close

Enter

Log in using OpenID

2015 Finansal Tabloları Hazırlarken Uygulanacak

embedDownload
www.pwc.com.tr
UFRS Bülten
TMS Güncellendi
2015 Finansal Tabloları
Hazırlarken Uygulanacak
TMS Değişiklikleri
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları Bülteni
Aralık 2015
Yıllık İyileştirmeler Kapsamında Değişen TMS’ler
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu; 2010 -2012 ve 2011-2013 Dönemlerine
İlişkin Yıllık İyileştirmeler kapsamında standartların daha açıklayıcı ve anlaşılır
olabilmesi için irili ufaklı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikler Kamu Gözetimi
Kurulu tarafından yayınlanmış olup, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
ile uyumlu olarak 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli
olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
UFRS veya TMS göre finansal tablo hazırlayan Şirketlerin 2015 yılı içerisinde
hazırlayacakları finansal tablolarda bu değişiklikleri gözönünde bulundurmaları
gerekmektedir.
Standard
Değişiklik
TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
Hakediş koşullarının tanımı
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
İşletme birleşmelerinde şarta bağlı ödemelerin
muhasebeleştirilmesi
TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
Faaliyet bölümlerinin birleştirilmesi,
Raporlanabilir bölüm varlıklarının işletmenin
varlıklarıyla mutabakatı
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Kısa vadeli alacaklar ve borçlar
TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38,
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Değerleme sonucu brüt tutar ve birikmiş
amortismanın ayrıştırılması
TMS 24, İlişkili Taraf Açıklamaları
Kilit yöneticiler
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
Müşterek anlaşmaların kapsam dışı bırakılması
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Portfolyo istinasının kapsamında değişiklik
TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün kullanım amaçlı veya yatırım
amaçlı olarak sınıflandırılırken TFRS3 ve TMS
40 arasındaki ilişkinin netleştirilmesi
TFRS 1, Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarının İlk Uygulanması
Geçerli TFRS’ler tanımının açıklaması
Yıllık İyileştirmeler Kapsamında Değişen TMS’ler
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TMS 24, İlişkili Taraf Açıklamaları
• Bir finansal araç tanımını karşılayan
• Raporlayan işletmeye ya da raporlayan
koşullu borçların UMS 32’ye göre
işletmenin ana ortaklığına (yönetim
finansal borç ya da özkaynak olarak
işletmesi) kilit yönetici hizmetleri sunan
sınıflandırılmasına açıklık getirir;
bir işletme, raporlayan işletmenin ilişkili
• Finansal olan ve finansal olmayan,
tarafı olarak kabul edilmiştir.
özkaynak sayılmayan tüm koşullu
• Sunulan hizmetlerle ilgili yönetim
borçlar her raporlama tarihinde gerçeğe
işletmesinin raporlayan işletmeye
uygun değerinden ölçülür, gerçeğe
yansıttığı tutarların açıklanması
uygun değerdeki değişiklikler kar ve
gerekmektedir.
zarara yansıtılır.
• 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan
• İktisap tarihi 1 Temmuz 2014 ve sonrası
yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük
olan işletme birleşmeleri için ileriye
olarak geçerlidir.
dönük olarak geçerlidir.
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer
Ölçümü
• UFRS 13’deki değişiklik kararının temeli,
iskontolama etkisinin önemsiz olduğu
durumlarda, UMSK’nın kısa vadeli
alacak ve borçların fatura tutarlarında
ölçülebilmesini değiştirme niyetinde
olmadığını açıklığa kavuşturmak üzere
değişmiştir.
TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
• Yönetim tarafından faaliyet bölümlerinin
birleştirilmesine dair verilen kararların
açıklanmasını gerektirir.
• Bölüm varlıkları raporlandığında, bölüm
varlıklarının işletmenin varlıklarına
mutabakatını gerektirir.
