close

Enter

Log in using OpenID

5 redovna sjednica

embedDownload
Izvješće sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
5.redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 16.prosinca 2013.godine u
prostoriji nove vijećnice u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1. Sjednici je nazočilo dvanaest od
ukupno trinaest vijećnika stoga je g. Petar Jakovčev, predsjednik Općinskog vijeća Općine Tisno
utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje. Nakon što je utvrđeno postojanje kvoruma,
predsjednik vijeća predložio je da se predloženi dnevni red 5.redovne sjednice Općinskog vijeća
nadopuni novom točkom 1. predstavka g. Nevena Vukorepe, na buku iz caffe bara Crni u Tisnom
tijekom ljetnih mjeseci, s tim da dosadašnje točke dnevnog reda od 1.- 54. postaju točke 2.-55., stoga
su vijećnici sa 11 (jedanaest) glasova „za“ i 1 (jednim) glasom „protiv“ usvojili slijedeći dnevni red:
1. Predstavka g.Nevena Vukorepe na buku iz caffe bara „Crni“ u Tisnom, tijekom ljetnih
mjeseci
2. Verifikacija zapisnika za 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
3. Verifikacija zapisnika sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
4. Verifikacija zapisnika sa 3. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
5. Verifikacija zapisnika sa 4. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu
7. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
8. Prijedlog Odluke o izradi Projekta regulacije i organizacije/uređenja prometa u naseljima
Općine Tisno
9. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
10. Prijedlog Odluke o namjeri prodaje komunalnog vozila Mercedes Benz, registarske
oznake ŠI 438-CK
11. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na zahtjev za naknadu štete g. Dani Čubrilu
12. Prijedlog Odluke o dodjeli novčane pomoći za obnovu krovišta župske kuće u Betini
13. Prijedlog Odluke o dodjeli novčanih sredstava za potrebe Osnovne glazbene škole u
okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno
14. Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Tisno
15. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na području Općine Tisno
16. Plan rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za
2014.godinu
17. Imenovanje predstavnika Općine Tisno u povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
18. Odluka o davanju suglasnosti Općinskog vijeća Općine Tisno na Statut Doma za starije i
nemoćne osobe Tisno
19. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja načelniku Općine Tisno za provođenje javnog
poziva za iskazivanje interesa za realizaciju turističkog projekta u Ugostiteljskoturističkoj zoni Jazina u Tisnom
20. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji i učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta u Općini Tisno
21. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Tisno
22. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza
pokojnika na području Općine Tisno
23. Prijedlog Odluke o namjeri prikupljanja ponuda za obavljanje poslova dezinsekcije i
preventivne deratizacije na području Općine Tisno
24. Prijedlog Odluke o namjeri prikupljanja ponuda za obavljanje poslova lova, eutanazije i
zbrinjavanja pasa lutalica na području Općine Tisno
25. Odluka o davanju suglasnosti Općinskog vijeća Općine Tisno na Sporazum o utvrđenju
međusobnih prava i obveza Općine Tisno i Općinskog suda u Šibeniku
26. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Općine Tisno, Uska
ulica 1, trgovačkom društvu Ježinac d.o.o., Tisno
27. Odluka o zamolbi za povećanjem/usklađivanjem koeficijenata za obračun plaće djelatnika
Dječjih vrtića „Vrapčić“, Tisno.
28. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti U.O. „ La Spuž“ iz Betine za obavljanje
djelatnosti iz objekta jednostavnih ugostiteljskih usluga na klupi, na čest.zem.18897/1
