close

Enter

Log in using OpenID

30 godina uzgoja, 25 godina udruge

embedDownload
 30 GODINA UZGOJA, 25 GODINA
UDRUGE 30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
1
SADRŽAJ
1. POČETAK... 2. OSNIVANJE UDRUGE 3. RAZVOJ… 4. ORGANIZIRANOST 5. UZGOJNA DOKUMENTACIJA 6. SURADNJA 7. UZGOJNI REZULTAT 8. POPIS DOKUMENATA UDRUGE 9. FOTODOKUMENTACIJA 30 godina uzgoja, 25 godina udruge
2
1. POČETAK...
3. Osnivanje Centra za konjogojskvo i konjički
sport Poljoprivrednog instituta Križevci
2. Uvoz prvih Holsteinskih kobila iz Njemačke na
tlo bivše Jugoslavije
1. 08. Ožujka 1980.
– POČETAK STVARANJA HR SPORTSKOG KONJA
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
3
POČETAK...KONJIČKA REVIJA 1980.
PRVI HOLSTEINI U YU
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
4
POČETAK...KONJIČKA REVIJA 1980.
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
5
...KONJIČKA REVIJA 1980.
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
6
...KONJIČKA REVIJA 1980.
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
7
2. OSNIVANJE UDRUGE
26. Travnja
1986.
15 osnivača
•  Osnovana Udruga
uzgajivača Holstein konja
•  u KŽ - Poljoprivredni
institut
•  MOŽDA DA SE NAVEDU
OSOBE?
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
8
3. RAZVOJ
1. Prvi
uvoz
2. Centar
- KŽ
3. 1986. Osnivanje
Udruge uzgajivača
Holstein konja
4. Institut obavlja
uzgojno selekcijske
poslove
5. Kasne 80-te
...otvoren put
značajnom privatnom
uvozu Holstein konja
... KŽ Centar i Udruga
postaju značajan
čimbenik razvoja
konjogojsva u YU
... postaje središnja
organizacija uzgoja za
HR i SLO
... domaći i uvezeni
ozbiljan faktor u
konjičkom sportu
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
6.
Holsteinari
9
4. ORGANIZIRANOST
1. Od 80.- 90. god.,
Institut je osiguravao
materijalnu osnovicu za
razvoj uzgoja i funkciju
Centra
2. Udruga od
osnutka do danas
radi po principu
samofinanciranja i
ustrojava se
sukladno
zakonskim
promjenama
3. Zbog velikog
interesa uzgajivača
drugih tipova
sportskih konja,
Udruga mijenja ime
u svoj današnji
naziv:
HRVATSKA UDRUGA UZGAJIVAČA ŠPORTSKIH KONJA ZAGREB
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
10
Proljetna idila Hrvatski sportski konj
11
5. UZGOJNA DOKUMENTACIJA
Od upisa prvih kobila u matične knjige izrađena je i verificirana sva
propisana uzgojna dokumentacija:
UZGOJNI PROGRAM
1. Pravilnik o označavanju,
ocjenjivanju, umatičenju,
klasiranju i testiranju
uporabne vrijednosti
proizvedenih konja
2. Pravilnik o
odabiru pastuha
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
3. Pravilnik o
dokumentaciji
Hrvatskog sportskog
konja
12
6. SURADNJA
1. Udruga
samostalno
provodi uzgojno
selekcijske
mjere
5. Članica je HR
konjičkog saveza
+ Registar HR
sportskog konja
4. Punopravna je
članica:
SVJETSKE FEDERACIJE UZGAJIVAČA
SPORTSKIH KONJA - WBFSH
2. Ima potrebna
zakonska rješenja
nadležnih državnih
organa i institucija.
3. Surađuje s HR
centrom za
konjogojstvo sukladno
zakonskim propisima i
ugovoru 30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
13
CARLOS 2 30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
14
7. UZGOJNI REZULTATI
br. 001 – br. 818
od 1. ždrebeta do
danas, sa zadnjim
uzgojenim ždrebetom
266 = Broj
matičnih kobila
15 odabranih
pastuha u funkciji
561 grlo svih
kategorija,
momentalno u
vlasništvu članova
205 = broj članova
Udruge
30 godina uzgoja, 25 godina udruge
15
HRVATSKA UDRUGA UZGAJIVAČA ŠPORTSKIH KONJA ZAGREB
HRVATSKA UDRUGA UZGAJIVAČA
ŠPORTSKIH KONJA ZAGREB
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA
CROATIAN ASSOCIATION OF
BREEDERS OF SPORT HORSES
UZGOJNI LIST KONJA*
Breeding certificate of horse
Broj 638
Number
CESARICA
Ime grla:
Name
Datum oždr: 01.07.2010.
Date of foaling
Spol:
ŽENSKO
Sex
Female
Boja:
Colour
Bay
HR 191 004 34 00791 10
Chip broj:
CROATIAN SPORT HORSE
Breeding type
191100000293557
Bar code:
HRVATSKI SPORTSKI KONJ
Uzgojni tip:
Uzgajivač:
U.E.L.N.
Chip number
DORAT
20
Životni broj:
ZAPISNIK
o označavanju, identifikaciji i ocjeni ždrebeta
Broj: 28/10
Ime grla : CESARICA
Životni broj
Datum oždr: 22.06.2010.
