close

Enter

Log in using OpenID

1. sjednica_zapisnik

embedDownload
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OREBIĆ
Zinsko Frankopanska 2, 20250 OREBIĆ, HRVATSKA
MB 1027280, OIB 35782972787
tel: +385 (0)20 713 718, fax: +385 (0)20 714 001
[email protected] , www.visitorebic-croatia.hr
ZAPISNIK
Sa 1. redovne sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Orebić održane dana 27.12.2013. godine u 09:30 sati u
Dvorani općine Orebić.
NAZOČNI:Tomislav Ančić, Mladen Đeldum, Fani Marinović-Skaramuča, Mirna Farčić, Antonio Piantanida, Marina Šabić,
Tomislav Marinović, Duška Ortolio, Jadran Ortolio, Đani Lupis, Ivanka Tolj Bilić, Ivo Mrčić, Dario Krističević, Ivo Krističević,
Senija Đeldum
IZOČNI: Joško Đeldum, Anto Filipović, Mateo Opačak, Fel Zlatko, Ruvo Nedjeljko, Igor Mikulić, Duško Begović, Aco Ostojić,
Ivan Gregčević, Marica Mateljak
OSTALI NAZOČNI: Jelena Radovanović – direktorica TU, Ines Zokić - zapisničar, Delfi Prizmić – član NO
Predsjednik TZO Orebić, T. Ančić pozdravlja nazočne, otvara sjednicu, utvrđuje kvorum za donošenje pravovaljanih
odluka. Materijali za sjednicu dostavljeni.
Predlaže slijedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
Usvajanje zapisnika sa 9. redovne sjednice
Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2013.
Prijedlog
 Programa rada za 2014.
 Financijskog plana za 2014.
Usvajanje izvješća Nadzornog odbora za:
 razdoblje siječanj – ožujak 2013.
 razdoblje siječanj – lipanj 2013.
 razdoblje siječanj – rujan 2013.
Razno
T. Ančić, prijedlog dnevnog reda daje na glasovanje.
Skupština je donijela slijedeći
Zaključak: Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 9. redovne sjednice
T. Ančić, otvara raspravu.
J. Radovanović, s obzirom da niste svi bili članovi prošlog saziva, nezgodno je usvajati taj zapisnik. Usvaja se prema
Poslovniku. Skupština ima točno Zakonom definirane zadaće, a to je usvajanje izvješća. Vi zapravo usvajate da je Skupština
Zapisnik 1. redovne sjednice Skupštine 27.12.2013.
1
odradila dio koji je Zakonom propisan. To je u ožujku kada se i događala sjednica, a radi se o izvješćima o izvršenju svih
zadaća u 2012. godini. Neki dižu ruku za nešto u čemu nisu sudjelovali, puno se stvari izmjenilo, nije ni presjednik isti,
međutim radi se o odrađivanju Zakonom propisanih zadaća.
T. Ančić, daje na glasovanje.
Skupština je donijela slijedeći
Zaključak: Zapisnik sa 9. redovne sjednice je jednoglasno prihvaćen.
Ad.2. Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2013.
T. Ančić, otvara raspravu. S obzirom da nema pitanja i primjedbi daje na glasovanje.
Skupština je donijela slijedeći
Zaključak: Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2013. je jednoglasno prihvaćen.
Ad.3. Prijedlog
 Programa rada za 2014.
 Financijskog plana za 2014.
