close

Enter

Log in using OpenID

03. Kur`an - Abdurrahman EREN

embedDownload
KUR’AN
Kur’an bize Allah’›n vas›flar›, kâinat›n yarat›l›fl›, insan›n
yarat›l›fl›, peygamberlerin ve kitaplar›n indirilifl nedenlerini,
peygamberlerin tebli¤ ile ilgili hayatlar›n›n özetini, peygamber kavimlerinin özellikleri ve u¤rad›klar› felaketlerin nedeni, insanlar›n sosyal yaflamlar›n›n düzenlenmesi, din, sosyal yaflam, hukuk ve ahiret hayat› hakk›nda bilgiler, ö¤ütler ve uyar›lar vermektedir.
Kur’an Muhammed s.a.s’e (Sallallahualeyhivesellem)
alemlere rahmet olarak, Allah taraf›ndan vahiy yolu ile indirilmifl kutsal bir kitapt›r. Allah, bize Kuran’›n indirilifl nedenini, Kuran’›n özelliklerini ve Kur’an’la ilgili uyar›lar›
afla¤›daki ayetlerle bildirmektedir. fiüphesiz ki Kur’an, daha önce indirilen kitaplar gibi insanlara yol göstermek ve
onlar› kurtulufla erdirmek için indirilmifltir. Kitab›n gelecek
bölümlerinde ve özellikle insan›n yarat›l›fl bölümünde belirtildi¤i gibi insan, bir gaye için yarat›lm›flt›r. Allah, bu insana yol göstermek, onu e¤itmek ve hatta onu hür iradesiyle yönlendirmek için, dünyaya yol gösterici ve davran›fllar›yla ona örnek olacak peygamberler ve bu peygamberlerle e¤itici kitaplar göndermifltir. Allah, bu kitaplarla insana bir inanç yolunu göstermifltir. Bu inanç yolunun esas›,
kay›ts›z flarts›z Allah’a teslim olmakt›r. Yani, insan görmedi¤i Allah’a iman edecek ve O’nun emirlerini uygulayacakt›r. Bütün peygamberlere emredilen din ayn› dindir. Bu dinin ad› da, Allah’a teslim olma anlam›n› gelen “‹slam”d›r.
Bu dinin esas›, insan›n dünya hayat›ndaki yaflam›n› düzen19
leyen kurallar›n bütünüdür. Bu kurallar iki ana bölümden
meydana gelmektedirler. Bunlardan biricisi “‹man” etmektir, yani manevi davran›fllard›r. ‹kincisi ise, “Sosyal yaflam”
kurallar›d›r. Bu kurallar›n içeri¤i genifl olarak kitapta yer
almaktad›r.
Peki, Allah, insan› nereye do¤ru yönlendirmektedir? Buna cevap verebilmek için, insan›n yarat›l›fl safhas›na bakmam›z gerekmektedir. Bu safhada flunlar› görmekteyiz. ‹nsan
flekillendikten sonra, Allah ona Ruh’undan üflemifltir. Ruh
hakk›nda Kuran’da detayl› bir aç›klama yoktur. Kur’an
metninin tümü göz önüne al›nd›¤›nda, Ruh’un, insana
yüklenmifl bir iflletim program› oldu¤u anlafl›l›yor. Bu program, Allah’›n ilim ve hikmetinin bir k›sm›n› içeren bir
program olmal›d›r. Bu program, insan vücudunda bir “Nefis” oluflturmaktad›r. Bu ‘nefis’ insan›n hem iyi hem de kötü yöndeki arzular›n› insan bedenine emretmektedir. Nefis
bu emirlerini kalp vas›tas›yla insan beynine, duygu düflünce ve istekler halinde iletilmektedir. Bu noktadan sonra görev insan beynine düflmektedir. ‹nsan beyni, insan›n iradesini temsil etmektedir. Nefisten gelen talepler, beyinde de¤erlendirilmektedir. ‹flte bu noktada Allah, insana iradesini kullanma hürriyetini vermifltir. Nefsin bu arzular› ya
reddedilerek frenlenmekte veyahut da yerine getirilmektedirler. Seçim insan›n kendisine aittir.
‹nsandaki nefis ve irade mücadelesi, insanda bir karakter oluflturmaktad›r. Bu karakter, anlafl›l›yor ki, insana yüklenen program› da flekillendirmektedir. ‹flte Allah’›n istedi¤i fley, bu anti maddeden oluflan program›n madde içerisinde kusursuz bir flekilde oluflmas›d›r.
Allah, bize indirdi¤i kitaplarla iyiye ve güzele yani
“Hakk” a yönelmemizi ve geçersiz olan “Bat›l” dan uzak
durmam›z› ö¤ütlemektedir. Bu kitaplarla Allah bize nedenleriyle birlikte yol göstermekte, ö¤üt vermekte ve uyarmaktad›r. Ve Allah flöyle buyurmaktad›r: “‹steseniz de, istemeseniz de “Hak” “Bat›l” a üstün k›l›nacakt›r”.
Bu ifadeleri matematiksel olarak ifade etmek istersek, flunu söyleyebiliriz: ‹nsan nefsi, hem negatif (-), hem de po20
zitif (+) duygular› tafl›maktad›r. Negatif duygular, fleytanda
oldu¤u gibi, Allah’›n emirlerine karfl› oluflan duygu ve faaliyetlerdir, bunlar “Bat›l” olan yani Allah yan›nda geçersiz
olan faaliyetlerdir. Pozitif duyular ise, Allah’a olan iman›
ve güzel faaliyetleri temsil etmektedirler, bunlar “Hak”
olan, yani Allah kat›nda geçerli olan faaliyetlerdir. ‹flte Allah’›n insandan istedi¤i, insan nefsinin “Hakk” a yönlendirilmesidir.
‹flte insana emredilen dinin nedeni budur. Bu dinin manevi kurallar›, insan kalbini kötü duygulardan temizlemektedir ve insan› kötülüklerden sak›nd›rmaktad›r. Dinin yaflam kurallar› ise, insan› adalet ve ahlak yoluna iletmektedirler.
Kuran’›n bizi ulaflt›rd›¤› sonuç fludur: ‹nsan›n yapt›¤› her
fley kay›t alt›na al›nmaktad›r. ‹nsan öldükten sonra ruhu
melekler taraf›ndan al›nmaktad›r (‹nsan yaflam›ndan sonra
bu ruh flekillenmifl ve art›k nefis ad›n› alm›flt›r). Bu nefis
dünya yaflam›nda flekillenmifl bir karaktere sahiptir ve dünya hayat›ndaki safhalar›n bütün bilgilerini tafl›maktad›r.
Ölümden sonra k›yamet safhas›na kadar olan zaman içerisinde bu nefis, karakterine göre ya rüyas›nda bekletilmekte veyahut da bizim bilmedi¤imiz bir flekilde belirli bir süre ceza görmektedir. K›yamette ise, herkesin adaletle hesab› görülecek ve nefis, dünyada ald›¤› forma göre ya cehennemin belirli k›s›mlar›nda ya da cennetin belirli k›s›mlar›nda yer alacakt›r. Yani iman edenler ve güzel ifller yapanlar ahiret hayat›nda aktif rol alacaklard›r. ‹man etmeyenler ise, suçlar›na göre cehennemde cezaland›r›lacaklard›r (Muhtemelen yüklendikleri program s›f›rlanarak yok
edileceklerdir).
