close

Enter

Log in using OpenID

Bilten: Zajedno za bolji Zagreb

embedDownload
#01
BILTEN GRADSKE ORGANIZACIJE SDP ZAGREB
RUJAN 2013
Zajedno za bolji Zagreb
piše: Davor Bernardić
bilten gradske organizacije sdp zagreb
Zajedno smo otvorili, aktivirali,
povezali i ujedinili zagrebački SDP.
D
rage kolegice i kolege,
Pozivam vas stoga da i nadalje, zajedničkim doprinosom
pred vama je novo glasilo zagrebačkog SDP-a u kojem i radom čuvamo ideju socijaldemokracije, ne odustajemo
ćemo vas redovito obavještavati o svim novim vijestima iz od ideala društva u kojem ljude ne dijelimo na bogate i
rada naše organizacije. Također, u biltenu ćete pronaći i in- siromašne, na povlaštenu elitu i sve ostale. Moramo ustraformacije o aktivnostima, edukacijama, tribinama i raznim jati na društvu jednakih šansi za sve, na ravnopravnosti i
događanjima vezanim uz zagrebački SDP.
zaštiti prava čovjeka na pristojan život.
U posljednje tri godine zajedno s vama, gradio sam našu Dragi SDP-ovke i SDP-ovci, ponosan na naše jedinstvo,
stranku i učinili smo je bližom članicama i članovima. pozivam vas da i u budućnosti zajedničkim doprinosom
Educirali smo članstvo te je kroz Političku akademiju proš- i radom čuvamo ideju socijaldemokracije jer je ona naša
lo više od 800 članova. Zajedno s predsjednikom Središ- najveća snaga.
njeg savjeta prof. dr. sc. Rajkom Ostojićem, a kroz suradnju
13 savjeta SDP-a Zagreba, izradili smo Strategiju razvoja Predsjednik Gradske organizacije SDP-a Zagreb
Zagreba do 2020. godine, dokument koji je prvi put obliko- Davor Bernardić
vao sveobuhvatnu platformu razvoja našeg grada. Zagreb
2020 predstavlja dugoročnu strategiju razvitka Zagreba,
kojom su obuhvaćeni svi segmenti društva, od gospodarstva, socijalne, prometne i komunalne politike, preko kulture, športa i obrazovanja.
U ORGANIZACIJI
Stranku smo tijekom posljednje tri godine otvorili građanima i simpatizerima, što je rezultiralo ulaskom više od
Davor Bernardić, predsjednik
1000 novih članova u SDP. Naši novi članovi prepoznali
Gordan Maras, potpredsjednik
su naš rad i socijaldemokratske vrijednosti za koje se zaMirando Mrsić, potpredsjednik
lažemo. Pokrenuli smo i sudjelovali u brojnim humanitarTin Pažur, član predsjedništva
nim događanjima, kroz koje smo pružili potporu i pomoć
Nenad Stazić, član predsjedništva
udruzi za Down sindrom, Centru za autizam, kontinuirano
Marijan Pilaš, član predsjedništva
podupiremo borbu protiv raka dojke, organiziramo radne
Ljubica Hrgović, članica predsjedništva
akcije za naše kvartove i mnoge druge aktivnosti.
Saša Molan, član predsjedništva
Ujedinili smo stranku. Nikada više članovi i organizacije
Petar Tanić, član predsjedništva
nisu međusobno komunicirali nego u protekle tri godine,
nikada više događanja po mjesnim organizacijama nije
SDP Grad Zagreb
bilo nego u proteklom trogodišnjem periodu. Srce SDP-a
Praška 2, 10 000 Zagreb
Zagreb, nije njegov predsjednik, niti podpredsjednici. Srce
01 4825 660
01 4815 039
SDP-a Zagreb su svi njegovi članovi. Uz vašu pomoć [email protected]
rili smo, aktivirali, povezali, stabilizirali i ujedinili organiwww.facebook.com/gosdpzagreb
zaciju zagrebačkog SDP-a. Hvala vam na tome!
str. 02 - rujan 2013
bilten gradske organizacije sdp zagreb
Aktivnosti Savjeta za
obrazovanje i znanost GO
SDP Grada Zagreba
S
Uvodna riječ predsjednika
Središnjeg savjeta GO SDP
Zagreb
U
jesen 2010. godine, na inicijativu novoizabranog predsjednika Davora Bernardića, osnovani su stručni savjeti gradskog SDP-a koji okupljaju članove prema njihovim
interesima djelovanja u pojedinim područjima. Tada smo
dobili prijeko potrebnu platformu rada, platformu za realizaciju kvalitetnih ideja i napora naših vrijednih članova.