K.O.Murter Betina
29. IV izmjene Proračuna Općine Tisno za 2013.godinu
30. II izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
31. II izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2013.godinu
32. I izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2013.godinu
33. II izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2013.godinu
34. III izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
35. III izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
36. Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu za 2013.godinu
37. Proračun Općine Tisno za 2014.godinu
38. Projekcija proračuna za razdoblje 2014.g.- 2016.g.
39. Plan razvojnih programa za razdoblje 2014.g.-2016.g.
40. Odluka o izvršenju proračuna za 2014.godinu
41. Program javnih potreba u kulturi za 2014.godinu
42. Program javnih potreba u sportu za 2014.godinu
43. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godine
44. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu
45. Program socijalnih potreba za 2014.godinu
46. Rasprava o sudjelovanju Općine Tisno u obilježavanju stradavanja hrvatskih domoljuba
na području jame Golubinka, te suradnja s ostalim općinama u podizanju ovog spomenika
na višu i dostojanstveniju razinu, (na prijedlogu vijećnika Općinskog vijeća Općine Tisno,
g. Damira Vodanova )
47. Rasprava o održavanju izvanrednih telefonskih sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno,
( na prijedlog vijećnika Općinskog vijeća Općine Tisno iz redova HDZ-a )
48. Odluka o zahtjevu za raspuštanje Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Općine Tisno, (na
prijedlog vijećnika Općinskog vijeća Općine Tisno iz redova HDZ-a )
49. Rasprava o tradicijskoj naseobini Prosika ( na prijedlog vijećnika Općinskog vijeća
Općine Tisno, g. Petra Jakovčeva)
50. Izvješće o radu načelnika Općine Tisno razdoblje posljednjih šest mjeseci 2013.godine
51. Izvješće o radu direktora komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o., Tisno za razdoblje
posljednjih šest mjeseci 2013.godine
52. Plan rada komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o., Tisno za prvih šest mjeseci 2014.godine
53. Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2013.godinu
54. Izvješće TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2013.godinu
55. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2013.godinu
Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat. Na
samom početku aktualnog sata vijećnica Jelena Obratov postavila je upit zašto joj nije odgovoreno na
nekoliko ranije postavljenih zahtjeva za pristup informacijama upućenih predsjedniku općinskog
vijeća, načelnik Općine Tisno kazao je da traženi podaci predstavljaju tajne podatke te se kao takvi ne
mogu dostaviti. Vijećnik Ante Marača podsjetio je da se njegov upit vezan za naplatu koncesija na
području Općine Tisno odgađa iz sjednice u sjednicu, na što je načelnik općine odgovorio da se
vijećnici o takvim naplatama izvještavaju zbirno putem završnog računa, međutim ne mogu se
dostavljati takva izvješća koja bi pojedinačno navodila dužnike i dug, jer podliježu zakonu o zaštiti
osobnih podataka. Vijećnik Damir Vodanov osvrnuo se na 3.redovnu sjednicu na kojoj je bilo riječi o
problemu nekvalitetne struje na području Dazline i Dubrave i pitao da li je što učinjeno po tom pitanju,
na što je odgovorio vijećnik Velimir Reškov koji je kazao da je iz razgovora s nadležnima u Elektri
Šibenik saznanja da je jedino rješenje gradnja nove trafostanice koja je u fazi potvrde glavnog projekta
i da se radi na prikupljanju sredstava za njezinu realizaciju, a do tada će se problem rješavati
pojačanim održavanjem postojeće infrastrukture. Vijećnica Jelena Obratov uputila je kritiku na
kratkoću roka od dana zaprimanja materijala za Vijeće do dana održavanja sjednice vijeća obzirom na
dnevni red od 54.točke, jer se radi o premalo vremena za ozbiljnu pripremu za sjednicu. Petar
Jakovčev, predsjednik vijeća kazao je da su materijali dostavljeni u roku od pet dana kako je
predviđeno Poslovnikom ovog Vijeća, međutim, smatra i sam da bi u tom dijelu trebalo Poslovnik
izmijeniti na način da se olakša vijećnicima. Načelnik općine nadodao je da veliki broj točaka dnevnog
reda govori samo o kvaliteti rada ovog Vijeća i ove Općine.
Vijećnika Damira Vodanova zanimalo je zašto Dazlina nije okićena za blagdane kao ostala
mjesta u Općini. Načelnik općine odgovorio je da mu to nije poznato međutim u koliko je to doista
točno, primjedba je na mjestu, te će uputiti koncesionara da što prije to učini.
Kristijan Jareb, predsjednik MO Tisno, postavio je pitanje što je s realizacijom projekta marine
na Lukama u Tisnom, na što je odgovorio Ivan Klarin, načelnik općine kazavši da je prema njegovim
saznanjima u tijeku natječaj za dodjelu koncesije, a koja bi kao najboljem ponuditelju bila dodijeljena
ACI-ju te bi do kraja godine Vlada to trebala potvrditi svojom odlukom, te je obećao da će u suradnji
sa Županijom Šibensko- kninskom poduzeti sve potrebno da se koncesionaru omogući ishodovanje
potrebne dokumentacije za gradnju u što kraćem roku.
Vijećnik Zoran Bokan uputio je primjedbu komunalnom poduzeću i komunalnom redarstvu
na podzemni kontejner u centu Betine koji je poplavljen, gdje smeće rasuto i koji tako stoji već neko
vrijeme, a da njegova sanacija ne iziskuje puno truda. Nadalje vijećnik Zoran Bokan tražio je od
načelnika općine da pojasni svoje navode da je proračun Općine Tisno porastao od 2009.g. do ove
godine za 90%, te svoje izjave dane za TV Šibenik da je Općina Tisno podigla kredit radi muzeja
brodogradnje te da je kredit vraćen. Ivan Klarin, načelnik Općine Tisno kazao je da je da su njegovi
navodi za općinski proračun točni naročito ako se uzme u obzir naslijeđeni dug od preko 6.000 000,00
kuna, a koji je prenesen u njegov mandat na način da su se zaprimljeni računi knjižili nakon izbora
odnosno primopredaje vlasti, a što se tiče kredita isti je podignut radi realizacije nekoliko projekata
uključujući i dom za starije i muzej brodogradnje za što su nam hitno trebala sredstva, ali ako je rekao
da se kredit vratio radi se o očitom lapsusu jer kredit nije vraćen već se mora vratiti u roku od jedne
godine.