21
Kuran’›n ‹nd
dirillifl Ned
deni
• Tevrat’› ve ‹ncil’i indiren Allah, bu Kitap’lar› do¤rulamak üzere Kuran’› hak ile (gerekti¤i ‹çin) Muhammed
a.s.’a vahiy ile (kalbine)
indirmifltir. Tevrat ve ‹ncil,
Kur’an öncesi insanlar için birer hidayet idi. Kuran’›n Furkan (do¤ru ve yanl›fl› biri birlerinden ay›ran) olarak indirilmifl olmas›, Tevrat ve ‹ncil’in, indirildikleri flekilleriyle
muhafaza edilemedikleri ve de¤iflikliklere u¤rat›ld›klar› ve
ayetlerinin bir k›sm›n›n sakland›¤› anlam›n› tafl›maktad›r.
Kuran’›n indirilifl nedenlerinden birisi de de¤iflime u¤rat›lan bu Kitap’lar›n do¤ru flekillerini ortaya koymakt›r. (3/34)
• Kur’an, insanlar aras›nda, Allah’›n istedi¤i adaletle
hükmetmek ve hainlerin savunulmamas› için hak ile indirilmifltir. (4/105)
• Kur’an, daha önce kitap indirilen toplumlar› uyarmak için gönderilmifltir. Kur’an flöyle buyurmaktad›r: “Ey
Kitap Ehli, Kitap’tan gizlemekte olduklar›n›z›n ço¤unu size aç›klayan ve birço¤undan kusurlar›n›z› ba¤›fllayan elçimiz geldi. Size Allah’tan bir nur ve apaç›k bir Kitap geldi.” Bu ayet bize, Kur’an’›n bütün insanlara gönderildi¤ini ve daha önce indirilen Kitap’larla konulan birçok yasa¤›n kald›r›ld›¤›n› bildirmektedir. (5/15)
• Kur’an, ‹nsanlar›n uyar›lmalar› ve yanl›fllardan sak›nd›r›lmalar› için vahyedilmifltir. Bunun tan›¤› da Allah’t›r.
(6/19)
• Kur’an daha önce indirilen Kitap’lar› do¤rulay›c› ve
flehirler anas› (Mekke) ile çevresinde yaflayanlar› uyarmak
için, Muhammed a.s.’a indirilen Kitap’t›r. Kur’an bir toplumu uyarmak ve daha önce indirilen Kitap’lar› do¤rulamak ve o Kitap’lar›n do¤ru flekillerini ortaya koymak için
indirilmifltir. (6/92)
• Kur’an’›n indirilifl nedenlerinden birisi de insanlar›n:
“Kitap bize de indirilseydi, bizde do¤ru yolda olurduk” de22
memeleri içindir. Bu bak›mdan Kur’an, Allah’tan insanlara aç›k bir belge, hidayet ve rahmet olarak gönderilmifltir.
(6/157)
• Kur’an, insanlar›n iman (Allah’a, Meleklerine, Kitap’lar›na, peygamberlerine, k›yamet gününe kalben inanmak) etmeleri için indirilmifltir. Elif, Lam, Mim, Ra; bunlar, Allah taraf›ndan hak ile (insanlar›n do¤ru yolu bulmalar›, uyar›lmalar› ve adaletle ifl görmeleri için) indirilen Kitab’›n ayetleridir. (Cümlenin bafl›nda yer alan harfler için
farkl› tefsirler yap›lm›flt›r. Baz› müfessirlere göre, bu harfler, Allah ile peygamber aras›nda kullan›lan flifrelerdir. Baz›lar›na göre bu harfler, Peygambere yap›lan bir hitap fleklidir. Kâinat›n yarat›l›fl bölümünde, göklerin, yerlerin ve
aralar›ndakilerin yarat›ld›¤›n›, emirlerin bunlar aras›nda cereyan etti¤i bildirilmektedir. Bu bize, Allah kat›ndan verilen emirlerin, kâinat›n muhtelif yerlerine kademeli olarak
iletildi¤ini anlatmaktad›r. fiu halde ayetin bafl›nda yer alan
harflerin: “Muhammed Rasulullah’a” iletilece¤i bir nevi adres olabilece¤ini düflüncesini akla getirmektedir.) (13/1)
• Kur’an, insanlar›n Allah’›n birli¤i konusunda uyar›lmalar› ve temiz bir akla sahip olan kimselerin düflünüp
ö¤üt almalar› için aç›k ifadelerle indirilmifl bir Kitap’t›r.
(14/52)
• Kur’an, sadece erkeklerden seçilen peygamberlere vahiy ile indirilen kitap’lar gibi, Muhammed a.s.’a da indirilmifltir. Bunun nedenlerinden birisi de kendilerine kitap
indirilenlerin, kendilerine indirilen kitaplar konusunda düflünüp gerçe¤i görmeleri içindir. (16/43-44)
• Kur’an, inanan bir kavme rahmet ve hidayet olmas›
ve hakk›nda ihtilafa düfltükleri (daha önce indirilen kitaplar konusunda ç›kan fikir ayr›l›klar›) konular›n aç›klanmas› için indirilmifltir. (16/64)
• Kur’an, her fleyin aç›klay›c›s›, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirildi. K›yamet gü23
nünde her ümmetin peygamberi, indirilen kitaplar konusunda kendi ümmeti üzerinde tan›k gösterilecek ve Muhammed a.s.’da hepsinin üzerinde, Kuran’› insanlara tebli¤ etti¤i ve onlar› uyard›¤› konusunda tan›k olacakt›r.
(16/89)
• Kur’an, iman edenlerin iman›n› sa¤lamlaflt›rmak,
Müslümanlara yol gösterici ve iman edenlerin kavuflacaklar› güzel hayat› müjdelemek üzere, Allah taraf›ndan Ruh’ül
Kudüs (Cebrail as.) ile indirildi. (16/102)
• Kur’an, Hakk’› (Allah’›n Kuran’da belirtti¤i emir ve
ö¤ütleri) üstün k›lmak ve bat›l› (Allah’›n Kuran’da belirtti¤i yasaklar) yok etmek için indirilmifltir. (17/81)
• Kur’an, müminler için flifa ve rahmettir. Zalimler
içinse kaybettiklerini artt›rmakt›r. (17/82)
• Kuran’da insanlara her örnekten çeflitli aç›klamalar
getirilmifltir. (17/89)
• Kur’an Hak olarak (do¤ruyu yanl›fltan ay›rmak için)
indirildi ve Hak olarak indi. Bu ayet bize Kuran’›n bir gerekçe için yaz›ld›¤› ve bunu gerçeklefltirmek için indirildi¤i belirtilmektedir. Peygamberin rolü ise sadece, insanlar›
Allah’›n emirlerine karfl› uyarmak ve Kur’an’a uyanlar›
müjdelemektir. (17/105)
• Kur’an, müminleri müjdelemek ve inanmayanlar›, kat›ndaki fliddetli bir azapla uyarmak için Allah taraf›ndan indirilen ve onda hiç bir çarp›kl›k bulunmayan bir kitapt›r.