T. Ančić otvara raspravu, moli direktoricu TU za pojašnjenje.
J. Radovanović, Program rada i Financijski plan donosi Skupština kao najviše tijelo upravljanja. Prijedlog donosi TV, poslano
je u materijalima. Špranca je utvrđena u glavnom uredu HTZa, a radi se o zadaćama koje bi trebali ostvarit u skladu sa
prihodima. Ističe prijenos prihoda prethodne godine. Prenijet ćemo nešto manje od pola milijona kuna ove godine, piše da
je plan 104 000,00 kn - tako je bilo planirano u prošloj godini, mora biti vezano na prijašnje dokumente. Svakako će se
rabalansirati, ako zbog ničega drugog onda sigurno radi ovog prijenosa. Manifestacije, za koje još uvijek nismo našli model
koji bi zadovoljio, ostavili smo u paušalu – određen je iznos koji će se potrošiti, međutim daljnja razrada ostavljena je
novim članovima TV. Tražimo novi model koji je ključan da bi ponuda bila dobra, solidna, da svi budu zadovoljni. Ostale
stvari su neke detaljno, neke manje detaljno razrađene, ovisi o aktivnostima koje radimo i dužni smo ih obaviti jer imamo
potpisane ugovore ili slično. Važne su donacije HTZa, još nemamo obavijest jesu li nam odobrena sredstva za udruženo
oglašavanje. Ukoliko se ne odobre sredstva, rebalans ide u smjeru da će oglašavanje svakako biti napravljeno ali u iznosu
umanjenom za 50%. Sve što je predviđeno da ide na TV, ići će. Ukoliko vijećnici nađu model koji će dovest do boljih
rezultata, rebalans svakako ide.
T. Ančić, s obzirom da nema pitanja i primjedbi daje na glasovanje.
Skupština je donijela slijedeće zaključke:
1.
2.
Programa rada za 2014. je jednoglasno prihvaćen.
Financijskog plana za 2014. je jednoglasno prihvaćen.
Ad.4. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora za:
 razdoblje siječanj – ožujak 2013.
 razdoblje siječanj – lipanj 2013.
 razdoblje siječanj – rujan 2013.
S obzirom da predsjednik NO, Denis Cvitanović nije prisutan, J. Radovanović obrazlaže sukladno dostavljenim materijalima.
Zapisnik 1. redovne sjednice Skupštine 27.12.2013.
2
J.Radovanović, Predsjednik NO je zamolio da se sjednice NO održavaju kvartalno radi lakšeg praćenja rada. Forma izvješća
propisana je Zakonom. Želim se osvrnuti na izvješće siječanj - rujan 2013. Napomena, u prvih 6 mjeseci TZ svake godine po
računu dobiti i gubitka, ostvari normalno manjak prihoda jer naš redovni prihod počinje tek od lipnja, srpnja sukladno
aktivnostima na tržištu odnosno u destinaciji. Što se tiče izvješća, razmatra se vođenje poslova TZO Orebić, materijalno i
financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZO Orebić, izvršenje i provođenje Programa rada TZO Orebić za 2013., te
prijedlozi za poboljšanje provedbe Programa rada i Financijskog plana. Razmatraju se aktivnosti tijela TZa, čak NO analizira
i svoj rad. TZO Orebić je statutarno odredila da se direktorica mjesečno izvještava članovima TV i NO o aktivnostima u TU,
što se razmatra na prvoj slijedećoj sjednici. Financijski plan se također prati na mjesečnoj razini, tako da bi mogli
pravodobno reagirati ako dođe do potrebe za rebalansom. Ova 2 dokumenta idu mjesečno prema TV i NO, i to je dio kako
NO prati provedbu Programa rada i Financiskog plana. Što se tiče računa dobiti i gubitka za prvih 9 mjeseci, ostvarili smo
višak prihoda od 349 000,00 kn, i zbog toga smo išli u rebalans da se odrade stvari koje nismo planirali, da ne prebacujemo
više sredstava nego je nužno za pripremu sezone. Prihodi i rashodi grupirani su u osnovne skupine. NO je imao dosta
prijedloga za poboljšanje rada, te su svi upućeni prema TV, da se usvoje oni koji mogu, a oni za one koje ne mogu poslana
je obavijest institucijama koje mogu djelovati da bi se to poboljšalo. TV je dosta toga pokrenilo po zahtjevima NO. Nadam
se da će aktivnosti NO u novom sazivu biti jednake ovima, jer su uistinu bili aktivni. Ovo izvješće ide i na Vijeće TZ DNŽ.
