close

Enter

Log in using OpenID

Coca Cola Yazısının Küfür Olduğunun İsbatı

embedDownload
ehliilm.wordpress.com
Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla
Coca Cola Yazısının Küfür
Olduğunun İsbatı
Coca Cola ifadesinde net olarak ''Muhammed Yok – Mekke Yok'' ifadesi yazar
ve bu ifade küfür ifadesidir.
Coca Cola simgesini taşıyan, asan ve gösteren kişi, Allah Rasulu s.a.v. ile dalga
geçmiş ve kafir olmuştur.
Ebu Musa el-Medenî
Hiçbir ekleme ve çıkartma yapmama şartı ile, basım hakkı herkes içindir
1
ehliilm.wordpress.com
Mukaddime – Önsöz
Hamd alemlerin Rabbi olan yüce Allah'a olsun. Salat selam, Peygamberlerin en
sonuncusu olan ve biz müslümanların önderi olan Muhammed'e olsun.
Allah'ın gazabı, Allah Rasuluna s.a.v. sövenlerin ve söven yazıları taşıyanların
üzerine olsun.
Allah'ın rahmeti, Allah Rasulunu s.a.v. yücelten, onu söven yazılardan ve
sözlerden uzak duran mümin insanlara olsun.
Bundan sonra:
Bilinmelidir ki İslam'ın en fazla önem gösterdiği konulardan birisi, Allah'a,
Allah'ın elçisine, Allah'ın kitabına ve Allah'ın dînine laf atılmaması gerektiğidir.
Elbette biz müslümanlar için dînimiz ve inancımız çok değerlidir.
Biz müslümanlar için en önemli şey Rabbimizdir. En çok sevdiğimiz kişi de
Rabbimiz Allah'tır. Ona laf söylettirmeyiz, onu severiz, ibadeti sadece ona
yaparız, dua edersek sadece ona dua ederiz.
Sonra onun Rasulu Muhammed'i s.a.v. severiz ve önder olarak kabul ederiz.
Onun Allah katından bize getirdiği Kuran'ı ve Sünneti son nokta severiz ve sagı
duyarız. Bunlara sözü, yazısı ve desteği ile karşı gelen ve söven herkesi tekfir
eder, ondan buğz edip nefret ederiz ve kanının akıtılmasını en önemli farzlardan
görüp, bunu sevap sayarız.
Yine bizler, Kuranı ve Sünneti bizlere taşıyan muvahhid müslümanları da
severiz. Sahabileri, tabiinleri ve onlardan sonra onları takip edenleri severiz.
Onların yaptığı gibi Kuranı ve Sünneti güccet görür, Kuranı ve sünneti takip
ederiz. Hatta bu saygı deyer müslümanlara dil uzatılmasını dahi en münker ve en
tehikeli şeylerden addederiz.
Kafirler de bunu bildikleri için, Allah Rasulunun s.a.v. zamanından itibaren bu
güne kadar ellerinden geldiğince hep İslam dîni ile dalga geçmeye çalışmışlardır.
Zamanımızda çıkmış İslam düşmanlarından birisi de, '' Coca Cola '' diye bilinen
lanetlik şirkettir. Bu şirket, Allah'ın dîni ile dalga geçmekte son noktaya varmıştır.
2
ehliilm.wordpress.com
Ama asıl problem, insanların bu şirketin dalga geçmesine ve sövmesine karşı
gelmeden, bu şirketin sövmelerine destek vermeleri ve onların mallarını
almalarıdır! Hatta sövmeyi içeren mallarını dahi almaları çok ilginç bir şeydir!
Maalesef günümüzde kendini müslüman zanneden müşriklerin bir çoğu, ''
Coca Cola '' şirketinin İslam ile dalga geçmesini kabul etmemektedirler. Şüphe
yok ki böyle bir şeyi kabul etmemek, ya aşırı cahillikten, veya aşırı
taaassupçuluktan meydana gelebilir.
Eskiden, alimler İslama karşı basit sövme ifadeleri kullanan kişileri tekfir
etmişler, hatta bir çoğunun tevbesini bile kabul etmemişlerdir. Hatta öldürmek
için ellerinden gelen herşeyi yapmışlardır. İnşaAllah bunların bir kısmını bu
risalemizde nakledeceğiz.
İbni Teymiyye'nin r.h. zamanında yaşamış olan Ali es-Subkî, Peygamberi s.a.v.
söven ve zimmet ehlinden olan bir hristiyanı öldürmek hakkında tavakkuf eden
bazı cahilleri görür görmez, hemen bu konuda bir risale kaleme almıştır.
Ama maalesef, günümüzde insanlar o kadar kafir oldular ki, artık İslam ile
dalga geçen simgelerin çok normal şeyler olduğunu iddia ediyorlar.
Eğer Subkî gibi (eşari olup da belli konularda hakkı göremeyen) birisi bile,
zamanımızın fitnesinden çok daha hafif bir fitne başladığında bir eser yazmış ise,
elbette bizlerin de şu zamanda çıkmış ve Subkî'nin zamanındaki fitneden çok
daha büyük olan fitnenin karşısına kuvvetli bir şekilde çıkıp, bu fitneyi yok
etmemiz tayin olmuştur.
Subkî, söz ettiğim risalede şöyle demektedir: Bana ve benden başka ilim
ehline bu konuyu açıklamaları ve hakkı ortaya koymaları gerekli oldu.
Allah'u teala şöyle demiştir: Andolsun ki, Biz, peygamberlerimizi açık
delillerle gönderdik. Ve insanların adaleti ayakta tutmaları için beraberlerinde
kitabı ve mîzanı indirdik. Bir de kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için
3
ehliilm.wordpress.com
faydalar bulunan demiri indirdik. Allah; kimin, görmeden Allah'a ve
peygamberlerine yardım edeceğini bilir. Muhakkak ki Allah; Kavi'dir, Aziz'dir.1
Benim de bu söven lanetlik kişiden intikam alacak gücüm yoktur. Allah
biliyor ki kalbim bu işten (lanetliğin sövmesinden) nefret ediyor ve inkar
ediyor. Ama bu gibi yerlerde kalb ile inkar etmek yetmez. Bu nedenle dilim ve
kalemim ile elimden geldiğince uğraşıyorum.2
Derim ki: Bu sözden sonra iki şeye dikkat çekmek isterim:
Bir:
Subkî, kendi zamanında sadece bir kişi Peygamberi s.a.v. sövdüğü için, bu
kadar kızıyor ve hararetli bir şekilde adamı öldürmek istiyor. Bir de adamı
bulamadığından öldüremediğini, en azından kalemi ile bu yolda mücadele
vermenin gerekli olduğunu ve susmanın caiz olmadığını dile getiriyor.
İşte sadece bir kişi Peygamberi s.a.v. sövdüğü için durum böyle ise, bir de
bizim zamanıma bakalım. Her dükkanda ve bir çok arabanın üstünde Allah Rasulu
s.a.v. ve en kutsal şehirimiz olan Mekke sövülürken, burada susmak asla bize
yakışmaz.
Eğer sadece bir kişi, Allah Rasulunu s.a.v. sövdüğünde kitaplar yazılıyor ve yer
yerinden oynatılıyorsa, o zaman her yerde sinsice Allah Rasulu s.a.v.
sövüldüğünde: Müşriklerin kesilmesi, bunu küfür görmeyen ve işleyenlerin
boynunun uçurulması ve Allah'ın dîninin hararetle savunulması lazım olur.
Evet, durum bu iken bizim susmamız asla caiz değildir.
1
Hadid suresi. 25.ayet.
Subkî, ayetin bir kısmını zikretmiştir. Ben de faydalı olsun diye tamamını zikrettim.
Subkî'nin zikrettiği yerin altını çizdim.
2
es-Seyful Meslul. Yazarı: Subkî. 114.s. Feth bsk.
Subkî, Şeyhulislamın bariz düşmanlarından birisidir. Îtikadî olarak bir çok sapıklığa düşmüş ve
Allah'ın sıfatlarını inkar etmiştir.
Bu eserini de, Şeyhulislam'ın es-Sarimul Meslûl adlı eserinden istifade ederek yazmıştır. Elbette
istifade ettiğini belirtici bir şekilde İbni Teymiyye'den nakiller yapmıştır.
İşte düşmanı bile olsa, ilmî emanete dikkat etti.
Günümüzdeki kafirler ise, bırak düşmanını, kendi dostunun kitaplarını bile çalmaktalardır.
Özellikle murcielerde bu gibi şeyler meşhurdur.
4
ehliilm.wordpress.com
İki:
Bilindiği gibi Subkî, eşarîlerdendir. Bu Subkî de büyük Subkîdir.3 Bu kişilerin
küfürlerini ve sapkınlıklarını bir çok eserimde açıklamıştım. Bilindiği gibi Eşarilerin
küfürleri, Allah'ın semada olduğunu inkar etmeleridir. Bundan başka da belli başlı
küfürleri de mevcuttur.
İşte bu gibi kişiler, bir kişi Peygambere s.a.v. sövdüğünde ayaklanırken,
günümüzde kendine ''selefî'' diyen bir çok insanın her yerde Allah Rasulu s.a.v.
sövüldüğünü gördükleri halde susmaları ve hiç dikkate almamaları, günümüzün
insanlarının ne kadar kafir olduklarını göstermektedir.
Hatta maalesef bu insanların çoğunun bizzat bu sövme eylemine ortak
olmaları ve bu küfür şirketin sövme ifadeleri içeren simgeleri yaymaları ve
göstermeleri, onların ne kadar kafir, İslam düşanı ve Allah Rasulunu s.a.v. söven
bir millet olduklarını göstermektedir.