Allah flöyle buyurmaktad›r: ‘Bu Kur’an “Allah çocuk edindi” diyenleri uyar›p korkutmaktad›r. Bu konuda ne kendilerinin, ne de atalar›n›n hiç bir bilgisi yoktur. “Habibim
sen, onlar›n bu sözleri için esef ederek, kendini üzme!”
(18/1-6)
• Kur’an, takva (Allah’a karfl› gelmekten sak›nanlar) sahiplerine müjde vermek ve direnen bir kavmi uyarmak için
gönderilmifltir. (19/97)
• Kur’an, gökleri ve yerleri yaratt›ktan sonra, makam›24
na yerleflen Rahman olan Allah taraf›ndan, Allah’a karfl›
gelmekten sak›nanlar için, uyar› ve ö¤üt olarak indirildi.
Kur’an güçlük vermek için indirilmedi. (20/1-5)
• Kur’an geçmifl nesillerin haberlerinden bir bölümünü aktaran, Allah kat›ndan indirilen bir hat›rlatma kitab›d›r. (20/99)
• Kur’an, korkulmas› gereken konular› muhtelif flekillerde anlatmak ve hat›rlatmak için Arapça bir lisanla indirilmifl bir kitapt›r. (20/113)
• Kur’an, âlemleri uyarmak için Allah’›n kuluna indirdi¤i mübarek (kutsal) bir kitapt›r. (25/1)
• Kur’an, Muhammed as.’›n bir uyar›c› olmas› için Allah taraf›ndan Ruh’l- Emin (Cebrail a.s.) iler peygamberin
kalbine Arapça olarak indirdi¤i bir kitapt›r. Bu Kitap’ta zikredilenler, ‹srailo¤ullar›n›n kitaplar›nda da vard›r. ‹srailo¤ullar›n›n bilginleri bunu bilmektedirler. (26/192-201)
• Kur’an’›n indirilifl sebeplerinde biri de, daha önce
kendilerine bir uyar›c› ve korkutucu gelmemifl olan bir kavmi uyarmak ve korkutmak için Allah taraf›ndan indirilmifl
hak bir kitap olmas›d›r. (32/3)
• Kur’an, Hz. Muhammed ile birlikte, daha önce atalar› uyar›lmam›fl bir kavmi uyarmak ve onlara dosdo¤ru bir
yolu göstermek için gönderilmifltir (Bu ayetlere göre, Arap
kavmine, Hz. Muhammed’den önce bir peygamber gönderilmemifl ve bu kavim uyar›lmam›flt›r. (36/1-6)
• Kur’an, ayetleri düflünülsün ve temiz ak›l sahipleri
bundan ö¤üt als›n diye indirildi. Kur’an âlemler için sadece bir ö¤üt ve hat›rlatmad›r. Onun böyle oldu¤unu sonradan ö¤reneceksiniz. (38/29), (38/87-88)
• Kur’an, kendinden önce bir rehber ve bir rahmet
olan Musa’n›n kitab› gibi, zulmedenleri uyar›p korkutmak
için ve ihsanda bulunanlara müjde vermek üzere, kendinden önceki kitaplar› da do¤rulayan, Arapça lisan›yla gelen
bir kitapt›r. (46/12)
25
Kuran’›n Özelllik
kleri
• Kuran’›n ana k›sm›n› teflkil eden ayetlerin manas›
aç›kt›r. Di¤er ayetlerinin anlamlar› yoruma tabidir. Bu ayetlerin anlamlar›n› Allah ve ilimde derinleflmifl olanlar bilmektedirler. Onlar k›yamet gününe inan›rlar ve kalplerinin
sapmamas› için Allah’tan rahmet dilerler. (insanlar›n ilim
seviyeleri ilerledikçe bu ayetlerin anlamlar›n›n anlafl›laca¤›
ve ilmin insanlar›n iman›n› artt›raca¤›n› bildirilmektedir.
Bu Kuran’›n ilime verdi¤i de¤eri göstermektedir.) (3/7-9)
• Kur’an bütün insanl›¤a bir aç›klamad›r; takva sahipleri (Allah’›n emirlerine karfl› gelmekten sak›nanlar) için
de bir hidayet ve bir ö¤üttür. (3/138)
• Kuran’da hiç bir ayk›r›l›k yoktur. fiayet Kur’an Allah
kat›ndan olmasayd›, içerisinde bir çok ayk›r›l›klar bulunacakt›. Allah Buyuruyor ki: “Fakat Allah, sana indirdi¤iyle
flahitlik eder ki, O, bunu kendi ilmiyle indirmifltir. Melekler de flahittirler. fiahit olarak Allah yeter.” “Ey insanlar,
Rabbinizden size kesin bir burhan (Do¤ruyu yanl›fltan ay›ran delil) geldi. Kur’an apaç›k bir yol göstericidir.”
(4/82.166.174)
• Kur’an, Allah’›n r›za gösterdi¤i yolda yürüyenleri, karanl›klardan ayd›nl›¤a ç›kar›r. Onlar› dosdo¤ru yola iletir.(5/16)
• Kur’an ayetleri, Peygamber taraf›ndan iyice anlafl›ls›n
diye muhtelif konular içerisinde genifl genifl aç›klanm›flt›r.
Ayr›ca anlamak isteyen toplumlar için kuflku duyulmayacak
derecede yeterince aç›klamalar mevcuttur. (6/105.114)
• Kur’an, ayetleri sa¤lamlaflt›r›lm›fl, sonra bu ayetlerin
anlafl›lmas› için Allah taraf›ndan bölüm bölüm aç›klanm›fl
bir kitapt›r. (11/1)
• Kur’an, indirildi¤i toplum anlas›n diye Arapça bir lisanla indirilmifltir. (12/1–2); (16/103)
• Kur’an insanlar için bir ö¤üt ve hat›rlatmad›r.
(12/104)
26
• Allah buyuruyor ki: “Hiç flüphesiz Kuran’› Biz indirdik. O’nun koruyucusu da biziz.” Ayet bize, Kuran’›n Allah korumas› alt›nda oldu¤unu bildirmektedir. (15/9)
• Kur’an, ‹nsanlar› en do¤ru yola ileten bir kitapt›r.
(17/9)
• Kur’an Allah taraf›ndan indirilmifl özel bir kitap’t›r.
Bütün insanlar ve cinler bir araya gelip iflbirli¤i yapsa Kuran’›n bir benzerini yapamazlar. (17/88)
• Kur’an, insanlar›n anlayacaklar› flekilde okunmas›
için ayetler fleklinde ve zaman aral›klar› ile indirilmifltir.
(17/106)
• Kur’an aç›k anlaml› ayetler fleklinde indirilmifltir.
Ayet bize, Kuran’›n ana bölümünü teflkil eden ayetlerin
aç›k anlaml› olduklar›n› bildirmektedir. (22/16)
• Ta, Sin, Mim. Bunlar hak ile bat›l› apaç›k beyan
eden Kuran’›n ayetleridir. Harflerden teflekkül eden bu
ayetlerin anlamlar› için bir çok fikirler ileri sürülmüfltür.