Vijećnik Karlo Klarin postavio je pitanje glede uređenja ulice Put Kučine u Jezerima odnosno
prilaza jezerskoj plaži te pitanje Doma kulture u Jezerima odnosno da li će se krenuti u izgradnju
novog doma odnosno u sanaciju dotrajale zgrade sadašnjeg Doma. Načelnik općine odgovorio je da
uređenje ulice Put kučine nije u proračunu za 2014.godinu, ali da će se svakako imati na umu prilikom
izrade proračuna 2015.g., dok što se tiče rješavanja problematike zgrade Doma u Jezerima postoji
nekoliko solucija od kojih je prva da Općina Tisno koja može ostvariti značajna sredstva od triju
ministarstava, ta sredstva utroši u rekonstrukciju postojeće zgrade Doma u kojem slučaju bi TZ Jezera
trebala vlasništvo zgrade prenijeti na Općinu, ili da sredstva utroši na izgradnju novog doma kulture na
zemljištu u vlasništvu Općine, a TZ Jezera bi morala sama iznaći kako sanirati dotrajalu zgradu Doma
koja predstavlja ruglo, a svakako ne bi bilo pametno imati dva doma kulture na tako malom prostoru.
Vijećnika Damira Vodanova interesiralo je u kojoj je fazi radova zgrada športske dvorane u
Tisnom, na što je načelnik odgovorio da su svi radovi završeni osim postavljanja zaštitne ograde,
međutim, dio tehničke dokumentacije nalazi se kod prijašnjeg izvođača radova tvrtke Ciglenica d.o.o.,
s kojim je Općina Tisno u sporu, pa između ostalog i zbog tražene dokumentacije, uslijed čega nije
moguće tehničku dokumentaciju kompletirati te obaviti tehnički pregled i dobiti uporabnu dozvolu te
formalno otvoriti dvoranu.
Vijećnika Antu Maraču zanimalo je kada otvara Dom za starije i nemoćne osobe na što je
načelnik općine odgovorio da je u tijeku instalacija kuhinje, sanitarija i ostalog namještaja, ali da bi
Dom do 15.01.2014.g. bi otvoren, međutim taj rok ovisi i o mogućnostima Komisije ministarstva da
izađe na teren radi pregleda zgrade i dobivanja konačnog odobrenja za rad. Ovime je aktualni sat
završen stoga su vijećnici prešli na raspravu i glasanje o predloženim točkama dnevnog reda.
Točku 1. dnevnog reda iznio je g. Neven Vukorepa koji je upozorio općinsko vijeće u svoje
ime i u me drugih stanara na buku koju proizvodi glazba izvođena uživo na otvorenom koju organizira
caffe bar „Crni“ u ljetnim mjesecima, a koja smeta susjedima. Naveo je da se obratio s ovim
problemom niz institucija koje mu nisu dale kvalitetno rješenje pa se sada s ovim problemom obraća
Općinskom vijeću. Načelnik općine kazao je da sva odobrenja koja daje Općina Tisno su u skladu s
njezinom nadležnosti i u skladu s njezinim odlukama, a svako kršenje je u nadležnosti sanitarne
inspekcije koja provodi nadzor po tom pitanju i kažnjava prekršitelje. Petar Jakovčev, predsjednik
vijeća kazao je da je ova Općina Turistička destinacija te živi isključivo od turizma, stoga bi morali
imati donekle tolerancije prema takvim događanjima u ljetnim mjesecima.
Točka 2., 3., 4., i 5., a koje se odnose na verifikaciju zapisnika sa 3. i 4. redovne te 3.i.4.
izvanredne sjednice općinskog vijeća usvojene su jednoglasno uz primjedbu vijećnika Marina Frkića
na dio zapisnika sa 3.redovne sjednice općinskog vijeća glede kojega je izvršena ispravka.
Točka 6.dnevnog reda odnosila se na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o
komunalnom doprinosu, glede koje je načelnik općine kazao da se uvodi mogućnost ovrhe na cijeli
iznos dugovanog komunalnog doprinosa ako obveznik koji je tražio obročnu otplatu zakasni s uplatom
jedne rate. Vijećnici su usvojili ovu točku dnevnog reda sa 9 (devet) glasova „za“ i 3 (tri) glasa
„protiv“.
Točku 7.prijedlog Odluke o visini boda za obračun komunalne naknade obrazložio je načelnik
općine koji je kazao da je došlo do povećanja boda za obračun komunalne naknade na 0,35 lipa iz
razloga što je došlo do povećanja cijena niza komunalnih usluga primjerice odlaganja otpada na
Bikarcu, održavanja javne rasvjete i sl., a dosadašnja visina boda za obračun komunalne naknade bila
je najniža u Županiji. Ovome se usprotivila vijećnica Jelena Obratov koja je kazala da se radi o
povećanju od skoro 90% što je preveliko opterećenje za naše stanovništvo te smatra neopravdanima
navedene razloge za ovakvo povećanje. Vijećnici u Odluku o visini boda za obračun komunalne
naknade usvojili sa 8 (osam) glasova „za“ i 4 (četiri) glasa „protiv“.
Točka 8. Prijedlog Odluke o izradi Projekta regulacije i organizacije/uređenja prometa u
naseljima Općina Tisno vijećnici su usvojili jednoglasno, ali sa određenim izmjenama u smislu da se
ne radi novi Projekt već da se stari nadogradi što bi trebalo smanjiti troškove. Točka 9. Prijedlog
odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, usvojena je jednoglasno.