Bu konuda sofiler ve kendini müslüman zanneden diğer cemaatler ise, iyice
sövücü ve dinsizlerdir. Allah'ın laneti, Allah Rasulunu s.a.v. sövenlerin ve bunu
yayanların üzerine olsun.
Cahil insanlar kendilerine gelsinler, ne yaptıklarının farkında olsunlar. Yoksa
Allah'ın gazabını beklesinler.
Allah'ın izni ile bu kısa risale şu başlıklardan oluşmaktadır:
Bir:
Coca Cola ifadesinde geçen küfür sözünü ortaya çıkarmak ve cahillerin kör
gözlerini aydınlatmak.
İki:
3
Kitaplarımızda açıkladığımız gibi iki Subkî vardır.
Bir: Büyük Subkî.
İki: Küçük Subkî.
Küçük olan büyük olanın çocuğudur.
İkisi de maalesef eşarîlikte aşırı olan ve Ehli Sünnete kin besleyen insanlardandır.
5
ehliilm.wordpress.com
Allah Rasulunun s.a.v. değeri ve Mekke'nin kutsallığı.
Üç:
Allah'ı, Rasulunu ve İslam'ı sövenin tekfiri.
Bu bölüm de şu iç başlıkları ve fazlasını içerir:




Sövmenin manası.
Allah'ı, Rasulunu ve İslam'ı sövenin icma ile tekfir edilmesi.
Sövenin öldürülmesi ve öldürme yöntemi.
Coca Cola simgesini gösterenlerin, arabaların ve dükkanlarına
koyanların öldürülmesi ve bunda olan Allah katındaki yüce ecir.
Dört:
Sonsöz – Hatime.
6
ehliilm.wordpress.com
Bir:
Coca Cola İfadesinde Geçen Küfür Sözünü Ortaya Çıkarmak
ve
Cahillerin Kör Gözlerini Aydınlatmak
En başta, dinsiz '' Coca Cola '' şirketinin İslam ile alay ettiği resmi inceleyelim:
Şimdi bu lanetlik resme bakalım. Baktığımızda, zorla okunan ingilizce alfabesi
ile yazılmış zannedilen '' Coca Cola '' ifadesi yazıyor gibi.
Bir de aynadan tersine baktığımızda ve ifadeyi arapça okuduğumuzda,
cümlenin çok net bir şekilde arapça olduğunu ve dört kelimeden oluştuğunu
görüyoruz.
Aşağıdaki resme bakarak incelemeye devam edelim:
7
ehliilm.wordpress.com
Gördüğümüz gibi ifadeyi biraz netleştirdiğimizde, şu yazı ortaya çıkıyor:
'' Lâ Muhammed ''. Yani: Muhammed Yok!
'' Lâ Mekke ''. Yani: Mekke Yok!
Bu sövmeden Allah'a sığınırım ve beraat ederim.
Diğer şu resimlere de dikkat edelim:
8
ehliilm.wordpress.com
Yazıyı tersten okuduğumuzda sövme ifadesi çok net gözükmektedir.
9
ehliilm.wordpress.com
11
ehliilm.wordpress.com
Son olarak zikredecedeğim bu resim, tamamıyla ifadenin dediğim gibi sövme
içerdiğini açıklıyor ve hiçbir şüphe bırakmıyor inşaAllah:
İşte görüldüğü gibi sövme ifadesi net olarak mevcuttur.
Gördük ki bu ifade çok net bir şekilde Allah Rasulunun s.a.v. olmadığını ve
Mekke'nin olmadığını söylüyor. Bu da tahkik edeceğimiz gibi en büyük
sövmelerden birisidir.
Bundan sonra, arapçanın kokusunu bile hissetmemiş bazı cahillerin anlaması
için, eski arapça el yazılı nushalardan, ilim ile uğraşanların yazılarından ve
hattatların hatlarından bazı örnekler alarak, zor okunan hatlar olduğunu isbat
edelim.
Bunu zikredelim ki, müşrikler gelip de '' Coca Cola '' şirketini savunarak burada
sövme olduğunu inkar edemesinler. İnkar edenlerin de yeri cehennem olsun.
11
ehliilm.wordpress.com
Geçenlerde arap dil kursunda okuyan bir müşriğin bana gelip de '' Coca Cola ''
ifadesi hakkında hatalı hatalı sözlerini hatırladım. Gerçekten daha arapça
konuşmayı bile bilmeyen bu insanların, boylarından büyük işlere karışmaları
gerekir. Daha İslam'ı bilmeyen ve ayet hadisten anlamayan bu kişilerin orada
burada ahkam kesmeleri ve insanları kafir yapmaları ve küfre davet etmeleri,
gerçekten çok üzüntü verici bir durumdur. Bu müşriklerin şirklerinden Allah'a
sığınırım.
Maalesef öyle günlere kaldık ki artık insanlara apaçık arapça hatlar ile yazılmış
küfür sözlerini, şerîf ve yüce olan dînimize yapılan alayları açıklamak
durumundayız.
Aslında bunu her insanın direk kabul etmesi gerekirdi. Bunu insanların direk
anlamaları gerekirdi.
Alimlerin dediği gibi: Duyduğu ile yetinip, bilmediği konuda susan ne güzel
bir şey yapmıştır.4
Bu halimizi Allah'a şikayet ediyorum. Allah adalet ile hükmedecektir.
Şimdi bazı örnekler verelim:
Birinci örnek:
‫ال إله إ اال هللا‬
4
Bunun bir benzerini Said bin Cubeyr r.a. söylemiştir. Bkz: Sahihi Muslim. 220 numaralı rivayet.
Benzerini Buharî söylemiş ve bu konuda bir bab açmıştır. Bkz: Sahihi Buhari. Kitabul İlm. Sözden
ve amelden önce ilim(in gerekliliği) babı. 1.vlt. 24.s. Tukun Necat bsk.
12
ehliilm.wordpress.com
Yukarıdaki cümleye dikkat ettiğimizde, arapça bir hattatın sağlı sollu '' La İlahe
İlla Allah '' ifadesini yazdığını görüyoruz.
Yani: Allah'tan başka bir ilah yoktur yazmaktadır.
Görüldüğü gibi ifadeyi hem sağdan sola doğru yazmış, hem de soldan sağa
doğru yazmıştır.
Dikkat edersek, bu hattı çözmek belki '' Coca Cola '' simgesinde olan ''
Muhammed Yok – Mekke yok '' şeklinde sövmeyi içeren hattı çözmekten bin kat
daha zordur.
İşte arapça hatlarda zor olan hatlar da mevcuttur. O zaman bunu bilen kişi,
anlıyacaktır ki '' Coca Cola '' ifadesi net olarak sövmeyi içeriyor.
İkinci örnek:
Burada ise şu ayet yazıyor: Allah katında olan hayırlıdır ve daha kalıcıdır.5
Üçüncü örnek:
Burada ise şu ayet yazmaktadır: Onlar ile güzelce yaşayın.6
5
Kasas suresi. 61.ayetin bir kısmı.
13
ehliilm.wordpress.com
Dördüncü örnek:
Burada görüldüğü gibi Besmele yazmaktadır:
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
6
Nisa suresi. 19.ayetin bir kısmı.
14
ehliilm.wordpress.com
Beşinci örnek:
Burada o yuvarlak şeklinde olan harf '' Lam '' harfidir.
Artık bu misallerden sonra, '' Coca Coca '' ifadesinin net olarak küfür sözü
içerdiği anlaşılır. Arapçadan habersiz olan her cahilin de iddiası yok olur,
inşaAllah.
Burada şu ayet yazmaktadır: Allah, îman edenlerin velîsidir (yardımcısı ve
destekçisidir). Onları karanlıktar aydınlığa çıkarır.7
7
Bakara suresi. 257.ayetin başı.
15
ehliilm.wordpress.com
Altıncı örnek:
Burada görüldüğü gibi '' Allah '' ifadesi yazmaktadır. Hattın nasıl da inişli ve
çıkışlı olduğuna çok dikkat edelim.
16
ehliilm.wordpress.com
Yedinci örnek:
Burada bir beyit şiir yazmaktadır:
‫ َبلْ بلبلَ القلبَ ملّا زادهألَما‬- ‫سلْ سلسلَ الريقِ إن مل يرْوِ حرَّ ظَما‬
Şimdi kafiyenin8 yazılış sistemine dikkat edelim. Yukarıda elif harfinin nasıl da
uzunlamasına yazıldığına da dikkat edelim.
Bunu gördüğümüzde, belli harflerin hatda kısaltılıp fazlasıyla yazılabileceğini
görüyoruz. Bu da hattatların yaptığı bir şeydir. Başka misaller de göreceğiz
inşaAllah.
8
Kafiye, beyitin sonundaki ses tonuna denmektedir. Bkz: İlmul Urud Vel Kafiye. Yazarı: Atîk.
134.s. Nahda bsk.
17
ehliilm.wordpress.com
Sekizinci örnek:
‫ال إله إال هللا‬
Görüldüğü gibi '' La İlahe İlla Allah '', Allah'tan başka bir ilah yoktur
yazmaktadır.
Dokuzuncu örnek:
Aynı şekilde '' La İlahe İlla Allah '', Allah'tan başka bir ilah yoktur yazmaktadır.
Hattın nasıl da yamuk yazıldığına dikkat edelim.
18
ehliilm.wordpress.com
Onuncu örnek:
Aynı şekilde '' La İlahe İlla Allah '', Allah'tan başka bir ilah yoktur yazmaktadır.