Članovi putem svojih savjeta kreiraju smjernice i politike iz pojedinih područja, a u cilju ostvarivanja stabilnog
gospodarskog razvitka, osnažene demokracije, vladavine
prava, europskog standarda i života za sve Zagrepčanke i
Zagrepčane.
Posebno sam ponosan na suradnju svih 13 savjeta SDP-a
Grada Zagreba koja je rezultirala izradom Strategije razvoja Grada Zagreba do 2020. godine. Time je prvi put jedna
politička stranka u Zagrebu predstavila dugoročnu strategiju razvoja Zagreba kojom su obuhvaćeni svi segmenti
društvenog života: gospodarstvo, socijalna politika, prometna i komunalna politika, kultura, šport i obrazovanje.
Doprinos je tim i veći jer je to prva dugoročna strategija
razvoja Grada Zagreba.
Želim zahvaliti svima koji svojim sudjelovanjem u radu
stručnih savjeta pridonose jačanju i modernizaciji zagrebačkog SDP-a. Vjerujem da ćete nastaviti s dobrim radom
i ubuduće te pozivam i sve ostale da se prijave za rad u
savjetima koji će s novim ciklusom aktivnosti započeti u
rujnu. Vaše ideje i vizije mogu postati stvarnost!
Budi dio tima koji će raditi za bolji Zagreb!
Prof. dr. sc. Rajko Ostojić
avjet za obrazovanje i znanost GO SDP Grada Zagreba, od svog osnivanja u rujna 2010. godine do danas,
okupio je 162 stručnjaka, a organizacijski je podijeljen u 3
stručne skupine: predškolski odgoj, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje te visoko obrazovanje i znanost.
Članovi Savjeta su u proteklom razdoblju intenzivno radili
na politikama odgoja, obrazovanja i znanosti u Zagrebu
koji su objedinjeni s politikama ostalih stručnih Savjeta
GO SDP Grada Zagreba u Strategiju razvoja Grada Zagreba - 2020. Pri tome su prepoznati prioritetni ciljevi/projekti od kojih su ključni:
• Osigurati svakom djetetu pravo na humani odgoj i obrazovanje u vrtiću poštujući Državni pedagoški standard
predškolskog odgoja i naobrazbe.
• Identificirati i razvijati izvrsnost od najranije dobi - rad
s nadarenom djecom predškolskog uzrasta kroz Centar za
nadarenu djecu.
• Osigurati za sve učenike ujednačene kreativne i inovativne uvjete obrazovanja u zagrebačkim školama
• Poticati rekreativni sport kroz centre rekreativnog sporta za osnovnoškolsku i srednjoškolsku populaciju u svakoj
gradskoj četvrti.
• Osnovati Centar za edukacijsku integraciju koji pruža
stručnu pomoć učenicima, roditeljima i školama pri uključivanju učenika s teškoćama u redovni sustav školovanja.
• Omogućiti dostupnost cjeloživotnog učenja za sve društvene skupine u svim životnim razdobljima te na svim
razinama, od sveučilišne razine do kratkih tečaja za podizanje produktivnosti na tržištu rada. Pučko otvoreno
učilište Zagreb jedna je od ustanova, koja svoje aktivnosti
treba prilagoditi ciljevima zemalja članica EU kada je riječ
o cjeloživotnom učenju.
• Osnovati Centar za visoko školstvo, inovativnost i razvoj, kao platformu za suradnju grada, ustanova za visoko obrazovanje i znanost te gospodarstva s ciljem razvoja
Zagreba, te smanjenja negativnog trenda odlaska visoko
obrazovanih mladih stručnjaka iz grada.