Točka 10. Prijedlog odluke o namjeri prodaje komunalnog vozila Mercedes Benz, reg.oznake
ŠI 438-CK, za koje vozilo je utvrđeno da je jako lošem stanju da iz njega cure otpadne vode što veliki
problem ljeti, vijećnici su usvojili jednoglasno uz nadopunu te odluke člankom da se prodaja odgađa
dok se ne nabavi novo vozilo sličnih kapaciteta.
Načelnik općine pojasnio je glade točke 11. Prijedloga odluke o davanju odobrenja na zahtjev
g. Dane Čubrila za naknadom štete u stanu koji posjeduje u zgradi Općine Tisno, a koja je nastala
uslijed slijevanja oborinskih voda prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji krova zgrade Općine
koje radove je izvodila trvtka IGT d.o.o.. naime, predlaže se sklopiti nagodba sa g. Danom Čubrilom
kojim bi se nadoknadila šteta, a općina će taj novac regresirati od izvođača. Vijećnika Antu Maraču je
zanimalo hoće li Općina naknadu isplatit g. Dani Čubrilu ili će sama obnoviti prostorije obzirom da su
njezino vlasništvo na što je načelnik odgovorio da će se to definirati nagodbom. Odluka je usvojena
jednoglasno.
Točka 12. Prijedlog odluke o dodjeli novčanih sredstava za obnovu krovišta župne kuće u
Betini glede koje je Ivan Klarin, načelnik općine pojasnio da se župnik u Betini obratio Općini Tisno
molbom za novčanom pomoći glede obnove župske kuće te u privitku dostavio troškovnik svih
radova, a on predlaže da općina pomogne u obnovi sa 70.000,00 kuna. Vijećnici su ovu odluku
usvojili jednoglasno.
Glede Točke 13. Prijedlog odluke o dodjeli novčanih sredstava za potrebe osnovne glazbene
škole,uvodnu riječ do je načelnik općine koji je kazao da se osnovna glazbena škola osnovala u
suradnji sa županijom te nadležnim ministarstvom od kojih svatko sudjeluje na određeni način u
sufinanciranju, a ujedno su pozvani na sudjelovanje u sufinanciraju i ostale općine čiji učenici
pohađaju navedenu školu međutim nije dobiven pozitivan odgovor. Ova odluka usvojena je
jednoglasno.
Točka 14. Prijedlog odluke o izdavanju službenog glasila Općine Tisno, obrazložio je načelnik
općine navodeći da se u osnivanje vlastitih službenih novina krenula iz razloga vrlo visokih troškova
koje Općina plaća za objavljivanja svojih akata u Službenom vjesniku Šibensko- kninske županije, a s
druge strane usluga nije zadovoljavajuća. Odluka je usvojena sa 11 (jedanaest) glasova „za“ i 1
(jednim) „suzdržanim“ glasom.
Marijana Pavić, viši stručni suradnika za pravne poslove u Općini Tisno kazala je za točku 15.
Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na području Općine Tisno da se u bitnome ova
odluka ne razlikuje od dosadašnje osim u dijelu u kojem je poboljšana i nadograđena razradom mjera
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. Vijećnici su bez veće rasprave jednoglasno usvojili
ovu odluku.
Točku 16. koja se odnosi na Plan rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području
Općine Tisno pojasnio je Ivica Pirjak, pročelnik koji je kazao da se radi zapravo o planu izgradnje
sustava vodoopskrbe za razdoblje od 2014.- 2018.godine, a potrebno ga je usvoji jer je stari plan
istekao odnosno izvršio se. Vijećnici su Plan usvojili jednoglasno.
U Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH što je bilo
predmetom točke 17. Dnevnog reda, vijećnici su jednoglasno imenovali vijećnika Antu Grubišića.
Točku 18. Odluka o davanju suglasnosti na Općinskog vijeća Općine Tisno na Statut Doma za
starije i nemoćne osobe Tisno, vijećnicima je izložio Ivan Klarin, načelnik općine, koji je kazao da se
radi o temeljnom aktu Doma za starije osobe koji je osnovala Općina Tisno i čije se otvorenje skoro
očekuje. Nadalje, posebno je ukazao na djelatnosti koje će Dom obavljati, stavivši naglasak za početak
na smještaj korisnika, a ostale djelatnosti će se postepeno razvijati, zatim je obratio pažnju vijećnicima
na organizaciju rada u Domu te na upravna tijela doma. Vijećnike je naročito zanimalo odnos odnosno
razgraničenja u raspolaganju sredstvima za rad između osnivača, upravnog vijeća i ravnatelja, što je
pojasnila Marijana Pavić, viši stručni suradnik za pravne poslove i privremeni ravnatelj ustanove doma
za starije, koja je kazala da se radi o prvom i temeljnom aktu koji smo obvezni donijeti kako bi na
temelju njega kasnije donijeli druge potrebne akte za primitak korisnika i djelatnika Doma, međutim,
još uvijek je teško najpreciznije predvidjeti koje će biti stvarne potrebe Doma kada se otvori i prime
svi korisnici, stoga se naglašava da je riječ o inicijalnom aktu koji će za sigurno u tom dijelu biti
podložan promjenama sukladno stvarnim potrebama poslovanja Doma.
