close

Enter

Log in using OpenID

Bakınız

embedDownload
Tesvikdestek.com
T.C.
GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI
Đstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GĐB.4.34.17.13/d.25-38811
KONU : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında KDV Kanununun 13/d maddesine göre KDV ödenmeyen
işlemlerle ilgili kur farklarında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı,
UYGULAMA TAMĐMĐ
NO: KDV-2009/184
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 13/d maddesinde, Yatırım Teşvik Belgesi
sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.
Aynı Kanunun 24/c maddesinde, vade farkları ve faizler ile benzerleri matraha dahil olan unsurlar
arasında sayılmıştır. Mahiyet ve amaç olarak bunlardan farklı olmayan kur farkları da matraha dahil
edilerek katma değer vergisine tabi tutulacaktır.
Bu nedenle, bedeli döviz olarak ifade edilen işlemlerde işlem tarihi ile nakden veya hesaben tahsil
edildiği tarih arasındaki kur farkı bedelin bir unsuru olarak işleme ait oran üzerinden KDV’ye tabi
olacaktır.
Ancak, Kanunun 13/d maddesi gereği istisna kapsamında yapılan işlemler nedeniyle doğan kur farkları
aslı vergiden istisna olduğundan KDV’ye tabi olmayacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Başkan a.
Grup Müdür V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
19 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content