close

Enter

Log in using OpenID

2014/56 Bülteni indirmek için tıklayınız

embedDownload
Mali Bülten
`
No: 2014/56
Vergi/ 28 Nisan 2014
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı
kpmgvergi.com
kpmg.com.tr
Özet: 26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile
bugüne kadarki toplam 123 KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış ve geçmişte çeşitli tebliğ ve
sirkülerlerle açıklanan tüm hususlar tek bir Genel Uygulama Tebliği’nde toplanmıştır.
Açıklamalar:
Yeni Tebliğ ile açıklanan ve yeniden düzenlenen bazı önemli hususlara aşağıda başlıklar halinde değineceğiz.
Ayrıca, bültenimizin ekinde çeşitli KDV istisnaları ile tevkifatlı işlemlerden kaynaklanan iadelerin tevsikine ve
talebine ilişkin aranan belgeleri içeren bir özet tabloyu bulabilirsiniz.
•
Yeni uygulama tebliği 1 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girecektir.
•
Tebliğ, geçmişte yayımlanmış 123 genel tebliği yürürlükten kaldırmıştır.
•
KDV Tevkifat sistemindeki tevkifata konu işlemler ve tevkifat oranları aynen korunmakla birlikte; Külçe metal
teslimleri, bakır, çinko, kurşun, alüminyum teslimleri, metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam, hurda ve
atıkları ile bunlardan mamul hammadde teslimi, pamuk tiftik, yün, yapağı ve ham post ve deri teslimi, ağaç ve
orman ürünleri teslimlerinden doğan mahsuben KDV iade taleplerinin vergi inceleme raporu ya da YMM
raporu aranılmadan yerine getirilmesine imkan tanınmıştır.
•
Hizmet ihracından kaynaklanan iadelerde; mahsuben iadeler için bundan böyle vergi inceleme raporu ya da
YMM raporu aranırken, nakden iade talepleri münhasıran vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilecek.
•
İade talebi olmasa dahi, istisnaları tevsik edici belgelerin, beyannamelerle birlikte vergi dairesine sunulması
gerekiyor.
•
İhraç kayıtlı teslimlerden, tarım üreticileri de yararlanabilecek. Bunun için Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’ndan alınan “çiftçi kayıt belgesi” , “gıda işletmesi kayıt belgesi” veya “işletme onay belgesi”
sahibi olunması gerekiyor.
•
DİİB kapsamında tecil terkin uygulayarak teslim yapabilmek için imalatçı olma şartı aranmayacak. Satıcıların
KDV mükellefi olmaları yeterli.
•
DİİB sahibi mükelleflerin, DİİB sahibi diğer alıcılara geçici 17’nci madde kapsamında tecil terkin
uygulayarak teslimde bulunabilecekleri açıklığa kavuşturulmuş.
•
DİİB kapsamındaki teslimlerde “eş değer eşya”nın tecil terkin kapsamında teslimi mümkün
kılınıyor.
•
KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesi kapsamındaki istisnaların uygulanmasında “Proje Esası”
getirilerek, vergi dairelerinden alınacak “istisna belgelerinin” her bir projeye dayalı mal ve hizmet
listeleri esas alınarak düzenlenmesi, satıcıların söz konusu listelere göre istisna uygulaması ve
proje bitiminde istisna belgelerinin vergi dairelerince kapatılması, şeklinde istisna uygulamalarına
yön verilecek. Projelerdeki değişikliklere göre, istisna belgeleri de revize edilebilecek.
•
Altın, gümüş, platin arama, işletme ve zenginleştirme işlemlerinde verginin önce ödenip sonra iade
alınması uygulaması terk edilerek, satıcıların istisna belgelerine istinaden KDV uygulamaması ve
daha sonra yüklendikleri vergileri iade alması uygulamasına geçiliyor.
•
Kanun’un 13’üncü maddesindeki bazı istisna işlerlerden kaynaklanan nakden iade taleplerinin
münhasıran vergi inceleme sonucuna göre yerine getirileceği düzenlenmiş. Mevcut uygulamada
YMM raporu kabul edilen bu tür nakden iadelerde, bundan böyle sadece vergi inceleme raporuna
göre işlem yapılabilecek.
•
Uluslararası Taşımacılık faaliyetlerinden kaynaklanan iadelerde (md.14), mahsuben iade talepleri
için de vergi inceleme raporu ya da YMM raporu istenecek.
•
İade talebinin işlem bedelinin %18’ini aşması durumunda aşan kısım vergi incelemesi sonucuna
göre iade edilecek.
•
V.İ.R ya da YMM Raporu aranmayan mahsuben iadelerde iade dilekçesi ve gerekli belgelerin
verilmiş olması kaydıyla, KDVİRA sisteminden alınan kontrol raporunda olumsuzluk bulunmayan
tutarın mahsuben iadesi hemen yapılır.