Najveće zanimanje vijećnika izazvala je točka 19. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja
načelniku Općine Tisno za provođenja javnog poziva za iskazivanje interesa za realizaciju turističkog
projekta u Ugostiteljsko- turističkoj zoni Jazina u Tisnom. Uvodnu riječ dao je g. Miljenko Meštrov,
zamjenik načelnika općine, koji je izložio da je zasigurno svima poznato da je u okviru Ugostiteljskoturističke zone Jazina, Općina Tisno ishodovala 6,4 ha zemljišta u svoje vlasništvo koje u što skorijem
roku namjerava staviti u gospodarsku funkciju. Naime, radi se o zemljištu koje je prostornim planom
namijenjeno za gradnju hotela i vila sa pripadajućim parkiralištem. Prvenstvena namjera je Općine
Tisno iznaći investitora za granju hotelskih i turističko ugostiteljskih sadržaja visoke kvalitete, te koji
će omogućiti prije svega cjelogodišnje turističke, zdravstvene, sportske, kulturne i druge aktivnosti
odnosno usluge na području Općine Tisno. Općina Tisno bi u svrhu realizacije takve investicije
pristupila prodaji dijela zone Jazina koji je u njezinom vlasništvu dok bi se u preostalom dijelu zone
koji čine rekreacijski sadržaji te zelene površine investitoru omogućilo koncesioniranje, te smatra da je
to jednini način kako privući ozbiljnog investitora. Stoga je predložena ovakva odluka o prethodnom
raspisivanju javnog poziva za iskazivanje interesa, za početak da vidimo gdje smo, što tržište nudi i
kojim smjerom da krenemo, a sama realizacija će biti predmet nekih drugih odluka ovog Vijeća.
Vijećnicu Jelenu Obratov zanimalo je zašto se ide isključivo na varijantu prodaje, a da se nisu uzele u
obzir i druge mogućnosti, te je upozorila da o ovom pitanju treba provesti jednu širu javnu raspravu da
se stanovništvo upozna s ovom tematikom, a tek ako bi se svi složili s prodajom krenulo bi se u
prodaju. Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je da je ovo Općinsko vijeće izabrani predstavnik
naroda i da zato nema potrebe sazivati cijelo selo kao u davna vremena. Nadalje, smatra da što se tiče
pitanja prodaje ili koncesioniranja ni jedan ozbiljni investitor ne bi gradio i ulagao u 1200 ležajeva, a
da nije vlasnik zemljišta. Vijećnik Ante Marača kazao je da bi u realizaciju ovog značajnog projekta
trebalo ići sporijim tempom, te je naglasio da je cijena od nešto više od 4.000.000,00 eura mala za
takvo zemljište. Ivan Klarin, načelnik Općine odgovorio je da primjerice parceliramo cijelu nekretninu
pa prodajemo manje parcele pojedincima postigli bi sigurno veću cijenu, međutim, radi se o cijeni čija
je namjera privući investitora koji će tu pokrenuti cjelogodišnji posao i otvoriti nova radna mjesta, te
da je tu cijenu odredio ovlašteni sudski vještak. Nadalje, vijećnik Ante Marača inzistirao je da se za
raspisivanje ovog javnog poziva za iskazivanje interesa osnuje povjerenstvo. Nakon gorljive rasprave
vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“ i 3 (tri) suzdržana glasa usvojili ovu točku dnevnog reda uz
izmjenu da se ovlaštenje za raspisivanja javnog poziva ne daje načelniku općine već Povjerenstvu u
sastavu: Ivan Klarin, Jelena Obratov i Ante Marača po prijedlogu načelnika Klarina.
Točku 20. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji i učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta u Općini Tisno kratko je obrazložila Daniela Bilan, pročelnica, Upravnog odjela za
financije i javne prihode kazavši da je u izvješću dana preporuka da se sve nerazvrstane ceste popišu i
unesu u poslovne knjige što je postupak koji će trajati nekoliko godina. Vijećnici su jednoglasno
usvojili navedeno Izvješće.
Točka 21.Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Tisno, točka 22. Odluka o namjeri davanja koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Tisno, točka 23. prijedlog
Odluke o namjeri prikupljanja ponuda za obavljanje poslova dezinsekcije i preventivne deratizacije na
području Općine Tisno, 24. prijedlog Odluke o namjeri prikupljanja ponuda za obavljanje poslova
lova, eutanazije i zbrinjavanja pasa lutalica na području Općine Tisno usvojene su jednoglasno uz
dopunu da se rok trajanja svake od koncesija odredi u maksimalnoj duljini koju zakon dopušta. Naime,
potreba za određivanjem novih koncesionara različitih komunalnih djelatnosti javila se uslijed isteka
koncesije dosadašnjim koncesionarima.
Točku 25. Odluka o davanju suglasnosti Općinskog vijeća Općine Tisno na Sporazum o
utvrđenju međusobnih prava i obveza Općine Tisno i Općinskog suda u Šibeniku vijećnici su usvojili
jednoglasno.
