close

Enter

Log in using OpenID

23.01.2015 ibadet şuuruna erebilme

embedDownload
İLİ
: BALIKESİR
TARİH: 23.01.2015
‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬
ِ ‫ْج َّن واْ ِلنْس إِلَّ لِي ْعب ُد‬
ِ ُ ‫وما َخلَ ْق‬
}1{ ‫ون‬
ُ َ َ َ ‫ت ال‬
ََ
}2{ ‫شكورا‬
ً ُ َ َ‫ اَفَالَ اَ ُكو ُن َع ْبدأ‬: ‫قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم‬
İBADET ŞUURUNA EREBİLME
Değerli Kardeşlerim!
Okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz Ģöyle
buyuruyor; „ Ben cinleri ve insanları, ancak
bana ibadet etsinler diye yarattım.‟ ( 1 )
Okuduğum hadis-i Ģerifte ise Peygamber
Efendimiz (sav) Ģöyle buyuruyor; “ Rabbime
şükreden bir kul olmayayım mı?” ( 2 )
Aziz Kardeşlerim!
Günlük hayatın akıĢı içerisinde zaman zaman var
oluĢ gayemizi unutabiliyoruz. Ġslam’a göre
ibadet, insanın yaratılıĢının temel amacıdır. Yüce
Allah’ın
farz
kıldığı
ibadetler, kulluk
görevlerimizin baĢında gelir. En geniĢ anlamı ile
ibadet; Allah rızası için mü’min kulların bütün
hisleri, düĢünceleri ve fiilleridir. Namaz kılmak,
oruç tutmak, sadaka vermek, Allah yolunda
malıyla canıyla cihat etmek, muhtaçlara yardım
etmek,
kötülüklerle
mücadele
etmek,
haramlardan uzaklaĢmak…vb.
Muhterem Müslümanlar!
KuĢkusuz kâinattaki her Ģey yüce Allah’a ibadet
etmektedir. Ġbadetler aĢkla, sevkle, gönül huzuru
ve mutluluğu ile dopdolu bir ruh hali ile
yapılmalıdır. Adet yerini bulsun veya görevimizi
yapıp kurtulalım diye alelacele yapılan
ibadetlerden zevk almak, huzur bulmak mümkün
değildir. Yaptığımız Ġbadetlerden neden zevk
alamıyoruz? Günahlar iman zayıflığına sebep
olduğu gibi, ibadetlerden lezzet almaya da engel
olur. Hasta bir insan yediği ve içtiği Ģeylerden
nasıl lezzet alamaz ise, günahları tekrar tekrar
iĢleyen kimse de ibadetlerden zevk alamaz.
Ġbadetlerin lezzetine engel olan manevi
hastalıklardan birkaçını Ģöyle sıralayabiliriz.
Dünyaya aĢırı düĢkünlük, riya, gösteriĢ, yalan,
haram ve Ģüpheli Ģeylerden kaçınmamak.
Aziz Kardeşlerim!
Yüce dinimiz, her konuda ifrat ve tefritten uzak
olmayı, aĢırılıklardan kaçınmayı, dengeli
yaĢamayı tavsiye eder. Ġbadetlerin hazzına
varabilmek için devamlılık esastır. Ara sıra
yapılan ibadetlerin zevkine varılamaz. Kimin
huzurunda ibadet ettiğimizin Ģuuruna sahip
olmak alacağımız hazzı artırır. Namazlarımızı
imkânlar elverdiği ölçüde camilerde cemaatle
kılmak ta önemlidir. Ġbadetlerimizin hazzına
varabilmek aslı kalpte, tezahürü bedende olan „
Huşu’da gizlidir. KiĢi yüce Allah’ı görüyormuĢ
veya Yüce Allah her zaman ve her yerde
kendisini görüyormuĢçasına ibadet edebilme
mertebesine yükselince ibadetlerden alacağı haz
ve lezzet bir baĢka olur elbette. Ġhsan derecesi
dediğimiz bu noktaya yükselebilmek sabır ve
metanet gerektirir. Bilmeyerek ve istemiyerek
iĢlenen küçük günahların tevbe ve istiğfar ile
giderilmeye
çalıĢılması
da
ibadetlerden
alacağımız lezzeti artırır. Hutbemi Kur’ani Ģu
dua ile bitirmek istiyorum ‘Ey Rabbimiz! Bize
gücümüzün yetmediği Ģeyleri yükleme! Bizi
affet, bizi bağıĢla, bize acı! Sen bizim
Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karĢı bize
yardım et."
1-Zariyat; 51/56
2-Buhari; Teheccüd, 6
3-Tirmizi; ġemail, 44
Hazırlayan: Fahri SAĞLIK Ġlçe Müftüsü
Redaksiyon: Ġl ĠrĢat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
317 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content