Görüyoruz ki '' La İlahe İlla '' ifadesi iki kere yazılmış, birisi sağdan sola ve diğeri
de soldan sağa yazılmış, '' Allah '' ifadesi de en üste güzel bir şekilde yazılmıştır.
Burada da sağdan sola ve soldan sağa arapça yazılımı görüyoruz.
İşte anlıyoruz ki '' Coca Cola '' şirketi de bu zor okunan arapça hat tipini ele
alarak İslam dînini sövmüşlerdir. Allah'ın laneti üzerlerine olsun.
Onbirinci örnek:
19
ehliilm.wordpress.com
Aynı şekilde '' La İlahe İlla Allah '', Allah'tan başka bir ilah yoktur yazmaktadır.
Onikinci örnek:
Burada iki tane yazı vardır.
Üst yuvarlakta şöyle yazar: Bil ki o.
Altında ise şöyle yazar: '' La İlahe İlla Allah '', yani: Allah'tan başka bir ilah
yoktur.
Yani burada şu ayet yazmaktadır: Bil ki o La İlahe İlla Allah'tır.9 Yani: Bil ki
Allah'tan başka bir ilah yoktur.
9
Muhammed s.a.v. suresi. 19.ayetin başı.
21
ehliilm.wordpress.com
Onüçüncü örnek:
21
ehliilm.wordpress.com
Burada da Fatiha suresi yazmaktadır. İlk ayette '' Be '' harfinin nasıl
yazıldığında dikkat edelim.
Yine genel olarak '' Mim '' ve '' Nun '' harflerinin nasıl yazıldığına da dikkat
edelim.
Son satırda ''Lam Elif''in nasıl yazıldığına dikkat edelim.
Son ayette '' Ta '' harfinin nasıl yazıldığına da dikkat edelim.
Ondördüncü örnek:
Bu gördüğümüz resim, Necmuddîn el-Gaytî'nin ''el-Ecvibe'' diye bilinen
eserinin el yazılı nushasıdır. 8. veya 9.yaprağıdır.
Genel olarak nasıl yazıldığını görmekteyiz.
Özellikle işaret ettiğim yerlere dikkat edip ''Lam Elif''in nasıl yazıldığına da
dikkat edelim.
22
ehliilm.wordpress.com
Onbeşinci örnek:
Bu da Bedruddîn ez-Zerkeşî'nin ''Îlamus Sacid'' adlı eserinin el yazılı nushasıdır.
38.yaprak. Görüldüğü gibi zor okunan hatlardandır.
Halbuki ben buraya hep kolay okunan nushalardan alıntı yaptım. Yoksa
bunlardan çok daha zor okunan, noktasız ve harekesiz yazılmış eserler de çoktur.
İkinci satırda '' Nun '' harfinin nasıl yazıldığına dikkat edelim. Üzerini kırmızı ile
işaretledim ki belli olsun.
Sonraki satırda olan ''Lam Elif''e ve ''Limâ''(bu nedenle) ifadelerine ve diğer
işaretlediğim yerlere de dikkat edilsin.
Yine ''Ye'' harfinin nasıl da hemen hemen görünmez bir şekilde, ufacık tersten
yazılmış bir hat ile ifade edildiğine dikkat edelim.
Eski hattatların bir çoğu ''Ye'' harfini böyle yazmaktadırlar.
23
ehliilm.wordpress.com
Onaltıncı örnek:
24
ehliilm.wordpress.com
Bu, Şevkanî'nin kendi eli ile yazdığı ''ed-Durarul Behiyye'' adlı eseridir.
Zikrettiğim sayfa 16.sayfa ve elimde olan nushanın son sayfasıdır. Zaten
nushanın da sonu budur.
Ne kadar değişik yazıldığına dikkat çekerim.
Onyedinci örnek:
25
ehliilm.wordpress.com
Bu da Hafız İbnus Sunnî'nin r.h. ''Riyadatul Muteaallimîn'' adlı eseridir. Bu
nushayı yazan ise Hafız Abdulganî el-Makdisî'dir.
26
ehliilm.wordpress.com
Bu da kitabın en son sayfası ve alimlerin icazetlerini içerir. En son satırın nasıl
da (genelde) noktasız yazıldığına dikkat edilsin.
Onsekizinci örnek:
Bu, Hafız İbni Kudame el-Makdisî'nin ''el-Muntehab Min İlelil Hallal'' adlı
eserinin 11.bölümüdür. Yaklaşık 9.yaprağından nakildir.
Bu yazı, Hafız İbni Kudame el-Makdisî'nin bizzat kendi yazısıdır.
Ondokuzuncu örnek:
Bu görülen, Şeyhulislam İbni Teymiyye'nin bir fetvasının sonudur.
27
ehliilm.wordpress.com
Görüldüğü gibi sayfanın sol tarafında Şeyhulislam r.h. adını yazmıştır.
Şu kef harfine benzeyen şey ise, şu manaya gelir: Bunu yazan.
‫كتبه‬
Sonrasında Şeyhulislam şöyle yazar: Ahmed bin Teymiyye.
‫أحمد بن تيمية‬
O görülen hafif çukurlu çizgi, ''Bin'' yani oğlu ifadesine gelmektedir.
İşte eski hatlar bu şekildedir.
Uzun zamandır Şeyhulislam İbni Teymiyye'nin el yazılı nushalarını okurum ve
muracaat ederim. Belki yazısı en zor okunan yazılardan birisi, İbni Teymiyye'nin
yazısıdır. Talebesi Hafız İbni Kesir bile, hocası İbni Teymiyye'nin yazısının zor
okunduğunu zikretmektedir.10
Allah İbni Teymiyye'ye rahmet eylesin.
10
Bkz: el-Bidaye ve en-Nihaye. Yazarı: İbni Kesir. 14.clt. 229.s. Fikir bsk.
28
ehliilm.wordpress.com
Yirminci örnek:
Bu da İbni Mace'nin es-Sunen adlı eserinin eski el yazılı nushalarından birisidir.
Sonuç:
İşte bu zikrettiğimiz yirmi misalden sonra anladık ki eski el yazıları, illa şimdi
bilgisayar ile yazılan yazılara uymak zorunda değildir.
Arapça dili, dünyanın en geniş dilidir. En geniş dil olduğu için, yazı olarak da en
geniş yazıya sahiptir. Onlarca yazı stili ve yazı şekli vardır.
İşte Allah'ın gazabına uğrayan '' Coca Cola '' şirketi, eski arapça hatları takip
ederek, Allah Rasulunu s.a.v. ve Mekke'yi en çirkin ifade ile sövmüşlerdir. Allah'ın
belası onların ve onları destekliyen müşriklerin üzerine olsun, amin.
Bundan sonra, bilinsin ki '' Coca Cola '' ifadesinin ve simgesinin arapça
okunuşu '' Muhammed Yok – Mekke Yok '' şeklindedir. Bu da İslam ile alay
etmenin en üst düzeyidir.
Her kim bu açıklamadan sonra bunu inkar ederse, sadece ve sadece kendi
hevesini takip eden kalp hastası bir müşriktir. Bu kişiler, Allah'ın dînini sövenleri
bile tekfir etmekten çekinen insanlardır.
29
ehliilm.wordpress.com
İki:
Allah Rasulunun s.a.v. değeri ve Mekke'nin kutsallığı.
Allah Rasulu Muhammed s.a.v'in değeri:
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Ey îman edenler, Allah'ın ve Rasulunun önüne
geçmeyin. Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah, Duyandır ve herşeyi bilendir.
Ey iman edenler; seslerinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın.
Birbirinize yüksek ses ile (konuştuğunuz) gibi peygambere sesli konuşmayın.
Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.11
Derim ki: İşte Allah c.c. elçisini bu kadar seviyor ve bu kadar yüceltiyor.
Bundan sonra, nasıl olur da efendimiz ve önderimiz Muhammed'in s.a.v.
olmadığını söyliyerek onunla dalga geçenlerin karşısında suskun kalabiliriz?
Tarih boyunca yazılmış siyer eserlerini muracaat ettiğimizde, Allah Rasulu
s.a.v. hakkında bir çok övgü ve bu konuda varid olan bir çok ayeti ve hadisi
göreceğiz.
Aynı zamanda ''Devavînul İslam'' dediğimiz İslam Hadis külliyatında yazılmış
çaplı kaynaklara baktığımızda, bunların içinde Allah Rasulunun s.a.v. yüceliğine ve
tertemiz ahlakına şahid olacağız.
Mesela Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesai, İbni Mace, Malik, İshak bin
Rahuyeh, Ahmed bin Hanbel, Taberi, İbni Ebi Davud, Makadise ailesi ve Hera
şehrinin muhaddislerinin yazdığı hadis külliyatları, bu dediklerimi içermektedir.
Mekke'nin değeri:
Mekke'nin fazileti de öyle. Hadis ulemasının eserlerine baktığımız zaman bir
çok konu üzerinde değerli hadisler göreceğiz.
Ayrıca en başta Kuran'a baktığımızda, Allah'ın c.c. Mekke'nin fethi ile
müslümanları müjdelediğini göreceğiz.
11
Hucurat suresi. 1-2.ayetler.
31
ehliilm.wordpress.com
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Andolsun ki Allah, Rasulunun gördüğü rüyanın
hak olduğunu tasdik etmiştir. Allah dilerse (inşaAllah), siz güven içinde
başlarınızı tıraş etmiş veya (saçlarınızı) kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i
Haram'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bilir. Bundan başka size yakın bir
zamanda bir feth de verecektir.12
Derim ki: Elbette Mescidi Harama girmekten kasıd, Mekke'nin fethidir.