Nadalje, točku 26. koja se odnosila na prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, trgovačkom društvu Ježinac d.o.o., Tisno usvojena je sa 11
(jedanaest) glasova „za“ i 1 (jedan) „suzdržan“ glas. Tijekom rasprave o ovoj točki dnevnog reda
vijećnik Zoran Bokan predložio je da se Ježincu d.o.o., s obzirom da mu je osnivač Općina Tisno dade
isti prostor u zakup po simboličnoj cijeni od 1 kune, na što je Kristijan Jareb odgovorio da će Ježinac
d.o.o. plaćati zakup kao i sve druge pravne osobe.
Vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa odbili zahtjev za
povećanjem/usklađivanjem koeficijenata za obračun plaće djelatnika Dječjih vrtića „Vrapćić“ Tisno.
Naime, prema riječima načelnika općine, na jednoj od prošlih sjednica općinskog vijeća donesena je
odluka o povećanju koeficijenata za obračun plaće domaćicama i kućnom majstoru iz razloga što se
radilo o socijalnom elementu i visini plaća od nešto više od 2000,00 kuna, temeljem ovog stigao je
zahtjev za povećanjem koeficijenata odgojiteljima, administrativnom osoblju i stručnom suradniku
ravnatelju koji imaju znatno veća primanja. Uz to Općina Tisno je djelatnicima dječjih vrtića Vrapćić
redovito uplaćuje regrese, božićnice i druge dodatke kojih su se odrekli djelatnici Općine i drugih
pravnih osoba u vlasništvu Općine. Nadalje, Općina iz svog proračuna najviše sredstava izdvaja za
upravo ovu ustanovu, a nije zadovoljna kvalitetom pružene usluge i uloženih sredstava, prije svega to
se odnosi na radno vrijeme vrtića, gdje bi u što skorije vrijeme trebalo uvesti rad u smjenama te
desetosatni program da se zadovolje potrebe svih roditelja i ostvari prava svrha vrtića.
Točka 27. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća U.O. LaS puž iz Betine za
obavljanje djelatnosti iz objekta jednostavnih ugostiteljskih usluga na klupi, na čest.zem.18897/1
K.O.Murter Betina usvojena je jednoglasno.
O točkama 29. IV izmjene Proračuna Općine Tisno za 2013.godinu, 30.II izmjene Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu, 31.II izmjene Programa
održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2013.godinu, 32. I izmjene Programa javnih potreba
u kulturi za 2013.godinu, 33. II izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2013.godinu, 34. III
izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu, 35. III
izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu, 36. Izmjene i dopune
programa javnih potreba u športu za 2013.godinu, raspravljalo se i odlučivalo zajednički. Uvodnu riječ
dala je Daniela Bilan koja je kazala da je točke 30., 31. i 32. Općinsko vijeće već usvojilo, međutim,
uslijed uočenih nepravilnosti od strane Ureda državne uprave u postupku ocjene zakonitosti potrebno
je te akte ponovno usvojiti ispravljene prema uputama Ureda državne uprave. Vijećnik Damir
Vodanov osvrnuo se na stavku uređenja i čišćenja poljskih putova koja je dosta visoka, a poljski
putovi po Dazlini i Dubravi su zapuštani i neuređeni, na što je načelnik općine odgovorio da uređenje
tih putova nije bilo u proračunu za ovu godinu. Nenad Milin predsjednik TZ Jezera i voditelj KUD-a
Koledišće, ukazao je da je KUD- u Koledišće od planiranih sredstava uplaćeno 19.000.00 kuna, na što
je načelnik općine kazao da će sigurno do kraja godine biti uplaćeno više sredstava, međutim, smatra
pravednim da KUD Koledišće iz Jezera i KUD Zora iz Betine dobiju jednak iznos sredstava zbog
čega je g. Nenad Milin, a uslijed neslaganja s kazanim, napustio sjednicu. Vijećnika Zorana Bokana
zanimalo je da li išta isplaćeno Murteli d.o.o. na ime kanalizacije Murter- Betina, na što je Ivan Klarin
kazao je financiranje kanalizacije Betina - Murter veliki problem iz razloga ne transparentnosti
postupanja društva Murtela d.o.o., naime, Općina Tisno je na ime odvodnje Betina- Murter uplatila do
sada preko 2,5 milijuna kuna, a da se u ovom trenutku ne zna za što, ne zna se koja je dokumentacija
time plaćena, koji su radovi time plaćeni, što smo primjerice saznanja da su naša uplaćena sredstva
trošena nenamjenski, da je jedna ulica u Murteru zbog manjkavih radova prekopavana pa nanovo
asfaltirana nekoliko puta ili primjerice pročistač koji je sufinancirala Općina Tisno kao takav uopće
neće izvesti već se mora modernizirati. Zbog toga dok se Općini Tisno ne dopusti revizija utrošenih
sredstava i sveukupne dokumentacije neće se ni jedna kuna uplatiti Murteli d.o.o., te slobodno mogu
tužiti Općinu Tisno da se taj čvor oko kanalizacije Betina Murter konačno raspetlja na sudu pa da
vidimo tko je u pravu tj. tko govori istinu. Navedene točke dnevnog reda vijećnici su usvojili
jednoglasno.