Krajem 2010. godine uži stručni tim Savjeta radio je na pripremi materijala za amandmane na proračun grada Zagreba,
kada je gradonačelnik prvi put pokušao uvesti dohodovni cenzus za plaćanje vrtića (s maksimalnom stopom od čak 1.800
kn mjesečno), kao i naplatu programa produženog boravka u
osnovnim školama. Nažalost, kako je navedene amandmane
podržavao samo manji broj zastupnika u Gradskoj skupštini
Grada Zagreba iz redova SDP, oni nisu usvojeni.
U rujnu 2012. godine, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport uputio je školskim odborima osnovnih i srednjih
škola Zagreba izmjene statuta škola kako bi se oni uskladili s novousvojenim izmjenama i dopunama Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Članovi
Savjeta uočili su veći broj ozbiljnijih nedostataka u ovom
prijedlogu, pa je postignuto uvjetno usvajanje statuta, uz
preporuke Gradske skupštine za korekcijama statuta, koje
su škole usvojile početkom ove godine.
dr.sc. Damir Godec
str. 03 - rujan 2013
piše: mr. sc. Denis Hrestak
bilten gradske organizacije sdp zagreb
Pripreme za novi ciklus
političke akademije
E
dukacija ima izniman značaj za kvalitetno funkcioniranje stranke. Proces edukacije generator je i niza drugih
stranačkih aktivnosti, generator ideja i inicijativa. Osim
edukacijske komponente, važan je i aspekt međusobne
komunikacije članstva, uspostavljanja kontakata, te
razmjene ideja i iskustava.
Kao najvažniji ciljevi Političke akademije prepoznati su:
osposobljavanje članova i organizacija za unaprijeđivanje
kvalitete funkcioniranja stranke, tj. kvalitetniji rad i bolja organiziranost stranke na lokalnom i gradskom nivou,
upoznavanje s glavnim političkim idejama, posebno, socijaldemokracijom, s ciljem provođenja socijaldemokratske
politike u predstavničkim i izvršnim tijelima lokalnih i
regionalnih samouprava i na državnom nivou,. Ciljevi su i
upoznavanje sa zakonskim okvirom na kojem funkcionira
lokalna i regionalna samouprava, uključivanje većeg broja,
do sada neaktivnih, članova u rad stranke na svim nivoima organiziranja, te članova Gradske organizacije SDPa u
formiranje politika stranke na državnom i lokalnom nivou.
Nužna je i izgradnja sposobnosti svakog člana GO SDPa
Zagreba da argumentirano i jasno prenosi poruke i stavove
SDPa građanima i biračima, generiranje pozitivne, kreativne klime u radu stranke, te stjecanje specifičnih znanja,
vještina i sposobnosti.
str. 04 - rujan 2013
U programu Političke akademije predaju stručnjaci iz raznih područja, u pravilu doktori i magistri znanosti. Predavači također imaju bogato praktično iskustvo javnog
djelovanja i sudjelovanja u političkim procesima. Kroz
atraktivna predavanja i interaktivne radionice, oni prenose znanja, ali istovremeno potiču sudionike na otvorenu
raspravu i razmjenu iskustava.
Od osnivanja kroz program Političke akademije GO SDP
Zagreb prošlo je 878 naših kolegica i kolega, članova zagrebačkog SDPa. U tom periodu održano je 195 sati edukacije, a povratne informacije su bile odlične.
Posebno želim naglasiti da će sudjelovanje u edukativnim
aktivnostima akademije biti jedan od preduvjeta za napredovanje u stranci.
Novi ciklus edukacije počinje nakon završetka unutarstranačkih izbora te koristim ovu priliku da vas pozovem da
se prijavite. U ovom ciklusu naglasak će biti usmjeren na
kreiranje strategija, vještine komunikacije i motivacije, te političku ideju socijaldemokracije.
bilten gradske organizacije sdp zagreb
Aktivnije uključivanje
žena u politiku
Mladi su sadašnjost i
budućnost
S
N
ocijaldemokratski forum žena, od svog osnivanja, svoju
enad Livun izabran je u srpnju ove godine, na XIV.
ulogu vidi u poticanju i osnaživanju žena da se aktivno
izbornoj konvenciji, za predsjednika Foruma mladih
uključe i ravnopravno sudjeluju u društvenom i politič- zagrebačkog SDP-a, a Lara Kvesić, Tomislav Koledić i Ivan
kom životu.