Daje na raspravu.
T. Ančić, možda vam je nejasno što smo dali 2 člana na glasanje, ali trećeg predlaže županijska turistička zajednica. S
obzirom da se nitko ne javlja na raspravu, daje na glasovanje.
Skupština je donijela slijedeći
Zaključak: izvješća Nadzornog odbora za:
 razdoblje siječanj – ožujak 2013.
 razdoblje siječanj – lipanj 2013.
 razdoblje siječanj – rujan 2013. su jednoglasno prihvaćena.
Ad.5. Razno
T. Ančić, na prošlim sastancima TV i poslije sezone na sastancima sa turističkim djelatnicima, imali smo rasprave kako i što
raditi u sljedećem vremenskom periodu. Gospodin Piantanida je prvi inicirao, a i svi moramo postati svjesni činjenice i
stvarnosti da nitko od nas više ne može sam egzistirati na turističkom tržištu, da ne možemo više restoran ili hotel
prodavati sam kao ime i prezime. Moramo prodavati kroz destinaciju, a u podizanju njene kvalitete sudjelujemo svi svojim
radom. Znači skupa, čimbenici turističke zajednice, TZ, lokalna samouprava. Zaključak i jedan od preporuka prošlog saziva
TV je da se 50% sredstava prebačenih Općini obavezno vraća u naselje odakle dolaze. Ako je npr. Viganj ostvario 100 kn
koje pripadaju Općini, da se 50 kn obavezno vrati u Viganj kroz uređenje, infrastrukturu.. a da se sa drugih 50% stvara
zajednički fond za veće podhvate kao što je plaža Trstenica. Općina je dužna za dio sredstava koji se prebaci ulagati u
infrastrukturu, isto tako je to dužna prezentirati javnosti i to će i raditi. Nadam se da ćemo od vas imati pomoć,
prvenstveno da nas pritisnete prijedlozima. Kako uložit sredstva boravišne pristojbe kako bi ona multiplicirala prihod
sljedeće godine. Možda svi osjećamo da je sezona bila lošija, međutim zbog fiskalnog pritiska ona je u brojkama veća, te
brojke će rasti. Općina Orebić je sada na cca 850 000 noćenja, samo je grad Dubrovnik ispred nas. Potencijal je ogroman,
ajmo ga zajednički revalorizirat u prihodu, da on raste iz godine u godinu. Mi vino ne moramo izvozit, možemo ga
prodavati uz turizam ovdje, to nam je najveća zarada. Imamo sve komparativne prednosti, ulazi i strateški partner u HTP
Orebić, što donosi poboljšanje kvalitete, pomak u kvaliteti klijentele koja dolazi. Otvara raspravu.
Đ. Lupis, dotaknuo bih se situacije vezane za fešte i manifestacije u Lovištu. Tamo imamo veliki problem što se ništa ne
događa, imamo jako slabu infrastrukuturu, a ja kao mali kamp nemam toliko snage da bi mogao sve sam. Veliko je
pomanjkanje dodatnih stvari u Lovištu, ali bih se dotaknio fešta. Zanima me da li je moguće da TZ ima program fešta u
Lovištu? Sada je takva situacija, da se organizira fešta, organizira je Mjesni odbor pa smo naletili na prvi problem da je ta
fešta prošla u marginalnom radu po pitanju financija, jer nije bilo fiskalne blagajne i kada je završena ukazao se manjak
novaca itd. Nitko neće da se zauzima za nešto takvo jer previše riskira. Kako bi to bilo moguće organizirati a da je u
zakonskim okvirima i da nije prepušteno volonterima koji se toga prime u zadnjim trenutcima? Sve se svede na par ljudi, a
mi koji smo u poslu u kampovima, restoranima.. jednostavno nemamo vremena za to. Sve se počne prekasno raditi i
Zapisnik 1. redovne sjednice Skupštine 27.12.2013.