O točkama 37. Proračun Općine Tisno za 2014.godinu, 38. Projekcija proračuna za razdoblje
2014.g.- 2016.g., 39. Plan razvojnih programa za razdoblje 2014.g.-2016.g., 40. Odluka o izvršenju
proračuna za 2014.godinu, 41.Program javnih potreba u kulturi za 2014.godinu, 42. Program javnih
potreba u sportu za 2014.godinu, 43. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014.godine, 44. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu, 45. Program
socijalnih potreba za 2014.godinu vijećnici su raspravljali i odlučivali zajednički. Uvodnu riječ dao je
g. Ivan Klarin, načelnik općine, koji je kazao je Proračun za 2014.godinu nešto manji u odnosu na
proračun za 2013.godinu, a nit vodilja je prije svega bila završetak niza projekata započetih tijekom
2013.godine, a koje Općina Tisno sufinancira u udjelu od 20%, dok bi se ostali rashodi odnosili na
redovno poslovanje te osiguravanje iznosa s obzirom na nove projekte u općini, a koji su osigurani u
državnom proračunu za 2014. g. Prihodi se planiranju od različitih poreza planiraju se u visini od
preko 9 milijuna kuna, od čega je značajno spomenuti porast prihoda od poreza na alkoholna i
bezalkoholna pića za 300% pretpostavlja se zbog uvođenja fiskalizacije, zatim 3 milijuna kuna prihoda
ina ime kapitalne pomoći, zatim prihodi od dobiti trgovačkih društava, prihodi od različitih
administrativnih pristojbi itd. Vijećnicu Jelenu Obratov zanimalo je zašto proračunom nisu predviđena
sredstva za obnovu zvonika crkve Sv. Duha, na što je načelnik općine kazao da se niz projekata koje
pokreće Općina Tisno ne nalazi u njezinom proračunu već su evidentirani primjerice u proračunu
ministarstava preko kojega se vrši financiranje naših projekata pa tako da je i ovaj projekt ušao u
proračun ministarstva kulture s 500 tisuća kuna. Vijećnika Zorana Bokana zanimalo je što je sa
projektom nastavka uređenja obale Petra Krešimira IV u Betini, da li on spada u tu kategoriju, na što je
načelnik odgovorio da je to isključivo projekt Općine Tisno,ali da isti traje nešto duže zbog
provođenja batimetrijskih mjerenja mora. Vijećnik Ante Grubišić uputio je amandman na Program
održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu, na način da se u isti uvrsti Program javnih
potreba u kulturi, a vijećnik Branko Pavlov uputio je amandman na Program održavanja komunalne
infrastrukture na način da se u isti uvrsti uređenje Zagrebačke ulice u Tisnom. Vijećnicu Jelenu
Obratov, zanimalo je stavka troškova javne promidžbe toliko velika, na što joj je Daniela Bilan
dogovorila da u tu stavku spadaju svi troškovi objave različitih javnih natječaja poglavito oglasa javne
nabave. Nabrojene odluke dnevnog reda sa upućenim amandmanima usvojene su sa 9 (devet) glasova
„za“ i 3 (tri) glasa „protiv“.
Točka 45. Rasprava o sudjelovanju Općine Tisno u obilježavanju stradavanja hrvatskih
domoljuba na području jame Golubinka, te suradnja s ostalim općinama u podizanju ovog spomenika
na višu i dostojanstveniju razinu, povedena je na prijedlog vijećnika Damira Vodanova koji je kazao
da krajnje vrijeme da se poduzme nešto oko uređenja pristupa do jame Golubinka kao i obilježavanja
same jame koja jedina u ovom dijelu županije, jer su druge općine poduzele mnogo više po tom
pitanju. Načelnik općine podržao je inicijativu o uređenju i obilježavanju jame međutim smatra da je u
svakom slučaju potrebno provesti službeno povijesno istraživanje da se utvrde svi relevantni podaci
oko jame Golubinka. Vijećnici su jednoglasno usvojili odluku kojom se osniva povjerenstvo koje će u
suradnji s drugim općinama i gradom Vodicama podići obilježavanje jame Golubinka na višu i
dostojanstveniju razinu. U povjerenstvo su imenovani vijećnici: Damir Vodanov, Velimir Reškov i
Branko Pavlov.
Točku 47. koja se odnosila na raspravu o održavanju izvanrednih telefonskih sjednica
Općinskog vijeća, predložili su vijećnici općinskog vijeća iz redova HDZ i HL, a obrazložila ju je
vijećnica Jelena Obratov koja je u ime navedenih vijećnika upozorila na neprimjerenost da se o
važnim pitanjima poput dizanja kredita, kupnje zgrade muzeja brodogradnje te o dodjeli nagrada i
priznanja odlučuje putem odlučuje na brzinu i to putem telefona. Petar Jakovčev, predsjednik vijeća
složio se sa vijećnicom Obratov dodajući da ni sam nije pobornik telefonskih sjednica međutim zbog
potreba posla sigurno će ih biti i u buduće kada to situacija bude zahtijevala, ali se mora nastojati da ih
bude što manje. Vijećnici su ovaj problem riješili na način da su jednoglasno usvojili zaključak kojim
se određuje da se vijećnicima nakon obavijesti o održavanju i dnevnom redu telefonske sjednice ostavi
1 sat vremena za dogovor i odlučivanje.