Ebul Velîd el-Ezrakî, Ahbaru Mekke adlı eserinde Mekke'nin faziletlerini
toparlamaya çalışmıştır. Tarih boyunca da ilim ehli tarafından Mekke'nin tarihi ve
fazileti hakkında mustakil eserler yazılmıştır. Bu meselenin uzunlamasına
açıklanmasının yeri de bu kısa risale değildir.
Bundan sonra, hiç kimsenin asla ve asla Mekke'nin olmadığını iddia etmesine
izin veremeyiz. Bizler, Mekke şehrinin bu faziletlerini inkar edenleri tekfir
ederken, bu şehirin olmadığını yazan ve bununla bu şehri söven müşriklerin
karşısında nasıl susalım? Kuşkuşuz bu en büyük sövmelerden birisidir.
12
Fetih suresi. 27.ayet.
31
ehliilm.wordpress.com
Üç:
Allah'ı, Rasulunu ve İslam'ı sövenin tekfiri.
Sövmenin manası:
Sövmenin arapçası, ''İstihzâ''dır.
Ferahîdî13, Ezherî14 ve İbni Manzur15 şöyle demişlerdir: Dalga geçmek
demektir.
Arap uleması icma etmişlerdir ki, kişi ile dalga geçmek (istihza etmek), alay
etmek ve seviyesini düşürmek, dalga geçmek demektir. Buna da arapçada istihza
ve suhriye denmektedir.
Allah'ı, Rasulunu ve İslam'ı sövenin icma ile tekfir edilmesi:
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Şayet onlara soracak olursan, diyeceklerdir ki:
Andolsun ki biz, dalmış oyalanıyorduk. De ki: Allah ile, O'nun ayetleri ve
peygamberi ile mi alay (istihza) ediyorsunuz?
Mazeret beyan etmeyin (özür dilemeyin), gerçekten siz, inanmanızdan sonra
kafir oldunuz. İçinizden bir topluluğu (tevbelerinden sonra) affetsek bile,
(tevbe etmeyenler) mücrimler oldukları için bir topluluğa azab ederiz.16
Derim ki: Bu ayetten alınacak iki fayda vardır:
Birinci fayda: Üç şey ile dalga geçenin tekfiri.
Bu ayet net bir şekilde üç şey ile dalga geçenin kafir olduğuna delalet
etmektedir:
Bir:
13
el-Ayn. Yazarı: Ferahîdî. 4.clt. 75.s. Dar Hilal bsk.
Tehzîbul Luga. Yazarı: Ebu Mansur el-Ezherî. 6.clt. 196.s. İhyaut Turas bsk.
15
Lisanul Arab. Yazarı: İbni Manzur. 1.clt. 183.s. Sadır bsk.
16
Tevbe suresi. 65.ayet.
14
32
ehliilm.wordpress.com
Allah ile dalga geçen kafirdir.
İki:
Peygamberimiz s.a.v. ile dalga geçen ve seviyesini düşüren kafirdir.
Üç:
Allah'ın ayetleri ile dalga geçen kafirdir.
Bil ki Allah'ın ayetleri dediğimiz zaman, bunun içine Kuran'ın ve Sünnetin hepsi
girmektedir. İşte bu gösterir ki Allah'ın Kuran'da veya sünnette bize öğrettiği her
hangi bir şey ile alay eden kişi kafirdir.
Birinci fayda: Üç şekilde dalga geçen kafirdir.
Ayete baktığımız zaman, Allah'ın c.c. genel olarak her ne şekilde olursa olsun
dalga geçeni tekfir etmiştir. O zaman anlarız ki her kim her hangi bir şekilde İslam
ile dalga geçerse kafirdir.
Dalga geçme yöntemi de üç şekilde olabilir:
Bir:
Îtikad ile. Yani: Kişi içinden dalga geçer ve söver. Bu şekilde kafir olur.
İki:
Dil ile. Yani: Kişi dili ile dalga geçer ve söver. Bu şekilde kafir olur.
Üç:
Azaları ile. Yani: Vucut organları ile kişi dalga geçer ve söver. Bu şekilde kafir
olur.
İşte ayet genel geldiğinden, her hangi bir şekilde Allah'ı, Rasulunu s.a.v. ve
ayetlerini söven tekfir edilir.
Mesela:

Yazı ile sövmek.
33
ehliilm.wordpress.com





Yazılmış sözleri yayarak sövmek.
Yazılmış sövmeleri göstermek.
El ile küçümseme şeklinde hareket çekmek.
Dalga geçercesine gülmek.
Dalga geçerek kaş ve göz oynatmak.
Ve dahası …
İşte kişi her halukarda nasıl söverse sövsün, kafir olur. Çünkü ayet geneldir ve
buna delalet etmektedir.
Ayetin manası açık olduğundan, bu dediğimde ümmet icma etmiştir.
Fasıl:17
İmam Şafiî geçmiş ayeti delil getirerek, Kuran'ı hafife alanları tekfir etmiştir.18
İbnul Munzir şöyle demiştir: İlim ehlinin geneli Peygamberi s.a.v. sövenin
öldürüleceğinde icma etmişlerdir.19
Aynı zamanda bunu Kadı İyad eş-Şifa'da nakletmiştir.20
Önemli bir kural:
Her hangi bir insan, Allah Rasulunu s.a.v. veya İslam'ı her hangi bir işaret,
söz veya eksik gösterecek her hangi bir şey ile küçümserse, bu durumda
muayyen olarak tekfir edilir.
Bu konuda İcma'yı Kadı İyad eş-Şifa'da nakletmiştir.21
Şeyhulislam İbni Teymiyye de nakletmiştir.22
17
Fasıl, alimlerin kullandığı gibi bir bölüm ve konu manasına gelir. Bu arapça bir terim bile olsa,
kullanılması hoştur.
18
es-Seyful Meslul. Yazarı: Subkî. 125.s. Feth bsk.
19
el-İşraf. Yazarı: İbnul Munzir. 8.clt. 61.s. Mekke es-Sekafiyye bsk.
20
eş-Şifa. Yazarı: Kadı İyad. 2.clt. 215.s. Fikir bsk.
21
eş-Şifa. Yazarı: Kadı İyad. 2.clt. 214.s. Fikir bsk.
22
es-Sarimul Meslul. Yazarı: Şeyhulislam İbni Teymiyye. 978.s. Ramadî bsk.
34
ehliilm.wordpress.com
Tevbe suresinden zikrettiğim ayet de, zaten buna delalet etmektedir.
Kurtuba'nın müftülerinden İbni Attab, Peygamberi s.a.v. küçümseyici her
hangi bir şey söyler, veya bunu açıktan olmasa bile yaparsa, katlinin vacip, yani
öldürülmesinin farz olduğu fetvasını vermiştir.23
Sövenin öldürülmesi ve öldürme yöntemi:
Bu başlık altında dört başlık vardır:
Bir: Sövenin Öldürümesi:
Allah'ı, Rasulunu ve müslümanları sövenin tekfiri açıklandıktan sonra, bu
kişinin öldürülmesinin gerekliliğine gelelim.
Bil ki Allah Rasulunden s.a.v. bu güne kadar ilim ehli icma etmişlerdir ki Allah'ı,
Rasulunu ve ayetlerini söven kişinin katli ve öldürülmesi vaciptir.
Allah Rasulu s.a.v. şöyle buyurmuştur: Kim Kaab bin el-Eşref'e (gidip de onu
öldürür)? Şüphe yok ki o Allah'a ve Rasulune eziyet etti.24
Derim ki: Hikaye uzundur. Devamında Muhammed bin Mesleme'nin r.a. ve
arkadaşlarının bu müşriği öldürmesi geçmektedir. Hikayenin sonunda Allah
Rasulune s.a.v. gelip de ona olayı haber vermeleri ve müjdemeleri geçmektedir.
Zikredildiğine göre Muhammed bin Mesleme ile, o yahudi müşriğini öldürme
şerefine nail olan Mücahid Sahabeler şunlar idi:





Muhammed bin Mesleme. (Grup komutanı ve emîri)
Ebu Naile.
Abbad bin Bişr.
Haris bin Evs.
Ebu Abes bin Cibr.25
23
es-Seyful Meslul. Yazarı: Subkî. 129.s. Feth bsk.
Sahihi Buhari. 4037 numaralı rivayet. Kitabul Megazî. Kaab bin el-Eşref'in öldürülmesi. / Sahihi
Muslim. 1801 numaralı rivayet.
24
35
ehliilm.wordpress.com
Aynı şekilde Allah Rasulu s.a.v. , Ebu Rafi Abdullah bin Ebîl Hakîk adlı Yahudi'yi
gizli bir grup göndermiş ve öldürtmüştür. Öldürmesinin sebebi de, rivayette
geçtiği gibi Allah Rasulune s.a.v. eziyet ediyor ve eziyet etmeye de yardmcı
oluyordu.26
İşte Allah Rasulunu s.a.v. söven ve ona eziyet veren bu kişilerin özel olarak
Allah Rasulu s.a.v. öldürtmesi, net bir şekilde Allah'ı, Rasulunu ve ayetlerini
sövenin öldürülmesinin ne kadar önemli olduğuna delalet etmektedir.