Muhtemelen bunlar› Allah ile peygamberi aras›nda bulunan flifrelerdir. Ayr›ca Allah’›n, peygamberine olan bir hitap flekli de olabilirler. (26/1-2)
• Ta, Sin. Bunlar Kur’an ve gerçekleri aç›klayan Kitap’›n (di¤er peygamberlere indirilen kitaplardan biri olabilir) ayetleridir. Bunlar, namaz› k›lan, zekât› veren ve ahirete de kesin olarak iman eden müminler için bir hidayet
rehberi ve bir müjdedir. (27/1-3)
• Kur’an gerçekten müminler için bir hidayet ve rahmettir. Göklerde ve yerde gizli olan hiçbir fley yoktur ki,
apaç›k olarak bir kitapta yaz›l› olmas›n (kay›t alt›na al›nm›fl olmas›n). ‹srailo¤ullar›n›n ayr›l›¤a düfltükleri konular
da kaydedilmifltir. ‹flte Kur’an, ‹srailo¤ullar›yla ilgili olan bu
kay›tlar›n birço¤unu aktar›p anlatmaktad›r. (27/75-77)
• Kur’an, Daha önce indirilen kitaplar› da tasdik etmektedir. Bundan dolay› daha önce kitap verilenler ona
iman etmektedirler. Küfre sapanlar›n d›fl›nda Kur’an ayet27
lerini inkâr eden olmaz. Ayette Kur’an’›n, daha önce indirilen kitaplar› tasdik etti¤ini, Yani Kur’an’›n ayn› hükümleri tafl›d›¤›n›, bu bak›mdan daha önce indirilen kitaplardan de¤iflmemifl olanlara iman edenlerin Kuran’a da iman
etmeleri gerekti¤i ifade edilmektedir. (29/47-49)
• Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmetli Kitab›n ayetleridir.
Bu Kitap, Muhsin olanlara bir hidayet ve rahmettir. (31/13)
• Elif, Lam, Mim. Kendisinden flüphe olmayan bu Kitab›n indirilifli alemlerin Rabbi taraf›ndand›r. (32/1-2)
• Kur’an aziz (fierefli yüksek, üstün) bir kitapt›r.
Kur’an, hüküm ve hikmet sahibi Allah’tan indirmedir. Ondan öce bat›l (yanl›fl› gösteren) gelmemifltir, ondan sonra
da bat›l gelmeyecektir. (41/41-42)
• Kur’an Allah kat›ndaki bir ana kitapta yaz›l›d›r. Çok
yücedir, hüküm ve hikmet doludur. (43/4)
• Kur’an, okuyanlar taraf›ndan anlafl›ls›n ve ö¤üt al›p
düflünsünler diye ayetleri anlafl›l›r halde indirilmifltir.
(54/17)
• Kur’an flerefli bir kitapt›r. Saklanm›fl ve korunmufl
bir kitapta yaz›l›d›r. Ona temizlenmifl ve ar›nm›fllardan baflkas› dokunamaz. Âlemlerin rabbi taraf›ndan indirilmedir.
(56/77-80)
• Allah buyuruyor ki: “Bu Kuran’› bir da¤ üzerine indirmifl olsayd›k, andolsun onu Allah’›n azameti karfl›s›nda
sayg› ile e¤ilmifl, parça parça olmufl görürdün.”(59/21)
• Kur’an, üstün de¤erli ‘iyilik ve dürüstlük sembolü’
katiplerin elleriyle flerefli sahifelerde yaz›lm›fl, korunan flerefli ve üstün bir kitapt›r. Kur’an, Levh-i Mahfuzda korunmakta olan flerefli ve üstün bir kitapt›r.(80/13-16); 85/2122)
• Allah buyuruyor ki: “Dönüflümlü olan gö¤e andolsun.
Yar›lan yere de Hiç flüphesiz Kur’an do¤ru ve yanl›fl› ay›ran bir sözdür. O, bir flaka de¤ildir.” (86/11-14)
28
• Kur’an Kadir gecesinde indirilmifltir. Kadir gecesi bin
aydan daha hay›rl› bir gecedir. Melekler ve ruh, o gece
her ifl için Rablerinin izniyle inerler. O gece fecrin ç›k›fl›na kadar bir esenliktir. (97/1-5)
Kuran’a Kuflk
ku Duyanllar
• Kur’an, Allah taraf›ndan indirilmifl bir kitapt›r ve birisi taraf›ndan uydurulmufl bir kitap de¤ildir. Kur’an, ondan önce gelen kitaplar› do¤rulayan ve onlar› ayr›nt›lar›yla aç›klayan âlemlerin Rabbinden indirilmifl ve flüphe tafl›mayan bir kitapt›r. “Bunu kendisi uydurdu diyenler, bunun
benzeri bir süre getirebilirler mi? Daha önce gelen kitaplar› da yalanlayanlar olmufltu. Ama Allah’›n indirdi¤i kitaplar› yalanlayarak zulme sapanlar›n u¤rad›klar› sonuç ortadad›r. Kuran’a inanalar vard›r, inanamayanlar da vard›r.
Bu konuda fesat ç›karanlar› Allah iyi bilmektedir. Allah,
Resulünü bu konuda flöyle uyarmaktad›r, e¤er seni yalanlarlarsa, onlara de ki: “Benim yapt›klar›m benim, sizin de
yapt›klar›n›z sizindir. Siz benim yapt›klar›mdan uzaks›n›z,
ben de sizin yapt›klar›n›zdan uza¤›m.” Onlardan seni dinleyecekler vard›r. Ama hiç duymayan sa¤›rlara, üstelik ak›llar› hiç ermiyorsa, onlar› Kuran’›n gerçe¤ini sen mi duyuracaks›n? Onlardan sana bakacak olanlar vard›r. Ama kör
olanlar›, üstelik basiretleri de yoksa onlar› sen mi do¤ru
yola ulaflt›racaks›n? fiüphesiz Allah, insanlara hiç bir fleyle
zulmetmez. Ancak insanlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ayetlerde, Kuran’a kuflku duyanlar›n asl›nda kendi nefislerine zulmettikleri, bunlar›n tutum ve davran›fllar›n›n Allah taraf›ndan takdir edilece¤i bildirilmektedir. (10/37-44)
• Küfre sapanlar, Kuran’›n uydurma oldu¤unu, Muhammed a.s.’›n baflkalar›ndan yard›m alarak onu uydurdu¤unu iddia ediyorlard›. Bu haks›z bir iftira idi. Baz›lar› da
Kuran’›n, geçmifl nesillerin uydurdu¤u masallardan al›nma
oldu¤unu ileri sürdüler. Küfre sapan bu insanlar, kendile29
ri gibi yemek yiyen, pazarlarda dolaflan bir kiflinin peygamber olamayaca¤›n›, Kuran’›n Allah taraf›ndan gelmifl olsayd›, bir melekle indirilmifl olmas› gerekti¤ini söylediler. Ayr›ca Muhammed a.s.’›n peygamber olmas› durumunda, Allah’›n kendisine zenginlik vermesi gerekti¤ini söylediler.