•
Teminat verilen durumlarda YMM raporlarının 6 ay içinde teslimi gerekiyor. Haklı nedene dayanan
durumlarda 6 aylık ek süre verilebilecek.
•
Teminat verilen durumlarda KDVİRA raporu ve gerekli teyitler (gümrük beyannamesi vb.)
alındıktan sonra 10 gün içinde yapılacak.
•
Tüm mükelleflerin indirimli teminat uygulamasından yararlanabileceği (İTUS) sistemi
oluşturulmuştur. Sistemden yararlanmak için “genel” ve “özel” şartlar getirilmiştir. İTUS sertifikası
sahiplerinden incelemesiz ve teminatsız iade tutarını aşan kısmın %8’i oranında (dış ticaret
sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için %4) teminat alınır.
•
Hızlandırılmış İade Sisteminden (HİS) yararlanmak için gerekli dört şartın (Aktif toplamı, maddi
duran varlık toplamı, öz sermaye, net satış tutarı) bir arada sağlanması gerekirken şimdi herhangi
üç tanesinin sağlanması yeterli hale geliyor. Ayrıca, önceki yıl ortalama çalışan sayısı limiti olan
asgari 350 çalışan, asgari 250 çalışana indiriliyor. Ayrıca, HİS kapsamındaki iade taleplerine ilişkin
olarak mükelleflerin kendilerine bildirilen eksiklikleri tamamlama süresi 30 günden 3 aya çıkarılıyor.
•
ÖZEL ESASLAR sistemi yeniden düzenleniyor. Özel esaslara alınanların bu statüden çıkarılmaları,
işlemin gerçekliğinin ispatının delil serbestisi çerçevesinde mükellef tarafından ispatına ya da
gerektiğinde vergi dairelerince yapılacak yoklamalarla tespit edilecek olumlu tespitlere bağlanarak
kolaylaştırıcı bir düzenleme yapılıyor.
•
Özel esaslara alınanların, belli süreler geçmesi ve bu süreler zarfında başka bir olumsuzluk
olmaması kaydıyla doğrudan özel esaslardan çıkmaları sağlanıyor.
3
•
Sahte Belge düzenleme raporu ya da tespiti bulunanlardan mal alanların iadelerinin de “gerçek
durumun ispatı” koşullarından yararlanarak genel esaslara göre yapılabilmesi imkanı getiriliyor.
•
İadeden tenzil edilen tutarların, indirim hesaplarından da çıkarılması konusundaki uygulamaya son
verilmektedir.
•
“Geçiş Hükümleri” başlığı altında, halen özel esaslara tabi olanların, yeni düzenlemelerden
yararlanarak genel esaslara dönmesi yolu açılmaktadır.
KDV İadesi almakta olan mükelleflerin mevcut durumlarını yeni uygulamalar karşısında yeniden gözden
geçirmeleri, özellikle indirimli teminat, hızlandırılmış iade ve özel esaslar nedeniyle yaşadıkları
sorunların çözümü konusundaki yeni imkânları değerlendirmeleri yerinde olacaktır.
Anılan Genel Uygulama Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.
Bülten konusu Genel Tebliğ ile ilgili detaylı sorularınız için bizimle temasa geçebilirsiniz.
Saygılarımızla,
3
Bize Ulaşın
Vergi Hizmetleri
Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
KPMG Istanbul Ofis
Kavacık, Rüzgarlı Bahçe Mahallesi
Kavak Sokak, No; 29
Beykoz 34805 İstanbul
Tel. +90 (216) 681 91 00
Fax. +90 (216) 681 91 91
KPMG Ankara Ofis
Paragon Tower
Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. No: 8
Çukurambar, Ankara
Tel :+90 (312) 491 72 31
Fax : +90 (312) 491 71 31
KPMG İzmir Ofis
Heris Tower, Akdeniz Mah.Şehit
Fethi Bey Cad. No:55 Kat:21 D:34
Alsancak-Konak / İZMİR
Tel : +90 (232) 464 20 45
Fax : +90 (232) 464 21 45
© 2014 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International
Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu
KPMG International Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır.
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir
gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir.
Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın
bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse
özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dökümanda
yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG
International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız
şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative’e
bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir
hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International
Cooperative’e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı
karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content