Hatta Sahabeler, Allah Rasulunun s.a.v. İslam'ı söven ve zarar veren bu
kişilerin öldürüldüğünde ne kadar sevineceğini bildiklerinden dolayı, bu söven
müşrikleri öldürdüklerinde Allah Rasulunu s.a.v. müjdelerlerdi.27
Bu konuda olan riayetleri Şeyhulislam İbni Teymiyye r.h. uzunlamasına esSarimul Meslul adlı eserinde zikretmiştir. Allah ona rahmet eylesin, bu konudaki
delilleri ne kendisinden önce, ne de kendisinden sonra o kadar çaplı toparlayan
hiç kimse görmedim.
Şeyhulislam'ın zikrettiği rivayetler arasında şu da vardır:
Medîne'de olan bir kadın, Allah Rasulunu s.a.v. söver. Bunun üzerine
müslüman Sahabelerden birisi, geceleyin kadının evine girer ve kadının göğüsüne
kılıcı batırır ve öldürür. Sonra da Allah Rasulu s.a.v. bu müşrik kadını öldüren
Sahabeyi över.28
Bu rivayetin senedi hakkında konuşulsa da, ilim ehli bunu Allah Rasulunu s.a.v.
sövenin tekfiri ve öldürülmesi hakkında delil olarak sunmuşlardır. Bu da önemli
ve ibret alınması gereken bir hikayedir.
25
Bkz: es-Sarimul Meslul. Yazarı: Şeyhulislam İbni Teymiyye r.h. 147.s. ve devamı. / 179-180.s.
Ramadî bsk.
26
Sahihi Buhari. 4039 numaralı rivayet. Kitabul Megazî. Ebu Rafi Abdullah bin Ebîl Hakîk'in
öldürülmesi.
27
Bkz: Sahihi Buhari. 4040 numaralı rivayet. Kitabul Megazî. Ebu Rafi Abdullah bin Ebîl Hakîk'in
öldürülmesi.
28
es-Sarimul Meslul. 195.s. Ramadî bsk.
36
ehliilm.wordpress.com
Hatta Mervezî'nin ve başkalarının rivayet ettiğine göre, Ömer r.a. zimmet
ehlinden olan bir müşriğin, müslüman bir kadına eziyet vermesi nedeni ile
öldürmüş ve çarmaha asmıştır.29
Eğer sadece bir müslüman bacıya eziyet verildiğinde müşrik kişi öldürülüyorsa,
Allah Rasulune s.a.v. eziyet ettiğinde hali ne olur acaba?
Hiç şüphe yok ki '' Muhammed Yok – Mekke Yok '' şeklinde yazılmış olan ''
Coca Cola '' simgesini taşımak, göstermek ve yaymak, Allah'ın Rasulune s.a.v.
eziyet etmek ve Allah'ı kızdırmaktır. Bu da sövmenin ta kendisidir.
Şeyhulislam30 İbni Teymiyye r.h. es-Sarimul Meslul Alâ Şatimir Rasul s.a.v. adlı
eserinde şöyle demiştir: İmamlardan birisi olan, İmam Şafiî ile aynı seviyede olan
İmam İshak bin Rahuyeh şöyle demiştir: Müslümanların hepsi İcmâ etmişlerdir
ki her hangi bir kişi Allah'ı yada Rasulunu s.a.v. söverse, ya da Allah'ın indirdiği
her hangi bir şeyden yüz çevirirse, Allah'ın indirdiği şeyleri kabul etse bile o bu
yaptığı ile Kâfir olur31.32
İmam Malik'in ashabındaki imamlardan birisi olan Muhammed bin Sahnun
şöyle demiştir: Alimler İcmâ etmişlerdir ki Peygamberi s.a.v. söven Kafir'dir.
İmamlarda bu kişinin hükmü öldürülmesidir. Bu kişinin kafir olduğunda
(küfründe) ve azabında (cehennemlik olduğunda) şüphe eden de kafirdir33.34
29
Bkz: es-Sarimul Meslul. Yazarı: Şeyhulislam İbni Teymiyye r.h. 268.s. Muhammed Muhyiddîn'in
tahkiki ile olan nusha.
30
Bu bölümü önceden yayınlamadığım bir risalede zikretmiştim. Fayda olsun diye burada da
zikrediyorum.
31
İmam İshak'ın bu sözü gerçekten çok güzeldir. Bu anlatıyor ki her Müslümanım diyen
Müslüman değildir. Allah'ın indirdiği şeriat ile yönetmeyen, dini ve İslamı sövenler kafirlerdir.
İsterseler Müslümanlık doğrudur deseler bile, ben Müslümanın deseler bile, kafirlerdir.
Demokrasi ile yöneten yöneticiler de aynı şekilde kafirlerdir. İmam İshak'ın şu sözüne dikkat
etmemiz gerekmektedir: ''Allah'ın indirdiği şeyleri kabul etse bile o bu yaptığı ile Kâfir olur''.
32
es-Sarimul Meslul Alâ Şatimir Rasul s.a.v. 3.s. Muhammed Muhyiddin'in tahkiki ile olan baskı.
33
Burada çok dikkat etmek lazım. Maalesef günümüzde bir çok kişi İslamı sövüyor ve bazı kendini
Müslüman sananlar da onları tekfir etmiyorlar. İmam Sahnun, işte bu dini söven adamlara Kafir
demeyenin de kafir olduğunu açıklamıştır.
Aynı zamanda burada mutlak ve muayyen tekfir arasında fark olmadığını da görmekteyiz.
34
es-Sarimul Meslul Alâ Şatimir Rasul s.a.v. 4.s. Muhammed Muhyiddin'in tahkiki ile olan baskı.
37
ehliilm.wordpress.com
İbnul Munzir şöyle demiştir: İlim ehlinin geneli İcmâ etmişlerdir ki
Peygamberimizi s.a.v. sövenin cezası ölümdür.35
İmam Ahmed r.h. şöyle demiştir: Peyamberimizi s.a.v. söven öldürülür.
İmam Ahmed'e denildi ki: Bu konuda Hadis'ler var mıdır? İmam Ahmed şöyle
cevap verdi: Evet. Onlardan bazıları şunlardır:
(1) Kör adamın kadını öldürme Hadisi.
(2) İbni Ömer'in şu sözü: Peygamberi s.a.v. söven öldürülür.
(3) Ömer bin Abdulaziz'in (Peygamberi s.a.v. söven) öldürülür sözü.
Abdullah'ın rivayetinde ise şöyle geçer: Tövbe ettirilmez (ve direk öldürülür).
Şüphe yok ki Halib bin Velid Peygamberi s.a.v. söven bir adamı tövbeye davet
etmeden öldürmüştü.36
İmamul Harameyn el-Cuveynî, sövme dışında Allah Rasulu s.a.v. hakkında
kötü olabilecek her hangi bir şeyin küfür olduğunu söylemiştir.37
Derim ki: Eğer sövmeden az kötü işler de bile durum böyle ise, apaçık bir
şekilde '' Muhammed Yok – Mekke Yok '' sözünü yayan ve gösteren nasıl tekfir
edilmesin?
Bu konudaki nakilleri Kadı İyad ve başkaları uzunlamasına zikretmişler, dört
mezhebin başkanlarından ve ashablarından konu üzerinde inanılmaz fazla
rivayetler zikretmişlerdir. Hatta kişi araştırsa, bu eserlerde mevcut olmayan ve
eskilerin büyük fetva kitaplarında olan nakiller de bulur. Allah'a hamd olsun.
İki: Söven kişinin tevbe etmesinden sonra tevbesinin dünyada kabul edilip
edilmeme meselesi:
Kadı İyad şöyle demiştir: Bil ki Malik'in ve ashabının mezhebinin geneli, yine
Selefin görüşü ve alimlerinin çoğunun görüşü: (Söven) Had nedeni ile öldürülür.
35
es-Sarimul Meslul Alâ Şatimir Rasul s.a.v. 3.s. Muhammed Muhyiddin'in tahkiki ile olan baskı.
es-Sarimul Meslul Alâ Şatimir Rasul s.a.v. 4.s. Muhammed Muhyiddin'in tahkiki ile olan baskı.
37
es-Seyful Meslul. Yazarı Subkî de kabul edercesine nakletmiştir. 169.s. Feth bsk.
36
38
ehliilm.wordpress.com
Tevbesini izhar etse bile, kabul edilmez, çünkü (kafir olsa bile38) küfrü nedeni
ile değil, had nedeni ile öldürülür.39
Derim ki: Elbette söven kişi gerçek manada tevbe ederse, bu durumda Allah
katında tevbesi kabul olur. Ama ilim ehlinin geneli sövmelerin cezasını ölüm
olarak gördükleri için, öldürürler. Had derken kasd ettikleri budur. Tevbesi de
Allah ile kendi arasındadır.40
Malikîlerin en büyük alimlerinden olan İmam İbni Ebî Zeyd el-Kayravanî'ye
Allah'ı söven bir adam hakkında sorulur. Bu adam, Allah'ı sövdükten sonra, ''
Şeytan'ı sövmek istedim, ama dilim kaydı '' demiştir.
İmam r.h. şöyle cevap verir: Zahir olan küfrü ile öldürülür. Mazereti ise
(dünyada) asla kabul edilmez.41 Derim ki: Elbette gerçekten dili kaymış ise, Allah
katında mazur olur. Ama bize göre zahiren öldürülür.
İmam Malik şöyle demiştir: Peygamberi s.a.v. söven, tevbe ettirilmeden
direk öldürülür.