3
ispadne velika improvizacija. Mogu reći da su gosti bili zadovoljni feštom ovo ljeto, ali kada se bolje izanalizira vidi se da je
poprilično improvizirano. Što se tiče infrastrukuture, u Lovištu je stvarno katastrofalna. Nema trgovine koja bi mogla
zadovoljiti kapacitet gostiju, nema bankomata, pekare, nema kontenjera, kanti a da i ne govorim o kanalizaciji i podmorju.
To su preopsežne stvari, ali evo pitanje vezano za organizaciju fešti.
T. Ančić, Lovište je ovog ljeta imalo 3 fešte. Ukoliko TZu prijavite feštu mjesec dana prije, odobrava 3000 kn. Ukoliko je
zahtjev veći saziva se TV, napravi se rebalans i donese se odluka. Općina Orebić je također sponzorirala. Lovište je čak
imalo i sponzore, uplaćivano je kroz Općinu Orebić jer Mjesno odbor nema račun. Postavlja se pitanje sufinanciranja takvih
stvari koje su financijski samoodržive. Fešte u Mokalu nije bilo jer je fiskalna blagajna, u Trsteniku ista stvar. Razmišljali
smo da se raspiše natječaj, koncesija da će tvrtka nazovimo Lovor d.o.o., držati te fešte. Udruga Mladih također više
nemože biti nositelj kulturnog ljeta, može biti logistika nekome tko se javi i to organizira. Isto je takav bio prijedlog
gospodina Piantanide, znamo da se u sezoni, 7 i 8 mjesec, događanja zbivaju sama od sebe. Onda smo zaključili da težište
zbivanja treba gurnuti u pred i postsezonu da zadovoljimo goste. Imali smo slučajeva, kiša, zima a gosti iz Grand Hotela
nemaju gdje. Fešte su poseban problem, to će biti posebna točka na prvim TV. Općina, pogotovo TZ nisu bježali od toga,
tko je na vrijeme podnio zahtjev i poštovao dokumentaciju nije bio odbijen. Evo primjer, zabava u Kučištu je dobila 3000
kn, prihod je bio 17 000, muzika je bila 9000, znači prihod je bio par tisuća kuna. Znači to su samoodržive stvari. Naglasak
treba biti na pred i postsezoni da se te goste dovede.
Đ. Lupis, ne tvrdim da li je potrebno dati novac ili ne, samo me zanima da li je moguće napraviti model koji može
funkcionirati u zakonskim okvirima.
T. Ančić, model je lak i univerzalan. Primjenila ga je Općina Trpanj za Veliku Gospu. Ugostitelji su imali produženo radno
vrijeme, imali svoje fiskalne kase, a Općina i MO su platili glazbu. Djelom su sudjelovali i ugostitelji koji su ostvarili prihod
od svega toga. Sve je zakonski pokriveno.
J. Radovanović, to je jedini način. TZ isto nema alate da može držati šank. Stvar je toga hoće li oni koji su najzainteresiraniji,
a to su ugostiteljski objekti, podržati tu feštu. Ako ne dođe do sinergije, udruživanja svih čimbenika, ako bez obzira što
puno rade, ugostitelji ne počnu davati dodatnu uslugu za bolju ponudu u destinaciji teško da ćemo se pomakniti dalje od
ovoga gdje smo došli. Treba doći do zajedničkog rada.
S obzirom da nema daljnje raprave, T. Ančić zahvaljuje i zaključuje ovu točku.
1. sjednica Skupštine TZO Orebić završena je u 09:55.
Napomena:
Prilog Zapisniku
-
izvješća NO prema dnevnom redu
prijedlog rebalansa financijskog plana za 2013.
prijedlog Programa rada za 2014.
prijedlog financijskog plana za 2014.
zapisnik s prethodne sjednice
Zapisnik sačinila prema tonskom zapisu
Ines Zokić
Zapisnik ovjerava
Tomislav Ančić, predsjednik TZO Orebić
____________________________
____________________________
Zapisnik 1. redovne sjednice Skupštine 27.12.2013.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
381 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content