Muhammed a.s.’›n büyülenmifl bir adam oldu¤unu ileri
sürdüler. Bu söylenenler karfl›s›nda Allah, peygamberine
Kuran’la flöyle seslenmektedir: “Kuran’›, göklerde ve yerde
gizli olan› bilmekte olan Allah indirmifltir. Sana örnekler
yak›flt›rarak sapanlar, art›k onlar, hiçbir kurtulufl yolu bulamazlar. Allah diledi¤i takdirde, bu zenginliklerden daha
hay›rl› olan cennetleri verebilecek yüceliktedir. K›yamet saatini yalanlayanlara, ç›lg›nca yanan ve onlar› uzaktan gördü¤ünde, onlara bunun öfkesini ve u¤ultusunu duyacaklar› bir atefl haz›rlanm›flt›r. Onlar elleri ba¤l› olarak bu atefle at›ld›klar›nda, yok olmak için yalvar›p yakaracaklard›r.
Ama istekleri yerine getirilmeyecek ve devaml› azab› tadacaklard›r.” Kuran’a iftira edenlere de ki: “sizin için böyle
bir azap m› daha hay›rl›, yoksa takva sahiplerine vaat edilen ebedi cennet mi ki onlar için bir mükâfat ve son durakt›r.” “‹çinde ebedi kal›c›lar olarak, orada her istedikleri onlar›nd›r. Bu onlara Rabbin bir sözüdür.” (25/4-16)
• Kur’an için iftirada bulunanlar, hesap vermek üzere
tapt›klar›yla beraber bir araya getirilecekleri gün onlara,
kim kimi sapt›rd› denilecektir. Onlar›n tapt›klar›: “Sen yücesin; senin d›fl›nda baflka veliler edinmemiz bize yak›flmaz,
ancak onlar› ve atalar›n› sen meta verip yararland›rd›n, öyle ki senin zikrini unuttular ve y›k›ma u¤rayan bir kavim
oldular.” diyerek onlar› yalanlayacaklard›r. O zaman zulmedenler büyük azab› tadacaklard›r. (25/17-19)
• Daha önce Allah taraf›ndan görevlendirilen peygamberlerin tümü insanlardand›. Sab›rlar›n›z› ölçmek için sizlerden bir k›sm›n›z› di¤er k›sm›n›z için deneme konusu
k›ld›k. Gösterece¤iniz sabr› Allah izlemektedir. (25/20)
30
• Ahiret gününe inanmayanlar, kendi nefislerinde büyüklü¤e kap›ld›lar ve inanmalar› için kendilerine meleklerin indirilmesini veya Rabbin kendilerine görünmesini istediler. Oysa melekleri görecekleri gün, suçlu ve günahkârlar için müjdeli bir haber olmayacakt›r. Onlara, sevinçli haberler yasaklanacak ve yapm›fl olduklar› her fley yok say›lacakt›r. O gün, cennet halk›n›n kalacaklar› yer daha hay›rl›, dinlecekleri yer çok daha güzeldir. (25/21-24)
• Gökyüzünün parçalanaca¤› ve gökyüzünün bulutlar›n
kaplanaca¤› gün, melekler bir indiriliflle yeryüzüne indirileceklerdir. ‹flte o gün, gerçek mülk, Rahman olan Allah’›nd›r. Küfredenler için zorlu bir gündür. O gün, zulme sapan, ellerini h›nçla ›s›rarak flöyle der: “Ah keflke peygamberle birlikte bir yol edinmifl olsayd›m. Vah yaz›klar bana, ne olurdu da filan› dost edinmeseydim. Çünkü beni
Kur’an’dan sapt›ran fleytan, bugün beni yapayaln›z b›rakt›.”
O gün peygamber tan›k olarak konuflacakt›r. (25/25-30)
• ‹flte böyle; Biz, her peygambere suçlu günahkârlardan birilerini düflman k›ld›k. Yol gösterici ve yard›mc› olarak Rabbin yeter. Küfredenler (Kuran’› inkâr edenler), Kuran’›n neden bir defada indirilmedi¤ini sorarlar. Biz onunla, senin kalbini sa¤lamlaflt›r›p pekifltirmek için onu böylece parça parça indirdik. Ve onu, belli bir okuma düzeniyle düzene koyup okuduk. Onlar›n sana getirdikleri her bahane için, biz sana en güzel aç›klamalar› getirmekteyiz. Bu
sap›klar, cehenneme yüzükoyun sürülerek cezaland›r›lacaklard›r. (25/31-34)
‹nsanllara Kur’an’lla ‹lgilli Uyar›llar
• Allah buyurmaktad›r: “ Ey Muhammed, sana indirdi¤imiz Kur’an, ondan önceki kitaplar› do¤rulamakta ve onlar›n kaybolmufl veya gizlenmifl bilgilerini ihtiva etmektedir.
Sana gelen haktan ayr›lma ve onunla hüküm ver. Sana gelen gerçe¤i b›rak›p onlar›n arzular›na uyma. (Ey insanlar!)
Her biriniz için (her peygamberin devrine ait) bir fleriat
31
ve bir yol k›ld›k. Hâlbuki Allah dileseydi, elbette sizi bafltan beri bir din üzerinde tek ümmet yapard›. Fakat size
verdi¤i fleylerle (muhtelif zamanlarda muhtelif flartlarla) sizi imtihan etmek için böyle yapt›. Öyleyse hay›rl› ifllerde
yar›fl›n! Hepinizin dönüflü Allah’ad›r. Aran›zda ihtilafa düfltü¤ünüz fleyler konusunda hükmü O, verecektir. (5/48)
• Gerçek flu ki Rabbinizden size ayd›nlat›c› ve yol gösterici bilgi tafl›yan bir Kitap gelmifltir. Bununla ayd›nlanan
kendi nefsi için ayd›nlanm›fl olur. Kim de görmezden gelirse kendi nefsi aleyhine ifl yapm›fl olur. Kimsenin üzerinde bir gözetici yoktur. (6/104)
• Rabbimizin sözleri, do¤ruluk ve adaletle indirilen Kuran’la tamamland›. O’nun sözlerini kimse de¤ifltiremez. O,
iflitendir, bilendir. (6/115)
• Kur’an ayetleriyle aç›klanan yol, Allah’›n dosdo¤ru
yoludur. Bu yolu tutanlar›n yeri, Rab’leri kat›nda ‘Darusselam’ d›r (bar›fl yurdudur). Yapt›klar›ndan dolay› Allah’›n
dostlu¤unu kazanacaklard›r. (6/126-127)
• Allah buyurmaktad›r ki: “‹flte bu Kur’an, indirdi¤imiz
mübarek (huzur ve bereket kayna¤›) bir Kitap’t›r; ona tabi olun ve günahlardan sak›n›n ki Allah’›n rahmetine kavuflas›n›z. (6/155)
• (Habibim!) Sana indirilen bu Kitap’la müminleri
uyarman ve ö¤üt vermek konusunda kalbinde herhangi bir
s›k›nt› olmas›n. Rabbinizden size indirilene uyun, O’nun
d›fl›nda bir rehber edinmeyin (7/1-3). Bu konuda hem siz
sorumlusunuz hem de size gönderilen Peygamber de bunu size tebli¤ etmekten sorumludur. Sizin de Peygamberlerinde yapt›klar›, Allah taraf›ndan bilinmektedir ve günü
geldi¤inde yap›lanlar hat›rlat›lacakt›r. Hesap günü mutlaka
gelecek bir gündür. O gün tart›lar› a¤›r basanlar, kurtulufla ermifl olanlard›r. Tart›lar› hafif gelenler, ayetlerimizi bilerek inkâr etmeleri nedeniyle nefisleri zarara u¤rayan kimseler olacaklard›r. Sizi yeryüzünde yerlefltirdik ve size yaflam
32
imkanlar› sa¤lad›k buna ra¤men ne kadar da az flükrediyorsunuz? (7/6-10)
• Tevrat ve ‹ncil’de gelece¤i yaz›l› olarak bildirilen peygamber, kendisine ve onunla indirilene tabi olanlar, ona
yard›m edenler ve sayg› gösterenler kurtulufla ermifl kimselerdir. Bu peygamber, Kur’an emirleri gere¤ince kedilerine iyili¤i emretmifl, onlara kötülükleri yasaklam›fl, temiz fleyleri kendilerine helal k›lm›fl, pis fleyleri de yasaklam›flt›r.