• 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük
olarak geçerlidir.
Yıllık İyileştirmeler Kapsamında Değişen TMS’ler
TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
• Hakediş koşulu’ tanımını açıklar ve
ayrıca ‘performans koşulunu’ ve ‘hizmet
koşulunu’ tanımlar.
• Ödeme tarihi 1 Temmuz 2014 ve sonrası
olan ‘Hisse bazlı ödeme’ için geçerlidir.
TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve
TMS 38, Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
• Her iki standartta, bir işletme yeniden
değerleme modelini kullandığında, brüt
defter değeri ve birikmiş amortismanı
nasıl ayrıştırılacağına dair açıklık
getirmek üzere değiştirilmiştir.
Değerlenmiş bürt tutar ve birikmiş
amortismanın ayrıştırılması için iki
yöntem önerilmektedir:
- Değer düşüklüğünü dikkate aldıktan
sonra değer arışı brüt tutar ve birikmiş
amortismana eşit olarak dağıtılır veya
- Birikmiş amortisman, brüt tutardan
netleştirilir.
• 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
•
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 11, Müşterek Anlaşmalar
Standardında ele alınan müşterek
anlaşmaların oluşumunun
muhasebeleştirilmesinde TFRS3, İşletme
Birleşmeleri Standardının uygulanmayacağı
standardın kapsam bölümüne eklenmiştir.
Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde
veya sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemlerine uygulanır. Erken uygulamaya
izin verilmektedir. Bu durumda, anılan
husus dipnotlarda açıklanır.
TFRS 1, Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarının İlk
Uygulanması
Standardın açıklama kısmı güncellenerek
finansal tablo hazırlayıcısının TFRS 1’e
göre finansal tablolarını hazırlarken;
mevcut standartları uygulayabileceği gibi,
ilgili standardın yayınlanmış ancak
uygulanması henüz zorunlu olmayan yeni
halini de uygulayabileceği belirtilmiştir.
Ancak sunulan tüm dönemlere aynı
standartlar (yenisi veya mevcut olan)
uygulanmalıdır.
Yıllık İyileştirmeler Kapsamında Değişen TMS’ler
TMS 40, Yatırım Amaçlı
Gayrimenkuller
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer
Ölçümü
Değişiklik TFRS 3, İşletme Birleşmeleri ve
TMS 40 , Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
arasındaki ilişkiyi netleştirmek amacıyla
yapılmıştır. TMS 40, gayrimenkullerin
yatırım amaçlı gayrimenkul veya sahibi
tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflandırılması konusunda rehberlik
sağlamaktadır. Yatırım amaçlı
gayrimenkul ediniminin bir işletme
birleşmesi olup olmadığının
belirlenmesinde TFRS 3 dikkate
alınmalıdır.
Değişiklik TFRS13 kapsamındaki portföy
istisnasını netleştirmek için düzenlenmiştir.
Portföy istisnası, TMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı veya
TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı
kapsamında yer alan tüm finansal varlık,
yükümlülük ve diğer sözleşmelere (finansal
olmayan sözleşmeler de dahil olmak üzere)
net tutardan gerçeğe uygun değerinin
ölçümüne olanak tanımaktadır.
Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir, bu tarihten önce
başlayan hesap dönemlerine ilişkin
finansal tablolarda yatırım amaçlı
gayrimenkullerin bireysel satın
alımlarında ancak ve ancak değişikliği
uygulamak için gerekli bilgiler mevcut ise
için uygulayabilir ve bu durum
dipnotlarda açıklanır.
Bu değişiklik TFRS 13’ün ilk uygulandığı
hesap döneminin başından itibaren ileriye
yönelik olarak uygulanır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Bu
durumda, anılan husus dipnotlarda
açıklanır.
Sorularınız için bize danışabilirsiniz.
PwC Türkiye
UFRS Danışmanlık Hizmetleri Ekibi
[email protected]
© 2014 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers
International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye’de
kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
262 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content