Lukić za potpredsjednike. Novo vodstvo, zajedno s izabraSDP je jedina politička stranka koja svojim Statutom pro- nim tajnikom Lukom Dodigom, vodit će sljedeće dvije gopisuje poštovanje kvota podzastupljenog spola, te time dine zagrebački Forum mladiih.
pruža velike mogućnosti ženama da se uključe u politički S novim ljudima i novim elanom nastavlja se posao koji
rad stranke. Usprkos takvoj mogućnosti ne možemo biti je započet u proteklom mandatu. S obzirom na političku
zadovoljni brojem žena koje su na vodećim pozicijama, od- situaciju u Zagrebu i rezultate lokalnih izbora otvara se
nosno na pozicijama na kojima se donose političke odluke. puno više prostora za političko djelovanje. Nije nam cilj u
Aktivnosti i rad SDFŽ SDP GO Zagreb u proteklom raz- političkom smislu u naredne dvije godine samo upozoradoblju bili su usmjereni na upoznavanju članica Foruma s vati na moguće nepravilnosti, već nam je želja sudjelovati
politikama rodne ravnopravnosti pa je Forum organizirao u političkom životu Zagreba kroz prijedloge i projekte koje
nekoliko tribina, radionica za političko obrazovanje i hu- ćemo sami osmišljavati i provoditi. U tome će nam uvelike
manitarnih akcija.
pomoći i naši članovi koji su na lokalnim izborima izaRadionice na temu lokalne politike rodne ravnopravnosti brani u Gradsku skupštinu, vijeća gradskih četvrti i vijeća
održane su u nekoliko MO. Predavačice su bile trenerice/ mjesnih odbora.
članice Foruma koje su prošle seminar političkog obrazo- U našem radu planiramo pojačano koristiti sredstva iz fonvanja. Trenerice Lovorka Marinović i Dijana Haniš održale dova EU. U proteklom mandatu probili smo led i aplicirali
su tako radionicu u Splitu, Metkoviću i Dubrovniku.
za dva projekta koja su odobrena. U lipnju je završio proTradicionalnom humanitarnom akcijom „Kupimo omiljeni jekt “Green je IN”, dok u rujnu počinje provedba projekta
cvijet Ane Rukavine“ Forum žena se uključio u prikuplja- “Različitosti čine čuda”. Na našoj listi prioritet i dalje će
nje sredstava za Zakladu Ana Rukavina.
biti edukacija. Tako možemo najaviti 3. Akademiju Foruma
Akcijom prodaje narcisa na Dan narcisa, Forum žena je pri- mladih SDP-a Zagreb za nove članove.
kupio znatnu sumu, koja je donirana udruzi Europa Donna Forum mladih SDP-a i dalje će aktivno sudjelovati u orgaza kupnju linearnog akceleratora koji će olakšati liječenje nizaciji humanitarnih događaja i akcija preko kojih nastoji
žena oboljelih od raka dojke.
pomoći potrebitima. Zajedno sa Središnjim savjetom ForuOstvarena je odlična suradnja s forumima žena mjesniih ma mladih SDP-a Zagreb sudjelovat će, pored tradicionalorganizacija, a nastavit će se poticati njihov rad, posebno nih, i u osmišljavanju novih humanitarnih aktivnosti, kao
u svjetlu nadolazećih stranačkih izbora. Cilj Foruma žena jednog od temeljnih aspekata djelovanja Foruma mladih
je postići veću zastupljenost žena u lokalnim stranačkim SDP-a Zagreb.
tijelima pa će se žene poticati na kandidaturu.
Lokalni izbori su iza nas i sada se trebamo fokusirati na
Forum žena planira organizirati tribinu na kojoj bi sudio- nove izbore koji se održavaju već sljedeće godine. Vjerunice ovogodišnje Korčulanske škole prenijele svoja sazna- jemo da će izbori za Europski parlament 2014. godine i
nja o izazovima, politikama i dobroj praksi usaglašavanja predsjednički izbori 2014./2015. godine pokazati kako je
privatnog i profesionalnog života žena.