Tevrat ve ‹ncil ile kendilerine emredilmifl a¤›r yüklerini hafifletmifl ve kendilerine konmufl baz› yasaklar› kald›rm›flt›r.
(7/157)
• Kur’an okundu¤u zaman susun ve dinleyin. Umulur
ki esirgenirsiniz. (7/204)
• Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmetli Kitab›n ayetleridir.
Birçok ayetin bafl›nda yer alan bu harfler, hikmetli Kitab’›n (Yüksek bilgi ihtiva eden kitap) ayetleridir. Kuran’›n
ana bölümünü teflkil eden ayetler çok aç›k anlaml›d›r. (Allah, Kuran’›n anlafl›lmas› için Arapça ve aç›k ayetlerle indirdi¤ini buyurmaktad›r. Bu duruma göre, Allah kat›nda,
Levh-i Mahfuz’da yaz›l› olan Kitap, bizim bilmedi¤imiz bir
lisanla yaz›lm›flt›r ve bu harflerin, Levh-i Mahfuz’da yaz›l›
bulunan baz› ayetlerin yaz›lm›fl flekli olmas› muhtemel görülmektedir. Yani bu harflerin telaffuzu, Kur’an ayetleri
okumak kadar faydal› olmal›d›r.) ‹nsanlar›n içinden bir
adama, vahiy ile insanlar› uyarmas›n› ve müminleri müjdelemesini söylememizde flafl›lacak bir durum yoktur. (10/12)
• Kur’an, Allah taraf›ndan indirilmifltir. Uydurma de¤ildir. Kur’an kendisinden önce gelen kitaplar› do¤rulamaktad›r ve onlar için ayr›nt›l› aç›klamalar getirmifltir. Âlemlerin Rab’inden geldi¤inden hiç flüphe olmas›n. Bunun aksini iddia edenler, Allah d›fl›nda istedikleri yard›m› alarak,
bunun bir benzerini yazabilirlerse, iddialar›n› ispat etmifl
olurlar. Ancak Kur’an’a kuflku duyanlar›n, daha önce indirilen Kitap’lara kuflku duyanlardan farklar› yoktur. O za33
limlerin sonu ortadad›r. ‹nananlar oldu¤u gibi inanmayanlar da vard›r. Bu konuda fesat ç›karanlar› Allah çok iyi bilmektedir. (10/37-40)
• Ey insanlar! Rab’inizde size, sinelerinize flifa veren,
müminler için bir hidayet ve rahmet olan bir ö¤üt gelmifltir. (10/57)
• (Ey Muhammed!) Kur’an’› kendisi uydurdu diyenlere de ki: “Allah’tan baflka istedi¤iniz güçlerden yard›m
alarak Kur’an sûrelerinin benzerinden on tana yapabilir
misiniz?” (11/13)
• Kur’an uydurulabilecek bir söz de¤ildir. Fakat o, kendinden öncekileri do¤rulayan, her fleyi aç›klayan, iman
eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. (12/111)
• Kur’an’›n Allah’tan indi¤ini körler de¤il, ancak temiz
ak›l sahipleri düflünüp anl›yabilirler. (Ayet, Kuran’›n de¤erinin, ancak temiz akla sahip ayd›nlar›n takdir edebileceklerini bildirmektedir). (13/19)
• Kur’an okuyaca¤›n›z zaman, “Euzubillahimineflfleytanirracim” diyerek, kovulmufl fleytandan Allah’a s›¤›n›n.
(16/98)
• Sana, Rabbinin kitab›ndan vahyedilmifl olan› oku.
Hiç yoktur O’nun kelimelerini de¤ifltirecek! O’nun d›fl›nda
bir s›¤›nak asla bulamazs›n. Sabah akflam Rablerinin r›zas›n› dileyerek O’na yalvaranlarla beraber sen de sabret.
Dünya hayat›n›n güzelliklerini isteyerek gözlerini onlardan
ay›rma. Bizi anmas›n› unutturdu¤umuz, keyfine uymufl, ifli
hep afl›r›l›k olmufl kimseye sayg› gösterme. De ki: “Gerçek
Rabbinizdendir.” ‹steyen inans›n, isteyen inkâr etsin. fiüphesiz ki zalimler için duvarlarla çepeçevre kuflat›lm›fl bir
atefl haz›rlanm›flt›r. Onlar feryat edip yard›m dilediklerinde, erimifl maden gibi yüzleri kavuran bir su kendilerine
sunulur. O, ne kötü içecek ve ne kötü durakt›r. (18/2729)
•
Andolsunki biz bu Kur’an’da insanlara türlü türlü
34
misal gösterip aç›klad›k. ‹nsan›n en çok yapt›¤› ifl ise tart›flmad›r. (18/54)
• Ta, Sin. Bunlar, Kur’an’›n ve her fleyi aflikâr k›lan
kitab›n ayetleridir. Kur’an, namaz› k›lanlar, zekât› verenler
ve ahirete de kesin olarak inanalar için do¤ruluk rehberi
ve müjdedir. Ahirete inanmayanlar›n amellerini kendilerine güzel göstermiflizdir. Bu yüzden flafl›r›p kalm›fllard›r.
Bunlar öyle kimselerdir ki kötü azap onlar›nd›r ve ahirette de en çok hüsrana u¤rayacak olanlard›r. Muhakkak ki
sen, Kur’an’› Alim ve hakim olan Allah kat›ndan almaktas›n. (27/1-6)
• Kur’an Muhammed a.s.’a inince münkirler: “E¤er
Kur’an Allah kat›ndan indiyse, Musa a.s.’a yaz›l› olarak verildi¤i gibi verilmesi gerekmez miydi?” dediler. Oysa münkirler, Musa a.s.’a verilene de, Musa ve kardefli için: “Bunlar bir birini destekleyen iki büyücüden baflkas› de¤ildir.”