Derim ki: Bunu İbnul Kasım Malik'ten rivayet etmiştir. Muhammed bin
Sahnûn'un kitabında mevcuttur. Mutarrif de Malik'ten nakletmiştir. İsmail el-Kadı
el-Mebsut adlı eserinde nakletmiştir. Ebu Abdullah el-Utbî, el-Muhtahrace'sinde
zikretmiştir.42
Derim ki: Küfür işleyeni tevbe ettirme, sadece fazladan yapılabilen bir şeydir.43
Ama sünnete baktığımızda, genelde küfür işleyenlerin tevbe ettirilmeden
38
Kadı İyad Allah Rasulunu s.a.v. sövenin tekfirini defalarca nakleder ve bu konuda icmayı bile
zikreder. Bizler de ondan naklettik.
39
eş-Şifa. 2.clt. 254.s. Fikir bsk.
40
Bkz: eş-Şifa. 2.clt. 255.s. Fikir bsk.
41
el-Mîyarul Murib Vel Camiul Mugrib En Fetavî Ehli İfrîkiyyete Vel Endeluse Vel Magrib. Yazarı:
Vinşirîsî. 2.clt. 361.s. / Fetava Malik es-Sagîr. 407.s. Taif bsk.
42
es-Seyful Meslul. Yazarı: Subkî. 126.s. Feth bsk.
43
Mürted olanın kanını dökmeden önce tevbe ettirilme mevzusu çok uzundur. Doğru olan görüş
zikrettiğimiz görüştür.
Yine bu konuda küfürden küfüre de tevbe ettirilme mevzusu değişir.
Mesela Allah'ı söven direk öldürülür.
Allah'a (her hangi bir amel ve söz ile) kafir olan da direk öldürülür.
Ama ikincisinde belki tevbe ettirilme mevzusu biraz daha geniş olabilir.
39
ehliilm.wordpress.com
öldürüldüklerini gördük. Bunun bir çok delili vardır. Önceden zikrettiğim bazı
deliller de buna delalet etmektedir.
Tenbih:
Unutulmasın ki Allah'ı, Rasulunu s.a.v. ve ayetlerini sövenin tevbe ettirilmeden
öldürülmesi veya tevbe ettirildikten sonra tevbe etmezse öldürülmesi, sadece
İslam'dan sonra mürted olan kişi için geçerlidir.44
Yoksa günümüzde zaten küfrü ile bilinen kişinin öldürülmesi aslen caizdir. Bu
kişi zaten tevbe ettirilmeden öldürülür. Darulharbte olan müşrik, asla tevbe
ettirilmeden öldürülür. O zaman darulharbte olan bir kişi küfrü üzerine bir de
dînimiz ile dalga geçmeye kalkışırsa, öldürülmesi daha evla ve daha gerekli olur.
Wallahu alem.
Şeyhulislam İbni Teymiyye şöyle demiştir: (Allah,'ı, Rasulunu s.a.v. ve
ayetlerini söven) Kişi tevbeden sonra da öldürülür. Zimmî45 de zimmete
tekrardan geri dönmek istese dahi öldürülür.46
Malikîlerin bir kısmı, Peygamberlerden her hangi birine kötü bir şey ile dua
edenin tevbe ettirilmeden öldürüleceğine dair icmayı nakletmişler, Şeyhulislam
da bunu kabul edercesine nakletmiştir.47 Ebu Bekir el-Farisî ve Ebu Bekir el-Kaffal
da icmayı nakletmişlerdir.48 İbni Sahnun, Kabisî ve İbni Ebî Zeyd el-Kayravanî49 de
böyle demişlerdir.
Ama Ebu İshak el-İsfirayînî ve Ebu Bekir es-Saydalanî, bu görüşe muhalefet
edip şöyle demişlerdir: Sövme (herkesin kabul ettiği gibi) riddettir, o zaman tevbe
Tevbe ettirilmeden de kasıd şudur: Mürtede denir ki: Ey fülanca, küfründen dön.
Eğer dönmezse, öldürülür.
44
Zimmet ehli için de bu konuda bir çok görüşler vardır. O mesele konumuzun dışında olduğu için
hiç girmiyorum.
45
Yani: Müslümanlardan eman alarak islam topraklarında yaşayan ehli kitaptan birisi ise …
46
es-Sarimul Meslul. 708.s. Ramadî bsk.
47
es-Sarimul Meslul. 980.s. Ramadî bsk.
48
es-Seyful Meslul. 168.s. Fetih bsk.
49
es-Seyful Meslul. 162.s. Fetih bsk.
İbni Ebî Zeyd el-Kayravanî'nin fetvasını bu risalede el-Miyarul Murib adlı eserden nakletmiştik.
41
ehliilm.wordpress.com
edince tevbeleri kabul edilir.50 Saydelanî ek olarak şöyle der: Tevbe edince yine de
seksen kırbaç vurulur.51
Derim ki: İlk görüş görüldüğü gibi daha racihtir. İcma olmasa bile, doğru olan
görüş budur. Delillerin gösterdiği de budur.
Unutulmasın ki sövenin tekfirinde icma etmişlerdir. Ama sadece tevbe
ettiğinde dünyada kabul edilip edilmemesinde ihtilaf etmişlerdir.
Üç: Söveni Öldürenin Sevabı:
Söveni öldürenin sevabı, kafirleri öldürenin sevabı hakkında rivayet edilen bir
çok delilin içine girmektedir.
Ayrıca Sahabelerin söven müşrikleri öldürdükten sonra, Allah Rasulunu s.a.v.
müjdelemeleri ve Allah Rasulunun s.a.v. bunu kabullenmesi ve buna sevinmesi,
bunun ne kadar yüce ve şerefli bir iş olduğunu göstermektedir.
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Şüphe yok ki Allah, müminlerden nefislerini ve
mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda mukatale
ederler (savaşırlar), öldürürler ve öldürürlürler. Tevrat'da, İncil'de ve Kur'an'da
kendi üzerine hak bir vaaddir. Kim Allah'tan daha çok ahdini yerine getirebilir?
Öyleyse yaptığınız alış-verişe sevinin. En büyük kurtuluş işte budur.52
Ebu Hureyre r.a. şöyle buyurmuştur: Bir adam Allah Rasulune s.a.v. geldi ve
şöyle dedi: Bana Cihad'ın yerine geçecek bir amel göster?
(Peygamberimiz) şöyle buyurdu: Bunu bulamıyorum.
(Sonra Peygamberimiz) şöyle buyurdu: Mücahid (Cihad'a) çıktığında(n
itibaren) Mescid'ine girip, hiç sıkılmadan ayakta kalıp, hiç iftar etmeden oruç
tutabilir misin?
50
es-Seyful Meslul. 168.s. / 171.s. Fetih bsk.
es-Seyful Meslul. 168.s. Fetih bsk.
52
Tevbe suresi. 111.ayet.
51
41
ehliilm.wordpress.com
(Adam) dedi ki: Bunu kim yapabilir ki? (Yani: Hiç kimse böyle bir şey
yapamaz)53
Derim ki: Bu gösterir ki Allah yolunda cihad eden kişi en faziletli işi yapmıştır.
Elbette en değerli cihadlardan birisi de, Allah'ı, Rasulunu, ayetlerini ve dînini
sövenleri öldürmektir.
Dört: Söveni Öldürme Yöntemi:
Alimler söveni öldürmek hakkında bir çok yöntemler zikretmişlerdir.
Söveni öldürmede en güzel yöntem, boğazından öldürmektir.
Bunun da iki yöntemi vardır:
Bir: Boğazını vurarak uçurma.
İki: Boğazını kılıç veya kesici bir şey ile kesme.
Bu şekil ile öldürmek de sünnettir ve özel olarak sevabı vardır.
Boğazını kılıç veya kesici her hangi bir şey ile vurarak öldürmenin faziletli
olduğuna dair birçok delil vardır. Mesela:
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Müşrikler ile karşılaştığınız zaman, boyunları
vurun (uçurun).54
İmam Mekkî r.h. şöyle demiştir: Boyunları sağlam bir şekilde uçurun.55
Boyunları kılıç, bıçak ve kesici her hangi bir şey ile kesmenin sünnet olduğuna
dair deliller de çok fazladır. Mesela:
Allah Rasulu s.a.v. Mekke'de iken, daha Medine'ye hicret etmeden önce, bir
kez müşrikler onu sövdüklerinde onlara şöyle demiştir: Beni duyuyor musunuz
53
Sahihi Buhari. 2785 numaralı rivayet. Kitabul Cihad. 1.bab.
Muhammed s.a.v. suresi. 4.ayet.
55
el-Hidaye. 11.clt. 6881.s.
54
42
ehliilm.wordpress.com
Ey Kureyş topluluğu! Muhammed'i elinde tutan (Allah'a) yemin olsun ki, sizi
boğazlama (boğazınızdan kesmek ile) (Zebh)56 ile geldim.
Derim ki: Bunu İmam Ahmed el-Musned adlı eserinde kuvvetli senedi ile
muttasıl bir şekilde rivayet etmiştir57. Yine hadisi Bezzar el-Musned'inde58 ve İbni
Hibban Sahih'inde59 rivayet etmişlerdir.
Hadisi İmam Ahmed ve başkaları İbni İshak kanalı ile rivayet etmişlerdir. İbni
Hişam da Siyer'inde İbni İshak'tan aynı rivayeti zikretmiştir60. İbni İshak da kendi
Sîret'inde rivayet etmiştir.61
Bu hadisten anlıyoruz ki Allah yolunda cihad etme, söz olarak Mekke
döneminden itibaren vardı. Ama bunu tatbîke geçirme, Medîne'de nazil olmuş ve
kıyamete kadar devam edici bir kural olarak yüzlerce ayette açıklanmış, bu
konuda Enfal ve Tevbe gibi mustakil sureleri Allah c.c. indirmiştir.