SDP najjača stranka u zemlji, a zagrebačka organizacija
Sastanci Predsjedništva održavat će se, kao i do sada, jed- njen najjači ogranak.
nom mjesečno, a sastanci koordinacije svih predsjednica Za sva pitanja, akcije, ideje, suradnju i druge aktivnosti,
FŽ MO najmanje jednom u dva mjeseca kako bismo osigu- Forum mladih SDP-a Zagreb stoji na raspolaganju svim
rali dobar protok informacija i razmjenu mišljenja.
zainteresiranima, a vrata našeg Kluba otvorena su svakog
Predsjednica SDFŽ SDP GO Zagreb
petka od 19 do 22 sata, u Božidarevićevoj ulici.
Dijana Pavičić Haniš
Nenad Livun
str. 05 - rujan 2013
bilten gradske organizacije sdp zagreb
Vijeća gradskih četvrti
S
Forum seniora
aktivniji nego ikad
F
DP je na proteklim lokalnim izborima zadobio povjerenje građana i odgovornost za daljnji razvoj osam zagrebačkih gradskih četvrti. Naše djelovanje i rad u tim gradskim četvrtima moramo dodatno unaprijediti i proširiti na
poboljšanje uvjeta života u našim mjesnim odborima tj.
naseljima.
Iskustvom iz prethodnih mandata i sustavnim radom te komunikacijom sa građanima znamo kako socijaldemokratski
svjetonazor može biti prepoznat i potvrđen jedino konkretnim i vidljivim rezultatima našeg rada. Svaki zagrebački
kvart ima svoje specifičnosti i specifične probleme. Radom
naših vijeća radimo na poboljšanju kvalitete života svih nas.
Stoga ćemo nastaviti s brojnim malim komunalnim akcijama poput sanacije pješačkih kolnika, nogostupa, prometnica i parkirališta te izgradnju novih, a sve u svrhu poboljšanja prometne protočnosti i sugurnosti. Radit ćemo i na
uklanjanju i smanjenju arhitektonskih barijera kako bi se
olakšalo kretanje osoba s invaliditetom te nastaviti izgradnju nedostatne javne rasvjete na brojnim mjestima. Uredit
ćemo okoliš vrtića i škola, izgraditi nova dječja igrališta
koja ćemo urediti i obnoviti s modernim spravama, te sagraditi nove parkove i sportska igrališta; urediti i zamijeniti
podloge na školskim i sportskim igralištima i druge komunalne potrebe.
U narednom razdoblju želimo razvijati društvene programe
u suradnji s građanima, udrugama, udruženjima i ustanovama u prostorima mjesnih samouprava.
Našim radom želimo postići uključivanje sve većeg broja
građana i udruga u procese odlučivanja u lokalnoj zajednici.
To je moguće kroz društvene djelatnosti, aktivnosti i događanja odnosno putem raznih projekata i programa za poboljšanje odgojno-obrazovne, sportsko-rekreacijske, društvene, socijalno-zdravstvene, kulturne i drugih djelatnosti.
orum seniora SDP-a Grada Zagreba donio je u veljači ove godine program rada, usklađen s programom
SDP-a grada, u kojem su najvažnije aktivnosti bile one vezane uz kampanju za lokalne izbore.
Cilj nam je bio sve naše članove, ali i što veći broj građana,
informirati o lokalnim izborima, o stanju u zemlji i građanima objasniti razloge zbog kojih Vlada donosi pojedine
nepopularne odluke, bez kojih nema oporavka u našoj zemlji.
Tako su organizirane dobro posjećene tribine i druženja:
„Stenjevec u strategiji razvoja grada“- Stenjevec, „Ususret
lokalnim izborima“- Maksimir, „Seniori za juniore“- Trešnjevka- jug, „Plesijada“ Trešnjevka sjever, „Umirovljenici i
njihove mirovine“ Kaptol, „Međunarodni praznik rada“ Zagreb-istok. Osnovan je i novi Stručni odbor za njegovanje
tradicija NOB-a i Domovinskog rata- Maksimir.