diyerek Tevrat’› inkâr etmifllerdi. Allah Muhammed a.s.’a
flöyle buyuruyor. De ki: “fiayet do¤ruysan›z, bu durumda
Allah kat›ndan Musa’ya indirilen Tevrat ve bana indirilen
Kuran’dan daha do¤ru olan bir kitap getirin de ona uymufl olay›m.” fiayet sana cevap vermezlerse bil ki onlar s›rf
kendi heveslerine uymaktad›rlar. Oysa Allah’tan do¤ru yolu gösterici bir k›lavuz olmaks›z›n, kendi hevesine uyandan
daha sap›k kim olabilir! Elbette Allah zalim kavmi do¤ru
yola iletmez. (28/48-50)
• Andolsun ki insanlar düflünsünler ve do¤ru yolu bulsunlar diye sözü art arda yetifltirdik. Daha önce Kitap verdiklerimizden iman edenler, daha sonra indirilen Kur’an
onlara okundu¤unda: “ Biz ona inand›k, gerçekten o, Rabbimizden gelen bir gerçektir. fiüphesiz biz bundan önce
de Müslümanlardand›k.” dediler. Tevrat’a iman ettikten
sonra Kur’an’a da iman edenlerin ecirleri Allah taraf›ndan
iki kat olarak verildi. Çünkü onlar, Allah’›n indirdi¤i kitaplara iman etmeleri nedeniyle kötülükleri iyilikle savd›lar,
35
kendilerine r›zk olarak verilenlerden ihtiyaç sahiplerini yararland›rd›lar. (28/51-54) (Ayetlerde “‹sllam”” anlam› üzerinde önemli bir aç›klama vard›r. Kur’an’dan önce indirilen
kitaplara iman edenler ve onlar›n emirlerine uyanlar, daha
ha sonra indirilen Kur’an’a da iman ettiler ve ‘Biz,, dah
önce de Müsllümanllarr idik
k.’’ dediler. Bu ayet bize, Kur’an’dan önce indirilen kitaplara iman edenlerin de Müslüman olduklar›n› ve Kur’an’a iman etmeleri nedeniyle
Müslümanl›k de¤erlerinin iki kat art›¤› ve bu de¤ere göre
mükâfatland›r›lacaklar› belirtilmektedir.)
•
Kur’an, insanlar için her konuda misaller vererek yol
göstermifltir. (30/58)
•
Kur’an kendinden önce indirilen kitaplar› do¤rula-
maktad›r ve gerçe¤in ta kendisidir. Peygamberden sonra
Kur’an, Allah’›n seçti¤i kullar›na miras b›rak›lm›flt›r. Bunlar›n baz›lar› nefislerine zulmedecek derecede, sadece ahiret hayat› için çal›flmaktad›rlar, baz›lar› orta yolu izleyerek
hem dünya hayat› için hem de ahiret hayat› için çal›flmaktad›rlar. Di¤er baz›lar› da hay›r yapmak için dünya hayat›nda çal›flmaktad›rlar. Bu üç gurup insana da Allah adn
(nimetlerle donat›lm›fl) cennetlerini vaat etmifltir. Orada alt›n bileziklerle ve incilerle süslenirler. Ve orada onlar›n elbiseleri de ipektir. (Ayetlerde, Kur’an’›n peygamberden
sonra seçkin insanlara miras k›l›nd›¤›n› ve bunlar›n adn
cennetlerinde alt›n ve inci tak›larla süslenecekleri bildirilmektedir. Bunun anlam› Kur’an’›n miras b›rak›laca¤› insanlar›n sadece erkekler olmad›¤›d›r. Kuran’›n miras b›rak›laca¤› seçkin kiflilerin bir k›sm› da kad›nlardan oluflmaktad›r). (35/31-33)
Kur’an, dünya hayat›nda yaflamakta olanlar› uyarmak
ve yol göstermek, küfre (inkâra) sapanlar› da hak edecekleri cezay› belirlemek için indirilmifltir. (36/70)
• Allah fiöyle buyurmaktad›r: “Sad; ve O flanl› flerefli
•
36
daima zikredilecek olan Kuran’a and olsun ki, Kuran’› inkar edenler derin bir ayr›l›k içindedirler. Onlara benzer
nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ediyorlard›; Oysa piflmanl›klar›n›n art›k kendilerine bir faydas› yoktu.
(38/1-3)
• Kur’an, Aziz (her fleyin üstünde gücü olan) ve Hâkim (bir hikmet, bir takdir ve tedbir ile yapan) Allah kat›ndand›r.”Ey Muhammed! fiüphesiz ki Kitab› hak olarak
indirdik. O halde sen de Allah’a ibadette, ihlâs (samimiyet) ile kulluk et. (39/1-2)
• Allah kimin gönlünü ‹slam’a açm›flsa, o, Rabbi kat›ndan gelen bir nur üzerinde olur. Kalpleri Allah’› anmak
hususunda kat›laflm›fl olanlara yaz›klar olsun, bunlar apaç›k
bir sap›kl› içindedirler. Allah, Kuran’la sözlerin en güzelini benzer anlamlar› ifade edecek flekilde tekrarlayarak indirmifltir. Bu sözleri okuyanlar›n, Allah’›n azameti karfl›s›nda önce tüyleri ürperir sonra Allah’› anmakla, hem derileri hem de kalpleri sükûna kavuflur. ‹flte bu Kitap, Allah’›n do¤ruluk rehberidir. Onunla istedi¤ini do¤ru yola
erifltirir, Allah kimi de sapt›r›rsa art›k ona yol gösteren
bulunmaz. (39/22-23)
• And olsun ki biz bu Kuran’da insanlara her türlü
misali, belki ö¤üt al›rlar diye verdik. O, e¤rili¤i olamayan
bir Kuran’d›r. Umulur ki Allah’›n emirlerine karfl› gelmekten sak›n›rs›n›z. (39/27-28)
• Ani olarak size bir azap gelmezden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun. (39/55)
• Ha, Mim. Kitab›n indirilmesi Aziz (kuvvetli ve kudretli) ve Âlim (her fleyi bilen) olan Allah kat›ndand›r. O,
günah› ba¤›fllayan, tövbeyi kabul eden, cezas› fliddetli, lütfü bol oland›r. O’ndan baflka tanr› yoktur. Dönüfl O’nad›r
(40/1-3). Ha, Mim. Anlamlar› henüz çözümlenmemifl olan
harflerdir, ayet, Allah ile peygamberi aras›nda flifre, Peygamber’e “Habibim Muhammed” fleklinde bir hitab› da
olabilir.
37
• Ha, Mim (Habibim Muhammed) Bu Kitap Rahman
ve Rahim olan Allah kat›ndan indirilmifltir. Öyle bir Kitapt›r ki, bunun de¤erini anlayan bir kavim için ayetleri uzun
uzun aç›klanm›fl müjdeci ve uyar›c› Arapça bir Kuran’d›r.