Allah Rasulu s.a.v. net olarak boğazlıyarak öldürmeyi övmektedir. Yani
boğazdan keserek öldürmeyi övmektedir.
İşte bu şekilde müşrikleri öldürmekte sevap vardır.
Eğer denilirse:
Bu gibi öldürmelerde ölen kişiye azap çektirilir.
Deriz ki:
Zaten bizim amacımız müşriğe azap çektirip Allah'tan sevap kazanmaktır.
56
Arapçasında Zebh ifadesi geçmiştir ve manası boğazlıyarak kesmektir. Tıpkı kurbanda koyunları
kestiğimiz gibi müşrikleri de kesmek sünnettir.
57
el-Musned. Yazarı: İmam Ahmed. Abdullah bin Amr bin el-As'ın müsnedi. 7036 numaralı
rivayet.
58
el-Musned. Yazarı: Bezzar. 6.clt. 456.s. 2497 numaralı rivayet. Abdullah bin Amr bin el-As'ın
hadisi bölümü. Mektebetul Ulum Vel Hikem bsk.
59
es-Sahih. Yazarı: İbni Hibban. İbni Bilibban2ın tertibi ile olan nusha. 6567 numaralı rivayet.
14.clt. 525.s. Risale bsk.
60
es-Sîre. Yazarı: İbni Hişam. 1.clt. 259.s. Taha Abdurrauf'un tahkiki ile olan nusha.
61
Sîretu İbni İshak. Yazarı: Muhammed bin İshak r.h. 229.s. Fikir bsk.
43
ehliilm.wordpress.com
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Onları öldürün (savaşın)62 ki sizin elleriniz ile
Allah onları azab etsin. Rezil etsin ve sizi onlara karşı üstün kılsın ve müminler
topluluğunun göğüslerini ferahlandırsın.63
Derim ki: Müfessirlerden birçoğu, müşrikleri azab etmeyi müşrikleri öldürmek
diye tefsir etmişlerdir. Bizce de öyledir.
Tenbih:
Dediğim gibi öldürmenin en güzel yöntemi bu şekildedir. Ama bunun dışında
kişi her ne şekilde müşriği öldürürse öldürsün, onu öldürmesinde sevab vardır.
Cihadı ve kafirleri öldürmeyi öven bütün ayetler ve hadisler de bunları inşaAllah
kapsamaktadır.
Sahabelere de baktığımız zaman, eğer güçleri yetiyorsa boğazlıyarak
kestiklerini, olmadı en kolay şekilde ve güçlerinin yettiği gibi öldürdüklerini
göreceğiz. Allah Rasulunun s.a.v. bu amellerini görüp onaylaması da, bunun
hüccet olduğuna delalet etmektedir.
Mesela Sahabelerin, gidip de zikrettiğim Kaab bin el-Eşref ve Ebu Rafi adlı
yahudi müşriklerini öldürmeleri, bu dediğime delalet etmektedir.64
Osman bin Kinane şöyle demiştir: Peygamberi s.a.v. söven kişi öldürülür veya
canlı canlı çarmaha gerilir ve tevbe ettirilmez.65
62
Çoğu mütercim, Mukatele ve bu ifadeden tasarruf olan kelimeleri savaşmak diye
çevirmişlerdir.
Oysaki bu Allah'u alem, mana olarak doğru olsa da kelimede hatadır. Savaşmanın tam karşılığı
harb ifadesidir.
Mukatalenin karşılığı ise senin ondan öldürmen ve onun da senden öldürmesidir.
İşte mukatale budur.
Bu nedenle öldürün şeklinde çevirmek, en doğrusudur inşaAlalh.
Allah c.c. daha iyi bilir.
63
Tevbe suresi. 14.ayet.
64
Sahihi Buhari. 4037 numaralı rivayet. Kitabul Megazî. Kaab bin el-Eşref'in öldürülmesi. / Sahihi
Muslim. 1801 numaralı rivayet.
Sahihi Buhari. 4039 numaralı rivayet. Kitabul Megazî. Ebu Rafi Abdullah bin Ebîl Hakîk'in
öldürülmesi.
65
Bunu Kadı İyad eş-Şifa'da kabul edercesine, Malikilerin el-Mebsut adlı eserinden naklen
zikretmiştir. 2.clt. 216.s. Fikir bsk.
44
ehliilm.wordpress.com
Derim ki: Canlı canlı çarmaha germekten kasıd şudur: Peygamberi s.a.v. söven
kişi alınır, dimdik gerilmiş ve yaklaşık dörtken şekline benzeyen tahtaya asılır ve
sonra ölene kadar o halde bırakılır.
Konunun uzunlamasına açıklanması, yazacağım Cihad risalesinde olacaktır
inşaAllah. Rabbim hayır ile vakti geldiğinde yazmayı nasib etsin, amin.
Coca Cola simgesini gösterenlerin, arabaların ve dükkanlarına koyanların
öldürülmesi ve bunda olan Allah katındaki yüce ecir
Dikkat ettiğimiz gibi '' Coca Cola '' simgesinin üzerinde net olarak ''
Muhammed Yok – Mekke Yok '' ifadesi yazmaktadır. Bu da Peygambere s.a.v. ve
Mekke'ye olan en büyük sövmelerden birisidir.
Önceden naklettiğimiz gibi alimler icma etmişlerdir ki her hangi bir şekilde
Peygamberi s.a.v. sövmeyi açığa vuran herşey, sövmedir ve küfürdür. Bunda da
müslümanlar icma etmişlerdir.
O zaman anlarız ki '' Coca Cola '' ifadesinde Allah Rasulunu s.a.v. ve Mekke'yi
sövme vardır. Bu nedenle bunu gösteren, satan ve yayan herkes müşriktir.
Müşrikler, o kadar rahat bir şekilde Allah'ın Rasulunu s.a.v. ve Mekke'yi
sövüyorlar ki, bunu apaçık bir şekilde kocaman yazılar ile her yerde yayıyorlar,
kimse de bunu inkar etmiyor!
Hatta aksine, herkes bunu satın alıp göstere göstere içiyorlar!
Bu ne rezilce bir durumdur!
Mesela:
45
ehliilm.wordpress.com
Bundan sonra, müslüman kişinin bu sövmelerin karşısında elinden geldiğince
karşı duruş durması gerekir. Hiçbir şey yapamıyorsa, en azından dili ile inkar edip
bunlara karşı mücadele vermesi farzdır.
Coca Cola ifadesi ile İslam'ı sövme yöntemlerinin bazıları ve böyle yapanları
tekfir etme:
Elbette yukarıda gördüğümüz gibi bu sövme ifadesi nasıl izhar edilirse edilsin,
bu sövme olur ve kişiyi dinden çıkarır. Bunda icma vardır.
Bu mesele okuyucunun beynine işlesin diye üçüncü kez tekrarlıyoruz,
inşaAllah artık anlaşılmıştır. Her kim her hangi bir şekilde Allah'ı, Rasulunu s.a.v.
veya ayetlerini söverse, kafirdir. Bunda icma vardır.
Mesela:
-
Arabanın üzerine '' Coca Cola '' simgesini koymak.
Evin üzerine '' Coca Cola '' simgesini koymak.
Evin içine '' Coca Cola '' simgesini koymak.
Elde '' Coca Cola '' simgesini taşıya taşıya sokaklarda ve yollarda gezmek.
Dükkana gidip, '' Coca Cola '' simgesi içeren şeyi almak.
İşte bunların hepsi, Allah Rasulunu s.a.v. ve Mekke'yi sövmedir ve kişiyi
dinden çıkarır.
Fasıl: Bu sövme işlemini yapan herkesi öldürmenin cevazı:
46
ehliilm.wordpress.com
Yukarıda delilleri ile zikrettiğimiz gibi, '' Coca Cola '' simgesini ortaya çıkaran ve
izhar eden herkes kafirdir, Allah Rasulunu s.a.v. sövmüş ve Mekke'nin olmadığını
yaymıştır. Bu nedenle kafirdir.
Bundan sonra, böyle bir kişiyi gördüğümüz zaman, onu öldürmenin gerekli
olduğunu bilmemiz gerekir.
Elbette darulharbte asıl olan insanların kafir olması ve herkesin kanının helal
olmasıdır. Ama bununla birlikte, Allah Rasulunu s.a.v. ve Mekke'yi sövmeyi izhar
eden kişinin öldürülmesi daha evla ve daha önemlidir.
Bilindiği gibi mürted kişinin öldürülmesi, aslî kafiri öldürmekten daha önce
gelir. Allah'ı ve Rasulunu s.a.v. sövenin öldürülmesi de, diğer müşrikleri
öldürmekten daha önce gelir. Çünkü Allah c.c. müşrikleri öldürmeyi genel olarak
emretmiş, mürtedleri öldürmeyi özel olarak emretmiş, Allah'ı ve Rasulunu s.a.v.
sövenleri ise daha özel olarak öldürmeyi emretmiş güzel görmüştür. Kuran'da ve
Sünnette bunların delilleri çoktur. Bir kısmını zikrettik.
Bu nedenle bu sövme ifadelerini içeren şeyleri yayan kişilerin öldürülmesi
gereklidir.
Bilindiği gibi sövme ifadesini yazan ve yayan arasında fark yoktur.
Allah'ın dediği gibi: Her kim onları desteklerse, o da onlardandır.66
Derim ki: Yani: Aralarında hiçbir fark yoktur ve hükümleri aynıdır demektir. Bu
nedenle küfür yayanın küfrü işleyenden bir farkı yoktur. Aynı şekilde sövmeyi
yayanın da yazandan hiçbir farkı yoktur.