Šesnaest mjesnih organizacija Foruma seniora održalo
je plenarne sastanke s pripremom aktivnosti za izbore, a SDP svoje stranačko djelovanje u lokalnim sredinama banakon lokalnih izbora nastavljen je redoviti rad. Članovi zira na konkretnim doprinosima poboljšanju kvalitete žiStručnog odbora za njegovanje tradicija NOB-a i Domovin- vota ljudi. Jaka lokalna i mjesna samouprava u kombinaciji
skog rata Foruma seniora obišli su, povodom 72 godišnjice s dobrom stranačkom organizacijom čini temelj moderne
ustanka, cijeli niz spomen obilježja palih boraca.
socijaldemokracije.
Predsjednik FS GOZ
mr. sc. Božidar Vidović
Za sva pitanja, ideje, akcije, suradnju i druge aktivnosti možete se obratiti predsjednicima Vijeća gradskih četvrti putem kontakata koje objavljujemo u priloženoj tablici.
kontakti predsjednika gradskih četvrti
organizacija
ime i prezime
telefon
e-mail
vrijeme primanja građana
Donji grad
Srđan Subotić
610 05 59
[email protected]
utorkom i četvrtkom od 13,00 do 15,00 sati
Gornji grad - Medveščak
Luka Šimurina
460 35 32
[email protected]
utorkom od 11,00 do 13,00 sati, ostale dane po dogovoru
Novi Zagreb - Istok
Dinko Suton
658 56 26
[email protected]
utorkom od 11,00 do 13,00 sati
Novi Zagreb - Zapad
Goran Kutlić
658 56 75
[email protected]
srijedom od 10,00 do 12,00 sati
Peščenica - Žitnjak
Dragan Vučić
610 02 38
[email protected]
svaki radni dan uz prethodni dogovor telefonom
Trešnjevka - Sjever
Ivan Butorac
658 57 64
[email protected]
utorkom od 10,00 do 12,00 sati
Trešnjevka - Jug
Saša Molan
658 57 59
[email protected]
stranke prima prema dogovoru
Trnje
Ivan Bare
610 09 60
[email protected]
srijedom od 13,00 do 16,00 sati
str. 06 - rujan 2013
bilten gradske organizacije sdp zagreb
Borimo se za
drugačiji Zagreb
U proteklom mandate inzistirali smo na uvođenju reda u
sustav. Brojnim odlukama donosili smo pravila i jasne procedure jer da bismo bili uspješni i nosili se s bogatijima
od nas, moramo biti dobro organizirani i kvalitetnije raditi.
Zato je borba za red i pravila, na kojoj se stalno ustrajalo,
najvažnija borba u našem društvu i u Zagrebu. Međutim,
ponekad je nerazumljiva širem krugu građana, dugotrajna va iz fondova EU. Založili smo se i za umirovljenike, koi ne daje rezultate preko noći. No, u konačnici vidjetće se jima se, ovisno o primanjima, mjesečno isplaćuje od100
da su neke naše odluke iznimno važne za grad i građane, s do 300 kuna pomoći. Vodili smo računa i o sigurnosti te
ciljem stvaranja modernijeg, uspješnijeg i razvijenijeg Za- kroz Skupštinu osigurali novac za Vatrogasnu zajednicu
greba.
Zagreba.
Odluka o građevinskom zemljištu, kojom smo Gradu omo- Borba za drugačiji Zagreb nastavlja i u novom mandatu!
gućili da uprihoduje milijune koji su mu dosad “klizili” iz Predsjednik zagrebačko SDP-a Davor Bernardić istaknuo
ruku, izmjene i dopune GUP-a zahvaljujući kojima više je na izvanrednoj sjednici Gradske skupštine, rješenja za
neće biti moguće situacije poput Varšavske, uveli smo razvoj grada treba tražiti u novom investicijskom ciklusu.
sustavno upravljanje imovinom po njemačkom modelu Tri su glavna stupa za budući razvoj Zagreba: energetska
i time smo daleko efikasniji od nekih europskih gradova. obnova, urbanistička renesansa kroz upravljanje imovinom
Taksističke usluge danas su u Zagrebu dvostruko jeftinije grada i korištenje sredstava iz strukturnih fondova EU.