Glede točke 48. koja se odnosi na zahtjev za raspuštanjem Odbora za dodjelu nagrada i
priznanja, vijećnica Jelena Obratov je isto tako upozorila da se o dodjeli nagrada i priznanja Općine
Tisno odlučivalo putem telefona, te je saznanja da se Odbor za dodjelu nagrada i priznanja nije niti
sastao, a s druge strane načelnik općine je u televizijskoj emisiji kazao da je on predložio ovogodišnje
dobitnike. Načelnik općine odgovorio je da nema nikakve krivnje Odbora za dodjelu priznanja, a Ivica
Prijak kazao je da je g. Rajko Ćuzela Papata, dostavio Općini Tisno prijedloge ovogodišnjih dobitnika,
ali da li se odbor sastao, to mu nije poznato. Vijećnik Marin Frkić kazao je da taj Odbor ništa ne radi
te da sve olako shvaća. Prijedlog za raspuštanje Odbora za dodjelu nagrada i priznanja nije usvojen jer
se o istom glasalo sa 3 (tri) glasa „za“ , 3 (tri) suzdržana glasa i 4 (četiri) glasa „protiv“, a jednoglasno
je usvojen zaključak da Odbor za dodjelu nagrada i priznanja mjesec dana prije dodjele nagrada i
priznanja dostavi Općini Tisno obvezno očitovanje o kandidatima.
Inicijativa za očuvanje tradicijske naseobine na Prosici kao točka 49. dnevnog reda dobila je
jednoglasnu podršku vijećnika.
Načelnik općine je u svom polugodišnjem izvješću kojeg podnosi Općinskom vijeću kao točki
50. dnevnog reda osvrnuo na niz projekata ishođenja svih dozvola i suglasnosti i sastavljanja
dokumenata odnosno koordinaciji radova na dovršenju zgrade sportske dvorane u Tisnom, Doma za
starije i nemoćne osobe, izgradnji vodovodne mreže u mjestima Općine Tisno, rješavanje imovinsko
pravnih odnosa radi prolaska kanalizacije, uređenje Obale Sv. Matina u Tisnom, ishođenja
dokumentacije za početak gradnje vrtića u Tisnom, i Obale dr. Franje Tuđmana, aktivnosti oko
gradnje novog kulturnog centra u Jezerima, zatim poslovi oko rekonstrukcije krovišta i preuređenja
poslovnih prostorija Općine Tisno, poslovi na prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Tisno, poslovi na
donošenju urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kapela Dubrava, zatim poslovi oko kupnje
nekretnine za uređenje muzeja brodogradnje u Betini, pripreme i kontakti za rješavanje statusa
Turističke zone Jazina, kao i priprema uvjeta za objavu poziva za iskazivanje interesa za investiciju u
hotelske sadržaje, nadalje, sudjelovanje u kontaktima sa Hrvatskim vodama glede tekućih projekta
sustava odvodnje. Vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“ i 2 (dva) suzdržana glasa usvojili izvješće
načelnika općine za posljednjih šest mjeseci 2013.godine.
Kristijan Jareb direktor komunalnog poduzeća ježinac d.o.o., iznio je izvješće imenovanog
društva za drugu polovinu 2013.godine te plan rada istog komunalnog poduzeća za prvih šest mjeseci
2014.godine, uvodno naznačivši da Ježinac d.o.o. ima 17 zaposlenih od kojih četvero na određeno, a
dvoje su pred mirovinu, nadalje navodeći okvirne financijske rezultate, jer točno godišnje izvješće za
tekuću godinu vijećnici dobivaju do trećeg mjeseca slijedeće godine. Naveo je da se očekuje daljnji
porast prihoda uvođenjem naknade za održavanje groblja, zatim, još boljom organizacijom naplate
parkinga, a kroz ljeto se namjerava prijeći na novi način obračuna odvoza smeća što u ovom trenutku
još nije moguće uslijed nedostatne zakonske regulative, te se planira i nabavka novog vozila za odvoz
otpada što će svakako poboljšati tu uslugu. Vijećnik Zoran Bokan kazao je da su po prvi puta izneseni
konkretni podaci o stanju u Ježincu d.o.o.. Vijećnici su jednoglasno usvojili ove dvije točke dnevnog
reda.
Točka 53. Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2013.godinu usvojeno je
sa 9 (devet) glasova „za“ i 2 (dva) suzdržana glasa, dok je točka 54. Izvješće TZ mjesta Betina o
naplati boravišne pristojbe za 2013.godinu usvojeno sa 9 (devet) glasova „za“ i 2 (sva) suzdržana
glasa. Točka 55. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2013.godinu jednoglasno
prihvaćenim zaključkom odgođena je za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća zbog odlaska g Nenada
Milina sa ove sjednice, a koji je trebao podnijeti navedeno izvješće, kada će se dati odgovori na
pitanja koja je postavio vijećnik Karlo Klarin, a odnose se na značajne iznose koje TZ Jezera isplaćuje
obrtu Barba & Barba za rekonstrukciju bine u Jezerima te g. Ivi Laboru za sudjelovanju u kulturnom
ljetu. Ovime je zaključen dnevni red 5.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno.
Zapisničar:
Marijana Pavić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content