Aynı zamanda sövmeyi yayan ve yazan, her halukarda sövme işini işlemişler ve
kafir olmuşlardır.
Bunlar çok önemli kaidelerdir. Zikrettiğimiz ayetten istinbat edilmiştir. Bunları
bil ki, hiçbir müşriğin şüphesi ve itirazı kalmasın.
66
Maide suresi. 51.ayet.
47
ehliilm.wordpress.com
Bir mesele:
Önceden müslüman olduğunu bildiğimiz bir kişinin '' Coca Cola'yı '' izhar etmiş
bir şekilde görürsek, ne yapmalıyız?
Böyle bir durum ile bir müslüman karşılaştığı zaman, en başta bu (Coca Cola'yı
içen ve simgesini yayan) kişiyi uyarması ve küfründen tevbe etmesini ister.
Bundan sonra, eğer tevbe eder ve bu küfrü yok ederse, bu durumda
müslüman olur.
Yok, kabul etmez ve kibirlenir, sonra isyan ederse, bu durumda öldürülmesi
vacip olur. Müslüman kişi o anda o kişiyi öldürebilir ve hatta öldürmesi lazımdır.
Öldürdüğünde de yüce ecir ve sevap alır.
Evet, hiç tenbih etmeden de öldürülmesinde bir beis yoktur. Ama eğer
bilmediğini zannederse, en başta uyarmasını güzel görürüm. Çünkü tevbe etme
ihtimali vardır.
Yalnız o kişinin bu sözün sövme olduğunu biliyorsa ve bu ona ulaşmış ise, bu
durumda tebliğ edilmeden öldürülmesi en evladır. Çünkü tebliğ ulaşmış bir kafire
tekrardan tebliğ yapmaktansa, öldürülmesi daha evla olur. Ama tebliğ
yapılmamış müşriğe tebliğ yapılır, eğer kabul etmezse öldürülür. Nasıl ki bunu
önceden zikretmiştik. Elbette dediğim gibi isterse tevbe ettirmeden de
öldürebilir. Bu konudaki alimlerin sözlerini yukarıda nakletmiştik.
Tenbih:
Kişinin öğrenmeye ne zaman gücü yeterse, cahillik mazeret olmaz. Bunda
müslümanlar icma etmişlerdir.
Aynı zamanda böyle açık küfürlerde tevil de mazeret olmaz. Bunda da icma
vardır.
48
ehliilm.wordpress.com
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Sakın bilgin olmadığı şeyleri yapma (bilgin
olmadığın şeyleri takip etme). Şüphe yok ki duyma, görme ve kalb, yaptıkları
herşeyden mesul tutulurlar.67
Derim ki: Bu ayetten anladık ki her kim bilmeden '' Coca Cola '' simgesini izhar
etmiş ve yaymışsa, bu durumda kafirdir.
Hafız Semanî r.h. şöyle demiştir: (Allah'ın) Burada böyle demesinin nedeni
şöyledir: Şirkin hepsi cahillikten meydana gelmektedir. Şüphe yok ki
alim, Allah'a şirk koşmamalıdır.68
Özet:
Bir:
'' Coca Cola '' simgesinde net olarak arapça hat ile '' Muhammed Yok – Mekke
Yok '' ifadesi yazmaktadır.
İki:
Bilindiği gibi '' Muhammed Yok – Mekke Yok '' demek, en büyük küfürlerden
ve sövmelerden birisidir.
Üç:
Bu sözü söyleyen, yazan, yayan ve gösteren herkes, Allah Rasulunu s.a.v.
sövmüş ve Mekke'yi yok saymıştır. Bu da en tehlikeli sövmelerden birisidir.
Dört:
'' Coca Cola '' simgesinin '' Muhammed Yok – Mekke Yok '' ifadesini arapça hat
ile içerdiği farklı farklı misaler ile 21 yönden isbat ettik. Bundan sonra buna hiç
kimse itiraz edemez.
Beş:
67
68
İsra suresi. 36.ayet.
Tefsirus Sem-anî. 4.clt. 168.s. Vatan bsk.
49
ehliilm.wordpress.com
Allah'ı, Allah Rasulunu s.a.v. ve Allah'ın ayetlerini söven kişinin tekfirinde icma
edilmiştir. Zaten bu konudaki ayetler ve hadisler çok nettir.
Altı:
Müslümanların bildiği gibi sövme kalp ile dil ile gösterme ile ve vucut
azalarının her hangi birisi ile olabilir.
Yedi:
İster açıktan olsun, ister açıktan olmasın, sövme olduğunu gösteren her hangi
bir söz, fiil ve amel sövmedir. Bunda müslümanlar icma etmişlerdir.
Sekiz:
Her hangi bir şekilde sövmeyi izhar eden kişi tekfir edilir. Tekfir edildiği gibi
öldürülür.
Dokuz:
En güzel öldürme yöntemi, boynunu vurma ve uçurma yöntemi ile olur.
On:
'' Coca Cola '' simgesini göteren ve izhar eden bütün kafirler öldürülür.
Öldürülmelerinde sevap ve Allah katında yüce ecirler vardır.
En doğrusunu Allah c.c. bilir.
51
ehliilm.wordpress.com
Sonsöz – Hatime
Dört:
Bundan sonra, mevzu açıklanmış, hak ortaya çıkmış ve batıl yok edilmiştir.
Batıl ehlinin dili kesilmiş, hak ehlinin sözleri ortaya çıkarılmış, Allah'ın
Rasulunu söverek Allah'a savaş açanların burunları yere sürtülmüştür.
Ey insan, bil ki Allah Rasulunun s.a.v. ve Mekke'nin olmadığını iddia eden ve
bunu yayarak izhar eden her müşrik öldürülür. Bunu söyleyen, yayan, bu konuda
sövmeyi içeren yazıyı gösteren ve normal karşılayan herkesin hükmü birdir.
Bunu bil. Bundan sonra asla küfür işleme ve Allah'ın Rasulunu s.a.v. sövme.
Ve ey müslüman, elinden geldiğince bu şirkin karşısında dur. Allah Rasulunu
s.a.v. sövmeyi normal gören ve yayan herkes ile mücadele et. Onları öldür.
Müslüman kardeşlerime bu konuda nasîhatim şudur:
'' Coca Cola '' ifadesini izhar eden her müşriği öldürün. Arabalarda bu yazıları
görürseniz, onları yakın ve yok edin. Bunu satan dükkanları da yakın ve yıkın. Bu
sözü gösteren ve asan bütün müşriklerin yaşamasına izin vermeyin.
Ta ki Allah c.c. batılı yok edene kadar bu yolda mücadele verin.
Öyle bir mücadele verin ki, bu müşrikler sizden korksunlar.
Özellikle bu '' Coca Cola '' simgesinin küfür ve sövme olmadığını yayan hocaları
ve cahil konuşan kişileri cehenneme gönderin. Allah c.c. onları, sizlerin eli ile azab
etsin. Onlara yaşam hakkı tanımayın. Onları öyle korkutun ki, bu müşrikler artık ''
Coca Cola '' simgesini savunmaktan korksunlar.
Allah adına hiç kimseden korkmayın.
Bilin ki açıktan Allah Rasulunun s.a.v. iğrenç bir şekilde sövülmesi ve yok
olduğu iddia edilmesi, asla basit bir şekilde karşılanamaz. Bu konuda biz
müslümanların müşriklere gereken terbiyeyi vermemiz gerekir.
51
ehliilm.wordpress.com
Allah'ın dediği gibi: Ağızlarından çıkan o sözler çok büyüktür (tehlikelidir)!
Onlar sadece ve sadece yalan söylemektedirler.69
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler, içinizden her kim dininden
dönerse, Allah'ın sevdiği ve onların da Onu sevdikleri, müminlere karşı alçak
gönüllü, kafirlere karşı zorlu bir kavim getirir. Allah yolunda cihad ederler, hiç
bir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lutfudur. Onu
dilediğine verir. Allah, Vasi'dir, Alim'dir.70
Evet, bu dediklerimiz müşriklere karşı sadece bir başlangıçtır. Müslümanların
müşriklere olan darbeleri, daha derinden olacaktır, inşaAllah.
Zamanında dediğimiz gibi:
‫هذه البداية – فما بالك بالنهاية‬
Bu başlangıçtır – Bir de sonucu gör
Îman etmeyenlere derim ki: (Küfrü ve sövmeyi) Yaptığınız gibi, bizler de
gerekeni yapıyoruz. Siz bekleyin, bizler de beklemekteyiz.71
Rabbim sizin yaptıklarınızdan gafil değildir.72
Çoğunluk yenilecek ve arkalarına dönüp kaçıp gidecekler.73
Ey müşrikler, sizi boğazınızdan kesmek ile geldik.74
Son sözüm budur: Allah'a hamd olsun.
Ebu Musa el-Medenî
69
Kehf suresi. 5.ayet.
Maide suresi. 54.ayet.
71
Bkz: Hud suresi. 121.ayetin bir kısmı ve 122.ayet.
72
Bkz: Hud suresi. 123.ayetin bir kısmı.
73
Bkz: Kamer suresi. 45.ayet.
74
Bunu Allah Rasulu s.a.v. zamanındaki müşriklere derdi. Biz de zamanımızdaki müşriklere
diyoruz.
Bkz:
el-Musned. Yazarı: İmam Ahmed. Abdullah bin Amr bin el-As'ın müsnedi. 7036 numaralı rivayet.
Derim ki: Yukarıda bunun tahricini uzunlamasına zikretmiştik. Wallahu alem.
70
52
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 051 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content