Ama ço¤u kifli onu iflitmez ve ondan yüz çevirir. (41/1-4)
• Ayetlerimiz hakk›nda do¤ruluktan ayr›l›p e¤rili¤e
sapanlar, bize gizli de¤illerdir. K›yamet günü atefle at›lan
m›, yoksa güven içinde gelen mi daha iyidir? Diledi¤inizi
yap›n. Do¤rusu Allah, yapt›klar›n›z› görendir. Kitap kendilerine gelince onlar onu inkâr etmifllerdir. Halbuki o
Aziz bir Kitap’t›r. Ondan önce de onu yalanlayacak bir söz
gelmemifltir, ondan sonra da gelemeyecektir. O Hâkim
(hikmetli) ve Hamit (övülen) olan Allah kat›ndan indirilmifltir. (Habibim!) senin için söylenenler senden önceki
peygamberler için de söylenmifltir. Elbette Rabbin ma¤firet
sahibi ve elim bir azap verecek oland›r. (41/40-43)
• fiehirler anas› olan Mekke’de ve onun çevresinde
bulunanlar› uyarman ve hakk›nda hiç bir flüphe bulunmayan mahfler günüyle insanlar› uyarman için sana böyle
Arapça okunan bir kitap vahyettik. Buna uyanlar cennette,
uymayanlar da cehennemde olacaklard›r. (42/7)
• Allah, Nuh’a tavsiye etti¤ini size de din olarak tutman›z› emretmifltir. Sana da vahyedilende; ‹brahim’e,
Musa’ya ve ‹sa’ya tavsiye edilenlerde de sizden istenen fley,
dini ayakta tutman›z ve din konusunda ayr›l›¤a düflmemenizdir. Allah’a flirk koflanlara bu dine girmeleri için
yapt›¤›n›z ça¤r›, onlara zor geldi. Allah diledi¤ini kendisine
(peygamber) seçer. Kendisine yöneleni de do¤ru yola iletir. (42/13)
• ‹flte böylece sana da emrimizle bir ruh (Allah’tan
hikmetli bilgiler) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Ancak biz onu insanlar› ayd›nlatan bir nur k›ld›k.
Onunla dilediklerimizi kurtulufla erdiririz. fiüphesiz ki sen
do¤ru bir yolu göstermektesin. Bu yol, Göklerde ve yerde
38
olanlar›n sahibi olan Allah’›n gösterdi¤i yoldur. Her fley Allah’a döner. (42/52-53)
• Ha, Mim (Habibim Muhammed!) Apaç›k ayetler
tafl›yan Kur’an’› anlaman›z ve düflünmeniz için onu Arapça
bir Kur’an k›lm›fl›zd›r. O, yan›m›zda bulunan ana kitapta
yaz›l›d›r. fian› yüce ve hikmet dolu bir kitapt›r. Haddi aflan
kimselersiniz diye sizi Kur’an’la uyarmaktan vaz m› geçelim?
(Ayette Kur’an’›n müminlere yol gösterici ve haddi aflanlar›
uyarmak için indirildi¤i anlat›lmaktad›r). (43/1-5)
• Ha, Mim. Apaç›k kitaba and olsun ki, gerçekten Biz
onu mübarek bir gecede indirdik. Do¤rusu Biz uyar›c› idik.
O gece kat›m›zdan bir emirle elçiler göndererek her hikmetli ifl ayr›l›r. Kur’an size Rabbinizden bir rahmettir. Rabbiniz iflitendir bilendir. (44/1-6)
• Ha, Mim (Habibim Muhammed!) Kitap, Aziz ve
Hâkim olan Allah kat›ndan indirilmifltir. (45/1-2)
• Kur’an insanlar için bir kalb gözüdür. Kesin olarak
inanm›fl bir kavim için de hidayet ve rahmettir. (45/20)
• Ha, Mim (Habibim Muhammed!) Kitab›n indirilmesi
Aziz ve hâkim olan Allah’tand›r. (46/1-2)
• Kur’an, okunup anlafl›lmas› için kolaylaflt›r›larak indirilmifltir. (Ayetten, Kur’an’›n Allah kat›ndaki ana Kitap’ta farkl› bir flekilde yaz›l› oldu¤u anlam› ç›kmaktad›r).
(54/22), (54/32)
• Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Melik, Kuddüs,
Aziz, Hakim olan Allah’› tesbih eder. O’dur, ümmiler
aras›ndan kendilerine ayetlerini okuyan, onlar› temizleyen
ve onlara Kitab’› ve hikmeti ö¤reten bir peygamber gönderen. Hâlbuki onlar, daha önceleri gerçekten apaç›k bir
sap›kl›k içerisindeydiler. Onlardan baflkalar› da ayn› sap›kl›k içerisinde bulunuyorlard›. Bu, onlara Allah’›n bir lütfüdür. Allah lütuf sahibidir ve lütfünü diledi¤ine verir. Ancak bunlardan baz›lar›n›n durumu; kendilerine Tevrat’la
yükümlü tutulduklar› halde onun gere¤ini yapmayarak,
koca koca kitaplar› s›rt›nda tafl›yan efle¤in durumu gibidir.
39
Allah’›n ayetlerini yalanlam›fl olan kavmin durumu ne
kötüdür. Ve Allah, zalim olan bir kavmi hidayete erdirmez.
(62/1-5)
• Nun. Kaleme ve onlarla yaz›lanlara and olsun ki, sen
Rabbinin nimeti sayesinde mecnun de¤ilsin. (68/1-2). ‹nkâr edenler Kur’an’› iflittiklerinde az kals›n gözleriyle seni
yiyeceklerdi. Ve: “o mutlaka bir delidir” diyorlard›. Halbuki
‹ndirilen Kur’an, alemler için bir ö¤ütten baflka bir fley
de¤ildi. (68/51-52)
• Görebildiklerinize yemin ederim ki ve görmediklerinize de. Kur’an flerefli bir peygamberin sözüdür. Ve o
bir flair sözü de¤ildir, ne de az inan›yorsunuz. Bir kâhin
sözü de de¤ildir ne de az düflünüyorsunuz. Kur’an âlemlerin Rabbinden indirilmedir. Peygamber ona herhangi bir
ilave yapmam›flt›r. fiayet yapm›fl olsayd›, onun flah damar›n›
kopar›rd›k ve siz de buna mani olamazd›n›z. Kur’an muttakiler için bir ö¤üttür. ‹çinizde yalanlayanlar bulundu¤unu
elbette bilmekteyiz. Bu bak›mdan Kur’an, inkârc›lar için de
bir üzüntüdür. Hiç flüphesiz o kesin bir gerçektir. Öyleyse
yüce Rab’in ad›yla tesbih et. (69/38-52)
• Gerçek flu ki Kur’an, elbette bir ö¤üttür. Dileyen
ö¤üt al›p düflünür. (74/54-55)
• Ey habibim, Cebrail sana Kur’an okurken, unutmamak için acele edip onunla beraber okuma, yaln›z dinle. Do¤rusu sana vahyolunan› kalbinde toplamak ve onu
sana okutturmak bize düfler. Biz onu Cebrail’e okuttu¤umuz zaman, onun okumas›n› dinle. Sonra onu aç›klamak Bize aittir. (Ayetlerde vahyinin nas›l gerçeklefltirildi¤i
anlat›lmaktad›r). (75/16-19)
• Kitap ehlinde baz›lar› ve müflrikler, önceleri inançlar›nda bir birlik içerisindeydiler. Allah’tan gelen bir elçi, kendilerine dosdo¤ru hükümler bulunan tertemiz sahifeleri okuyunca, aralar›nda ç›kan ihtilaf nedeniyle parçalanarak .guruplara ayr›ld›lar. (Ayetler, yanl›fl yolda birleflenlerin, gerçekler
karfl›s›nda parçalanacaklar›n› ifade etmektedirler). (98/1-4)
40
41
42
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
148 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content