baro aidatının
ödenmek zorunda bulunduğunun Av.M. Y.'ya
bildirilmesine,gereği için Ruhsat İşleri Birimi'ne
tevdiine O.B.K.V.
İzmir Konak Kent Konseyi'nin 24.06.2014 tarihli
17103 gelen evrak sayılı,03.07.2014 tarihinde
yapılacak olan genel kurul için görevlendirme
yapılması isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu.
Kent ve Çevre Komisyonu'na tevdiine O.B.K.V.
Karabağlar Aile Ve Sosyal Politikalar
İlçe Müdürlüğü'nün hazırladığı Mutlu
Çocuklar, Mutlu Yarınlar projesinin
3334 değerlendirilmesi
Gerekli görüşmeleri yapmak üzere Çocuk
Komisyonu'ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri
Av.Dilek DEMİR ile Av.Türkan KARAKOÇ'un
görevlendirilmesine O.B.K.V.
Av. K. D.’nin iki ayrı dilekçesi okundu. Başvurucunun
dilekçesinde,
CMK müdafiliği nedeniyle hak etmiş olduğu ücret
için yanında sigortalı olarak çalıştığı avukatın serbest
makbuzunu kullandığını, ancak ücretlerinin makbuz
sahibi olan avukatın vergi borçları nedeniyle
ödenmediğini, açmış olduğu davanın İzmir 4. Vergi
Mahkemesinin 2013/921 E. Sayılı dosyası ile
görüldüğünü ve reddedildiğini belirterek işvereni
Nihan Kitapçı’nın serbest meslek makbuzunun o
nüshasına ait görevlendirmelerin ;
1- Hangi müdafi ve vekillik görevleri nedeniyle
düzenlendiğine ilişkin listenin,
2- Her bir görev için görevlendirme yazılarının onaylı
örneklerinin kendisine verilmesi ile,
3- CMK hizmeti nedeniyle ücret alacağı olan
avukatın ancak vergi mükellefi olmaması nedeniyle
SMM düzenleme imkanı olmayan avukatın bu
hizmet nedeniyle herhangi bir kişiye ait SMM kesip
kesemeyeceklerinin,
4- Belirtilen görevlendirmeler için hak ve borç
sahibinin SMM kullanılan avukat mı yoksa görevi ifa
eden avukat mı olduğunun bildirilmesini talep ettiği
anlaşılmıştır.
Yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda
aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir;
CMK görevlendirmeleri nedeniyle tahakkuk eden
ücretin ödenmesine ilişkin düzenlemenin, Adalet
Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 02.03.2007 tarihli
R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ceza
Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve
Vekillerin Görevlendirilmeleri İleYapılacak
Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
hükümleriyle belirlenmiştir.
Söz konusu yönetmeliğin 4/1-d maddesine
göre,“Ücret: Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince
baro tarafından görevlendirilen müdafi veya
vekileTarife gereğince ödenecek meblâğı,…..” ifade
etmektedir.
Keza aynı yönetmeliğin ödeme usul ve esaslarına
ilişkin üçüncü bölümünde “ücret” başlıklı 8.
Maddesinde yer alan hükme göre de; “ (1) Ceza
Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından
görevlendirilen müdafi veya vekileAvukatlık Asgari
Ücret Tarifesinden ayrık olarak hazırlanacak "Ceza
Muhakemesi Kanunu GereğinceGörevlendirilen
Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin
Tarife" gereğince ödenecek meblâğAdalet Bakanlığı
bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanır.”
Ve son olarak yönetmeliğin ücretin ödenme usulü
başlıklı 11. Maddesinin 4. Fıkrasında ise aynen“(4)
Müdafi veya vekil sigortalı olarak çalışmakta ise
yanında çalıştığı avukatın,avukatlık bürosu ya
daavukatlık ortaklığı şeklinde çalışmakta ise büro
veya ortaklığın serbest meslek makbuzunu
kullanır.”düzenlemesine yer verilmiştir.
Tüm bu düzenlemelerin birlikte
değerlendirilmesinden ortaya çıkan sonuç,
1- CMK görevlendirmeleri gereğince ödenecek
ücretin, BARO TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN
AVUKATA AİT OLDUĞU,
2- Sigortalı olarak çalışan avukata ait Serbest Meslek
Makbuzunun kullanılmasının, bir tercih seçenek
veya keyfi bir durum olmayıp YÖNETMELİĞİN 11/4.
FIKRASINDA YER ALAN HÜKMÜN BİR SONUCU
OLDUĞU,
3- Nitekim yönetmeliğin 11/4. Fıkrasında yer alan
hüküm karşısında yanında sigortalı olarak çalışılan
avukat dışında herhangi bir üçüncü kişiye ait Serbest
Meslek Makbuzunun kullanılmasının mümkün
olmadığı, şeklindedir.
4- Bir yandan sigortalı olarak çalışan avukatların
CMK görevi yapabileceğini kabul ederekve ücretin
görevlendirilen avukata ödeneceğine ilişkin
düzenleme yaparak, sigortalı çalışan avukatların
ücreti tahsil edebilmesini yanında sigortalı olarak
çalıştığı avukatın serbest meslek makbuzunu
kesmesi koşuluna bağladıktan sonra belirtilen
avukata ait ücretlerin serbest meslek makbuzu
sahibinin borçlarına mahsup etmenin hukuk devleti
ilkesi ile ilgisinin bulunmadığı açıktır.
Bir an için serbest meslek makbuzunu kullandıran
avukat yönünden vergi mükellefiyeti doğacağı ileri
sürülebilirse de vergi mükellefiyeti devletle (kamu)
arasında çözülmesi gereken ve ileriye yönelik bir
problemdir. Ve söz konusu SMM na ilişkin borç
henüz muaccel hale gelmemiştir.
Öte yandan sigortalı çalışan avukat ile yanında
sigortalı çalışan avukat arasındaki ilişki ise ödemeyi
yapacak merciiyi ilgilendirmemektedir.
Açıklanan nedenlerle; CMK ücretlerinin BARO
TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN AVUKATA AİT
OLDUĞU, YANINDA ÇALIŞTIĞI AVUKATIN SERBEST
MESLEK MAKBUZUNU KULLANIYOR OLMASININ
YÖNETMELİKTE YER ALAN AMİR HÜKÜMDEN
KAYNAKLANDIĞI şeklinde başvurucu avukata bilgi
verilmesine,
Yazı ekine dilekçesinde belirttiği görevlendirme
Av.K. D.'nin 26.05.2014,27.05.2014 ve yazılarından birer suretin ve görevlendirme listesinin
23.06.2014 tarihli dilekçeleri üzerine onaylı bir suretinin de eklenmesi suretiyle yönetim
kurulu kararımızdan bir örneğin de onaylı suretinin
CMK Yürütme Kurulu ile Av.M. C.
verilmesine O.B.K.V
tarafından düzenlenen raporların
3335 değerlendirilmesi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content