nego prije. Monopol na takvu uslugu je ukinut, a najveću Klub zastupnika SDP-a protivi se privatizaciji komunalzaslugu za to pripisujemo našem pokojnom kolegi Borisu nih usluga. Restrukturiranje komunalnih tvrtki i tržišnih
Špremu koji je u Skupštini pokrenuo liberalizaciju tržišta. djelatnosti nije isto. Prirodne monopole poput komunalne
Još je jedno pitanje regulirano – prodaja i najam stanova, infrastrukture, vodovoda, čistoće, javnog prijevoza, nije paGrad je ovladao stambenim fondom i započelo je rješavanje metno privatizirati. Dosadašnji primjeri iz svijeta pokazuju
statusa bespravnih stanara, kojima se sad nudi legalizacija da oni koji su u trci za profitom slabije ulažu u infrastrukstatusa kroz najam po povlaštenim cijenama. Dogovorena turu i povećavaju cijenu komunalnih usluga. Naš cilj je osije i suradnja s Tehnološkim parkom Trst koji je najuspješ- gurati da cijena usluga ne raste, a ulaganje u infrastrukniji takav park u Europi, a cilj je nastanak inkubatora za turu ne pada, što je garancija kvalitete. Holding se mora
start-up poduzetnike kojima će biti dostupna infrastruk- restrukturirati. Stvari nisu na zdravim temeljima od potura, a njihov posao biti će povezan sa znanošću i visokim četka. Prijedlog iznesen na izvanrednoj Gradskoj skupštini
tehnologijama. Inicirali smo izgradnju Znanstveno-tehno- je prebacivanje obaveza Holdinga na Zagrepčane. Ako je
loškog centra “Nikola Tesla” kako bi se nepokretna gradska to jedini korak, onda je to prebacivanje iz šupljeg u prazno.
imovina stavila u funkciju. Pokrenuli smo izgradnju Cen- Zbog toga smo mi iz SDP-a Zagreb podnijeli amandman u
tra za autizam, te donijeli odluke o gradnji vrtića i škole kojem smo tražili da gradonačelnik Milan Bandić i uprava
na Vrbanima i na Kajzerici. Inzistirali smo na učinkovitom Holdinga izrade stručnu studiju i modele razvoja ZGH s
korištenju fondova EU. Treba se prisjetiti i projekta Centra mogućim restrukturiranjima djelatnosti i reorganizacijom
za gospodarenje otpadom koje smo inicirali izmjenama i poslovnih aktivnosti. Na žalost, amandman nije prihvaćen.
dopunama Prostornog plana Zagreba te projekta kampusa Nadamo se da to nije nastavak politike ignoriranja naših
Borongaj, za čiju bi izgradnju trebali dobiti i dio sredsta- napora da se Zagrebom upravlja transparentno.
kontakti gradskih zastupnika sdp-a
ime prezime
gsm
e-mail
Nenad Livun
0915320976
[email protected]
[email protected]
Tin Pažur
098590684
Marijan Pilaš
0912302234
[email protected]
Damir Godec
0981902360
[email protected]
Davor Bernardić
0992298277
[email protected]
Sanja Ožic
0916101284
[email protected]
Martina Jović
0917271135
[email protected]
Ćazim Kardaševic
098205598
[email protected]
Dan Špicer
0993138681
[email protected]
Saša Molan
098789775
[email protected]
Zvane Brumnić
098332227
[email protected]
Dijana Pavicic Haniš
0913097362
[email protected]
str. 07 - rujan 2013
bilten gradske organizacije sdp zagreb
Kaj delaju naši susjedi
Novi projekti za razvoj Jaske
D
rage SDP-ovke i SDP-ovci, iza nas su lokalni izbori na
kojima smo u odličnom postotku zadobili povjerenje naših birača. SDP je u prošlom mandatu u mom gradu
napravio jako puno, dati ću vam samo neke od primjera:
brinuli smo za umirovljenike kroz isplate božićnica, plaćanje informatičkih tečajeva, osigurali im zdravstvenu edukaciju i rekreaciju. Sve je spremo i za izgradnju novog dječjeg
vrtića u Desincu, a izgrađena su i mnoga dječja igrališta.