Spol M Boja
Otac: Cezar
Životni broj
Majka:
Calypsa
Breeding classe
9
Ocjene
9
DORAT
20
20
191 004 34 00385 01
191 004 07 00126 91
Životni broj
Uzgojni tip: Hrvatski sportski konj
Uzgojna klasa: A
191 004 34 00791 10
Uzgojna klasa
A
Broj chipa
191100000293557
Bar code
OPG Rožmarić Tihomir, 42000 Varaždin, Trg M. Stančića 2
Uzgajivač: OPG Rožmarić Tihomir, Trg M. Stančića 2, 42000 Varaždin
OPG Rožmarić Tihomir, 42000 Varaždin, Trg M. Stančića 2
Vlasnik:
Breeder
Vlasnik:
Owner
OPISNI LIST
OPG Rožmarić Tihomir, Trg M. Stančića 2, 42000 Varaždin
IZJAVA VLASNIKA
Diagram
Vlasnik: OPG Rožmarić
Adresa: Trg M. Stančića 2, 42000 Varaždin
Potpisani vlasnik izjavljujem da po mojem saznanju za kopitara opisanog u ovom dokumentu
nikada nije izdan Identifikacijski dokument. Navedeni kopitar
Nije namijenjen klanju za ljudsku prehranu.
Namijenjen je klanju za ljudsku prehranu, te da nije
•
•
*Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja, sukladno članku 10, 15 i 19 Statuta i temeljem rješenja Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva klasa: UP/I-320-08/05-01/08, Urbroj: 525-02-05-02 izdaje uzgojni list
konja, za konje u vlasništvu svojih članova, koji su uvedeni u uzgojnu dokumentaciju Udruge.
tretiran lijekovima bez saznanja ovlaštenog veterinara koji je liječio kopitara ili je
kopitar tretiran lijekom u skladu s naputkom veterinara koji je izdao lijek te datum
tretiranja upisao u dnevnik liječenja.
Dobivao krmu koja sadrži lijekove i druge supstance koje mogu utjecati na
zdravstvenu valjanost mesa i drugih organa, te da neće biti tretiran i hranjen do
izdavanja Identifikacijskog dokumenta.
Mjesto i datum: Varaždin, 01.09.2010.
Hrvatski sportski konj
Potpis vlasnika:
16
COME BACK Hrvatski sportski konj
17
8. POPIS DOKUMENATA UDRUGE
1. Odluka o odabiru pastuha
Dobiva vlasnik – pastuhar s
pripusnim listovima
2. Lista pripusta
Izdaje pastuhar
6. Zapisnik o izmjeri, ocjeni i
umatičenju kobile
upis u matičnu evidenciju
7. Identifikacijski dokument i
vlasnički list
3. Prijava oždrebljenja
izdaje HCK
Prijavljuje vlasnik
4. Zapisnik o označavanju i
ocjenjivanju sa zahtjevom za
izdavanje putovnice
Izrađuje voditelj uzgoja
5. Uzgojni list s rodovnicom
Izdaje voditelj uzgoja vlasniku i
HCK-u 30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
Označavanje:
ü mikročipom i
ü fakultativno žigom
Sva uzgojna
dokumentacija verificirana
je od WBFSH
18
ACOCERTO Hrvatski sportski konj
19
Hrvatski sportski konj
20
9. FOTODOKUMENTACIJA
FRIDERICUS I JOŠKA,
KRIŽEVCI
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
21
9. FOTODOKUMENTACIJA
PRVENSTVO YU, 1987., MATJAŠ ČIK
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
22
9. FOTODOKUMENTACIJA
CANTATA, Z. KAVUR
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
23
9. FOTODOKUMENTACIJA
AMADEUS
1987.
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
24
9. FOTODOKUMENTACIJA
MAYA 1987.
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
25
9. FOTODOKUMENTACIJA
FAUST 1, 1987.
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
26
9. FOTODOKUMENTACIJA
NAKON TURNIRA...
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
27
9. FOTODOKUMENTACIJA
LITHO I Z. KAVUR
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
28
9. FOTODOKUMENTACIJA
FAUST 1 I Z. KAVUR
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
29
9. FOTODOKUMENTACIJA
ALKORAN
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
30
9. FOTODOKUMENTACIJA
A. ŠIMLEŠA – JUNIOR, SENIORSKI PRVAK YU
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
31
9. FOTODOKUMENTACIJA
A.
ŠIMLEŠA
JUNIOR, SENIORSKI PRVAK YU
MARA,
ANA –I MUSTANG
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
32
9. FOTODOKUMENTACIJA
Ž. GAGRO
AMON RA
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
33
9. FOTODOKUMENTACIJA
MIRO I MIŠKO
30 godina uzgoja, 25 godina Udruge
34
Hrvatska udruga uzgajivaća športskih konja
Croatian association of breders of sport horses
35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
10 475 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content