Isto tako, već godina isplaćujemo naknadu za pomoć za
opremu za novorođene bebe, u sklopu kojeg svako treće i
slijedeće dijete u obitelji dobiva naknadu iz proračuna u iznosu od 10.000,00 kn. Ove zime u sklopu projekta Zimska
igraonica po prvi puta smo imali i klizalište, koje je bilo ve-
Akademija
Želimo vas informirati o mogućnostima koje stoje na
raspolaganju i pozivamo sve zainteresirane članice i članove da iskažu svoj interes za sudjelovanje u programu
edukacije prijavom na e-mail adresu [email protected] Molim Vas da prilikom prijave
obavezno navedete sljedeće podatke: ime i prezime, matična Mjesna organizacija SDPa u Gradu Zagrebu, kontakt
(e-mail adresa, broj mobitela). Sljedeći ciklus Akademije
kreće nakon završetka unutarstranačkih izbora.
Sudjelujte!
Stručni savjeti
Stručni savjeti nastavljaju s radom! Pozivamo vas da se
priključite u radu jednog(ili više) stručnih savjeta koji djeluju unutar gradske organizacije SDP-a. Prijavnicu možete ispuniti svakog radnog dana od 8-16 sati u našim prostorijama u Praškoj 2. Ukoliko vam navedeni termini ne
odgovaraju, molimo vas da nas kontaktirate na: [email protected]
zg.sdp.hr ili na broj telefona: 4825 660. Više informacija
i popis Savjeta možete potražiti na: http://www.zagreb.
sdp.hr/unutar-sdp-a/organizacija/
Pridružite se!
str. 08 - rujan 2013
liki hit. I zimsku i ljetnu igraonicu smo unaprijedili i podigli
je na jedan viši nivo. Što se tiče mladih, kao najveće snage
ovog grada - isplaćujemo stipendije učenicima i studentima.
Osnovali smo savjet mladih i time uključili predstavnike
mladeži da aktivno sudjeluju u radu izvršne vlasti. Projektirana je i nova osnovna škola čija će izgradnja u budućnosti
pridonijeti da se i sustav obrazovanja podigne na europski
nivo, jer sadašnji kapaciteti škole nisu zadovoljavajući. Naravno, pomagali smo i vatrogasce i sportaše – vatrogasce
kroz obnovu desetak vatrogasnih domova, nabavkom instrumenata za DVD orkestre te sufinanciranjem 5 vatrogasnih vozila. Za sport smo iz proračuna izdvojili više od 4 milijuna kuna, i postoji i program rekreacije za sve sugrađane.
Brinuli smo se i o kulturi i o kvaliteti životnog prostora od
čega smo najviše ponosni na obnovljeni perivoj Erdödy i
Žitnicu, te na rješavanje dugogodišnjeg pitanja mrtvačnice
u Svetoj Jani. Grad je mnogo izdvojio i za gospodarstvo i
poljoprivredu – isplaćeno je oko 3,5 milijuna kuna poticaja
u poljoprivredi te investirano 7,5 milijuna kuna u gospodarstvo. Već tradicionalno svake godine pozivamo vas na
Jaskanske vinske svečanosti, a ove godine 4. puta za redom
održava se i Diplomatska berba. Odličan primjer je i što smo
povukli iz EU fondova značajna sredstva – više od 1,5 milijuna eura, a prijavili smo i nove projekte. Sve ovo primjer je
da građani na izborima nagrađuju rad, tako da sam ponosan
što sam jedan od gradonačelnika koji su već u prvom krugu
izborili svoj mandat. U budućnosti, dragi kolege i prijatelji,
preostaje nam da uz bolji i jači rad i angažman zadobijemo
povjerenje i građana Zagreba i cijele Zagrebačke županije.
To je cilj koji, uvjeren sam, možemo i moramo ostvariti!
Zvonimir Novosel
Imate problem u kvartu?
Ako vam možemo pomoći, rado ćemo to napraviti! Proslijedit ćemo informaciju našim vijećnicima. Pošaljite
detaljan opis problema na: [email protected] ili nas posjetite u Praškoj. Tu smo zbog vas.
Pošaljite nam vijest!
Sudjelujte u idućem izdanju!
Budite naši suradnici! Pošaljite nam vijesti iz vašeg kvarta. Najbolje ćemo objaviti u sljedećem broju. Vijesti možete slati na: [email protected] ili poštom.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
4 643 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content